Anda di halaman 1dari 44

an f a r i t k i g n e P Global

ecogniti R l a b on Glo

LAPORAN TAHUNAN 2009 ANNUAL REPORT

Ministry of Science, Technology and Innovation Malaysia

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia

Jabatan Standard Malaysia

Department of Standards Malaysia

Dalam dunia yang penuh cabaran dan sentiasa berputar demi mencapai kemajuan sejagat, STANDARDS MALAYSIA tetap teguh mengikuti arah yang telah ditetapkan selari dengan visi dan misi untuk mencapai PENGIKTIRAFAN GLOBAL. Kami akan sentiasa menyokong dan menggalakkan STANDARD DAN AKREDITASI dan menyumbang secara berkesan terhadap pembangunan dan penggalakkan standard dan akreditasi demi kebaikan masyarakat sedunia.

Mem b me eri tu ma m juk a

aha membangun da s u n da akreditasi untuk m pa n a e d en n k dard ca a n u pa a p st i n

IRAFAN GL T K I OB G N E

AL

Dengan penuh dedikasi, kami di STANDARDS MALAYSIA tetap berusaha untuk

membangun, menggalak dan memajukan Standard & Akreditasi


bagi mengekalkan kemajuan ekonomi Malaysia, alam sekitar dan keselamatan serta kesejahteraan . Usaha kami ini melibatkan ramai warga kerja yang bekerjasama untuk mencapai matlamat polisi, pelan dan strategi yang jelas merangkumi pencapaian pengiktirafan peringkat global.

Pada tahun 2009, STANDARDS MALAYSIA melipatgandakan usaha untuk mencapai

PENGIKTIRAFAN GLOBAL
Usaha ini sejajar dengan: VISI KAMI Diterima Rakyat, diiktiraf Dunia MISI KAMI Menyediakan perkhidmatan standardisasi dan akreditasi yang kredibel bagi meningkatkan kemajuan ekonomi, memelihara alam sekitar dan kesejahteraan rakyat Penyataan Visi dan Misi kami bukanlah hanya retorik. Penyataan ini disokong oleh strategi yang telah dirancang dengan teliti seperti yang digariskan di dalam Rancangan Strategik Lima Tahun (2006-2010): Menambah nilai kepada ekonomi negara dan kesejahteraan sosial. Membina kebolehan dan keupayaan STANDARDS MALAYSIA. Mempertingkatkan penerimaan produk dan perkhidmatan Malaysia di peringkat global. Meletakkan STANDARDS MALAYSIA dan MALAYSIA sebagai peneraju/penyumbang antarabangsa dalam standardisasi dan akreditasi. Kata kunci seperti PENERIMAAN DI PERINGKAT GLOBAL dan PENERAJU/ PENYUMBANG ANTARABANGSA diberi penekanan dalam langkah strategik 2009 kami yang telah memberi hasil yang baik kepada STANDARDS MALAYSIA dan MALAYSIA keseluruhannya. Inilah SUMBANGAN kami untuk Negara.

KANDUNGAN 6
MENERAJUI DALAM MEMACU AGENDA GLOBAL Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Pengerusi, Majlis Standard dan Akreditasi Malaysia

8 13

MENGENALI STANDARDS MALAYSIA Latar Belakang Organisasi Kepimpinan Organisasi MENCAPAI PENGIKTIRAFAN GLOBAL Laporan Operasi oleh Ketua Pengarah STANDARDS MALAYSIA Kenapa Menuju Ke Arah Global? Bagaimana Mencapai Ke Arah Global?

Strategi Global: Lain-lain Inisiatif Utama Lain-lain Keutamaan Langkah Ke Hadapan Sepintas Lalu: Aktiviti Promosi dan Lain-lain

28 42

PETUNJUK UTAMA

Petunjuk Prestasi 2009

SINGKATAN KATA

MENERAJUI DALAM MEMACU AGENDA GLOBAL


Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) menetapkan keutamaan dan memacu semua aspek kemajuan Sains, Teknologi dan Inovasi (ST&I) di Malaysia. MOSTI menerajui semua bahagian dan agensi di bawahnya, termasuk STANDARDS MALAYSIA, satu-satunya Badan Standard dan Akreditasi Kebangsaan yang memantau semua aktiviti berkaitan standardisasi dan akreditasi di Malaysia. STANDARDS MALAYSIA mampu berfungsi secara berkesan mengikut arah tuju yang ditetapkan oleh MOSTI serta dengan bimbingan, nasihat dan saranan yang diberikan oleh Majlis Standard dan Akreditasi Malaysia (MSDAM). Pada tahun 2009, usaha kami didorong oleh aspirasi yang kuat untuk mencapai pengiktirafan global. Langkah ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa persetujuan dan sokongan kedua-dua pemimpin utama kami yang berada di barisan hadapan bagi membantu negara memacu agenda global.

Memacu Inovasi dan Menuju Peringkat Global


Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Y.B. Datuk Seri Dr. Maximus Johnity Ongkili

ejajar dengan tumpuan yang diberikan kepada usaha mencapai peringkat global, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Y.B. Datuk Seri Dr. Maximus Johnity Ongkili memberi penekanan ke atas aspek inovasi yang dapat membantu memperkukuhkan kedudukan Malaysia agar menjadi lebih berdaya saing di peringkat global. Seiring dengan hasrat Menteri, STANDARDS MALAYSIA terus melipat gandakan usaha untuk membangun dan mencapai standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa serta menggunakan amalan akreditasi bagi memastikan penerimaan produk dan perkhidmatan Malaysia di serata dunia. Kami sentiasa menggalakkan industri Malaysia untuk menambah nilai produk, proses, teknologi dan perkhidmatan mereka agar mendapat pasaran yang lebih luas. Pihak kami pula membantu industri dalam penggunaan standard dan akreditasi sebagai alat berkesan untuk memperbaiki penerimaan pasaran terhadap produk dan perkhidmatan Malaysia. Apabila standard dan akreditasi tersedia digunakan, laluan akan menjadi lebih terbuka bagi Malaysia untuk mendapatkan penerimaan dan pengiktirafan pasaran antarabangsa. Anggota kerja STANDARDS MALAYSIA juga telah mendapat perhatian di arena standard dan akreditasi antarabangsa apabila mereka mengambil bahagian secara aktif dan berjaya mendapat pelantikan

penting dalam International Organization for Standardization (ISO) serta lain-lain badan. Anggota kerja tersebut dan lain-lain kakitangan organisasi yang terpilih telah bekerja keras untuk mendapat perhatian di peringkat antarabangsa dan serantau. Mereka juga sentiasa terus melindungi kepentingan negara serta pada masa yang sama memelihara hubungan mesra dan berkesan dengan rakan strategik di peringkat antarabangsa. STANDARDS MALAYSIA juga terus mengukuhkan rangka kerja untuk memacu inisiatif bagi mencapai pertumbuhan lebih tinggi dengan menggunakan pendekatan inovatif bagi mengembangkan portfolio yang membolehkan negara menembusi pasaran baru terutamanya negara-negara yang berpotensi tinggi dan mampu memberi manfaat yang disasarkan melalui penglibatan kami. Dengan mengambil langkah ini juga, kami melengkapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan serta mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin agar dapat mencapai prestasi lebih baik dan menjadi lebih produktif, inovatif dan berdaya saing. Dengan bimbingan dan sokongan Menteri, kami percaya bahawa kami telah pun memberi sumbangan besar terhadap peningkatan ST&I terutamanya dalam bidang Standard dan Akreditasi.

2009 Laporan Tahunan

Membina Perkongsian Pintar


Pengerusi, Majlis Standard dan Akreditasi Malaysia Y.Bhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Tajuddin Ali ampuk kepimpinan MSDAM diterajui oleh Pengerusinya, Y.Bhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Tajuddin Ali yang memastikan STANDARDS MALAYSIA terus mencapai prestasi yang tinggi dengan memenuhi semua matlamat organisasi. Kejayaan dapat dicapai bukan hanya kerana perancangan dan pelaksanaan strategi yang dibuat dengan berhati-hati malah dengan bekerjasama sebagai sebuah pasukan dan membina perkongsian pintar dengan semua pihak yang berkepentingan termasuklah badan penguatkuasa dan agensi pelaksana yang mempunyai kepentingan bersama untuk mempertingkatkan standard dan akreditasi dalam negara. STANDARDS MALAYSIA juga berusaha mempertingkatkan hubungan dengan lain-lain badan Kerajaan, pihak industri, persatuan perdagangan, kumpulan pengguna dan badan-badan bukan Kerajaan yang

mempunyai kemampuan dalam banyak perkara penting mengenai standardisasi dan akreditasi. STANDARDS MALAYSIA sentiasa meneliti strategi dan langkah-langkah yang patut diambil serta mengkaji semua keutamaan dan menyaran inisiatif yang lebih strategik untuk manfaat semua yang berkepentingan dengan memelihara hubungan dan membina perkongsian pintar dengan semua kumpulan tersebut sejak sekian lama. Kami juga peka akan pentingnya memelihara hubungan kerjasama yang rapat agar kami dapat menggerakkan agenda penting bagi menyediakan barangan dan perkhidmatan yang boleh diterima di peringkat global dengan lebih baik lagi. Apa yang lebih penting lagi ialah usaha kami ini merupakan sebahagian daripada usaha negara untuk menjadi sebuah negara maju.

Penghargaan daripada Kami


K
ami ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan Pengerusi MSDAM serta semua ahli MSDAM di atas sokongan dan bimbingan mereka dalam merangka polisi, pelan dan strategi STANDARDS MALAYSIA. Kami tetap tekun menjalankan misi untuk mencapai matlamat organisasi kami. Tahun 2009 telah menyaksikan kami menggembleng usaha yang lebih kuat demi mencapai pengiktirafan global, dan usaha ini tidak mungkin dapat dijalankan tanpa sokongan pihak tertinggi kepemimpinan kami serta bantuan yang telah diberikan oleh ramai pihak. Ini termasuklah warga MOSTI, ahli MSDAM dan anggota kerja STANDARDS MALAYSIA yang kesemuanya telah bekerjasama untuk mempertingkatkan standard dan akreditasi demi manfaat dan kesejahteraan semua rakyat Malaysia.

2009 Laporan Tahunan

MENGENALI STANDARDS MALAYSIA


Latar Belakang Organisasi
Sebagai satu-satunya Badan Standard dan Akreditasi Kebangsaan, STANDARDS MALAYSIA bertanggungjawab untuk memantau keseluruhan aktiviti berkaitan dengan standard dan akreditasi di Malaysia. Sejak penubuhan kami pada 28 Ogos 1996, pelbagai infrastruktur telah disediakan bagi membangun dan mempromosikan standard dan akreditasi sama ada di Malaysia mahupun antarabangsa. Sebagai ahli International Organization for Standardization (ISO) dan International Electro-technical Commission (IEC), STANDARDS MALAYSIA mewakili Malaysia dalam aktiviti standardisasi dan akreditasi di peringkat antarabangsa. Sejak ditubuhkan, aktiviti standardisasi dan akreditasi telah mencapai kemajuan yang amat ketara. Ini adalah hasil daripada tanggungjawab dan tugas yang dilaksanakan dengan penuh berhemah oleh pelbagai pihak yang diterajui oleh MOSTI seperti yang dipaparkan di bawah:

MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA

MAJLIS STANDARD DAN AKREDITASI MALAYSIA (MSDAM)

Memberikan khidmat nasihat dan saranan kepada Menteri. Ahli-ahli majlis mewakili pelbagai kepentingan seperti dalam fungsi standardisasi, Kerajaan dan penguatkuasaan serta badan-badan profesional, pendidikan, perdagangan dan pengguna.

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA (MOSTI)

Ketua Setiausaha

Jawatankuasa Kebangsaan Akreditasi (MyNAC)

Ketua Pengarah (sebagai ex-ofcio MSDAM)

JABATAN STANDARD MALAYSIA (STANDARDS MALAYSIA)

Memberikan nasihat berkenaan dengan hal-ehwal akreditasi. Menyarankan kriteria, keperluan, polisi dan prosedur akreditasi. Membantu dalam menyemak prosedur dan operasi akreditasi.

Jawatankuasa Kebangsaan Standard (MyNSC)

Mengusulkan strategi-strategi, program-program dan aktiviti-aktiviti bagi menggalakkan kecekapan dan pembangunan industri serta melindungi pengguna melalui standardisasi. Menyarankan keutamaan, kriteria dan prosedur berkaitan dengan pembangunan standard di Malaysia.

Melaksanakan polisi dan strategi standardisasi di peringkat kebangsaan. Mengesyorkan kelulusan MS dan mempromosikan penggunaannya. Mewakili Malaysia dalam aktiviti standardisasi antarabangsa. Mempromosikan kerjasama dalam aktiviti standardisasi di dalam dan di luar Negara.

BAHAGIAN STANDARD Pengarah Standard

Jawatankuasa Kebangsaan IEC (MyENC)

Mewakili kepentingan Malaysia dalam kumpulan kerja yang relevan, IEC dan pelbagai jawatankuasa. Menyarankan perwakilan Negara dalam berbagai mesyuarat dan menyediakan dokumen dan cadangan bersesuaian. Menyelaras dan merangka kepentingan Negara dalam halhal berkaitan IEC.

Mengakredit organisasi yang menjalankan aktiviti penilaian ketepatan. Menyelenggara daftar organisasi yang diakredit dan logo pensijilan mereka. Mewakili Malaysia dalam aktiviti akreditasi di peringkat antarabangsa. Mempermudahkan pengiktirafan sijil dan organisasi yang diakredit ke peringkat antarabangsa.

BAHAGIAN AKREDITASI Pengarah Akreditasi

Jawatankuasa Akreditasi Pengujian Perubatan (MyNMTAC)

Mewakili kepentingan Malaysia dalam segala hal meliputi akreditasi makmal perubatan. Menyarankan perwakilan Negara dalam berbagai mesyuarat dan menyediakan dokumen dan cadangan bersesuaian. Menyelaras dan merangka kepentingan Negara dalam hal-hal berkaitan standardisasi dan akreditasi bagi makmal perubatan.

Memberikan perkhidmatan sokongan dan pengurusan termasuk pembangunan sumber manusia dan pengurusan kewangan.

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN Pengarah Khidmat Pengurusan

Malaysian Good Laboratory Practice Committee (MyGLPC)

Memberikan khidmat nasihat kepada Ahli Majlis terhadap segala hal yang meliputi dan menepati Good Laboratory Practice (GLP). Menyediakan kriteria, keperluan, polisi dan prosedur bagi menepati standard berikut untuk dipertimbangkan oleh Ahli Majlis. Memberi khidmat bantuan dalam menilai prosedur dan operasi yang bakal ditepati.

Merumus, menilai dan memantau dasar dan strategi untuk mempromosi dan memposisikan STANDARDS MALAYSIA di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Membina dan mempertingkatkan infrastruktur dalaman untuk memberi sokongan kepada Jabatan untuk menjalankan aktiviti teras.

BAHAGIAN PENGURUSAN STRATEGIK Pengarah Khidmat Strategik

2009 Laporan Tahunan

Kepimpinan Organisasi
Kepimpinan STANDARDS MALAYSIA diterajui oleh Menteri dan ahli Majlis Tertinggi yang mendorong seluruh organisasi untuk melaksanakan agenda kebangsaan dalam usaha memajukan negara melalui ST&I. Kumpulan utama yang mewakili peringkat pengurusan tertinggi seterusnya terdiri daripada eksekutif kanan STANDARDS MALAYSIA yang menjalankan tugas mereka melalui pelbagai bahagian dalam organisasi.

Menteri dan Ahli Majlis

Y.B. Datuk Seri Dr. Maximus Johnity Ongkili


Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi

Y.Bhg. Dato Madinah Mohamad

Ketua Setiausaha, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Y.Bhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Tajuddin Ali

Pengerusi, Majlis Standard dan Akreditasi Malaysia

Ahli MSDAM
Y.Bhg. Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali Y.Bhg. Dato Dr. Sharifah Zarah Syed Ahmad Y.Bhg. Tan Sri Dato Hj. Mohd. Ramli Khusairi Y.Bhg. Ir. Hj. Yahaya Ahmad Y.Brs. Dr. Chua Hong Teck Y.Bhg. Dato Kamaruddin Ismail Y.Bhg. Dato Wahab Hamid Pn. Mahani Tan bt. Abdullah Dr. Ir. Shamsudin b. Hj. Ab. Latif Y.Bhg. Dato Dr. Ir. Andy K H Seo Y.Bhg. Datuk Aishah Ahmad Y.Bhg. Datuk Dr. Soon Ting Kueh Y.Bhg. Ir. Dr. Abdul Majid b. Dato Abu Kassim Y.Bhg. Datuk Marimuthu Nadason Y.Bhg. Dato Ir. Dr. Johari b. Basri

Ir. Mah Lok Abdullah Pengerusi MyNAC Y.Bhg. Tan Sri Dato Hj. Mohd. Ramli Kushairi Pengerusi MyNSC Y.Bhg. Ir. (Dr.) Datuk Mohd. Annas Mohd. Nor Pengerusi MyENC Y.Bhg. Datuk Dr. Noor Hisham b. Abdullah Pengerusi MyNMTAC Y.Bhg. Prof. Dr. Ainoon Othman Pengerusi MyGLPC

2009 Laporan Tahunan

Pengurusan Tertinggi STANDARDS MALAYSIA

Fadilah Baharin
Ketua Pengarah
fadilah@standardsmalaysia.gov.my

Ridzwan Kasim
Pengarah Bahagian Standard
ridzwan@standardsmalaysia.gov.my

Shaharul Sadri Alwi


Pengarah Bahagian Akreditasi
shaharul@standardsmalaysia.gov.my

Rafaiq Bakri Zakaria


Pengarah Pengurusan Strategik
rafaiq@standardsmalaysia.gov.my

Lim Chai Chong


Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan
cclim@standardsmalaysia.gov.my

10

2009 Laporan Tahunan

Satu Pasukan Pengurusan yang Mantap Bekerjasama untuk Mencapai Matlamat Organisasi

2009 Laporan Tahunan

11

Laporan Operasi oleh Ketua Pengarah STANDARDS MALAYSIA

Mencapai pengiktirafan Global

Menuju ke arah global telah sekian lamanya menjadi misi kami. Dengan menyediakan perancangan dan strategi yang teliti, kami telah berjaya mendapatkan pengiktirafan antarabangsa dalam aktiviti standard dan juga panduan serta amalan akreditasi untuk membantu negara menyediakan produk dan perkhidmatan yang boleh diterima di peringkat global.

Fadilah Baharin
Ketua Pengarah

2009 Laporan Tahunan

13

Kenapa Menuju ke Arah Global?


Dalam konteks STANDARDS MALAYSIA, kami menggalakkan penggunaan standard dan akreditasi untuk membantu pihak industri:

relevan, yang merupakan langkah utama bagi organisasi di Malaysia untuk menembusi pasaran global. Bagi mencapai matlamat ini, organisasi-organisasi di Malaysia haruslah mempamerkan prestasi terbaik manakala sokongan daripada STANDARDS MALAYSIA pula ialah menerusi platform Standard dan Akreditasi.

Membina keyakinan terhadap produk dan perkhidmatan Malaysia dengan memastikan pematuhan kepada standard dan akreditasi antarabangsa. Kami memastikan penyediaan Standard Malaysia (MS) yang tepat pada masanya dan relevan bagi pasaran agar pihak industri dapat memasarkan produk yang boleh diterima di persada antarabangsa serta memperbaiki proses untuk mengoptimakan keberkesanan dan kecekapan. Memudahkan kemasukan produk dan perkhidmatan Malaysia dalam pasaran antarabangsa, justeru membantu meningkatkan eksport barangan negara yang penting untuk mengekalkan ekonomi Malaysia. Membina hubungan pasaran global melalui pihak berkepentingan yang mengambil bahagian dan memberi sokongan ke atas standardisasi dan akreditasi di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Meningkatkan daya saing pihak industri Malaysia di pasaran antarabangsa dengan mencapai standard dan akreditasi yang kredibel dan diiktiraf di peringkat antarabangsa serta mengekalkan penglibatan dalam aktiviti penilaian ketepatan. Mengambil bahagian dalam tender antarabangsa yang disokong oleh pensijilan produk dan perkhidmatan yang kukuh dan

Bagaimana Mencapai Ke Arah Global?


STANDARDS MALAYSIA telah membantu organisasi-organisasi di Malaysia untuk mencapai ke arah global dengan menggalakkan penggunaan standard dan akreditasi yang menetapkan keperluan berkaitan kualiti, keselamatan dan kesesuaian untuk sejumlah besar barangan Malaysia, yang juga bertujuan meraih keyakinan pengguna global dan membolehkan syarikat Malaysia menembusi pasaran antarabangsa dengan lebih jauh. Pada tahun 2009, kami telah berjaya memperkukuhkan kesedaran ke atas penglibatan Malaysia dalam standard dan akreditasi di arena antarabangsa. Bagaimanakah kami melakukannya? Berikut adalah pendekatan utama yang telah kami ambil:

Menuju Ke Arah Global Menerusi Sumber Manusia Langkah ini bermula dari peringkat kepimpinan atasan, iaitu MSDAM, dan seterusnya kepada peringkat pengurusan tertinggi kami. Berikut adalah penglibatan antarabangsa yang berjaya dicapai pada tahun 2009:

14

2009 Laporan Tahunan

1 2 3 4

Siapa: Pengerusi MSDAM, Y. Bhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Tajuddin Ali. Dilantik Sebagai: Ahli ISO Council untuk penggal 2010-2011. Hasil Pelantikan: Pelantikan Tan Sri telah meletakkan STANDARDS MALAYSIA untuk memainkan peranan penting dalam aktiviti badan standard antarabangsa. ISO Council merupakan badan pentadbiran organisasi tersebut yang dianggotai oleh beberapa jawatankuasa pembangunan polisi yang menyediakan panduan strategik untuk aktivitiaktiviti pembangunan standard. Jawatankuasa tersebut termasuk Conformity Assessment Committee (CASCO), Committee on Developing Countries (DEVCO) dan Committee on Consumer Policy (COPOLCO). Siapa: Ketua Pengarah STANDARDS MALAYSIA, Puan Fadilah Baharin. Dilantik Sebagai: Pegawai Hubungan Serantau ISO untuk Asia Timur dan Asia Tenggara bagi tahun 2010. Hasil Pelantikan: Pelantikan ini membolehkan Malaysia kekal aktif dan relevan dalam aktivitiaktiviti ISO di rantau ini. Siapa: Pengarah Bahagian Standard, En. Ridzwan Kasim. Dilantik Sebagai: Beliau telah dilantik semula sebagai ahli PAC Executive Commitee untuk satu penggal lagi selama tiga tahun. Hasil Pelantikan: Pelantikan semula ini menunjukkan keyakinan dan pengiktirafan global ke atas Malaysia dalam bidang akreditasi. En. Ridzwan telah dilantik semula semasa Mesyuarat ke-16 Pacic Accreditation Co-operation (PAC) Plenary di Taiwan. Siapa: Pengarah Bahagian Akreditasi, En. Shaharul Sadri Alwi. Dilantik Sebagai: Ketua Penilai untuk Asia Pacic Laboratory Accreditation Co-operation (APLAC) Mutual Recognition Arrangements (MRA). En. Shaharul juga telah dilantik sebagai Juru Audit Dalaman untuk Sekretariat APLAC pada

5 6

14-18 April, 2009. Hasil Pelantikan: Keupayaan Malaysia dalam bidang akreditasi telah diiktirafkan melalui pelantikan ini. Pada 2009, En. Shaharul telah membuat penilaian di Thailand dan Papua New Guinea bagi pihak APLAC. Siapa: Pengarah Bahagian Pengurusan Strategik, En. Rafaiq Bakri Zakaria. Dilantik Sebagai: Pengerusi Jawatankuasa Kecil Kumpulan Pakar Standard (Standardisation Experts Group atau SEG) dalam Pertubuhan Organisasi Persidangan Islam (Organisation of Islamic Conference atau OIC) untuk Pembangunan Standard dan Prosedur Makanan Halal OIC. Hasil Pelantikan: Usaha dan kejayaan Malaysia membangunkan MS 1500: 2009 berkenaan garis panduan pengendalian dan penyediaan makanan halal telah mendapat pengiktirafan di peringkat OIC. Pelantikan En. Rafaiq adalah penting dalam usaha pembangunan standard dan prosedur makanan halal yang bertujuan mencapai penerimaan semua ahli Negara-negara OIC walaupun terdapat perbezaan pendapat. Siapa: Ketua Penilai, Ir. Boey Hor Meng dan En. Lai Seng Chiang. Dilantik Sebagai: Penilai untuk PAC Hasil Pelantikan: Kepakaran dan pengalaman Malaysia dalam bidang akreditasi telah mendapat pengiktirafan dengan pelantikan di dalam PAC yang menggalakkan penerimaan antarabangsa terhadap akreditasi yang diberi oleh ahli badan akreditasi berdasarkan program akreditasi yang sama diterima pakai. Ir. Boey Hor Meng, yang dilantik sebagai Penilai Utama berserta dengan tiga lagi ahli dari Hong Kong, Taiwan dan China, telah membuat penilaian di New Zealand pada bulan Julai 2009. En. Lai Seng Chiang pula adalah ahli pasukan yang terlibat dalam penilaian di Thailand pada bulan September 2009.

Pada tahun 2009, kami telah berjaya memperkukuhkan kesedaran di atas penyertaan Malaysia dalam arena standard dan akreditasi antarabangsa.

2009 Laporan Tahunan

15

Keanggotaan di Peringkat Antarabangsa sebagai Sebuah Organisasi STANDARDS MALAYSIA mewakili Malaysia dalam aktiviti standardisasi dan akreditasi di peringkat antarabangsa. Dengan penyertaan kami yang aktif dan berkesan, STANDARDS MALAYSIA telah berjaya menganggotai lembaga/jawatankuasa antarabangsa, seperti berikut: MALAYSIA dipilih sebagai ahli STANDARDS ISO Council bagi penggal 2010-2011 dan sebagai ahli ISO Technical Management Board (TMB). TMB di bawah bidang kuasa ISO Council adalah bertanggungjawab ke atas seluruh pengurusan kerja teknikal termasuk memantau pembangunan standard ISO pada peringkat jawatankuasa teknikal. Selain itu, STANDARDS MALAYSIA telah diwakili Persatuan Pengguna-pengguna Standard Malaysia (Standards Users) dalam Chairs Group Meeting of ISO COPOLCO dan Co-convenor ISO COPOLCO Working Group on Product Safety. Melalui STANDARDS MALAYSIA, Standards Users juga telah menjadi ahli Integrated Drafting Task Force (IDTF) ISO WG yang bertanggungjawab dalam membangunkan ISO 26000 berkaitan dengan Tanggungjawab Sosial (SR). MALAYSIA STANDARDS Sekretariat, Convenorships dan menjadi ahli P (penyertaan) yang membolehkan terus aktif di peringkat antarabangsa dan pada masa yang sama memajukan dan melindungi kepentingan negara dalam pelbagai aktiviti pembangunan standard. Di samping itu, STANDARDS MALAYSIA terus kekal serta berjaya mendapat keahlian P dalam ISO dan IEC. Sila lihat Petunjuk Prestasi di mukasurat 41 untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan status Sekretariat, Convenorships dan keahlian P yang dipegang oleh STANDARDS MALAYSIA.

Asia Pacic Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC forum untuk badan akreditasi makmal di rantau Asia Pasik): Malaysia melalui STANDARDS MALAYSIA telah diterima dalam APLAC MRA dalam bidang pengujian dan penentukuran serta Pengujian Perubatan. Pada tahun 2009, STANDARDS MALAYSIA telah menghadiri Perhimpunan Agung dan Mesyuarat Teknikal APLAC dan telah memberi input yang relevan. International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC badan kerjasama antarabangsa untuk makmal dan badan pemeriksaan akreditasi): Malaysia, juga melalui STANDARDS MALAYSIA telah diterima dalam ILAC MRA dalam bidang pengujian dan penentukuran. STANDARDS MALAYSIA telah menghadiri Perhimpunan Agung dan mesyuarat berkaitan ILAC pada 2009 dan telah memberi komen dan undian seperti yang diminta pihak ILAC. Pacic Accreditation Cooperation (PAC sebuah pertubuhan badan akreditasi dan lain-lain pihak yang bertujuan untuk mempermudah perniagaan dan perdagangan di antara negara-negara di rantau Asia Pasik): STANDARDS MALAYSIA memainkan peranan penting untuk memastikan Malaysia kekal sebagai penandatangan bagi dua program di bawah PAC Multilateral Recognition Arrangement (MLA), iaitu Sistem Pengurusan Kualiti (Quality Management System atau QMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (Environmental Management System atau EMS). Pada 16 Jun 2009, Malaysia melalui STANDARDS MALAYSIA telah mengembangkan status penandatangannya di dalam PAC MLA dengan penyertaannya dalam program Pensijilan Produk serta menjadi salah satu daripada 10 penandatangan untuk program tersebut. Negara-negara lain yang telah menjadi penandatangan termasuklah Australia dan New Zealand, Kanada, Mexico, Singapura, Taiwan, USA, Korea, China dan Indonesia. Badan Pensijilan (Certication Bodies atau CB) yang diakredit oleh penandatangan PAC MLA tersebut adalah diiktiraf setara justeru, pengguna perkhidmatan berkaitan akan mendapat jaminan amalan akreditasi yang seragam oleh ahli-ahli PAC tersebut.

Kekal Relevan di Peringkat Antarabangsa STANDARDS MALAYSIA memastikan kepentingan Malaysia terus dilindungi di peringkat antarabangsa dengan mengekalkan status sebagai penandatangan pelbagai pertubuhan di peringkat antarabangsa dan terus relevan dalam badan-badan standardisasi dan akreditasi antarabangsa, seperti berikut:

16

2009 Laporan Tahunan

I n t e r n a t i o n a l Accreditation Forum (IAF pertubuhan antarabangsa Badan Akreditasi Penilaian Ketepatan serta lain-lain badan yang berkepentingan dalam penilaian ketepatan, yang merangkumi pelbagai bidang seperti sistem pengurusan, produk, perkhidmatan, personel dan sebagainya: STANDARDS MALAYSIA juga bertanggungjawab ke atas kejayaan Malaysia yang telah diterima masuk menerusi program IAF MLA untuk QMS, EMS dan Pensijilan Produk (Product Certication atau PC). Kejayaan ini turut menyokong fungsi utama IAF untuk membangun dan menggalakkan program tunggal yang boleh digunakan secara global bagi tujuan penilaian ketepatan yang boleh mengurangkan risiko ke atas perniagaan dan para pelanggannya dengan jaminan kebolehpercayaan terhadap sijil akreditasi yang dikeluarkan oleh semua negara anggota tersebut. Pada 9 Julai 2009, Malaysia melalui STANDARDS MALAYSIA telah diterima masuk sebagai penandatangan IAF MLA untuk program pensijilan produk.

MALAYSIA terlibat dalam STANDARDS projek United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), iaitu sebuah kajian tentang pelaksanaan ISO 9001 untuk membangunkan ekonomi negara-negara Asian. Projek ini bertujuan untuk menilai kesan ISO 9001 ke atas ekonomi negaranegara Asian termasuk Bangladesh dan Pakistan. Projek ini telah dimulakan oleh Cawangan Pembangunan Kebolehan Perdagangan UNIDO dengan kerjasama ISO dan IAF. Malaysia melalui STANDARDS MALAYSIA mengambil pendekatan proaktif dengan penglibatan sukarela dalam projek ini. Sebuah seminar telah dianjurkan untuk menerangkan objektif ISO 9001 kepada semua pihak berminat termasuk organisasi yang telah menerima pensijilan, organisasi yang sedang melaksanakan ISO 9001 tetapi masih belum menerima pensijilan, CB, pakar runding, badan latihan, jabatan Kerajaan dan universiti. MALAYSIA telah menjadi tuan STANDARDS rumah untuk lima mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ISO dan dua mesyuarat ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) Product Working Group (PWG) serta konsultasi berkenaan Quality Management: Linking TPOs and NSBs for Export Success dengan kerjasama Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE). MALAYSIA juga telah menjadi STANDARDS tuan rumah Program Latihan berkenaan Halal Standards and Conformance Infrastructure untuk negara-negara OIC di bawah Program Kerjasama Teknikal Malaysia (PKTM). Program ini telah direka untuk membantu agensi-agensi yang berkaitan dengan perkhidmatan produk halal di negara-negara OIC khususnya dalam bidang standard halal dan pematuhan terhadap standard tersebut. Berdasarkan kepada pengalaman Malaysia dalam membangunkan rangka untuk jaminan kualiti produk halal, program ini dilihat sebagai pengkongsian pengalaman dan keprihatinan di antara negara-negara anggota OIC berkenaan produk halal.

Mengekalkan Penyertaan Aktif Di Peringkat Antarabangsa STANDARDS MALAYSIA juga memperolehi pengiktirafan global dengan kekal aktif dan relevan dalam aktiviti-aktiviti standardisasi dan akreditasi antarabangsa. Seperti tahuntahun lepas, banyak aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun 2009. Ini termasuklah seperti mesyuarat, seminar, bengkel, persidangan dan perundingan di mana STANDARDS MALAYSIA telah berpeluang menyuarakan pendapat, buah kiran dan keprihatinan serta mengutarakan kepentingan Malaysia. Berikut adalah di antara pencapaian penting sepanjang tahun 2009: MALAYSIA telah dilantik STANDARDS sebagai Ketua Perunding dalam perundingan bab Technical Barrier to Trade (TBT) dalam Perjanjian Bebas Perdagangan (FTA) untuk Malaysia-Australia, Malaysia-New Zealand, Malaysia-India, Malaysia-United States (US) dan ASEAN-China. Selain itu, STANDARDS MALAYSIA juga turut memberikan input bagi rundingan FTA lain yang diketuai oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). Secara keseluruhannya, STANDARDS MALAYSIA telah terlibat dalam 12 rundingan FTA dengan memberi sokongan dan input kepada aktiviti akreditasi dan penilaian ketepatan berkaitan dengan World Trade Organization (WTO) TBT.

2009 Laporan Tahunan

17

Strategi Global: Lain-lain Inisiatif Utama


Kami menyelaraskan inisiatif untuk:

Memperkukuhkan rangka kerja untuk menjana perkembangan di seluruh dunia dengan terus menilai portfolio kami agar berkembang ke pasaran baru. Langkah ini menyokong Agenda Inovasi Nasional terutama sekali dalam inisiatif melaksanakan international scanning untuk teknologi baru berkaitan standard dan akreditasi. Kami juga mengenalpasti teknologi baru dan menilai potensi teknologi tersebut untuk diadaptasi dengan standard sedia ada. Menjadikan MS sebagai Standard Antarabangsa di mana relevan. Penekanan terhadap agenda ini memerlukan kami menjalinkan hubungan yang kukuh dan memupuk kerjasama dengan organisasi standardisasi luar. Kami juga perlu membina ikatan dan menjalinkan hubungan dengan pertubuhan akreditasi serantau dan antarabangsa untuk mempertingkatkan kebolehan serta mendapatkan keahlian dalam badan tersebut. Bekerjasama dengan negara luar yang mempunyai prol pertumbuhan tinggi dengan tujuan memanfaatkan penglibatan kami dalam ekonomi standard. Ini membantu memudahkan mereka mengadaptasi MS sebagai standard kebangsaan mereka.

kredibel. Semua rakan kerja strategik kami harus bekerja sebagai satu pasukan yang mempunyai matlamat yang sama demi kebaikan negara. Contohnya, STANDARDS MALAYSIA telah membuka jalan untuk menjalinkan kerjasama rapat dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Perbadanan Pembangunan Halal (Halal Development Corporation atau HDC) dan pihak industri dalam semua perkara berkaitan standard halal.

Pembangunan dan Penggalakan MS Tumpuan telah diberi terhadap pembangunan MS mengikut keperluan pasaran serta memenuhi matlamat negara dan menyumbang kepada peningkatan penerimaan global terhadap produk dan perkhidmatan Malaysia. Pada tahun 2009, sejumlah 443 MS termasuk 70 untuk sektor elektro-teknikal telah dibangunkan. Pencapaian ini mengatasi sasaran untuk menbangunkan 300 MS setahun. Penggunaan MS sebagai standard mandatori oleh badan penguatkuasa juga meningkat daripada 210 pada tahun 2008 ke 225 pada tahun 2009. Sebagai sebahagian daripada usaha menggalakkan penggunaan MS, STANDARDS MALAYSIA telah menganjurkan 26 seminar dan beberapa sesi Konsultasi di peringkat kebangsaan, bengkel dan program latihan yang berkaitan dengan MS untuk pelbagai sektor. Usaha ini telah berjaya dan terbukti dengan peningkatan penjualan MS dari 19,862 naskhah pada tahun 2008 ke 26,479 naskhah pada tahun 2009.

Lain-lain Keutamaan

Walaupun agenda mencapai peringkat global menjadi tumpuan pada tahun 2009, STANDARDS MALAYSIA juga terus memberi fokus terhadap keperluan nasional yang merangkumi bidang keutamaan berikut:

Memperkukuh Perkongsian Pintar yang Strategik Untuk menjalankan kerja dengan lebih keras lagi, STANDARDS MALAYSIA perlu memperkukuhkan hubungan strategik dengan pelbagai pihak seperti badan penguatkuasa, agensi pengawalselia dan pelbagai organisasi dalam sektor awam dan swasta serta kalangan individu. Pada tahun 2009, kami meneruskan kerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan yang berkaitan dengan usaha kami untuk menggalakkan standard dan akreditasi. Tidak dapat dinakan bahawa masih terdapat ruang untuk kami memperbaiki prestasi seperti mengambil pakar daripada organisasi luar untuk memberikan penerangan yang dapat membantu memajukan standard dan akreditasi secara

Memperkasa Perkhidmatan Akreditasi Secara Berterusan Aktiviti untuk memperkasa perkhidmatan akreditasi termasuklah penilaian makmal dan badan-badan pensijilan dengan memberi tumpuan kepada bidang-bidang baru. Pada tahun 2009, STANDARDS MALAYSIA terus memastikan bidang akreditasi sedia ada mematuhi keperluan yang relevan di bawah skim-skim berikut: Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM): Skim Makmal di Malaysia dianggap kompeten apabila mendapat akreditasi daripada STANDARDS MALAYSIA melalui skim SAMM yang mematuhi standard antarabangsa yang relevan. Untuk penentuan status halal, SAMM memasukkan akreditasi makmal untuk menguji kehadiran DNA porsin dan menentukan prol kualitatif minuman alkoholik dengan menggunakan kromatogra gas. Pengujian DNA porsin meliputi banyak produk mentah atau yang sudah diproses termasuk makanan. Pengenalpastian kualitatif dan kuantitatif dibuat melalui Polymerase Chain Reaction (PCR), Real Time

18

2009 Laporan Tahunan

PCR dan juga pengenalpastian fizikal kulit/ rambut khinzir dalam pembuatan produk kulit/ berus dengan menggunakan pemeriksaan mikroskopik. Standard akreditasi yang digunakan adalah berdasarkan kepada MS ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. SAMM hanya mengakredit kemudahan yang memenuhi semua kriteria untuk kecekapan pengujian dan amalan makmal yang baik. SAMM juga sentiasa terus menilai dan menyemak semula setiap makmal yang telah diakredit setiap tahun. Pada tahun 2009, SAMM mengakredit dua makmal yang kompeten menjalankan pengujian yang menggunakan parameter sebagaimana tersebut di atas.

Akreditasi Badan-badan Pensijilan Skim (ACB): Skim ini berperanan untuk menilai dan mengakredit CB yang menjalankan aktiviti pensijilan berdasarkan standard antarabangsa yang relevan. Pada tahun 2009, STANDARDS MALAYSIA telah mengakredit enam CB untuk pelbagai program, iaitu satu badan untuk QMS, dua badan untuk PC, dua badan untuk pensijilan pengurusan hutan (forest management certication atau FMC) dan satu badan untuk sistem pengurusan keselamatan makanan (food safety management systems atau FSMS). Program baru:

dokumen telah dibangunkan termasuk yang terkini, iaitu Dadah Merbahaya dan Bahan Terkawal yang telah diluluskan oleh Y.B. Menteri MOSTI awal tahun ini.

Lain-lain pencapaian yang dicapai di bawah SAMM pada 2009: Perubatan: STANDARDS MALAYSIA meluaskan pelaksanaan akreditasi bidang pengujian perubatan dengan memasukkan Assisted Reproductive Technology (ART) dan Cytogenetics. Sehingga hari ini, Makmal Sime Darby Medical Centre di Subang Jaya merupakan satu-satunya makmal pengujian perubatan di Malaysia yang menerima akreditasi untuk ujian Cytogenetics di bawah SAMM. Pada tahun ini, STANDARDS MALAYSIA telah mengakredit 10 lagi makmal perubatan di bawah MS ISO 15189 termasuklah makmal swasta dan Kerajaan. University Malaya Medical Centre adalah makmal pengujian perubatan yang pertama di antara semua universiti di Malaysia yang menerima akreditasi tersebut. Akreditasi makmal Forensik (Forensic Science Testing atau FST) telah dimulakan sejak 2006. Sehingga hari ini, lima

Pematuhan kepada Good Program Laboratory Practice (GLP): Program ini dilancarkan untuk kemudahan pengujian yang membuat kajian ke atas aspek kesihatan (bukan klinikal) dan kajian keselamatan alam sekitar dalam negeri. Program ini yang dilancarkan pada 10 Julai 2009, dibuat dengan tujuan menentukan sama ada kemudahan pengujian telah melaksanakan dan patuh kepada semua keperluan seperti yang diterangkan dalam dokumen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Principles of GLP dan Manual Program Pematuhan kepada GLP yang dikeluarkan oleh STANDARDS MALAYSIA. Dengan sokongan Kementerian, tiga pemeriksa GLP yang telah dilantik menghadiri 9th OECD Inspector Course di Basel, Switzerland pada bulan Oktober dan juga menyertai latihan sambil berkerja di National Association of Testing Authority (NATA), Australia.

Forensik: Sains Pengujian Sains

Bekerjasama dengan negara luar yang mempunyai prol pertumbuhan tinggi dengan tujuan memanfaatkan penglibatan kami dalam ekonomi standard.

2009 Laporan Tahunan

19

Program Perladangan Hutan: STANDARDS MALAYSIA berhasrat memperkembangkan skop akreditasi sistem FMC dengan memuatkan skop Perladangan Hutan. Standard yang digunakan untuk pensijilan perladangan hutan di Malaysia adalah Malaysian Criteria & Indicators for Forest Plantations atau ringkasnya MC & I (Forest Plantations). Kumpulan Kerja Teknikal (TWG) untuk FMC juga telah pun diaktifkan dan mengadakan mesyuarat pertama pada 5 November 2009, bagi membincangkan dokumen sokongan/ keperluan akreditasi bagi program ini. STANDARDS MALAYSIA telah merancang untuk melancarkan program akreditasi FMC bagi skop ini sebelum akhir tahun 2010.

yang telah diambil pada tahun 2009 ialah mengenalpasti Industry Champions dalam sektor-sektor yang terpilih dan berkemampuan menjadi contoh kepada industri yang lainnya. STANDARDS MALAYSIA telah mengenalpasti beberapa champions termasuk Nestle untuk industri makanan dan Chemicals Company of Malaysia untuk industri farmaseutikal. Kerjasama dengan para champions ini dapat membantu dalam usaha memastikan bahawa produk buatan Malaysia berkualiti tinggi dan berdaya saing, dan ini dapat menyumbang kepada penetapan harga yang lebih baik dan menghasilkan bahagian pasaran lebih besar. Pada tahun 2009, keutamaan juga diberikan kepada sektor industri dan perkhidmatan berikut: Berkaitan SR : Sejajar dengan Perkhidmatan penekanan ke atas pembangunan standard iaitu untuk menyediakan garis panduan SR di peringkat ISO, STANDARDS MALAYSIA telah mengambil bahagian dengan aktif di dalam banyak mesyuarat antarabangsa berkaitan perkara ini. ISO masih di dalam proses membangunkan standard antarabangsa untuk memberi garis panduan SR dan dijangka diterbitkan pada tahun 2010 sebagai ISO 26000. Standard ini dijangka dapat menggalakkan sikap menghormati dan tanggungjawab berdasarkan dokumen rujukan tanpa menghalang kreativiti dan pembangunan program SR. Ia juga akan menggalakkan komitmen sukarela bagi menjalankan SR dan ini akan membawa kemajuan dalam pengeluaran panduan am merangkumi konsep, denisi dan kaedah penilaian. Halal: Industri halal terus menunjukkan Industri potensi besar untuk berkembang. Justeru, STANDARDS MALAYSIA meneruskan Fasa 1 untuk mempromosikan MS halal sedia ada

S: STANDARDS MALAYSIA berhasrat 5 untuk membangunkan program Akreditasi Quality Environment Practices (5S). 5S merupakan singkatan bagi perkataan Jepun: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke mengikut prinsip yang memberi tumpuan kepada kualiti, di mana ia mampu menyediakan sesebuah organisasi untuk merebut peluang di dalam pasaran global yang kian tinggi daya saingnya. STANDARDS MALAYSIA telah mengenalpasti TWG yang akan bertanggungjawab ke atas pembangunan dokumen dan kehendak-kehendak akreditasi yang berkaitan bagi program ini yang bakal dilaksanakan pada tahun 2010.

20

Sumbangan Aktif kepada Industri Seperti tahun-tahun lepas, penekanan diberi pada tahun 2009 untuk mempromosikan standard dan akreditasi yang relevan bagi industri mempertingkatkan lagi pembangunan produk dan perkhidmatan. Salah satu langkah

2009 Laporan Tahunan

dan usaha ini telah berjalan dengan lancar. Fasa 2 melibatkan pembangunan standard baru berkaitan pelbagai produk halal dalam negara. Negara-negara membangun memandang Malaysia sebagai perintis yang membantu mereka membangunkan standard halal. STANDARDS MALAYSIA telah pun mengambil inisiatif dengan menjalankan program latihan untuk membantu mereka memenuhi keperluan MS berkaitan soal halal. Ini merupakan hala tuju strategik yang diambil oleh STANDARDS MALAYSIA untuk mempromosikan penggunaan MS dengan lebih jauh lagi serta memudahkan perdagangan di antara negara. STANDARDS MALAYSIA juga memastikan penyertaan aktif dalam SEG di peringkat OIC. Lebih penting lagi, STANDARDS MALAYSIA tetap berdiri teguh untuk memberikan sokongan padu terhadap kesemua inisiatif Kerajaan bagi menyokong usaha memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hab halal di rantau ini. Besi dan Industri MALAYSIA telah Keluli: STANDARDS membangunkan 56 provisional MS untuk menyokong polisi baru MITI dalam meliberalisasikan sektor besi dan keluli. Ini termasuk standardisasi dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan proses pembentukan besi dan keluli. Permainan: menyokong Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) dengan membangunkan standard berkaitan aspek mekanikal dan zikal barang permainan kanak-kanak, kebolehbakaran, migrasi atau pemindahan elemen, keselamatan barang permainan elektrik dan simbol grak untuk melabelkan amaran kesesuaian mengikut umur.

Pemeriksaan Non-Destructive Perkhidmatan Testing (NDT): STANDARDS MALAYSIA mula mengambil langkah untuk memastikan aspek struktur, sumber manusia dan keperluan khusus sektor ini akan kesemuanya tersedia untuk dilaksanakan.

Melengkapkan Kajian dan Audit Dua kajian utama telah disiapkan, iaitu Kajian Impak Standard dan Akreditasi ke atas Ekonomi Malaysia dan Kajian Keperluan Standardisasi Malaysia. Kedua-dua kajian tersebut telah menjadi petunjuk yang memperlihatkan bagaimana standard dan akreditasi menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara serta mengenalpasti keperluan khusus negara dengan perkara yang berkaitan standardisasi. Audit ke atas proses dan prosedur standardisasi SIRIM Berhad juga telah dibuat pada 2009. STANDARDS MALAYSIA telah melantik SIRIM Berhad untuk membantu membangunkan standard di peringkat teknikal. Membangunkan Kebolehan dan Keupayaan Antara langkah yang diambil pada tahun 2009 untuk mempertingkatkan kebolehan dan keupayaan sumber manusia yang terdapat dalam STANDARDS MALAYSIA termasuk menghantar anggota kerja untuk menyertai latihan di dalam dan di luar negara agar mereka dapat menimba pengetahuan dan kemahiran untuk menjalankan tugas dengan lebih baik lagi. Pada tahun 2009, anggota kerja terpilih dihantar ke luar negara untuk menjalani latihan sambil berkerja melibatkan Program Standardisasi di Korea Standards Association dan Pembangunan Sistem dan Polisi Standardisasi di Japanese Standards Association serta menjadi pemerhati untuk Pemeriksaan GLP dengan NATA, Australia. Anggota kerja juga dihantar untuk menyertai seminar, mesyuarat dan perbincangan di dalam dan di luar negara mengenai aspek teknikal dalan lain-lain perkara yang relevan dengan standardisasi dan akreditasi.

Pembuatan Barang Sektor STANDARDS MALAYSIA

2009 Laporan Tahunan

21

Langkah Ke Hadapan
Walaupun STANDARDS MALAYSIA telah mencapai banyak kemajuan pada tahun lepas, masih banyak lagi pencapaian yang perlu diraih oleh STANDARDS MALAYSIA. Paling penting dalam agenda kami ialah untuk memastikan Malaysia mengeluarkan produk yang mempunyai tahap kualiti yang sama untuk kegunaan domestik dan antarabangsa. Sepatutnya kita tidak mempunyai standard yang berbeza produk berkualiti tinggi untuk eksport dan berkualiti rendah untuk pasaran tempatan. Pematuhan terhadap standard hanya dilaksanakan bagi bekalan produk untuk antarabangsa manakala untuk pasaran tempatan tidak dititik beratkan. Contohnya, pasaran tempatan dilambakkan dengan buah-buahan yang tidak mematuhi standard. Lain-lain contoh ialah pembuatan barang permainan dan penapis air yang rendah kualiti dan masih tidak mematuhi standard keselamatan dan kualiti. Semua yang terlibat seperti pengeluar, peniaga, badan-badan bukan Kerajaan dan badan-badan Kerajaan yang relevan mestilah mengambil langkah bersepadu untuk menangani isu-isu ini. Mereka juga perlu mengambil inisiatif untuk membangunkan standard asli (indigenous) seperti untuk buah-buahan tempatan, alat permainan dan lain-lain produk untuk pasaran tempatan yang perlu juga dijaga dengan baik. Langkah ini khususnya memerlukan sokongan industri kecil dan sederhana (IKS) yang merangkumi lebih daripada 90% syarikat perniagaan di Malaysia. Mereka mestilah mematuhi keperluan standard dan kualiti yang boleh membantu mereka memperbaiki penerimaan produk mereka oleh para pengguna. Sebagai insentif untuk IKS mengambil langkah ini, standard bolehlah digunakan sebagai satu kriteria untuk IKS mendapatkan geran daripada badanbadan Kerajaan seperti SME Corporation Malaysia (SME Corp). STANDARDS MALAYSIA telah pun bekerjasama dengan SME Corp untuk membantu para IKS memperbaiki standard produk buatan tempatan.

Lain-lain isu juga menimbulkan cabaran yang memerlukan kami mengambil tindakan yang berkesan agar dapat memberi tumpuan terhadap pencapaian kepada matlamat kami. Isu yang perlu ditangani termasuklah pelaksanaan standard mandatori dengan lancar serta keadaan di mana masih terdapatnya standard asing yang telah ditarik balik kerana mengandungi akta dan peraturan lama. Perkara ini telah pun dibangkitkan dalam mesyuarat dengan badan penguatkuasa dengan menggunakan forum Badan Pusat Penyelaras Standard dan Peraturan Teknikal Malaysia (Central Co-ordinating Body for Standards and Technical Regulation in Malaysia atau CCB) untuk penyelarasan pelaksanaan yang lebih baik. Walaubagaimana pun, CCB masih belum menerima mandat atau kuasa untuk menangani isu ini. Satu lagi isu melibatkan kurangnya pemahaman dan komitmen di pihak badan penguatkuasa dan agensi pelaksana dari segi memaklumkan WTO mengenai peraturan teknikal baru. Penerangan terus diberikan kepada mereka melalui mesyuarat yang relevan dengan tujuan menangani isu ini. Pihak industri juga didapati kurang mengambil bahagian dalam aktiviti standardisasi antarabangsa. Justeru, permohonan telah dibuat kepada Kementerian Kewangan untuk menawarkan insentif berbentuk pengurangan cukai berganda untuk organisasi yang mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut. Dalam usaha memacu standard dan akreditasi, STANDARDS MALAYSIA akan bergantung kepada anggota kerja bagi menjalankan tugas dengan berkesan. Prestasi organisasi pada tahun-tahun sebelum telah menjadi bukti kebolehan anggota kerja untuk mencapai matlamat Jabatan. Namun demikian, masih terdapat jurang keupayaan pegawai di peringkat pertengahan dan isu ini masih ditangani oleh Jabatan dengan sentiasa memberikan latihan dan pendedahan yang perlu agar memperolehi pegawai peringkat pertengahan yang berpengetahuan dan berpengalaman. Masa hadapan organisasi adalah bergantung kepada para pegawai ini. Kami juga berterusan memerlukan

22

Dalam usaha memacu standard dan akredita si, STANDARDS MALAYSIA akan bergantung kepada anggota kerja bagi menjalankan tugas den gan berkesan.

2009 Laporan Tahunan

kakitangan yang cekap dan mahir untuk mewakili Jabatan dan juga negara dalam mesyuarat dan perhimpunan antarabangsa agar dapat menjaga kepentingan dan objektif Jabatan dengan berkesan. Anggota kerja STANDARDS MALAYSIA terbahagi kepada tiga kategori: pengurusan tertinggi, kumpulan pengurusan dan profesional serta kumpulan sokongan. Pada 2009, jawatan pada peringkat pengurusan tertinggi dipenuhi 100%, manakala 88.10% berjaya dipenuhi untuk kumpulan pengurusan dan profesional dan 96.16% untuk kumpulan sokongan. Prestasi ini hampir sama dengan pencapaian tahun lepas yang menunjukkan sedikit kesukaran untuk pengambilan anggota kerja yang berkelayakan, berpengalaman dan berkebolehan untuk memenuhi kekosongan dalam kumpulan pengurusan dan profesional. Dari segi pengurusan kewangan, STANDARDS MALAYSIA meneruskan prestasi baik pada tahun 2009. Perbelanjaan operasi mencapai jumlah RM19,186,320.22 atau 92.43% daripada peruntukan yang telah disemak semula, iaitu sebanyak RM20,757,827.00. Perbelanjaan digunakan untuk emolumen, perkhidmatan, aset dan geran. Bagi perbelanjaan pembangunan, sebanyak RM6,470,850.00 atau 96.71% daripada peruntukan berjumlah RM6,691,000.00 telah digunakan untuk pembangunan standard, ujian kemahiran penentukuran di bawah SAMM, Kajian Impak Standard dan Akreditasi Ke Atas Ekonomi Malaysia dan Kajian Keperluan Standardisasi Malaysia serta menaiktaraf infrastruktur organisasi. Jumlah kutipan pada tahun 2009 adalah sebanyak RM2,093,192.84 hasil daripada bayaran skim akreditasi, bayaran memproses, penjualan dokumen dan sumbersumber lain.

Di antara aktiviti yang telah dikenalpasti untuk pelaksanaan dalam masa terdekat termasuklah pembangunan MS berterusan bagi mencapai sasaran membangunkan 450 MS setahun; pelantikan Organisasi Pembangunan Standard; pembangunan Kurikulum Pendidikan mengenai Standardisasi di institusi pengajian tinggi; memulakan Kajian Ketiga mengenai Keperluan Standardisasi dan Kajian Pertama mengenai Penggunaan Standard Malaysia; dan pelaksanaan berterusan pelan tindakan seperti yang terkandung dalam Pelan Strategi dan Tindakan Standard Kebangsaan (National Standards Strategy and Action Plan atau NSSAP). NSSAP mempunyai tujuan untuk menyediakan pendekatan umum yang boleh diambil bagi menjalankan aktiviti standardisasi di Malaysia, meningkatkan kesedaran terhadap standard di kalangan Kerajaan, sektor swasta dan golongan pengguna, serta mempertingkatkan kehadiran Malaysia dalam inisiatif serantau dan antarabangsa. STANDARDS MALAYSIA akan mengkaji semula NSSAP untuk memastikan pelan strategi dan tindakan masih relevan dan mengikut keperluan semasa. Kami juga akan terus melaksanakan Rancangan Strategik Lima Tahun organisasi yang akan berakhir pada tahun 2010 dan seterusnya membuat persiapan menuju tahun 2020. Kami sedar bahawa perjalanan ini akan dipenuhi dengan pelbagai cabaran, namun dengan komitmen dan sokongan setiap anggota kerja pada setiap peringkat organisasi serta dengan bimbingan kepimpinan tertinggi kami, kami akan terus dapat memajukan standard dan akreditasi demi kebaikan negara.

2009 Laporan Tahunan

23

SEPINTAS LALU: AKTIVITI PROMOSI DAN LAIN-LAIN


Aktiviti promosi yang dianjurkan adalah bertujuan untuk mempertingkatkan tahap kesedaran orang awam, industri dan Badan-badan Bukan Kerajaan (NGOs) tentang kepentingan standard dan akreditasi. Halamanhalaman berikut memaparkan aktiviti promosi serta aktiviti lain yang diadakan sepanjang tahun 2009.

Seminar kesedaran berkenaan Sistem Pengurusan Kualiti Berdasarkan Perspektif Islam, 2 Julai 2009 di Melaka

Booth STANDARDS MALAYSIA di Pameran Kluster Industri MOSTI, 31 Mac 2009

Forum antara STANDARDS MALAYSIA dengan BadanBadan Penguatkuasa dan Pengawalselia, 14 Disember 2009, Hotel Equatorial Bangi

Majlis Anugerah Standard dan Akreditasi Kebangsaan 2009, 19 November 2009 di Hotel Equatorial Bangi

Lawatan oleh Presiden ISO, Dr. Alan Morrison ke STANDARDS MALAYSIA, 10 Februari 2009

24

2009 Laporan Tahunan

Forum antara STANDARDS MALAYSIA dengan BadanBadan Penguatkuasa dan Pengawalselia, 14 Disember 2009, Hotel Equatorial Bangi

Mesyuarat antara ahli-ahli MSDAM dengan Menteri MOSTI, Y.B. Datuk Seri Dr. Maximus Johnity Ongkili, 18 Ogos 2009

Program Promosi yang dianjurkan oleh STANDARDS MALAYSIA

Konsultasi kebangsaan berkenaan MS ISO/IEC 17021 Seminar berkenaan Carbon Footprint Bengkel berkenaan Sistem Pengurusan Keselamatan Jalanraya Bengkel standard antarabangsa untuk Industri Minyak dan Gas di Malaysia dengan dibiayai oleh Petronas Forum berkenaan MS 1500 (Semakan Kedua) Seminar berkenaan ISO Statistical Methods and Trends and the Development of Measurement Uncertainty Evaluation Konsultasi kebangsaan berkenaan Keselamatan Sosial Seminar berkenaan MS untuk Pengurusan Hasil Buangan Seminar kesedaran berkenaan standard dan amalan dalam bidang Teknologi Maklumat (IT) Inter-connection, Komunikasi dan Sistem Maklumat Seminar berkenaan Promosi MS 2030 (Overvoltage in Low Voltage Network) Bengkel berkenaan MS 1963:2007 Kualiti Air Olfactometry Konsultasi kebangsaan berkenaan Standard Pengurusan Tenaga Forum konsultasi berkenaan Draf Adaptasi MS untuk EC 2 (anjuran bersama IEM) Seminar berkenaan MS 825 Pn. Fadilah Baharin, Code of Practice for the Design Ketua Pengarah of Road Lighting STANDARDS Seminar berkenaan Standard MALAYSIA bersama dengan En. Nabil Pengurusan Risiko
Amen Molla, Gabenor, Saudi Arabian Standards Organisation (SASO) 12 Jun 2009

Seminar berkenaan MS untuk Hasil Pertanian Segar Seminar berkenaan MS 2019 Standard berkaitan sistem pensaizan untuk Pakaian (anjuran bersama Universiti Malaya) Seminar berkenaan perlaksanaan MS untuk Akta Peralatan Perubatan Forum konsultasi kebangsaan untuk standard dalam bidang Bioteknologi Seminar berkenaan Green Procurement dan Ecolabelling Seminar berkenaan maklumat terkini siri ISO 14000, standard berkenaan Pengurusan Alam Sekitar untuk pembangunan mampan Pertandingan Fotografi dan Menulis Esei bertemakan standard Seminar kesedaran berkenaan standard untuk Guru-guru yang diadakan di Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Perak Seminar kesedaran berkenaan Tandas Awam

2009 Laporan Tahunan

25

Seminar berkenaan MS 1500 di Melaka, Johor Bahru, dan Tawau, Sabah Seminar berkenaan Sistem Pengurusan Kualiti (MS 1900:2005) berdasarkan Perspektif Islam Program Pembangunan Industri Halal peringkat kebangsaan di Pahang Kempen promosi standard melalui media elektronik TV9, RadioIKIM.fm, Radio24.fm, dan portal interaktif PPIM Projek United Integrated Systems (UIS) untuk pembangunan standard halal dalam sektor logistik Bengkel berkenaan Method Validation and Traceability in Chemical Metrology Sambutan Hari Akreditasi Sedunia 2009 peringkat nasional. Aktiviti yang diadakan termasuk forum dengan makmal-makmal akreditasi dan badan pensijilan

Mesyuarat ACCSQ Medical Device Product Working Group (MDPWG) Mesyuarat ACCSQ ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Mesyuarat berkenaan ISO/TC 241 Road Safety Management System Mesyuarat berkenaan ISO/TC 30/SC 5/WG 1 Ultrasonic Flow Measurement for Gas Mesyuarat berkenaan ISO/TC 69 Statistical Techniques Mesyuarat berkenaan ISO/TC 240 Product Recall

Mesyuarat Peringkat Serantau dan Antarabangsa yang Dihadiri


Mesyuarat ACCSQ WG 2 ke-17 di Bali, Indonesia Mesyuarat APEC SCSC di Singapura Mesyuarat IAF TC di Mumbai, India Pacic Area Standards Congress (PASC) di Australia Mesyuarat ACCSQ dan Mesyuarat berkaitan ke-33 di Singapura Mesyuarat ACCSQ dan Mesyuarat berkaitan ke-34 di Indonesia Mesyuarat ACCSQ WG1 dan Jawatankuasa Bertindak berkenaan Bangunan dan Pembinaan di Indonesia dan Lao PDR Mesyuarat ISO General Assembly (GA) di Afrika Selatan Mesyuarat ISO COPOLCO di India Mesyuarat Asia-Pacic Economic Co-operation (APEC) Joint Advisory Committee for Electrical and Electronic Equipment (JAC EEE) MRA di Singapura Persidangan ILAC/IAF 2009 di Vancouver, Kanada Mesyuarat ACCSQ Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE) ke-8 di Kuala Lumpur Mesyuarat PAC Plenary ke-16 di Taiwan Mesyuarat Plenary ISO/CASCO ke-25 di Geneva Mesyuarat ke-9 ILAC Accreditation Issues Committee & 8th ILAC Prociency Testing Consultative Group di Poland Mesyuarat ke-15 APLAC GA dan mesyuarat teknikal di Indonesia

Penyertaan dalam Pameran


Malaysian International Halal Showcase (MIHAS) 2009 anjuran MITI, MATRADE, MECD dan YADIM. SMIDEX 2009 anjuran SME Corp. Malaysia International Food & Beverages 2009 anjuran Kumpulan Utusan dan Expomal International LabAsia 2009 anjuran ECMI Trade Fairs S.E.A. Sdn. Bhd. BioMalaysia 2009 anjuran Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd. Malaysian Halal Conference & Exhibitions (MHCE 2009) anjuran Khaaz International Sdn. Bhd. Program Taklimat dengan Industri anjuran MDTCC berkenaan standard Keselamatan mandatori untuk alat permainan Persidangan Antarabangsa berkenaan Universal Design for Built Environment anjuran Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Mesyuarat Peringkat Serantau dan Antarabangsa yang Dianjurkan


Mesyuarat berkenaan ISO/TC 207 Chairmans Advisory Group (CAG), ISO/TC 207/SC 7/WG 2 GHG management in the value or supply chain, ISO/TC 207/SC 3 - Environmental labelling, ISO/ TC 207/SC 5/WG 7 - ISO 14045 on Eco-efciency assessment, ISO/TC 207/SC 4 - Environmental Performance Evaluation

Mesyuarat Economic and Commercial Co-operation of the Organisation of the Islamic Conference (COMCEC) ke-25, 6-8 November 2009 di Istanbul, Turki

26

2009 Laporan Tahunan

Asia Pacic Laboratory Accreditation Co-operation (APLAC) General Assembly Meeting pada 5-12 Disember 2009 di Bali, Indonesia

WTO Regional Workshop on Issues Arising from the Implementation of the Agreement on Technical Barriers to Trade for Asian Economies pada 24-26 November 2009 di Hanoi, Vietnam

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal IAF pada 1-5 Mac 2009 di Mumbai, India

Mesyuarat ke-33 ACCSQ dan mesyuarat berkaitan pada 16-20 Mac 2009 di Singapura

Mesyuarat OIC Standardisation Experts Group ke-10 bertemakan The Development of the OIC Halal Food Standards and the Procedures, 25 April 1 Mei 2009 di Ankara, Turkey Y.B. Tuan Haji Fadilah b. Haji Yusof, Timbalan Menteri MOSTI berucap di Majlis Perasmian Forum bersama makmal SAMM bersempena dengan Hari Akreditasi Sedunia 2009, 9 Jun 2009 di Shah Alam

Kerjasama Standard Perdagangan dua-hala MalaysiaGuangzhou, 2-5 Julai 2009 di Guangzhou, Republik China

STANDARDS MALAYSIA telah diterima masuk sebagai penandatangan kepada IAF MLA untuk pensijilan produk pada 9 Julai 2009. Dokumen sebagai penandatangan IAF MLA untuk program ini telah diberikan secara rasmi semasa berlangsungnya IAF GA pada 19 Oktober 2009 di Vancouver, Kanada

2009 Laporan Tahunan

27

PETUNJUK UTAMA
PETUNJUK PRESTASI 2009
STANDARD
Rajah 1:
Jumlah MS yang Dibangunkan Mengikut Sektor Tahun 2009 Jumlah MS yang Dibangunkan 6 30 19 70 24 43 33 3 11 5 12 13 2 0 64 12 24 40 12 0 13 1 6 443

Sektor Pertanian Kimia dan Bahan Bangunan, Pembinaan dan Kejuruteraan Awam Penjanaan, Transmisi dan Pengagihan Tenaga Elektrik Kejuruteraan Mekanikal Teknologi Maklumat, Telekomunikasi dan Multimedia Petroleum dan Gas Standard Halal Plastik dan Barangan Plastik Pembungkusan dan Pengedaran Kenderaan Jalan Pencegahan dan Keselamatan Kebakaran Getah dan Barangan Getah Pengurusan Organisasi Besi dan Keluli Tekstil dan Pakaian Peralatan Perubatan dan Kemudahan untuk Penjagaan Kesihatan Peralatan dan Aksesori Elektrik Pelancongan, Pameran dan Perkhidmatan Mesra Makanan dan Produk Makanan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pengurusan Kualiti dan Penentuan Kualiti Pengurusan Alam Sekitar JUMLAH

Rajah 2:
Status Pembangunan MS pada Tahun 2009 Sasaran Tahun 2009 200 50 50 300 MS yang Dibangunkan pada Tahun 2009 308 35 100 443

Pembangunan MS Diguna Pakai Asli Dikaji Semula JUMLAH

Perbandingan (%) 154.00 70.00 200.00 147.67

Jumlah MS yang dibangunkan pada tahun 2009 adalah sebanyak 443, iaitu melepasi sasaran 300 MS yang perlu dibangunkan pada tahun tersebut dengan peratusan sebanyak 147.6%.

28

2009 Laporan Tahunan

Rajah 3:
Jumlah Standard Mandatori Mengikut Sektor pada Tahun 2009

Sektor Pertanian Kimia dan Bahan Bangunan, Pembinaan dan Kejuruteraan Awam Penjanaan, Transmisi dan Pengagihan Tenaga Elektrik Kejuruteraan Mekanikal Teknologi Maklumat, Telekomunikasi dan Multimedia Petroleum dan Gas Kenderaan Jalan Pencegahan dan Keselamatan Kebakaran Besi dan Keluli JUMLAH

Jumlah Standard Mandatori 38 10 37 97 3 5 3 8 6 18 225

Pada tahun 2009, sebanyak 225 standard telah dijadikan standard mandatori dengan yang paling tinggi dari Sektor Penjanaan, Transmisi dan Pengagihan Tenaga Elektrik (97), diikuti oleh Pertanian (38), dan Bangunan, Pembinaan dan Kejuruteraan Awam (37).

AKREDITASI
Rajah 4:
Permohonan Baru yang Diterima pada Tahun 2009 (SAMM)

Makmal Penentukuran Permohonan Baru 6

Makmal Pengujian 40

Makmal Perubatan 7

Jumlah

53

Pada tahun 2009, sejumlah 53 permohonan baru telah diterima. Makmal Pengujian menerima permohonan yang paling tinggi sebanyak 40 permohonan.

Rajah 5:
Jumlah Makmal yang Diakredit pada Tahun 2009
8 7 6 5 4 3 2 1 0 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis

7 6 4 3 2 1 1 1 1

Jumlah

Bulan

Sejumlah 37 makmal telah diakredit pada tahun 2009.


2009 Laporan Tahunan 29

Rajah 6:
Nama Makmal Baru yang Diakredit pada Tahun 2009 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Nama Makmal BCOT Laboratories, PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. Industrial Hygiene Analytical Laboratory, NIOSH NaNoC Sdn. Bhd. BASF (M) Sdn. Bhd. MyPRO Technologies Sdn. Bhd. CT Laboratories, Bonric Sdn. Bhd. CSK Technologies Sdn. Bhd. Pantai Premier Pathology Sdn. Bhd. (Ipoh Branch) Pantai Premier Pathology Sdn. Bhd. (Ayer Keroh Branch) Pantai Premier Pathology Sdn. Bhd. (Penang Branch) Special Gases Laboratory, MOX-Linde Gases Sdn. Bhd. Pantai Premier Pathology Sdn. Bhd. (Johor Bahru Branch) Mizulab Sdn. Bhd. Pantai Premier Pathology Sdn. Bhd. (Batu Pahat Branch) Felda Analytical Laboratory Sabah Masterchem Laboratory Sdn. Bhd. Tranformer Oil Lab & Services Sdn. Bhd. Cryocord Sdn. Bhd. Makmal Ujian Bahan Binaan, CIDB Holdings Sdn. Bhd. University Malaya Medical Centre (UMMC) Southern Water Corporation Sdn. Bhd. Penjom Gold Mine Laboratory, Specic Resource Sdn. Bhd. Chemical Engineerin Pilot Plant (CEPP), UTM Sterilgamma (Kulim) Sdn. Bhd. ESI Laboratory Sdn. Bhd. RM4 Laboratory, Southern Steel Berhad Mediscan Laboratories Sdn. Bhd. MMSB Laboratory, MTBE Malaysia Sdn. Bhd. Lahad Datu Edible Oils Sdn. Bhd. Sime Darby Medical Centre Laboratory, Subang Jaya HG Solution Sdn. Bhd. Metallurgical Consultancy and Services Sdn. Bhd. R&D Centre Sabah, Sime Darby Research Centre DNA Laboratories Sdn. Bhd. Allied Calibration Engineering Services Sdn. Bhd. Central Laboratory Services, Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. Damini Corporation Sdn. Bhd.
T Pengujian C Penentukuran

Bidang T T T T T T C MT MT MT T MT T MT T T T MT T MT T T T T T T MT T T MT T T T T C T T

MT Pengujian Perubatan

Rajah di atas menunjukkan senarai makmal-makmal yang diakredit pada tahun 2009.

30

2009 Laporan Tahunan

Rajah 7:
Akreditasi Makmal yang Ditarik Balik Semenjak 1996 Makmal Penentukuran Jumlah Tarik Balik 22 Makmal Pengujian dan Penentukuran 1

Makmal Pengujian

Jumlah

57

80

Akreditasi untuk sejumlah 80 makmal telah ditarik balik pada tahun 2009.

Rajah 8:
Pensijilan yang Diakredit Mengikut Sektor pada Tahun 2009 QMS No Sektor ISO 9001:2000 /2008 27 16 232 47 3 42 99 7 37 21 1 219 8 350 51 125 434 124 339 9 9 50 49 17 33 EMS ISO 14001:2004 6 8 99 4 5 26 1 17 8 53 1 90 12 11 84 15 157 1 23 6 18 27 OSH OHSAS 18001:1999 & OHSAS 18001:2007 1 1 95 1 0 0 6 0 2 3 0 23 1 11 1 11 27 7 39 0 1 11 4 3 17 MS 1722 Part 1:2005 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 2 3 1 5 0 0 1 1 2 6 PC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Pertanian, Perikanan Perlombongan dan Kuari Produk Makanan, Minuman dan Tembakau Tekstil dan Produk Tekstil Kulit dan Produk Kulit Kayu dan Produk Kayu Pulpa, Kertas dan Produk Kertas Syarikat Penerbitan Syarikat Pencetakan Pembuatan Arang Batu dan Produk Petroleum Bertapis Bahan Api Nuklear Kimia, Produk Kimia dan Gentian Farmaseutikal Getah dan Produk Plastik Produk Mineral Bukan Logam Konkrit, Simen, Kapur, Plaster, dsb Logam Asas dan Produk Logam yang Difabrikasi Pemesinan dan Peralatan Peralatan Elektrik dan Optikal Pembinaan Kapal Aero-Angkasa Peralatan Kenderaan Lain Pembuatan yang Tidak Diklasikasikan di Mana-mana Kitar Semula Bekalan Elektrik

24 255 16 17 131 133 -

2009 Laporan Tahunan

31

Rajah 8 (sambungan):
Pensijilan yang Diakredit Mengikut Sektor pada Tahun 2009 QMS No Sektor ISO 9001:2000 /2008 1 24 785 182 19 172 128 54 290 152 287 214 223 82 4,962 EMS ISO 14001:2004 1 3 33 19 9 12 2 1 23 11 9 1 1 5 802 OSH OHSAS 18001:1999 & OHSAS 18001:2007 0 0 38 9 3 18 1 0 21 14 1 1 2 0 373 MS 1722 Part 1:2005 0 0 20 1 1 4 0 0 5 2 1 0 0 0 72 PC

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Bekalan Gas Bekalan Air Pembinaan Jualan Borong dan Runcit; Pembaikian Kenderaan Bermotor, Motosikal dan Barangan Rumah dan Peribadi Hotel dan Restoran Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi Pengantaraan Kewangan; Hartanah; Penyewaan Teknologi Maklumat Perkhidmatan Kejuruteraan Perkhidmatan Lain Pentadbiran Awam Pendidikan Kerja Sosial dan Kesihatan Perkhidmatan Sosial Lain Jumlah

576

Rajah 9:
Senarai CB Baru yang Diakredit pada Tahun 2009 No Nama CB 1 2 3 4 5 IKRAM QA Services Sdn. Bhd. Moody International Certication (M) Sdn. Bhd. NQA Certication Services (M) Sdn. Bhd. SGS (M) Sdn. Bhd. SIRIM QAS International Sdn. Bhd. Program Pensijilan Produk FSMS QMS FMC Pensijilan Produk FMC

32

2009 Laporan Tahunan

Rajah 10:
Jumlah Permohonan yang Diterima pada Tahun 2009 (Skim ACB) Program QMS PC FSMS FMC Personel Jumlah Jumlah Permohonan yang Diterima 2 1 1 2 1 7

Rajah 11:
Jumlah Badan Penilaian Ketepatan yang Diakredit pada Tahun 2009

Skim

Kumulatif sehingga 2008

2009

Kumulatif sehingga 2009

Simbol Akreditasi

ACB (Program QMS)

11

12
MS ISO/IEC GUIDE 17021: 2006
Simbol Akreditasi bagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

ACB (Program EMS)

8
Simbol Akreditasi bagi Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)

MS ISO/IEC GUIDE 17021: 2006

ACB (Program PCB)

4
MS ISO/IEC GUIDE 65: 2000
Simbol Akreditasi bagi Pensijilan Produk (PCB)

ACB (Sistem Pengurusan OSH)

3
MS ISO/IEC GUIDE 17021: 2006
Simbol Akreditasi bagi Sistem Pengurusan OSH (OSH MS)

ACB (Sistem HACCP)

3
MS ISO/IEC GUIDE 17021: 2006
Simbol Akreditasi bagi Sistem HACCP

2009 Laporan Tahunan

33

Rajah 11 (sambungan):
Jumlah Badan Penilaian Ketepatan yang Diakredit pada Tahun 2009

Skim

Kumulatif sehingga 2008

2009

Kumulatif sehingga 2009

Simbol Akreditasi

ACB (ISMS)

0
Simbol Akreditasi bagi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

MS ISO/IEC GUIDE 27006: 2007

ACB (FMC)

2
MS ISO/IEC GUIDE 17021: 2006
Simbol Akreditasi bagi Pengurusan Pensijilan Hutan (FMC)

ACB (FSMS)

2
Simbol Akreditasi bagi Sistem Pengurusan Keselamatan Makanan (FSMS)

ISO/TS 22003: 2007

ACB (Personel)

0
Simbol Akreditasi bagi Pensijilan Individu

MS ISO/IEC 17024: 2003

SAMM

410

37

447

Simbol Akreditasi bagi Makmal (Pengujian dan Penentukuran)

MS ISO/IEC 17025

Simbol Akreditasi bagi Makmal (Pengujian Perubatan)

MS ISO 15189

MIBAS

0
MS ISO/IEC 17020
Simbol Akreditasi bagi Badan Pemeriksa

Nota: Badan Penilaian Ketepatan yang diakredit dibenarkan untuk menggunakan simbol akreditasi STANDARDS MALAYSIA seperti yang tertera dalam Rajah 11.

34

2009 Laporan Tahunan

Rajah 12:
Jumlah Penilaian Makmal pada Tahun 2009 Jenis Penilaian Audit Kelayakan Pra Penilaian Pematuhan Pemantauan 1 Pemantauan 2 Penilaian Semula Skop Tambahan Pengesahan Penandatangan Tinjauan dan Skop Tambahan Penilaian Semula dan Skop Tambahan Pengesahan Penempatan Semula JUMLAH Jan 2 3 6 20 2 8 4 0 1 0 0 0 46 Feb 10 5 6 13 0 9 2 4 3 2 1 0 54 Mac 2 8 1 20 0 11 4 0 1 2 2 0 51 Apr 4 6 3 16 0 11 6 1 2 0 0 0 49 Mei 5 2 1 8 1 12 6 2 1 0 2 1 41 Jun 5 3 3 9 0 10 7 0 2 0 3 0 42 Jul 1 1 7 11 4 12 7 0 1 1 0 0 45 Ogs 6 3 2 11 3 10 7 1 2 0 3 0 48 Sep 1 4 2 16 7 7 2 0 0 0 3 0 42 Okt 7 7 1 22 10 4 7 2 1 0 1 1 63 Nov 6 8 5 24 5 4 11 1 3 0 4 0 71 Dis 1 1 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 7
JUMLAH

50 51 40 171 40 98 63 11 17 5 19 2 559

Sejumlah 559 penilaian telah dilaksanakan pada tahun 2009 dengan catatan tertinggi sebanyak 71 pada bulan November.

2009 Laporan Tahunan

35

PRESTASI KUMULATIF
STANDARD
Rajah 1:
Perkembangan Pembangunan Standard Malaysia dari Tahun 1996-2009 Keseluruhan Jumlah MS

Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2,416 2,486 2,625 2,671 2,889 2,705 2,878 3,265 3,651 4,085 4,570 5,060 5,518 5,792

Jumlah kumulatif MS yang dibangunkan dari 1996 hingga 2009 adalah sebanyak 5,792. Catatan kumulatif tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2001.

Rajah 2:
Jumlah MS yang Dibangunkan Setiap Tahun dari Tahun 2006-2009 Tahun 2006 2007 2008 2009 Jumlah MS yang Dibangunkan 503 547 577 443

Jumlah MS yang dibangunkan pada tahun 2009 adalah sebanyak 443.

Rajah 3:
Status Pembangunan MS dari Tahun 2006-2009 Tahun Jumlah MS Sasaran 2006 4,570 6,000 2007 5,060 6,000 2008 5,518 6,000 2009 5,792 6,000

Jumlah kumulatif MS yang dibangunkan sehingga tahun 2009 adalah sebanyak 5,792 mewakili 96.53% dari sasaran negara sebanyak 6,000 MS yang perlu dibangunkan sehingga tahun 2010 manakala baki sebanyak 3.47% perlu disasarkan untuk melengkapkannya.

Rajah 4:
Jumlah MS yang Diselaraskan kepada Standard Antarabangsa dari Tahun 2006-2009 Tahun 2006 2007 2008 2009 Jumlah MS Dibangunkan 4,570 5,060 5,518 5,792 Jumlah MS yang Diselaraskan kepada Standard Antarabangsa 2,436 2,563 3,053 3,481

Sehingga tahun 2009, sebanyak 3,481 MS atau 60.1% dari jumlah 5,792 MS yang dibangunkan telah diselaraskan kepada Standard Antarabangsa.

36

2009 Laporan Tahunan

Rajah 5:
Jumlah Kumulatif Standard Mandatori dari Tahun 2006-2009 Tahun 2006 2007 2008 2009 Jumlah MS 123 127 210 225

Jumlah kumulatif standard mandatori telah meningkat daripada 123 MS pada tahun 2006 kepada 225 MS pada tahun 2009.

Rajah 6:
Jumlah Kumulatif MS yang Dibangunkan Mengikut Sektor sehingga 31 Disember 2009 Sektor Pertanian Kimia dan Bahan Bangunan, Pembinaan dan Kejuruteraan Awam Penjanaan, Transmisi dan Pengagihan Tenaga Elektrik Kejuruteraan Mekanikal Teknologi Maklumat, Telekomunikasi dan Multimedia Petroleum dan Gas Standard Halal Plastik dan Barangan Plastik Pembungkusan dan Pengedaran Kenderaan Jalan Pencegahan dan Keselamatan Kebakaran Getah dan Barangan Getah Pengurusan Organisasi Besi dan Keluli Tekstil dan Pakaian Peralatan Perubatan dan Kemudahan untuk Penjagaan Kesihatan Peralatan dan Aksesori Elektrik Pelancongan, Pameran dan Perkhidmatan Mesra Makanan dan Produk Makanan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pengurusan Kualiti dan Penentuan Kualiti Pengurusan Alam Sekitar JUMLAH Jumlah MS 580 721 286 831 320 698 223 6 368 105 191 91 190 5 162 264 211 119 7 60 158 125 71 5,792

Jumlah kumulatif MS yang dibangunkan sehingga 31 Disember 2009 adalah sebanyak 5,792. Jumlah tertinggi MS yang dibangunkan adalah dalam sektor Penjanaan, Transmisi dan Pengagihan Tenaga Elektrik (831), diikuti oleh Kimia dan Bahan (721) dan Teknologi Maklumat, Telekomunikasi dan Multimedia (698). Jumlah terendah MS yang dibangunkan adalah dalam sektor Pengurusan Organisasi (5).

2009 Laporan Tahunan

37

Rajah 7:
Pelarasan Kumulatif MS kepada Standard Antarabangsa sehingga 31 Disember 2009

(31 Disember 2009) Bidang Pertanian Kimia dan Bahan Bangunan, Pembinaan dan Kejuruteraan Awam Penjanaan, Transmisi dan Pengagihan Tenaga Elektrik Kejuruteraan Mekanikal Teknologi Maklumat, Telekomunikasi dan Multimedia Petroleum dan Gas Standard Halal Plastik dan Barangan Plastik Pembungkusan dan Pengedaran Kenderaan Jalan Pencegahan dan Keselamatan Kebakaran Getah dan Barangan Getah Pengurusan Organisasi Besi dan Keluli Tekstil dan Pakaian Peralatan Perubatan dan Kemudahan Penjagaan Kesihatan Peralatan dan Aksesori Elektrik Makanan dan Produk Makanan Pelancongan, Pameran dan Perkhidmatan Mesra Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pengurusan Kualiti dan Penentuan Kualiti Pengurusan Alam Sekitar JUMLAH PERATUS PELARASAN Jumlah Kumulatif MS yang Dibangunkan 580 721 286 831 320 698 223 6 368 105 191 91 190 5 162 264 211 119 7 60 158 125 71 5,792 60.10% MS yang Diselaraskan Serupa 123 359 64 615 143 638 107 34 106 2 86 67 181 43 32 6 181 43 32 6 138 114 52 3,293 Diubah 6 52 4 32 5 3 5 0 14 0 12 2 19 0 15 0 2 7 3 0 4 2 0 188

Peratusan jumlah kumulatif MS yang dibangunkan dan telah diselaraskan kepada standard antarabangsa sehingga 31 Disember 2009 adalah sebanyak 60.10%.

38

2009 Laporan Tahunan

AKREDITASI
Rajah 8:
Jumlah Makmal yang Diakredit dari 2006-2009 Jumlah Bilangan Makmal yang Diakredit Kumulatif 346 73 14 14 447 Aktif 289 51 13 14 367

Bidang Pengujian Penentukuran Pengujian dan Penentukuran Pengujian Perubatan Jumlah

450 400 350 Bilangan Makmal 300 250 200 150 100 50 0 96 97 98 98 99 00 01 02
103 128 179 160 201 235 222 262 287 316 381 360

447 410

03 04 05 06 07 08 09

Tahun

Rajah 9:
Pembahagian Jumlah Makmal yang Diakredit dari 2006-2009

400 350 300


Bilangan 360 381

410

447

Pengujian Pengujian Perubatan (MT) Pengujian & Penentukuran Penentukuran Jumlah

250 50 0 200 150 100 50 0 2006 2007 2008


Tahun

2009

Pada tahun 2009, sebanyak 447 kumulatif makmal telah diakredit di mana ia menunjukkan peningkatan berbanding dengan tahun sebelumnya.

2009 Laporan Tahunan

39

Rajah 10:
Jumlah CB yang Diakredit dari 2006-2009

Program Akreditasi QMS EMS PC OSH Sistem HACCP ISMS FMC FSMS Personel

CB yang Diakredit 2006 2 3 1 0 0 0 N/A N/A N/A 2007 1 0 0 1 1 0 0 N/A N/A 2008 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2009 1 0 2 0 0 0 2 1 0

Keseluruhan Jumlah CB yang Diakredit sehingga 31 Disember 2009 12 8 4 3 3 0 2 2 0

N/A: menunjukkan program yang dinyatakan tidak ditawarkan pada tahun tersebut.

Jumlah Badan Pensijilan (CB) yang diakredit oleh STANDARDS MALAYSIA dari tahun 2006 hingga 2009 mengikut program-program yang ditawarkan.

PENGLIBATAN PADA PERINGKAT ISO/IEC


Rajah 11:
Ringkasan Penyertaan Malaysia dalam ISO TC/SC Jenis Keahlian P Keahlian O TC 2008 5 0 2009 1 1 2008 4 6 SC 2009 5 2 2008 1 1 Jumlah 2009 6 3

Rajah 12:
Ringkasan Penyertaan Malaysia dalam IEC TC/SC TC 2008 1 0 2009 0 1 2008 0 1 SC 2009 0 0 Jumlah 2009 1 1

Jenis Keahlian P Keahlian O

STANDARDS MALAYSIA hanya menganggotai satu keahlian O (Ordinary) dalam IEC TC pada tahun 2009.

40

2009 Laporan Tahunan

Rajah 13:
Jumlah Penyertaan Sebagai Ahli P dalam ISO dan IEC pada Tahun 2009

ISO

IEC

119

18

Pada tahun 2009, jumlah keahlian P Malaysia dalam ISO adalah 119 dan 18 IEC.

Rajah 14:
Jumlah Sekretariat ISO TC/SC yang dipegang oleh STANDARDS MALAYSIA ISO/TC 45 (Getah dan Produk Getah) ISO/TC 45/SC 1 (Getah dan Hos Plastik) ISO/TC 45/SC4 (Produk, selain Hos) ISO/TC 157 (Kontraseptif Mekanikal) ISO/PC 240 (Panggilan Semula Produk)

Rajah 15:
Jumlah Jawatan Pengerusi yang dipegang oleh STANDARDS MALAYSIA ISO/TC 45 (Getah dan Produk Getah) ISO/TC 45/SC 4 (Produk, selain Hos) ISO/TC 157 (Kontraseptif Mekanikal) ISO/TC 207/SC 7 (Pengurusan gas rumah hijau dan perkara yang berkaitan)

Rajah 16:
Jumlah Convenorship yang dipegang oleh STANDARDS MALAYSIA ISO/TC 45/SC 3/WG 4 - Getah Asli ISO/TC 45/SC 4/WG 5 - Sarung Getah untuk aplikasi perubatan ISO/TC 61/SC 2/WG 2 - Ketebalan dan permukaan benda ISO/TC 157/CAG - Kontraseptif Mekanikal (Kumpulan Penasihat Pengerusi) ISO/TC 218/WG 4 - Kaedah Ujian

2009 Laporan Tahunan

41

SINGKATAn KATA
ACB ACC ACCSQ ALB APEC APLAC ART ASEAN CAG CASCO CB CCB COPOLCO COMCEC DEVCO EMS FMC FSMS FST FTA GA GLP HACCP HDC IAF IDTF IEC ILAC ISO IT JAC EEE JAKIM JAS-ANS JSC EEE KPDNKK MATRADE MC&I MDPWG MHCE MIHAS MITI MLA Accreditation of Certication Bodies ASEAN Cosmetic Committee ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality Amalan Laboratori Baik Asia-Pacic Economic Co-operation Asia Pacic Laboratory Accreditation Co-operation Assisted Reproductive Technology Association of South East Asian Nations Chairmans Advisory Group Conformity Assessment Committee Certication Bodies Central Co-ordinating Body Committee on Consumer Policy Economic and Commercial Co-operation of the Organisation of Islamic Conference Committee on Developing Countries Environmental Management System Forest Management Certication Food Safety Management Systems Forensic Science Testing Free Trade Agreement General Assembly Good Laboratory Practice Hazard Analysis and Critical Control Point Halal Development Corporation International Accreditation Forum Integrated Drafting Task Force International Electro-technical Commission International Laboratory Accreditation Co-operation International Organisation for Standardisation Teknologi Maklumat Joint Advisory Committee for Electrical and Electronic Equipment Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Joint Accreditation System of Australia and New Zealand Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Malaysian External Trade Development Corporation Malaysian Criteria and Indicators Medical Device Product Working Group Malaysian Halal Conference and Exhibition Malaysian International Halal Showcase Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Multilateral Recognition Arrangements MOSTI Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia MRA Mutual Recognition Arrangements MS Malaysian Standards MSDAM Majlis Standard dan Akreditasi Malaysia MTCP Malaysian Technical Co-operation Programme MyENC Jawatankuasa Elektronikal Kebangsaan Malaysia MyGLP Jawatankuasa Amalan Laboratori Baik MyNAC Jawatankuasa Kebangsaan Akreditasi Malaysia MyNMTAC Jawatankuasa Kebangsaan Akreditasi Pengujian Perubatan MyNSC Jawatankuasa Kebangsaan Standard Malaysia NAC National Accreditation Council NATA National Association of Testing Authority NDT Non-destructive Testing NGO Badan Bukan Kerajaan NSSAP Pelan Strategi dan Tindakan Standard Kebangsaan OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OHSAS Occupational Health & Safety Advisory Services OIC Organisation of Islamic Conference OSH Occupational Safety and Health PAC Pacic Accreditation Cooperation PASC Pacic Area Standards Congress PC Product Certication PCR Polymerase Chain Reaction PKTM Program Kerjasama Teknikal Malaysia PWG Product Working Group QMS Quality Management System SAMM Skim Akreditasi Makmal Malaysia SASO Saudi Arabian Standards Organisation SEG Standardisation Experts Group SME Corp SME Corporation Malaysia SME Small and Medium-sized Enterprises SR Social Responsibility ST&I Sains, Teknologi dan Inovasi STANDARDS MALAYSIA Jabatan Standards Malaysia TBT Technical Barrier to Trade TC Technical Committee TMB Technical Management Board TWG Technical Working Group UIAM Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIS United Integrated Systems UNIDO United Nations Industrial Development Organisation US Amerika Syarikat (United States) WG Working Group WTO World Trade Organisation

42

2009 Laporan Tahunan

Anggota kerja STANDARDS MALAYSIA

2009 Laporan Tahunan

43

44

2009 Laporan Tahunan