Anda di halaman 1dari 2

21, Jalan Landak Kelubi, Taman Century, 80250 Johor Bahru.

Tuan/Puan, Kesulitan penggunaan kad ATM CIMB dan mastercard E-Debit aya adalah !en""una !erkhidmatan #im!anan bank C$%B yan" melibatkan !enerimaan "a&i, !embayaran bil dan !erbelan&aan den"an men""unakan ma#ter'ard ()debit C$%B. *ntuk makluman, !ada +1 Jan 201, hin""a + -eb 2015, C$%B telah membuat !enyen""araan akaun di mana kad #aya tidak boleh di"unakan untuk men&alankan #emua uru#an melibatkan C$%B. etelah !enyen""araan, !ada , -eb 201,, kad C$%B #aya tidak boleh di"unakan hin""a . -eb 201,. *ru#an !erbelan&aan ()/ebit "a"al manakala !en"eluaran 0T% !ula tertera !erkataan, "URUS IA!A TIDAK DIBE ARKA " 1leh itu, !ada . -eb, #aya ke kaunter C$%B Kebun teh, Johor Bahru dan mereka memberikan ala#an #e!erti kad tamat tem!oh 2kad #aya tamat tem!oh !ada 20134, kad tidak di"unakan melebihi . bulan 2tarikh akhir kad di"unakan !ada +0Januari 201,4, 'i! ro#ak. %ereka mende#ak #aya menukar kad baru den"an ko# 5%12.00 yan" ditolak dari akaun #im!anan #aya. aya di&amin #ele!a# !enukaran kad, #aya boleh men""unakan me#in 0T% untuk men"eluarkan 6an". etelah men"i#i boran" dan menukar kad baru, kad #aya ma#ih tidak boleh di"unakan den"an !erkataan 7uru#nia"a tidak dibenarkan7. emakan dalam talian menda!ati terda!at !oton"an 5%+8,.00 untuk %BJB !ada . Jan 201, dan !oton"an 5%+8,.00 la"i ata# arahan C$%B Kota Tin""i. Bila #aya tanya tambahan !oton"an 5%+8,.00 untuk a!a9 Ja6a!annya hanyalah ala#an #e!erti #aya mem!unyai tun""akan !in&aman 0 B den"an C$%B. Bila #aya minta mereka #emak, dida!ati #aya tiada tun""akan dalam !embayaran !in&aman 0 B, kemudian mereka tanya ada ambil !in&aman lain, kad di"unakan oleh !ihak keti"a, 0khirnya, #etelah 2 &am #aya di kaunter khidmat !elan""an C$%B, mereka men"atakan 5%+8,.00 ini adalah duit yan" ditahan oleh !ihak bank #eba"ai 'a"aran !embayaran %BJB dan tidak boleh diuru#nia"akan #ehin""a 15 -ebruari baru duit ini 7dile!a#kan7. Pro#e# ini di!an""il 7(%05K7 oleh C$%B dan ini adalah !ro#edur bia#a. aya memberitahu ke!ada !e"a6ai ter#ebut !enahan duit #aya #elama dua min""u bukan !ro#edur bia#a C$%B. ebelum ini, #aya !ernah men""unakan kad ma#ter'ard ()debit C$%B di !am minyak untuk men"i#i minyak. Pihak C$%B akan

menahan 5%200.00 #etia! tran#ak#i &ika !en"i#ian di ba6ah 5%200.00 dan dile!a#kan #etelah + hari beker&a #aha&a. $ni #atu !eninda#an ke!ada !enyim!an #e!erti #aya. Tambahan !ula duit yan" ditahan adalah banyak untuk #aya dan dua min""u adalah #eten"ah bulan dari "a&i dan amat menyu#ahkan #aya untuk men"uru#kan kehidu!an #e!erti !erbelan&aan harian, !er"erakan ke !e&abat dan lain)lain. e!atutnya #etelah C$%B melak#anakan !enyen"aaran, !erkhidmatan lebih bermutu, 'e!at dan tidak menyu#ahkan !elan""an. Tem!oh 'a"aran/!enahanan #e!atutnya lebih !endek dari + hari ke!ada #ehari bukannya di!an&an"kan ke dua min""u. Tambahan !ula, !embayaran ke akaun %BJB telah &ela# !ada . -ebruari.. 0!abila kad 0T% tidak boleh di"unakan #ebaik ditukar den"an yan" baharu dan di#ak#ikan !e"a6ai bank C$%B, mereka menyatakan !erkataan "URUS IA!A TIDAK DIBE ARKA " di#ebabkan #aya telah men""unakan kad 0T% lebih dari + kali !ada hari yan" #ama, . -ebruari dan akan !ulih !ada kee#okan harinya. Pada 3, 8, 8, 10, dan 11 -ebruari 201, kad 0T% C$%B #aya ma#ih belum boleh di"unakan 6alau!un den"an #ekali !er'ubaan. Perkataan "URUS IA!A TIDAK DIBE ARKA " ma#ih ada dan yan" tentu &ela# dan !a#ti, bayaran 5%12.00 telah di!oton" dari akaun #aya dan !enin"katan !erkhidmatan dari !enyen""araan #i#tem lebih menyu#ahkan !en""una. :an" benar,

2%1;/ 0L$ B$< J(%0L$4 = maklumat !eribadi #e!erti no akaun dan kad !en"enalan tidak di#ertakan untuk tu&uan ke#elamatn.