Anda di halaman 1dari 19

ADAB ADAB BERPUASA BAGI MENDAPAT KEREDHAAN ALLAH SWT Selain dari amalan ibadat wajib dan s nat

!an" di#erban!a$$an di dalam b lan Ramadan% $ita #erl menja &i #erb atan'#erb atan !an" b(le& men!ebab$an # asa it menjadi sia' sia) Pertama% &enda$la& men"ela$ #andan"an $e tem#at'tem#at !an" dilaran"% seten"a&n!a #er"i lebi& ja & iait melaran" meli&at wala # n isteri sendiri den"an #andan"an berna*s % a#ata& la"i wanita'wanita lain) Be"it la& j "a meli&at #erb atan'#erb atan ma$siat ata ji$a ma$siat it dila$ $an% &enda$la& dija &i dari#adan!a) Ras l lla& +saw, bersabda- .Pandan"an adala& se m#ama ana$ #ana& dari#ada s!aitan) Baran"sia#a ta$ t $e#ada Alla&% ja &ila& dirin!a dari#ada meli&at $e#ada ma$siat) Ma$a Alla& men" rnia'$ann!a den"an s at +/a&a!a iman, !an" $emanisan dan $e"&aira&ann!a a$an terasa di &ati)0 Ked a% ja"ala& lida& dari#ada berd sta% #erb alan !an" sia'sia% men" m#at% & jja&' men"& jja&% bers m#a&'s m#a& dan seba"ain!a) Pada 1aman Ras l lla& +saw,% d a (ran" wanita sedan" ber# asa dan tida$ da#at mena&an $e#eritan $ela#aran% se&in""a $ed a'd an!a &am#ir ma t) Para sa&abat membawa berita ini $e #en"eta& an Nabi +saw,% lantas ba"inda men"irim$an seb a& man"$ $ dan men! r & mere$a m nta& $e dalamn!a) A#abila $ed a'd an!a mem nta&$an isi #er t mere$a $e dalam man"$ $% ma$a $el arla& $et lan'$et lan da"in" menta& dan dara&) Para sa&abat ter#eranjat besar% lal sabda Ras l lla& +saw,- .Mere$a ber# asa den"an ma$anan !an" &alal teta#i mere$a men" m#at semasa sedan" ber# asa% ma$a $eadaan # asa mere$a menjadi sema$in #a!a&) . 2le& sebab it la& $ed a'd a wanita it &am#ir'&am#ir menem i ma t) Sala& se(ran" sa&abat Nabi +saw, bertan!a- .A#a$a& it men" m#at3. Ras l lla& +saw, menjawab- .Men!eb t ses at men"enai sa daram di bela$an"n!a !an" dia tida$ s $a). Selanj tn!a Sa&abi it bertan!a- .Dan masi&$a& di$ata$an men" m#at se$iran!a a#a !an" diseb t$an men"enain!a it benar terda#at #adan!a3. Ras l lla& +saw, menjawab.Dalam &al demi$ian +iait ji$a !an" diseb t$an it meman" benar, ma$a sebenarn!a it la& men" m#at4 teta#i ji$a a#a !an" diseb t$an it #als % ma$a $am tela& mem*itna&n!a). Keti"a% &enda$la& $ita berja"a'ja"a dari#ada menden"ar ses at !an" ma$r &) Samala& j "a &aram menden"ar $e#ada ses at !an" tida$ se#at tn!a diseb t$an) Ras l lla& +saw, tela& bersabda- .Men"enai men" m#at% $ed a'd a #en" m#at dan (ran" !an" menden"ar $eadaann!a adala& sama ber$(n"si d(sa). Keem#at% lain'lain an""(ta jasad &enda$la& dija &i dari#ada d(sa dan #er$ara'#er$ara !an" &aram) Tan"an jan"an men!ent &in!a dan $a$i jan"anla& berjalan $e ara&n!a) Men"enai #er t% &enda$la& ber&ati'&ati a"ar $eti$a men"ambil ma$anan% $&asn!a semasa berb $a +i*tar,% tida$ ada !an" memas $in!a dari#ada ses at !an" dira" 'ra" $an sama ada &alal ata tida$n!a) Se m#ama (ran" !an" ber# asa !an" $em dian semasa berb $a% mema$an benda !an" &aram adala& se#erti (ran" !an" sa$it mema$an bat teta#i men/am# r$ann!a j "a den"an sedi$it ra/ n !an" a$an membinasa$ann!a) Kelima% tida$la& di"ala$$an mema$an se$en!an"'$en!an"n!a semasa i*tar wala # n ma$anan it &alal $erana ma$s d dari#ada # asa $ita tida$ a$an ter/a#ai) T j an # asa adala& nt $ men"e$an" na*s s!a&wat $ita dan menin""i$an $e!a$inan serta mem#er$ at$an r(&ani!a& $ita) Selama sebelas b lan $ita ma$an dan min m den"an sebebas'bebasn!a% ma$a #ada b lan Ramadan% #at tla& $ita men/er t sedi$it #er t $ita) Selal n!a% $ita menjadi$an tabiat b r $ den"an memen &$an #er t $ita se#en &' #en &n!a semasa i*tar dan se$ali la"i men! mbatn!a tat$ala bersa& r seba"ai #ersia#an men"&ada#i sian" &arin!a) Ma$a sebenarn!a $ita menamba&$an # rata ma$anan $ita)

Dalam Ramadan% jenis ma$anan !an" $ita ma$an% tida$ #erna& dima$an #ada masa'masa lain) Pema$anan !an" be"it sebenarn!a bertentan"an sama se$ali den"an seman"at Ramad&an dan ber# asa) .S!aitan men"alir $e dalam jasad $ita se#erti dara&% ma$a t t #la& jalann!a den"an berla#ar). Be"it la& j "a% #erasaan a$an da#at di# # $ ter&ada# si mis$in dan (ran" !an" la#ar) Nabi saw $ita sendiri bersabda- .Tida$ ada !an" lebi& diben/i (le& Alla& +swt, selain ses at !an" diisi #en & iait dari#ada memen &i #er t den"an ma$anan). Pada $eti$a !an" lain% Ras l lla& saw bersabda- .Memadaila& bebera#a s a# ma$anan !an" da#at mel r s$an bela$an"% sat #erti"a den"an min man% sedan" sat #erti"a la"i dibiar$an $(s(n"). Keenam iala&% sele#as menjalani # asa% &enda$la& selal berasa bimban" sama ada # asan!a diterima Alla& ata # n tida$) Be"inila& &enda$n!a dila$ $an $e#ada sem a bent $ ibada&) Sese(ran" it m n"$in tida$ men!edari ba&awa ba&a"ian'ba&a"ian !an" #entin" tertin""al) Henda$la& berasa ta$ t'ta$ t m n"$in amalan'amalan $ita a$an dit(la$ (le& Alla&) Peristiwa'#eristiwa be"ini ban!a$ diriwa!at$an dalam &adis) Ma$a sese(ran" !an" ber# asa b $anla& seta$at ber# asa den"an i$&las teta#i &enda$la& den"an #en"&ara#an a"ar # asan!a diterima (le& Alla& +swt,) Enam #er$ara !an" diseb t$an di atas adala& wajib ba"i (ran"'(ran" !an" benar'benar berta5wa) Ke#ada !an" lebi& berta5wa la"i% #er$ara !an" $et j & ditamba& la"i $e#adan!a) lait % semasa menjalani # asan!a% jan"anla& dia bimban" a#a !an" &enda$ dima$an sewa$t berb $a) Seba&a"ian S!ei$&'s!ei$& sam#ai men"an""a#n!a seba"ai batal a#abila memi$ir$an men"enai ma$anan nt $ berb $a ata # n sese(ran" it ber sa&a nt $ mem#er(le&i ses at % $erana #erla$ an !an" demi$ian men""ambar$an $elema&an $e!a$inann!a ter&ada# janji Alla& !an" men"ambil tan"" n"jawab nt $ memberi re1e$i)

Bahagia dan sengsara ada petandanya. Berikut ini adalah tanda bahagia dan sengsara dalam kehidupan kita Tanda-tanda Bahagia 1. Menjauhkan diri dari urusan dunia dan senang kepada urusan akhirat 2. Kemahuan kuat terhadap ibadah dan membaca al-Quran 3. Sedikit bicara terhadap apa yang tidak diperlukan . Sangat memelihara sh!lat lima "aktu #. Menjaga diri dari yang haram dan syubhat$ sedikit atau banyak %. Bersahabat dengan !rang-!rang s!leh dan baik &. 'endah diri (. Bersi)at derma"an yang ikhlas *. Belas kasihan terhadap makhluk-makhluk +llah yang lain 1,. Berman)aat kepada !rang lain 11. Selalu ingat mati dan bersiap sedia menghadapinya Tanda-tanda Sengsara 1. 'akus terhadap harta dunia 2. Kemauan na)su yang kuat dan cenderung pada kele-atan dunia 3. .erkataan yang k!t!r dan banyak ghibah /menceritakan cela !rang lain0 . Menganggap enteng sh!lat # "aktu. #. Bersahabat dengan !rang-!rang )asik %. Buruk prilakunya &. S!mb!ng dan tinggi hati (. 1nggan memberi kebaikan kepada !rang lain *. Sedikit kasih sayang terhadap !rang yang beriman 1,. .engecut 11. 2upa terhadap mati /3ipetik dari kitab Tanhibul 4ha)ilin0

Tazkirah Ramadhan ( 36 ) : Hadis Fadhilat Ramadhan - 6 Alhamdulillah. Segala puji-pujian hanyasanya layak untuk Allah s.w.t. sahaja. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarganya. Insya-Allah dalam 2-3 siri yang akan datang kita akan belajar dari hadis-hadis mengenai Lailatul-Qadr kerana lebih kurang seminggu sahaja lagi kita akan berada di dalam ! hari terakhir "ulan #amadhan Al-Mubarak. $A%IS & ' ( )erjemahan * %ari $a+rat Abu $urairah r.a., berkata #asulullah s.a.w. telah bersabda' - Sesiapa yang berdiri beribadat di malam Lailatul-Qadr dengan iman dan ihtisab ( berniat untuk mendapatkan ganjaran * akan diampunkan d.sanya yang terdahulu. $uraian #ingkas. Maksud berdiri beribadat ialah mendirikan s.lat. )ermasuk di dalam hukum itu juga ialah sibuk dengan lain-lain ibadat seperti tilawah Al-Quran, +ikir dan lain-lain. Maksud - mengharapkan ganjaran - ialah tidak berdiri kerana menunjuk-nunjuk dan lain-lain niat yang buruk bahkan dengan penuh ikhlas berdiri semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah s.w.t. dan juga dengan niat untuk mendapatkan ganjaran. /hattabi rah. berkata bahawa maksudnya ialah dengan meyakinkan ganjaran yang akan didapati sese.rang berdiri dengan hati yang gembira bukannya dengan merasakan ianya sebagai beban lantas berdiri dengan perasaan yang malas. Sememangnya satu perkara yang jelas terbentang bahawa setakat mana kuatnya keyakinan dan keper0ayaan terhadap ganjaran pahala, sebanyak itulah mudah untuk menanggung segala kesusahan di dalam beribadat. Inilah sebabnya sejauh mana sese.rang itu maju dalam menghampirkan dirinya kepada Allah s.w.t. sebanyak itulah dia lebih bersungguh-sungguh di dalam ibadat. 1erlu juga dimaklumi bahawa yang dimaksudkan dengan d.sa di dalam hadis di atas dan hadis-hadis seumpamanya ialah d.sa-d.sa ke0il kerana di dalam Al-Quran,bila sahaja d.sa besar disebutkan maka bersamanya disebutkan juga - ke0uali mereka yang bertaubat. "erdasarkan perkara inilah, para ulama telah sepakat ( ijma- * bahawa d.sa besar tidak akan diampunkan tanpa bertaubat. 2adi bila sahaja d.sa disebutkan di dalam hadis maka para ulama mengkhususkannya dengan d.sa ke0il sahaja. Sem.ga Allah s.w.t. menerima segala amalan baik kita, Inya-Allah.

Tazkirah Ramadhan ( 34 ) : Hadis Fadhilat Ramadhan - 4 Alhamdulillah. Segala puji-pujian hanyasanya layak untuk Allah s.w.t. sahaja. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarganya. /ita akan meneruskan petikan hadis yang ke empat sebagai pengajaran kita bersama, Insya-Allah. $A%IS 3 ' ( )erjemahan * %aripada $a+rat Abu $urairah r.a. beliau berkata bahawa #asulullah s.a.w. telah bersabda' - "etapa ramai daripada .rang yang berpuasa yang tidak mendapat apaapa dari puasanya ke0uali lapar dan betapa ramai .rang yang beribadat malam yang tidak mendapat apa-apa dari ibadatnya ke0uali berjaga malam-. $uraian #ingkas. Ada beberapa pendapat ulama di dalam mensyarahkan hadis ini. 1ertama, yang dimaksudkan di dalam hadis di atas adalah .rang yang berpuasa sepanjang hari tetapi berbuka dengan sumber yang haram. Sebanyak mana dia telah mendapat pahala dari puasanya, d.sanya yang didapati kerana memakan makanan yang haram lebih besar dari itu lagi maka dia tidak mendapat apa-apa selain dari berlapar sepanjang hari. /edua, yang dimaksudkan ialah dia yang berpuasa tetapi sentiasa terlibat di dalam mengumpat. /etiga, dia yang tidak menjaga dirinya dari d.sa dan sebagainya semasa berpuasa. /ata-kata Nabi s.a.w. adalah 2ami- ( la4a+nya sedikit tetapi membawa maksud banyak *. Semua pendapat-pendapat di atas dan perkara yang lain termasuk di dalam maksud sabdaan baginda tersebut. %emikian juga dengan berjaga malam. Sepanjang malam berjaga beribadat tetapi kerana bersuka-suka, telah mengumpat atau melakukan apa-apa perbuatan b.d.h yang lain sehingga semua pahala berjaga itu menjadi sia-sia. 5.nt.hnya membiarkan s.lah subuh berlalu sehingga terpaksa di 6adha ataupun berjaga semata-mata kerana riak dan kemasyuhuran maka itu sememangnya sia-sia. Sem.ga Allah s.w.t. menerima puasa kita dan ibadat kita , Insya-Allah. .........bersambung lagi, Insya-Allah.

Tazkirah Ramadhan ( 33 ) : Hadis Fadhilat Ramadhan - 3 Alhamdulillah. Segala puji-pujian hanyasanya layak untuk Allah s.w.t. sahaja, salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarganya. Alhamdulillah, kita dapat menyambung semula siri )a+kirah #amadhan setelah agak lama saya tidak menulis. /ita akan meneruskan petikan hadis yang membi0arakan tentang 7adhilat #amadhan, sebagai ikhtibar kita bersama. $A%IS 3 ' ( )erjemahan * %aripada $a+rat /a-ab "in -8jrah r.a. beliau berkata bahawa #asulullah s.a.w. telah bersabda ' - $adirlah ke mimbar9 Maka kami pun telah hadir. Apabila baginda naik satu anak tangga mimbar, baginda berkata - Amin- dan apabila naik anak tangga yang kedua, baginda berkata - Amin - dan apabila naik anak tangga yang ketiga baginda berkata - Amin -. Apabila baginda turun, kami telah bertanya - :a #asulullah9 $ari ini sesungguhnya kami telah mendengar dari tuan sesuatu yang belum pernah kami dengar. "aginda bersabda ' - Sesungguhnya 2ibrail telah mun0ul kepadaku dan berkata - "inasalah dia yang mendapati #amadhan tetapi belum juga diampunkan-. Maka aku berkata ; Amin-. Apabila aku naik anak tangga yang kedua dia berkata "inasalah dia yang apabila engkau disebutkan di depannya, tidak pula dia menselawatimu. - Aku juga berkata - Amin- dan apabila aku naik anak tangga yang ketiga dia berkata - "inasalah dia yang mendapati kedua ibu-bapanya atau salah se.rang darinya telah tua tetapi ,mereka tidak menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam syurga-. Aku berkata - Amin -. $uraian #ingkas. %alam hadis ini 2ibrail a.s. telah mem.h.n tiga d.a ( kebinasaan * dan #asulullah s.a.w pula telah mengaminkan ketiga-tiganya. 1ertama apa kurangnya dalam d.a 2ibrail a.s, satu malaikat yang begitu hampir dengan Allah s.w.t. dan kemudian jelas kepada kita amin #asulullah s.a.w. pula telah menjadikan d.a itu kuat. $anya Allah s.w.t. dengan limpah-Nya sahaja b.leh memberi tau4i6 kepada kita untuk menjauhi ketiga-tiga perkara itu supaya kita terpelihara dari semua kebinasaan itu. 2ika tidak, tiada sebarang kesangsian lagi terhadap kebinasaan kita sendiri. %i dalam sesetengah riwayat dari kitab %urre- Manthur dinyatakan bahawa 2ibrail a.s. sendiri yang berkata kepada Nabi s.a.w. - /atakanlah Amin9-. Lalu #asulullah s.a.w. pun berkata -Amin-. %engan itu dapat diketahui bahawa perkara itu lebih diambil berat. <rang pertama ialah dia yang #amadhan datang kepadanya tetapi dia masih tidak diampunkan. :akni bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan seperti #amadhan itu pun masih dihabiskan dengan kelalaian. %i dalam #amadhan keampunan dan rahmat Allah s.w.t. turun seumpama hujan. <leh kerana itu sesiapa yang #amadhan pun berlalu padanya dalam keadaan keburukan dan ke0uaian begitu sekali sehingga menyebabkannya terluput dari keampunan, maka masa mana lagi yang b.leh menjamin keampunan untuknya dan apa lagi yang hendak ditunggu untuk kebinasaannya. Sementara jalan untuk mendapat keampunan ialah dengan menunaikan amalan-amalan #amadhan seperti puasa dan tarawih dengan sepenuhpenuh perhatian dan kemudian pada setiap masa memperbanyakkan taubat dan istigh4ar ke atas d.sa-d.sa sendiri.

Sem.ga Allah s.w.t. menerima amalan-amalan baik kita dan memasukkan kita ke dalam g.l.ngan .rang-.rang yang berta6wa. ... Amin. ......bersambung lagi, Insya-Allah.

Ta1$ira& Ramad&an + 67 , - Hadis 8ad&ilat Ramad&an ' 7 +lhamdulillah. Segala puji-pujian hanyasanya layak untuk +llah s.".t. sahaja. Salam dan sela"at ke atas junjungan besar 5abi Muhammad s.a.". serta keluarganya. 6+37S 2 8 / Terjemahan 0 3aripada +bu 6urairah r.a.$ 'asulullah s.a.". telah bersabda 8 9 :matku telah diberikan dalam 'amadhan lima perkara yang belum pernah diberikan kepada mana-mana umat pun sebelum mereka. 1. Bau busuk mulut !rang yang berpuasa lebih harum di sisi +llah daripada bau kasturi. 2. 7kan-ikan di laut akan beristigh)ar untuk mereka sehingga mereka berbuka. 3. Setiap hari +llah s.a.". akan menghiaskan syurga-5ya dan berkata ; Telah hampir masanya hamba-hamba-Ku yang s!leh akan dilepaskan dari beban-beban dan mereka akan datang kepadamu.; . 3irantaikan syaitan-syaitan yang jahat di dalam 'amadhan dan mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu dalam 'amadhan ini apa yang biasa diperbuat !leh mereka pada bulan yang lain. #. Mereka akan diampunkan pada malam terakhir 'amadhan. 3itanyakan kepada 'asulullah 9 +dakah ia 2ailatul-Qadr<9. Baginda menja"ab 9 Tidak= 5amun se!rang pekerja akan diberikan ganjarannya apabila dia telah menyelesaikan kerjanya.9 6uraian 'ingkas. Keistime"aan keempat ialah penangkapan syaitan-syaitan yang sangat jahat yang kerananya kekuatan d!r!ngan maksiat akan berkurangan. 3isebabkan mencurah-curahnya rahmat dan banyaknya ibadat yang dilakukan dalam bulan 'amadhan$ sepatutnya syaitan akan berusaha sedaya upaya dan sekeras mungkin untuk menyesatkan sehingga maksiat juga akan bertambah pada bulan ini tanpa had lagi. 5amun demikian di sebalik itu semua apa yang dapat kita saksikan dan dapat dipastikan secara keseluruhannya ialah perlakuan d!sa akan sangat berkurangan. Berapa ramai kaki arak yang tidak lagi minum arak semata-mata bulan 'amadhan dan demikian juga d!sa-d!sa lain. .erlakuannya secara terbuka akan berkurangan. >alaupun demikian$ perlakuan-perlakuan d!sa masih "ujud. Maka tidak peliklah kalau d!sa-d!sa itu dilakukan kesan dari syaitan-syaitan biasa. Kesan itu juga adalah hasil daripada si)at yang ada pada na)su 9 amarah bi suk 9 yang jahat. 7anya masih tidak dapat dika"al !leh sese!rang insan yang terlalu sebati hidupnya bersama na)su itu. Sabda 'asululullah s.a.".? / Terjemahan 0 9 +pabila sese!rang itu melakukan satu-satu d!sa maka setitik hitam akan melekat dihatinya. @ika dia benar-benar bertaubat maka titik itu akan hilang. @ika tidak$ ia akan terus kekal. +pabila dia melakukan d!sa untuk kali yang kedua maka titik kedua akan melekat dan seterusnya sehingga seluruh hatinya akan menjadi hitam. Kemudian perbuatan yang baik tidak lagi akan masuk ke dalam hatinya.9 +llah s.".t. telah ber)irman 8 / Terjemahan 0 ; Sebenarnya= / ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya0 bahkan mata hati mereka telah diselaputi kek!t!ran .; / +l-Muta))i)in 8 1 0 Maka bulan 'amadhan ini sepatutnyalah kita semua mempertingkatkan keimanan kita dan banyak-banyak bertaubat sem!ga +llah s.".t. akan menerima amal ibadat kita dan dimasukkan kita ke dalam syurga yang mana seperti hadis ini$ iaitu syurga-syurga yang dihiaskan !leh-5ya.

7ni adalah kerana +llah s.".t. menerima kita sebagai hamba-hamba-5ya yang mukhlis. ....bersambung lagi$ 7nsya-+llah.

Ta1$ira& Ramad&an + 69 , - Hadis 8ad&ilat Ramad&an ' 9 +lhamdulillah. Segala puji-pujian hanyasanya layak untuk +llah s.".t. sahaja. Salam dan sela"at ke atas junjungan besar 5abi Muhammad s.a.". serta keluarganya. Saya ingin mengucapkan kepada semua pembaca yang sering mengikuti tulisan-tulisan saya ini dengan ucapan 9 Selamat Menyambut Bulan 'amadhan +l-Mubarak 9. Sem!ga +llah s.".t. memberikan kekuatan dan petunjuk yang dapat memba"a kita ke jalan yang di redhai-5ya. :ntuk bulan yang mulia ini$ sya akan mengambil hadis-hadis tentang Aadhilat 'amadhan supaya dapat memberi semangat untuk kita melakukan sebanyak mungkin amal ibadat yang baik lagi diberkati$ 7nsya-+llah. 6+37S 18 6a-rat Salman r.a. berkata baha"a 'asulullah s.a.". telah bersabda kepada kami pada hari terakhir dari bulan Sya9aban8 / Terjemahan 0 9>ahai manusia= Telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi diberkati. Satu bulan yang terdapat di dalamnya satu malam / 2ailatul- Qadr 0 yang lebih baik daripada seribu bulan. Satu bulan yang +llah s.".t. telah menjadikan puasa pada siang harinya sebagai satu amalan )ardhu dan berdiri pada malamnya / bertara"ih 0 sebagai satu amalan sunat. Sesiapa yang cuba menghampiri +llah padanya dengan mana-mana amalan sunat maka seumpama se!rang yang telah menunaikan satu )ardhu pada bulan-bulan yang lain dan sesiapa yang menunaikan satu )ardhu di dalamnya adalah seumpama sese!rang yang menunaikan &, )ardhu pada bulan-bulan lain. 7a adalah bulan kesabaran dan ganjaran kesabaran adalah syurga. 7a adalah bulan simpati. 7anya bulan yang ditambahkan re-eki kepada !rang-!rang yang beriman. Sesiapa yang memberi sese!rang yang berpuasa untuk berbuka$ maka ia merupakan pengampunan untuk d!sad!sanya dan kelepasan dirinya dan neraka dan dia mendapat ganjara puasa !rang tersebut tanpa mengurangkan sedikitpun dari ganjarannya. Sahabat-sahabat r.a. lalu berkata 8 9 Tidaklah setiap dari kami mempunyai sesuatu untuk diberi kepada !rang yang berpuasa untuk berbuka9. Maka 'asulullah s.a.". bersabda 8 9 +llah s.".t. memberikan pahala itu kepada sesiapa yang memberikan "alaupun sebiji tamar atau seteguk air ataupun sesisip susu kepada !rang yang berpuasa untuk berbuka9. 7a adalah satu bulan yang bahagian a"alnya rahmat$ pertengahannya keampunan dan akhirnya kelepasan dari api neraka. Sesiapa yang meringankan beban hamba-hambanya / pekerjapekerjanya 0 pada bulan itu maka dia akan diampunkan !leh +llah dan akan dilepaskan dari a-ab api neraka. .erbanyakkanlah pada bulan ini empat perkara. Kamu meredhakan Tuhan kamu dengan dua perkara dan dua perkara lagi yang tidak b!leh tidak kamu memerlukannya. +da pun dua perkara yang kamnu dapat meredhakan Tuhan kamu dengannya adalah penyaksian baha"a tiada Tuhan selain +llah s.".t. dan kamu mem!h!n istigh)ar daripada-5ya. Sementara dua perkara yang tidak b!leh tidak kamu perlukannya ialah mem!h!n syurga dari +llah dan meminta perlindungan dari api neraka.

Sesiapa yang memberi minum kepada mana-mana !rang yang berpuasa maka +llah s.".t. akan memberinya minum dari telagaku / pada hari kiamat 0$ dengan sekali minum$ dia tidak akan dahaga lagi sehingga dia masuk ke dlam syurga 9. 6uraian ringkas 8 Terdapat banyak perkara yang jika dihuraikan di sini$ maka ia akan menjadi amat panjang sekali. Tetapi apa yang saya ingin huraikan satu perkara yang penting iaitu tentang 9 sikap peng!rbanan 9 yang mesti ada dalam diri kita untuk membantu !rang-!rang 7slam yang lain yang memerlukan pert!l!ngan kita. .ert!l!ngan dan peng!rbanan ini mestilah kita berikan kepada masyarakat kita terutamanya yang menghadapi kesengsaraan hidup$ sama ada si miskin$ si )akir$ anak yatim$ balu-balu dan semua g!l!ngan yang tertindas. Mari kita mengambil ikhtibar dari kisah sahabat sebagai renungan dan panduan kita. +bu @ahm r.a. berkata8 9 Semasa peperangan Barmuk$ saya telah keluar untuk mencari saudara sepupu saya. Saya telah memba"a bersama sebekas air kerana memikirkan kalau dia masih hidup$ saya akan memberikannya air dan akan membasuh tangan dan mulutnya. Secara kebetulan saya telah menemuinya dalam keadaan terlantar. Saya telah bertanya jika beliau memerlukan air dan beliau telah memintanya dengan isyarat. 3alam pada itu se!rang yang tercedera di sebelahnya telah mengerang kesakitan. Sepupu saya telah mengisyaratkan supaya saya pergi kepadanya sebelum beliau sendiri sempat minum. Saya telah pergi ke sisinya dan bertanya kepada beliau. 3alam pada "aktu itu pula se!rang yang berada di sebelahnya telah memberi isyarat. Sahabat yang kedua itu pun telah mengisyaratkan supaya saya pergi kepada sahabat yang ketiga sebelum beliau sendiri sempat minum air. Semasa saya tiba di sisinya$ r!hnya telah melayang. Saya kembali kepda sahabat yang kedua$ beliau juga telah meninggal$ lalu saya kembali kepada saudara sepupu saya dan mendapati beliau juga telah meninggal dunia9. Sem!ga pengajaran dari kisah dan hadis ini dapat menjadikan kita seperti si)at ithar sala)uss!lihin yang sanggup berk!rban demi 7slam dan muslim itu sendiri

Tazkirah Ramadhan ( 37 ) : Hadis Fadhilat Ramadhan - 7 Alhamdulillah. Segala puji-pujian hanyasanya layak untuk Allah s.w.t. sahaja, )uhan seru sekalian alam. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarga baginda. Alhamdulillah hari ini masuk hari yang ke & kita berpuasa dan malam ini adalah malam yang penuh barakah iaitu malam = #amadhan. 1ada malam inilah lebih dari 33> tahun yang lalu bermulanya sejarah Islam. Malam inilah yang dinamakan sebagai Nu+ul Quran atau turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Ar-#asul s.a.w. Maka siri perjuangan kita juga asalnya dari tarikh inilah, ianya akan terus disambung .leh jenerasi pejuang Islam sehingga hari kiamat, Insya-Allah. Maka rantaian perjuangan kita tidak mungkin akan terputus sehingga Allah s.w.t. mengkiamatkan alam 0iptaan-Nya. /ita akan terus belajar dari hadis seterusnya sebagai tambahan kha+anah ilmu Islam kita, Insya-Allah. $A%IS = ' ( )erjemahan * %ari Anas r.a berkata, telah masuk bulan #amadhan lalu #asulullah s.a.w. bersabda' - Sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kamu. %idalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, sesiapa yang terlepas daripadanya maka dia telah terlepas daripada segala kebaikan dan tidaklah terlepas daripada kebaikannya ke0uali dia yang benar-benar rugi-. $uraian #ingkas. %i sini marilah kita mengambil iktibar dari beberapa kisah sahabat-sahabat #asulullah s.a.w. dan ?ali-wali Allah s.w.t. yang beribadat ketika berada di "ulan #amadhan. - 8mar Al-/hattab r.a. akan sentiasa bers.lat setiap malam sehingga waktu Subuh menjelma. 2 - 8thman r.a. setelah berpuasa sepanjang hari, akan menghabiskan malam dengan bers.lat. "eliau hanya tidur sekejap di bahagian permulaan malam. "eliau akan mengkhatamkan Al-Quran di dalam satu r.kaat s.latnya. 3 - $a+rat Qatadah rah. mengkhatamkan seluruh Al-Quran di dalam setiap tiga malam #amadhan. Sementara di dalam sepuluh malam terakhir beliau akan mengkhatamkannya setiap malam. 3 - Se.rang ?ali Allah yang terkenal iaitu Ibrahim Adham pula sepanjang #amadhan tidak akan tidur sama ada siang ataupun malam. > - Imam Sya4ie rah. pula di sepanjang #amadhan menghabiskan enam puluh kali Al-Quran di dalam s.latnya sama ada di waktu siang ataupun malam.

Sem.ga sedikit sebanyak dari kisah-kisah di atas dapat kita mengambil pelajaran darinya. ?alaupun diakui sukar untuk kita lakukan lebih-lebih lagi di akhir +aman ini, tetapi kita mestilah bertekad untuk mendapatkan 4adhilat Lailatul-Qadr tahun ini. Siapa tahu kita tidak akan berjumpa lagi #amadhan pada tahun hadapan. ..........bersambung lagi, Insya-Allah.

Tazkirah Ramadhan ( 38 ) : Hadis Fadhilat Ramadhan - 8 Alhamdulillah. Segala puji-pujian hanyasanya layak untuk Allah s.w.t. sahaja, )uhan seru sekalian alam. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. serta ahli keluarga baginda. $A%IS @ ' ( )erjemahan * %ari 8badah bin Samit r.a. telah bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang Lailatul-Qadr. Lalu baginda bersabda' - Ianya berlaku pada bulan #amadhan pada sepuluh malam yang akhir. Sesungguhnya ia berlaku pada malam-malam yang ganjil, pada malam ke 2 ,23,2>,2= atau 2A ataupun pada malam terakhir dari bulan #amadhan. Sesiapa yang bangun beribadat padanya dengan iman dan niat untuk mendapatkan ganjaran, semua d.sanya yang terdahulu akan diampunkan. %i antara tandatandanya ialah keadaannya terang dengan langit yang bersih, tenang lagi suyi, tidaklah terlalu panas dan tidak pula terlalu sejuk. Se.lah-.lah bulan sdang meman0ar ( kerana banyak Nur ker.hanian *. "intang-bintang tidak digunakan untuk mel.ntar syaitan pada malam itu sehingga ke pagi. %i antara tanda-tandanya lagi ialah sesungguhnya matahari akan terbit kees.kan paginya tanpa 0ahaya yang bersinar kuat. Ianya terbit dalam bentuk satu bulatan yang rata seperti bulan purnama. Allah s.w.t. telah mengharamkan syaitan keluar bersamanya pada hari itu.- ( sebaliknya pada hari-hari yang lain syaitan akan mun0ul di tempat matahari terbit*. $uraian #ingkas. "eberapa alamat Lailatul-Qadr sudah jelas diterangkan .leh hadis ini. Ada juga alamat atau tanda yang telah diriwayatkan .leh mereka yang pernah mengalami malam tersebut khasnya ialah apabila matahari terbit pada paginya, ia akan terbit tanpa sinaran yang meman0ar kuat. )anda ini banyak di dapati di dalam hadis-hadis dan ia selalu didapati. $a+rat Abdah bin Abi Lubabah r.a. berkata, - Saya telah merasai air laut pada malam 2= #amadhan dan sesungguhnya saya telah mendapatinya betul-betul tawar-. $a+rat Ayyub b /halid rah. pula berkata, ; Saya terpaksa mandi pada suatu malam. Saya telah mandi dengan air laut lalu mendapatinya tawar. /isah ini berlaku pada malam yang ke 2= -. 1ara masyaikh menulis bahawa di dalam Lailatul-Qadr semua benda akan bersujud. Sehingga p.k.k pun akan rebah ke bumi dan kemudian akan bangun ke tempatnya kembali. ?alau bagaimanapun perkara-perkara sebegini adalah berkaitan dengan kasya4, ia tidak dapat disedari .leh semua .rang. Sem.ga hadis ini dan kisah-kisah tersebut dapat menjadi pengajaran kepada kita, Insya-Allah.

Tazkirah Ramadhan ( 39 ) : Hadis Fadhilat Ramadhan - 9 Alhamdulillah. Segala puji-pujian hanyasanya layak untuk Allah s.w.t. sahaja, )uhan seru sekalian alam. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. serta ahli keluarganya. $ari ini kita akan menamatkan siri petikan hadis-hadis mengenai Lailatul-Qadr. Insya-Allah kita akan belajar hadis-hadis mengenai bab iktika4 pada siri-siri akan datang. $A%IS A ' ( )erjemahan * %aripada Anas r.a. beliau berkata bahawa #asulullah s.a.w. bersabda ' - Apabila tiba Lailatul-Qadr, turunlah 2ibrail a.s. bersama satu kumpulan para malaikat mem.h.n rahmat ke atas setiap hamba yang sedang berdiri atau duduk mengingat Allah s.w.t. dan apabila tiba $ari #aya mereka, iaitu $ari #aya 7itrah maka Allah s.w.t. akan membangga-banggakan mereka kepada para malaikat-Nya. %ia ber4irman' ; ?ahai malaikat-/u9 Apakah balasan se.rang pekerja yang menyempurnakan kerjanyaB; Mereka berkata ' ; ?ahai )uhanku, balasannya ialah disempunakan ganjarannya.; Allah berkata lagi ' ; ?ahai malaikat-/u, hamba-hamba-/u lelaki dan perempuan yang telah menyempurnakan 4ardhu -/u ke atas mereka, kemudian mereka keluar sambil melaungkan d.a - %emi kemulian dan kehebatan-/u, kemurahan dan ketinggian-/u dan demi kedudukan-/u pasti Aku menerima d.a-d.a mereka. /emudian Allah s.w.t. berkata ( kepada hamba-hamba itu * ' ; 1ulanglah kamu, sesungguhnya Aku telah mengampunkan kamu dan telah /u tukarkan segala keburukan kamu dengan kebaikan.; Nabi s.a.w. berkata' -Lalu mereka pun pulang dalam keadaan terampun-. $uraian #ingkas. /edatangan 2ibrail a.s. bersama para malaikat dinyatakan juga di dalam Al-Quran sebagaimana yang diterangkan sebelum ini. "anyak hadis-hadis juga menyebutnya. Ada hadis yang menyebutkan bahawa 2ibrail a.s. akan menyuruh malaikat-malaikat supaya pergi ke rumah .rang-.rang yang sedang ber+ikir lalu berjabat tangan dengan mereka. %i dalam kitab Chaliatul-Mawai+ terdapat nukilan dari kitab Chuniyyah karangan Syaikh Abdul Qadir 2ailani rah. di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas r.a. dinyatakan bahawa dengan arahan 2ibrail a.s. itu, para malaikat akan bertebaran dan tidak ada satu rumah pun samada ke0il atau besar, di darat atau di laut yang ada di dalamnya .rang-.rang beriman ke0uali mereka memasukinya untuk bersalaman tetapi mereka tidak akan masuk ke rumah yang ada di dalamnya anjing, khin+ir, .rang berhadas besar kerana +ina ataupun gambar. "erapa banyak rumah .rang Islam yang ada tergantung gambar sebagai perhiasan lalu mereka merugikan diri mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dari ni-mat rahmat yang begitu besar. <rang yang menggantungkan gambar hanyalah se.rang tetapi dia menjadi sebab penghalang dari masuknya malaikat rahmat ke rumah itu lalu dia telah merugikan seluruh isi rumah itu bersamanya.

Tazkirah ( 41 ) : Siri Tazkirah Terakhir Alhamdulillah. Segala puji-pujian hanyasanya layak untuk Allah s.w.t. sahaja, )uhan seru sekalian alam. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. serta ahli keluarganya. Alhamdulillah, dengan kei+inan daripada Allah s.w.t., saya telah sampai ke siri yang terakhir dari siri penulisan ta+kirah saya. Saya bersyukur ke hadrat Allah s.w.t. kerana dapat menyampaikan dakwah, walaupun dengan ilmu yang serba kekurangan. Saya ingin mengu0apkan ribuan terima-kasih kepada webmasters kerana memberi s.k.ngan mereka kepada saya selama ini. Saya juga ingin mengu0apkan terima-kasih kepada semua pelayar web ini yang sering mengikuti ta+kirah saya. Saya mem.h.n ribuan maa4 sekiranya ternyata ada kesalahan dalam penulisan saya sama ada disengajakan atau tidak disengajakan, ini adalah kelemahan se.rang hamba Allah s.w.t. yang dai4 lagi kerdil. Saya ingin berpesan kepada pemba0a supaya meneruskan pemba0aan dalam artikel-artikel ber0.rak Ilmu Islam, walaupun ramai yang hanya suka pada artikel-artikel mengenai isu sensasi dan semasa. /ita MDS)ILA$ INCA) bahawa tujuan kita hidup di bumi Allah s.w.t. ini adalah semata-mata untuk meninggikan /ALIMA$ )A8$I% :ANC MA$A DSA. $anya dengan mempunyai Ilmu Islam yang /ukuh dan Semangat 2ihad yang 8tuh dapat kita melaksanakannya. /alau tidak kita hanya menumpang ser.n.k atas perjuangan .rang lain tanpa kita sendiri melibatkan diri ke dalam perjuangan9 Akhir kata saya mengu0apkan SDLAMA) $A#I #A:A AI%IL-7I)#I, MAA7 %EA$I# %AN "A)IN, Insya-Allah kita akan berjumpa di alam siber ini lagi tapi dalam jangka waktu yang agak panjang. Sebelum mengakhiri ta+kirah ini, marilah kita mempelajari satu hadis yang panjang sem.ga ianya dapat memberi sesuatu yang bermana4aat untuk kita. $A%IS ' ( )erjemahan *

Ibnu Abbas r.a. berkata bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar #asulullah s.a.w. bersabda' -Sesungguhnya syurga diwangikan dan dihiasi dari tahun ke tahun untuk menyambut kedatangan #amadhan. Apabila tiba malam pertama dari bulan #amadhan, satu angin akan bertiup dari bawah -Arasy yang dinamakan - Muthirah-. Lalu bergeseranlah daun-daun p.k.k-p.k.k syurga dan juga gagang pintu-pintu syurga, maka kedengaran dari yang demikian itu satu bunyian merdu yang tidak pernah didengari bunyian yang lebih merdu dari itu sebelumnya. /emudian mun0ullah bidadari-bidadari sehingga mereka berhenti di anjung syurga. Mereka kemudian menyeru - Adakah sesiapa yang ingin meminang kami supaya Allah mengahwinkannya dengan kamiB- /emudian mereka berkata lagi - ?ahai #idhwan penjaga syurga9 Malam apakah iniB- %ia akan menjawab kepada mereka dengan Labbaik- kemudian dia berkata - Malam ini adalah malam pertama dari bulan #amadhan. %ibukakan pintu-pintu syurga untuk umat Muhammad-. Nabi s.a.w. bersabda lagi' - Allah s.w.t. akan ber4irman ; ?ahai #idhwan9 "ukakanlah pintupintu syurga dan wahai Malik tutuplah pintu-pintu neraka bagi mereka yang berpuasa dari umat Ahmad. ?ahai 2ibrail9 )urunlah ke bumi dan tangkaplah syaitan yang sangat-sangat degil lalu ikatlah mereka dengan rantai kemudian l.ntarkanlah

mereka ke dalam laut supaya mereka tidak dapat mer.sakkan puasa umat Muhammad kekasih/u;. "aginda bersabda lagi' -Allah s.w.t. akan memerintahkan se.rang penyeru pada setiap malam dari #amadhan supaya dia menyeru tiga kali- Adakah sesiapa yang ingin mem.h.n sesuatu supaya Aku mengurniakannyaB Adakah sesiapa yang ingin bertaubat supaya Aku menerima taubatnyaB Adakah sesiapa yang ingin mem.h.n keampunan supaya Aku mengampuninyaB Siapakah yang sanggup memberi hutang kepada si kaya yang tidak mungkin akan miskin, yang akan membayar hutangnya sepenuh-penuhnya tanpa di+alimi. 1ada waktu berbuka puasa pada setiap hari dari bulan #amadhan Allah s.w.t. akan membebaskan sejuta jiwa dari neraka yang kesemuanya telah ditentukan untuk masuk neraka. Apabila tiba hari terakhir dari bulan #amadhan, Allah s.w.t. akan membebaskan pada hari itu sebanyak mana yang %ia telah bebaskan dari awal bulan sehingga ke akhirnya. Apabila berlaku Lailatul-Qadr Allah s.w.t. akan memerintahkan 2ibrail a.s. supaya turun bersama satu kumpulan malaikat. "ersama mereka terdapat bendera hijau. %ia akan mema0ak bendera itu di atas /aabah. 2ibarail a.s. mempunyai seratus sayap. %i antaranya terdapat dua sayap yang tidak dibuka ke0uali pada malam itu sahaja. Lalu dia membuka keduanya pada malam itu sehingga keduanya akan menutup dari timur ke barat. /emudian pada malam tersebut 2ibarail a s. akan mend.r.ng malaikat-malaikat sehingga mereka pergi memberi salam kepada setiap .rang yang sedang berdiri atau duduk, bers.lat atau ber+ikir. Maklaikat-malaikat itu akan berjabat tangan dengan mereka dan akan mengaminkan d.a-d.a mereka sehingga terbit 4ajar.

B+5B+K K7T+ :C+.K+5 @+'+54 K7T+ KDT+K+5 . B1T:2 K+T+ +22+6 S>T 3+5 B1T:2 K+T+ +B4 S+B+ Betulah kata abang bila hati k!s!ng tanpa iman hidup pun jadi tunggang langgang.. bila diri bersarang dengan d!sa kerja yang dibuat semua jadi huru hara.. Betulah kata abang.. bila kita selalu t!l!ng !rang belum tentu lagi di"aktu susah !rang akan t!l!ng kita.. Bila !rang tahu kelemahan kita !rang sentiasa akan memperb!d!hkan kita.. kita tak tahu kenapa kita jadi macam tu.. bila kita kenal abang baru kita tahu d!sa itu penyebabnya.. Betulah kata abang.. hidup ini jangan peduli kisah !rang.. perbetul diri kita dulu.. bila dah kenal diri kita baru senang nak ka"al na)su.. na)su itu yang buat kita jadi tak tentu.. 'asa bangga masuk u rupanya hidup kita k!s!ng tanpa ilmu.. Betulah kata abang.. hidup kita telah banyak dijajah ilmu dunia.. ilmu +llah langsung kita tak ambil kisah.. sebab tu kita lupa pada +llah S>T tak )aham +l-Quran pun lansung kita tak kece"a.. Betulah kata abang.. S!lat # "aktu tiang agama.. bukan senang-senang +llah nak terima kena bersih diri kita dulu baru s!lat kita sempurna.. )aham bacaan s!lat tu baru dapat rasa nikmatnya.. terasa +llah S>T itu dekat dengan kita.. Betulah kata abang.. +llah S>T sentiasa menguji kita.. sebab nak teng!k ketulenan iman keyakinan kita sebagai hambanya.. kadang kita rasa kece"a pun ada.. Bapi abag cakap redha ya.. kita ambil "uduk kita s!lat minta kekuatan darinya.. buat pertama kali airmata kita mengalir kerana5B+.. kita tak minta lebih selain keampunan dari5B+.. Betulah kata abang.. banyakan isti)ar dan -ikir sebagai peganti bicara.. kadang setan cepat alihkan pandangan kita untuk buat d!sa kalau sedetik kita lupa pada +llah S>T yang Maha 1S+ . sebab tu hari-hari abang ingatkan kita

Betulah kata abang.. dunia dah nak sampai penghujungnya.. tanda-tandanya semakin ketara..abang selalu kata perbetulkan amalan kita.. ambil peluang dekat dengan +llah S>T.. kalau kita mati pun kita telah beramal kerana takut akan a-ab api neraka "alau kita tahu$ kita tak layak kesyurga.. Cuma mencari 'edha 3ari5ya . Betular kata abang.. Syurga itu terlalu indah mengalir diba"ahnya sungai-sungai menjadi kediaman bagi mereka yang beriman.. Sejuk terasa dihati bagikan dingin5ya dimalam hari semua itu kita baca dalam +l-Quran 5eraka itu terlalu a-ab untuk kita bayangkan.. kita takut kalau ia menjadi tempat persinggahan.. sebab tu kita pesan pada '!bEbul i-ati kalau kita kembali pada d!sa silam.. Maka nya"a kita dicabut tuhan..biarpun sebelum ajal.. Supaya tidak banyak d!sa yang kita lakukan lagi. Sebab itu '!bEbal i-ati sayang kan kita cepat diambilnya 5ya"a kita . :m!r lum lagi cecah %3 tahun terkadang 1& sudah diambil nya kemabli 5ya"a kita. supaya kita tidak kekal kekal kekal berlaku kan d!sa d!sa berterusan . Ba +llah..Ba Tuhan Ku . Biarpun diri ini teruji dengan pelbagai cubaan @angan sekali kau palingkan hatiku dari mengingatimu.. hidup dan matiku hanya keranamu.. Ba +llah. Ku bersujud pada M: mem!h!n keampunan +tas segala d!sa yang telah hamba perbuat Ba +llah$ 3!saku menggunung.. berkenankah kau Terima taubatku< +min Ba +llah Ba '!bEbalEalamin .

Anda mungkin juga menyukai