Anda di halaman 1dari 9

SK BANDAR TEKNOLOGI KAJANG BANDAR TEKNOLOGI KAJANG, 43500 SEMENYIH SELANGOR

PERMOHONAN PROJEK NAIK TARAF KELAS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) NEGERI SELANGOR

NAMA SEKOLAH : SK BANDAR TEKNOLOGI KAJANG DAERAH : HULU LANGAT, SELANGOR TARIKH DIBUKA : 01 MAC 01

K!"#$% K!"&$ C$'$()$( M!*+,($ '$( M!()-+$.%-$, B$()-($( K!/$% P!(',',0$( K.$% I(#!)"$%, B!"*$%$/$. P!*+!/$&$"$( SK BANDAR TEKNOLOGI KAJANG

11 LATAR BELAKANG PROJEK

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) SK Bandar Teknologi Kajang telah dibuka pada 1 Mac 2 12! Pada a"al penubuhan# han$a terdapat 2 orang guru dan % orang murid sahaja! Program ini dibuka dengan menggunakan salah sebuah kelas di sekolah ini iaitu Sel& 'ccess (earning )lass (S'() $ang dikelolakan oleh Panitia Bahasa Inggeris! Pada ketika itu# kemudahan $ang disediakan han$alah kelengkapan perabot asas bilik darjah seperti kerusi dan meja murid! *amun begitu# pada tahun 2 1+ bilangan murid telah bertambah seramai 1% orang di mana tiga orang daripada mereka adalah murid $ang berkerusi roda! ,leh $ang demikian# guru terpaksa menempatkan dua buah kelas di dalam satu bilik darjah $ang han$a dibahagikan dengan perabot! Selain itu# program kami juga tidak mempun$ai tandas dan bilik air $ang sesuai untuk murid-murid PPKI! Murid terpaksa menggunakan tandas $ang agak jauh dan tinggi dari bilik darjah! Manakala# murid-murid $ang berkerusi roda terpaksa memakai lampin ke sekolah kerana masalah tandas $ang tidak bersesuaian! Seterusn$a# ka"asan sekolah $ang kurang mesra ,K. juga men$ebabkan pergerakan dan pelaksanaan akti/iti murid PPKI terbatas! )ontohn$a# ka"asan sekolah tidak mempun$ai rail dan ramp untuk pelajar berkerusi roda! Selain itu# keadaan kelas PPKI $ang sempit dan padat men$ebabkan proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan baik kerana guru sentiasa perlu berjaga-jaga dengan keselamatan murid di dalam kelas! ,leh itu# memandangkan Program Pendidikan Khas Integrasi ini adalah program baru dan belum pernah diiktira&# maka pihak sekolah berharap agar 0abatan Pendidikan *egeri Selangor dan Kementerian Pendidikan dapat mempertimbangkan

pelaksanaan membina dan mengubahsuai bangunan kelas pendidikan khas di sekolah ini!

BIODATA SEKOLAH

N$*$ S!02/$. K2' S!02/$. D$!"$. S#$#-% B,/1 G-"- PPKI B,/1 PPM B,/1 E("2/*!( M-",' PPKI B,/,0 D$"&$. %!',$ $'$ S!%, K$5$%$(

: : : : : : : : : :

SK BANDAR TEKNOLOGI KAJANG BBA 4053 H-/- L$()$# S!02/$. K!"$&$$( 2"$() (3!"!*3-$() 1 2"$() 15 2"$() (10 L!/$0,4 5 P!"!*3-$() 1 1 %!%, B$('$"

1 OBJEKTIF PROJEK

)adangan pelaksanaan projek membina dan mengubahsuai bangunan kelas pendidikan khas ini adalah penting berdasarkan pertimbangan berikut1

2!1!

Keadaan bangunan dan kelas pendidikan khas $ang sedia ada tidak sesuai dan tidak kondusi&

2!2!

Kelas sedia ada tidak mempun$ai kemudahan asas seperti tandas dan ruangan $ang mencukupi untuk melakukan akti/iti! 3

2!2

3isiko keselamatan adalah tinggi memandangkan ruang kelas $ang sempit dan han$a menggunakan perabot sebagai pembahagi kelas!

2!%

Memerlukan ban$ak masa untuk membantu menguruskan pelajar ke bilik air kerana kedudukan tandas $ang memerlukan pelajar menuruni tangga

31 SKOP DAN KOMPONEN PROJEK DAN ANGGARAN KOS

)adangan projek pembinaan ini melibatkan pembinaan dan ubahsuai kekal kelas $ang sedia ada seperti berikut1

+!1!

.bahsuai lantai kelas kepada lantai berjubin dan membina pembahagi kelas atau partition

+!2!

Membina keperluan kemudahan mesra ,K. seperti tandas# r ramp, railing

dan parkir terutaman$a untuk murid berkerusi roda! +!+! Menukarkan papan kapur di kelas kepada papan putih atas &aktor kesihatan dan kesesuaian murid PPKI! +!2! Membina kabin untuk penambahan kelas dan ruang akti/iti!

41 OUTPUT DAN FAEDAH YANG DIJANGKA DARI PROJEK

Pelaksanaan projek ini akan dapat memenuhi keperluan seperti berikut1

2!1!

Mampu menjamin keselamatan guru dan pelajar kerana penambahbaikan

dapat meningkatkan kualiti dan struktur kelas dan keselesaan proses pengajaran dan pembelajaran 2!2 Meningkatkan dan memenuhi kemudahan asas $ang diperlukan

terutaman$a tandas dan ruang dapur $ang disediakan berasingan khas untuk murid PPKI! 2!+ Memenuhi aspirasi Kementerian untuk memberi kemudahan kepada murid PPKI supa$a dapat belajar dalam suasana kondusi& dan lengkap dengan kemudahan asas! 2!2 Mampu menjimatkan masa untuk menguruskan pelajar $ang masih memerlukan bantuan untuk mengurus diri semasa menggunakan bilik air! 2!% Proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih kondusi& dan sistematik

5 JUSTIFIKASI PROJEK

3asional penambahbaikan bangunan kelas PPKI ini adalah untuk 1

%!+

Membuktikan

baha"a

Kementerian

prihatin

dan

serius

terhadap

pendidikan golongan pelajar berkeperluan khas! %!2 Sebagai persiapan a"al bagi menampung semakin bertambah pada masa akan datang! %!% Meningkatkan kualiti kemudahan dengan mengutamakan keselamatan dan keselesasan pelajar pendidikan khas! 4i samping dapat bilangan murid PPKI $ang

meningkatkan sokongan dan keperca$aan ibu bapa terhadap program pendidikan khas! 5

6 IMPLIKASI SEKIRANNYA PROJEK TIDAK DILAKSANAKAN

Pelaksanaan projek ini adalah sangat penting dan sekiran$a tidak dapat dilaksanakan# ia akan memberi implikasi seperti 1

5!+

'spek keselamatan di kalangan guru dan murid tidak terjamin kerana keadaan ruang bilik darjah $ang sempit dan tidak sesuai!

5!2

Suasana pembelajaran kurang selesa dan kurang kondusi& kerana kelas $ang kecil dan tanpa kemudahan asas terutama sekali tandas dan dapur!

5!%

Memerlukan ban$ak masa untuk membantu menguruskan murid ke tandas kerana kedudukan tandas $ang memerlukan pelajar menuruni tangga dan murid sering berkeliaran jika dibiarkan

5!5

Mempengaruh minat dan ke$akinan ibu bapa atau penjaga untuk menghantar anak-anak mereka memasuki PPKI kerana kemudahan asas $ang tidak disediakan!

7 LAMPIRAN GAMBAR BERKAITAN PROJEK YANG DICADANGKAN

Keadaan dua buah kelas $ang sempit kerana terpaksa dibahagikan dengan perabot!

8 CADANGAN PELAN KELAS PPKI UNTUK PENGUBAHSUAIAN

PETUNJUK : 3uang .rus 4iri Kelas 1 Kelas 2 Kelas + 3uang guru

Pintu

LALUAN

PENUTUP Pihak sekolah berharap agar permohonan menaiktara& kelas PPKI SKBTK dapat dipertimbangkan dan mendapat tindakan $ang sepatutn$a! 6al ini kerana keadaan kelas $ang tidak kondusi& memberi impak $ang sangat besar dalam proses pengajaran dan pembelajaran! Selain itu# &aktor keselamatan dan keselesaan murid dan guru juga merupakan antara &aktor utama permohonan ini!

4isediakan oleh#

4isahkan oleh#

77777777!! (8.3. PPKI SKBTK)

777777777!
(8.3. B9S'3 SKBTK)

Anda mungkin juga menyukai