Anda di halaman 1dari 4

ANALISIS SECARA KRITIS BAHAN BACAAN .

TAJUK ARITIKEL : PENGARUH KEMAHIRAN KOMUNIKASI STRATEGIK TERHADAP PRESTASI ORGANISASI

Rujukan 'ama Penyelidik *hur+h ,-./01

Siti Suriani Haji Othman, Prof. Madya Dr. Zolkepli Buang, Lam ak !umpang, "l ert #ei$al % Muhd. #ei$al &$mail Dapatan(Pandangan -.2omunika$i merupakan perkara yang amat penting agi $e$e uah organi$a$i. !anpa $atu $i$tem komunika$i yang erke$an, pro$e$ dan peran+angan $e$e uah organi$a$i tidak akan dapat erjalan dengan lan+ar dan teratur agi men+apai o jektif yang telah ditetapkan. 3. 2e olehan manu$ia untuk mengkoordina$ikan kemahiran4kemahiran komunka$i yang ada dengan tindakan oleh mem er ke$an yang mendalam terhadap ke erke$anan $e$e uah organi$a$i. )eni$ ahan "rtikel )urnal !ema 2epentingan komunika$i dalam organi$a$i.

!aylor ,35551

2omunika$i merupakan perkara yang amat penting agi $e$e uah organi$a$i. !anpa $atu $i$tem komunika$i yang erke$an, pro$e$ dan peran+angan $e$e uah organi$a$i tidak akan dapat erjalan dengan lan+ar dan teratur agi men+apai o jektif yang telah ditetapkan. 2omunika$i merupakan perkara yang amat penting agi $e$e uah organi$a$i. !anpa $atu $i$tem komunika$i yang erke$an, pro$e$ dan

uku

2epentingan komunika$i dalam organi$a$i.

)aafar ,35561

uku

2epentingan komunika$i dalam organi$a$i.

peran+angan $e$e uah organi$a$i tidak akan dapat erjalan dengan lan+ar dan teratur agi men+apai o jektif yang telah ditetapkan. 3. 2omunika$i erupaya erfung$i $e agai alat men+apai o jektif dalam organi$a$i, alat untuk mengumpul dan menye arkan maklumat, alat ka7alan ahli4ahli dalam organi$a$i, pendorong ahli organi$a$i, alat dalam pro$e$ pengam ilan pekerja, mem eri latihan kepada pekerja, me7ujudkan hu ungan kerja antara indi8idu, alat mem uat keputu$an, penilaian pre$ta$i, a$pek ke$elamatan pekerja, mengukuhkan di$iplin pekerja dan alat $o$iali$a$i antara ahli dalam organi$a$i. Lynott ,35591 2emahiran komunika$i yang aik erupaya meningkatkan keyakinan diri, meningkatkan produkti8iti dan mengurangkan tekanan di tempat kerja atau $e aliknya. 2emahiran komunika$i yang erke$an untuk diaplika$ikan dalam organi$a$i yang ertera$kan perniagaan adalah kemahiran4 kemahiran komunika$i $trategik. 2omunika$i merupakan fa+tor utama dalam menentukan ke erke$anan penguru$an dalam organi$a$i dan hu ungan antara "rtikel )urnal

O:hair et al. ,35531

uku

*arrel et al ,-..;1

uku

pekerja dalam men+apai o jektif organi$a$i. <reen erg dan Baron ,35561 #ung$i komunika$i dalam organi$a$i adalah untuk mem eri arahan untuk tindakan di uat ,dire+t a+tion1 2etidakmampuan indi8idu yang terli at dalam idang teknikal mengua$ai a$pek4a$pek penguru$an akan menjadi pun+a utama keke+e7aan dalam kerjaya. "ntara kemahiran komunika$i yang perlu dikua$ai oleh jurutera adalah kemahiran ertuli$ dan kemahiran ertutur. 2eu$aha7anan $e agai $atu pro$e$ di mana manu$ia mengenal pa$ti peluang yang ada untuk memua$kan kehendak dan kemudian mengumpul dan menggunakan $um er4 $um er yang ada untuk men+apai kehendak mereka. "rtikel )urnal Pengaruh 2emahiran 2omunika$i Strategik !erhadap Pre$ta$i Organi$a$i uku

Salihudin Ha$$im dan Mohd. Ra=ali " dul 2adir ,355-1

uku

!enopir dan 2ing ,35591

uku

)one$ ,35591

uku

)eni$ ahan !ema Bidang Pengenalan ( Latar elakang O jektif 2ajian

-. Melihat pengaruh jarak $o$ial dan juga $tatu$ $o$ial di dalam $trategi lakuan $apaan re$ponden lelaki dan perempuan. 3. Melihat per e=aan entuk dan lakuan $apaan di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan dalam kontek$ per$ekitaran akademik. Pelajar $e uah in$titu$i pengajian tinggi. !uga$ Penyempurnaan 7a+ana

Bahan 2ajian ( Data kajian

!emu ual *atatan pemerhatian

Bata$an 2ajian

!uga$ Penyempurnaan >a+ana ? 309 orang !emu ual ? 65 rang

!eori ( Pendekatan 2ajian

So$iopragmatik Lee+h #itur &nterak$i Sher=er Pemerhatian etnografi

2aedah 2ajian

2ajian kualitatif ? pendekatan etnografi pertuturan. 2ajian kuantitatif ? menggunakan $oal $elidik.

Ha$il 2ajian

-. )ika jarak $o$ial pelajar adalah dekat, mereka +enderung untuk menggunakan $trategi $apaan yang agak ka$ar. 3. Bagi pelajar yang mempunyai hu ungan yang agak rapat, pelajar perempuan le ih $ele$a menggunakan nama untuk menyapa manakala lelaki hanya $ekadar mengangguk kepala atau menye ut @haiA

2e$impulan(Penemuan terkini(Sum angan

-. )arak $o$ial dan $tatu$ $o$ial mempengaruhi $trategi lakuan $apaan pelajar lelaki dan perempuan di in$titu$i pengajian tinggi di Malay$ia. 3. Statu$ $o$ial mengharu$kan $e$eorang dipanggil $e$uai dengan po$i$inya di $uatu tempat ekerja dan $e$uai dengan tingkat pendidikan formal yang dilaluinya yang memye a kan $e$eorang ter$e ut memiliki gelaran formal. 6. 2ajian tentang perlakuan $apaan oleh dilanjutkan dalam kontek$ lain $eperti $apaan mengikut dialek tertentu untuk mema$tikan $amada penggunaan dialek mereka menggunakan ke+ekapan komunika$i $e$uai ataupun tidak dari $udut ke+ekapan $o$iopragmatik.