Anda di halaman 1dari 9

JENIS- JENIS KANAK- KANAK BERKEPERLUAN KHAS Berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara, semua kanak- kanak berhak untuk

mendapat pendidikan yang sempurna mengikut keupayaan masing- masing. Bagi kanak- kanak berkeperluan khas, mereka juga tidak terkecuali untuk mendapat pendidikan yang sebaik mungkin melalui program pendidikan khas yang disediakan untuk mereka. Garciulo ( !!"# telah mendefinisikan istilah berkeperluan khas sebagai $ Individuals who differ from societal or community standards of normalcy. These differences may be due to significant physical, sensory, cognitive, or behavioural characteristics. Many of these children many require educational programs customized to their unique needs. %eterusnya Garciulo &. ' mengklasifikasikan kanak- kanak berkeperluan khas kepada sembilan klasifikasi yang terdiri daripada terencat akal, kurang upaya dalam pembelajaran, kecelaruan emosi atau tingkah laku, pintar cerdas dan berbakat, masalah bahasa dan pertuturan dan lain- lain lagi. (i dalam la)atan penyelidikan kami ke Prasekolah Pendidikan *has +ntegrasi Pembelajaran, kami telah sebulat suara untuk memilih dua jenis kanakkanak berkeperluan khas iaitu kanak- kanak %indrom (o)n dan ,embab ( %lo) ,earner #. SINDROM DOWN *anak- kanak (o)n %yndrome memang tidak asing lagi di dalam Program Pendidikan *has &asalah Pembelajaran (P*BP#. *ehadiran mereka menceriakan lagi suasana kelas P*BP dengan ciri- ciri khusus yang mereka miliki. (o)n %yndrome merupakan kecelaruan genetik yang paling dikenali yang menyebabkan kerencatan akal pada kanak- kanak. &asalah %indrom (o)n ini berlaku tanpa mengira kira faktor bangsa, latar belakang pendidikan, kedudukan status sosial ekonomi dan gaya hidup. Faktor genetik banyak mempengaruhi risiko untuk berlakunya %indrom (o)n. -leh itu, sangat penting buat semua ibu bapa yang mempunyai anak %indrom (o)n untuk memahami baha)a penyakit tersebut bukan berpunca dari asuhan atau penjagaan yang tidak baik semasa anak-anak masih bayi. Punca sebenar %indrom (o)n adalah tidak diketahui. +a bermula dengan adanya kromosom tidak normal yang berlaku pada semasa pembahagian sel a)al dalam embrio semasa bayi di dalam rahim. &engikut kajian perubatan moden maslah ini mungkin berkaitan dengan genetic, pendedahan kepada pancaran sinar ., jangkitan /irus, ubat- ubatan yang kuat,

masalah hormon dan imunologi serta umur ibu ( peningkatan umur ibu meningkatkan berisiko#. %indrom (o)n adalah masalah (N0 hasil daripada gangguan kromosom yang menyebabkan perbe1aan fi1ikal dan kognitif. +a adalah gangguan genetik yang berlaku pada kira-kira 2 daripada 3!! kelahiran. (i dalam setiap sel badan yang normal akan mempunyai 45 kromosom, tetapi untuk pesakit %indrom (o)n, mereka mempunyai 46 kromosom dalam setiap sel tubuh mereka. 7erdapat tiga jenis %indrom (o)n yang dikenal pasti seperti berikut 8

Sindrom Down Trisomi 21: +ni adalah yang paling biasa (berlaku dalam kira-kira 9:;# di mana tiga nombor 2 kromosom ditemui bukan dua. <asilnya, setiap sel dalam tubuh pesakit %indrom (o)n mempunyai 46 kromosom dan bukan 45 kromosom seperti bayi yang normal.

Sindrom Down Tr ns!o" si: 7erdiri dari 4 - :; kejadian %indrom (o)n. (alam jenis ini, tambahan kromosom 2 itu termasuk ke dalam kromosom yang lain dalam setiap sel, biasanya di kromosom 24, 2 atau . +a boleh berlaku secara spontan atau boleh di)arisi dari salah seorang ibu bapa. =ika salah seorang ibu atau bapa adalah pemba)a, terdapat peningkatan risiko anak-anak yang lain mempunyai %indrom (o)n.

Sindrom Down Mos i#: Paling jarang berlaku terdiri daripada kira-kira 2; daripada kejadian. (alam jenis ini, sesetengah sel mempunyai satu kromosom tambahan (46# dan lain-lain mempunyai bilangan normal kromosom (45#. *erana hanya sel-sel tertentu yang terlibat, kanakkanak itu mungkin kurang terjejas kognitif dan fi1ikal. =enis ini disebabkan oleh kemalangan dalam pembahagian sel dalam perkembangan embrio dan berlaku kesilapan dalam salah satu daripada pembahagian sel yang pertama sejurus selepas mengandung.

(aripada penerangan di atas, dapatlah kita fahami sedikit sebanyak tentang %indrom (o)n yang berkaitan dengan sel badan di a)al kejadian penciptaan manusia itu sendiri. &enurut pandangan +slam, pertumbuhan janin itu ada sebahagian sempurna dan sebahagian tidak sempurna. Pada peringkat >mudghah> (embrio#, jika janin dibedah, kita akan dapat melihat baha)a pertumbuhan sesetengah organ janin adalah sempurna dan selebihnya adalah

tidak sempurna. +nilah yang dihuraikan dalam 0l-?uran dengan tepat seperti ayat 0l-?uran diba)ah8 ..Kami telah jadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis mani, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu... - S$r % A!-H &: ' Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian-mu dan menjadikan susunan tubuhmu yang seimbang Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu - S$r % A!-In(i)% r: *-+

Bagi orang-orang yang mempelajari ilmu sains kaji hayat, ayat ini memang benar. *ita boleh mempelajari bagaimana perkembangan penciptaan manusia dari alam rahim lagi. (an benarlah setiap sesuatu itu atas kehendak dan i1in 0llah )alau sebesar 1arah sekalipun. +ni dapat dilihat di peringkat pertumbuhan daripada gumpalan sel (1ygote# sehingga bayi sempurna (fetus#. "...Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan sebagai bayi,...@ - S$r % A!-H &: ' 0llah menyatakan baha)a segala sesuatu yang terjadi pada kandungan si ibu adalah rahsia-Nya yang telah ditentukan. &aka sebagai hamba kita tidak layak untuk mempersoalkan kenapa 0llah menjadikan segelintir manusia itu dilahirkan sempurna sifat atau sebaliknya. %ebagai contoh, manusia tidak boleh menga)al pembahagian sel (cell di/ision# yang berlaku semasa proses pembentukan antara sperma dan telur (meiosis#. Airiciri keturunan (Parents> trait inheritance# di dalam setiap sel kromosom juga adalah hak 0llah untuk menentukannya. <ikmahnya, setiap manusia itu adalah berbe1a-be1a dari segi fi1ikal luarannya dan sudah tentu setiap pemasalahan itu ada penyelesaiannya. LEMBAB ,SLOW LEARNER *anak- kanak lembam ini dikenali sebagai kanak- kanak yang memerlukan pendidikan khas pemulihan. &enurut &esse ( !!2#, keupayaan intelektual kanak- kanak berada pada tahap sederhana iaitu pada tahap 3: atau lebih di dalam skor ujian saringan kecerdasan. &ereka juga mempunyai masalah dalam memberi perhatian, mengumpul atau memproses maklumat yang diterima di dalam ingatan mereka. (i samping itu, kanak- kanak lembab ini mudah membuat kesalahan, sukar untuk menyiapkan tugasan, mudah hilang ingatan dan merasa sukar apabila melakukan tugasan secara berterusan serta tidak berminat terhadap proses pembelajaran.

Pada peringkat a)al persekolahan, kanak- kanak lembab sukar dikenal pasti disebabkan oleh kepayahan mereka menerima pembelajaran adalah tidak spesifik. %ekiranya mereka tidak dapat menguasai kemahiran "&, kanak- kanak ini akan diberikan pendidikan yang bersesuaian untuk memperolehi faedah daripada proses pendidikan. 0malan la1im dalam pengajaran pemulihan khas adalah sistem pengunduran dengan tujuan khusus untuk untuk mengatasi masalah ketidak upayaan kanak- kanak lemah dalam menguasai kemahiran asas "&. &enurut Ahua dan *oh (299 # melalui definisi dalam buku Panduan 0m *B%' terbitan 293 , menghuraikan maksud pemulihan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran yang khusus untuk kanak- kanak yang menghadapi masalah dalam penguasaan kemahiran "&. Pemulihan ini dianggap sebagai langkah alternatif untuk membolehkan kanak- kanak menguasai kemahiran tersebut. .IRI- .IRI MURID SINDROM DOWN DAN KAEDAH/ TEKNIK PEN0AJARAN DAN PEMBELAJARAN 0hmad *hairul Na1rin merupakan pelajar di %* %eri +man, *emaman. 0pa yang kami perhatikan sepanjang beliau di sana, 7erdapat ciri- ciri fi1ikal yang ada pada beliau adalah bentuk muka leper, kepala yang kecil, leher yang pendek serta mata sepet. %elain itu, Na1rin juga mempunyai tangan yang pendek, tapak kaki yang lebar dan ibu jari kaki yang pendek. 0ntara lain, Na1rin mempunyai badan yang lebih kecil berbanding dengan kanakkanak biasa. Na1rin juga lemah dalam koordinasi mata dan otot dan kurang upaya meneroka persekitaran. -leh yang sedemikian, sebagai seorang guru prasekolah pendidikan khas perlu menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai mengikut tahap perkembangan Na1rin. *onsep terapi dalam pendidikan khas adalah didasari dari konsep kepelbagaian indi/idu berkeperluan khas. 7erapi dalam pendidikan khas adalah salah satu kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 0kti/iti- akti/iti dalam terapi dapat membantu murid menguasai sesuatu kemahiran dari satu peringkat ke satu peringkat yang lebih tinggi. (alam kaedah ini, terapi fisio yang mudah diperlukan dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran. 0ntara latihan yang melibatkan psikomotor halus adalah meramas, merenyuk, mencubit, mengoyak dan pelbagai lagi. &elalui akti/iti ini, Na1rin dapat

meningkatkan keupayaan membina koordinasi mata tangan dan menggunakan otot- otot untuk menguasai kemahiran yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. +ni amatlah bertetapan dengan rutin harian yang dilaksanakan di prasekolah di mana menekankan aspek pengurusan diri. Aontoh akti/iti yang dilaksanakan Pn. Na1irah adalah membuat kolaj. 0kti/iti lain yang boleh dirancang seperti menggunting, main pasir, menguntai manic, contengan dan banyak lagi. &anakala dari aspek personaliti beliau, beliau seorang yang peramah dan periang. %etiap kali berbual- bual dengan beliau, beliau memberi respon yang baik. %elain itu, beliau juga mempunyai sifat bertanggungja)ab ketika bermain dan akan menyimpan setiap alat permainan yang telah dikeluarkan. Faktor sokongan ibu bapa amatlah penting. +ni dapat dibuktikan apabila kami berkongsi maklumat bersama ibu beliau dan turut menceritakan Na1rin seorang pembersih. &urid seperti ini hendaklah dijaga dengan baik dari segi emosi dan fi1ikal sejak lahir lagi. Perkembangan mental kanak- kanak %indrom (o)n kebiasaannya dikaitkan dengan keupayaan mental mereka. 7erdapat pelbagai cara untuk mengukur keupayaan mereka di antaranya melalui Bjian *ecerdasan %tanford- Binet dan Bjian *ecerdasan Ceschler. &elalui ujian ini dapat menentukan jenis kerencatan sama ada ringan, sederhana atau teruk, dan juga sama ada kanak- kanak dalam kategori boleh dididik, dilatih atau tidak boleh dididik. Bagi Na1rin pula beliau boleh dikategorikan kanak- kanak %indrom (o)n ringan di mana boleh dididik dan berupaya untuk belajar perkara- perkara asas dengan adanya proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang. ,a1imnya, program- program inter/ensi ini memberi fokus kepada penguasaan bahasa, peningkatan kemahiran kognitif dan sosial serta penjagaan diri kanak- kanak. Bagi Na1rin untuk menerima arahan memerlukan pengulangan yang acapkali dan ini telah dilakukan sendiri oleh Pn. Na1irah. (alam sesi pengajaran yang bertemakan *enderaan, Pn. Na1irah membunyikan kenderaan dan meminta Na1rin untuk memilih kenderaan tersebut tetapi beliau tidak berupaya untuk mengecam kenderaan tersebut. Calaupun Na1rin tidak berjaya melakukannya, sebagai seorang guru prasekolah pendidikan khas, teknik peneguhan untuk memupuk dan mengekalkan moti/asi murid dalam pembelajaran yang akan datang amatlah penting. +ni bagi memastikan Na1rin berasa seronok sepanjang berada di sekolah. &engikut %kinner, apabila sesuatu gerak balas atau tingkah laku yang dihasilkan adalah memuaskan, peluang mengulangi tingkahlaku operan ini akan bertambah. 7ingkahlaku operan ini boleh diajarkan dan dipelajari melalui satu stimulasi yang sesuai dan diberi sebaik sahaja )ujudnya tingkah laku operan itu. Aontoh peneguhan positif dengan

memberi pujian, penghargaan, hadiah dan sebagainya sebaik sahaja tingkah laku operan yang sesuai berlaku. 0pabila dikaitkan dengan keupayaan mental yang rendah secara tidak langsung Na1rin mempunyai masalah dalam kemahiran bertutur. Percakapan beliau tidak jelas apabila kami dengari ketika kami bersoal ja)ab dengan beliau. %ebagai guru prasekolah pendidikan khas, perlu memahami dan melaksanakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran lisan untuk Na1rin. (alam akti/iti pengajaran, guru hendaklah menggunakan bahasa yang mudah difahami dan ayat yang pendek. +ni adalah penting untuk merangsang kanak- kanak %indrom (o)n untuk belajar. +anya melibatkan kepada inter/ensi dan terapi pertuturan. (alam konteks ini, Na1rin mempunyai permasalahan lisan iaitu sebutan tidak jelas dan akti/iti a)al pertuturan bahasa adalah mendiskriminasi bunyi. %elain itu, permainan bahasa yang menarik boleh diajar melalui akti/iti mengeluarkan bunyi dari peti suara mengikut huruf- huruf yang mudah. 7erapi pertuturan adalah masalah dan gangguan pertuturan yang dihadapi oleh seseorang indi/idu. 7erapi pertuturan juga adalah kaedah yang digunakan untuk membantu murid yang mengalami kesukaran dalam menyebut perkataan dan berkomunikasi. &enurut Dncyclopedia Britannica terapi pertuturan ialah satu ra)atan untuk memperbaiki kecacatan pertuturan. +a mungkin berpunca dari otak, telinga, sepanjang peti suara yang menjejaskan suara, alat artikulasi, perkembangan dan kesukaran bercakap selepas penguasaan bahasa. 7erapi pertuturan dilakukan adalah untuk membantu seseorang menguasai pertuturan atau komunikasi dengan lebih baik. %elain itu, guru juga boleh menggunakan boneka dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Boneka yang disediakan juga hendaklah berdasarkan dengan minat kanak- kanak dan beliau sangat teruja untuk mengikuti pembelajaran yang telah dirancang. (i samping, melalui aksi dan lakonan juga boleh mengoptimumkan proses pembelajaran. %etiap akti/iti yang dirancang oleh guru tidak boleh secara berterusan dan bergantung pada masa yang sesuai iaitu ketika )aktu kanak- kanak aktif dan segar. Bagi Aikgu Na1irah, )aktu yang sesuai untuk Na1rin adalah pada )aktu pagi. *esimpulannya, keunikan kanak- kanak %indrom (o)n adalah mudah dikenali berdasarkan bentuk fi1ikal seperti, tubuh badan, muka dan tangan. Pendidikan yang terancang dan berkesan dapat membantu mereka berdikari apabila menamatkan alam persekolahan.

.IRI- .IRI MURID LEMBAM ,SLOW LEARNER- DAN KAEDAH/ TEKNIK PEN0AJARAN DAN PEMBELAJARAN &uhammad 7haEif Fau1an bin &ohd 7ajudin merupakan salah satu murid pendidikan khas di %* %eri +man. Fau1an dikategorikan sebagai murid lembam dan dalam masa yang sama kanak- kanak itu mempunyai ketidakupayaan dari segi fi1ikal. 7erdapat beberapa ciri bagi kanak- kanak lembam seperti pencapaian pelajaran atau akedemik berbe1a. *anak-kanak ini pendiam, tidak aktif dan tidak banyak cakap dan sukar menerima arahan. +ni jelas dibuktikan apabila kami bersoal ja)ab dengan Fau1an dia tidak memberi respon dan hanya tersenyum. *anak- kanak tersebut tidak dapat berkomunikasi seperti kanak-kanak biasa. Fau1an juga tidak dapat menyebut huruf-huruf yang tidak tepat dan salah dan selalu bertukar-tukar huruf. *etika membaca dan menulis, mereka akan meninggalkan huruf,sukukata atau perkataan dan kerap melakukan kesalahan dalam ejaan dan tanda bacaan. 7ulisan kanak-kanak lembam selalunya buruk dan sukar dibaca apabila mereka menulis tanpa ketetapan sama ada menaik dan menurun, menulis huruf terbalik atau turutan dan arah yang salah. Perbendaharaan kata yang terhad dan tatabahasa yang tidak tepat. Bntuk itu, strategik mengajar kanak- kanak lembam hendaklah secara jelas dengan mengubah dari abstrak kepada konkrit, %ha)( !! #. Pembelajaran akan menjadi lebih mudah sekiranya subjek yang diajar boleh dilihat dan didengar. Penggunaan alat bantuan fotografik dan penggunaan kad ber)arna memudahkan pengajaran guru kerana kanakkanak ini dapat melihat apa yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan banyak pancaindera akan mempertingkatkan keupayaan mereka. %elain itu, Pn. Na1irah juga memberi pendedahan a)al kepada Fau1an dalam penggunaan teknologi maklumat. *ebiasaannya, terdapat akti/iti yang telah disimpan di dalam komputer dan peranan guru untuk mengaplikasikannya dalam proses pengajaran. Penggunaan ini amat sesuai digunakan untuk menarik perhatian dalam mempelajari subjek yang diajar dan mengelakkan kanak- kanak tersebut berasa cepat bosan. %ebagai contoh, Ddyburn (2992# telah membuktikan murid istime)a lebih berjaya memperoleh maklumat dengan menggunakan ensiklopedia secara elektronik berbanding dengan ensiklopedia bercetak. &enurut Pn. Na1irah, Fau1an seorang yang FmoodyG ketika berada di dalam kelas. Bagi beliau, ianya sebagai cabaran untuk melayan karenah Fau1an yang tidak menentu.

*esabaran yang tinggi yang ditunjukkan oleh Pn. Na1irah amatlah kami hormatinya. Bntuk mengatasinya, kaedah dan teknik melalui terapi mu1ik diterapkan dalam pengajaran guru. +ni adalah penting kerana mu1ik memberi impak interaksi antara dan sesama indi/idu. +a boleh mencetuskan idea dan mempengaruhi FmoodG dan tahap akti/iti yang dilakukan. &elalui mu1ik juga dapat me)ujudkan pembelajaran yang menyeronokkan, memperkembangkan penghargaan diri dan menggalakkan interaksi yang positif. %ecara tidak langsung, dapat menarik minat Fau1an sebelum sesi pengajaran bermula. Guru juga hendaklah bijak untuk mena)an hati Fau1an yang sering menunjukkan tingkah laku yang tidak dijangka. &aklumat yang telah dikongsi bermasa Pn. Na1irah, Fau1an suka bermain air. Guru juga boleh merancang pengajaran mengikut minat murid dan terapi hidro amat sesuai untuk dilaksanakannya kerana kombinasi pergerakan motor kasar dan halus serta mental kanakkanak dapat dirangsang secara serentak. 0kti/iti yang sesuai adalah berenang namun akti/iti ini memerlukan kerjasama dari ibu bapa serta pakar terapi yang berkaitan. Pergerakan dalam air lebih mudah dan bebas serta tidak dibebani alat sokongan lain selain daya apungan air. &elalui terapi seumpama ini dapat memantapkan perkembangan fi1ikal, melembutkan sendi dan meningkatkan daya tahan jantung dan otot rangka kanak- kanak tersebut. %elain itu, Fau1an juga mempunyai masalah dalam aspek sosial. *esukaran di dalam aspek sosial boleh menyebabkan permasalahan semakin kompleks dan rumit ( Ahua H *oh, 299 $ <allahan H *aufman, !!5$ 'athus, !!4#. Fau1an hanya berminat bermain kepada peralatan sahaja. Airi- ciri yang sedia seperti kurang tumpuan, kecuaian dan sebagainya sudah pasti menyebabkan kanak- kanak ini lebih cenderung mengalami masalah sosio emosi. Bagi memenuhi keperluan murid, guru hendaklah merancang pengajaran indi/idu atau lebih dikenali sebagai 'P+. 'P+ adalah satu perancangan pendidikan indi/idu dibuat secara bertulis yang mengandungi perancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk kanakkanak tersebut. Pandangan keluarga kanak- kanak tersebut dan para professional yang lain turut terdapat dalam kandungan 'P+. +ni dapat dijelaskan apabila Pn. Na1irah sendiri melaksanak 'P+ di sekolahnya. ( sila rujuk lampiran #. (engan adanya 'P+, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan Fau1an. *onklusinya,

RUJUKAN ))).alhidayah.medic.comIcoretan-hj-lokmanIsindrom-do)n J diakses pada 3 -gos !2"K http8II))).ne1iahkamaruddin.blogspot.com J diakses pada 2: -gos !2"K http8II))).sitihajarjamaludin.blogspot.comI !2!I!4Ikanak-kanak-berkeperluan-khas.html. J diakses pada ! -gos !2"K ))).scribd.comIdocI 295:! :I*ajian-*es-&urid-&undur-(an-,embam J diakses pada -gos !2"K