Anda di halaman 1dari 6

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN

________________________________________________________________________
HBAL3103
KEMAHIRAN MEMBACA BAHASA ARAB
JANUARI 2014
________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul
bercetak kursus ini.
2. Jawab dalam Bahasa Arab.
3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk
penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan
menggunakan saiz fon 16 Traditional Arabic dan langkau baris 1.5.
4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan.
Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan
dan arahan tugasan dalam jawapan anda
5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda
dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri.
6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 07hb - 09hb Mac 2014 atau Tutorial 4. Serahan
selepas 09hb Mac 2014 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima.
7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain.
Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

PENILAIAN

Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai
berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan.
Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester
bermula.

PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH

Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika
plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut:

Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30% : potongan 20% daripada jumlah
markah yang diperoleh.

Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50% : potongan 40% daripada jumlah
markah yang diperoleh.

Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.

SOALAN TUGASAN

.
.
.

.
) :
(

.

) 40 (

MUKA SURAT TAMAT

) )

PANDUAN RUJUKAN

1-

1982) .( . .
.

2-

2000) .( .
.
: .

3-

2002) .( .
. : .

4-

5-

2003) .( .
. :
.

6-

Modul HBAL 3103 Kemahiran Membaca Bahasa Arab, Fakulti Pendidikan dan Bahasa,
Open University Malaysia

7-

8-

9-

www.cafe.syria.com


http://fikr.com/freebooks/afghani


4) . 2007( .
...
http://www.uqu.edu.sa/ majalat/ shariaramag/mag22/mg-016.htm

10-

http://rmo-mohamadzulkifli.blogspot.com/