Anda di halaman 1dari 2

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU


BAN D 1 EVIDENS B1 DL1 E1 Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian B1 DB1 E1 Membaca ayat secara mekanis daripada sesuatu sumber dengan bimbingan. B1 DT1 E1 Menulis ayat mudah dengan bimbingan.(FN +FN, FN + FK, FN + FA, FN + FS B2 DL1 E1 Menceritakan perkara yang didengar . B2 DB1 E1 Memberikan maksud perkataan yang terdapat dalam petikan. B2 DT1 E1 Menulis !a"apan s#alan pemahaman dengan ayat yang gramatis. B3 DL1 E1 Mengemukakan s#alan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat B3 DL1 E2 Memberikan maklum balas tentang sesuatu perkara. B3 DB1 E1 Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca. B3 D1 E2 Menyusun isi penting. B3 DT1 E1 Menggunakan kata dan %rasa dalam perenggan. B3 DT1 E2 Menggunakan penanda "acana yang sesuai dalam perenggan. B4 DL1 E1 Mengemukakan hu!ah untuk menerima atau men#lak pendapat dengan s#pan dalam perbincangan. B4 DB1 E1 Men!elaskan maksud yang tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan. B4 DT1 E1 Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu ta!uk. B4 DT1 E2 Menulis idea utama dan idea s#k#ngan dalam perenggan dengan betul. ' B5 DL1 E1 Mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. B5 DB 1 E1 Membaca secara ekstensi% untuk mendapatkan maklumat. B5 DB 1 E2 Menghuraikan maklumat daripada bahan yang dibaca secara l#gik untuk membuat in%erens. B5 DT1 E1 Menghasilkan penulisan yang lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan ayat yang gramatis. B6 DL1 E1 Menyampaikan hu!ah secara kritis dengan sebutan, int#nasi dan gaya yang sesuai dengan beradab untuk mempengaruhi pihak lain. B6 DL1 E2 Membuat pertimbangan tentang pendapat yang dikemukakan dalam perbincangan. B6 DB1 E1 Membuat ramalan dengan memberikan alasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan. B6 DB1 E2 Menilai dan memberikan pendapat daripada bahan yang dibaca. B6 DT1 E1 Menghasilkan puisi menggunakan pelbagai ungkapan indah B6 DT1 E2 Menghasilkan pr#sa yang b#leh di!adikan c#nt#h. B6 DT2 E1 Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan bahasa dalam sesebuah penulisan.

&

Dengan ini disahkan bahawa Dokumen Standard Prestasi ini telah dibaca dan difahami serta akan diusahakan sehingga mencapai band yang tertinggi sepan ang tahun ini! "ANDA"AN#AN PE$A%A&' BAPA' "ANDA"AN#AN IB(