Anda di halaman 1dari 31

Pengenalan Sebelum membicarakan tentang teori kognitif Jean Piaget, kita perlu terlebih dahulu mengetahui beberapa konsep

penting yang diutarakan oleh beliau. Antara konsep-konsep penting tersebut adalah : 1. Skema -Ia meru uk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. -!ontohnya, se"aktu dilahirkan, bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap, memandang, mencapai, merasa, memegang, serta menggerakkan tangan dan kaki. -#agi gerakan memegang, kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. -$leh itu, bayi uga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh, ari ibu. -Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. %. Asimilasi

-Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara ob ek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada. -Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skemamhasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. -!ontohnya, seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebi i epal. $leh itu, kanak- kanak tersebut akan menggunakan skema memegang &skema yang sedia ada' dan sekaligus merasanya. (elaluinya, kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan )sebi i epal).

*. Akomodasi

-(erupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan. -Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi &menyesuaikan' persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. -Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembela aran. -!ontohnya, kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditun ukkan magnet akan menyatukan ob ek baru ke dalam skemanya dan me"u udkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu.

+. Adaptasi -Ia merupakan satu keadaan di mana "u ud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. -,eadaan keseimbangan akan "u ud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan se adi untuk mencipta hubungan apa yang dipela ari dengan kehendak persekitaran.

Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul di tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. (enurut beliau lagi, perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang rele-an. .anpa pengalaman-pengalaman tersebut, kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. $leh yang demikian, beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap yang mengikut turutan umur. Tahap-tahap perkembangan tersebut ialah : .ahap Sensorimotor / deria motor &dari lahir hingga % tahun' .ahap Praoperasi & % hingga 0 tahun'

.ahap $perasi ,onkrit &0 hingga 11 tahun' .ahap $perasi 1ormal &11 tahun hingga de"asa'

.ahap-tahap perkembangan

.A2AP S34S$5I($.$5 &6A5I 7A2I5 - % .A284'

Pada tahap ini, bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. ,ebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. #ayi tersebut mempela ari tentang dirinya dengan melihat, menyentuh, dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. ,ebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembela aran melalui pemerhatian &obser-ational learning' &(ussen dan ,agan, 190+'. 6alam perkembangan sensorimotor ini, terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu.

a' 6ari lahir hingga satu bulan &refleks'

#ayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. :erakan pantulan yang di"u udkan lahir melalui tingkah laku pendengaran, penyusunan, gerakan tangan &genggaman dan sebagainya', penyesuaian, pandangan, pergerakan mata dan sebagainya. :erakan ini belum dapat ditentukan perbe;aannya. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan saha a.

b' Sebulan hingga empat bulan &reaksi asas sekular'

Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. 6i tahap ini pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama. dengan itu tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk me"u udkan sesuatu situasi baru. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. bila mendengar sesuatu bunyi, bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah punca sumber bunyi. !ontohnya, sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang gan arannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan, dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi.

c' 3mpat hingga lapan bulan &reaksi sekular kedua'

6i tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian yang lebih. ,ebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem bela aran. #ayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. 6i "aktu ini, bayi boleh membuat tanggapan ten tang ob ek dalam tangannya. !ontohnya, bayi itu senga a memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tu uan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut.

d' 7apan hingga dua belas bulan & reaksi kordinasi'

Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang "u ud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. Pada tahap ini, perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. #ayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. !ontohnya, apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan, ia akan berbunyi.

e' 6ua belas bulan hingga lapan belas bulan &reaksi sekular ketiga'

Pada ketika ini, penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. hal ini, bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. di tahap ini, bayi memperlihatkan kema uan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu ob ek. bayi uga mengalami proses cuba aya tetapi dalam keadaan yang mudah. !ontohnya, kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian.

f' 7apan belas bulan hingga dua tahun &penggambaran pemikiran a"al'

#erlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami akti-iti permainan dan fungsi simbolik. Pada ketika ini, kanakkanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba aya dan dapat membe;akan enis- enis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. kanak-kanak uga telah

mengetahui tentang peranan antina dan fungsi indi-idu dalam rumahtangga.

.A2AP P5A$P35ASI & %-0 .A284 '

(enurut Piaget, perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. ,anak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan, contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. 4amun begitu, dari segi kualiti, pemikiran kanakkanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang de"asa. !ontohnya, pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana, di dunia ini, keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka saha a. Piaget uga mengatakan baha"a proses perkembangan kognitif kanak-kanak men adi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asasyang berlaku iaitu : 1 Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. 2 (elalui latihan yang diulang-ulang, rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga men adi skema tingkah laku yang stabil. 3 2al-hal umum yang betul-betul difahami oleh indi-idu bagi me"u udkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. Selain itu, Piaget uga mengatakan baha"a operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitupengamatan, ingatan dan bayangan. Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Sementara, ingatan pula ialah satu proses pembinaan, pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristi"a lalu. (anakala, bayangan merupakan satu

proses yang menyebabkan sensasi yang statik, selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. #agi tahap ini, Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : 4 .ahap Pro-konseptual & %-+ tahun ' 5 .ahap Pra-operasi & +-0 tahun ' 6i tahap pra-konseptual, kanak-kanak belum lagi dapat membe;akan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. 2al ini kerana, mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. ,ecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku, tegang, ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristi"a yang berbe;a. .erdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu <egocentrism', 'konsep sebab-akibat', 'peningkatan perolehan bahasa' dan <pembentukan identiti diri'. Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan = iaitu pengetahuan baha"a kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan / keadaan fi;ikal sesuatu ob ek. ,anak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu baha"a umlah, isipadu atau pan ang sesuatu ob ek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah.

.A2AP $P35ASI ,$4,5I. & 0 - 11 .A284'

.ahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 0 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Perasaan ingin tahu men adikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih de"asa. #erkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. ,anak-kanak akan mula bela ar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki ;aman persekolahan.

Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. (ereka faham akan konsep-konsep nombor, berat, susunan dan padatan. mereka uga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau ob ek. >alaubagaimanapun, kanakkanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan, ketuhanan, makna hidup dan sebagainya. (ereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau ob ektif seperti mengenali hai"an, tumbuhan dan sebagainya. 6engan itu, Inhelder dan Piaget &19?@' menegaskan baha"a kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas ob ek lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri.

P35I4:,A. $P35ASI 1$5(A7 &11 tahun ke atas'

Pada peringkat ini kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbangan bagi satu satu masalah. (ereka berupaya untuk berfikir secara

abstrak. Justeru, mereka boleh menyelesaikan masalah kompleks dan berbentuk hipotetikal yang melibatkan operasi abstrak.

.3$5I #58435 #eliau dilahirkan di 4e" Aork pada 1 $ktober 191?.#eliau lebih dikenali sebagai J.#runer. #eliau ini merupakan bapa kepada teori psikologi kognitif. #eliau

merupakan seorang yang istime"a kerana telah dilahirkan buta dan tidak dapat melihat setelah di angkiti katarak se"aktu beliau masih bayi.

P346I6I,A4

Pada mulanya, #runer bersekolah di sekolah umum. Pada tahun 19** beliau lulus dari sekolah tinggi. Setelah itu, beliau melan utkan pela aran ke 6uke 8ni-ersity. 6isana beliau mengambil urusan psikologi. Pada tahun 19*0 beliau mendapat gelaran A#. #runer kemudian menge ar ka ian pascasar ana di 2ar-ard 8ni-ersity, menerima (A pada 19*9 dan Ph.6. pada tahun 19+1. Semasa Perang 6unia II, beliau berkhidmat di ba"ah Jeneral 3isenho"er di Perang Psikologis 6i-isi (arkas .ertinggi #ersekutu 3Bpeditionary 1orce 3ropah. #eliau memainkan peranan yang penting dalam perancangan Pro ek (edison, suatu kurikulum matematik moden di Amerika Syarikat.

P34!APAIA4

Sebagai seorang tokoh kognitif yang ber aya, beliau telah menerima banyak pencapaian. Antaranya adalah, #A, 6uke 8ni-ersity, 19*0, Ph6, 2ar-ard, 19+1 &psikologi', Profesor psikologi di 2ar-ard &19?%-190%', Profesor psikologi di $Bford &190%-19@C', !I#A Pingat 3mas, 190+, untuk )ka ian khas dan asli), #al;an Pri;e pada tahun 19@0 untuk )sumbangan untuk memahami fikiran manusia) serta 1ello", American Academy of Arts and Sciences.

(A,78(A. .3$5I

#eliau banyak menghasilkan penulisan dalam bidang falsafah pendidikan,teoriteori pembela aran, dan proses penga aran. salah satu hasil penulisannya yang terkenal adalah .he Process of 3ducation. #uku ini telah men adi bahan ru ukan yang penting dalam menggubal kurikulum matematik moden di kebanyakkan negara.

#37AJA5

#ela ar merupakan kategori yang ter adi untuk memudahkan interaksi dengan realiti. selain itu, bela ar turut memudahkan tindakan. 2al ini berkait rapat dengan proses seperti pemilihan maklumat, generasi proposal, fasilitasi, proses membuat keputusan dan pembinaan dan u ian hipotesis. (urid yang bela ar berinteraksi dengan realiti akan dapat menetapkan kemasukkan yang sesuai dengan kategori mereka sendiri.2al ini kerana mereka akan menentukan kategori konsep yang berbe;a.

#ela ar adalah sebuah proses aktif dari persatuan dan pembinaan. Selain daripada itu, pengetahuab sedia ada murid uga merupakan faktor penting dalam bela ar. Ini memberi makna kepada organisma untuk menimba pengalaman dan membolehkannya untuk membentuk suatu media seperti peraturan ini:

1' menentukan sifat-sifat penting dari para ahlinya, termasuk komponen esensialnya.

%' menggambarkan bagaimana mereka harus diintegrasikan komponen penting.

*' menentukan batas-batas toleransi atribut yang lain untuk ahli termasuk ke kategori.

#runer membe;akan dua proses yang berkaitan dengan kategori: a'Pembentukan konsep &mempela ari konsep yang berbe;a' b',onsep .ingkat &mengenalpasti sifat yang menentukan kategori'.

#runer berpendapat baha"a pembentukan konsep merupakan proses yang ter adi lebih semua daripada konsep pada orang C-1+ tahun, sementara konsep konsep .ingkat pembentukan berlaku bukan dari usia 1? tahun.

,onsep boleh di bahagikan kepada tiga kategori iaitu:

D ,onsep kon untif

,osep ini meru uk kepada konsep yang mempunyai beberapa bahagian yang tergabung dan tidak boleh dipisahkan ataupun dikurangkan. Apabila salah satu bahagian ini diketepikan, maka, konsep tersebut men adi kurang lengkap.

D ,onsep dis untif

,onsep ini pula meru uk kepada bahagian-bahagian yang tergabung di dalam konsep ini boleh digunakan dalam satu situasi ataupun situasi yang lain.

D ,onsep hubungan

,onsep ini meru uk kepada kepada hubungan khas antara satu sama lain yang "u ud diantara bahagian-bahagian tersebut. ,ebanyakkan hubungan ini biasanaya terdiri daripada bahagian-bahagian yang mengandungi masa dan

ruang.

Selain itu #runer berpendapat, fungsi konsep utama adalah menyusun maklumat kepada sifat-sifat umum bagi sesuatu kumpulan ob ek atau idea, dengan bertu uan memudahkan pengurusan agar lebih ringkas, mudah difahami, mempela ari serta mengingati. (enurut beliau lagi, bahasa merupakan medium yang penting dalam perkembangan kognitif manusia. #eliau mempercayai manusia mula menggunakan tindakan sebagai usaha memahami alam sekitar, dan apabila tindakan tidak mencukupi, ia akan bertukar kepada penggunaan gamabar atau per"akilan simbol di mana bahasa memainkan peranan.

ASP3, .3$5I P3(#37AJA5A4

#runer berpendapat baha"a empat aspek berikut merupakan aspek yang penting dalam teori Arahan:

1' kecenderungan terhadap pembela aran

%'bagaimana pengetahuan boleh ditetapkan sehingga yang terbaik untuk diinternalisasi oleh pela ar

*' urutan paling efektif dalam menya ikan bahan bantu menga ar

+' Sifat dari hadiah dan gan aran.

I(P7I,ASI .352A6AP P34:AJA5A4 6A4 P3(#37AJA5A4

#erikut adalah implikasi dari teori #runer dalam pendidikan: 1' .eorem pembela aran (atematik

#runer dan ,enny &pembantunya' telah membuat pemerhatian di dalam kelas (atematik bagi mengka i faktor-faktor yang terlibat dalam teori ini. 2asilnya mereka telah #er aya membina empat teorem pembela aran seperti berikut:

D .eorem Pembinaan

(erupakan cara paling berkesan bagi seorang pela ar untuk mempela ari konsep, prinsip atau hukum matematik. !aranya adalah dengan membina per"akilan untuk konsep, prinsip mahupun hukum (atematik tersebut. Para pela ar perlulah men alankan sendiri akti-iti-akti-iti konkrit agar mereka lebih memahami.

D .eorem .atatanda

.atatanda (atematik ini perlulah mengikut tahap perkembangan kognitif pela ar itu sendiri. Ianya perlulah bermula dari mudah ke sukar mengikut tahap pemikiran pela ar pada "aktu itu.

D .eorem ,ontras dan Eariasi

$perasi ini ter adi apabila terdapat prosedur perkenalan per"akilan abstrak daripada per"akilan konkrit. ,onsep (atematik kebanyakkannya tidak memberikan makna kepada pela ar ika mereka tidak dapat membe;akan konsep yang lain. ,onsep nombor gan il dan nombor genap perlu di elaskan dengan membandingkan sifat-sifat yang berbe;a dalam kedua-dua enis nombor tersebut.

D .eorem Perhubungan

,onsep, prinsip dan kemahiran (atematik adalah saling berkaitan dengan kemahiran yang lain. 6i dalam proses pembela aran, guru perlu bi ak mengaitkan konsep-konsep, prinsip-prinsip atau kemahiran yang baru kepada pela ar.

%' Strategi penga aran dan pembela aran (atematik

Seseorang murid bela ar dengan cara menemui struktur konsep-konsep yang dipela ari. $leh yang demikian, #runer berpendapat kanak-kanak membentuk konsep dengan mengasingkan benda-benda mengikut ciri-ciri persamaan dan perbe;aan. Selain itu, penga aran adalah berdasarkan rangsangan murid

tersebut terhadap pengetahuan sedia ada mereka. #eliau turut mengatakan baha"a pembela aran (atematik akan men adi lebih mudah dengan penggunaan symbol untuk me"akili konsep-konsep yang berbentuk abstrak.

*' Prinsip-prinsip penga aran-pembela aran

(elalui buku tulisan #runer &19FF' yang ber udul .o"ard a .heory of Instruction, beliau menghuraikan empat prinsip penga aran-pembela aran berlandaskan teori yang dikemukakan oleh beliau sendiri.

D Prinsip moti-asi

#runer mempercayai baha"a kanak-kanak yang baru masuk sekolah mempunyai dua enis moti-asi diri, iaitu intrinsik ingin tahu dan dorongan mencapai kecekapan. Intrinsik ingin tahu adalah satu moti-asi yang mendorong minat kanak-kanak terhadap benda di sekeliling mereka. (anakala, dorongan untuk mencapai kecekapan diri adalah akti-iti yang menggerakkan mereka untuk mencuba secara rela hati dengan menyempurnakannya sendiri disamping saling bersaing sesame mereka.

D Prinsip struktur

Prinsip struktur memberikeutamaan terhadap isi pela aran yang sesuai dengan bentuk penga aran, dan apa enis bentuk penga aran yang sesuai digunakan kepada murid itu sendiri. #runer mencadangkan, penggunaan prinsip penga aran daripada konkrit kepada abstrak.

D Prinsip sekuen

(engikut #runer, prinsip ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu prinsip sekuen yang pertama &prinsip kesediaan'. 6i mana pada peringkat ini guru perlu menggunakan set induksi untuk menimbulkan moti-asi yang berterusan kepada murid agar akti-iti pembela aran akan men adi lebih mudah dan berkesan. Prinsip seterusnya adalah prinsip sekuen yang kedua. Prinsip ini adalah penggunaan dan perlaksanaan kaedah dan teknik menga ar. ,aedah dan teknik menga ar perlulah seimbang dengan perkembangan kognitif murid pada "aktu itu. Secara tidak langsung, ianya dapat mempertingkatkan daya keupayaan mental kanak-kanak. Prinsip sekuen ini dapat menghubungkaitkan pengalaman baru dengan pengalaman lama serta keberkesanan pembela aran dapat ditingkatkan.

D Prinsip peneguhan

#runer mencadangkan penggunaan kaedah inkuiri-penemuan sebagai strategi penga aran-pembela aran untuk member kesempatan kepada kanak-kanak membuat ka ian sendiri, agar mereka akan memperolehi kepuasan daripada dapatan ka iannya, demi menghasilkan peneguhan positif yang diharapkan.

+' Pembela aran inkuiri-penemuan &6isco-ery 7earning'

,aedah ini digunakan untuk akti-iti penga aran dan pembela aran di peringkat sekolah. Sehubungan dengan itu, guru perlulah mengatur situasi pembela aran untuk pela ar mereka dalam mengenal pasti masalah yang ditimbulkan, memahami dan menganalisisnya serta berusaha mencari alternatif a"apan sendiri.

?' Pembela aran konsep hukum dan prinsip melalui pendekatan induktif

Pendekatan induktif melibatkan akti-iti mengumpul dan mentafsir maklumat,

kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan. Penggunaan kaedah ini memerlukan guru memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. (elalui contoh-contoh inilah, murid dibimbing memikir, mengka i, mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung di dalam contoh-contoh tersebut. Se erus itu, mereka mampu membuat kesimpulan sendiri mengenai topik tersebut.

A4A7ISIS S>$.

6alam menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuatu teori adalah dengan menggunakan analisis S>$.. Analisis S>$. adalah sebuah kaedah perancangan strategik yang digunakan untuk menilai ,ekuatan, ,elemahan, Peluang, dan Ancaman yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam sesuatu teori yang dikemukakan. Analisis ini adalah bertu uan untuk mengenalpasti faktor-faktor dalaman dan luaran yang menguntungkan dan tidak menguntungkan untuk mencapai tu uan tersebut.

Analisis S"ot uga telah di alankan ke atas teori #urner. melalui analisis ini di dapati teori ini turut mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang tersendiri. kekuatan yang elas dapt dilihat dalam teori ini adalah ianya lebih berpusatkan kepada murid. 6i mana teori ini memerlukan murid berfikir secara kritikal dalam menerima proses penga aran dan pembela aran. Selain daripada itu, ianya dapat membantu murid-murid untuk melihat dari pelbagai perspektif yang berbe;a, murid dapat menganalisis perbe;aan dan persamaan yang telah dipela ari.

Setelah mengka i tentang kekuatan, mari lihat pula kelemahan yang tdrdapat dalam teori ini. kelemhan yang elas dapat dikenal pasti adalah murid hanya akan mengunakan kehendak dan emosi dalam memastikan mereka mencapai ob ektif pela aran tersebut. 4amun begitu, sekiranya dilihat dari segi peluang, murid-murid akan bela ar mempunyai pendirian dan keyakinan pada diri sendiri. Selain, ianya tidak menyekat pengetahuan murid tersebut. Ancaman yang mungkin dihadapi melaui teori ini adalah, apabila tenaga penga ar melebihlebihkan murid yang lebih menon ol berbanding murid-murid yang lain. (aka, tanpa disedari "u ud satu suasana bias di kalangan murid-murid.

Setelah mengka i tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat di dalam teori ini, satu kesimpulan dapat dibuat dimana guru perlu memainkan peranan yang penting di dalam men alankan akti-iti pembela aran.

P34:34A7A4 .3$5I :A:43

5obert (ills :agne lahir %1 $gos 191F, di 4orth Ando-er, (assachusetts. #eliau meraih i a;ah pertama dari Aale 8ni-ersity tahun 19*0 dan Ph.6. dari #ro"n 8ni-ersity pada tahun 19+C. 6ia adalah seorang profesor psikologi dan psikologi pendidikan di !onnecticut !ollege &:irl'&19+C-19+9', Pennsyl-ania State 8ni-ersity &19+?-19+F', Princeton &19?@-19F%', dan 8ni-ersity of !alifornia di #erkeley &19FF-19F9' dan seorang profesor di Jabatan Pendidikan Penyelidikan di 1lorida State 8ni-ersity di .allahassee mulai tahun 19F9. :agne uga berkhidmat sebagai pengarah penyelidik untuk .entera 8dara &19+9-19?@' di 7ackland, .eBas, dan 7o"ry, !olorado. 6ia beker a sebagai perunding untuk Jabatan Pertahanan &19?@-19F1' dan di Pendidikan 6inas Amerika Syarikat &19F+-19FF'. Selain itu, ia men a"at sebagai pengarah penyelidikan di American Institute of 5esearch di Pittsburgh &19F%-19F?'.

Peker aan :agne mempunyai pengaruh besar dalam pendidikan latihan ketenteraan Amerika Syarikat dan industri. :agne dan #riggs 7J termasuk di antara para perintis a"al konsep desain sistem pembela aran yang menun ukkan baha"a semua bahagian dari suatu pela aran atau suatu tempoh arahan boleh dianalisis dan baha"a semua bahagian boleh direka untuk beroperasi bersama sebagai rancangan bersepadu untuk arahan.6alam sebuah rencana yang signifikan berta uk )Pendidikan .eknologi dan Proses #ela ar) &Pendidikan Peneliti, 190+', Arahan :agne ditakrifkan sebagai )5angkaian kegiatan yang dirancang luaran yang mempengaruhi proses bela ar dan dengan demikian meningkatkan pembela aran.)

.eori Pembela aran :agne :agne telah mengenal pasti lapan peringkat pembela aran. Setiap pembela aran hanya akan dicapai sekiranya pela ar telah menguasai pembela aran di peringkat yang lebih a"al.Peringkat-peringkat ini ditun ukkan dalam ra ah diba"ah :

Peringkat-peringkat :agne adalah seperti berikut:

&a'Pembela aran Isyarat Seseorang indi-idu mempela ari gerak balas terhadap sesuatu isyarat. !ontohnya, apabilaseseorang menguap, kita dapat isyarat dia mengantuk. Apabila ayah pulang ke rumahdengan "a ah masam atau muram, anak-anaknya dapat isyarat ayah mereka tidak sukadiganggu. Pembela aran berlaku melalui pela;iman tingkah laku. !ontohnya, apabila guru masuk ke bilik dar ah, semua murid akan berdiri dan memberi ucapan, GSelamatse ahtera, cikguHI. 6alam hal ini, murid-murid telah

dila;imkan dengan tingkah laku tersebut.

b'Pembela aran :erak #alas Proses peneguhan penting untuk memperkuatkan pertalian antara rangsangan dengangerak balas. Peneguhan mesti diberi secara konsisten dan tekal supaya gerak balasyang positif dapat dikekalkan. !ontohnya, Ali menun ukkan ker a sekolah yang dia dapat @CJ. Ibunya memberi pu ian, G#agus, Ali pandai HI.Ali akan mengulang tingkah laku itulagi &membuat ker a sekolah dengan baik' untuk mendapat pu ian daripada ibunya.

&c'Pembela aran 5angkaian (otor Pembela aran rangkaian motor digunakan dalam pembela aran kemahiran sepertipermainan, mu;ik, elektronik, mekanikal dan lain-lain. 5angkaian merupakan satu siritingkah laku yang berkaitan untuk melengkapi tugasan yang di alankan.

d'Pembela aran Pertalian #ahasa 8ntuk menyatakan sesuatu prinsip, pela ar memerlukan kemahiran bahasa untukmengaitkan fakta, data dan konsep. Pertalian bahasa merupakan satu rangkaianberbahasa. Ia memerlukan kemahiran berbahasa yang telah dipela ari dahulu.

&e'Pembela aran 6iskriminasi #ela ar membe;akan benda-benda yang dipela ari mengikut ciri-ciri tertentu, untukmemudahkan proses mengkategori dan menyimpannya dalam ingatan. Pada masa yangsama, pela ar dapat membe;akan rangsangan atau maklumat penting berbandingmaklumat tidak penting dan memberi gerak balas berlainan untuk rangsangan yangberlainan. Pembela aran diskriminasi adalah sangat penting dalam proses pembela aran.Pela ar dapat menapis maklumat penting daripada maklumat tidak penting dan inimemudahkan proses pengkodan maklumat untuk disimpan dalam ingatan angka pan ang.

&f'Pembela aran ,onsep Pembentukan konsep bermula dengan pertalian berbahasa dan diskriminasi, iaitumengenali ciri-ciri sesuatu konsep secara tepat. Pela ar dapat membentukkonsepyang baik setelah membuat persepsi dan pengamatan terhadap ob ek, orang danperisti"a. Pela ar perlu didedahkan dengan banyak contoh-contoh yang elas supayadia dapat membentuk konsep yang betul dan tepat.

&g'Pembela aran 2ukum Pembela aran ini melibatkan gabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalamsesuatu urutan atau rangkaian. Pembela aran ini melibatkan penggunaan rumus, prinsipdan generalisasi.

h'Pembela aran Penyelesaian (asalah

Pembela aran ini melibatkan penggunaan prinsip, rumus, generalisasi, konsep danhukum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. .erdapat beberapalangkah dalam penyelesaian masalah, iaitu mengenal masalah, mencari maklumat,membuat hipotesis, membuat pilihan, membuat rumusan.

Penggunaan Prinsip Pembela aran dan Penga aran :agne

Prinsip pembela aran dan penga aran :agne boleh digunakan dalam penga aran dengan memberikan perhatian kepada dua perkara berikut:

-.eori pembela aran :agne menekankan sistem pembela aran harus bermula daripadayang mudah &peringkat asas' kepada yang rumit. Sebelum guru menga ar sesuatukemahiran yang lebih tinggi, guru mesti memastikan pela ar telah menguasai kemahiranasas yang perlu untuk pela aran baru.

- Supaya pembela aran men adi berkesan, :agne mencadangkan agar guru merancangpenga aran yang meliputi langkah-langkah yang dicadangkannya, iaitu meliputi @ fasapenga aran yang berinteraksi dengan @ fasa pembela aran.

.3$5I A8S8#37

6a-id Paul Ausubel&191@-%CC@' merupakan salah seorang ahli psikologi Amerika. #eliau telah memberi banyak sumbangan yang penting khususnya dalam bidang psikologi pendidikan, sains kognitif dan uga pembela aran pendidikan sains. Ausubel Silahirkan pada %? $ktober 191@ dan dibesarkan di #rooklyn, 4e" Aork. #eliau mendapat pendidikan di 8ni-ersiti of Pennsyl-ania dan mendapat i a;ah kehormat pada tahun 19*9 dalam bidang psikologi. ,emudian Ausubel menamatkan pela arannya di sekolah perubatan di 8ni-ersiti (iddleseB. #eliau uga telah berkhidmat dengan abatan pertahanan 8S Public 2ealth Ser-ice, dan telah memperolehi (.A dan Ph.6 dalam Psikologi Perkembangan dari 8ni-ersiti !olumbia pada 19?C. Pada 190*. Ausubel membuat keputusan untuk bersara dari bidang akademik dan menyertai latihan psikiatri. Sepan ang men alani latihan psikaitri, Ausubel telah menghasilkan pelbagai udul buku dan artikel tentang psikiatri dan urnal psikologikal. Pada tahun 190F, beliau telah menerima Anugerah .horndike dari Persatuan Psikologi Amerika bagi sumbangan beliau yang memberangsangkan dalam bidang psikologi dalam pendidikan. Pada umur 0? tahun, Ausubel bersara dari bidang professional dan melibatkan diri sepenuhnya dalam penulisan dan telah menghasilkan empat buah buku yang terkenal.

.eori Pembela aran Ausubel 6a-id Ausubel &19F*, 1900' mengemukakan teori pembela aran yang mengatakan manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk pembela aran resepsi dan bukan daripadapembela aran penemuan atau dikenali sebagai (odel Pembela aran 3kspositori. Ausubel uga mengemukakan pembela aran lisan bermakna &meaningful -erbal learning', termasukpentingnya maklumat lisan, idea dan hubungan antara idea yang dikenali sebagai ,onsepPenyusunan A"al. #agaimanapun, hafalan &rote memori;ation' tidak dianggap sebagai pembela aran bermakna.

&a'(odel Pembela aran 3kspositori

(odel pembela aran ekspositori yang dikemukakan oleh Ausubel menekankanpenerangan bahan pembela aran oleh guru dalam bentuk fakta yang tersusun dandi elaskan menurut urutan serta fakta yang lengkap. Ausubel menegaskan pembela aransepatutnya berkembang dalam bentuk deduktif daripada am kepada spesifik ataudaripada prinsip kepada contoh &>oolfolk, 199@'.

&b'Penyusunan A"al

Penyusunan a"al &ad-ance organi;er' telah diperkenalkan oleh Ausubel untukmenyesuaikan skema pela ar dengan bahan pembela aran, supaya pembela aran optimalberlaku. Salah satu strategi untuk memastikan "u udnya kesesuaian tersebut ialahmemulakan pembela aran berpandukan kepada Gpenyusunan a"alI. Ia merupakanstruktur yang menerangkan hubungan antara konsep-konsep yang hendak disampaikanpada hari tersebut.

1ungsi penyusunan a"al ialah untuk men elaskan kepada guru dan pela ar tentangperkara-perkara yang perlu difahami bagi sesuatu ta uk pela aran. Penyusunan a"al uga boleh menghubungkan konsep baru dengan konsep yang telah dipela ari. Jaditerdapat tiga tu uan penggunaan penyusunan a"al, iaitu memberi gambaran tentangapa yang penting dalam pela aran, men elaskan hubungan antara konsep yang akan dihuraikan dan menggerakkan minda pela ar untuk mengingat semula konsep berkaitanyang telah dipela ari.

Penggunaan Prinsip Pembela aran dan Penga aran Ausubel

Prinsip pembela aran dan penga aran Ausubel boleh digunakan dalam penga aran dengan memberikan perhatian kepada dua perkara berikut:

Ausubel mencadangkan supaya guru menggunakan pembela aran resepsi &penerimaan'atau model penga aran ekspositori kerana guru dapat menyampaikan maklumat yanglengkap dalam susunan yang teratur seperti dalam kaedah kuliah. (enggunakan penyusunan a"al dalam penga aran untuk menggalakkan pela armengingat semula konsep yang telah dipela ari dan mengaitkannya dengan konsepbaru yang akan dipela ari serta mengingatkan mereka tentang perkara-perkara penting dalam sesuatu ta uk pela aran.