Anda di halaman 1dari 14

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS

Matematik II (B 2001)

POLITEKNIK PORT DICKSON


JABATAN MATEMATIK SAINS DAN KOMPUTER
NOMBOR KOMPLEKS
Nombor Kompleks ialah nombor yang berbentuk a + ib
di mana a dan b adalah nombor nyata
terdiri drpd bahagian nyata (a) dan bahagian khayal (ib)
Secara amnya,

a 2
= a 2 (1)
= a 2 i2
=ai

Contoh :
1.

2.

50 =

9(1) =
50(1) =

9i 2

= 3i

50i 2

= 5

2i

PERLU INGAT !!!

i2 = -1
(-1)nombor genap = 1
(-1)nombor ganjil = -1
Contoh :
a.

i8=i
15

2 (4)

= (-1) = 1

= i 2(7) i = (-1) 7 i = (-1) i = -i

b.

c.

3i34 - i13
= 3i2(17) - i2(6) i
= 3 (-1)17 - (-1)6 i
= 3 (-1) 1 i
= -3 - i

2i3 + 2 i18 - 3 i51


= -2 i2 i + 2 i2(9) - 3 i2(25) i
= -2 (-1) i + 2 (-1) 9 - 3 (-1) 25 i
= 2 i + 2 (-1) 3 (-1) i
= 2 i 2 +3 i
=5i2
CONTOH SOALAN :
d.

1. Ringkaskan kuasa bagi i yang berikut:


June/JMSK/PPD/750621
1

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

a.
i7
b.
i 12
c.
i 20
d
i 36
e. 7i 56 i 3 6
f.
8i 59 + 5i 97
2. Permudahkan bentuk nombor-nombor berikut:
a.
25
c.
38
b.

d.

81

69

Penambahan & Penolakan Nombor Kompleks


Jika z = x + yi dan w = u + vi
Maka, z + w = ( x + yi )

+ ( u + vi )

= ( x + u ) + ( yi + vi )
Nombor nayata
tambah
nombor nyata

z w = ( x + yi )

Nombor
kompleks
tambah
nombor
kompleks

- ( u + vi )

= ( x - u ) + ( yi - vi )
Nombor
kompleks tolak
nombor
kompleks

Nombor nayata
tolak
nombor nyata

CONTOH :
a)

( 3 + 4i ) + ( 5 + 6i )

= ( 3 + 5 ) + ( 4i + 6i)
= 8 + 10i

b)

( 5 + 3i ) ( 8 + 2i )

= ( 5 8 ) + ( 3i 2i )
= -3 + i

c)

( 7 + 5i ) + ( 2 3i )

= ( 7 + 2 ) + ( 5i + (3i) )
= ( 7 + 2 ) + ( 5i 3i )
= 9 + 2i

d)

( 4 2i ) ( 2 3i )

= ( 4 2 ) + ( -2i (-3i) )
= ( 4 2 ) + ( -2i + 3i )
=2+i

Pendaraban Nombor Kompleks


Jika z = a + bi dan w = p + qi

Kembangka
n ungkapan
June/JMSK/PPD/750621
2

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

Maka, z + w = ( a + bi ) x ( p + qi )
= (a x p) + (a x qi) + (bi x p) + (bi x qi)
= ap + aqi + pbi + bqi2
= ap + aqi + pbi + bq(-1)
= ap + aqi + pbi bq
= (ap-bq) + (aq+pb)i
CONTOH :
a)

Jika z = 3 + 4i dan w = 2 3i
maka zw = ( 3 + 4i ) ( 2 3i )
= ( 3 x 2 ) + ( 3 x (-3i) ) + ( 4i x 2 ) + ( 4i x (-3i) )
= 6 + (-9i) + 8i +( -12i2 )
= 6 + ( -i ) 12(-1)
= 6 i +12
= 18 i

b)

Jika z = 4 + i dan w = 3 + 2i
maka zw = ( 4 + i ) ( 3 + 2i )
= ( 4 x 3 ) + ( 4 x 2i ) + ( i x 3 ) + ( i x 2i )
= 12 + 8i + 3i + 2i2
= 12 + 11i + 2(-1)
= 12 + 11i - 2
= 10 + 11i

Pembahagian Nombor Kompleks

June/JMSK/PPD/750621
3

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

Bagi proses pembahagian, perlu gunakan konjugat supaya penyebut jadi nombor nyata
Saling
memusna
hkan

Contoh :
1.

2.

3
2 + 3i
3
2 3i
=

2 +3i
2 3i
a2 + b2
6 9i
=
4 +9
6 9i
=
13
6
9i
=

13 13

2 +i
3 2i
2 +i
3 + 2i
=

3 2i
3 + 2i
6 + 4i + 3i + 2i2
=
9 +4
6 + 7i + 2(-1)
=
13
6 + 7i 2
=
13
4 + 7i
=
13
4
7i
=
+
13 13

Jika z = a + bi dan w = a bi
Maka, zw = ( a + bi ) ( a bi )
= a2 abi + abi b2i2
= a2 b2i2
= a2 b2(-1)
Nombor
= a2 (-b2)
2+ 2
nyata
=a b
Oleh itu, w dikenali sbg konjugat
kompleks bagi z
Jika z = a + bi, konjugat bagi z
ialah
z* = a bi
zz* = a2 + b2

Kesamaan Nombor Kompleks


Katakan z = x + yi dan w = u + vi
Jika z = w, x + yi = u + vi
maka, x = u dan yi = vi
Bahagian
nyata

Bahagian
khayal

Contoh:
Diberi 3 2i = ( p + qi )( 5 + i ). Carikan nilai p dan q.
June/JMSK/PPD/750621
4

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

( p + qi )( 5 + i ) = 5p + pi + 5qi + qi2
y
= 5p + pi + 5qi + q(-1)
= 5p + pi + 5qi q
= ( 5p q ) + ( p + 5q )i

x=u

MAKA,

dan

3 = 5p q
q = 5p 3
q = 5( -5q 2 )- 3
q = -25q 10 3
26q = -13
q=

13

26
1
=
2

y=v
-2 = p + 5q
p = -5q 2
1
2
2

p = 5
=

1
2

CONTOH SOALAN :
1. Ungkapkan yang berikut dalam bentuk a + ib
a. 3 +
9
b. 2 +
8

c. 8 -

2.

Ringkaskan setiap yang berikut:


a. ( 3 + 4i) + ( 5 2i)
b. ( 7 + 6i) ( -4 3i)

3.

Ungkapkan yang berikut dalam bentuk a + ib:


2
2 +i
a.
b.
1 +i
12i

4.

Dalam setiap kes berikut, cari nilai x dan y.


a.
x + iy = ( 3 + i )(2 3i)
b. ( x + iy ) ( -2 + 7i ) = -11 4i
2 + 5i
c. x + iy =
1 i

RAJAH ARGAND

16

y
paksi khayal

P ( x, y )

Mewakili nombor
kompleks
z = x + yi
June/JMSK/PPD/750621
5

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

Hujah z

x
paksi nyata

r
P ( x, -y )
Modulus z

MODULUS z
HUJAH z

z =

x 2 +y 2

y
huj z = tan1
x

CONTOH :
Cari modulus dan hujah bagi setiap nombor kompleks berikut
y
a) 1 i
z = 12 +12
= 2

tan ve di
Huj z = tan 1 (-1/1)
sukuan
Sudut
= tan 1( -1)
2&4

dr asalan
= - 45
paksi-x
r
= 360 - 45
b) 3 + 4i
z = (3)2 +(4)2
= 25
=5
Huj z = tan 1 (4/-3)
= -53 8
= 180 - 53 8
= 126 52

y
r

CONTOH SOALAN :
Cari modulus dan hujah bagi setiap nombor kompleks berikut:
a) 1 3i
b)
1 + 2i
c) 3 5i
d)
-5 + 12i
June/JMSK/PPD/750621
6

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

e) -7 4i

f)

6 + (-2i)

PENAMBAHAN dan PENOLAKAN RAJAH ARGAND


Langkah-langkah :
1. Buatkan penambahan atau penolakan kepada nombor kompleks dulu
2. Dari hasil penambahan atau penolakan td, baru plotkan rajah argand.
3. Then tandakan hasil yg br td pd graf.
CONTOH :
Tunjukkan pada Rajah Argand, garis-garis yang mewakili nombor kompleks berikut
kemudian dapatkan modulus dan hujah bagi setiap satunya:

Z1 = 2 + 4i
Z3 = -5 3i
a)

Z2 = -3 + 2i
Z4 = 3 - 5i

Z1 , Z2 , Z3 , Z4

b)

Z1 + Z2
= ( 2 + 4i) + ( -3 + 2i )
= ( 2 + (-3) ) + ( 4i + 2i)
= -1 + 6i

c)

Z2 + Z3
= ( -3 + 2i ) + ( -5 3i )
= ( -3 + (-5) ) + ( 2i + (-3i) )
= -8 - i

d)

Z1 - Z3
= ( 2 + 4i) - ( -5 3i) )
= ( 2 - (-5) ) + ( 4i (-3i) )
= 7 + 7i

e)

Z3 - Z4
= ( -5 3i) ( 3 - 5i )
= ( -5 3 ) + ( -3i (-5i) )
= -8 + 2i

f)

Z2 - Z3
= ( -3 + 2i ) ( -5 3i )
= ( -3 (-5) ) + ( 2i ( -3i) )
= 2 + 5i

g)

Z2 - Z4
= ( -3 + 2i ) ( 3 - 5i )
= ( -3 3 ) + ( 2i ( -5i) )
= -6 + 7i

h)

Z1 + Z4
= ( 2 + 4i) + ( 3 - 5i )
= ( 2 + 3 ) + ( 4i + (-5i) )
=5-i

i)

Z1 - Z2
= ( 2 + 4i) - ( -3 + 2i )
= ( 2 - (-3) ) + ( 4i - 2i )
= 5 + 2i

RAJAH ARGAND

June/JMSK/PPD/750621
7

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

MODULUS dan HUJAH

June/JMSK/PPD/750621
8

Soalan
a)

Z1 = 2 + 4i

Modulus
z = (2)2 +(4)2
= 20
= 4.47

Hujah
Huj z = tan 1 (4/2)
= 63 26
= 63 26

Rajah Argand
y

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

Z2 = -3 + 2i

z = (-3) 2 +(2) 2
= 13
= 3.61

Huj z = tan 1 (2/-3)


= -33 41
= 180 - 33
41
= 146 19

Z3 = -5 3i

Z4 = 3 - 5i

b)

c)

d)

e)

f)

-1 + 6i

-8 - i

7 + 7i

-8 + 2i

2 + 5i

z = (-5) 2 +(-3) 2
= 34
= 5.83

Huj z = tan (-3/-5)


= 30 57
= 180 + 30
57
= 210 57

z = (3)2 +(-5)2
= 34
= 5.83

Huj z = tan 1 (-5/3)


= -59 2
= 360 - 59 2
= 300 58

z = (-1)2 +(6)2
= 37
= 6.08

Huj z = tan 1 (6/1)


= 80 32

Huj z = tan 1 (-1/-8)


= 7 7
= 180 + 7 7
= 187 7

z = (7) 2 +(7)2
= 98
= 9.90

Huj z = tan 1 (7/7)


= 45

= 45

z = (2) 2 +(5)2
= 29
= 5.39

Huj z = tan 1 (2/-8)


= -14 2
= 180 - 14 2
= 165 58

Huj z = tan 1 (5/2)


= 68 11
= 68 11

z = (-8) 2 +(-1) 2
= 65
= 8.06

z = (-8) 2 +(2) 2
= 68
= 8.25

y
June/JMSK/PPD/750621
9

y y

x
x

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

CONTOH SOALAN :
Tunjukkan pada Rajah Argand, garis-garis yang mewakili nombor kompleks berikut
kemudian dapatkan modulus dan hujah bagi setiap satunya:

Z1 = -3 + 5i
Z3 = -2 2i

Z2 = 5 - 3i
Z4 = 6 + 3i

a)
Z1 , Z2 , Z3 , Z4
c)
Z2 + Z3
e)
Z3 - Z4
g)
Z2 - Z4
i)
Z1 - Z2
BENTUK-BENTUK NOMBOR KOMPLEKS

b)
d)
f)
h)
j)

Z1 + Z2
Z1 - Z3
Z2 - Z3
Z1 + Z4
Z1 - Z4

a)

Bentuk Cartesian

a + bi

b)

Bentuk Trigonometri

|z| ( kos + i sin )


R ( kos + i sin )

c)

Bentuk Kutub (Polar)

|z|
R

d)

Bentuk Eksponen

Rej ( dlm bacaan radian)

CONTOH :
1. Tukarkan nombor kompleks z = -5 + 2i ke dalam bentuk Trigonometri, Kutub dan
Eksponen.
y

PENYELESAIAN :
a) Lakar rajah Argand untuk
pastikan kedudukannya
x

b) Modulus z

c)

Hujah z

R = z =
=

25 + 4

= 5.39

29

y

x
2

= tan 1
5
= tan 1 ( -0.4)
= 21.8 atau 0.38 rad

Huj z = = tan

paksi nyata
June/JMSK/PPD/750621
10

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

Maka = 180 - 21.8


= 158.2
d) Bentuk kutub

|z| atau R
5.39 158.2

e) Bentuk eksponen

Rej
=5.39ei0.38

f)

|z| ( kos + i sin ) atau


R ( kos + i sin )
=5.39 ( kos 158.2 + i sin 158.2 )

Bentuk trigonometri

2. Tukarkan nombor kompleks z = 2.5 ( kos 189 + i sin 189 ) ke dalam bentuk Cartesian,
Kutub dan Eksponen
PENYELESAIAN :
dapatkan nilai kos 189 dan sin 189 melalui kalkulator
kos 189 = - 0.988
sin 189 = - 0.156
a)

Bentuk cartesian

a + bi
= 2.5 ( ( - 0.988 ) + i(- 0.156 ) )
= - 2.47 - 0.39i

b) Bentuk eksponen

Rej
= 0.157 rad
=2.5ei0.157

c)

|z| atau R
2.5 189

Bentuk kutub

CONTOH SOALAN :
1. Tukarkan nombor kompleks berikut ke dalam bentuk Cartesian, Kutub
dan Eksponen.
a.

z = 4 ( kos 54 + i sin 54 )

b.

z = 15 ( kos 200 + i sin 200 )

c.

z = 3.5 ( kos 175 + i sin 175 )

d.

z = 5 ( kos 250 + i sin 250 )

2. Tukarkan nombor kompleks berikut ke bentuk Trigonometri, Kutub dan Eksponen.


June/JMSK/PPD/750621
11

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

a.

3 + 3i

b.

5 + 2i

c.

3 3i

d.

5 2i

TEOREM DE MOIVRE
( a + bi )n = |z|n ( kos n + i sin n )
+ 360k
Jika kuasanya ialah punca
kuasa atau kuasa pecahan
CONTOH :
1. Ungkapkan dalam dalam sebutan kos n dan sin n:
a) ( kos - i sin )4
b)
1
kos 2 + i sin 2
= kos 4 - i sin 4
= ( kos 2 - i sin 2 )-1
= kos (-2) - i sin (-2)
= - kos 2 - i sin 2
2. Dapatkan nilai bagi
a) (8 5i )3
PENYELESAIAN :
i)
Modulus z

R = | z | = 8 2 + 52
= 64 +25
= 89
= 9.43

ii)

Hujah z

iii)
iv)

Hujah z = 360 tan 1 ( 5/8 )


= 360 32
= 328

8 - 5i terletak di
sukuan 4
hujah dibaca
sebagai 360 -

8 5i = 9.43 ( kos 328 + i sin 328 )

Menggunakan Teorem De Moivre


( a + bi )n = |z|n ( kos n + i sin n )
MAKA :
( 8 5i )3 = 9.43 3 [ kos 3(328) + i sin 3 (328) ]
June/JMSK/PPD/750621
12

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

= 838.56 ( kos 984 + i sin 984 )


=

838.56 [ kos ( 984 - 720 ) + i sin ( 984- 720 )]

= 838.56 ( kos 264 + i sin 264 )


984 lebih drpd 2 pusingan
maka kena tolakkan 2
pusingan penuh ( 2 x 360)

b)

( -5 + 2i )1/4
PENYELESAIAN :
i)
Modulus z

R = | z | = (-5) 2 +2 2
= 25 +4
= 29
=5.39

-5 + 2i terletak di
sukuan 2
hujah dibaca
sebagai 180 -

ii)

Hujah z

iii)

iv)

Menggunakan Teorem De Moivre


( a + bi )n = |z|n ( kos n ( + 360K ) + i sin n ( + 360K ) )
MAKA :
( -5 + 2i )1/4
= 5.391/4 [kos (158.2+ 360k )/4 + i sin ( 158.2 + 360k)/4 ]

Hujah z = 180 tan 1 ( -5/2 )


= 180 68
= 112

-5 + 2i = 5.39 ( kos 112 + i sin 112 )

= 1.52 [kos (158.2+ 360k )/4 + i sin ( 158.2 + 360k)/4 ]


Sekarang perlu selesaikan nilai k tersebut mulakan dengan nilai k = 0
sehingga jumlah ( + 360k) tidak melebihi 360
Bagi k = 0

( -5 + 2i )1/4 = 1.52 (kos 39.6+ i sin 39.6)

Bagi k = 1

( -5 + 2i )1/4
= 1.52 [kos (158.2+ 360 )/4 + i sin ( 158.2 + 360 )/4 ]
= 1.52 ( kos 129.6 + i sin 129.6)

Bagi k = 2

( -5 + 2i )1/4
= 1.52 [kos (158.2+ 720 )/4 + i sin ( 158.2 + 720)/4 ]
= 1.52 ( kos 219.6 + i sin 219.6)

Bagi k = 3

( -5 + 2i )1/4
= 1.52 [kos (158.2+ 1080 )/4 + i sin ( 158.2 + 1080)/4 ]
June/JMSK/PPD/750621
13

BAB 6 : NOMBOR KOMPLEKS


Matematik II (B 2001)

= 1.52 ( kos 309.6 + i sin 309.6)


Bagi k = 4

( -5 + 2i )1/4
= 1.52 [kos (158.2+1440 )/4 + i sin ( 158.2 + 1440)/4 ]
= 1.52 ( kos 399.6 + i sin 399.6)

Bila k = 4, jawapan tidak diterima kerana hujah telah melebihi 360


CONTOH SOALAN :
1. Dapatkan nilai bagi.

a) ( 3 + 3i )
b) ( 5 + 2i )3
c)

( 3 3i ) 1/4

d) ( 5 2i )5

June/JMSK/PPD/750621
14