Anda di halaman 1dari 5

T-MAP_TUGASAN_B17

Tajuk Konteks Tingkatan Tema Topik !bjekti" Hasil Pembelajaran

: Mataku duniaku!!!!! : Sains Tingkatan 2 Dunia melalui Deria Kita : Dua : Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup : Ca aya dan Pengli atan : #$% Mema ami &a aya dan pengli atan : Di ak ir pembelajaran' pelajar(pelajar dapat: Menyatakan pelbagai jenis ke&a&atan pengli atan

Pengeta uan sedia ada : #) Pelajar tela mempelajari pantulan dan pembiasan &a aya$ 2) Pelajar tela dideda kan dengan * jenis peta pemikiran$ +,M : Kertas ma jung' marker pen'selotap' &ermin mata rabun jau dan rabun dekat' gambaraja $ +ra an : #$ Murid diba agikan kepada % kumpulan$ 2$ Setiap kumpulan diminta mende"inisi apa yang mereka ta u dan "a am berkaitan ke&a&atan pengli atan menggunakan peta pemikiran$-Peta bulatan) .$ Setiap kumpulan diberikan dua &ermin mata + dan , di mana &ermin mata + adala &ermin mata rabun jau dan &ermin mata , adala &ermin mata rabun dekat$ /$ Setiap kumpulan diminta menganalisis kedua(dua &ermin mata tersebut dan membuat peta pemikiran untuk mengenalpasti pun&a(pun&a &ermin mata tersebut digunakan$-Peta pelbagai alir) 0$ Kemudian' setiap kumpulan diberi beberapa gambar dan diminta mengenalpasti objek yang mereka li at dalam gambar tersebut$ 1$ +kti2iti seterusnya' pelajar diminta menyatakan jenis ke&a&atan pengli atan yang tidak ada dalam akti2iti tadi melalui pemba&aan pada buku teks$ %$ Semua jenis ke&a&atan pengli atan yang diperola i melalui akti2iti dan pemba&aan buku teks perlula dikemukakan menggunakan peta pemikiran$ -Peta pokok)

___________________________________________________________________________________________________________ Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013

T-MAP_TUGASAN_B17

.Aktiviti 2

___________________________________________________________________________________________________________ Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013

T-MAP_TUGASAN_B17

Lampiran 1 (Peta Bulatan)

Buta gelap

kabur

Rabun

Ke&a&atan Pengli atan

Tidak nampak mata

cermin

___________________________________________________________________________________________________________ Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013

T-MAP_TUGASAN_B17

Lampiran 2 (Peta pelbagai alir)

Tidak bole meli at objek jau dengan jelas

3mej jatu di adapan retina

Cermin mata +

Tidak bole meli at objek dekat dengan jelas

Cermin mata ,

3mej jatu di belakang retina

___________________________________________________________________________________________________________ Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013

T-MAP_TUGASAN_B17

Lampiran 3 (Peta Pokok)

4enis(jenis ke&a&atan pengli atan

Rabun jauh

Rabun dekat

Astigmatisme

Buta warna

kesukaran meli at objek jau

kesukaran meli at objek dekat

Melihat sebahagian objek lebih jelas berbanding bahagian lain

Sukar membezakan warna terutama warna biru dan hijau

titik tumpuan imej terbentuk di adapan retina

titik tumpuan imej terbentuk di belakang retina

Permukaan kornea yang tidak sekata

___________________________________________________________________________________________________________ Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013