Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN GEOGRAFI PBS TINGKATAN 2 NAMA GURU NAMA CALON KELAS

BAND 1
PERNYATAAN STANDARD

:......................................................................................................... :.......................................................................................................... :......................................... NO KP :.......................................


DESKRIPTOR

EVIDENS B1D1E1 B1D1E2 B1D1E3 Menyatakan latitud dan longitud Mengenal graf bar berganda dan graf garisan berganda Menyatakan simbol fizikal dan budaya dalam peta bergambar Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia Menyatakan pola migrasi penduduk Menamakan lokasi petempatan a!al Mengenal pasti garisan latitud dan longitud utama Menyatakan faktor"faktor yang mempengaru#i taburan penduduk di Malaysia Menyenaraikan faktor"faktor yang mempengaru#i peruba#an penduduk Menyatakan faktor"faktor yang mempengaru#i peruba#an penduduk Menyatakan %iri"%iri penduduk berlebi#an dan kurang penduduk Menyenaraikan faktor yang mempengaru#i pemili#an tapak petempatan a!al Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan per#ubungan a!al Menyatakan perkembangan pengangkutan negara Malaysia Menyatakan perkembangan per#ubungan negara Malaysia Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud Mengira !aktu tempatan Mengukur bearing sudutan Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat'sumber Menyusun dan melabel raja# aliran berdasarkan pelbagai maklumt ' sumber Mengenalpasti ka!asan penduduk padat( seder#ana dan jarang di Malaysia Menjelaskan faktor yang mempengaru#i taburan penduduk di Malaysia Menjelaskan faktor"faktor yang mempengaru#i kadar kela#iran dan kadar kematian Menjelaskan faktor yang mempengaru#i migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar Menjelaskan %iri"%iri negara penduduk berlebi#an dan kurang penduduk Menjelaskan fungsi petempatan negara Malaysia Menjelaskan kesan"kesan pembandaran di negara Malaysia

UNIT

( )

TARIKH

B1

B1D1

1 4 6 7 12 1 7 $ $ 11 12 12 14 1& 16 1 1 2 3 4 & 7 7 $

B1D2 B1D3 B2D1 B2D2 B2D3

B1D2E1 B1D2E2 B1D3E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D3E2 B2D3E3

B2

B2D4

B2D4E1 B2D4E2

B2D&

B2D&E1 B2D&E2 B2D&E3

B3

B3D1

B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E& B3D1E6

B3D2

B3D2E1 B3D2E2

B3D3

B3D3E1 B3D3E2

B3D4 B3D&

B3D4E1 B3D&E1 B3D&E2

11 12 13

B3D6

B3D6E1 B3D6E2

B4

B4D1 B4D2

B4D1E1 B4D1E2 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3

B4D2E4

&

B&

B&D1

B&D1E1 B&D1E2

B&D2

B&D2E1

B&D3 B&D4

B&D3E1 B&D4E1

B6

B6D1

B6D1E1 B6D1E2

B6D2 B6D3

B6D2E1 B6D3E1

Menjelaskan faktor"faktor yang mempengaru#i perkembangan sistem per#ubungan di negara Malaysia Menjelaskan kesan perkembangan pengangkutan ter#adap alam sekitar negara Malaysia Mentafsir peta bergambar Mentafsir ba#an grafik Meng#uraikan kesan"kesan peruba#an penduduk ter#adap penerokaan sumber Membandingkan kesan"kesan pembandaran negara Malaysia dengan negara lain Meng#uraikan kepentingan dan keistime!aan per#ubungan dan jaringan pengangkutan ter#adap pembangunan negara Meng#uraikan langka#"langka# mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia Mempersemba#kan maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperole# Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperole# Meng#asilkan kajian kes'laporan faktor yang mempengaru#i migrasi penduduk di ka!asan kajian atau Meng#asilkan kajian kes'laporan kesan pembandaran ter#adap alam sekitar di ka!asan kajian Meng#asilkan kajian kes'laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan ter#adap alam sekitar Melibatkan diri dalam pelbagai akti*iti peringkat sekola# ' komuniti setempat yang adapat meningkatkan kesedaran pelajar ter#adap penjagaan alam sekitar Mempersemba#kan idea' dapatan' %iptaan' produk untuk keseja#teraan persekitaran Men%adangkan usa#a"usa#a untuk me!ujudkan petempatan lestari atau Men%adangkan langka#"langka# untuk me!ujudkan sistem pengangkutan lestari Mereka%ipta satu model petempatan 'pembandaran'jaringan sistem pengangkutan di Malaysia Mempamerkan sikap'tingka# laku mesra alam sekitar

16 1& 6 4 1) 13 1&

1&

4 13 13

1& 1)

1) 12 1& 12 13 1& 1)