Anda di halaman 1dari 1

PKK/KIP/PC-04

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN


KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
BORANG PENILAIAN KURSUS
Nama Kursus
Nama Penganjur

: **( PP-PPD / PP-PPT / PPL )**


: __________________________________________________________

Tempat Kursus

: __________________________________________________________

Tarikh Kursus

: __________________________________________________________

Penceramah

: _____________________ Penceramah 2 : ______________________

Sila tanda () dibawah nombor yang berkenaan dalam kotak yang telah disediakan.
Kunci:

5 - Sangat Setuju
2 - Kurang Setuju

4 - Setuju
1 - Tidak Setuju

3 - Berkecuali

Bil
Perkara
1. Objektif kursus telah dicapai
2. 2.1 Penyampaian kursus penceramah 1
a. Pengetahuan fasilitator tentang kursus adalah tinggi
b. Mutu penyampaian fasilitator adalah baik
c. Isi yang disampaikan jelas
d. Menggunakan alat pandang dengar dengan baik
e. Turutan topik dalam jadual adalah sesuai
f. Kerja sindiket sesuai dengan objektif kursus
2.2 Penyampaian kursus penceramah 2
a. Pengetahuan fasilitator tentang kursus adalah tinggi
b. Mutu penyampaian fasilitator adalah baik
c. Isi yang disampaikan jelas
d. Menggunakan alat pandang dengar dengan baik
e. Turutan topik dalam jadual adalah sesuai
f. Kerja sindiket sesuai dengan objektif kursus
3. Isi kandungan kursus adalah sesuai dengan objektif kursus
4. Kemudahan kursus yang disediakan:
a. Dewan/bilik sesuai/selesa
b. Nota Kursus jelas dan berkualiti
c. Alat/bahan kerja sindiket adalah mencukupi
d. Alat/Bahan Bantu Mengajar yang sesuai
5. Kesesuaian tempoh kursus
a. Tempoh keseluruhan kursus bersesuaian dengan objektif
b. Masa yang diperuntukkan bagi setiap topik adalah sesuai
Komen dan Cadangan :

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__