Anda di halaman 1dari 16

BAB 1 PENGENALAN

1.0 Landskap di Malaysia Perkataan landskap hanya diketahui oleh rakyat Malaysia pada hujung tahun 70an, walaupun telah mempraktikkan konsep, proses dan prinsip reka bentuk landskap sejak awal sejarah negara lagi. Landskap sesebuah negara wujud kerana keperluan penduduknya sebagai pengguna yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, umur, jantina dan kebudayaan. Penggunaan landskap bergantung kepada keadaan sekeliling seperti bentuk muka bumi, iklim, tumbuhan, lokasi dan pemandangan kawasan persekitaran. Di Malaysia, landskap berkait rapat dengan cara hidup orang Melayu, Cina dan ndia. ni boleh dilihat melalui cara pemilihan tanaman di sekeliling kawasan rumah sebagai contoh di kawasan rumah orang Melayu banyak ditanam dengan tanaman bauan, ulaman, herba dan ubatan. !ntaranya canangium odoratum "kenanga#, Jasminum sambac "Melur#, Vallaris glabra "kesidang#, cosmos violaceace "ulam raja#, Cymbopogon nardus "serai#, Languas galanga "lengkuas#, Curcuma domestica "kunyit# dan lawsonia inermis "inai#.

Canangium odoratum

Vallaris glabra

Jasminum sambac

Manakala bagi orang Cina pula, mereka gemarkan tanaman berwarna merah dan kuning. $ebagai contoh pokok adenium obesum "desert rose# kerana percaya warna merah dpt memberi lebih re%eki dan wang.

Adenium obesum

Crossandra undulaefolia

&agi orang ndia pula mereka gemar pada jenis bunga harum yang berwarna' warni digunakan sebagai hiasan sanggul , upacara keraian atau keagamaan. $ebagai contoh pokok melor, krosandra "crossandra undulaefolia# dan susun kelapa "ervatamia divaricata#.

Ervatamia divaricata

(.) Landskap Dalam Kehidupan Orang Melayu *rang Melayu menghayati dan menghargai keindahan taman di halaman rumah atau istana yang ditanam dengan pelbagai jenis tumbuhan terutamanya jenis bauan sering digambarkan di dalam buku sastera klasik melayu seperti +ikayat Malim Deman. &erdasarkan maklumat tersebut, kita mengetahui bahawa halaman dan taman yang ada dalam kehidupan orang melayu dipenuhi dengan pelbagai unsur landskap seperti air, struktur keras, pagaran, jalan, ukiran dan juga unsur reka bentuk seperti bentuk, tekstur warna dan garisan.

&entuk rumah Malaysia di ,aman Mini !$-!., Melaka yang menunjukkan cara pelandskapan di kawasan rumah 1.3 ermin!l!gi Landskap a" Landskap i. /upa daratan yang meliputi apa sahaja yang dapat dilihat di atas muka bumi seperti ii. bangunan, jalan raya, tumbuh'tumbuhan, tasik, gunung' ganang dan sebagainya. Merupakan pemandangan di atas daratan iaitu bumi yang mengandungi unsur'unsur ciptaan ,uhan dan bahan binaan manusia, termasuk bentuk muka bumi, bangunan, jalan raya dan tumbuh'tumbuhan.

iii.

Contoh landskap ialah seperti pemandangan di kampung, bandar, pergunungan, persisiran pantai, sungai, hutan rimba, padang pasir dan sebagainya yang merupakan pemandangan di atas bumi.

#" Pelandskapan i. $atu proses yang melibatkan kegiatan merancang, mereka bentuk, melaksanakan dan mengurus landskap untuk keselesaan, keselamatan dan keseronokan manusia di samping mewujudkan suasana yang indah dan harmoni dengan persekitaran semulajadi. ii. Merujuk kegiatan merancang, merekabentuk, melaksana dan menguruskan landskap untuk tujuan rekreasi, keselesaan dan keselamatan manusia. $" %eka #en&uk landskap i. ii. Memilih dan menyusun atur elemen landskap seperti tumbuhan, struktur, air, batu batan untuk mewujudkan ruang di kawasan luaran iaitu luar bangunan. Merupakan satu seni mengubah dan menyusun elemen landskap berasaskan prinsip reka bentuk. d" Arki&ek landskap i. $eorang pro0esional yang bertauliah dalam bidang seni bina landskap untuk menjalankan kerja merancang dan mereka bentuk landskap. e" K!n&rak&!r landskap i. $eorang peniaga yang membuat kerja'kerja pembinaan landskap.

1.' Prinsip %eka Ben&uk Landskap Prinsip reka bentuk landskap merupakan tatacara menyusun dan mengolah elemen'elemen landskap terutamanya tumbuh'tumbuhan dalam satu kombinasi yang sesuai, menarik dan ber0ungsi. Dalam reka bentuk landskap, satu atau beberapa prinsip digunakan bagi 'menggabungkan elemen'elemen landskap dalam satu'satu kawasan. ,erdapat 1 prinsip landskap iaitu2 a" (kuran a&au skala i. ii. iii. i4. 4. 4i. 4ii. Dalam landskap, ukuran bermaksud dimensi sesuatu ruang atau sai% sesuatu elemen atau objek. 3kuran boleh dikira dalam bentuk mutlak. Perbandingan sai% di antara elemen'elemen yang ada serta perbandingan sai% di antara manusia dan persekitarannya. Penggunaan elemen'elemen yang besar dalam ruang yang sempit akan menampakkan kawasan menjadi lebih kecil daripada sebenarnya. $ementara penggunaan elemen'elemen yang kecil dalam ruang yang luas akan menampakkan kawasan menjadi lebih besar daripada sai% sebenarnya. Pokok naungan jenis besar atau pokok renek jenis rendah ditanam berhampiran dengan rumah. 5arna juga dapat memberi ukuran kepada ruang. Contoh2 /uang yang ditanam dengan pokok jenis daun akan kelihatan sempit berbanding dengan ruang yang ditanam dengan tanaman yang berwarna cerah. tidak sesuai

P!k!k &erlalu #esar menye#a#kan rumah keliha&an &erlalu ke$il

P!k!k &erlalu ke$il menye#a#kan rumah keliha&an &erlalu #esar dan &idak seim#ang a" Keringkasan i. i. Penggunaan beberapa jenis elemen sahaja seperti tumbuh'tumbuhan, air dan struktur binaan dalam bentuk yang mudah dan ringkas. Penggunaan elemen terutamanya tumbuh'tumbuhan adalah terhad dimana tidak banyak spesis digunakan dengan satu atau dua ciri tumbuhan diketengahkan. ii. iii. .amun, pengggunaan elemen yang terhad perlulah menarik bagi mengurangkan kebosanan pada keringkasan 3ntuk memudahkan penyenggaraan dan pengurusan landskap, sebaiknya unsur landskap dan tanaman yang terpenting sahaja digunakan dalam gubahan. ni boleh dicapai dengan mengulangi beberapa bentuk, tekstur dan warna untuk beberapa tempat. i4. Landskap yang ringkas boleh meningkatkan daya tarikan jika pengurusan dan penyenggaraan dijalankan dengan rapi.

$usunan yang ringkas boleh memberi daya tarikan #" Keanekaan i. ii. iii. Penggunaan pelbagai jenis elemen yang digabungkan dalam satu komposisi yang harmoni dalam landskap. &anyak ciri digunakan terutamanya tumbuh'tumbuhan landskap dari segi kepelbagaian sai%, bentuk, warna dan tekstur. 6eanekaan susunan, gubahan, warna, bentuk, tekstur dan sai% tanaman serta elemen landskap boleh mengelakkan rasa bosan terutamanya kepada pemandangan. i4. 4. 4i. Dalam rekabentuk landskap, prinsip keanekaan digunakan untuk mempelbagaikan elemen pertentangan dan kontras. &anyak atau sedikitnya keanekaan yg digunakan dlm landskap bergantung kepada cara menggunakan bentuk, tekstur dan warna. !pabila menggunakan prinsip keanekaan, sekurang'kurangnya tiga unsur rekabentuk perlu dikaitkan pada satu gabungan2 (. Campuran tiga warna ). Campuran 7 tekstur 7. Campuran 7 ukuran

6eanekaan dari segala warna, jenis dan bentuk tanaman boleh memberikan pemandangan yang menarik $" Keseim#angan i. ii. Pembahagian yang sama bagi ruang'ruang luar yang diwujudkan dalam landskap. 6eseimbangan tidak terhad kepada pembahagian sai% ruang, malah keseimbangan dari segi ketinggian dan bentuk sesuatu elemen terutamanya tumbuh'tumbuhan landskap. iii. i4. 6eseimbangan adalah popular dari segi 4isual untuk mendapatkan pemandangan yang menarik. 8ubahan dan susunan tanaman dlm landskap boleh dibahagikan kepada dua cara iaitu2 (. $usunan seimbang2 memberi persepsi yang 0ormal lantaran tanaman dan elemen landskap diatur sama bentuk, sama bilangan, sama warna, sama ukuran dan sama tekstur samada di bahagian kiri atau kanan kawasan. $elalunya didapati di taman 0ormal seperti di Perancis dan negara slam. ). $usunan tidak seimbang2 memberikan persepsi yang selesa, nyaman dan tenang.

4.

6eseimbangan terbahagi kepada ) jenis iaitu2 (. 6eseimbangan antara kedua'dua bahagian garisan kiri dan kanan2 diatur secara 0ormal kiri dan kanan. ). 6eseimbangan perspekti02 meliputi keseimbangan bahagian depan, tengah dan belakang. $usunan tanaman dlm keseimbangan ini selalunya melibatkan penanaman pokok jenis hiasan dibahagian belakang, jenis renek ditengah dan jenis penutup bumi di hadapan. ,anaman boleh dipilih berdasarkan tekstur dan warna iaitu menggunakan tanaman yang bertektur kasar, sederhana dan halus untuk menampakkan kawasan atau ruang yang luas dan sebaliknya. &agi pemilihan warna pula, bahagian belakang haruslah berwarna lebih cerah daripada kawasan tengah atau hadapan. dengan kedua'dua bahagian garisan mempunyai aturan yang sebentuk atau ukuran yang kontras antara

6eseimbangan simetri

d#

uru&an a&au ulangan i. ii. iii. ,ujuan menyusun tanaman secara berturutan adalah utk menentukan arah pandangan dlm sesuatu kawasan landskap kelihatan lebih menarik. 8abungan tanaman mengikut turutan warna dan tekstur blh meningkatkan keharmonian dan nilai estetik landskap. 3tk mendapatkan susunan yg teratur, penggunaan elemen landskap dan penanaman pokok jenis renek dan penutup bumi perlu diulang dlm beberapa bahagian kawasan landskap. i4. !pabila menggunakan prinsip ulangan, tentukan elemen yg agak unik dan elemen rekabentuk spt garisan, warna, bentuk dan tekstur sahaja perlu dipertimbangkan. 4. ,erlalu banyak elemen landskap atau terlalu sedikit mengulangi elemen landskap blh merosakkan kesatuan atau keharmonian landskap.

,urutan mengikut perubahan warna

1.) *ak&!r Pemilihan um#uhan Landskap a# ,ekstur2 tekstur tumbuhan boleh disebut sebagai kasar, sederhana atau halus. ,erdapat dua jenis tekstur iaitu tekstur pandang dan tekstur sentuh. ,ekstur pandang terjadi daripada perbe%aan di antara bahagian yang mendapat cahaya dengan yang tidak menerima cahaya. ,ekstur sentuh terdapat pada batang dan daun sama ada kasar, sederhana atau halus. b# 5arna2 warna merupakan ciri paling popular dalam reka bentuk landskap. !ntara tumbuhan yang memberikan warna yang terang ialah seperti puding, bunga kertas dan bunga raya.

Pokok &unga Puding

Pokok &unga /aya

c# &au'bauan2 terdapat juga bunga, daun dan kulit tumbuhan yang mengeluarkan bau'bauan yang harum seperti bunga kenangan, cempaka, melur, tanjung dan ros.

Pokok &unga Cempaka

Pokok &unga 6enanga

d# &entuk2 terdapat beberapa bentuk semulajadi pokok seperti berikut2

&ulat

&ujur

6on

Piramid ,erbalik Lonjong

6ipas

,idak $ebentuk

Payung

e# !ir2 air dalam sesuatu kawasan landskap dapat melembutkan suasana, menyejukkan persekitaran, menghasilkan bunyi dan untuk tujuan rekreasi. !ir dapat meningkatkan kecantikan kawasan persekitaran seperti kolam, air terjun dan air pancut. 0# /upa bumi2 rupa bumi dalam landskap semula jadi merangkumi bukit bukau, lembah, dataran dan sebagainya. a mempengaruhi iklim, taburan tumbuhan dan hidupan yang berhabitat di atasnya. g# $truktur dan binaan2 struktur dan binaan merupakan binaan yang keras, padu dan bersi0at tetap dalam sesuatu kawasan landskap seperti waka0, siar kaki, kerusi, lampu taman, pergola, pintu gerbang dan simen 0erro.

1.+ ,enis Landskap Landskap boleh dikategorikan kepada dua iaitu2 !. Landskap lembut Melibatkan penggunaan elemen'elemen semula jadi seperti tumbuhan'tumbuhan dan air. a elemen penting bagi mewujudkan pemandangan yang cantik dan indah. a adalah pelaksanaan penanaman tumbuh'tumbuhan hiasan di tapak landskap. Melalui pemilihan dan gabungan tumbuhan hiasan yang betul, reka bentuk landskap yang menarik dapat dihasilkan. $pesies tumbuhan hiasan perlu dipilih berdasarkan ciri 0i%ikal dan kimia tumbuhan tersebut. Melalui pemilihan ini, reka bentuk sesuatu kawasan landskap dapat diubah suai mengikut cita rasa pengguna atau pemilik "+asan, )009#. Menurut +asan, )009 kumpulan tumbuhan landskap merujuk kepada elemen tumbuhan dalam landskap seperti pokok naungan, pokok renek, tur0, penutup bumi, pokok memanjat dan menjalar, pokok palma, pokok hiasan dalaman dan pokok herba. a

berbe%a dari segi sai%, pertumbuhan, rupa bentuk, warna daun, bunga, dan kadar tumbesaran. &entuk tumbuhan landskap adalah seperti bentuk bulat, bentuk bujur telur, bentuk songsang, bentuk kun, bentuk bujur memanjang, dan tidak berbentuk.

Contoh tumbuhan landskap lembut &. Landskap kejur Landskap kejur melibatkan elemen'elemen buatan dan keras. a adalah elemen kaku yang kadang'kala mencacatkan landskap, tetapi 0ungsinga selalu menjadi keutamaan. -lemen'elemen ini dibina di tempat yang sesuai untuk menjana nilai estetika disamping memberi 0ungsi tertentu. Pembinaannya diadun dengan prinsip'prinsip landskap iaitu bentuk, ruang dan susunan. a merangkumi seperti batu, kayu, lampu, waka0, pejalan kaki, lampu jalan, pergola, bangku, bollards, papan tanda, dan peralatan rekreasi. :aktor pemilihan landskap kejur ialah ciri'ciri keselamatan, pemilihan elemen, pemilihan bahan, cara pemasangan, kesenian reka bentuk, jenis bahan, lokasi dan 0ungsi "+asan, )009#.

Contoh landskap kejur

1.- Pr!.ek Landskap /u&an %ekreasi

3,M /ecreational Park merupakan tanah berkeluasan 17 hektar dan dijadikan sebagai hutan simpanan dalam kawasan sekitar kampus. a menawarkan keunikan keindahan alam yang mengandungi topogra0i berbukit bagi habitat bagi 0lora dan 0auna berbe%a jenis. !ntara kemudahan yang tersedia disini adalah kawasan berkhemah, dapur, surau, kawasan &&; dan sebagainya. &agi mengekalkan keindahan di kawasan ini Mahasiswa ,ahun 7 $arjana Muda ,eknologi serta Pendidikan "6emahiran +idup# telah diberikan tugasan untuk mereka bentuk landskap bagi kawasan chalet disini. ,ema yang dipilih oleh kumpulan kami adalah <!la 6ampung= bagi menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling yang sedia ada. ,ema ini berkait rapat denganalam semulajadi di persekitarannya. -lemen buatan seperti laluan pejalan kaki menggunakan potongan kayu dan tanaman pokok herba menjadi pelengkap yang ada dalam kehidupan masyarakat kampung dan mengambarkan konsep <!la 6ampung=. Landskap <!la 6ampung= ini juga mengambarkan suasana yang nyaman dan selesa. $elain itu, elemen pokok yang beraneka jenis turut dipamerkan untuk menyerikan kawasan landskap tersebut.

%u.ukan +asan, )0092 >enis'jenis landskap diakses pada ( .o4ember )0(7. http2??pakguruasan.blogspot.com?)009?07?landskap')'jenis'jenis'landskap.html