Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TEMA TAHUN TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN Kesyukuran 4 Cekal Terima kasih

Cikgu 8.45 9.45 pagi Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada 4.1.1 lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Pada akhir pengajaran, murid dapat OBJEKTI i. Menyebut dan menyatakan sekurang!kurangnya empat amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu yang diperdengarkan.

Sen" Ba#asa Murid mendengar lagu "Terima kasih Cikgu# melalui tayangan $ide%. &. Murid menyanyikan lagu "Terima kasih Cikgu# '. (uru mempamerkan lirik lagu "Terima kasih Cikgu# kepada murid. 4. Murid berbin)ang dalam kumpulan dan menyatakan sekurang! kurangnya empat amalan baik yang tersurat dalam lirik lagu. 5. 5. Murid membentangkan hasil perbin)angan di hadapan kelas. *. *. (uru berbin)ang bersama murid tentang amalan baik +. yang terdapat dalam lirik lagu "Terima kasih Cikgu#. Pen"la"an 1. (uru meminta murid!murid menyebut dan menyatakan sekurang! kurangnya empat amalan baik yang terdapat dalam lirik lagu yang diperdengarkan. Pendidikan M%ral, ,khlas,.esyukuran, Prihatin, /%rmat. Menjana ,dea, Menge)am 1.

AKTI!ITI

,lmu PENGISIAN KURIKULUM -ilai .0

BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RE LEKSI

1C2, rakaman lagu 1. Murid dapat menyatakan sekurang!kurangnya empat amalan baik yang terkandung dalam lirik lagu yang diperdengarkan.

&3 daripada &5 %rang murid dapat menyebut dan menyatakan amalan

baik yang terdapat dalam lirik lagu. Pengayaan murid yang berjaya diberikan latihan pengayaan. Pemulihan Murid yang lemah diberikan bimbingan.

La$u %Ter"&a kas"# C"k$u'

La&("ran )

Terima .asih Cikgu -aj4a 1ati5 5eat 6pin ,pin Tulus setiamu )ikgu telah mengajar kami Membekalkan ilmu untuk masa depan 2ari 70C28 1& dan ' hingga aku tahu ba)a dan kira Tak terhingga peng%rbananmu /ingga aku besar kan ku ingat selalu Terima kasih pada mu )ikgu 9asa mu akan ku kenang selalu Tak pernah lelah tunjuk ajarku Terima kasih ku kepada mu )ikgu Terima kasih )ikgu .aulah pelita hidup bagi kami semua Menuju jalan ke arah yang benar Penuh ikhlas dan tulus membimbing dan mengajar 6ntuk memastikan kami berjaya Tak terhingga peng%rbanan mu /ingga aku besar kan ku ingat selalu Terima kasih pada mu )ikgu 9asa mu akan ku kenang selalu Tak pernah lelah tunjuk ajarku Terima kasih ku kepada mu )ikgu Terima kasih )ikgu Tak terhingga peng%rbanan mu /ingga aku besar kan ku ingat selalu

La&("ran *

SENARAI SEMAK

-ama :::::::::::::::::::: .elas ::::::::::

Tarikh ::::::::::::::

7rahan Tuliskan nilai!nilai tersurat yang b%leh didapati dalam petikan lagu.

1. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: &. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: '. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::