Anda di halaman 1dari 59

1

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Bab 1: Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan PENGENALAN Pengelolaan dan pentadbiran pendidikan jasmani dengan sukan adalah bidang yang berlainan sama sekali. Pengelolaan pendidikan jasmani mengutamakan unsur pendidikan. Aktiviti pendidikan jasmani merupakan subjek akademik disekolah-sekolah dan mempunyai kurikulum yang terancang dan teratur. Aktiviti sukan pula tertumpu kepada segala aspek dari mengelola, menyertai pertandingan dan permainan serta mengelola dan melatih pasukan untuk pertandingan yang lebih formal.

dengan sukan dan pendidikan jasmani.

Fungsi pentadbiran dan pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan ialah (a) Merancang (b) Menyediakan bajet (c) Mengawal (d) Mengarah (e) Mengelola (f) Menyediakan jadual pertandingan (g) Membuat keputusan (h) Menilai Untuk mencapai kejayaan dalam sesebuah pentadbiran dan pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan. Terdapat tiga elemen utama yang perlu diberi perhatian iaitu:(a) Persediaan profesional (b) Sikap profesional (c) Perkembangan profesional Jika ketiga-tiga elemen ini dapat dikuasai oleh individu, persatuan dan badan pentadbiran dan pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan. Kemajuan pentadbiran dan pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan akan Memperolehi kecemerlangan dan kegemilangan. Pengurusan Pendidikan Jasmani Pendidikan jasmani merupakan satu proses yang bermatlamat untuk

KONSEP DAN DEFINISI PENGURUSAN Menurut kamus dewan pengurusan didefinisikan sebagai pengarahan dan pengawalan, pengelolaan, penyelenggaraan. Dengan kata lain pengurusan sukan, pendidikan jasmani boleh di definisikan sebagai sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan pentadbiran, perancangan, pengelolaan,pengarahan, pengawalan, pengurusan bajet, kepemimpinan dan penilaian dalam konteks perkhidmatan berkaitan

mempertingkatkan kemampuan kecergasan dan nilai seseorang individu melalui pendekatan aktiviti fizikal. Pendidikan jasmani (PJ) juga merupakan satu proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi semua aspek domain seperti psikomotor, kognitif, afektif, sosial, dan emosi. Melalui Pendidikan jasmani (PJ) pelajar akan diberi ruang untuknya mencuba dan mengalami sendiri pengalaman semua aktiviti fizikal yang dijalaninya. Secara ringkasnya Pendidikan jasmani (PJ) adalah merupakan satu bentuk pembelajaran yang holistik dan berupaya membangunkan pelajar dari pelbagai aspek dan dapat menghasilkan kejayaan kepada satu kumpulan pelajar (Colfer, 1986) Oleh yang demikian pendidikan jasmani boleh didefinisikan sebagai mata pelajaran yang menumpukan penekanan terhadap proses pembelajaran dan pengajaran insani melalui aktiviti fizikal yang menyumbang ke arah pertumbuhan mental, fizikal, sosial, pembentukan nilai dan emosi. Pendidikan jasmani juga bertujuan untuk menjadikan pelajar lebih sihat, cergas dan produktif melalui pemupukan dan nilai, sikap, pengetahuan dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian.
N.IA

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani adalah bagaimana kita mentadbir dan menguruskan mata pelajaran pendidikan jasmani supaya mata pelajaran ini dapat dilaksanakan atau di ajar dengan berkesan serta mencapai objektif yang di harapkan.

(a) Kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia Pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran teras di sekolah-sekolah di Malaysia. Mata pelajaran pendidikan jasmani diajar selama 11 tahun dalam sistem persekolahan di Malaysia. Kurikulum pendidikan jasmani merangkumi aspek-aspek kemahiran sukan, rekreasi, pendidikan sukan serta kesihatan. Kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kecergasan, Kemahiran dan Kesukanan. Tiga tunjang ini membantu mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani. Bagi membentuk penghayatan yang tinggi terhadap mata pelajaran

pendidikan jasmani, pelajar perlu memahami dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pendidikan jasmani ke arah membentuk masyarakat Malaysia yang mengamalkan gaya hidup sihat. Kurikulum Pendidikan Jasmani yang terancang dan persekitaran yang kondusif dapat menggalakkan pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan potensi pelajar ke tahap optimum.

persekitaran yang baik bagi membantu murid menghayati kepentingan kecergasan dan penjagaan kesihatan. Oleh yang demikian guru perlu sentiasa memahami matlamat utama pendidikan jasmani iaitu: Pendidikan jasmani adalah bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999) (c) Organisasi Pendidikan jasmani merupakan disiplin pendidikan oleh itu di sekolah pendidikan jasmani mempunyai ketua panitia dan di bawah kuasa guru penolong kanan akademik (Rajah 1.1)

(b) Objektif Kurikulum Pendidikan Jasmani Objektif utama kurikulum pendidikan jasmani ialah: (i) Mempertingkat dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor (ii) Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri (iii) Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian (iv) Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal (v) Membentuk sahsiah dan disiplin diri dan (vi) Membuat keputusan bijak dalam kehidupan (Sukatan Pelajaran, Pendidikan Jasmani, 1999) Aktiviti pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah adalah merupakan aktiviti yang terancang dan berupaya memberi ruang

Rajah 1.1: Organisasi panitia pendidikan jasmani di sekolah (d) Bidang Kuasa Ketua Panitia Pendidikan Jasmani (i) Menjadi ahli jawatankuasa mesyuarat kurikulum sekolah
N.IA

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

(ii) Mempengerusi mesyuarat panitia pendidikan jasmani (iii) Memastikan rancangan tahunan pendidikan jasmani tersedia untuk digunakan (iv) Mengagih dan menyimpan sukatan pelajaran pendidikan jasmani (v) Menyediakan perancangan tahunan panitia (vi) Memantau pengajaran pendidikan jasmani (vii) Memeriksa buku latihan pelajar (viii) Merancang pembelian alatan untuk panitia (ix) Menyediakan anggaran perbelanjaan panitia (x) Merancang latihan dalaman 1.2 PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN 1.2.1 Falsafah dan Kepentingan Pengurusan Pendidikan Jasmani, dan Sukan Bucher (1979) menyatakan bahawa falsafah adalah sesuatu yang diasaskan dari objektif yang mampu memberikan kefahaman, pengertian dan suatu tafsiran terhadap sesuatu prinsip dan konsep. Contohnya falsafah yang menepati kehendak pembelajaran akan berupaya membantu guru memahami semua tugasan secara menyeluruh bukannya secara berasing-asing.

Ini bermakna melalui falsafah secara tidak langsung akan berupaya membantu guru supaya memahami peranannya serta bertindak merancang pengajaran yang bertumpu kepada objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain juga falsafah juga boleh diibaratkan sebagai petunjuk arah dan mampu membantu guru menghasilkan rumusan serta mampu membentuk matlamat secara tersusun dan berterusan. Falsafah dapat membantu guru memahami dan menghayati tanggungjawab pengajarannya dengan lebih menyeluruh. Ini dapat membantu menimbulkan kesedaran kepada guru untuk menumpukan peranannya melalui perancangan yang berlandaskan kepada objektif pengajaran yang sepatutnya. Falsafah pengurusan pendidikan jasmani ialah satu aktiviti mentadbir dan mengelola dalam pendidikan jasmani bertujuan untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi, intelek dan sosial. Aktiviti pendidikan jasmani adalah berdasarkan aktiviti fizikal yang mempunyai 3 domain iaitu afektif, kognitif dan psikomotor. Pendidikan jasmani merupakan aktiviti pendidikan yang dirancang dan terancang dengan kemas dan sistematik. Falsafah pengurusan sukan ialah mentadbir dan menguruskan sukan

sebagai alat membawa kebaikan kepada manusia sejagat, menjalinkan persahabatan serta memupuk semangat toleransi kerjasama persefahaman dan perpaduan. Dalam menceburi diri atau menjalankan aktiviti dalam sukan perlu berpegang kepada etika sukan.

1.2.2 Prinsip Pengurusan Pendidikan Jasmani (a) Pendidikan jasmani akan dapat mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor berasaskan domain kognitif dan afektif. (b) Pendidikan jasmani adalah melahirkan masyarakat yang akan menjadikan senaman dan aktiviti fizikal sebagai budaya atau rutin harian serta dilaksanakan secara berterusan (c) Pendidikan jasmani membolehkan pelajar menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga-tiga tunjang pembelajaran iaitu: (i) Kecergasan (ii) Kemahiran (iii) Kesukanan (d) Pendidikan jasmani adalah dapat melahirkan masyarakat yang dapat mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal

N.IA

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

(e) Pendidikan jasmani dilihat akan dapat membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai murni, sahsiah dan disiplin diri yang sesuai dengan norma-norma masyarakat 1.2.3 Prinsip Pengurusan Sukan Pengurusan sukan ialah membentuk sebuah masyarakat yang cergas, sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental - bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup, berdisiplin dan berdikari melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan, rekreasi dan kecergasan fizikal. Berdasarkan kepada prinsip: (a) Sukan merupakan satu aktiviti yang paling berkesan membentuk kecergasan dan kesihatan dari segi fizikal dan mental. Sukan dilihat membolehkan seseorang itu memperoleh sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup, mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. (b) Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga, sahabat handai, masyarakat setempat dan masyarakat asing - semuanya menggalakkan pergaulan, persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. (c) Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri.

untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Definisi Organisasi Sekumpulan individu berusaha untuk menyempurnakan satu-satu tugas yang tidak boleh dilaksanakan oleh seorang individu sahaja. Fungsinya, tujuan dan objektif organisasi akan jenis struktur organisasi . Struktur pula menentukan tugas seseorang individu dalam organisasi tersebut dan perhubungan dengan individu lain. Mengikut Pfiffner (1960) organisasi adalah persediaan yang sistematik untuk tindakan dan menstrukturkan individu serta fungsi kepada pertalianpertalian yang produktif. Organisasi juga mencari satu pola kemahiran dan tanggungjawab yang boleh di selaraskan serta penyatuan tujuan melalui pengawasan. Leith (1990) pentadbiran melibatkan proses perancangan, pengelolaan, bimbingan dan kawalan keatas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau untuk mengarahkan program kepada pencapaian matlamatmatlamat tertentu. Daughtrey & woods (1976) : pentadbiran merupakan koordinasi aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun. Pentadbiran melibatkan pengurusan kakitangan, perancangan organisasi, penghasilan dan perhubungan awam.

Perkaitan antara Pentadbiran & Organisasi Organisasi dibentuk untuk membekalkan suatu struktur @ sistem yang berkesan bagi mencapai tujuan satu-satu kumpulan. Pentadbiran ialah sebahagian daripada organisasi. Ia membimbing tingkah laku individu di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Definisi Pentadbiran Pentadbiran merupakan satu proses atau keadaan yang melibatkan 2 atau lebih individu mengembleng tenaga

N.IA

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Organisasi membekalkan struktur untuk mencapai sesuatu matlamat oleh satu-satu kumpulan dan pentadbiran membekalkan unit-unit yang berfungsi untuk menjalankan organisasi dengan berkesan. Pentadbiran diperlukan untuk menubuh sesuatu organisasi. Organisasi memerlukan pentadbiran untuk berfungsi. Objektif pentadbiran dan organisasi adalah untuk mengawal persekitaran dan pentadbiran serta memberi arah kepada organisasi.

5. Kedudukan dibentuk supaya tugas pentadbiran dan fungsi dipisahkan. 6. Objektif unit atau bahagian dalam organisasi adalah selaras dengan objektif organisasi itu sendiri. 7. Setiap individu dalam organisasi menerima arahan daripada seorang ketua yang lebih tinggi sahaja.

PROSES DAN ASAS PENGURUSAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN Pengurusan satu proses perancangan, pengelolaan, memimpin dan pengawalan usaha-usaha anggota sesebuah organisasi serta menggembleng sumber-sumber yang ada dalam organisasi bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan PROSES PENGURUSAN

Aspek perlu diberi perhatian dalam perancangan organisasi: 1. Tentukan dengan jelas garis autoriti dan tanggungjawab dari paras atas ke bawah di dalam organisasi. 2. Individu yang mendelegasikan tanggungjawab masih lagi bertanggungjawab. 3. Memastikan bilangan paras organisasi adalah terendah. 4. Delegasi autoriti dan tanggungjawab adalah pada peringkat tindakan sahaja.

Peranan sebagai pengurus Theory Mintzberg

Fungsi Pengurusan Perancangan (Planning)

N.IA

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Perancangan adalah merupakan salah satu komponen penting dalam aktiviti pengurusan. Ianya boleh dilihat sebagai satu aktiviti penetapan matlamat dan objektif yang dirangka secara tersusun dan sistematik. Kesemua aspek dalam perancangan dirangka secara terperinci dan ianya sering dikaitkan dengan masa. Perancangan yang baik dan berkesan adalah perancangan yang tidak bermasalah dan mudah untuk dilaksanakan. Perancangan boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian iaitu: (i) Perancangan Strategik Perancangan jenis ini dirangka bagi memenuhi objektif organisasi dalam konteks yang lebih luas. Ianya merangkumi kepada pelan tindakan dan aktiviti yang menjurus kepada kepentingan kewujudan organisasi tersebut. Ianya juga dikenali Master plan

masa. Tempoh masa yang ditetapkan ditentukan oleh perancang berdasarkan objektif ingin yang dicapai. Tiada tempoh masa yang spesifik ianya boleh jadi satu tahun atau pun kurang. Jika perancangan itu ditetapkan untuk dicapai dalam tempoh kurang dari satu tahun ianya diklasifikasikan sebagai Perancangan jangka pendek dan begitulah sebaliknya bagi Perancangan Jangka Panjang. (iv) Perancangan Berfungsi Perancangan jenis ini diklasifikasikan sebagai perancangan yang dibuat untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan untuk dicapai. Perancangan jenis bersifat bertindan dan ianya berkaitan antara rancangan-rancangan lain yang telah sedia ada. Sebagai contoh perancangan jenis ini adalah seperti: Perancangan sumber manusia Perancangan kewangan Perancangan program pembangunan atlet sekolah Langkah-langkah dalam Melaksanakan Perancangan (a) Memikirkan idea yang baik (b) Memilih idea yang terbaik (c) Mengenal pasti sumber yang boleh menyumbangkan kepada idea anda (d) Menjalankan kajian yang terperinci dan mengumpul maklumat penting (e) Menyemak semula semua idea dan pelan alternatif yang ada dan boleh diguna pakai

(f) Mencari dan memilih kaedah yang terbaik untuk memulakan tindakan perancangan (g) Menentukan tempoh masa yang perlu dicapai (h) Kenal pasti masalah yang bakal dihadapi terlebih dahulu (i) Menentukan struktur organisasi (j) Menyediakan garis panduan yang boleh diguna pakai sebagai contoh ketika ingin membuat sebarang keputusan penting panduan ini boleh digunakan (k) Memikirkan kaedah pemantauan dan pengawalan yang terbaik (l) Memastikan rancangan ini bertulis (Blueprint) dan sebaiknya dibukukan untuk panduan mereka yang terlibat (m) Melaksanakan rancangan ini (n) Pastikan anda menilai akan keberkesanan setiap perancangan yang dibuat bagi membantu memberikan gambaran keberkesanan dan permasalahan yang dihadapi untuk tujuan pembaikan dan rujukan di masa hadapan Faedah Perancangan (a) Membantu memberikan hala tuju kepada mereka yang terlibat (b) Membantu organisasi menentukan masa hadapannya (c) Membantu organisasi dalam pemantauan dan pengawalan (d) Membantu menjadikan organisasi berjaya aspek pengurusanny Pengelolaan (Organizing)

(ii) Perancangan Operasi Perancangan ini dirangka secara terperinci dan digunakan untuk bagi melaksanakan plan strategik. Perancangan operasi boleh dibahagikan kepada dua aspek: (iii) Perancangan Jangka panjang dan Jangka Pendek Perancangan ini diklasifikasikan sebagai rancangan yang melibatkan tempoh

N.IA

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Pengelolaan adalah merupakan salah satu fungsi utama dalam pengurusan dan ianya bukanya satu proses yang berasing. Pengelolaan juga boleh menjadi sebahagian dari perancangan atau digabungjalinkan dengan fungsi pengurusan yang lain. Secara kolektifnya anda perlu melihat proses dan fungsi pengurusan iaitu perancangan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawalan sebagai satu aktiviti mengurus (managing). Langkah-langkah dalam Melaksanakan Pengelolaan

menjalankan tugasan yang spesifik dan sama akan lebih mahir melakukan tugasnya kerana tugasan tersebut telah dilakukannya secara berulang. Ini memberikan manfaat dalam membantu mempertingkatkan kemahiran dan menjamin pencapaian matlamat yang diinginkan dalam perancangan.

(i) Membahagikan Tugas Secara Spesifik Keberkesanan dalam pengelolaan banyak bertumpu kepada pembahagian tugasan secara spesifik kepada mereka yang dipertanggungjawab. Tanpa membahagikan tugas seseorang individu perlu melaksanakan pelbagai tugasan dalam satu masa. Ini merupakan satu petunjuk bahawa sesebuah organisasi itu tidak efisien dalam pengurusannya. Ada faedahnya jika amalan ini dilaksanakan, antaranya seperti individu yang

(ii)Pembahagian Tugasan Berdasarkan Kumpulan atau Unit Kecil Langkah yang kedua ialah membahagikan tugasan mengikut kumpulan secara sistematik dan tersusun. Ini dapat membantu ketua memantau anggota di bawahnya berdasarkan kumpulan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh anda ditugaskan sebagai ketua unit kemudahan sukan dan latihan, tanggungjawab anda adalah untuk memenuhi objektif perancangan dan dalam masa yang sama bekerjasama dengan anggota lain serta memantau pelaksanaan tugas. (iii) Memberikan Autoriti dan Tanggungjawab Setelah tugasan kepada kumpulan dan unit-unit kecil telah diberikan,

seterusnya anda perlu memberikan autoriti dan tanggungjawab kepada kesemua ketua berdasarkan portfolio masing-masing. Ketua memiliki autoriti yang boleh dikaitkan dengan pemilikan kuasa yang dibenarkan. Autoriti ini merupakan kuasa yang wujud dari pihak atasan dan diturunkan dari satu tahap ke bawah dalam satu masa dan mengikut keperluan tugas. Tanggungjawab pula sering dikaitkan dengan pemilikan kuasa yang ada, ia datang secara bersama. Tanggungjawab ini merupakan satu bentuk akauntibiliti terhadap tugasan yang diterima.

(iv) Menentukan Span of Management Span of Management bermaksud jumlah anggota yang akan ditugaskan bagi satu-satu kumpulan atau unit. Jumlah anggota juga menentukan kejayaan sesuatu tugasan. Jika terlalu sedikit anggota yang diperlukan ianya akan mengurangkan keberkesanan kerja, manakala jika terlampau ramai sebagai ketua anda akan hilang kawalan terhadap anggota bawahan yang terlampau ramai. (v) Mengkoordinasi Sumber Organisasi Langkah ini adalah yang terakhir dalam aktiviti pengelolaan, Mengkoordinasi sumber organisasi oleh semua anggota kumpulan adalah merupakan
N.IA

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

usaha kolektif yang dilakukan bagi memenuhi objektif organisasi. Ini dilakukan bagi memastikan sumber yang ada dalam organisasi dapat di manfaat dan digunakan dengan baik sepenuhnya. Koordinasi ini merujuk kepada satu kaedah penggabungan, integrasi dan keseragaman di antara kumpulan dan unit-unit lain. Faedah Pengelolaan Tindakan yang diambil akan lebih berkesan Menggunakan segala sumber yang anda dengan lebih efektif dan efisien Membantu dan memudahkan proses meletak tugasan dan tanggungjawab kepada individu yang berkenaan Membantu mewujudkan satu sistem pelaksanaan dan pengawalan yang berkesan Memimpin (Leading)

(i) Wujudkan kecenderungan terhadap kecepatan dan tindakan (ii) Sedia berinovatif atau mengalami kepupusan (iii) Runtuhkan segala halangan (iv) Menggunakan semua sumber tenaga kerja anda, segala kemahiran mereka, segala masa yang mereka ada untuk keberkesanan organisasi. Pengawalan (Control) Pengawalan adalah salah satu aktiviti penting dalam pengurusan dan ianya wujud hasil dari keperluan yang telah ditetapkan dalam setiap perancangan. Sebagai pengurus anda perlu memastikan semua tugasan yang telah diamanahkan telah dilaksanakan dengan baik Perancangan. Di sinilah letaknya peranan pengawalan di mana ianya berfungsi untuk memberikan maklumat kepada pengurus. Melalui maklumat yang diterima ini ianya nanti akan membantu pengurus dalam membuat keputusan. Antara peranan penting pengawalan ini adalah bertujuan untuk menyesuaikan cara kerja kepada sesuatu standard yang telah ditetapkan. Penetapan matlamat dan objektif yang dirangka secara tersusun dan sistematik. Jenis Perancangan : Strategik , Operasi Jangka Pendek berfungsi panjang / Jangka

Memimpin adalah satu proses mempengaruhi dan memujuk anggota bawahan untuk bekerja secara bersama untuk mencapai sesuatu matlamat yang diinginkan. Peranan Pemimpin Berikut adalah peranan sebagai pemimpin dalam organisasi:

N.IA

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Bab 2 : Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa Perlembagaan sukan organisasi badan

Pentadbiran organisasi sukan

PENGENALAN Organisasi bermaksud satu sistem atau kaedah yang tersusun dan memiliki tatacara peraturan yang telah diwujudkan. Pengorganisasian ini adalah aktiviti pengurusan yang mengkordinasikan kegiatan manusia di dalam organisasi dengan sumber yang dimiliki oleh organisasi. Ianya kemudian digabungjalinkan melalui kepimpinan dan aktiviti pengurusan yang berkesan dan mantap. KONSEP ORGANISASI (a) Konsep organisasi bermaksud gagasan, ciri, sifat sesebuah badan. (b) Penubuhan sesebuah organisasi adalah berasaskan falsafah, matlamat atau objektif tertentu yang disulami dengan peraturan. (c) Ia merangkumi dasar asas dengan nilai yang tertentu, kefahaman atau kepercayaan, undang-undang atau peraturan, panduan pengurusan dan sebagainya. (d) Peraturan dan tatacara menjadi pedoman untuk mengawal perjalanan organisasi.

(e) Apabila disebut organisasi, ia membayangkan satu gagasan yang tersusun dengan rangkaian-rangkaian tertentu baik dari segi dalaman ataupun perhubungan luar. (f) Memiliki struktur organisasi dan struktur kepimpinannya yang tersendiri. Struktur ini menerangkan aliran kepimpinan dan pertalian antara satu jawatan dengan yang lain. (g) Dalam sebuah organisasi wujud lapisan kepimpinan yang melibatkan pemimpin, pengurusan dan anggota biasa. (h) Pemimpin membuat dasar kepimpinannya serta menggariskan hala tuju organisasi. Perancangan dibuat dengan mengatur program untuk melaksanakan dasar tersebut. (i) Pengurusan membuat interpretasi dasar serta melaksanakan perancangan yang telah diputuskan. Ia mengatur program dan aktiviti untuk memenuhi matlamat tersebut. (j) Anggota biasa dari masa ke semasa dilantik dalam pelbagai bidang pengurusan untuk membantu perlaksanaan aktiviti organisasi. DEFINISI ORGANISASI Organisasi merupakan satu sistem yang wujud dan memiliki perkaitan antara sumber yang ada dan juga persekitaran yang setiap satunya saling memiliki pertalian di antara satu sama lain. Berikut adalah beberapa definisi mengenai organisasi:

(a) Organisasi adalah merupakan agen penyelarasan yang dapat menyesuaikan pelbagai aktiviti manusia untuk diselaraskan bagi mencapai satu tujuan dan matlamat organisasi melalui pembahagian buruh, fungsi dan juga melalui hierarki berautoriti dan tanggungjawab. (b) Organisasi adalah merupakan satu sistem aktiviti atau kuasa personal yang diselaraskan secara disedari dan mudah. MATLAMAT ORGANISASI Bagi organisasi sukan matlamat utama ialah untuk mendapatkan mengembangkan disiplin sukan hingga ke akar umbi, tetapi matlamat tambahan yang dimaksudkan ialah seperti berjaya menghasilkan atlet yang bertaraf antarabangsa. Contoh matlamat tambahan yang lain seperti meningkatkan imej organisasi,meningkatkan kecekapan pengurusan

Matlamat bagi sesebuah organisasi amat penting kerana: (a) Mampu menjadikan kewujudan organisasi tersebut sah dan tidak menyalahi undang-undang. (b) Matlamat akan bertindak sebagai satu aktiviti atau tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh organisasi. (c) Matlamat organisasi bertindak sebagai satu titik permulaan bagi semua kegiatan organisasi.

N.IA

10

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

(d) Matlamat juga bertindak sebagai satu desakan atau paksaan yang mesti dilakukan oleh sesebuah organisasi. CIRI-CIRI SEBUAH ORGANISASI (a) Organisasi Mempunyai Tujuan yang Jelas Organisasi dibentuk berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya bagi setiap organisasi sukan utama di Malaysia setiap satunya memiliki tujuan penubuhan yang berfungsi untuk menaungi setiap jenis disiplin sukan di samping tugas utamanya mengembangkan jenis permainan tersebut hingga ke peringkat antarabangsa. (b) Autoriti Berhierarki Ini merupakan tahap kuasa yang bermula dari tahap tertinggi dan membawa kepada tahap yang paling rendah dalam sesebuah organisasi. Prinsip ini diamalkan untuk menghubungkan semua peringkat pekerja dalam organisasi dan mewujudkan keselarasan dalam setiap pengurusan kerja dapat dilakukan dengan berkesan.

(c) Pemusatan Perintah Seseorang individu dalam sesebuah organisasi hanya akan menerima perintah serta arahan daripada seorang pihak atasan saja. (d) Delegasi Tugasan Seorang pemimpin mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menjalankan tugasnya dalam organisasi, maka dalam keadaan ini ia perlu dilaksanakan delegasi tugasan kepada orang bawahannya. Dalam delegasi kerja kuasa yang diberikan meliputi aktiviti seperti membuat keputusan, hubungan luar dan mengambil sebarang tindakan perlu berlandaskan tatacara organisasi tanpa perlu merujuk orang atasan setiap masa. (e) Kepertanggungjawaban Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggungjawab sepenuhnya kepada pihak atasan. (f) Pembahagian Tugas Dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan sesebuah organisasi tidak akan sepi dari melakukan pelbagai aktiviti pengurusan. Untuk memastikan setiap aktiviti pengurusan itu dijalankan sebaik mungkin oleh setiap anggota kerja maka satu pembahagian tugas dilaksanakan. Pelaksanaan ini dibuat berdasarkan kemampuan dan jawatan setiap anggota. Deskripsi dan bidang tugas yang jelas akan memudahkan urusan tugasan dan rasa tanggungjawab kepada setiap tugasan yang diberikan. (g) Span of Management Ini bermaksud jumlah kakitangan yang harus dikendalikan oleh seseorang ketua

perlu diatur dengan sempurna. Jumlah aturan kakitangan ini perlu disesuaikan dengan bentuk dan jenis organisasi, semakin besar organisasi dengan jumlah kakitangan dan pegawai yang ramai maka semakin rumit aturan tersebut. Ada dua jenis aturan iaitu Flat structure dan Tall Structure seperti dalam rajah di bawah.

(h) Pemisahan Tanggungjawab Setiap tanggungjawab dan beban tugas seseorang kakitangan tidak dapat dipindahkan tanggungjawabnya kepada orang lain sewenang-wenangnya. Ini berdasarkan pengkhususan dan tanggungjawab dari seorang kakitangan dan kakitangan lain adalah berbeza mengikut bidang tugas. (i) Keseimbangan Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi.

N.IA

11

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Dalam perkara ini, penyusunan struktur organisasi harus di sesuai dengan matlamat sesebuah organisasi. Matlamat sesebuah organisasi akan diwujudkan melalui aktiviti yang akan dilakukan. Organisasi sukan peringkat daerah misalnya, aktiviti sukan yang dianjurkan juga akan lebih sederhana dan bersesuaian dengan fungsinya berbanding organisasi sukan peringkat negeri ataupun kebangsaan. (j) Fleksibiliti Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamakan organisasi sendiri (internal factor) dan dengan kewujudan pengaruh di luar organisasi (external factor), sehingga organisasi mampu menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. (k) Kepemimpinan Organisasi amat memerlukan kepemimpinan yang baik dan berkesan, atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktiviti pengurusan kerana adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin dalam organisasi tersebut. KEPENTINGAN REKA BENTUK ORGANISASI DAN STRUKTUR (a) Berdaya Saing Reka bentuk dan struktur organisasi yang baik mampu mewujudkan kelebihan dalam

aspek berdaya saing. Bagi sesebuah organisasi sukan kemampuan berdaya saing ini timbul dari kecekapan mengurus, pemilikan kemahiran dan kemampuannya membentuk nilai-nilai ke arah mencapai matlamatnya. Kebolehan dalam pelbagai aspek seperti kejurulatihan, pembangunan dan lain-lain membolehkan organisasi sukan ini dipandang sebagai sebuah organisasi yang mampu melangkau jauh dan tidak lesu dalam dunia sukan.. (b) Meningkatkan Kebolehan Organisasi Mengurus Kepelbagaian (Diversity) Kepelbagaian dalam organisasi ini adalah merujuk kepada kewujudan perbezaan yang wujud dalam organisasi. Antara perbezaan tersebut adalah terdiri daripada aspek anggota kerja dari aspek jantina, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Kepelbagaian banyak mempengaruhi dalam proses membuat keputusan dan keberkesanan pengurusan organisasi. Melalui pembangunan reka bentuk organisasi yang mengutamakan kesesuaian dan mengambil kira faktor kepelbagaian ini akan membantu meningkatkan kualiti dalam proses membuat keputusan. Rentetan dari itu ianya secara tidak langsung akan membantu mempertingkatkan kemampuan pengurusan yang telah mengambil kira semua faktor perbezaan yang ada ketika membuat keputusan. (c) Meningkatkan Kebolehan Organisasi yang Lebih Kreatif dan Berinovasi Reka bentuk organisasi juga mampu memainkan peranan yang penting dalam

mencipta inovasi. Reka bentuk organisasi yang bersesuaian dapat membantu organisasi meningkatkan kebolehannya menjadi lebih inovatif. Sebagai contoh, cara struktur organisasi menghubungkan individu dalam bidang dan kemahiran yang berbeza, seperti penyelidikan, pembangunan dan kejurulatihan akan menentukan seberapa cepat organisasi d) Memberi Organisasi Peluang Mengawal dan Menyesuaikan Organisasi dalam Persekitarannya Reka bentuk organisasi juga mampu menentukan bagaimana berkesannya organisasi mengawal dan menyesuaikan organisasinya terhadap pelbagai faktor dalam persekitarannya dan mendapatkan sumber yang terhad. Sebagai contoh, kebolehan dan kemampuan organisasi sukan untuk mendapatkan jurulatih atau pemain yang berkualiti dan berkebolehan adalah satu kesan daripada reka bentuk dan struktur organisasi yang baik. boleh mencapai matlamatnya. (f) Membantu Organisasi Membangunkan dan Melaksanakan Strategi Bagi menentukan kejayaan bagi sesebuah organisasi apa yang menjadi kayu ukur kepada kejayaan dalam setiap pelaksanaan strategi organisasi ialah berdasarkan reka bentuk dan struktur organisasi yang baik dan berkesan. Melalui struktur organisasi. ianya berperanan menjelaskan peranan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap individu atau kumpulan di dalam

N.IA

12

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

organisasi dalam usaha mereka mencapai matlamat yang telah ditetapkan. BAGAIMANA UNTUK MEMAHAMI SEBUAH ORGANISASI PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN Menurut Daft (1989) dan Robbins (1990) sesebuah organisasi sukan itu adalah ibarat sebuah institusi sosial yang terlibat dalam industri sukan ianya mengarah kepada matlamat yang ingin dicapai. Ianya memiliki struktur organisasi yang tersusun dan terarah bagi mencapai matlamat yang diinginkan. Berikut adalah beberapa elemen utama yang wujud dalam sebuah organisasi sukan dan yang berkaitan: (a) Sebuah Institusi Sosial Kesemua organisasi sukan adalah terdiri daripada sekumpulan manusia yang berinteraksi antara satu sama lain dan setiap anggotanya memainkan peranannya yang tersendiri dalam pelbagai program dan aktiviti dalam organisasi tersebut (b) Penglibatan dalam Secara Terus dalam Industri Sukan Apa yang membezakan sebuah organisasi sukan dan organisasi yang lain seperti bank, kilang, perniagaan dan lain-lain ialah,penglibatannya secara terus (direct) dalam sukan antaranya seperti pengendalian latihan, penganjuran kejohanan dan sebagainya. Kita juga tidak menidakkan penglibatan organisasi lain seperti bank dan perniagaan

dalam sukan, penglibatan mereka bukan secara terus (indirect) sebagai contoh terlibat dalam memberikan penajaan dan sebagainya. (c) Mempunyai Matlamat yang Ingin Dicapai Semua organisasi sukan wujud berdasarkan matlamat yang ada. Antara contoh matlamat yang sering digariskan oleh organisasi sukan banyak berkisar seperti membangunkan aktiviti sukan dari pelbagai aspek seperti kejurulatihan, bakat ataupun melahirkan atlet yang bertaraf antarabangsa. Matlamat yang digariskan oleh kebanyakan organisasi sukan ini sebenarnya agak sukar untuk dicapai kerana beberapa halangan tertentu yang membataskan pencapaian prestasi. Mencapai matlamat yang dimaksudkan ini bukan hanya terletak kepada individu sahaja tetapi ianya adalah usaha yang diwujudkan secara kolektif. (d) Mempunyai Struktur Organisasi dan Sistem Tersendiri Setiap organisasi sukan memiliki struktur organisasi dan sistemnya yang tersendiri. Organisasinya bukan dibentuk secara sambil lewa tetapi ianya merupakan usaha yang digembleng untuk memajukan sesuatu disiplin sukan atas dasar untuk memajukan sukan itu sendiri. Pengendalian mesyuarat Belanjawan

Belanjawan dan pengurusan ke Belanjawan ialah pelan kewangan yang digunakan sebagai alat kawalan untuk operasi yang akan datang. Ia menganggarkan kos-kos masa depan dan merupakan suatu pelan sistematik untuk penggunaan sumber manusia, bahan dan sumber-sumber lain. o 3 Langkah :

Pelan strategik Belanjawan pihak pengurusan atasan menentukan tujuan dan objektif organisasi & peruntukan kewangan utk melaksanakan program yg dirancang. Tjgwb Belanjawan ia dipenuhi dgn mengesahkan peruntukan digunakan dgn sah & cekap. Rancangan teknikal dan mekanikal mengadakan sistem perakaunan & keselamatan, struktur kewangan dan proses belanjawan. Kepentingan Perancangan Kewangan cekap:

1. Keputusan dibuat adalah pro-aktif dan sistematik.

N.IA

13

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

2. Menghubungkan kakitangan dari semua paras organisasi melalui komunikasi. 3. Mengurangkan bahaya dan meningkatkan persaingan organisasi. 4. Membenarkan kawalan yg mencukupi terhadap penilaian belanjawan. Kelebihan menyediakan Belanjawan: 1. Merupakan cara objektif untuk menganalisa program PJ dan sukan. 2. Dijadikan satu forum untuk mempersembahkan keperluan kewangan dan untuk meminta sokongan dari pihak atasan. 3. Memberi peluang kepada pihak pentadbir untuk : Menghapuskan aktiviti yang tidak boleh dibiayai lagi. Mengembang pelan jangka panjang.

5. Membenarkan pemindahan sumbersumber mengikut keutamaan. Prinsip-prinsip Belanjawaan: 1. Bersikap konservatif kerana mengguna wang orang ramai. 2. Berdasarkan perbelanjaan dan pendapatan dari belanjawan sekurangkurangnya 3 tahun lepas. 3. Tumpukan perhatian kepada faktorfaktor yang mungkin mempengaruhi perbelanjaan dan pendapatan. 4. Perancangan seharusnya mengambil kira 10% kontigensi @ peristiwa yang berlaku di luar dugaan atau jangkaan. 5. Melibatkan semua individu secara langsung dalam proses perancangan. 6. Dipersetujui oleh pihak atasan. 7. Mengumumkan belanjawaan kepada pihak pengguna yang terlibat. Prinsip-prinsip pengurusan wang: Gelagat mementingkan diri sendiri. Urus niaga 2 pihak. Isyarat

Tingkahlaku Idea bernilai Kelebihan secara berbanding. Timbal balik antara risiko dengan pulangan. Kepelbagaian Kecekapan pasaran modal Nilai mata wang. Prinsip gelagat mementingkan diri sendiri. Berasaskan teori agensi melihat konflik kepentingan diri dgn ejen. Contoh perhubungan prinsipal dimana pengurus (ejen) dgn pemegang saham (prinsipal). Kadangkala harga sewa stadium atau gelanggang didapati terlalu mahal. Penyewa perlu turunkan kadar sewa untuk menarik lebih ramai pengguna dan ia membantu menampung kos pembinaan walaupun ia mengambil masa yang lebih panjang.
N.IA

4. Membenarkan pengukuran dan pengesahan kemajuan program dan membuat analisa.

14

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Prinsip urus niaga 2 pihak Perlu mengambil kira bahawa ada pihak lain yang turut menilai urus niaga berkenaan. Contoh penaajaan sesuatu acara cukan bertujuan mendapatkan peluang pengiklanan melalui sukan tersebut, manakala pihak penganjur pula bertujuan untuk mendapatkan sumber kewangan bagi menampung kos penganjuran. Kedua-dua pihak dapat faedah.

penggemar sukan, dgn cara ini sy@ bdn sukan dapat mempromosikan perkhidmatan produk sy kpd masy . Prinsip Tingkah laku Memerhatikan apa yang berlaku pd sy lain sbg panduan. Ia implikasi langsung prinsip isyarat. Memberi fokus kepada penggunaan maklumat/mesej. Pengurus kewangan kelab sukan perlu banyak belajar dpd pengalaman org lain. Cth keberanian Real Madrid membeli David Beckham dgn harga yg mahal akhirnya menyebabkan bil penonton & peminat kelab meningkat dgn mendadak diseluruh dunia.

mungkin dapat memberikan pulangan lumayan. Cth kelab bola sepak selangor beli pemain argentina kesannya selangor jadi juara piala Msia 2003.

Prinsip kelebihan secara berbanding Jika setiap individu melakukan apa yg blh dilakukan dgn tebaik, maka terdapat individu yg paling berkelayakan bg setiap jenis pekerjaan.

Prinsip Isyarat Sesuatu tindakan diambil oleh individu / sy dapat menyampaikan maklumat/mesej. Ia sambungan pada prinsip gelagat mementingkan diri sendiri. Badan sukan @ sy menguruskan organisasi dgn sistematik, berdaya saing & mempamerkan cth baik dlm kebanyakan aspek supaya dapat dipercayai oleh

Berpegang kepada konsep persaingan bebas dan merupakan asas kepada perdagangan antarabangsa Prinsip timbal balik antara risiko dan pulangan. prinsip mengelak risiko penting dalam pemilihan atlit yang dihantar utk bertanding. Negara kita kerap menghantar byk atlit w/pun gagal, tetapi mereka dapat menimba pengalaman. Keadaan ini perlu diubah kepada prinsip yg mementingkan kualiti dan bukannya kuantiti kerana

Prinsip Idea bernilai Seseorang boleh mencapai kemewahan melalui idea baru. Idea baru berupa produk @ perkhidmatan yg belum diterokai oleh pihak lain

N.IA

15

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

belanjawan pengurusan boleh dikurangkan. Prinsip Kepelbagaian Terdapat beberapa kemudahan sukan di negara ini yg tidak digunakan dgn maksimum. Pengurusan kewangan boleh menggunakan prinsip kepelbagaian idea atau usaha utk menarik minat pengguna. Banyak gelanggang terbiar tidak digunakan kerana sewa mahal dan banyak kemudahan sukan tidak mempunyai fungsi pelbagai. Kerana itu dewan serbaguna di tengah-tengah bandar adalah satu aset perniagaan sukan lumayan.

digambarkan dalam harga saham. Prinsip nilai masa wang (wang mempunyai nilai masa) Kos sewaan wang.

wujud dari gabungan sistem-sistem berikut; 1. Belanjawan liputan masa 2. Belanjawan semasa atau Operasional 3. Belanjawan harta

Peminjam wang akan membayar faedah atas pinjaman tersebut. Melihat nilai masa wang sebagai peluang utk memperolehi pulangan (faedah) melalui akaun simpanan bank. Pengurus persatuan perlu dilatih dgn ilmu pengurusan kewangan profesional supaya mereka peka dengan nilai masa wang dan tidak membazirkan sumber kewangan yang dibekalkan dgn sewenang-wenannya.

4. Pendapatan (revenue) 5. Belanjawan Item-Baris 6. Belanjawan Prestasi & Program Biasanya pengurusan sukan hanya melibatkan pengurusan Item-baris dan Belanjawan Program / Prestasi. Belanjawan item baris: Belanjawaan ini menyenaraikan barang barang utk dibeli, perkhidmatan & gaji perlu dibayar. Kesahihan permintaan dipertimbangkan atas dasar perbandingan dgn pengalaman perbelanjaan lepas. Kelemahan 1. Menerima keputusan lepas tanpa memeriksa dgn teliti menggunakan kriteria politik

Prinsip kecekapan pasaran modal Harga pasaran aset-aset kewangan diniagakan dipasaran modal terdedah kepada maklumat baru. Kecekapan pasaran modal bergantung kepada maklumat baru. Kecekapan pasaran modal bergantung kepada betapa cepat maklumat baru

Jenis belanjawan: Sistem belanjawaan mungkin bersifat eklektik (eclectic) iaitu mengabungkan beberapa bahagian dpd beberapa siistem. Satu belanjawaan mungkin

N.IA

16

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

utk mendapat sokongan kewangan bg program baru. 2. Tidak menjalankan analisa kos-faedah. Cth: Ringkasan Belanjawan Item Baris

cekap menggunakan peruntukan bg pencapaian obj organisasi. Sistem ini membenarkan pentadbir menilai program secara objektif & menentukan di mana sumber boleh diperuntukkan. 5 Langkah : 1. Membentuk pelan jangka panjang. Menentukan objektif dan kriteria pengukuran. 2. Menentukan program spesifik. Menentukan bentuk program dan mempertimbangkan alternatif. 3. Anggaran belanjawan untuk program dan peruntukan sumber. 4. Pelaksanaan program.

melibatkan beberapa tahun lamanya. 3. Maklumat berkenaan jumlah kos sistem adalah berorientasikan output atau program. 4. Analisa kos-faedah secara formal dijalankan. 5. Memberi penekanan terhadap menganalisa program altenatif dan kaedah altenatif bg pencapaian objektif organisasi. 6. Sistem ini tidak menerima keputusan yg lepas sebagai panduan tanpa pemeriksaan spt sistem item -baris. Ia tidak menggunakan kriteria politik untuk mendapatkan peruntukan belanjawaan. Kelemahan 1. Sistem politik yg demokratik menyebabkan PPBES tidak praktikal dan tidak diperlukan. 2. Ia tidak praktikal kerana : Adalah sukar dlm keadaan tertentu untuk mengasingkan matlamat eksplisit yg boleh

Belanjaan Program / Prestasi Sistem PPBES (Planning, Programming, Budgeting & Evaluation): Perbelanjaan melibatkan program lebih setahun, dan ia patut dibandingkan dengan yg lama utk menentukan cara/kaedah paling

5. Penilaian pencapaian. Kelebihan : 1. PPBES menggabungkan perancangan & anggaran belanjawan. 2. Proses perancangan adalah secara berterusan, ia mungkin

N.IA

17

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

diukur dan kemudian menilai alternatif yg mungkin utk matlamat tersebut. Ahli politik tidak memisahkan program dgn matlamat. Masalah bayaran kemudahan utk penggunaan dalaman sukar ditetapkan. Sebagai contoh, berapakah kos dikenakan ke atas kelas PJ dan sukan. Setengah unit atau bahagian tidak mempunyai hasil. Fungsi lama yg telah lama wujud di dlm jabatan sukar utk diubah. Format belanjawan Program ia beri gambaran ringkas utk membuat keputusan belanjawan, dan maklumat berikut diperlukan: Nama program Nama pentadbir/pengurus program Nombor program (utk tujuan pengenalan dan perakaunan) Objektif program Kriteria pengukuran Polisi majlis

Maklumat sokongan lain Kos program Staf diperlukan Kesan terhadap program lain. Belanjawaan Zero-Base (BZB): Ia merupakan suatu pendekatan revolusi utk menentukan prioriti program dan untuk mengurangkan ketidakcekapan. Ia memenuhi permintaan anggaran belanjawan, mengenalpasti dan menilai semua aktiviti dan menempatkannya mengikut kepentingan. Ia juga memastikan setiap program berjaya untuk memenuhi matlamat organisasi Kelebihan 1. Memaksa penentuan objektif , matlamat dan prioriti program. 2. Tidak membenarkan ketidakberkesanan dikekalkan. Ia sepatutnya

boleh memenuhi kehendak analisa kos-untung. 3. Melahirkan maklum balas antara perancangan dengan pengawalan fungsi. Perkara yg tidak menghasilkan keputusan yg diingini akan dibatalkan dan perkara baru dipilih untuk menggantikannya. Proses ini berulang. Kelemahan Pembentukan anggaran belanjawan ini memakan masa lebih panjang terutama organisasi besar. Proses pembentukan BZB 1. Mengenalpasti unit pembuat keputusan mempunyai autoriti & tjgwb utk merancang & mengawal sumber kewangan. Cth ketua unit /penyelaras. 2. Menyediakan permintaan anggaran belanjawan unit cth menyatakan apakah yg perlu, penjelasan mengapa item berkenaan dicadangkan, menyenaraikan obj yg boleh dipenuhi, cdgn kos & kebaikan

N.IA

18

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

permintaan dan altenatif lain jika permintaan tidak diluluskan. 3. Menilai dan menyusun atau mengatur mengikut kepentingan pentadbir menyenaraikan permintaan ikut katogeri & beri pertimbangan dan susun ikut kepentingan / prioriti. 4. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan setelah anggaran disusun seterusnya penyediaan satu anggaran belanjawan tahunan yang terperinci.

Malaysia

Agensi Sukan Antarabangsa -Agensi sukan di peringkat antarabangsa menyelaraskan semua pentadbiran dan program pembangunan serantau serta bertanggungjawab terhadap penyelarasan dan keseragaman permainan, undang-undang dan pengiktirafan kejohanan peringkat dunia. FIFA : Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa atau The Federation Internationale de Football Association (FIFA) telah diasaskan penubuhannya pada 21 May 1904 di Paris. Idea penubuhan badan antarabangsa ini diilhamkan berdasarkan dari penubuhan Football Association (FA) di England sejak tahun 1863. IAAF : Persekutuan olahraga amatur antarabangsa atau International Amateur Athletic Federation (IAAF) adalah merupakan badan utama antarabangsa mengawal selia aktiviti sukan olahraga di peringkat antarabangsa FIH : penubuhan FIH ianya menjadi badan utama dunia kepada kemajuan sukan hoki di dunia. Penubuhan badan

antarabangsa yang pertama untuk sukan hoki telah diinspirasikan penubuhannya oleh Persatuan Hoki England and Belgium pada tahun 1909 di mana kedua-dua negara mula bersetuju menerima pelaksanaan udangundang yang seragam di peringkat antarabangsa ITF : merupakan sebuah badan dunia yang bertanggungjawab kepada pembangunan dan perkembangan sukan tenis di peringkat antarabangsa. ITF kini dianggotai oleh 203 persatuan tenis di seluruh dunia termasuk Malaysia. ITF di peringkat zon kawasan diwakili oleh enam badan utama IRB : bertanggungjawab terhadap perkembangan dan pembangunan sukan ragbi di seluruh dunia. Kementerian Belia dan Sukan Kementerian Belia dan Sukan (KBS) telah diamanahkan untuk melaksanakan dasardasar Kerajaan Malaysia khususnya dalam pembangunan Belia dan Sukan. Sejarah penubuhan Kementerian ini bermula dengan tertubuhnya Bahagian Kebudayaan di bawah Kementerian Kebajikan Masyarakat dalam tahun 1953. Pada tahun 1964, Bahagian Kebudayaan dipindahkan di bawah Kementerian

Lawatan ilmiah ke agensi-agensi sukan negara -Agensi Sukan Nasional Kementerian Belia dan Sukan Majlis Sukan Negara Majlis Olimpik Malaysia MSSM Persatuan-persatuan Sukan di

N.IA

19

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Penerangan. Dengan Pemindahan ini juga dua lagi bahagian telah diwujudkan iaitu Bahagian Sukan dan Bahagian Belia. Memandangkan betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh Bahagian Belia dan Bahagian Kebudayaan dalam konteks pembangunan, kerajaan telah menggabungkan tiga aspek penting iaitu Kebudayaan, Belia dan Sukan untuk dikendalikan di bawah satu Kementerian yang dikenali sebagai Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada 1972. Pada 20 Mei 1987, Kementerian ini sekali lagi berubah, di mana Bahagian Kebudayaan telah dipindahkan pula di bawah portfolio Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Dengan pemindahan ini, Kementerian kini dikenali sebagai Kementerian Belia dan Sukan Malaysia Fungsi: melaksanakan dasar-dasar Kerajaan dalam pembangunan Belia dan Sukan Fungsi Kementerian Belia dan Sukan adalah: Melengkapkan belia dgn latihan, kemahiran vokasional , sifat keusahawanan dapat berdikari melalui kursus secara formal di Institut-institut Kemahiran Belia Negara (IKBN). Memberi penekanan kepada perubahan sikap bagi membentuk belia

yang bertanggungjawab, dinamik, berdaya maju dan mempunyai daya kepimpinan baik melalui berbagai program yang diadakan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. tingkatkan rakyat amalkan cara hidup aktif dan sihat melalui konsep "Sukan Untuk Semua" dan "Malaysia Cergas" tingkatkan kecemerlangan sukan di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. lahirkan tenaga kerja mahir dan berkualiti bagi keperluan industri negara Majlis Sukan Negara Majlis Sukan Negara (MSN) telah ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Majlis pelancaran MSN secara rasminya telah disempurnakan oleh Y.A.B. Tun Abdul Razak b. Datuk Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 21 Februari 1972. Pada peringkat awal penubuhannya sukan prestasi tinggi diletakkan di bawah tanggungjawab Bahagian Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan(nama Kementerian Belia Dan Sukan ketika itu). Untuk mencapai matlamat penubuhan Majlis, satu usaha bersama telah dimulakan dengan melibatkan secara langsung semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan

sukan tanah air, majlis-majlis sukan negeri, institusi pengajian tinggi, badan-badan sukarela serta orang perseorangan telah diusahakan supaya mutu sukan negara dapat mencapai prestasi yang terbaik.

Fungsi: bertanggungjawab ke arah penggalakan, pembangunan dan pencapaian cemerlang dalam sukansukan di pertandingan di peringkat tertinggi. Antara objektif utama MSN adalah seperti berikut: (a) Memaju dan mempertingkatkan prestasi atlet Negara daripada peringkat Tunas, Bakat, Pelapis dan Elit bagi menyertai pertandingan-pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. (b) Mempertingkatkan kualiti, pengetahuan dan kemahiran jurulatih, pegawai teknikal dan pegawai pentadbir sukan tempatan. (c) Menyediakan peluang penyertaan yang lebih luas di bidang sukan peringkat negeri dan daerah. (d) Menyediakan program-program perkhidmatan, khidmat nasihat, kepakaran, dokumentasi, perpustakaan, penyelidikan sains serta perubatan sukan. (e) Memperuntukkan Skim Galakan dan ganjaran untuk atlet, jurulatih dan pentadbir sukan sebagai dorongan ke arah peningkatan prestasi yang tinggi.

N.IA

20

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB MSN 1. Program Pembangunan Atlet 2. Khidmat Sains dan Perubatan Sukan 3. Pembangunan Kurikulum Dan Kejurulatihan 4. Pengurusan dan Kepegawaian Sukan 5. Kemudahan Sukan 6. Skim Penggalakan dan Anugerah Sukan 7. Bantuan Organisasi dan Khidmat Sokongan kepada Persatuan Sukan Majlis Olimpik Malaysia Majlis Olimpik Malaysia (MOM) telah diasaskan penubuhan dan pendaftarannya pada tahun 1953 sebagai sebuah badan bukan kerajaan di bawah Akta Pendaftaran Pertubuhan 1966. Setelah wujudnya Akta Pembangunan Sukan 1997, pendaftaran MOM kini didaftarkan di bawah Pejabat Pesuruhjaya Sukan di bawah pentadbiran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. MOM adalah merupakan sebuah organisasi sukan yang diiktiraf penglibatan dan penyertaannya dalam Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) dan Persekutuan Sukan Antarabangsa

(IFS). Penglibatan MOM sejak 1954melayakkannya menjadi badan utama di negara ini dalam penyertaan di sukan Olimpik. Selain daripada diiktiraf oleh IOC, MOM juga diterima baik sebagai ahli gabungan oleh beberapa badan sukan utama antarabangsa, antaranya seperti: (a) Association of National Olympic Committee (ANOC) (b) Olympic Council of Asia (OCA) (c) Southeast Asian Games Federation (SEAGF) (d) Commonwealth Games Federation (CGF) (e) International Assembly of National Confederation of Sports. - badan bukan kerajaan yang diiktiraf penglibatan dan penyertaannya dalam Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) dan Persekutuan Sukan Antarabangsa (IFS). Penglibatan MOM sejak 1954 melayakkannya menjadi badan utama di negara ini dalam penyertaan di sukan Olimpik. MSSM

Antara objektif utama MSSM: (a) Menggalakkan, memajukan, memelihara dan mengatur aktiviti-aktiviti sukan. (b) Menganjurkan dan menjalankan semua aktiviti sukan sekolah sama ada di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. (c) Mengelola dan menjalankan kursus kejurulatihan dan kepegawaian sukan sekolah. (d) Menyelaras segala kaedah dan undang-undang pertandingan sukan sekolah di peringkat kebangsaan dan negeri. (e) Bekerjasama dengan mana-mana badan sukan lain atau pertubuhanpertubuhan sukan jika perlu.

Fungsi:
memberi nasihat kepada Menteri Pelajaran berhubung perkara-perkara pembangunan dan pengurusan sukan. mempunyai bidang kuasa mengeluarkan arahan berkaitan kepada Jawatankuasa MSS Negeri, Sekretariat Negeri dan mana-mana pegawai dari Kementerian Pelajaran Malaysia atau institusi pendidikan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan hal ehwal sukan.

MSSM ditubuhkan pada bulan Februari 1958 dengan nama Majlis Sukan Sekolah-sekolah Persekutuan Malaya. (KPM) Pada tahun 1968 ditukarkan nama kepada Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Ianya yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

STRUKTUR ORGANISASI MSSM


N.IA

21

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Organisasi MSSM diuruskan oleh sebuah lembaga yang dikenali sebagai Lembaga Pengurusan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia. Lembaga Pengurusan MSSM boleh menubuhkan jawatankuasa atau jawatan tertentu bagi melicinkan fungsi MSSM sendiri. Antara jawatankuasa yang telah diwujudkan adalah seperti (a) Jawatankuasa Kerja MSSM yang menjadi tunjang kepada kelancaran fungsi MSSM. (b) Jawatankuasa Kewangan MSSM yang mentadbir kewangan MSSM. (c) Sekretariat MSSM yang menjadi urus setia kepada MSSM dan Lembaga Pengurusan. (d) Jawatankuasa MSSM Negeri yang menjalankan fungsi MSSM di peringkat negeri. (e) Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan yang terdiri daripada pakar-pakar dalam setiap permainan atau acara yang dipertandingkan di peringkat MSSM.
PERSATUAN-PERSATUAN SUKAN DI MALAYSIA KONGRESS TENPIN BOWLING MALAYSIA (MTBC)

Kongres Tenpin Boling Malaysia adalah merupakan persatuan sukan kebangsaan yang mewakili sukan boling di Malaysia. Persatuan ini mendapat pengiktirafan dari Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Olimpik Malaysia. Di samping itu juga persatuan ini juga diiktiraf dan diperakui penglibatannya di peringkat antarabangsa oleh Federasi Bowling Asia (ABF), Persatuan Tenpin Boling Dunia (WTBA) dan Federation International des Quilleurs (FIQ). Objektif utama persatuan ini adalah menggalak dan memperkembangkan sukan boling ke pelbagai peringkat di samping keutamaan cemerlang dalam setiap penyertaan dalam pelbagai peringkat pertandingan. Persatuan ini disokong oleh penglibatan dari pelbagai syarikat korporat yang menaja program. Melalui program Partner in Sports persatuan ini mendapat tajaan dari Sri Jentayu Sdn Bhd di samping bantuan penajaan lain dari seperti Nestle Products (Milo), Canon Marketing (M) Sdn Bhd, Sports Excel, Malaysia Airlines and Antioni Sdn Bhd. Keahlian dalam persatuan ini dianggotai oleh 14 persatuan tenpin boling peringkat negeri. Persatuan ini juga aktif menjalankan pelbagai program seperti kejohanan di pelbagai peringkat, program pembangunan dan penggalakan.

PERSEKUTUAN KEBANGSAAN BERBASIKAL MALAYSIA

Sukan Lumba Basikal dipercayai mula diperkenalkan di Malaysia sebelum tahun 1938 oleh tentera British. Namun ianya mula dipertandingkan secara terancang mulai tahun 1938 di sekitar Lembah Kelang melalui acara lumba basikal jalan raya. Selangor menjadi Persatuan Negeri pertama yang ditubuhkan dan seterusnya diikuti oleh negeri lain iaitu Perak, Melaka dan Pulau Pinang. Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia ditubuhkan pada tahun 1953 oleh Mr. Gurchan Singh dan Kapten C.O. Jennings (seorang pegawai dari tentera New Zealand) dengan keahlian dari Negeri Selangor, Melaka, Perak and Pulau Pinang sebagai ahli gabungan dengan pendaftaran persatuan RSM 146/55. Pada 5 Mac 1960, persatuan telah diterima sebagai ahli gabungan kepada Kesatuan Berbasikal Antarabangsa (Union Cycliste Internationale UCI) dan pada masa yang sama diterima sebagai ahli gabungan Majlis Olimpik Malaysia. Sukan Lumba Basikal mula menerima bantuan dan sokongan sepenuhnya apabila sukan ini dipertandingkan di dalam Temasya Komanwel dan Temasya Sukan Asia 1998. Bantuan diterima melalui Program Jaya 98 untuk menyediakan atlet ke arah Sukan Komanwel dan Sukan Asia. Pada masa yang sama, atlet yang menjalani latihan
N.IA

22

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

ini diserapkan dalam pasukan Negara menyertai Jelajah Le Tour de Langkawi yang mula dianjurkan pada tahun 1996. Program ini telah dimulakan sejak tahun 2002 bersama-sama dengan pelancaran Program Gemilang 2006. Ada sebahagian dari atlet yang dikumpulkan ini telah menyertai skuad pelapes negara sejak tahun 1999 iaitu ketika persiapan ke arah Sukan SEA 2001. Pendaftaran semula Pertubuhan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997 di mana nombor pendaftarannya ialah 002/98 dan didaftarkan pada 8 Mei 1998.
PERSATUAN BADMINTON MALAYSIA (BAM)

(b) Mengurus dan mengawasi semua kejohanan dan pertandingan yang dianjurkan oleh BAM dan organisasi lain. (c) Memastikan pemantauan dan penguatkuasaan penggunaan kaedah dan undangudang permainan yang telah ditetapkan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh BAM. (d) Sedaya upaya menangani isu-isu yang bersangkutan dengan pertikaian di kalangan anggota gabungan ataupun berhadapan dengan isu-isu semasa.
Bab 3: Pengurusan Pendidikan Jasamani dan Sukan Kepimpinan

Fatonah bijaksana dalam pemikiran dan budi bicara. Definisi:

Koonts & ODonnel kepimpinan adalah semata-mata bermakna pengaruh, satu seni @ proses mempengaruhi orang supaya mereka dapat berusaha secara sukarela kearah pencapaian matlamat bersama. Byars & Rue (1979) kepimpinan sebagai suatu proses melibatkan seorang individu mempengaruhi tingkah laku ahli-ahli kumpulan. Ia melibatkan 3 pekara iaitu individu lain, pengagihan kuasa tidak sama rata dan mempunyai pengaruh. Elemen dalam kepimpinan:

Persatuan Badminton Malaysia merupakan badan induk yang utama kepada sukan badminton. Persatuan ini merupakan ahli gabungan kepada Konfederasi Badminton Antarabangsa (IBF), Konfederasi Badminton Asia dan juga dari Majlis Olimpik Malaysia. Persatuan ini telah didaftar dengan Pesuruhjaya sukan selari dengan kehendak Akta Pembangunan Sukan 1997. Antara objektif utama Persatuan Badminton Malaysia (BAM) adalah: (a) Menggalak, mempromosi dan bertanggungjawab kepada kemajuan sukan badminton di Malaysia.

Kepimpinan dari pandangan Islam: Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab ke atas apa yang dipimpin. Kepimpinan adalah : Sidiq benar dalam kata-kata & tindakan Amanah memegang tanggungjawab, akauntabilit, akan dipersoalkan nanti. Tabligh menyampaikan, mengajar, mendidik.

Pengaruh interpersonal (interpersonal influence) Cara mempengaruhi ahli (a way of influencing people) Tindakan untuk mendapatkan tindakbalas (An act that causes others to respond) Fungsi kepimpinan:

Meniup semangat keyakinan (Inspire)


N.IA

23

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Memberi motivasi (motivate) Membuat perubahan (change )

1. Menentukan hala tuju (setting Direction) 2. Membina insan (Developing People)

Membina institut / sekolah Menyediakan institusi / sekolah agar menjadi satu komuniti pembelajaran komuniti pembelajaran profesional untuk meningkatkan prestasi semua guru dan pelajar. Memantapkan budaya institusi / sekolah (berkongsi norma, nilai, kepercayaan dan sikap serta menggalakkan silaturahmi dan kepercayaan di antara ahli-ahli), koloborasi. Kepimpinan Berkesan :

Mencapai visi Proses perhubungan antara pemimpin dengan pengikut. Maju ke hadapan (moving forward) Membina wawasan (vision) Menentukan Hala Tuju : Merancang (planning) Mendaya usaha (initiate) Mengawal (controlling) Menyokong (supporting) Memberitahu (inform) Memotivasikan ahli sepasukan (motivate followers) Membimbing (guiding) Mengukur dan menilai ( measure & assessment) Menjadi teladan (role model) Mengupayakan ahli sepasukan (empowering followers) Teras Amalan Kepimpinan: Membentuk visi merangsang ahli untuk mencapai visi/matlamat. Mencipta hasrat bersama. Menetapkan tahap prestasi yang tinggi Memantau prestasi organisasi. Menterjemahkan visi sehingga dapat diterima secara jelas & meyakinkan. Menggalakan / meningkatkan kerjasama & membantu yg lain. Membina Insan Merangsang intelek Memberi sokongan secara individu Menjadi contoh 3. Membina Institusi/Sekolah (Developing the Organization/school)

Matlamat / visi tercapai Pelanggan puas hati Seronok bekerja / beajar dll Proses input& output diiktiraf berkualiti (ISO) Tidak membazir Diiktiraf berjaya oleh ramai. Cemerang, Gemilang dan Terbilang. Ciri-ciri Pemimpin Berkesan: Mempunyai daya intelek yang tajam

N.IA

24

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Berpengetahuan dan berfungsi Mempunyai keberanian Sayang kepada pengikut / rakyat

Sinergi / bergabung tenaga (synergize) Memperbaharui ilmu (sharpen the saw) Kepimpinan Perubahan:

Pemimpin perlu meraih kepercayaan pengikutnya. Pemimpin perlu mengubah diri sendiri sebelum mengubah orang lain. Pemimpin perlu memahami sejarah organisasinya Kedudukan kepimpinannya adalah tempat yang berpengaruh Perubahan memerlukan pengorbanan. Pemimpin mendapatkan sokongan pengikut terdekatnya sebelum membuat perubahan untuk awam. Menetapkan agenda untuk sesuatu perubahan Mengalakkan penyokong terdekat mempengaruhi yang lain secara formal Menunjukkan bahawa perubahan yg diuat mendatangkan faedah. Menguasahakan sehingga seseorang itu memilih untuk berubah. Pemimpin menyelesaikan masalah:

Berpandangan jauh Tegas Mempunyai keazaman tinggi dan benar. Faham sejarah dan keadaan negara Memastikan amanah dijalankan dengan sempurna dan berkesan. Kouzes & posner (2002) 7 Tabiat orang yang amat berkesan: Meningkatkan motivasi Meningkatkan kualiti kerja Meningkatkan produktiviti Mengurangkan konflik Mengikut keperluan semasa dan masa depan. Tujuan :

Prinsip ( 5M) Manpower (sumber manusia) Money (sumber kewangan) Material (bahan ) Machinery (peralatan) Marketing ( pemasaran )

Jadilah Proaktif ( Be Proactive) Mula dengan mengingat matlamat (begin with the end in mind) Mengikut keutamaan (do first thing first) Fikirkan menang-menang (think Winwin) Cuba fahami sebelum di fahami (seek fist to understand then to be undderstood)

Faktor mempengaruhi perubahan : ekonomi, teknologi, politik & sosial. Pemimpin mewujudkan suasana perubahan:

Kita semua mempunyai masalah Masalah memberikan makna kepada kehidupan


N.IA

25

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Ramai orang yang cemerlang berjaya mengatasi masalah dalam hidupnya. Masalah kita kadangkala bukanlah masalah sebenarnya. Jika sesuatu itu masalah kita, kita boleh membuat sesuatu terhadapnya. Jika tidak, itu bukan masalah kita, itu adalah resam hidup. Ujian kepada pemimpin ialah keupayaannya mengenalpasti masalah sebelum ia menjadi satu kecemasan Kita boleh mengukur kebolehan seseorang pemimpin daripada cara dan keupayaanya menangani masalah Menyelesaikan masalah berkaitan tugas dengan segera, masalah berkaitan manusia dilakukan secara berterusan. Sentiasa bersikap positif

salah satu fungsi yang menggerakkan sistem berkenaan. Pengurusan sumber manusia perlu memiliki hubungan selari dengan strategi-strategi organisasi yang telah dirancang. Ini bermakna dalam setiap pengurusan sumber manusia ianya perlu dilaksanakan secara terancang bagi membantu perlaksanaan strategi-strategi organisasi. Aktiviti yang dilaksanakan ini merupakan satu proses yang berterusan (ongoing) dan perlu melalui prosesproses, seperti menentukan keperluan sumber manusia dalam organisasi, mendapatkan calon yang berkelayakan, membangunkan pekerja dan mengekalkan pekerja yang berkelayakan.

dengan perancangan sesebuah organisasi. Jadual di atas menunjukkan bagi mendapatkan (pengambilan dan pemilihan), membangunkan (orientasi, latihan dan penilaian prestasi) dan mengekal atau memisahkan pekerja (pemberian ganjaran dan pemisahan) merupakan satu senario yang saling memerlukan antara satu sama lain. Situasi akan dapat diurus dengan baik jika adanya perancangan yang tersusun rapi dalam mengendalikan proses ini. Oleh yang demikian, keperluan kepada perancangan sumber manusia bagi organisasi pendidikan jasmani dan sukan amatlah diperlukan.
Bekerja dengan sukarelawan Sumber kewangan Perancangan Penyelesaian masalah

Mengenal pasti masalah Membuat pelan tindakan yang betul Menyenaraikan masalah mengikut keutamaan Mentakrifkan masalah berkenaan lebih rapi o Bertanya soalan yang tepat Mengenalpasti dan penggunaan sumber Pengurusan sumber manusia

Organisasi merupakan satu sistem yang mana sumber manusia merupakan

Keperluan menentukan keperluan sumber manusia bagi sesebuah organisasi perlu dirancang secara teliti dan mengambil kira pelbagai faktor yang berkaitan

N.IA

26

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Bercakap dengan orang yang sepatutnya Mendapatkan fakta yang jelas Melibatkan diri dalam proses di atas

o o

Memilih kakitangan tertentu untuk membantu proses penyelesaian masalah. Mengumpulkan punca masalah Mengumpulkan cadangan penyelesaian masalah Menyenaraikan keutamaan dan memilih cadangan terbaik Melaksanakan cadangan yang terbaik Menilai cadangan tersebut Menyediakan prinsip/polisi tertentu untuk memastikan masalah tidak berulang. Membuat keputusan Penilaian Penilaian : Satu proses yang sistematik untuk menetapkan sejauh mana sesuatu objektif itu tercapai.

Penilaian merupakan antara elemen yang terpenting dalam perancangan sukan . Ia boleh membantu untuk menentukan taraf atau paras kecergasan sebenar seseorang individu. Ia juga dapat digunakan bagi membantu dan membimbing kumpulan sasaran mencapai matlamat ke arah pencapaian matlamat / sukan. Ianya haruslah merupakan satu proses yang terancang dan berterusan. Jika ia dijalankan dengan terancang dan sempurna ia boleh digunakan sebagai satu strategi untuk memotivasikan kumpulan sasar bagi mengekalkan pengamalan senaman / stamina. Untuk menjadikan sesuatu program aktiviti fizikal itu paling berkesan ia hendaklah dijalankan mengikut keperluan seseorang individu itu. Prinsip penilaian: Kaedah/teknik ujian dan penilaian yang digunakan mempunyai kesahan Alat yang digunakan mengikut keperluan yang telah ditetapkan Mempunyai objektif tertentu Mengikut keperluan serta selaras dengan maksud dan kehendak penilaian Penilaian harus mempunyai hubungan dengan latihan yang dibuat

Data yang diperolehi hendaklah dianalisa secara kualitatif/kuantitatif Pengukuran dijalankan mengikut prosedur/protokol yang telah ditentukan Penilaian hendaklah dijalankan mengikut kehendak kumpulan sasar Objektif penilaian:

Membantu guru/jurulatih menilai prestasi pelajar/atlit Membantu pelajar/atlit menilai pengetahuan/kemahiran dalampelbagai aktiviti fizikal Membantu guru secara objektifnya mengukur peningkatan dalam penilaian sebelum dan selepas sesi pengajaran. Mengklasifikasikan atlit/pemain untuk latihan dan pertandingan Menilai keberkesanan sesuatu sesi latihan Membantu pihak pengurusan menilai prestasi jurulatih Memotivasikan pelajar ke tahap yang mencabar dihujung sesi pengajaran

N.IA

27

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Mengumpulkan data untuk tujuan kajian Membolehkan guru untuk menilai keberkesanan pengajarannya sendiri.

untuk jangka waktu yang panjang.Bateri Ujian Tekan tubi. Kelembutan Merujuk kepada ukuran julat pergerakan yang mampu dilakukan pada sendi-sendi tertentu atau sekumpulan sendi. Bateri Ujian Ujian Duduk dan Jangkau. Komunikasi Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai "satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea , dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain". Ia merupakan proses interaksi yang bererti antara hidupan dan merangkumi kedua-dua: o perbuatan menghantar matklumat; dan proses untuk bertukar-tukar maksud; supaya dapat menghasilkan pemahaman. Komunikasi boleh mengambil bentuk, baik secara lisan mahupun tidak, misalnya bahasa gerakgeri, bahasa isyarat, sentuhan, hubungan mata, dan penulisan.

o o

Lisan Bahasa Bada

Aspek penilaian dan bateri ujian untuk kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. 1. Dayatahan Kardiovaskular Ujian ini dilakukan untuk menilai kecekapan atau kecergasan system jantung termasuk saluran darah dan paru-paru. Bateri Ujian Larian 2.4 kilometer/Larian 12 minit/Ujian Bleep 2. Komposisi Tubuh Badan dan Peratus Lemak Badan Ianya berkaitan dengan ukuran peratusan otot, tulang, lemak dan tisu-tisu lain dalam badan. Bateri Ujian Ujian Komposisi Tubuh/Skin Fold Caliper/Hydrostatic Weighing 3. Kekuatan Otot Kekuatan otot adalah daya yang tertinggi yang mampu dihasilkan oleh sesuatu usaha. Bateri Ujian Gantung siku bengkok. 4. Dayatahan Otot - Dayatahan otot adalah keupayaan otot rangka melakukan sesuatu pergerakan yang mempunyai beban atau rintangan yang tertentu berulang kali tanpa cepat lesu

Proses Komunikasi Komunikasi boleh dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan tujuh elemen penting seperti berikut (Lihat Rajah Komunikasi): (a) Penghantar atau Penyampai Merupakan Individu yang Memulakan Komunikasi Tersebut (b) Menterjemah (Enkod) Sebelum mesej dihantar, penghantar akan menterjemah maksud kepada perkataan dan gerak anggota adalah takluk kepada faktor kemahiran mengkod, penilaian kemahiran mengkod, penilaian kebolehan penerima untuk memahami simbol yang digunakan, dan judgment tentang kepatuhan simbol tersebut, pengalaman lepas, status, pendidikan dan keadaan emosi ketika komunikasi dimulakan. (c) Mesej

Jenis Komunikasi

N.IA

28

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Mesej mempunyai simbol lisan dan bukan lisan yang digunakan untuk menyampaikan maksud kepada penerima. Mesej boleh dihantar melalui pelbagai medium, yang pentingnya ialah pemilihan medium yang bersesuaian untuk tujuan komunikasi (d) Penerima. Individu yang Ditujukan Sesuatu Mesej (e) Dekod Setelah menerima mesej, penerima akan mentafsir simbol yang digunakan untuk memahami maksud penghantar mesej tersebut. Komunikasi efektif berlaku apabila penerima dan penghantar mesej mempunyai kefahaman yang sama daripada mesej. Perselisihan faham berlaku apabila maksud penghantar disalahtafsirkan oleh penerima. (f) Gangguan Gangguan adalah sebarang faktor dalam proses komunikasi yang mengganggu pertukaran mesej dan pencapaian maksud bersama. Gangguan berlaku di manamana dalam proses tersebut, contohnya gangguan semasa mengkod mesej, statik dalam talian telefon, keletihan, dan simbol yang digunakan. (g) Maklum Balas Maklum balas ialah respon penerima terhadap mesej yang telah ditafsirkan. la melibatkan pembalikan proses komunikasi di mana penerima menjadi penghantar dan menghantar mesej atau maklum balas kepada penghantar yang kini menjadi penerima. Maklum balas amat penting bagi membantu pengurus mentafsirkan keberkesanan komunikasi mereka.

Komunikasi berkesan: Bersifat 2 hala Wujudnya bentuk komunikasi bersifat terbuka ( saluran tertentu yang jelas) Mesej disampaikan adalah jelas ( pemberi dan penerima ) Tidak bersikap menilai serta mengkritik setiap pandangan tanpa mendapat penjelasan lanjut (elakan sifat defensif, tuduhan melulu.) Pihak pengurusan peka serta mengambil kira pandangan pihak bawahan Tiada monopoli kuasa oleh golongan tertentu Galakan ahli memberikan maklum balas Wujudkan suasana yang positif / ceria dalam persatuan Ciri-ciri komunikasi berkesan: Menyampaikan mesej dengan cara yang paling berkesan

Menggunakan cara / bahasa yang mudah difahami Penyampai mempunyai kredibiliti ( boleh dipercayai ) Memastikan mesej difahami dengan jelas (maklumbalas)

Kesan Komunikasi Yang Berkesan: Peningkatan Prestasi Suasana kerja yang kondusif Peningkatan keyakinan diri Iklim psikologi yang positif Membangun / mencapai apa yang diingini.

Kesan ketidaklancaran Komunikasi: Aktiviti persatuan terhenti Wujudnya salah faham antara pihak pentadbir dan ahli Suasana persatuan menjadi muram Terdedah kepada tafsiran negatif Persatuan akan mati.

N.IA

29

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Sukar untuk memilih serta mengembalikan minat, kepercayaan serta keyakinan untuk menghidupkan semula aktiviti.

Pusat pengembangan dan penganalisaan bidang teknologi terkini. Pusar R&D dalam menghasilkan software analisis membantu sukan tanahair dengan kos yang rendah dgn bantuan kepakaran tempatan & asing. Menjadi pusat rujukan bagi jurulatih dan pengiat sukan dalam hasil dari analisis yang telah di arkibkan. Wujudkan jurang yang erat dari segi teknologi sukan negara maju dgn menghasilkan perisian software & hardware kita sendiri.

Teknologi dalam sukan Bertujuan meningkatkan prestasi atlit ketika bertanding dalam sesuatu kejohanan sukan antaranya : o Teknologi Digital & Internet liputan sukan Alatan Sukan Fotofinish, Pakaian & Kasut , sistem telemetri (alat dipakai dipergelangan tangan untuk merekod kadar denyutan nadi dapat menentukan tahap intensiti latihan dilakukan atlit.) Perkhidmatan keputusan sukan Perkhidmatan teknologi video dan audio dalam pelbagai stadium serta pengawalan dan pengawasan frekuensi wayarless dsbnya. Teknologi komunikasi : 3 G, kenderaan telekomunikasi tanpa wayar & berwayar

Unit Teknologi Sukan : Institut Sukan Negara: Fokus Khidmat analisis kepada sukan Menyalurkan khidmat maklumat kepada pusat sains sukan, menyediakan video motivasi kepada pusat psikologi. Bantu perubatan sukan mengenalpasti kecederaan atlit semasa pertandingan, melakukan kajian dari sumber yang dimiliki dan berperanan mendidik atlit dan jurulatih akan kepentingan teknologi sukan dalam pencapaian atlit.

Mendidik jurulatih berfikir kreatif & inovatif dalam bidang kejurulatihan dgn bantuan teknologi sukan yang mana teknologi sudah menjadi sebahagian dari kejayaan seseorang atlit atau pasukan Pengurusan stor dan kemudahan

Fungsi
N.IA

30

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Stor pendidikan jasmani merupakan bilik yang digunakan untuk menyimpan barangbarang pendidikan jasmani. Stor yang di susun kemas dan teratur akan menyenangkan guru pendidikan jasmani untuk menyimpan dan mengeluarkan peralatan pendidikan jasmani. Barangan pendidikan jasmani kerap digunakan atau dikeluarkan untuk proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Oleh itu Penyelenggaraan sebuah stor pendidikan jasmani memerlukan kerjasama dari semua pihak termasuk pentadbir, guru-guru dan murid-murid. Ciri-ciri stor pengurusan stor pendidikan jasmani (i) Biasanya ketua panitia bertanggungjawab untuk menyelia stor pendidikan jasmani. (ii) Guru penyelia stor bertanggungjawab perlulah menyediakan buku stok bagi alatan stor dengan kemas kini. (iii) Guru penyelia stor bertanggungjawab menerima dan membeli peralatan baru (iv) Buku catatan barang keluar masuk perlu di sediakan bagi merekodkan pergerakan alatan. (v) Guru penyelia stor bertanggungjawab membuat pemeriksaan stok sekurangkurangnya sekali setahun. (vi) Peraturan stor sukan perlulah di rangka dan dilaksanakan. Keperluan Bilik Stor Pendidikan Jasmani (i) Ruang Ruang untuk menyimpan peralatan yang ada mestilah boleh menampung

keperluan alatan di samping tidak merosakkan alatan. Saiz yang sesuai untuk stor pendidikan jasmani ialah lebih kurang 300 kaki persegi. Saiz stor pendidikan jasmani bergantung kepada tiga perkara jenis dan jumlah alatan yang disimpan jenis sekolah dan saiz sekolah. (ii) Rak Bagi mengoptimumkan ruang penyimpanan rak perlulah dibina di stor pendidikan jasmani. Rak yang di bina perlulah bersesuaian dengan saiz barang yang hendak di susun. Barang yang disusun hendaklah dalam kedudukan teratur dan senang di capai. Ini bertujuan untuk menyenangkan proses menyimpan dan mengambil barang. (iii) Lokasi Lokasi yang sesuai bagi stor pendidikan jasmani ialah di bangunan yang berhampiran dengan padang. Ini bertujuan bagi mengelakkan masa terbuang dalam proses menyimpan dan mengambi barang. Kita juga perlu memastikan lokasi stor sukan tidak terpencil sehingga memudahkan pencuri memecah masuk stor pendidikan jasmani. (iv) Tingkap Tingkap stor sukan sekiranya besar akan menyebabkan cahaya matahari masuk. Keadaan yang panas akan menyebabkan alat yang dibuat dari kain yang di tenun, alat-alat kulit dan alat-alat yang tahan panas akan rosak. (v) Siling

Siling biasa bagi bangunan antara 8 hingga 12 kaki, ketinggian siling bergantung kepada alatan yang hendak kita simpan. Sekiranya kita hendak menyimpan galah panjang, tinggi stor perlulah mempunyai ketinggian yang sesuai. (vi) Peredaran Udara Peredaran udara perlu bagi memastikan barang yang tahan lama dan mengelak bau yang tidak menyenangkan dalam stor pendidikan jasmani. Tingkat kecil atau ruang udara perlu di sediakan di bilik stor pendidikan jasmani bagi membenarkan pengaliran udara. (vii) Keselamatan Berbagai langkah keselamatan perlu di ambil bagi menjamin keselamatan alatan dan pengguna. Antara yang harus kita fikir dan pastikan ialah: Bangunan yang ditempatkan stor sukan kukuh untuk mengelak di cerobohi.

Susun alat berdasarkan keselamatan contohnya alat yang berat perlulah di susun di bahagian bawah rak simpanan. Alatan yang tajam perlulah di susun secara menegak dengan bahagian yang tajam menghala ke bawah. Memastikan alatan yang di buat dari logam seperti lembing dan lain-lain dalam keadaan kering sebelum di simpan bagi mengelak karat.

N.IA

31

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Memastikan tiada alat yang bersepah di lantai bagi menggelakkan kita terpijak yang boleh menyebabkan kecederaan kepada kita.
Memastikan stor pendidikan jasmani tidak sesak ketika mengambil dan memulangkan alatan. Gunakan sistem membenarkan pelajar tertentu sahaja yang mengambil barang dan pelajar yang lain tunggu di luar. Memastikan alatan yang di buat dari kayu seperti kayu hoki dan lain-lain dalam keadaan kering sebelum di simpan bagi mengelak reput. Peraturan mengambil barang dan memulangkan barang perlulah di perkenalkan dan di kuat kuasa. Memastikan stor sentiasa kemas dan teratur Menyediakan alatan seperti kereta sorong bagi memudahkan pemindahan barang secara pukal. (viii) Pintu Saiz pintu stor sukan bergantung jenis barang yang hendak disimpan. Contohnya jika kita ingin menyimpan alat yang lebar dan tinggi seperti tilam lompat tinggi, pintu stor pendidikan jasmani perlulah lebar dan tinggi. Pintu yang tidak sesuai mungkin menyebabkan kerosakan kepada alat-alat dan juga boleh mencederakan murid. Pintu perlu di lengkapi dengan alatan keselamatan dan dibina dengan kukuh supaya barang pendidikan jasmani boleh di kawal

dan mengelak stor dari di cerobohi dengan mudah. (g) Penjagaan Peralatan Penyalahgunaan alatan pendidikan jasmani adalah penyebab utama alatan pendidikan jasmani mudah rosak. Memandang keadaan di sekolah sekarang kurang guru pendidikan jasmani, kebanyakan guruguru yang mengajar pendidikan jasmani bukan lulusan pendidikan jasmani. Sebagai ketua panitia kita perlu memberi penerangan tentang penyalah gunaan alatan oleh pelajar yang akan menyebabkan barang-barang pendidikan jasmani rosak. Antara penyalahgunaan tersebut ialah: (i) Duduk di atas bola (ii) Menyepak bola yang bukan bola sepak seperti bola tampar, bola jaring dan lain-lain (iii) Mengetuk-getuk alatan seperti kayu hoki, baton dan lain-lain (iv) Mengheret barang-barang yang di buat dari kanvas atau kain atau material yang lembut contohnya tilam lompat tinggi dan lain-lain. Pengurusan Kemudahan /Stor Pendidikan Jasmani Guru Penyelia Stor : biasanya bilik stor sukan terletak di bawah jagaan guru PJ / guru yang sering menggunakan peralatan sukan & permainan.

Pembantu penyelia stor : Pembantu dilantik dari kalangan pelajar untuk diberi latihan penyelenggaraan Peraturan stor sukan : Peraturan tentang stor perlu disenaraikan untuk makluman semua pihak yang berkenaan. Buku Catatan: Segala peminjaman alatan hendaklah direkodkan di dalam sebuah buku dengan terperinci . Sistem ini akan memastikan murid yang bertanggungjawab apabila meminjam sesuatu alat. Buku Stok dan Pemeriksaan Stok: Untuk merakamkan segala peralatan yang telah dibekalkan kepada stor itu. Catatan tentang peralatan yang rosak, hilang dan perlu diganti juga dicatatkan. Pemeriksaan stor hendaklah dilakukan dari semasa ke semasa supaya kedudukan peralatan dapat dikemaskinikan. Papan Kenyataan : Adakan sebuah papan kenyataan untuk notis atau risalah-risalah tentang stor sukan. Keperluan Bilik Stor PJ / Sukan

N.IA

32

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Ruang Ruang untuk menyimpan peralatan yang ada mestilah boleh menampung keperluan alatan di samping tidak merosakkan alatan. Saiz yang sesuai untuk stor pendidikan jasmani ialah lebih kurang 300 kaki persegi. Saiz stor pendidikan jasmani bergantung kepada tiga perkara jenis dan jumlah alatan yang disimpan jenis sekolah dan saiz sekolah.

bagi mengelakkan masa terbuang dalam proses menyimpan dan mengambi barang. Kita juga perlu memastikan lokasi stor sukan tidak terpencil sehingga memudahkan pencuri memecah masuk stor PJ dan mengelak stor dari di cerobohi dengan mudah. Tingkap Tingkap stor sukan sekiranya besar akan menyebabkan cahaya matahari masuk. Keadaan yang panas akan menyebabkan alat yang dibuat dari kain yang di tenun, alat-alat kulit dan alat-alat yang tahan panas akan rosak. Siling Siling biasa bagi bangunan antara 8 hingga 12 kaki, ketinggian siling bergantung kepada alatan yang hendak kita simpan. Sekiranya kita hendak menyimpan galah panjang, tinggi stor perlulah mempunyai ketinggian yang sesuai. Peredaran Udara Peredaran udara perlu bagi memastikan barang yang tahan lama dan mengelak bau yang tidak menyenangkan dalam stor pendidikan jasmani. Tingkat kecil atau ruang udara perlu di sediakan di bilik stor pendidikan jasmani bagi membenarkan pengaliran udara. Pintu

Pintu stor hendaklah cukup luas suapaya peralatan yang besar mudah dikeluarkan dan disimpan. Pintu paling sesuai jenis boleh dilipat. Contohnya jika kita ingin menyimpan alat yang lebar dan tinggi seperti tilam lompat tinggi, pintu stor pendidikan jasmani perlulah lebar dan tinggi. Pintu yang tidak sesuai mungkin menyebabkan kerosakan kepada alat-alat dan juga boleh mencederakan murid. Pintu perlu di lengkapi dengan alatan keselamatan dan dibina dengan kukuh supaya barang pendidikan jasmani boleh di kawal . Keselamatan: Berbagai langkah keselamatan perlu di ambil bagi menjamin keselamatan alatan dan pengguna. Antara yang harus kita fikir dan pastikan ialah: Bangunan yang ditempatkan stor sukan kukuh untuk mengelak di cerobohi. Susun alat berdasarkan keselamatan contohnya alat yang berat perlulah di susun di bahagian bawah rak simpanan. Alatan yang tajam perlulah di susun secara menegak dengan bahagian yang tajam menghala ke bawah. Memastikan alatan yang di buat dari logam seperti lembing dan lain-lain dalam

Rak / Pembahagian Bagi memudahkan peralatan dapat sisusun dengan teratur dan untuk mengoptimumkan ruang penyimpanan rak perlulah dibina di stor PJ. Rak yang di bina perlulah bersesuaian dengan saiz barang yang hendak di susun. Barang yang disusun hendaklah dalam kedudukan teratur dan senang di capai. Ini bertujuan untuk menyenangkan proses menyimpan dan mengambil barang.

Lokasi Lokasi yang sesuai bagi stor pendidikan jasmani ialah di bangunan yang berhampiran dengan padang. Ini bertujuan

N.IA

33

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

keadaan kering sebelum di simpan bagi mengelak karat. Memastikan tiada alat yang bersepah di lantai bagi menggelakkan kita terpijak yang boleh menyebabkan kecederaan kepada kita. Memastikan stor pendidikan jasmani tidak sesak ketika mengambil dan memulangkan alatan. Gunakan sistem membenarkan pelajar tertentu sahaja yang mengambil barang dan pelajar yang lain tunggu di luar. Memastikan alatan yang di buat dari kayu seperti kayu hoki dan lain-lain dalam keadaan kering sebelum di simpan bagi mengelak reput. Peraturan mengambil barang dan memulangkan barang perlulah di perkenalkan dan di kuat kuasa. Memastikan stor sentiasa kemas dan teratur Menyediakan alatan seperti kereta sorong bagi memudahkan pemindahan barang secara pukal. Penjagaan Peralatan Penyalahgunaan alatan PJ adalah penyebab utama alatan PJ mudah rosak.

ketua panitia perlu memberi penerangan tentang penyalah gunaan alatan oleh pelajar yang akan menyebabkan barang-barang PJ rosak. Antara penyalahgunaan tersebut ialah: (i) Duduk di atas bola

(ii) Menyepak bola yang bukan bola sepak seperti bola tampar, bola jaring dan lain-lain (iii) Mengetuk-getuk alatan seperti kayu hoki, baton dll. (iv) Mengheret barang-barang yang di buat dari kanvas atau kain atau material yang lembut contohnya tilam lompat tinggi dll.

sesuatu pesta atau perayaan dan meningkatkan ukhuwah antara peserta. Permainan tradisional dapat meningkatkan kemahiran psikomotor dan kecergasan di kalangan peserta. Tiada undang-undang dan sistem pertandingan yang piawai dalam pertandingan permainan tradisional. Undang-undang dan sistem pertandingan yang di guna pakai bergantung kepada keadaan dan tempat pertandingan. Permainan tradisional atau sukan tradisional adalah merupakan sebahagian daripada aktiviti rekreasi. Permainan tradisional merupakan aktiviti yang dipilih secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan. Permainan tradisional dimainkan bertujuan bagi mendapat keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan badan. Dalam aktiviti permainan tradisional biasanya tiada peraturan tertentu yang piawai digunakan. Peraturan permainan tradisional bergantung kepada persetujuan pemain. Oleh itu peraturannya berbeza dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu juga dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Permainan tradisional juga boleh dijalankan dan diberhentikan pada bila-bila masa serta wujud dalam bentuk sejagat. Dalam erti kata lain permainan tradisional tidak mempunyai masa yang piawai. Permainan tradisionaladalah kehidupan di

BAB 4 : PENGURUSAN PERMAINAN TRADISIONAL Pengenalan kepada permainan tradisional

Permainan tradisional merupakan permainan yang diwarisi dari generasi terdahulu. Permainan ini diturunkan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Permainan tradisional berkaitan dengan adat resam dan kebudayaan sesuatu bangsa. Tujuan permainan tradisional adalah untuk mengisi masa lapang, merayakan

N.IA

34

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

luar rutin harian dan memberi kesan yang positif terhadap aspek jasmani emosi danrohani dan intelektual. Tujuan Pertandingan Permainan Tradisional Terdapat pelbagai tujuan permainan tradisional antaranya ialah: (a) Permainan tradisional merupakan aktiviti yang dirancang bagi memenuhi masa lapang. (b) Permainan tradisional seperti permainan dam dan congkak adalah permainan yang meminta pemainnya berfikir. Oleh itu mendorong pemainnya menggunakan fikiran dalam menyelesaikan masalah. (c) Permainan tradisional seperti permainan wau membolehkan pemainnya menggunakan kreativiti dalam membina wau. (d) Permainan tradisional yang menggunakan fizikal dapat membantu kita membina kecergasan berasaskan kesihatan dan kemahiran seperti: (i) kekuatan kardiovaskular (ii) kelenturan (iii) Daya tahan otot (iv) Kekuatan otot (v) Ketangkasan (vi) Imbangan (vii) Koordinasi (viii) Kuasa

(ix) Masa tindak balas (x) Kelajuan Kebaikan Permainan Tradisional Permainan tradisional bukanlah sesuatu merupakan pertandingan ke arah permainan profesional, sebaliknya konsep permainan tradisional adalah untuk berlipur dan memenuhi masa lapang pemainnya. Dari sini dapatlah dirumuskan permainan tradisional lebih bersifat permainan dari pertandingan. Oleh kerana sifat permainan tradisional ini sebagai permainan untuk beriadah. Ia dilihat berupaya menangani masalah tekanan hidup harian pengamalnya dan membentuk kehidupan yang bermotivasi. Oleh itu permainan tradisional dilihat berupaya membentuk kesihatan emosi yang baik. Permainan tradisional sebagai medan yang baik untuk membentuk komunikasi yang berkesan antara permain sepasukan dan pemain lawan yang seterusnya akan merangsang ukhuwah. Sosiologi atau pemasyarakatan merupakan satu proses sepanjang hayat yang perlu dilalui oleh seseorang individu. Permainan tradisional dapat akan memudahkan individu untuk

menerapkan kebudayaan, nilai, sikap dan sahsiah sesuatu bangsa atau masyarakat. Oleh kerana sifat permainan tradisional yang lebih menekankan persahabatan dan kebudayaan permainan tradisional merupakan alat yang baik dalam proses sosiologi. Seperti permainan yang lain, permainan tradisional juga dilihat dapat membentuk kecergasan fizikal dan mental buat pemainnya. Permainan tradisional dapat membentuk kemahiran motor yang berguna dan bermakna kepada pengamalnya. Dengan kata lain permainan tradisional memberi peluang yang terbaik kepada pengamalnya untuk membina dan mengekalkan tahap kesihatan fizikal. Permainan tradisional yang melibatkan aktiviti fizikal dilihat dapat membentuk kecekapan dalam menguruskan badan Pengurusan badan merujuk kepada kebolehan mengawal anggota dalam pelbagai situasi pergerakan dan konteks persekitaran yang pelbagai. Pengurus badan merangkumi: Penjagaan postur yang betul Pengawalan dan perimbangan tubuh dalam satu situasi Pengaruh ritma dalam pendalian pergerakan badan Koordinasi pergerakan yang cekap Pergerakan merentasi lantai
N.IA

35

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

ruang
Jenis-jenis permainan tradisional

Peraturan-peraturan permainan tradisional Pengurusan pertandingan tradisional

Kategori Pertandingan

Sistem Pertandingan Oleh kerana permainan tradisional tidak mempunyai peraturan khas yang termaktub sebagai undang-undang piawai. Sistem pertandingan permainan tradisional bergantung kepada peserta yang mengambil bahagian. Namun dewasa ini permainan tradisional telah mula mendapat perhatian dari Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Kebudayaan Dan Warisan. Sistem pertandingan permainan tradisional mula di piawaikan tetapi mengikut keadaan pertandingan. Permainan tradisional biasanya dipertandingkan dalam bentuk individu, berpasangan atau berkumpulan. Bagi pertandingan permainan tradisional yang mempunyai penyertaan individu yang ramai contohnya pertandingan gasing sistem yang dipertandingkan sesuai dalam bentuk kalah mati. Namun bagi pertandingan yang terdiri dari kumpulan yang kurang daripada 10 penyertaan adalah di cadangkan sistem pertandingan secara liga.
BAB 5: Program pembANgunan sukan Aspek perancangan ,pengelolaan dan pentadbiran PERANCANGAN: Tujuan: membantu organisasi mencapai objektif dan bertindak balas

terhadap perubahan dalam persekitaran yg bakal wujud Kebaikan perancangan 1. Berorentasikan masa depan(Future oriented) 2. Memperkukuhkan pengkoordinasian keputusan 3. Menentukan objktif organisasi dapat dicapai Antara perancangan sukan yang dilaksanakan: Penggubalan kurikulum persekolahan yang menggalakkan perkembangan aktiviti sukan dan pendidikan jasmani; Penggubalan kurikulum latihan guru yang menggalakan perkembangan pendidikan jasmani dan kejurulatihan; Perancangan dan pelaksanaan program mencungkil bakat dan potensi ke arah kecemerlangan sebagai sebahagian daripada rancangan pembangunan sukan negara; Penubuhan "Pusat Cemerlang" bagi beberapa jenis sukan tertentu;

N.IA

36

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Persediaan menubuhkan "Sekolah Sukan"; dan Penubuhan sebuah majlis sukan sekolah-sekolah bagi memperkemaskan pengurusan dan perlaksanaan program termasuk pertandingan di dalam dan di luar negeri. PROSES PERANCANGAN:

Ciri-ciri pengelolalaan: Masa yang diperuntukkan Masa latihan, prapertandingan dan pertandingan Bilangan peserta Jenis pertandingan Belanjawan yang diberi Menyenarai pegawai Kemudahan tersedia Kemudahan alatan yang tersedia Skop Pengelolaan Pendidikan Jasmani Dan Sukan: Proses pengelolaan Pembentukan ahli jawatankuasa Ahli jawatankuasa boleh di bentuk seperti berikut:

Pengerusi Timbalan pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha Bendahari Ahli gabungan/majlis

Ahli jawatankuasa kerja/kecil terdiri daripada: Negeri Daerah Individu Ahli Gabungan Jawatankuasa Pengelola adalah berperanan didalam perkara-perkara berikut : I. Bertanggungjawab sepenuhnya didalam pengelolaan kejohanan Mengadakan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Pengelola dari semasa ke semasa Menubuh dan melantik Jawatankuasajawatankuasa kecil dengan

Pengelolaan: Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujaan tertentu.

1. Ahli jawatankuasa induk II. 2. Ahli jawatankuasa kerja/kecil 3. Ahli jawatankuasa induk terdiri daripada: III.

N.IA

37

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

mempunyai bidang tugas khusus masing-masing dalam melaksanakan pengelolaan kejohanan Pentadbiran: Menurut Haji Wan Azmi Ramli di dalam bukunya Pengurusan Terkini Pentadbiran adalah pentadbiran ialah sesuatu yang ditadbirkan dan ini merangkumi bidang batasan yang amat luas seperti menelah (meramal), merancang, mengelola, mengawal, menasihat, menyelaras, menyelia, melatih dan kadangkala ,meniru dan menurut. Mayo (1954) mendefinisikan pentadbiran adalah satu fungsi untuk menetapkan, menentukan, dan memperjelaskan sesuatu, menggubal dasar dan peraturan serta memberikan kepercayaan kepada kakitangan untuk menyelesaikan penugasan terutama penugasan yang berprestij tinggi Pembangunan jurulatih UNIT HAL EHWAL JURULATIH: Mengenalpasti bakal jurulatih yang berwibawa dan berkelayakan sebelum proses pengambilan dan perlantikan jurulatih ke dalam program

Menguruskan pelantikan baru jurulatih Menguruskan perlanjutan dan penamatan khidmat jurulatih Menangani dan menyelesaikan isu berhubung dengan tatacara dan etika kejurulatihan. Memantau pengurusan kontrak perkhidmatan jurulatih, visa kerja, penempatan, tuntutan untuk semua jurulatih luar Negara dan tempatan. Mengemaskini data dan maklumat jurulatih dari masa ke semasa UNIT PENILAIAN DAN PEMBANGUNAN JURULATIH:

Merancang dan mengendalikan kursus-kursus akademik dan profesional dalam bidang kejurulatihan. Meningkatkan prestasi jurulatih dari segi penyimpanan data atlit untuk bahan rujukan dan penyelidikan kajian Membantu jurulatih dalam urusan mendapatkan pensijilan penuh Skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK) daripada Bahagian Kejurulatihan ISN. Mengemaskini pangkalan data semua jurulatih yang menghadiri simposium, kursus atau bengkel kejurulatihan. UNIT PENDIDIKAN JURULATIH:

Memantau penilaian dan prestasi jurulatih dari masa ke semasa dan sekurang sekurangnya setiap sekali setahun Mengenalpasti jurulatih yang berpotensi untuk dihantar menghadiri kursus-kursus yang boleh meningkatkan lagi pengetahuan, pengalaman serta kemahiran jurulatih. Mengenalpasti symposium, seminar dan bengkel kejurulatihan yang sesuai sama ada di dalam atau luar Negara untuk dihadiri oleh jurulatih tempatan.

Bekerjasama dengan Institut Sukan Negara (ISN), Institut Pengajian Tinggi dan Institusi Sukan Luar Negara mengenai program pendidikan jurulatih. Menganjurkan klinik peningkatan ilmu kejurulatihan dengan kerjasama Cawangan Elit, Pelapis, paralimpik dan semua Majlis Sukan Negeri Memastikan semua jurulatih sentiasa bersedia menghadapi perubahan

N.IA

38

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

dasar warsa sukan Negara dari masa ke semasa Sebagai pusat penyampaian pendidikan kejurulatihan kepada negeri-negeri. Koordinator pendidikan dan pembelajaran berterusan serta memastikan setiap jurulatih mendapat pendidikan terkini

tempoh masa lima tahun akan datang. Memikirkan sumber, kemudahan, peralatan & tenaga pengajar yang akan melatih mereka. Mudah merancang latihan jika terdapat segala kemudahan yang diperlukan. 3) MENGENAL PASTI Persatuan sukan harus dapat mengenal pasti jurulatih yang berkemahiran tinggi untuk : Memberi latihan yang teratur. Membantu merancang program latihan. Jika tiada kemudahan, mereka perlu mencari altenatif lain, iaitu berhubung dengan badan-badan sukan yang lain untuk mengendalikan latihan. 4) MERANCANG

Rancangan tersebut mesti mengikut keperluan jurulatih yang sering berubah-ubah. 5) MEMIKIRKAN SUMBER Mengambil kira sumber-sumber yang ada di persekitaran persatuan sukan itu. Latihan dapat dikendalikan oleh Kementerian dan Jabatan Belia & Sukan. Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia dapat membantu melatih jurulatih di peringkat pusat. Tenaga kerja pensyarah dan guru boleh digunakan untuk mengadakan CIRI-CIRI PROGRAM LATIHAN JURULATIH latihan jurulatih: 1) PERINGKAT Latihan jurulatih terdiri daripada empat peringkat: Tahap asas: Jurulatih bertugas dalam kalangan mereka yang baru melibatkan diri dalam sukan.

KAEDAH MENYUSUN PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK JURULATIH: 1) KEPERLUAN Persatuan sukan mesti menentukan keperluan mereka dalam bidang sukan. Pemimpin sukan hendaklah menetapkan bentuk & peringkat kepakaran yang diperlukan mereka. Cth: sama ada melahirkan jurulatih di peringkat tempatan, kebangsaan @ antarabangsa 2) PERINGKAT Mempertimbangkan bilangan jurulatih yang diperlukan di tiap-tiap peringkat itu dalam

Latihan jurulatih boleh dirancang untuk mencapai matlamat latihan. Hal ini kerana latihan jurulatih memerlukan latihan yang sistematik.

N.IA

39

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Tahap pertengahan: Melatih peserta di peringkat daerah. Tahap lanjutan: Melatih peserta di peringkat negeri. Tahap tinggi: Melatih peserta di peringkat kebangsaan 2) BAHAGIAN KURSUS LATIHAN Bhg Pertama Merupakan pengetahuan teknik tertentu, seperti teknik sukan, strategi dan perancangan latihan. Bhg Kedua Teori kejurulatihan, seperti psikologi, psisiologi, biomekanik, prinsip latihan, kecederaan ahli sukan, pemakanan dll. Bhg Ketiga Pengalaman amali (bidang yang penting dalam kursus sukan). 3) PENSIJILAN Sangat penting menganugerahkan sijil kepada ahli sukan yang berjaya mengikuti kursus pada setiap peringkat. Sijil menjadi perangsang kepada mereka meneruskan latihan.

Latihan kejurulatihan menjadikan mereka lebih cekap mengendalikan kegiatan sukan. SUMBER & PELUANG LATIHAN KEJURULATIHAN SUKAN: i. 1) KERJASAMA Kerjasama yang erat antara sumbersumber yang telah memberi latihan kejurulatihan. 2) KLINIK SUKAN Jurulatih yang berwibawa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sering menjadi tenaga pengajar bagi kursus jurulatih peringkat perintis. Perkhidmatan pakar-pakar klinik sukan boleh diperolehi daripada mereka. vi. 3) KLINIK TEORI KEJURULATIHAN Meliputi psikologi sukan, biomekanik dan teori latihan sukan. Perkhidmatan didapatkan daripada pusat latihan sukan di peringkat institut perguruan, universiti, hospital tempatan dll. 4) PRAKTIKAL vii. ii.

Dijalankan oleh guru PJK dan pensyarah pusat IPT. KRITERIA PEMILIHAN CALON JURULATIH: Memiliki kecerdasan & kematangan fikiran. Mempunyai pengetahuan mengenai pertumbuhan & perkembangan manusia. Mempunyai motivasi yang tinggi dalam bidang & perkembangan sukan. Berminat untuk melibatkan diri dalam kegiatan sukan jangka panjang. Mempunyai kemahiran mengajar dengan menyeronokkan & berkesan. Mempunyai hubungan manusia yang baik, mesra, ceria & pandai bergaul. Mempunyai banyak masa yang diperlukan untuk melatih ahli-ahli sukan kelak. PRINSIP KEJURULATIHAN Individu yang pakar dan dapat membantu mengembangkan bakat. Menyedari perbezaan individu.

iii.

iv.

v.

N.IA

40

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Bermatlamat untuk mencapai kecemerlangan. Kepimpinan melalui teladan. Berketrampilan menarik. Sukan sebagai cabaran hidup. BIDANG TUGAS DAN TANGUNGJAWAB JURULATIH SUKAN: Menetapkan P&P mengikut individu dan aktiviti. Mewujudkan suasana persekitaran pembelajaran sukan. Memberi bimbingan yang diperlukan. Menilai kejayaan individu mengikut objektif yang telah ditetapkan. Kenal pasti bakat Pembangunan atlet

Liabiliti Ialah pihak yang dipertanggungjawabkan atas kerosakan harta benda atau nyawa yang berpunca dpd kecuaian atau perlakuan yg tidak bertanggungjawab.(Socros, 2000). Membawa maksud guru dan pihak pengurusan sekolah dipertanggungjawabkan atas segala kecuaian yang dilakukannya. Peraturan liabiliti adalah satu garis panduan bagi mengenalpasti ciri-ciri kecuaian dalam sesuatu kes. Contoh liabiliti guru: Tidak menjalankan tanggungawab Tidak mematuhi langkah keselamatan Bertindak secara emosional Cuai Menggunakan kekerasan untuk mendisplinkan murid. Tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan. Tidak bertindak secar rasional

Contoh Liabiliti Pihak Pengurusan Sekolah: Tidak menyediakan langkahlangkah keselamatan. Tidak menyediakan program dan kursus-kursus keselamatan. Tidak menyediakan peralatan keselamatan. Tidak menyediakan kakitangan yang mahir dan berkelayakan. Tidak mengawal displin murid.

Ciri-ciri kecuaian mengikut peraturan liabiliti libatkan 4 pekara.: 1. Kewajipan menjaga (duty of care) Kewajipan menjalankan tugas atau tanggungjawab diberi. Cth guru bertanggungjawab menjaga keselamatan murid semasa mengajar dlm kelas, sepjg waktu persekolahan.

Bab6: undang-undang dan pentadbiran sukan Kaitan undang-undang dan sukan

Liabiliti perundangan dalam sukan

2. Langkah penjagaan yang berseuaian (Reasonable care)


N.IA

41

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Bermaksud telah mengambil langkahlangkah keselamatan bersesuaian ikut standard ditetapkan pihak sekolah ikut pekeliling.

mengenakan penalti ke atas pelajar dan memintanya membayar ganti rugi kerana menghilangkan harta sekolah. Undang undang Tort: Satu bentuk undang-undang melibatkan pengabaian tjgwb secara tidak berkontrak. Contoh murid dan guru bertanggungjawab menjaga harta benda sekolah tetapi tanggungjawab ini tidak dibuat secara bertulis atau kontrak. Penyerahan tjgwb tersebut hanya dlm bentuk lisan, jika mereka mengabaikan tugas ini dan menyebabkan kerosakan kepada harta benda sekolah, maka mereka dikatakan telah melakukan kecuaian di bawah undang-undang tort. Kedudukan undang-undang tort di bawah undang-undang sivil.: Undang undang sivil ada 2 bahagian : 1. Berkontrak Berkontrak ialah undangundang sivil yang melibatkan

perjanjian bertulis atau kontrak. 2. Tort (tidak berkontrak) Tort ialah undang-undang sivil yang tidak melibatkan kontrak. Ia melibatkan kes kecuaian yang perlu dibuktikan kesahihannya oleh pihak pendakwa, baru mahkamah boleh jatuhkan hukuman. Terbahagi 2 iaitu tort dengan niat dan tort tanpa niatt. Undang-undang tort dengan niat : 5 jenis: 1. Menyerang tanpa memukul (assault) Menyerang tanpa menyebabkan kecederaan. Cth seorang pelajar menyerang pelajar lain dengan mengertak hanya untuk menakutkannya sahaja tanpa memukul pelajar tersebut. 2. Memukul dan mencedera (battery) Melakukan kecederaan berbentuk fizikal dgn cara pukulan. Cth seorang pelajar
N.IA

3. Punca atau penyebab utama ( actual & proximate cause) Mengenalpasti punca kemalangan dalam kes kecuaian. Cth mengajar lompat tinggi tidak guna tilam.. Pelajar cedera kerana mendarat tanpa tilam. Guru dipersalahkan atas kecuaian.

4. Kecederaan atau kerosakan (harm & damage) Bermaksud berlaku kerosakan atau kecederaan berupa kerugian wang ringgit atau harta benda. Cth seorang pelajar menghilangkan rekit tenis sekolah. Pihak sekolah berhak

42

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

dengan secara sengaja memukul mangsa dengan tujuan untuk mencederakannya. 3. Bertukar niat (transferred intent) Bermaksud mengubah niat daripada menyerang kepada memukul. Cth serangan gertakan tidak berkesan, pelajar menukar niat melakukan memukul. 4. Mengurung (false imprisonment) 5. Menyebabkan tekanan secara emosi (infliction of emotional distress) Undang-undang tort tanpa niat: 1. Tidak berniat (unintentional) Bermaksud pihak pertama melakukan kerosakan secara cuai dan tidak sengaja menyebabkan kerosakan pada harta benda orang lain. Contoh seorang pelajar tidak sengaja telah memecahkan cermin tingkap bilik darjah semasa bermain dengan rakannya.

2. Liabiliti bersama (vicarious liabiliti) Bermaksud pihak yang dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan pihak kedua. Contoh penyokong bola sepak dari sekolah A telah merosakan harta benda di sekolah B semasa menyaksikan satu pertandingan bola sepak yang diadakan di sekolah B. pihak dipertanggungjawabkan atas kerosakan yang berlaku ialah penyokong sekolah A. Pengetua sekolah A juga akan disabitkan kesalahan yang dilakukan oleh muridnya kerana gagal mengawal displin pelajar. Secara tidak langsung pengetua A telah menanggung kecuaian yang dilakukan pelajarnya. Bentuk Hukuman yang dikenakan dibawah undang-undang tort: Bentuk hukuman dalam bentuk pampasan : 1. Pampasan setimpal

Pampasan atau gantirugi dibayar berdasarkan jumlah kerugian dialami pendakwa ( plaintif) 2. Pampasan menghukum Di bawah hukuman ini kadar ganti rugi yang dikenakan adalah tinggi. Tujuan pampasan ini adalah untuk menghukum pihak defenden (tertuduh) yang telah melakukan kecuaian dengan niat untuk mencederakan plainitif. 3. Pampasan nominal Pampasan atau ganti rugi yang dibayar adalah sedikit kerana palintif hanya menanggung kerugian yang sedikit. Bab7: isu-isu dalam sukan Wanita dan sukan Lelaki 10% lebih tinggi daripada wanita Berat badan : lelaki > 11kg dari wanita

N.IA

43

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

kerana struktur tulang yang lebih besar pada lelaki dan otot yang lebih banyak pada lelaki Rupa bentuk tubuh badan : lelaki > wanita Tulang : lelaki >berat daripada wanita Tulang kaki, tulang tangan : lelaki > panjang daripada wanita Sendi : lelaki >besar daripada wanita (kecuali sendi lutut, wanita lebih besar untuk kestabilan tubuh wanita) Pelvik girdle wanita yang lebih lebar menyebabkan lutut wanita membengkok ke dalam tapak dirian wanita lebih sempit Bentuk pelvis dan tulang femur wanita lebih tirus dan membengkok ke dalam menjadi pengalang kepada prestasi larian Amnya, prestasi sukan wanita lebih rendah : Abdomen yang lebih besar apabila meningkat dewasa berbanding lelaki yang besar dan lebar di bahagian atas tubuh badan

Kesan daripada perbezaan tubuh : wanita mengalami masalah untuk aktiviti berlari, melompat atau menukar arah tiba-tiba (bola jaring, tenis) Rupa bentuk tubuh : wanita = endormorf (kegemukan), lelaki = mesomorf (tubuh berotot) Isu pemakaian tudung dan pakaian menutup aurat oleh para atlit wanita negara yang beragama Islam. Ketaksamaan peluang kesukanan kepada wanita. Kejayaan Ruqaya Al Ghasara dari Bahrain memenangi pingat emas dalam acara lumba lari 200 meter wanita di Sukan Asia tahun lalu sebenarnya sudah cukup untuk menjawab kritikan terhadap pemakaian tudung oleh atlit Islam yang kononnya dikatakan merencatkan kualiti persembahan mereka Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) mengambil tindakan 'menggantung' pasukan bola sepak wanita Malaysia daripada menyertai sebarang aksi kompetitif akibat kekalahan yang memalukan pada tahun 2009.

Pasukan bola sepak wanita Malaysia kalah 14-0 kepada Thailand yang disusuli 8-0 kepada Vietnam. sumber:-Berita Harian, 8 Dis 2009

Di Arab Saudi, wanita tidak boleh melibatkan diri dalam bersukan, malah wanita juga tidak dibenarkan menjadi penonton pertandingan sukan

Sukan dan media massa Media bukan sahaja merupakan cermin kepada masyarakat malahan ia juga merupakan alat perubahan kepada sesuatu masyarakat (Vir Bala Aggarwal, 2002: xvii). L. JohnMartin pula berpendapat bahawa media massa merujuk kepada alat yang mewujudkan interaksi sosial,politik, dan ekonomi dalam ukuran yang lebih moden. o Media haruslah menyampaikan maklumat dan mendidik masyarakat serta menjadi medium perantaraan dalam sesuatu masyarakat (Vir Bala Aggarwal, 2002: xvii).

N.IA

44

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Media massa jugaberperanan dalam membantu perkembangan ekonomi. Penjualan surat khabar jugamembantu dalam ekonomi, penyiaran stesen televisyen berbayar juga turut menyumbang kepada faktor perkembangan ekonomi negara.contohnya sukan SEA yang berlangsung dari negara kita Malaysia dan banyak lagi. Terdapat beberapa bahagian dalam media massa seperti surat khabar, majalah,laman web seperti blog, internet, televisyen, radio dan lain-lain lagi. Setiap bahagian yang akan memainkan peranan dalam proses penyebaran maklumat kepada orang ramai. Contohnya suratkhabar yang merupakan salah satu medium dalam menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Penghasilan surat khabar ini juga dalam mendapatkan maklumat untuk disampaikan kepada masyarakat mengenai perkembangan dalam sukan. Melalui media massa ,sesuatu pasukan atau persatuan boleh mendapat sumbangan dan juga tajaan

dari pelbagai pihak untuk kemajuan dalam membangunkan sukan. Boleh meningkatkan fasiliti dan kualiti sukan dengan pelbagai bentuk tajaan yang diperolehi. Menaikan nama pasukan dan juga atlet negara melalui publisiti oleh media massa. Sebagai contoh, penggunaan media seperti suratkhabar sebagai medium untuk menjatuhkan orang lain dan maklumat salah yang telah memberikan pandangan negatif masyarakat terhadap atlet-atlet negara.( isu penyalahgunaan dadah) Melalui media juga suka menyalahkan pasukan dan pemain yang kalah dalam suatu perlawanan sehingga timbulnya pelbagai andaian dan spekulasi. Peranan: JARINGAN INFORMASI SUKAN o Berita memberi maklumat tentang perkembangan sukan semasa people are well information of the current sports event

PROMOSI DAN PUBLISITI Membantu menjana pembangunan sukan ke martabat yang lebih tinggi. Contohnya, publisiti tentang world cup yang sekaligus menarik minat orang ramai untuk menyaksikannya. Rancangan seperti SoccerKids dan MyTeam iaitu pencarian pemain bola sepak terbaik adalah antara usaha media menaikkan taraf dalam menjana kemajuan sukan.

HIBURAN seperti siaran langsung perlawanan bola sepak. Di samping menghiburkan, ia juga memberi pendedahan yang bersifat ilmiah kepada penonton (teknik, strategi, dan cara bermain)

JUALAN Media juga memerlukan maklumat atau isu dan berita terkini mengenai sukan untuk melariskan jualan mereka.

N.IA

45

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Politik dan sukan Politik ialah proses melambangkan gelagat manusia yang mengandungi konflik antara kebaikan di sebelah pihak dan kehendak-kehendak kumpulan di pihak yang lain. Ia juga proses digunakan manusia untuk menyelesaikan perbalahan antara kepentingan individu dengan kepentingan awam dalam sesebuah institusi. Ahli sosiologi sukan menyatakan politik tidak terlibat dlm sukan disebabkan aspek berikut: Atlit menceburi sesuatu sukan kerana rasa tanggungjawab, kebanggaan, semangat kesukanan dan kesetiaannya kepada negara. Atlit bertanding untuk membuktikan atau menilai kebolehan diri sendiri. Atlit, persatuan dan pentadbir menceburi bidang sukan untuk mendapatkan kuasa dan

pengaruh atas sebab kepentingan peribadi. Kuasa politik dalam sukan Antarabangsa: 1980 Malaysia memboikot Sukan Olimpik Moscow sebagai membantah pencerobohan soviet ke atas Afghanistan. Politik dalam sukan menjelaskan wujudnya campur tangan kuasa politik kerajaan dalam pengurusan dan pentadbiran sesuatu badan sukan. Kebanyakan pucuk pimpinan badan-badan sukan di negara kita dikuasai oleh ahli-ahli politik dan sektor korporat. Kuasa politik memberikan kesan besar terhadap perkembangan dan kemajuan sukan peringkat dunia.Ia boleh mengakibatkan keretakan hubungan antara negara kerana perbezaan ideologi dan ia juga boleh merapatkan hubungan negara-negara serta mewujudkan integrasi nasional. Isu-isu politik dalam sukan seringkali terjadi kerana perbezaan

pendapat.Isu-isu yang sering berlaku adalah seperti perebutan kuasa dalam badan sukan,pemilihan penyertaan atlet dalam sesuatu pertandingan,kemerosotan prestasi atlet dalam sukan,displin atlet dan pegawai serta perkara yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan elaun. Menurut Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi: AHLI-ahli politik atau kerabat diraja boleh menyandang jawatan utama dalam sukan asalkan mereka memberikan komitmen tinggi terhadap sukan yang diceburi. Menurut bekas Perdana Menteri, penglibatan golongan (ahli politik) ini tidak memberi masalah kepada sukan, sebaliknya mereka juga boleh memainkan peranan sebaik golongan profesional atau mereka yang mempunyai latar belakang sukan KESAN POSITIF Seperti yang diketahui, sesebuah badan sukanyang aktif memang memerlukan pertolongandari segi kewangan.
N.IA

46

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Dengan adanya bantuan daripada ahli politik, maka sumber kewangan badan sukan tersebut sedikit sebanyak dapat dipertingkatkan. Selain itu, badan sukan tersebut juga boleh menggunakan nama ahli politik untuk mendapatkan penaja-penaja yang dapat memberi sumbangan dari segi kewangan. Secara tidak langsung, dengan adanya sumber kewangan, maka badan sukan tersebut dapat mencari jurulatih-jurulatih yang berkebolehan dan berkemampuan untuk memberi latihan kepada ahli-ahli sukan dalam badan tersebut. Latihan yang profesional dapat membantu dalam mempertingkatkan kejayaan ahli-ahli sukan dan ini juga dapat akan membantu dalam meningkatkan kebolehan

mereka untuk mendapatkan johan dalam pelbagai pertandingan sukan. Apabila terdapatnya pertandingan yang melibatkan pertandingan antarabangsa seperti sukan ASEAN sebagainya, ahli-ahli politik akan dihantar ke luar negara untuk mengadakan persahabatan dengan negara lain. Perhubungan yang baik antara negara akan dapat membantu badan sukan dalam negara ini mendapat pelbagai maklumat bagaimana hendak mempertingkatkan prestasi sesebuah badan sukan dan sebagainya KESAN NEGATIF

membantu mereka ketika pemilihan parti dan pilihanraya umum. Keterlibatan ahli politik dalam menerajui sesuatu persatuan kadangkadang akan menjejaskan penumpuan mereka mentadbir negeri dan negara. Selain itu ianya juga menjejaskan persatuan- persatuan itu sendiri kerana pemimpin ini juga sibuk dengan urusan pentadbiran kerajaan dan politik. Malah kadang-kadang persatuanpersatuan terjejas kerana urusan politik dicampuradukkan dengan urusan persatuan. Akhirnya kedua-dua jawatan iaitu jawatan kerajaan dan persatuan diabaikan oleh kerana kesuntukan masa dan kurangnya penumpuan.

Terdapat sesetengah ahli politik yang suka benar memegang pelbagai jawatan dalam persatuan sukan dan belia. Ini kerana mereka tahu jawatanjawatan tersebut sudah tentu dapat mempopularkan nama mereka selain ianya juga boleh digunakan untuk

Insentif dan atlet Insentif o merupakan penghargaan kepada atlet yang cemerlang dalam sesuatu kejohanan.
N.IA

47

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

o Dorongan kepada atlet untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu pertandingan . o 2 jenis intrinsik dan ekstrinsik o Contoh skim insentif atlet remaja majlis sukan negara : Skim hadiah kemenangan sukan (SHAKAM) Skim hadiah Kemenangan Atlet Remaja (SHAKAR) Rawatan perubatan percuma Bantuan yuran persekolahan dan pengajian di institut pengajian tinggi ( biasiswa, yuran pengajian dan khidmat jurulatih). Insentif Intrinsik ialah keinginan untuk mencapai kejayaan disebabkan oleh faktor pendorong lahir daripada diri individu seperti : o Minat terhadap sesuatu jenis sukan Semangat patriotisme

Contoh wang, cendermata, pingat atau trofi, sijil penyertaan dan biasiswa pelajaran

dan dorongankepada atlet serta meningkatkan produktivitikerja individu mahupun kelompok KEBAIKAN

Keberkesanan Insentif intrinsik & ekstrinsik: Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan kokurikulum. Meningkatkan semangat atlet untuk belatih dengan bersungguh-sungguh untuk menghadapi pertandingan Mendorong atlit untuk berjaya dalam pertandingan akan datang. Meningkatkan kepuasan atlet kerana berasa sumbangan mereka dihargai oleh sekolah, masyarakat atau negara. DEFINISI INSENTIF Insentif adalah pengupahan yang memberikanimbuhan yang berbeza mengikut kepadaprestasi yang berbeza. TUJUAN INSENTIF Tujuan Pemberian Insentif : Fungsi utama dari insentif adalah untukmemberikan tanggungjawab

Memberi sokongan moral kepada atlet. Merupakan penghargaan kepada atlet atas usaha keras mereka. Penyuntik semangat kepada atlet untukmengekalkan pencapaian. KEBURUKAN Tidak semestinya menjanjikan pencapaianberterusan kepada atlet. (cth: Hafiz Hashim) Perjuangan dipertikaikan. (negara atau wang?) Atlet-atlet mudah berasa berada dalam zonselesa. Atlet tidak menunjukkan prestasi yang baiksekiranya insentif tidak memuaskan hati. Memberi tekanan kepada atlet
N.IA

Insentif Ekstrinsik merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang atlit.

48

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Perjudian dan sukan

Wang Pertaruhan bertaruh wang ringgit untuk menentukan pihak yang bakal menjadi pemenang. Rasuah terdapat pihak tertentu yang merasuah dan mengatur perlawanan yang dilangsungkan Perjudian merupakan satu dosa dan ia boleh menjauhkan manusia daripada keberkatan. Hasil perjudian merupakan hasil yang tidak halal, maka sumber yang tidak halal akan menggelapkan hati dan menjadikan kita jauh daripada keberkatan. Perjudian juga akan menimbulkan suasana yang tidak harmoni di dalam keluarga dan masyarakat. Perjudian juga akan menimbulkan kejahatan atau kemungkarankemungkaran yang lain seperti penipuan, pencurian, pergaduhan dan sebagainya yang semua ini ditaja oleh nafsu dan syaitan. DEFINISI :

Menurut kamus dewan edisi ke-3 (1997), Perjudian bermaksud permainan dengan memakai wang dan lain- lain sebagai taruhan. Menurut Tesaurus Umum Bahasa Melayu (1990), judi didefinisikan sebagai memperjudikan, mempertaruhkan, mempertarungkan dan menggadaiakan yang melibatkan sebagai pertaruhan. Menurut kamus pelajar cetakan ke-13 (1997), Perbuatan atau hal menjudikan dengan bertaruhkan wang. Perjudian ialah perihal berjudi iaitu permainan dengan menggunakan wang atau barang-barang berharga sebagai taruhan :Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 6( 2007). Mengapa wujudnya perjudian dalam sukan? Kewangan Hiburan Bookie (individu atau organisasi yang menjadi dalang dalam

menguruskan perjudian dalam sukan) JENIS PERJUDIAN DALAM SUKAN: Menentukan dan mengatur perlawanan Sebelum pertandingan bermula keputusan perlawanan sudah ditentukan. Sogokan akan diberikan kepada atlet atau pegawai perlawanan untuk mengatur keputusan pertandingan. Bertaruh keputusan pertandingan Peminat sukan akan bertaruh untuk sesuatu pertandingan contoh bola sepak keputusan pertandingan jumlah jaringan KESAN RASUAH: Mencemarkan imej sukan negara Mutu sukan merosot Kepercayaan peminat sukan terjejas

N.IA

49

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Menjejaskan hubungan dalam pasukan CARA ATASI:

c. Gelanggang Peralatan latihan usang Aspek penyelenggaraan agak lemah

Pakar pemakanan (diet), ahli fisioterapi dan pakar psikologi Untuk meningkatkan prestasi atlet Pembangunan atlet Majlis Sukan Negara & Institut Sukan Negara o Melibatkan pusat latihan, jurulatih, aktiviti program dan sebagainya.

Menghayati dan mengamalkan Rukun Negara Memberi penerangan tentang gejala rasuah dan perjudian Penglibatan dalam ceramah agama dan kursus motivasi Peranan kelab penyokong Kebajikan atlet itu dijaga dengan baik

Kekurangan infrastruktur boleh mengakibatkan kepadatan jadual kuliah pelajar yang mungkin boleh mendatangkan kesan terhadap keselesaan belajar di kalangan pelajar. Pelajar hanya memiliki masa yang terhad untuk mengulangkaji pelajaran dan bergiat aktif dalam bidang sukan.

Kemelesetan ekonomi menjejaskan program pembangunan atlet. World Class Player Melahirkan pemain nombor satu dunia seperti: o o Datuk Nicole Ann David Datuk Lee Chong Wei Kekurangan: Jurulatih berpengalaman Jurulatih diimport dari luar negara. Kemudahan Menyebabkan atlet dihantar menjalani latihan di luar negara. Banyak syarikat tidak mampu menaja program, persatuan sukan dan atlet negara. Program pembangunan atlet yang tidak seagresif atlet luar negara. Pegawai sukan dan jurulatih kurang bersunguh-sungguh untuk merencanakan program pembangunan sukan. Kerajaan masih dalam proses mewujudkan pusat kecemerlangan bagi sukan-sukan tertentu. Contohnya :

Cabaran sukan membangun masa kini Infrastruktur dan Fasiliti Infrastruktur dan kemudahan yang sedia ada harus diperbetulkan dan dinaik taraf. Negara kita kekurangan: a. Gimnasium b. Kompleks sukan bertaraf dunia

N.IA

50

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Sekolah Sukan Bukit Jalil Sekolah Sukan Bandar Penawar

Isu sosiobudaya Sosiobudaya ialah cara hidup atau kegiatan manusia dalam sesebuah masyarakat. Ia mencerminkan nilai, norma, agama dan adat resam anggota masyarakat terdiri ahli keluarga, saudara mara dan jiran tetangga. Ia diambilkira dalam sukan dari segi pemilihan aktiviti sukan & permainan, pakaian dan idola, perlu mengambil kira aspek sosiobudaya masyarakat malaysia. Pemilihan permainan: Faktor mempengaruhi : Agen sosialisasi Status sosioekonomi Kemudahan

Kebajikan atlet - YAKEB Pusat kecemerlangan atlet IPTA Pemilihan beberapa buah IPTA sebagai pusat kecemerlangan sukan bagi melahirkan atlet bertaraf dunia untuk menggantikan atlet yang sedia ada. Penubuhan sekolah-sekolah sukan

dll), masyarakat (jiran, persatuan, institut keagamaan), Sekolah ( guru & jurulatih), Rakan (sekelas & sepasukan) dan Media Massa (televisyen, suratkhabar, majalah, ICT) Status sosioekonomi Taraf kehidupan manusia dari aspek ekonomi individu. Sukan golf & ekuesterian hanya mampu disertai atlit sosioekonomi tinggi.

Kekurangan hubungan yang wujud antara persatuan sukan dengan kerajaan. Perbincangan mengenai sukan yang wujud adalah terbatas Persatuan sukan hanya menerima bantuan dan sokongan kewangan yang sedikit daripada kerajaan untuk kegiatan sukan Badan-badan sukan dan pihak kerajaan kurang peka terhadap keperluan masing-masing Kurangnya kerjasama antara badan sukan dengan pihak kerajaan

Kemudahan seperti padang, gelanggang, dewan , kolam, alatan dan sebagainya. Pemilihan pakaian: Pakaian yang sesuai dan mempunyai ciri keselamatan. Pakaian sukan merangkumi baju, seluar dan kasut bersesuaian dengan aktiviti sukan, budaya dan adat resam negara. Faktor penting memilih pakaian sukan ialah keadaan cuaca, bentuk aktiviti, perlindungan keselamatan dan identiti.

Agen sosialisasi merupakan individu, kumpulan atau institusi yang memperkenalkan aktiviti sukan kepada seseorang serta mengajar nilai, sikap dan kemahiran . Agen sosialisasi keluarga ( ibubapa, kakak, abang, datuk

N.IA

51

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Pakaian sukan perlu selesa dan memudahkan pergerakan untuk mengelakkan kecederaan dan kemalangan Ciri-ciri pakaian sesuai untuk cuaca panas: Mudah menyerap peluh dan lembapan Baju lengan pendek Pakaian jenis nipis, lembut, gebu dan selesa dipakai. Berwarna cerah Pembebas haba yang baik

Seringkali membantu pasukan memenangi pertandingan / kejohanan

penyiaran. Industri ini telah menjana keuntungan bagi negara. FAKTOR PENDORONG KOMERSIALISME: Keuntungan Pihak penaja akan meraih keuntungan berlipat ganda melalui penjualan tiket, penajaan dan hak penyiaran.

Rekod pencapaian cemerlang seperti pemegang rekod jaringan gol terbanyak atau acara lari pecut. Kemahiran yang tinggi dalam sesuatu bidang sukan Tahap kecergasan yang tinggi. Mempunyai semangat kesukanan yang tinggi Mempunyai personaliti yang menarik

Pembangunan sukan negara Sokongan dan tajaan daripada pihak swasta dapat membangunkan program sukan negara.

Ciri pakaian aktiviti berisiko / perlindungan khas : Kalis api , kalis air, tahan geseran, menyerap hentakan dan tahan tekanan udara. IDOLA:

Atlet profesional Kewujudan atlet profesional yang popular dapat membantu pihak swasta mengiklan produk mereka.

Komersialisme dalam sukan Sebuah perniagaan yang berasaskan barangan, kepakaran dan perkhidmatan sukan. Contoh Sukan Komanwel, Formula 1 telah membawa masuk berjuta-juta wang ringgit asing. Semua keuntungan diperolehi melalui pengelolaan, pembuatan alatan sukan, pelancongan, pengiklanan dan

Pembangunan teknologi Perkembangan pesat industri penyiaran dan multimedia memudahkan sukan untuk dipromosikan di seluruh dunia.

Individu yang disanjung dan menjadi pujaan orang ramai. Peminat sering kali meniru gelagat serta tingkahlaku idola mereka. Kualiti / ciri istimewa ada pada idola:

Kesan Positif komersialisme dalam sukan:


N.IA

52

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Membantu membangunkan program sukan negara melalui tajaan daripada pihak swasta dengan menyediakan dana kewangan yang besar. Melahirkan ramai bintang sukan bertaraf dunia melalui tajaan dan sokongan pihak korporat seperti Shalin, Nicole, Ong Beng Hee Menyediakan peluang pekerjaan menerusi sektor-sektor berkaitan dgn sukan spt pelancongan, perhotelan, penyiaran dan perkilangan. Mempromosikan negara ke seluruh dunia melalui penganjuran sukan bertaraf antarabangsa Kesan negatif komersialisme:

Bab 8: nilai dan etika dalam sukan Etika dalam sukan: Panduan peranan peserta, penonton, jurulatih, kumpulan sorak, pegawai, pengurus dan juga pentadbir sukan. Untuk menangani insiden negatif dalam sukan spt caci-mencaci, pergaduhan, rusuhan dan tingkahlaku lain tidak beretika. Semangat Kesukanan ialah kualiti tingkahlaku yang adil terhadap pasukan sendiri dan pihak lawan serta sedia menerima kekalahan dan kemenangan dgn hati terbuka.

saluran betul untuk penambahbaikan pasukanya. Sentiasa menghormati pihak lawan & pengadil Pihak lawan perlu dihormati, disambut dan beri layanan baik. Pengadil individu mengadili sesuatu perlawanan. Penonton perlu bersifat tolak ansur, bersopan santun, mengambil berat & menjalinkan persahabatan dlm situasi kemenangan @ kekalahan.

Ciri semangat kesukanan penonton: Keberanian diri Ia berani serta berazam melakukan sesuatu pekara dgn betul dan bersifat kemanusiaan.

Dapat mengawal perasaan diri Penonton perlu mengetahui cara menyokong pasukannya ketika menang & dpt mengawal perasaan bila kalah. Sabar & tenang menerima keputusan.

Memetingkan keuntungan dan mengetepikan nilai-nilai murni yang ingin dibentuk melalui sukan. Melahirkan atlet yang kurang jati diri, komitmen dan semangat patriotisme kerana mereka hanya mengejar kebendaan. Membebankan penonton dengan mengenakan bayaran atau harga tiket yang tinggi untuk menyaksikan acara sukan.

Mengetahui peraturan dan undangundang permainan ia dapat memahami keputusan pengadil, beri komen dgn lebih teknikal, bernas dan terperinci melalui

Kesetiaan kepada pasukan sendiri Pemain perlu diberi peluang & galakan peningkatan prestasi diri dlm pasukan diwakilinya.

N.IA

53

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Menghargai kemahiran dan persembahan berkualiti. Penonton perlu memberi sokongan kpd persembahan kemahiran baik, perlakuan ini menunjukkan kesedaran dan pengargaan terhadap prestasi yang berkualiti tanpa mengira pasukan

Etika merupakan prinsip, nilai dan pegangan diterima sebagai panduan tingkahlaku dlm kehidupan seharian. Etika ditekankan dalam sukan ialah permainan bersih . Amalan permainan bersih pada o o o Peserta Jurulatih & pegawai sukan penonton

Elak daripada bermain kasar. Bermain sebagai satu pasukan Etika penonton permainan bersih:

Menghormati keputusan pengadil. Menghormati pemain dan pegawai pasukan lawan. Mematuhi peraturan tempat pertandingan Menghormati arahan pegawai pertandingan dan pegawai keselamatan. Menjaga displin dan maruah diri. Menjaga imej dan nama baik keluarga dan sekolah. Menjaga kebersihan padang atau tempat pertandingan. Menjaga harta awam atau peralatan di tempat pertandingan. Menghormati perasaan penyokong pasukan lawan dan penonton lain. Sentiasa tenang dan tidak mengikut emosi.

Kesan semangat kesukanan kepada pasukan / negara: 1. Motivasi terhadap pasukan 2. Peningkatan keyakinan diri para pemain. 3. Para pemain mempamerkan mutu permainan yang bersih 4. Memberi imej yang baik kepada negara 5. Memperolehi hak mengelola dan menganjurkan sesuatu pertandingan diperingkat antarabangsa. Permainan bersih

Etika peserta-permainan bersih: Mematuhi semua peraturan dan undang-undang permainan Mematuhi keputusan pengadil Mematuhi arahan jurulatih Menjaga displin dan maruah diri semasa perlawanan Menjaga imej dan nama baik keluarga dan sekolah. Menghormati pasukan lawan. Bermain dengan tenang dan tidak mengikut emosi. Bermain dengan adil dan berlaku jujur.

N.IA

54

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Etika jurulatih dan pegawai sukan permainan bersih: Mematuhi peraturan dan undangundang permainan pada setiap masa. Menerapkan semangat kesukanan dalam diri semua atlit Memastikan keselamatan dan kebajikan pemain Sentiasa menjaga displin pemain Menghormati pasukan lawan. Mengamalkan permainan yang bersih.

Mengelak daripada berlaku kecederaan. Merapatkan hubungan pemain dengan pasukan yang lain. Mengajar nilai-nilai penting seperti semangat kesukanan ( sportmanship) Meningkatkan imej pasukan

kepada ahliahli sukan tahun demi tahun. Dalam tahun 1967, Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa telah bersetuju untuk mengharamkan atau menghadkan penggunaan sesetengah bahan atau kaedah yang boleh meningkatkan tahap keupayaan atlit. Atlit berisiko disingkirkan dari menyertai pertandingan sekiranya didapati positif mengambil dadah terlarang melalui ujian secara rambang. Mereka juga akan merana akibat kesan drug samada secara jangka pendek dan panjang. Apakah maksud Drug? Drug adalah merupakan sesuatu bahan (selain daripada makanan) yang apabila diambil, akan menyebabkan perubahan dalam badan. Jika perubahan itu memberi manfaat kepada badan, drug ini disebut sebagai ubat. Sekiranya perubahan ini

Penonton Menjadikan aktiviti sukan satu aktiviti yang menyeronokan. Meningkatkan minat penonton terhadap sesuatu acara sukan Meningkatkan jumlah penonton

Kesan daripada Permainan Bersih: Pengadil & pegawai sukan Kelancaran perlawanan dan pertandingan Mengurangkan jumlah pemain yang dikenakan tindakan displin. Mewujudkan keharmonian dan keselesaan pemain dan penonton

PENYALAHGUNAAN BAHAN DALAM SUKAN Apakah isu-isu yang melibatkan dadah dan sukan? Penggunaan drug untuk meningkatkan tahap keupayaan sukan bukan sahaja menyebabkan kesan sampingan yang buruk tetapi boleh membawa maut

Pemain

N.IA

55

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

membawa keburukan kepada badan, ianya disebut sebagai racun. Apakah 'doping'? 'Doping' adalah penggunaan bahan atau kaedah yang diharamkan untuk meningkatkan prestasi sukan oleh atlit. 'Doping' secara tidak sengaja berlaku apabila atlit mengambil ubat untuk merawat sesuatu penyakit dan tanpa disedari ubat berkenaan mengandungi bahan yang dilarang. Atlit-atlit tertakluk kepada polisi melarang 'doping' dan bertanggungjawab untuk menyemak status bahan-bahan dan ubat-ubatan yang diambil. Kenapa sesetengah bahan dan kaedah diharamkan? Alasan diharamkan melibatkan beberapa isu: Kesihatan - Banyak bahan boleh menyebabkan kesan yang tidak baik terhadap kesihatan jika tidak digunakan dengan betul. Etika - Di dalam sesetengah keadaan bahan-bahan dan kaedah-kaedah yang diharamkan boleh meningkatkan

tahap keupayaan atlit melebihi tahap biasa. Undang-Undang - Sesetengah drug adalah haram dan dengan itu penggunaannya adalah dilarang dalam sukan. Apakah polisi penyalahgunaan drug dalam sukan di Malaysia? Strategi yang diambil bertujuan untuk : Pencegahan Pembasmian : o Salah laku dan penyalahgunaan dadah o Sikap dan kebiasaan yang cenderung ke arah doping Memantau : o Ujian doping di luar pertandingan o Parameter latihan dan tahap keupayaan Langkah berjaga-jaga Sebelum mengambil sebarang ubat, atlit perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor, pegawai sukan bertauliah dan pegawai pusat doping,

jika ingin menyertai acara sukan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Ini adalah kerana terdapat banyak ubat yang boleh membawa kesan terhadap tahap keupayaan atlit. Kenapa terdapat penyalahgunaan bahan oleh atlet berlaku sewaktu pertandingan? kerana atlet ingin berada atau mengekalkan tahap kesihatan yang terbaik di samping sebagai jalan mudah untuk mengecapi kejayaan Ia juga bertujuan untuk meningkatkan stamina dan tenaga pada tahap yang tinggi selain bertindak sebagai ubat tahan sakit sekiranya atlit mengalami sebarang kecederaan tertentu. Sebagai bukti, petikan artikel Berita Harian bertarikh 09 September 2009 menyatakan bahawa pelumba basikal Negara, Muhammad Fauzan Ahmad Lutfi mengambil dadah terlarang kerana ingin berada pada tahap kesihatan yang terbaik selepas mendapat tahu dia terpilih buat mengikuti program latihan elit skuad trek negara di Australia.

N.IA

56

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Fauzan, 23 dalam petikan akhbar menyatakan beliau sebenarnya mengalami kecederaan otot lutut kiri yang membuatkan dia bertindak mengambil keputusan untuk mencari kaedah perubatan yang lain tanpa menyedari ubat yang diambil telah diuji positif sewaktu Mini Olimpik Apakah contoh penyalahgunaan bahan yang selalu digunakan atlet sewaktu pertandingan? Antaranya ialah dadah rangsangan jenis nandrolone iaitu sejenis steroid anabolik yang digunakan oleh atlit lumba basikal Negara, Muhammad Fauzan Ahmad Lutfi. trio atlet menembak Kebangsaan, Bibiana Ng, Joseline Cheah dan Siti Nur Masitah Badrini juga terpalit kesalahan dalam penyalahgunaan bahan terlarang apabila didapati mengambil dadah jenis propranonol bertujuan bagi mengurangkan debaran. (petikan artikel akhbar Berita Harian, 08 Sept 2009) oleh Norbakti Alias. Apakah akibat/ hukuman yang akan diterima atlet tersebut sekiranya dia didapati bersalah?

Hukuman penggantungan selama beberapa tahun dikenakan ke atas mana-mana atlet yang disahkan mengambil bahan terlarang tertentu dalam sukan selain tindakan tataterbib dikenakan pada atlet tersebut. Sebagai contoh bagi membuktikan kenyataan ini, dalam satu pernyataan artikel akhbar berita harian, memberitahu MSN mengambil langkah awal dengan menghentikan segala bantuan, elaun latihan dan kemudahan kepada Amirul serta melarangnya daripada menyertai skuad kebangsaan untuk menjalani sesi latihan di Hughou, China. Bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan bahan yang kerap berlaku pada era modenisasi ini? dengan memberi pendedahan yang lebih mendalam kepada para atlet dan perkara ini perlu dilakukan pada peringkat bawahan. Hal ini boleh dilaksanakan melalui aktiviti kaunseling, ceramah, kempen kesedaran dan sebagainya kepada para atlet agar mereka dapat berusaha dan bekerja keras dalam mencapai sesuatu kejayaan.

Selain itu, para atlet juga perlu sedar, mereka harus bertanggungjawab atas apa sahaja makanan yang diambil kerana persatuan mahupun pegawai sukan tidak boleh memerhatikan pergerakan mereka sepanjang masa. Apa sahaja makanan khususnya makanan tambahan perlu dirujuk kepada Institut Sukan Negara (ISN) untuk memastikan `kebersihannya' daripada dadah larangan.

Keganasan dalam sukan Berlaku pada atlit, pegawai, jurulatih dan penonton semasa pertandingan. Tindakan yang boleh mengakibatkan kecederaan kepada orang lain atau kerosakan kepada objek tertentu seperti perlakuan fisikal, ugutan lisan ( akibat kecederaan mental) . Lahir daripada perasaan marah, tahap kebangkitan (arousal) yang tinggi serta keadaan emosi diluar kawalan. Punca : o Faktor Psikologi
N.IA

57

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

o o

Faktor persekitaran Faktor biologi

Keagresifan berpunca dari faktor psikologi: 1. Tindakan provokasi Tindakan mencabar lawan supaya membuat reaksi balas.

Dlm sukan terutama melibatkan kontak, pemain yg kurang mengetahui peraturan kontak berkemungkinan memijak pemain lwn yg sedang terbaring kerana beranggapan perbuatan tersebut tidak menyalahi peraturan permainan. Penonton yg kurang berpengetahuan mungkin tidak berpuas hati dgn keputusan pengadil lalu bertindak liar.

Cth keadaan padang licin blh mengakibatkan perbuatan tidak disengajakan tetapi disalah anggap sebagai tindakan kasar oleh pihak lawan. 3. Keputusan pertandingan Keputusan perlawanan tidak dijangka blh merangsang tindakan agresif. Dlm situasi ini pemain mungkin berasa tertekan kerana gagal mencapai kemenangan.

2. Tekanan Emosi : mudah hilang kawalan berpunca dari stres akibat Prestasi dibawah jangkaan Jangkaan kejayaan terlalu tinggi tetapi diambang kekalahan. Provokasi pihak lawan dan penonton.

Keagresifan berpunca dari faktor persekitaran: 1. Lokasi pertandingan Sokongan padu penonton blh menggalakkan pasukan tuan rmh bertindak agresif. Sebaliknya pasukan pelawat juga blh bertindak agresif kerana mempertahankan kedudukan atau akibat provokasi dpd penonton.

4. Aspek Keselamatan Tahap keselamatan yg longgor dilokasi pertandingan adalah faktor utama perlakuan agresif di kalangan penonton. Tingkahlaku provokasi yg tidak dihalang juga adalah punca utama keganasan sukan.

3. Jangkaan perlakuan kasar Individu yang menjangka bahawa beliau akan dikasari pihak lawan mempunyai kecenderungan tinggi untuk bertindak agresif.

Keagresifan berpunca dari faktor biologi: 1. Hormon adrenalin Kajian sains menunjukkan hormon ini boleh merangsang perlakuan agresif. Rembesan

2. Cuaca ketika pertandingan Bermain ketika cuaca panas @ hujan boleh menyebabkan seseorang bertindak agresif.

4. Kurang pengetahuan contah :

N.IA

58

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

hormon ini meningkat dlm keadaan suhu tinggi, kelesuan dan suasana bising. 2. Kesan steroid Pengambilan steroid memberi kesan sampingan kepada mood seseorang. Perubahan mood yang kadangkala sukar dikawal boleh mencetuskan sikap agresif.

Memisahkan penyokong pasukan lawan. Pisahkan tpt ddk penyokong mengelakkan tingkah laku provokasi. Kawasan penonton dan pertandingan perlu dipisahkan dgn meletakkan pagar.

spt semangat berpasukan, setia kawan dan patriotisme. Menguasai kemahiran pengurusan stres Mengekalkan sifat tenang dlm situasi yg tegang. Jurulatih blh mengadakan sesi mempelajari kemahiran pengurusan stress seiring dgn program latihan kemahiran yg dijalankan.

Menggalakkan role-model yang baik Ia mempamerkan nilai-nilai positif yg blh dijadikan teladan kpd atlit muda.

3. Kebangkitan fisiologi Kebangkitan fisiologi ialah fenomena biasa dikenali naik semangat. Setiap orang mempunyai respons yang unik apabila mengalami fenomena ini dan kesannya rembesan hormon adrenalin meningkat dan ia mangkin kepada keganasan. Langkah-langkah meminimumkan keagresifan dalam sukan: Mewujudkan sistem kawalan keselamatan yg ketat. Memastikan tiada objek berpotensi dijadikan senjata @ alat provokasi dibawa masuk ke kaw pertandingan.

Gangguan dalam sukan

Apa itu gangguan dalam sukan?


Memberi ganjaran permainan bersih cth anugerah fair play utk permainan bersih.

Gangguan di dalam sukan ialah berbagai tingkah laku oleh individu atau organisasi iaitu: 1. Provokasi,keganasan,memperkecil atau mengugut 2. Boleh berlaku kepada individu atau kumpulan 3. Merujuk kepada perwatakan individu atau kumpulan tersebut Perbuatan yang dipanggil sebagai gangguan adalah tingkah laku yang diaggap tidak disenangi oleh individu atau kumpulan. Jenis- Jenis Gangguan Dalam Sukan

Menghukum tindakan agresif Spt penggantungan atlet, jurulatih & pegawai terlibat dlm tempoh tertentu.

Mendisplinkan diri Displin diri yg tinggi asas kawalan sifat agresif dan ia boleh dibina melalui pengetahuan tinggi terhadap aspek kesukanan diceburi serta pemupukan nilai positif

N.IA

59

NAMA :

PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010

PJM 3112 PPJ

Terdapat 3 jenis iaitu:1. Gangguan seksual 2. Kelakuan ganas/ kasar 3. Diskriminasi Gangguan seksual Gangguan seksual ialah:1. Provokasi secara seksual 2. Permintaan melakukan perbuatan seksual 3. Perbuatan yang meransang seksual (lucah samada secara lisan atau bertulis) Kelakuan ganas/ kasar Kelakuan kasar ialah:1. Kekasaran secara fizikal (menyerang) 2. Serangan emosi (ugutan, desakan atau ketidakpuasan hati) 3. Pengabaian (kegagalan memberi layanan asas fizikal dan emosi seorang manusia) 4. Penyalahgunaan kuasa (antara jurulatih-pemain atau penguruspemain)

Rusuhan adalah satu bentuk gangguan sivil yang terdiri daripada kumpulan yang tidak teratur dan mengamuk secara tibatiba serta bertindak melakukan keganasan, laku musnah atau jenayah lain. Sementara seseorang individu mungkin cuba memimpin atau mengawal rusuhan, rusuhan selalunya kucar-kacir dan tidak teratur. Rusuhan biasanya berlaku sebagai reaksi kepada kesedihan tertentu atau rasa tidak puas hati. Sepanjang sejarah, rusuhan berlaku kerana keadaan kerja serta taraf hidup yang teruk, penentangan terhadap kerajaan, penentangan terhadap cukai, konklik antara kaum atau agama, ataupun setelah kekalahan sesebuah pasukan di sesuatu acara sukan terutamanya bola sepak.

4 corak kepimpinan Prinsip belanjawan Isu politik Kesan dadah

N.IA

Anda mungkin juga menyukai