Anda di halaman 1dari 2

Kepentingan aktiviti kokurikulum Isi: 1. pelajar dapat meningkatkan daya kepemimpinan 2.

kesihatan yang baik dan otak yang cerdas akan dapat diperoleh 3. dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar 4. dapat mengembangkan potensi seseorang pelajar ( !" Kegiatan kokurikulum dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dijalankan di luar bilik darjah. ( !" Kegiatan ini termasuklah kegiatan sukan dan permainan# pertubuhan pakaian seragam dan kelab atau persatuan. ( !" $etiap pelajar di%ajibkan supaya menyertai sekurang&kurang satu daripada setiap aktiviti tersebut. ( " Kegiatan kokurikulum ini bukan sahaja dapat memberikan keseronokan malahan dapat mendatangkan pelbagai kebaikan kepada pelajar yang menyertainya. ( '" Salah satu kebaikan yang diperoleh daripada kegiatan kokurikulum ialah para pelajar dapat meningkatkan daya kepemimpinan. ( (" )aya kepemimpinan ini dapat dipupuk apabila seseorang pelajar dilantik sebagai ketua dalam sesuatu kegiatan. ( (" )aya kepemimpinan ini juga amat berguna kepada para pelajar apabila sudah de%asa. ( *" $ebagai contohnya# pelajar yang pernah memimpin sesuatu pertubuhan seperti pengakap# kadet remaja# dan sebagainya# mereka akan lebih yakin untuk menjadi pemimpin sesuatu organisasi pada suatu hari nanti. ( +" ,leh itu# daya kepemimpinan ini haruslah dipupuk sejak a%al lagi kerana kalau hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya. $elain itu# ( '" kesihatan yang baik dan otak yang cerdas akan diperoleh daripada kegiatan kokurikulum. ( (" Kebanyakan pelajar di sekolah lebih suka menyertai kegiatan sukan atau permainan disebabkan -aktor&-aktor tertentu. ( (" Kegiatan sukan ini dapat membina stamina yang kuat serta membolehkan para pelajar mengeluarkan peluh# iaitu salah satu bahan perkumuhan manusia. ( *" $ebagai contohnya# aktiviti sukan dan permainan seperti bola sepak dapat membina kekuatan stamina# manakala sukan catur pula akan mencerdaskan minda seseorang. ( +" +epatah .elayu mengatakan baha%a badan sihat# otak cerdas. $eterusnya# ( '" kegiatan kokurikulum juga dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. ( (" $emangat perpaduan ini adalah amat penting dalam me%ujudkan negara yang aman dan makmur. ( (" $emangat perpaduan dapat dipupuk apabila pelajar berbilang kaum bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam sesuatu kegiatan. ( *" $ebagai contohnya# pelajar berbilang kaum me%akili pasukannya untuk bertanding dalam acara sukan yang diadakan setiap tahun seperti dalam pasukan bola sepak. ( +" $ecara tidak langsung# hubungan antara pelajar akan bertambah erat dan kukuh ibarat isi dengan kuku serta bersatu untuk mencapai matlamat yang diharapkan kerana bersatu teguh bercerai roboh. ( '" Kegiatan kokurikulum juga dapat mengembangkan potensi seseorang pelajar. ( (" $esetengah pelajar tidak mengetahui kelebihan yang terdapat pada dirinya. ( (" .elalui kegiatan kokurikulum# kelebihan itu akan dapat diketahui apabila seseorang pelajar bergiat dalam kokurikulum. ( *" $ebagai contohnya# ada pelajar yang tidak mengetahui kelebihan yang ada pada dirinya# tetapi setelah menyertai kegiatan kokurikulum# bakatnya terserlah dan terus bergiat dalam acara yang diminati# yang akhirnya menjadi juara di kelabnya. ( (" )engan ini# pelajar itu akan berpeluang untuk me%akili kelabnya untuk bertanding pada peringkat sekolah. ( +" $ecara tidak langsung# kejayaan pada peringkat sekolah ini akan memba%a pelajar ini untuk me%akili daerah# negeri# dan kemudiannya negara .

Kesimpulannya# ( *dgn" pihak sekolah hendaklah memainkan peranan supaya pelajar bergiat cergas dalam kegiatan kokurikulum. ( +ndpt" (al ini demikian kerana kegiatan kokurikulum ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menjadi lebih giat dan cergas. ( (rpn" $elain itu# kerjasama daripada semua pihak terutamanya ibu bapa harus diperkukuh supaya segala aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan. ( +ndpt" +epatah .elayu mengatakan baha%a hati gajah sama dilapah# hati kuman sama dicecah. ( *dgn" ,leh itu# semua pelajar digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum supaya pelajar yang berdaya saing# berketerampilan# kreati- dan inovati- dapat dihasilkan.