Anda di halaman 1dari 210

Tiraikasih Website http://kangzusi.

com/

Karya : Hong San Khek Sumber : Dimhad Ebook oleh : Dewi KZ http://kangzusi.com/ atau http:// http://dewikz.byethost

.com/

Pendahuluan
D! "#$#H %an dan "io& yang sekarang terletak diantara propinsi'propinsi Hopak dan Shoasay& pada (aman dahulu banyak lahir orang'orang gagah dan cerdik pandai yang berkepandaian tinggi dan mempunyai kegagahan yang sangat mengagumkan& sehingga dengan kepandaian dan kegagahan itu mereka telah merantau dan ber(alan malang melintang keluar daerah dan ke pedalaman kota San'hay'kwan tanpa mengenal takut. Sang waktu berlangsung sangat cepat& bagaikan anak panah terlepas dari busurnya& membuat pergantian (aman ke (aman hampir tak dirasakan orang. )egitupun nama tanah'tanah %an dan "io turut (uga berganti& walaupun dengan ter(adinya perubahan (aman ini& tanah'tanah %an dan "io tinggal tetaplah men(adi tanah dimana banyak terlahir orang'orang gagah hingga (aman ini. Di dalam *imba +ersilatan terdapat delapanbelas macam sen(ata& yang hampir seluruhnya dipergunakan oleh setiap orang yang berkecimpung dalam kalangan ini& namun tidak pernah diketemui seorangpun yang dapat mempergunakan kedelapanbelas macam sen(ata'sen(ata itu dengan sama mahir dan lincahnya. Karena (ika seumpama ia mahir dalam memainkan salah satu sen(ata& belumlah men(adi ukuran bahwa ia (uga paham mempergunakan sen(ata'sen(ata yang lainnya. ,leh karena itu& maka timbullah nama'nama (ulukan khusus untuk setiap orang yang mahir dalam hal memainkan salah satu macam sen(ata tersebut& misalnya di muka nama Sun -iok Hong .tokoh dalam kisah nyata yang pembaca sedang nikmati/ terkenal dengan nama (ulukan $go'seng'to'ong atau *#0# -,1,K D#*! 1!2# +*,+!$S!. Dalam kalangan persilatan di "iongkok 3tara muncul seorang pemuda gagah bernama ,ng 4u +in& yang nama aslinya hampir dilupakan orang& tetapi nama (ulukannya tetap tinggal harum hingga saat ini. !a itu bukan lain daripada orang
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

gagah yang kita pernah kenal dengan nama (ulukan "oa'to ,ng $go atau ,ng $go si -olok )esar. ,ng 4u +in ini adalah anak kelima dari (ago silat ,ng "ek +o& maka ia umum dikenal orang pada masa itu dengan sebutan $go 0ie .si anak kelima/. Seperti (uga dengan keadaan (aman yang silih berganti& begitupun halnya dengan kelahiran para pendekar dan orang'orang gagah yang silih berganti muncul dari satu (aman kelain (aman tanpa putus'putusnya. 0ika yang seorang sudah berusia tua dan mengundurkan diri& maka angkatan mudanya segera tampil ke muka untuk menggantikan kedudukannya. Demikianlah se(ak lahirnya "oa'to ,ng $go yang kita telah ketahui riwayat

hidupnya sedari lama& kini kita beralih kepada Sun -iok Hong yang seolah'olah telah ditakdirkan untuk muncul sebagai pengganti "oa'to ,ng $go yang mahir mempergunakan golok dalam *imba +ersilatan di "iongkok 3tara. #hli permainan golok she Sun ini asal kelahiran propinsi Hopak. +erawakan tubuhnya tegap dan kuat. !a beralis pan(ang sehingga melampaui matanya. Hidungnya mancung& romannya gagah. 2atanya (eli dan mengeluarkan sinar berpengaruh& tetapi ia bertabiat peramah dan manis budi bahasanya. Dan sebagai seorang pemuda keturunan ahli'ahli silat& iapun terlahir dengan membawa bakat yang sama dengan para leluhurnya& yakni kakek& ayah dan paman'pamannya& semua tergolong sebagai (ago'(ago silat kenamaan dari masa yang lampau& sedangkan ia sendiri bela(ar ilmu silat dibawah bimbingan ayahnya. Hanya sangat disayangkan ayahnya tidak berumur pan(ang& sehingga -iok Hong telah men(adi anak yatim diwaktu usianya baru sa(a masuk belasan tahun. "api karena -iok Hong bersi5at cerdik& ulet dan berhati mantap& maka dalam usia 6 tahun ia telah men(adi salah seorang pemuda gagah dan ikut serta dalam rombongan para pelindung kereta' kereta pio dari perusahaan angkutan yang memakai merek Hin 1iong +io Kiok di "hian'cin. Kala itu di akhir dinasti 4eng pada tahun kera(aan Kong'sie .antara tahun 6789' 6:;7/. +emerintahan pada (aman itu telah men(adi kacau balau& sehingga banyak muncul perampok'perampok yang membuat huru hara di sana sini dan mera(alela tanpa dapat ditindas oleh pihak yang berwa(ib. 2aka para saudagar yang biasa berhubungan ke lain propinsi dan ber(ual beli di sana& tak dapat beker(a dengan tenteram dan selamat tanpa meminta perlindungan dari kantor'kantor pengangkutan yang mempunyai banyak <orang'orang kuat< untuk melindungi barang'barang dagangan mereka. ,leh karena itu& tidaklah heran (ika pada (aman itu berdirinya kantor'kantor angkutan tak berbeda dengan tumbuhnya (amur di musim hu(an. Semula mereka dapat beker(a sama& tetapi lama kelamaan mereka saling bersaing dengan (alan mengundang atau mendatangkan orang'orang gagah dari selatan dan utara& dengan diberi upah yang tinggi dan (aminan'(aminan yang sangat memuaskan. Dengan ma(unya perusahaan'perusahaan angkutan itu& maka di kalangan persilatan di selatan dan utara dengan secara langsung merasakan akibatnya& sehingga banyak orang'orang gagah yang semula kurang begitu terkenal& dengan tiba'tiba sa(a namanya mengalami ketenaran dengan kegagahan dan kepandaian yang mereka miliki. Hari ini mereka menggempur kawanan perampok di sini dan dihari esoknya mereka menghancurkan atau menggagalkan serbuan kilat perampok lain yang namanya sudah terkenal dan ditakuti orang. +ada (aman kacau balau itulah& Sun -iok Hong muncul sebagai salah seorang piosu atau pelindung kereta'kereta pio yang gagah berani di "iongkok 3tara. Sedangkan pemimpin dari perusahaan angkutan Hin 1iong +io Kiok dimana ia beker(a itu& bukan lain daripada pamannya sendiri yang bernama Sun Seng )u.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

+erusahaan angkutan Hin 1iong +io Kiok ini telah lama terkenal di luar dan di dalam

San'hay'kwan. "idak kurang dari seratus orang gagah dari pelbagai golongan atau cabang persilatan membantu memberi perlindungan dalam perusahaan angkutan tersebut& sehingga para saudagar merasa tenteram dan aman& (ika barang'barang mereka dikirim dibawah pengawalan Hin 1iong +io Kiok itu. +ada waktu (ago silat Ho -oan Kah yang terkenal dengan nama (ulukan ,ey' bianhouw atau Harimau muka kuning membuka rumah perguruan silat di Shanghai& Sun -iok Hong telah diminta bantuannya untuk menga(ar. Demikianlah dengan memangku (abatan sebagai salah seorang guru silat di sana& dimana ia telah beker(a beberapa tahun lamanya dengan mendapat pu(ian sebagai salah seorang guru yang (iatsim .giat dan bersungguh'sungguh hati/ dalam hal mema(ukan ilmu silat yang men(adi warisan dari kakek moyang mereka. Setelah itu ia pindah menga(ar pada 4eng )u "ee %ok Hwee di Kwitang ."iongkok Selatan/& dimana pada masa itu hidup ahli silat ,ey Siauw Hiap& murid utama "an Hiang dari golongan perguruan silat 4oa 1ie Hut. +ada waktu dinasti 4eng berakhir dan pemerintahan di "iongkok kembali ke tangan bangsa "ionghoa dan bernama "iong Hoa )in Kok atau $egara *epublik "iongkok& ,ey Siauw Hiap telah membuka perguruan silat 4eng )u "ee %ok Hwee itu dengan memin(am tempat dalam kelenteng "ay'hut'sie. 0ustru itu Siauw Hiap yang memang gemar ilmu silat telah mendapat kabar bahwa Sun -iok Hong berkun(ung ke selatan. 2aka dengan tidak membuang waktu pula ia segera men(umpainya dan menyatakan keinginannya untuk mengangkat -iok Hong men(adi guru hingga -iok Hong yang melihat Siauw Hiap begitu sungguh'sungguh ingin men(adi muridnya& akhirnya telah mengabulkannya (uga. Se(ak waktu itu ia telah menerima banyak murid'murid di Kwitang& antara mana boleh disebutkan nama'nama 2a Kiam Hong& guru silat wanita 1im Siauw 1ip dan yang lain'lainnya. Sun -iok Hong mempunyai seorang anak laki'laki yang bernama )un %ong dan (uga gemar ilmu silat. +ada tahun )in Kok ke = .6:>8/& )un %ong telah mengikuti tentara nasional memanggul senapan untuk melawan pasukan 0epang. +ada tahun )in Kok ke 8 .6:>7/ tatkala pasukan 0epang menyerbu ke propinsi Kwitang dan pemerintah Kwiciu .ibukota Kwitang/ berpindah ke Kiok'kang& Sun -iok Hong terpaksa mengungsi ke Kwitang 3tara& dimana salah seorang anak laki' lakinya yang lain& Eng %ong& telah gugur dalam peperangan sebagai seorang patriot muda yang tidak rela melihat negerinya diserang musuh. Demikianlah sekelumit riwayat keluarga Sun -iok Hong yang selain terkenal sebagai seorang ahli silat yang disegani dimasa yang lampau& (uga dapat dicatat namanya sebagai ayah seorang patriot muda yang tidak percuma mendidik putraputranya sehingga men(adi pahlawan'pahlawan bunga bangsa yang namanya akan selalu diingat orang sepan(ang masa. Kini kita persilahkan para pembaca yang terhormat untuk mengikuti riwayat hidup Sun -iok Hong yang telah muncul di kalangan Kang'ouw ketika usianya baru masuk

duabelas tahun. ;oo;


Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

I
+#D# masa itu kantor pengangkutan Hin 1iong +io Kiok telah menerima pesanan untuk mengangkut sepuluh kereta penuh barang'barang yang berupa kulit kayu dan tumbuh'tumbuhan untuk bahan obat& lok'(iong dan (in'som keluaran Kwan'tong serta bahan'bahan obat lain yang berharga lebih kurang 6;; ribu tael emas. )arang' barang berharga itu diangkut dari seorang saudagar di "iang'cun dalam propinsi Kirin .2ancuria/ ke kota "hian'cin& dari mana akan diangkut pula ke kota Kim'leng .sekarang Kang'leng dalam propinsi Kang'souw/. Kala itu karena pelayaran belum lagi dapat dilakukan dengan leluasa& maka pengangkutan'pengangkutan kebanyakan dilakukan dengan mengambil (alan darat. Kantor pengangkutan Hin 1iong +io Kiok karena mempunyai hubungan yang luas kebanyak propinsi'propinsi yang terletak (auh dari pantai& lagipula mempunyai banyak kantor'kantor cabang di sana sini& maka kepada kantor pengangkutan Hin 1iong +io Kiok yang ber'kedudukan di kota "iangcun& dari mana barang'barang berharga itu segera dikirim ke kantor pusat "hian'cin& yang akan mengirim itu dengan langsung ke kantor cabangnya di kota Kim'leng. )arang'barang tersebut telah sampai di kota "hian'cin dengan selamat dan tak kurang suatu apapun (uga& maka para pelindung kereta'kereta pio itu dapat kembali ke kota "iang'cun dengan muka riang dan bebas dari tanggung (awab yang berat itu. Kini adalah tugas para pio'su atau pelindung kereta'kereta pio di "hian'cin yang bertanggung (awab untuk mengangkut kesepuluh kereta pio yang berisikan barangbarang berharga itu ke kota Kim'leng secepat mungkin. Kuda'kuda yang sudah lelah diganti dengan kuda'kuda yang masih segar untuk menarik kereta'kereta pio tersebut& begitupun para pio'su yang tinggi ilmu silatnya dan banyak pengalamannya dalam hal melindungi kereta'kereta pio telah dikumpulkan dan ditetapkan siapa'siapa sa(a yang harus menerima tugas dan tanggung (awab yang maha berat itu. 2aka setelah selesai berunding& dua orang piosu telah ditun(uk untuk melindungi kereta'kereta pio itu& dengan Sun -iok Hong yang baru berusia 6 tahun diperintah ikut serta untuk mencari pengalaman. Salah seorang antara kedua pio'su itu bernama 2a "iauw Hoan& seorang ahli silat Shoatang yang mahir ilmu tendangan dan paham memainkan sebilah golok besar. %ang seorang lagi bernama "he Kee Hu& ahli silat kelahiran Hopak yang mahir ilmu "hian'see'ciang dan lihay sekali permainan golok Kun'tong'to. Kedua orang pio'su ini telah sekian lamanya beker(a di kantor pengangkutan Hin 1iong +io Kiok dengan

selamat dan belum pernah mengalami kegagalan dalam waktu melindungi keretakereta pio yang dipercayakan oleh induk semang mereka. ?alaupun mereka tidak dilarang mempertaruhkan (iwa untuk mempertahankan nama baik Hin 1iong +io Kiok dari gangguan para perampok yang banyak mera(alela disana sini dewasa itu. Kedua orang pio'su ini amat senang bergaul dengan Sun -iok Hong dan menganggap si pemuda itu sudah sebagai muridnya sa(a. Dan (ika ada waktu luang& mereka selalu memberi pela(aran ilmu golok secara sukarela dan tidak bosanbosannya& hingga semakin -iok Hong ra(in bela(ar& semakin bersemangat pula mereka memberi pela(aran'pela(arannya. Dan kini -iok Hong ikut serta dalam per(alanan itu sehingga mereka berdua merasa sangat girang dan sewaktu'waktu menuturkan pengalaman mereka selama hidup dikalangan persilatan pada masa yang lampau. Hal mana& sudah barang tentu& sangat menarik perhatian -iok Hong yang masih muda itu. Kesepuluh kereta pio itu ditarik oleh duapuluh ekor keledai baster& dengan pan(ipan(i tiga persegi yang tertera lukisan kepala harimau dipa(ang di atas setiap kereta
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

tersebut& hingga walaupun dipandang dengan sepintas lalu sa(a& orang segera dapat mengenali bahwa lukisan'lukisan itu berarti semboyan daripada kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok. 2aka para perampok dan terlebih pada siang hari telah mengetahui isyarat ini& tiada seorangpun yang berani sembarangan merampoknya. !ringan'iringan kereta ini berangkat menu(u ke selatan di bawah sinar matahari yang terang benderang dan desiran angin sepoi'sepoi basah. Sun -iok Hong dengan menggendong golok di punggungnya& tampak duduk di atas kereta di samping salah seorang kusirnya& sedangkan 2a "iauw Hoan dan "he Kee Hu yang sedari siang telah mempersiapkan diri& menyoren golok dan membekal alat'alat keperluan mereka dengan selengkap'lengkapnya& mereka ber(alan mengiringi dengan masing'masing berkuda yang dapat berlari cepat dan menempuh per(alanan (auh. Sesudah ber(alan tiga hari lamanya& dikala sen(a hari& tibalah mereka di "io'keetun& sebuah kota kecil yang terletak di arah selatan "hian'cin. 2ereka sekarang telah berada di suatu tempat yang ber(arak @; lie (auhnya dari kota "hian'cin& disebuah kota kecil di arah barat gunung "hay'san .dalam propinsi Shoatang/. *umah'rumah yang terdapat di sini hanya seratus lebih sa(a banyaknya& sedangkan penduduknya terdiri dari 9;; atau =;; (iwa. *umah makan dan rumah penginapan hanya ada 9 atau = buah sa(a (umlahnya. 2a "iauw Hoan dan "he Kee Hu yang sudah biasa lewat di sini dan kenal baik

keadaan (alan'(alan dan tempat'tempat di situ& lalu mampir ke rumah penginapan yang biasa mereka tumpangi untuk bermalam. Sesudah mereka menyimpan keretakereta pio dan berpesan kepada tukang'tukang kereta untuk men(aga kereta mereka masing'masing& kedua orang pio'su itu lalu menga(ak Sun -iok Hong pergi ke rumah makan& dimana mereka bertiga duduk untuk makan dan minum& setelah itu mereka kembali ke rumah penginapan untuk beristirahat. +ada petang hari itu rembulan di langit muncul di antara kabut yang agak tebal& hingga warnanya yang kekuning'kuningan tampak buram dan tidak (elas. )egitupun sinar bintang'bintang yang (auh di angkasa raya& hanya sewaktu'waktu sa(a tampak berkedip'kedip di balik awan yang melayang'layang di udara tertiup oleh angin malam yang se(uk. Kira'kira pada waktu tengah malam& tiba'tiba terdengar tukang'tukang kereta itu men(erit dan membuat 2a "iauw Hoan dan "he Kee Hu sangat terke(ut& dengan membawa golok mereka berlari'lari ke ruangan dari mana suara (eritan itu terdengar. Sesampainya di sana& ternyata kesepuluh kereta pio itu sudah tidak tampak lagi bayang'bayangannya& sedangkan keduapuluh orang kusir dan pembantupembantunya saling lihat'lihatan bagaikan orang'orang yang terkesima. Selan(utnya dengan menilik pagar bambu yang runtuh di belakang ruangan tempat menyimpan kereta'kereta pio itu& mereka segera mengetahui bahwa kesepuluh kereta'kereta pio itu telah dilarikan orang dengan mengambil (alan dari sana. "atkala "he Kee Hu berlari'lari keluar untuk memperhatikan ke arah mana keretakereta pio itu dilarikan orang& dari ke(auhan dengan samar'samar ia mendengar suara meringkik keledai baster dan seruan beberapa orang yang memaksa binatangbinatang itu untuk ber(alan lebih cepat lagi. <"ernyata kereta'kereta kita itu dilarikan ke atas gunungA< kata "he Kee Hu sambil mengangkat kepalanya memandang ke arah gunung "hay'san yang diliputi kabut dan hanya diterangi oleh cahaya yang suram. <+endapatmu itu sungguh cocok sekali dengan pikiranku< kata 2a "iauw Hoan. <Sekarang marilah kita menyusul ke sana bersama'samaA<
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Kemudian mereka berdua lalu mengambil kuda yang segera ditunggangi untuk melakukan penge(aran ke atas gunung. Sun -iok Hong dan keduapuluh tukang kereta itu menantikan kabar kedua orang pio'su itu dari malam sehingga 5a(ar menyingsing& tetapi mereka berdua ternyata tidak (uga kelihatan kembali& hingga si pemuda men(adi khawatir dan berniat untuk menyusul mereka (ika hingga terang tanah mereka belum kembali (uga ke rumah penginapan itu. "atkala sinar matahari mulai tampak mengintai di u5uk timur& dari ke(auhan -iok

Hong melihat ada dua ekor kuda yang sedang ber(alan mendatangi dengan perlahanlahan& dengan di atas punggung binatang'binatang itu tampak menggendong suatu benda yang bentuknya semula tak dapat mereka lihat dengan (elas. "etapi ketika kuda'kuda itu telah cukup dekat& barulah mereka ketahui& bahwa kedua binatang itu tengah menggendong dua orang manusia yang ternyata bukan lain daripada 2a "iauw Hoan dan "he Kee Hu adanya. Kedua orang itu diikat dengan tambang di atas punggung binatang'binatang itu& karena mereka ternyata sudah dalam keadaan pingsan dan (uga telah menderita iukaluka yang tak dapat dikatakan ringan. Sun -iok Hong yang melihat ke(adian itu& segrera menga(ak beberapa orang tukang kereta untuk membantunya menggotong kedua orang pio'su itu ke dalam kamar& dimana mereka diobati dan dibalut luka'lukanya serta diberi minuman air (ahe untuk memulihkan kembali tenaga mereka. 2a "iauw Hoan menderita luka bekas bacokan golok pada bahu kirinya dan (uga luka terkena anak panah di bagian pinggangnya& sedangkan "he Kee Hu terluka oleh bacokan golok pada punggung dan paha kanannya. -iok Hong tampak khawatir sekali akan keselamatan kedua orang sahabat karibnya yang hampir dianggapnya sebagai guru'gurunya itu. Ketika kedua pio'su itu siuman& dengan menghela napas pan(ang 2a "iauw <Hoan lalu berkata& <Dengan kegagalan kita pada kali ini& ada kemungkinan kami berdua tak punya muka lagi untuk menun(ukkan diri di antara khalayak ramai.............< Ketika -iok Hong menanyakan sebab musababnya& "iauw Hoan lalu menerangkan sebagai berikut: <Si perampok kereta'kereta pio itu bukan lain daripada "hio Sam 1iong dari "hiokee' cung. Keluarga "hio pada umumnya mempunyai hubungan yang baik sekali dengan Hin 1iong +io Kiok. ,leh karena itu aku semula tak percaya& bahwa salah seorang anggota keluarga "hio tersebut bisa merusak hubungan persahabatan ini dengan (alan melakukan perampokan dengan cara yang begitu pengecut. Kami sendiri karena mengingat pada hubungan yang baik antara kedua belah pihak& sama sekali tidak menyangka bahwa kami berdua telah masuk ke dalam perangkap mereka. Kami dihu(ani anak panah& sehingga sebatang panah diantaranya sukar kuhindarkan dan mengenai tepat pada pinggangku. Kemudian mereka mengeroyok kami berdua& sehingga selan(utnya kami (atuh pingsan dan selan(utnya tak tahu lagi ke(adian apa yang telah menimpa diri kami<. Setelah mendengar keterangan kedua orang tersebut& Sun -iok Hong (adi sangat mendongkol hatinya dan berseru& <,h& kawanan tikus hutan itu ternyata berani

mengganggu kereta'kereta pio kita dari Hin 1iong +io KiokB. )aikA. "unggulah sampai aku naik ke atas gunung untuk menuntut balasA. <Kami berdua tidak sanggup melawan mereka yang (umlahnya begitu banyak< 2a "iauw Hoan coba mencegah si pemuda itu untuk mengambil tindakan yang sedemikian nekatnya& <apalagi kau ini yang masih berusia sangat muda dan belum punya banyak pengalaman di kalangan Kang'ouw. 0ika sekarang kau pergi ke sana&
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

bukankah itu berarti sama sa(a engkau mengantarkan (iwamu dengan percumaB. Hal paling benar yang harus kau lakukan adalah segera pulang ke "hian'cin untuk mengabarkan peristiwa yang kita alami ini kepada pamanmu di sana& agar supaya persoalan selan(utnya dapatlah diurus sebagaimana mestinya<. "api Sun -iok Hong meski baru belasan tahun sa(a usianya& ternyata hatinya sudah sangat mantap dan tak gentar menghadapi sesuatu ke(adian gawat serupa itu. 2aka tanpa menghiraukan lagi larangan si pio'su she 2a itu& ia segera bersiap'siap untuk naik ke atas gunung untuk menegur perbuatan "hio Sam 1iong yang sudah tidak lagi memandang hubungan persahabatan itu. )egitulah sesudah berpesan kepada para tukang kereta untuk melayani segala keperluan 2a "iauw Hoan dan "he Kee Hu yang menderita luka'luka itu& -iok Hong lekas'lekas pergi sarapan. Kemudian& setelah menanyakan arah (alan untuk menu(u ke "hio'kee'cung& ia segera membawa golok dan sen(ata rahasianya untuk menu(u ke atas gunung dengan berkuda. Di sepan(ang (alan& -iok Hong menyaksikan keindahan pemandangan alam di sekitar gunung "hay'san itu. "api karena per(alanannya ini bukanlah untuk mencari hiburan& maka ia tak dapat menikmatinya dan hanya tahu melan(utkan per(alanannya selekas mungkin& hingga kudanya dipacu ke atas gunung dengan tidak ada hentihentinya. "atkala ber(alan lebih kurang duapuluh lie (auhnya& maka tibalah si pemuda ke dalam sebuah hutan yang lebat& dimana selagi memperhatikan keadaan di sekitarnya& tiba'tiba terdengar mendesirnya sebatang anak panah yang menyambar ke (urusannya. "api Sun -iok Hong yang pernah berlatih untuk menghindari bokongan musuh& segera memiringkan sedikit kepalanya& sehingga anak panah itu melayang tipis di dekat daun telinganya dan menancap pada sebuah pohon besar yang tumbuh di tepi (alan. Si pemuda lekas menahan tali kekang kudanya sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. "idak lama kemudian dari dalam rimba itu muncul serombongan kawanan perampok yang dikepalai oleh seorang pemuda yang berusia antara > atau @ tahun. !a menunggang seekor kuda putih& di tangannya mencekal sebuah busur Kim' liankiong&

sedang di atas punggungnya tergantung sebuah golok "ay'kam'to yang besar dan berat sekali kelihatannya. Sun -iok Hong yang melihat kedatangan orang yang berpakaian ringkas dengan mengenakan saputangan besar sebagai ikat kepalanya itu segera menatap wa(ah orang itu sambil berseru dengan lantangnya& <#pakah benar kau yang sedang mendatangiku ini adalah "hio Sam 1iongB< <)enar< sahut pemimpin kawanan perampok itu& <#ku ini memang "hio Sam 1iong dari "hio'kee'cung. Kau yang baru sa(a lepas menyusu& membawa golok dan sen(ata rahasia datang menyatroni daerah kekuasaanku ini& apakah itu bukan hendak mengantarkan (iwamu sendiriB<. Sun -iok Hong bukan main rasa dongkolnya mendengar kata'kata si perampok sombong itu& tetapi tidak urung ia memberikan (uga (awabannya& <#ku Sun -iok Hong& kemenakan pemilik kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok. +amanku dan 4ung' cu "oa'ya disini adalah sahabat karib& tapi tak tahu apa sebab musababnya pada kemarin malam kereta'kereta pio kami dirampok dan kedua orang pio'su kami dilukaiB. )ukankah itu berarti& bahwa pihakmu telah dengan senga(a merusak hubungan persaudaraan ituB<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

"hio Sam 1iong (adi tertawa mengakak dan berkata& <,h& orang semuda kau ini akan mampu menuntut balas dan berani datang meminta kembali kereta'kereta piomu ituB<. <2emang benar demikian< sahut Sun -iok Hong dengan hati dongkol& (uga akan menuntut balas atas perbuatanmu yang curang yang telah melakukan serangan secara gelap ituA<. "hio Sam 1iong yang mendengar omongan pemuda itu& lalu mencibirkan bibirnya sambil mengeluarkan suara dengusan dari lobang hidung dan berkata& <Hm& nyatalah bahwa kau ini seorang yang bernyali besar sekaliA. )etapa tinggi kepandaianmu sehingga kau berani bermusuhan dengan kami di siniB. #ku bukan omong sombong& dengan sebelah tangan kananku diikat& aku masih sanggup untuk menundukkanmu sehingga berlutut dan merengek'rengek meminta ampun di hadapanku& kau mengertiB<. ?a(ah Sun -iok Hong (adi merah padam karena amat gusarnya mendengar hinaan seperti itu. <Seorang gagah lebih suka mati daripada dihinaA< katanya. <,leh karena itu& sekarang aku tantang kau untuk bertempur denganku sehingga >;; (urus lamanyaA<. <#kan kusaksikan sampai dimana keunggulanmuA<& kata "hio Sam 1iong sambil tertawa menge(ek. <"etapi (anganlah kau nanti menangis& kalau sampai gigi'gigimu yang baru tumbuh itu rontok seluruhnya<. Sesudah berkata demimkian& ia segera mnggantung busurnya di geger kudanya& kemudian lekas'lekas ia mengambil golok "ay'kam'to dari punggungnya sambil berseru& <#yo& mari kita mulai pertempuran iniA<.

Sun -iok Hong pun tidak kalah tangkasnya dan segera menangkis bacokan lawannya dengan golok di tangannya. )egitulah selan(utnya mereka saling desak mendesak dari atas kuda& dengan yang satu tak mau mengalah mentah'mentah dari lainnya. Dalam waktu seke(apan sa(a pertempuran itu telah berlangsung beberapa (urus lamanya& tapi kedua'duanya ternyata sama pandai dan gagah beraninya& sehingga pertempuran itu berkesudahan dalam keadaan seri. <)ocah she SunA< seru "hio Sam 1iong sambil menahan golok lawannya& <Sekarang kita boleh turun dari kuda dan bertempur di atas tanahA<. Sun -iok Hong menuruti a(akan si orang she "hio itu. )egitu mereka turun dari kuda& mereka segera saling menyerang dengan tidak kalah tangkas dan dahsyatnya daripada di atas punggung kuda tadi. "api dalam pertempuran di atas tanah& ternyata Sun -iok Hong lebih unggul daripada "hio Sam 1iong. Karena ketika pertempuran baru sa(a berlangsung beberapa (urus lamanya& sudah tampak (elas bahwa Sam 1iong kalah ulet dan gesit dibandingkan si pemuda she Sun itu& ditambah lagi Sam 1iong sendiri sudah mandi keringat walaupun pertempuran itu sendiri belum lagi berlangsung sampai duapuluh (urus lamanya. Kesudahannya& karena malu (ika dia sampai dikalahkan orang& maka Sam 1iong segera memberi isyarat kepada para anak buahnya untuk ma(u membantunya menempur si bocah she Sun& yang ternyata tidak gentar meski dirinya dikeroyok oleh puluhan orang yang bersen(atakan pentungan atau tombak. Dalam babak pertama& Sun -iok Hong masih dapat bertahan& tetapi dalam babakbabak selan(utnya ia telah mulai terlihat keteteran& karena ia seorang diri sudah barang tentu bukan lawan yang seimbang dari sekian banyak musuh yang sudah dewasa dan bersen(atakan sen(ata'sen(ata yang bergagang pan(ang.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Syukur (uga selagi (iwa si pemuda she Sun terancam bahaya maut& tiba'tiba dari ke(auhan muncul seorang pemuda lain yang berkuda dan memacu kencang binatang tunggangannya ke bawah gunung sambil berseru& <Kalian segera hentikan pertempuran iniA<. 2ereka sekalian yang telah mengenali siapa adanya orang yang baru datang itu& lantas mundur keluar dari kalangan pertempuran dan menghentikan pengeroyokan mereka atas diri pemuda she Sun itu. Hal mana& (uga diikuti oleh "hio Sam 1iong yang segera melompat ke pinggir dan berdiri tegak di situ dengan napas yang terengah'engah. Dan (ika ditilik dari sikapnya disaat itu& ternyata Sam 1iong pun agak (erih (uga menghadapi pemuda yang baru datang ini. Sun -iok Hong sendiripun tampak keheran'heranan melihat suasana tersebut. Dalam keadaan demikian& diam'diam ia memperhatikan wa(ah orang yang baru

datang itu& yang ternyata agak mirip dengan "hio Sam 1iong walaupun usianya selisih antara @ atau 9 tahun tuanya. Selan(utnya karena menduga bahwa Sam 1iong itu berada dalam urutan yang ketiga di antara saudara'saudaranya& yang mana dapat diketahui (elas dengan angka <Sam< .tiga/ yang dicantumkan pada namanya itu& -iok Hong segera timbul dugaan& kalau'kalau orang ini adalah salah seorang kakak dari lawannya itu. 2aka sambil menggenggam golok dengan kedua tangannya& si pemuda she Sun lalu menyo(a ke arah orang yang baru datang itu sambil bertanya& <1auw' hia& apakah engkau ini benar salah seorang "hio Siauw'ya dari "hio'kee'chungB<. Si pemuda yang baru datang itu segera mengangkat tangan membalas hormat dan melompat turun dari atas kudanya& sedang salah seorang kawanan perampok itu menarik tali kekang binatang itu& yang lalu dituntun ke pinggir untuk di(againya. <+ie'(in .saya yang hina/ memang benar bernama "hio 0ie 1iong dari "hio' keechung< sahut orang yang baru datang itu. <#ku lihat siauw'ko'ko ini mempunyai kepandaian ilmu golok yang sedemikian lihaynya& hingga adikku Sam 1iong yang usianya lebih tua tak dapat mengalahkanmu& sehingga telah coba main keroyokan dengan cara tidak beraturan. Keluarga kami meski bukan terbilang kaum pendekar yang agung/ tetapi kami pantang berlaku curang seperti apa yang sekarang dilakukan oleh adikku ini. #ku berharap supaya siauw'ko'ko sudi memaa5kannya kali ini. "etapi belum tahu apakah siauw'ko'ko ini bukan orang "hian'cin dan dari keluarga Sun di sanaB. Dan apakah sebab musababnya sampai engkau bertengkar dengan adikkuB<. <*upanya 0ie'ya belum mengetahui (elas duduk permasalahan yang sebenarnya< kata Sun -iok Hong& tapi selan(utnya dia tak meneruskan pula penuturan itu. <)agaimanaB. #ku sungguh tidak paham apa katamu<& kata "hio 0ie 1iong yang merasa heran melihat sikap si pemuda she Sun itu. <Hal ini 0ie'ya boleh tanyakan sendiri kepada Sam'ya<& sahut Sun -iok Hong. "hio 0ie 1iong lalu melirik pada adiknya sambil membentak& <1agi'lagi kau yang telah membuat keonaran ini& bukanB<. ?a(ah Sam 1iong sekonyong'konyong men(adi merah dan men(awab dengan suara yang terputus'putus& <Ka.....karena berhutang uang dan kalah dalam per(udian sehingga (umlah ribuan tail perak& maka aku ..............aku terpaksa melakukan........per.........perbuatan ini<. <Setelah merampok kereta'kereta pio kami< Sun -iok Hong memotong pembicaraan itu& <Sam'ya (uga melukai dua orang pio'su kami& yang hingga kini masih dirawat di rumah penginapan di "io'kee'tun<. <Sungguh kurang a(ar sekali perbuatanmu ituA< 0ie 1iong mendamprat adiknya itu. <Kau ber(udi adalah tanggung (awabmu sendiri& tetapi mengapa merampok keretaTiraikasih
Website http://kangzusi.com/

kereta pio orang yang men(adi handai taulan kita keluarga "hioB. )ukankah itu dapat

merusak hubungan persahabatan antara pihak kita dan pemilik Hin 1iong +io KiokB. #ku sekarang hendak bertanya kepadamu& kereta'kereta pio itu sekarang ada di manaB. 1ekas kau kembalikan dalam keadaan seperti semula& utuh dan tiada kurang sepotongpunA<. <Kereta'kereta pio itu sekarang aku titipkan di +ek'in'kok< menerangkan "hio Sam 1iong& <dan (ikalau 0ie'ko hendak meminta kembali itu semua& marilah kau boleh ikut kami pergi ke sana<. <)aik< kata "hio 0ie 1iong& <aku beri kau kesempatan untuk mengembalikan keretakereta pio itu dalam keadaan untuh pada saat ini (uga untuk dibawa menghadap kepada ayahA<. "hio Sam 1iong menyanggupi dan segera berlalu dengan menga(ak anak buahnya sekalian. "atkala ditunggu'tunggu sekian lamanya& ternyata Sam 1iong dan kawankawannya tidak (uga kembali& hingga 0ie 1iong (adi mendongkol dan berkata kepada Sun -iok Hong& <4elakaA& ada kemungkinan adikku mengingkari (an(i dan kabur ke lain tempatA. Sekarang Sun Hian'tee boleh ikut aku pergi ke sana<. )egitulah -iok Hong lalu menunggang pula kudanya dan mengikuti "hio 0ie 1iong memasuki rimba yang lebat dan melalui (alan'(alan gunung yang curam& kemudian setelah ber(alan = atau 8 lie (auhnya& tibalah mereka disebuah lembah yang diliputi kabut& dimana 0ie 1iong menun(uk ke suatu (urusan sambil berkata& <!tu lembah yang tampak di sana& bernama +ek'in'kok. Di sana tampaknya sunyi'sunyi sa(a dan tiada kedapatan manusia& maka ada kemungkinan adikku telah membawa pergi keretakereta .pio itu kelain tempat. Sungguh makan hati sekali kita mendidik anak (ahat serupa diaA<. -iok Hong tak dapat berbicara selain daripada mengangguk'anggukkan kepalanya sa(a. Dari situ 0ie 1iong lalu menga(ak si pemuda she Sun untuk melakukan penyelidikan ke lembah +ek'in'kok tersebut. Keadaan di sana sungguh amat sunyi dan tiada kedapatan manusia yang berumah tinggal di situ& hingga tidak mudah mencari keterangan diantara para penghuni'penghuninya yang hanya terdiri dari binatangbinatang hutan itu. Syukur (uga selagi mereka kehilangan akal& tiba'tiba di antara (alan yang bertanah lembek itu& tampak (elas beberapa banyak bekas roda kereta dan kaki keledai baster& hingga kedua orang itu segera mengikuti bekas'bekas itu dengan sangat teliti sekali. Karena dengan melihat (urusan yang ditu(u oleh rombongan kereta'kereta pio yang dilarikan "hio Sam 1iong dan kawan'kawannya itu& 0ie 1iong segera dapat menduga dengan pasti& bahwa adiknya telah melarikan kereta'kereta itu ke (alan gunung di arah barat. 2aka sambil tersenyum getir ia berkat& <Sun Hian'tee& ternyata adikku

telah melarikan kereta'kereta pio itu ke desa Han'kee'chung yang terletak di puncak Say'bin'hongA<. <#pakah desa Han'kee'chung itu merupakan desa yang khusus untuk tempat persembunyian kaum perampokB< bertanya Sun -iok Hong agak ragu. "hio 0ie 1iong menghela napas dan berkata& <Hal ini Sun Hian'tee akan ketahui nanti. Sekarang marilah kita terlebih dahulu men(umpai ayahku& agar supaya kita dapat mengetahui tindakan apa yang dapat kita ambil selan(utnya<. Sun -iok Hong mengangguk dan segera mengikuti "hio 0ie 1iong pulang 'ke desa "hio'kee'chung& yang terpisah lebih kurang sepuluh lie (auhnya di arah timur lembah +ek'in'kok tadi.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Desa "hio'kee'chung ini ternyata amat luas dan dikelilingi oleh pagar tembok. )anyak gedung'gedung& loteng'loteng dan taman'taman bunga yang dipelihara dengan sangat baik di empat pen(uru daerahnya. 2aka dengan menilik keadaan dan gedung'gedung serta bangunan'bangunannya yang begitu banyak dan indah'indah modelnya& membuat keadaan di situ tidak berbeda dengan sebuah kera(aan kecil yang diperintah oleh seorang ra(a muda yang mahir sekali dalam hal mengatur dan membangun istana'istananya. 2aka Sun -iok Hong yang menyaksikan keadaan di dalam desa itu& selain merasa sangat kagum& iapun (adi berpikir di dalam hatinya& <"hio Sam 1iong itu adalah seorang putera dari seorang yang sangat kaya raya& tetapi mengapakah dia berani merampok kereta'kereta pio yang dilindungi oleh kantor angkutan yang mempunyai hubungan sangat baik dengan ayahnya sendiriB. #pakah barangkali ada udang dibalik batuB<. Sebelum si pemuda she Sun dapat memikirkan lebih (auh kecurigaannya ituC saat itu (uga 0ie 1iong menga(ak ia masuk ke dalam chung& dimana sesudah menyerahkan kuda'kuda tunggangan mereka dalam tangan para pelayan di situ& mereka segera menu(u ke sebuah gedung besar dengan terlebih dahulu melalui sebuah gerbang yang dibangun di tengah chung itu. )egitulah sesudah melalui cimche yang luas& mereka melewati sebuah lorong pan(ang yang menembus ke dalam taman& dimana tampak beberapa banyak paDiliunpaDiliun dan loteng'loteng yang masing'masing bentuk dan besar kecilnya tidak sama. Setibanya di sebuah ruangan besar yang terletak di tengah'tengah taman bunga& 0ie 1iong lalu minta -iok Hong menunggu sebentar& sedangkan ia sendiri lalu masuk ke dalam untuk mengabarkan kedatangan si pemuda she Sun itu kepada ayahnya. "idak begitu lama dari ke(auhan muncullah seorang laki'laki yang usianya telah lan(ut& dengan diiringi oleh 0ie 1iong dan beberapa orang pelayan di sebelah belakangnya. ,rang tua itu ber(alan dengan gerak dan langkah yang masih gagah ke

arah ruangan besar dimana Sun -iok Hong duduk menantikan. Dan begitu melihat orang tua itu ber(alan mendatangi& -iok Hong lekas'lekas bangkit dan berdiri tegak untuk menyambut orang tua itu yang diduganya bukan lain daripada ayah "hio 0ie 1iong adanya. ,rang tua itu meski usianya telah mencapai =; tahun& tetapi tubuhnya masih kekar dan matanya seolah'oleh mengeluarkan sinar yang ta(am sekali. !a mengenakan ba(u pan(ang yang dibuat daripada sutera biru yang berlukiskan seekor naga yang melingkar. Sambil memberi hormat dengan (alan men(urah dan menekuk sebelah lututnya& Sun -iok Hong lalu bertanya& <#pakah "iang'(in ini adalah "hio +ek'pek yang men(adi chung'cu dari desa "hio'kee'chung di siniB<. <)enar< sahut orang tua itu& setelah memperhatikan perawakan dan wa(ah pemuda she Sun itu. <1o'hu bernama "hio 4iam -oan. #ku mendengar 0ie'(ie telah melaporkan bahwa Sam'(ie telah merampok kereta'kereta Hin 1iong +io Kiok milik pamanmu Sun Sin )u serta melukai dua orang pio'su. #pakah itu benar adanyaB<. <"hio +ek'pek< kata Sun -iok Hong& <apa yang dikatakan 0ie'ya& memang benar itulah yang sesungguhnya telah ter(adi& sedang kedua orang pio'su kami itupun hingga kini masih dirawat disebuah rumah penginapan di "io'kee'tun. 2aksud "ie' (ie datang ke sini& adalah karena mengingat akan hubungan pamanku dan +ek'pek yang begitu erat& maka aku berniat akan melaporkan sendiri tentang ter(adinya peristiwa perampokan ini kepada +ek'pek di sini. "etapi siapa kira sesampainya ditengah (alan& aku telah dicegat oleh "hio Sam'ya dan kawan'kawannya yang segera mengepungku.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Syukur (uga 0ie'ya keburu datang menolong& kalau tidak& ada kemungkinan "ie'(ie tak dapat men(umpai +ek'pek saat ini<. Sementara "hio 4iam -oan yang mendengar pengaduan dari anaknya dan Sun -iok Hong yang ternyata bersamaan bunyinya& sudah barang tentu men(adi gusar sekali kepada anaknya yang ketiga itu& sehingga matanya membelalak dan kumis serta (anggutnya bergerak'gerak bagaikan ditiup desiran angin. <Sungguh kurang a(ar sekali anak ituA< cercanya. <Sam'(ie memang gemar sekali ber(udi. 0ika dia sudah kalah habis'habisan& dia kerap men(adi nekat dan menipu kiri kanan. Sekarang ia merampok kereta'kereta pio yang diangkut oleh kantor angkutan pamanmu& aku di sini mengalami akibatnya yang tidak enak. Sekarang Hian'tit tak usah merasa khawatir apa'apa. 1o'hu berikan (aminan untuk mengembalikan keretakereta pio itu dalam keadaan utuh. 0ika ternyata ada kekurangan& 1o'hu akan ganti menurut harga yang patut dibayar<. Kemudian ia menoleh pada "hio 0ie 1iong dan

melan(utkan bicaranya& <0ie 1iong& sekarang (uga kau boleh berangkat ke Han' keechung dan serahkan kartu namaku kepada Han Su'ya di sana& untuk minta pertolongannya menangkap si anak celaka itu dan setelah itu dibawa menghadap kepadaku di siniA<. <)aiklah& ayah< kata "hio 0ie 1iong yang segera berangkat ke Han'kee'chung dengan membawa kartu nama ayahnya itu. <Karena persoalannya menyangkut pada kantor angkutan kami< kata Sun -iok Hong& <maka telah membuat 0ie'ya dan Sam'ya saling bertengkarC hingga untuk itu boan'pwee merasa sangat menyesal sekali<. <Segala kesalahan ini adalah 1o'hu yang harus tanggung< kata "hio 4iam -oan. <Di waktu muda& 1o'hu yang merantau dikalangan Kang'ouw& tidak mempunyai cukup waktu untuk mendidik anak sendiri& sedangkan ibunya terlampau meman(akannya. ,leh karena itulah 1o'hu sekarang telah menerima EbuahE daripada kesalahan 1o'hu sendiriA. Sam'(ie yang kerap bergaul dengan segala anak bengal dan pen(udi& akhirnya terseret (uga men(adi pecandu (udi& sehingga dia men(adi terlampau kasip untuk dipimpin ke (alan yang benar<. <0ika demikian halnya< kata Sun -iok Hong& <bolehkah "it'(ie mendampingi 0ie'ya untuk sama'sama pergi ke desa Han'kee'chung ituB<. "hio 4iam -oan merasa tidak keberatan& ia lalu memerintahkan 0ie 1iong untuk menga(ak -iok Hong menemaninya. <Hian'tit masih sangat muda dan perlu sekali mencari pengalaman yang lebih banyak< kata orang tua itu. <Segala urusan kau boleh serahkan kepada 0ie'(ie untuk diselesaikan& tetapi (angan sekali'kali kau turut campur tangan<. -iok Hong mengucap banyak'banyak terima kasih atas petun(uk ahli silat tua itu yang kemudian memerintahkan 0ie 1iong untuk menga(ak si pemuda makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke Han'kee'chung. Sesudah selesai makan& "hio 0ie 1iong lalu membawa goloknya sendiri dan kartu nama ayahnya& berangkat ke Han'kee'chung dengan ditemani oleh Sun -iok Hong dan duapuluh orang chung'teng .pen(aga desa/ yang berkuda dan bersen(ata lengkap. Dari desa "hio'kee'chung mereka menu(u ke barat& mendaki gunung dan melewati rimba yang lebat& dan tatkala ber(alan lebih kurang >; atau @; lie (auhnya& maka tibalah mereka di sebuah chung yang (uga tidak kalah besarnya dengan "hio' keechung& dimana terdapat rumah'rumah para penghuninya yang ber(umlah kira'kira ;; atau >;; buah banyaknya.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

<"empat ini bernama puncak Say'bin'hong< kata "hio 0ie 1iong& <sedang chung yang terletak di sebelah sana itu& adalah Han'kee'chung yang akan kita tu(u<. "etapi& ketika baru sa(a mereka mendekati gerbang desa tersebut& tiba'tiba terdengar suara yang amat riuh dan dibarengi dengan munculnya serombongan kawanan berandal se(umlah 9; atau =; orang banyaknya& yang dikepalai oleh "hio Sam 1iong dan seorang pemuda lain yang usianya lebih kurang = atau 8 tahun&

perawakannya besar tlan lebih kurang = kaki tingginya& kepalanya besar dan matanya bulat& berhidung mancung dengan mulut yang lebar. Dengan golok "ay'kam'to di tangan& si pemuda yang disebut belakangan itu menuding ke arah "hio 0ie 1iong dan Sun -iok Hong sambil membentak& <Kalian segeralah menyingkir saat ini (ugaA. Kalau tidak& kalian harus tanggung sendiri segala akibatnya. #ku senga(a berlaku murah hati kali ini& berhubung mengingat persahabatan kami dengan keluarga "hio. "api apabila kalian tetap memaksa hendak ma(u (uga& (anganlah kalian mengatakan aku tidak lagi memandang persahabatan ini. -olokku yang tidak bermata akan membabat setiap orang yang berani melangkah melewati ambang gerbang desa Han'kee'chung iniA<. "hio 0ie 1iong yang masih dapat menahan sabar atas perlakuan kasar yang ditun(ukkan oleh pemuda sombong itu& segera tampil ke muka sambil mengeluarkan kartu nama ayahnya dan berkata& <Han Hian'tee& aku membawa kartu nama ayahku untuk minta ber(umpa dengan ayahmu. Harap tolong saudara melaporkannya kepada beliau<. "etapi si pemuda itu dengan suara ketus segera men(awab& <"idak adaA. #yahku tengah melakukan per(alanan ke kota Kim'leng& maka tak ada waktu untuk melaporkan kepadanyaA. #yo& enyahlah kalian dari siniA<. +erlakuan ini sudah barang tentu membuat hati "hio 0ie 1iong mengkal dan balas membentak& <Han Siauw HouwA. #ku berbicara kepadamu secara hormat dan secara baik'baik& tetapi mengapakah kau berlaku sedemikian kasarnyaB. *upanya kau telah dihasut oleh adikku& sehingga kau berbalik melindungi seorang perampok dan senga(a ingin merusak hubungan persaudaraan diantara kitaA. #ku datang ke sini atas perintah ayahku untuk mengambil pulang kereta'kereta pio yang dirampok oleh saudaraku itu. 2aka dari itu& apakah masalahnya yang telah membuat kau melindunginya dengan cara mati'matian serupa ituB. 0ika kau mengingat hubungan yang begitu baik antara keluarga kita berdua& segeralah kau serahkan kereta' kereta pio Hin 1iong +io Kiok beserta adikku yang telah merampoknya. Kalau tidak& (angan sampai nanti kau katakan aku keterlaluan. "hio 0ie 1iong masih kenal saudara dan sahabat& tetapi ingatlah& bahwa golokku ini tidak bermata dan tidak pandang buluA<. 2endengar kata'kata 0ie 1iong yang sudah begitu marah& Han Siauw Houw pun tidak men(adi (eri dan segera ma(u mener(ang sambil berseru& <1ihat golokkuA<. )egitulah kedua orang itu telah bertarung dengan tidak banyak cakap lagi. Han Siauw Houw ini bukan lain daripada putera tunggal Han !n Houw& chung'cu dari Han'kee'chung& yang selain bersahabat karib dengan "hio 4iam -oan dari "hiokee'

chung& merekapun masih terhitung sanak saudara. Seperti (uga "hio 4iam -oan& Han !n Houw pun tergolong seorang tokoh dalam kalangan persilatan di Shoatang yang namanya sama tenarnya dengan si (ago tua she "hio itu. ,leh karena itu& dalam kalangan persilatan di Shoatang muncul nama (ulukan "hay'san'liang'houw atau dua harimau dari gunung "hay'san. %akni menun(ukkan bahwa harimau yang satu dimaksudkan adalah "hio 4iam -oan& sedangkan harimau yang lainnya yaitu Han !n Houw adanya. Seperti (uga pergaulan kedua orang tua itu& begitupun anak'anak mereka bergaul dengan eratnya. "hio Sam 1iong dan Han Siauw Houw hampir hidup sebagai saudara
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

kandung sa(a. Karena& bukan sa(a mereka masih bersanak saudara& (uga mereka mempunyai kegemaran yang sama pula& yaitu (udi dan pelacur. 2aka sesudah Sam 1iong merampok kereta'kereta pio Hin 1iong +io Kiok dan kabur dari tangan kakaknya& lekas'lekas ia menu(u ke Han'kee'chung untuk meminta perlindungan Siauw Houw di sana& yang sudah tentu sa(a suka menerimanya dengan tangan terbuka& lebih'lebih karena ayahnya tidak ada dan memang benar'benar tengah melakukan per(alanan ke kota Kim'leng. Han Siauw Houw yang melihat ayahnya tidak ada di rumah& sudah barang tentu merasa tidak ada seorangpun yang perlu ditakutinya. ,leh karena itu tanpa menimbang lagi& apakah orang yang dibelanya itu benar atau salah& segera sa(a ia mendamprat "hio 0ie 1iong dan seolah'olah senga(a memperkeruh (alannya persoalan. "api "hio 0ie 1iong bukan seorang pengecut yang dapat sembarangan digertak orang. 2aka begitu ia diserang oleh Han Siauw Houw& iapun telah siap sedia untuk memapakinya. Dengan demikian bacokan Han Siauw Houw bukan sa(a tidak mengenai sasarannya& malah ia sendiri hampir sa(a kena ditebas oleh golok 0ie 1iong yang menyambar kepadanya bagaikan angin cepatnya. Hanya pertempuran itu tidak berlangsung terlalu lama& karena begitu merasa bahwa dia tak sanggup meladeni "hio 0ie 1iong lebih lama lagi& Siauw Houw segera memanggil "hio Sam 1iong untuk datang membantu. "hio Sam 1iong yang merasa telah mendapat perlindungan si pemuda she Han tu& terpaksa lompat ma(u untuk membantu Siauw Houw mengeroyok 0ie 1iong& hingga Sun -iok Hong men(adi sangat gusar dan membentak& <#ku datangA<. Sesudah berkata demikan& ia segera memutar goloknya untuk menghambat serangan "hio Sam 1iong yang hendak diluncurkan kepada kakaknya sendiri& hingga ter(adilah pertempuran dahsyat yang dilakukan oleh empat orang dan terpecah men(adi dua rombongan. +ihak orang'orang bawahan Han Siauw Houw tak berdaya

untuk membantu induk semang mereka& berhubung tahu bahwa antara kedua chungcu Han'kee'chung dan "hio'kee'chung mempunyai hubungan persaudaraan yang erat sekali. Dalam pertempuran itu& "hio Sam 1iong yang beberapa waktu lalu hampir dipecundangi oleh Sun -iok Hong& tidaklah sanggup membantu Han Siauw Houw yang sudah keteter dalam pertempuran dengan kakaknya& bahkan ia sendiri tak mampu mengalahkan lawan yang mencegatnya& yang ternyata mempunyai kepandaian lebih unggul daripada dirinya sendiri. )egitulah& tatkala pertempuran itu sudah berlangsung beberapa (urus lamanya& Han Siauw Houw merasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang'kunang& sedang dalam rombongan yang lain& Sun -iok Hong telah mendesak "hio Sam 1iong begitu rupa& sehingga bukan sa(a ia hampir tak mampu melakukan serangan balasan& malah untuk men(aga serangan -iok Hong pun hampir'hampir ia tak sanggup. Dalam keadaan begitu& -iok Hong sebenarnya mudah sekali untuk melukai dan merobohkan lawannya& tapi karena mengingat bahwa antara pihak Hin 1iong +io Kiok dan "hio 4iam -oan dari "hio'kee'chung mempunyai hubungan yang baik sekali& maka terpaksa ia berlaku sedikit longgar dan tidak menurunkan tangan besi untuk menindasnya hingga habis'habisan. Hal mana telah diketahui pula oleh "hio 0ie 1iong dan Sam 1iong sendiri yang men(adi lawan si pemuda she Sun itu. Sementara dilain pihak "hio 0ie 1iong terpaksa berlaku longgar kepada Han Siauw Houw& berhubung ayahnya dan ayah Siauw Houw bukan sa(a bersahabat akrab& tetapi (uga masih bersanak saudara. ,leh karena itu& ia senga(a mengulur waktu untuk
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

memperlambat pertempuran dan setelah Han Siauw Houw sudah tampak lelah dan napasnya terengah'engah& barulah ia desak dengan secara dahsyat sekali& hingga dilain saat ia telah berhasil merobohkan Siauw Houw yang dihantam dengan menggunakan belakang goloknya. +ara chung'teng Han'kee'chung (adi terke(ut bukan main& karena menyangka bahwa induk semangnya telah dilukai 0ie 1iong dan (atuh mengusruk dan tidak ingat pula pada dirinya. "api ketika kemudian ditolong orang& ternyata ia tidak menderita luka apa'apa& selain (atuh pingsan karena terlampau letih dalam pertempuran itu. Sementara "hio Sam 1iong yang (uga terke(ut melihat Siauw Houw dirobohkan kakaknya& dilain saat telah kena tertendang oleh Sun -iok Hong hingga (atuh ter(ungkel& dengan goloknya terpental entah ke mana (atuhnya. ,leh karena khawatir adiknya akan menderita celaka dalam tangan Sun -iok Hong& maka 0ie 1iong lekas'lekas berseru& <Sun Hian'tee& harap kau suka memaa5kannyaA<. Sun -iok Hong paham& bahwa 0ie 1iong khawatir (uga kalau sampai ia kelepasan tangan& sehingga akhirnya dapat mencelakai diri adiknya itu.

<"hio 0ie'ya tak usah khawatir< katanya sambil tertawa& <aku tanggung Sam'ya tak sampai menderita celaka& kecuali luka'luka ringan karena (atuh dari kuda<. 2endengar kata'kata itu& disamping berterima kasih& "hio 0ie l.iong (uga (adi sangat gembira dan memu(i& <Sun Hian'tee& dalam usia yang begini muda& kau telah berkepandaian sangat mengagumkan& kukira kelak engkau akan men(agoi dalam *imba +ersilatanA<. Sesudah berkata demikian& "hio 0ie 1iong segera melucuti sen(ata adiknya dan Han Siauw Houw& untuk kemudian digiring ke Han'kee'chung dan mengambil sepuluh kereta pio yang telah dirampas oleh kedua orang muda yang bertabiat (ahat itu. !bu kandung Siauw Houw telah meninggal dunia& hingga di dalam desa itu hanya ada ibu tirinya sa(a& tapi karena ibu tirinya itu sendiri tak mau ambil pusing terhadap perbuatan Siauw Houw& maka 0ie 1iong terpaksa menyuruh orang'orang bawahannya untuk mengangkut kereta'kereta pio tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya& desa "hio'kee'chung. Setibanya di muka pintu desa itu& "hio Sam 1iong lalu berkata kepada kakaknya& <0ie'ko& ayah pasti akan sangat marah kepadaku dan menghukumku (ika engkau menga(ak aku pulang untuk men(umpainyaA. Dengan mengingat kecintaan terhadap saudara kandungmu sendiri& sudilah kiranya engkau membebaskankuB. #ku akan merantau dan ber(an(i dengan setulus hatiku untuk tidak memusingkan kepala ayah& ibu dan engkau sendiri<. <Sebuas'buasnya harimau& masakan dia sampai hati memakan anaknya sendiriB< 0ie 1iong menasehati sang adik. <Sebagai seorang kakak sekandung& akupun sangat mencintaimu. Kukira kau tak akan dapat hasil'hasil yang baik dengan cara hidup merantau seperti itu& lagipula ayah pasti dapat memaa5kan segala kesalahankesalahanmu. 2aka& marilah kita pulang dan tidak usah merasa takut<. Sesudah itu& ia segera menyuruh orang'orang bawahannya untuk menga(ak Sam 1iong masuk ke desa "hio'kee'chung& sedangkan ia sendiri bersama Sun -iok Hong mengikuti di belakang dengan tidak berkata'kata. )egitu masuk ke ruangan tengah& di situ mereka tampak "hio 4iam -oan tengah duduk menantikan mereka dengan wa(ah yang gagah dan penuh kegusaran. )egitu orang tua itu melihat "hio Sam 1iong masuk dengan diiringi oleh orangorang bawahannya sambil menundukkan kepala& segera sa(a ia membentak dengan suara yangbengis& katanya& <)inatangA. )etapa beraninya engkau merusak
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

persaudaraan diantara kita dan keluarga SunA. Engkau ini memang benar'benar anak durhaka& dan tidak pantas lagi men(adi anak keluarga "hio yang terhormatA<. Segera ia bangkit dari kursinya dan hendak mengha(ar Sam 1iong& tapi -iok Hong sudah mendahului ma(u menghadang di hadapannya sambil memberi hormat dan berkata& <Sie'pek& karena mengingat bahwa kesalahan saudara Sam 1iong masih dapat diperbaiki& maka aku mohon dengan sangat supaya Sie'pek sudi

memaa5kannya. Karena (ika Sie'pek sampai menghukum saudara Sam 1iong& itu sama sa(a halnya engkau menghukum diriku dengan membuat saudara Sam 1iong sebagai sasarannya. ,leh sebab itu& aku mohon Sie'pek supaya sudi memaa5kan saudara Sam 1iong& karena aku yakin pada masa'masa yang akan datang ia pasti dapat mengubah perbuatannya sehingga men(adi seorang yang baik<. Sementara ibu Sam 1iong yang mendengar suara ribut'ribut di ruangan tengah itu kemudian mengetahui hal apa yang telah ter(adi di sana& segera keluar untuk (uga memohon ampun atas kesalahan anaknya. 2aka 4iam -oan yang melihat begitu& barulah kegusarannya men(adi sedikit reda dan berkata& <0ika tidak memandang muka Sun -iok Hong& aku pasti telah menghukum anak durhaka ini. "api (ika ia nanti berani melakukan pula sesuatu hal yang dapat menodai nama baik keluarga "hio& tentu aku tak dapat lagi mengampuninyaA<. Sesudah itu ia menoleh ke arah Sam 1iong yang berlutut di hadapannya sambail membentak& <Enyahlah kamu dari hadapankuA<. "hio Sam 1iong tak berani membantah dan segera masuk ke dalam mengikuti ibunya. <Kedatanganku kali ini< kata -iok Hong dengan muka menyesal& <semata'mata hanya menimbulkan kekacauan bagi Sie'pek dan keluarga di sini& hingga untuk itu aku mohon maa5 sebesar'besarnya pada darimu sekalian. 1ain kali (ika aku kebetulan lewat di sini& sudah barang tentu aku akan mampir untuk menanyakan keselamatan Sie'pek sekeluarga<. 4iam -oan manggut'manggut dengan wa(ah yang berseri'seri. <Hari sudah men(elang petang< kata orang tua itu& <sedangkan kun(ungan Sie'tit kemari tidak selalu ter(adi begitu kebetulan seperti sekarang ini. ,leh sebab itu& aku persilahkan Sie'tit menginap di sini& 3ntuk kemudian melan(utkan per(alananmu pada esok hari<. Sesudah berkata demikian& 4iam -oan lalu memerintahkan 0ie 1iong menemani Sun -iok Hong& sedangkan ia sendiri lalu memerintahkan para pembantunya untuk menyediakan satu me(a per(amuan& dengan ia sendiri dan 0ie 1iong menemani si pemuda she Sun duduk makan minum dengan hati gembira. Selama pertemuan berlangsung& 4iam -oan telah menanyakan hal ihwal Sun -iok Hong sehingga datang ke "hio'kee'chung. #tas pertanyaan itu& si pemuda she Sun telah menerangkan satu persatu& se(ak kereta'kereta pionya dirampok orang sehingga ia terpaksa menempur Han Siauw Houw dan "hio Sam 1iong& hingga orang tua itu (adi sangat kagum akan kepandaian dan kegagahan pemuda itu. Setelah itu& ia menanyakan dalam ilmu kepandaian apa yang men(adi kegemaran dan kemahiran si pemuda& yang satu persatu telah di(awab oleh -iok Hong dengan laku hormat dan merendah& hingga "hio 4iam -oan (adi sangat girang dan berkata& <Sungguh tepat sekali apa kata peribahasa EHarimau tak akan beranak an(ingE. Keluarga Sun memang sudah sedari (aman leluhurmu dahulu mahir ilmu silat dan pandai menggunakan segala macam sen(ata. #yah dan pamanmu telah lama termasyur di kalangan Kangouw

sebagai ahli'ahli silat yang sangat disegani orang& kini anaknya pun kelak akan meneladani (uga per(alanan orang'orang tuanya itu. 2aka setelah per(amuan selesai& 1o'hu ingin minta Sie'tit mempertun(ukkan beberapa macam ilmu silat yang men(adi warisan dan kebanggaan keluargamu itu& tapi belum tahu apakah Sie'tit sudi mengabulkan permintaanku ituB<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

-iok Hong yang mendengar perkataan orang tua itu& dengan segera ia menyo(a sambil membungkukkan badannya dan berkata& <0ika Sie'pek tidak buat celaan& sudah barang tentu "it'(ie pun bersedia untuk mengabulkan permintaan itu. "api (ika dalam ilmu silatku terdapat banyak kekeliruan'kekeliruan dan tidak baik untuk dipertun(ukkan& "it'(ie banyak berharap agar Sie'pek sudi memberikan petun(ukpetun(uk berharga bagi kema(uanku dimasa depan<. "hio 4iam -oan kelihatan girang sekali mendengan (awaban itu& hingga setelah per(amuan ditutup dan beristirahat sebentar& dengan segera ia menga(ak -iok Hong menu(u ke tengah lapangan untuk berlatih ilmu silat& dimana -iok Hong diminta untuk bersilat dengan tangan kosong& kemudian mempergunakan golok yang dimainkan -iok Hong dalam ilmu +at'kwa'to yang memang men(adi kegemarannya itu. !lmu golok tersebut telah dimulai dengan gerak perlahan& tapi kian lama kian bertambah cepat dan dahsyat& sehingga sinar goloknya yang membungkus tubuhnya seakan'akan tak dapat ditembus oleh tetasan air hu(an& Dan tatkala permainan goloknya telah mencapai bagian'bagian yang tercepat& di tengah lapangan hanya tampak sinar golok yang berkelebat'kelebat dan mengeluarkan suara menderu' deru& tubuh si pemuda yang telah diliputi sinar berkilauan itu hampir sukar dikenali. Kemudian ia menghentikan permainan goloknya& memberi hormat kepada "hio 4iam -oan dan "hio 0ie 1iong& dan kembali ke tempat duduknya dengan paras muka yang tidak berubah& begitupun napasnya tidak tampak tersengal'sengal. <#h'ha& sungguh ilmu golok yang bagus sekaliA< memu(i orang tua itu& <sayang diantaranya masih ada beberapa bagian yang kurang sempurna. Harap Sie'tit tidak men(adi kecil hati atau merasa kurang senang dengan bahasanku ini<. <Segala petun(uk'petun(uk Sie'pek< kata -iok Hong& <"it'(ie pasti akan terima dengan segala senang hati dan berterima kasih<. <Kalau begitu< kata orang tua itu pula& <1o'hu ada sedikit omongan yang hendak disampaikan kepadamu. %ang pertama'tama& ilmu golokmu memang sesunggunya hebat sekali& tapi sayang masih kurang kecepatannya. Dalam Kitab !lmu Silat dikatakan& bahwa gerak golok harus ganas bagaikan harimau yang buas& sedangkan gerak pedang harus tangkas dan gesit bagaikan naga berterbangan. Segala gerakgerik harus disesuaikan dengan keadaan& disamping berlaku cerdik untuk melihat

gelagat. Karena segala gerak yang kurang tepat& ada kemungkinan dapat merugikan diri kita sendiri. 2aka dalam hal menyerang dan men(aga serangan lawan& disamping memerlukan kepandaian& kitapun perlu sekali berlaku waspada& agar dengan tenaga yang sekecil'kecilnya kita dapat mengalahkan lawan yang kuat dan ganas& melakukan serangan kilat bila memungkinkan& dan berlaku kendur dan bersi5at men(aga sebelum mengetahui sampai dimana keunggulan lawan kita. %ang kedua& dalam usiamu yang semuda ini& pengalamanmu masih kurang& engkau pun masih sangat perlu untuk melatih diri dengan giat dan ulet& (angan takut lelah atau mudah mundur karena rasa kecewa apabila men(umpai sesuatu kesukaran yang tampaknya tak mungkin diatasi. Selan(utnya engkau mempunyai bakat yang baik sekali serta tepat untuk menduduki tempat yang tinggi dalam *imba +ersilatan dikemudian hari& maka ada baiknya (ika engkau mencari pula seorang guru yang pandai untuk mendidikmu sehingga men(adi salah seorang tokoh yang disegani dan men(adi pengganti dari (ago'(ago silat tua yang telah mengundurkan diri dari kalangan Kang'ouw. Hingga begitu kaum tuanya mundur& maka tibalah saatnya bagi kaum muda untuk tampil ke muka& oleh karena itu besar harapanku agar ilmu silat di tanah tumpah darah kita tetap terpelihara dengan sebaik'baiknya dari satu (aman kelain (aman<. -iok Hong yang berotak cerdik segera mengerti akan inti percakapan orang tua itu. !a lantas berlutut di hadapan "hio 4iam -oan sambil berkata& <"hio Sie'pek& "it'(ie sangat tertarik oleh nasihatmu yang sangat berharga itu. Selan(utnya karena aku
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

berpendapat bahwa Sie'pek merupakan salah seorang tokoh yang terkemuka dalam *imba +ersilatan di (aman ini& maka tidak ada salahnya untuk Sie'pek menerima "it(ie sebagai murid. Harap Sie'pek (angan menolak permintaanku ini<. "api 4iam -oan lekas'lekas mengangkat bangun si pemuda sambil berkata& <Sun Hian'tit tak usah menghormatiku sampai begitu. 3sia 1o'hu telah lan(ut& tenagaku pun kian hari kian bertambah kurang& hingga tak sanggup lagi untuk menerimamu sebagai murid. 1agipula ilmu golokku masih kalah (auh dengan ilmu golok pamanmu. 2aka dari itu& bagaimana caranya aku berani sembarangan menerima kau sebagai muridkuB. "api Hian'tit tak usah berkecil hati& 1o'hu akan perkenalkan kau dengan seorang guru silat kenamaan& yang ilmu goloknya telah lama disegani orang di lima propinsi utara. #ku berani men(amin ia akan suka menerimamu sebagai muridnya& (ika 1o'hu bantu memperkenalkanmu kepadanya<. "atkala -iok Hong coba menanyakan siapa adanya guru silat yang namanya begitu

dipu(i oleh "hio 4iam -oan& orang tua itu lalu berkata& <Dia bukan lain daripada adik kandungku sendiri "hio 4iam Kui& yang sekarang membuka kantor angkutan -ie 4ee +io Kiok di kota 4ee'lam. 4iam Kui mempunyai hubungan yang baik sekali dengan keluargamu. !a mahir ilmu golok dari warisan 2a Hiang& yang 'telah mengangkatnya sebagai murid dalam<. -iok Hong yang mendengar nama ahli silat tingkatan tua itu& dengan segera tersadar dan balik bertanya& <)ukankah beliau (ago tua yang tergolong dalam nama sebutan +ak 2a 1am -u itu. +amanku sendiri memang kerap menyebut'nyebut nama 2a Hiang Su'hu<. "hio 4iam -oan mengiakan sambil menambahkan& <)etul dia. $ama kedua tokoh silat itu memang cukup dikenal orang& sehingga kaum wanita dan anak'anakpun tampaknya tidak asing lagi dengan nama'nama itu. $ama 2a Hiang sangat terkenal di sebelah utara Sungai Kuning& sedangkan -u +ay men(agoi di sebelah selatan sungai tersebut. 2a Hiang mahir dalam ilmu silat "iang'kiauw'cu dan ilmu golok& tapi -u +ay lihay sekali ilmu silat "oan'kiauw'ciu. Kedua orang itu membawa bakat dan kebaikannya sendiri'sendiri& walaupun kedua'duanya merupakan keluaran perguruan silat Siauw'lim (uga. #dik kandungku 4iam Kui sedari masih anak'anak sudah berguru pada 2a Hiang& hingga ia mendapat warisan kepandaian yang tidak sedikit dan men(adi seorang murid kesayangan gurunya. Se(ak ia membuka pio kiok dan ber(alan malang melintang di kalangan Kang'ouw& tidak sedikit (ago'(ago dari golongan hitam dan putih telah ia kalahkan& maka kemudian namanya (adi sangat terkenal dengan nama sebutan "oa'to "hio 4iam Kui& atau "hio 4iam Kui si -olok )esar. 0ika 1o'hu memperkenalkan kau kepadanya& niscaya dia akan menerimamu sebagai murid dengan segala senang hati<. -iok Hong (adi sangat girang dan berterima kasih untuk kebaikan hati orang tua itu. Kemudian 4iam -oan menulis sepucuk surat perkenalan yang kemudian diserahkannya kepada si pemuda& untuk kemudian diserahkan kepada adik kandungnya di 4ee'lam. )egitulah pada petang hari itu -iok Hong telah bermalam di desa "hio'kee'chung. +ada keesokan harinya sesudah sarapan dan meminta diri kepada "hio 4iam -oan sekeluarga. -iok Hong kembali ke rumah penginapannya dengan diantar oleh "hio 0ie 1iong dan beberapa orang anak semangnya& yang telah turut membantu si pemuda mengangkut sepuluh kereta pio yang tempo hari sempat dirampas oleh Han Siauw Houw dan beruntung dapat diambil pulang dalam keadaan masih utuh. Sesampainya di rumah penginapan& ternyata 2a "iauw Hoan dan "he Kee Hu masih

rebah di ran(ang karena luka'lukanya belum sembuh betul& tapi mereka terlihat
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

gembira bukan buatan melihat -iok Hong kembali dengan membawa balik kesepuluh kereta pio yang dilarikan orang dengan cara diam'diam itu. <-iok Hong Su'tit< kata mereka dengan suara yang hampir berbarengan& <kami berdua sesungguhnya sangat malu dengan ketololan dan kebodohan kami sendiri& sehingga tak mampu membawa pulang kereta'kereta pio kita yang telah dirampas orang itu. Syukur (uga Sie'tit memiliki kepandaian dan keberanian yang (auh melampaui kami& kalau tidak& tak tahulah dimana kami harus menaruh muka kamiA<. "api -iok Hong lantas menghibur mereka dengan mengatakan bahwa semua orang mempunyai kemu(uran dan kesialan yang berbeda'beda& tidak perduli betapa gagah dan pandainya mereka ber(aga'(aga& niscaya ada suatu waktu mereka mengalami kerugian (uga dalam tugas mereka. 1ebih'lebih mengenai peker(aan melindungi kereta'kereta pio& yang sudah (elas lebih banyak celakanya daripada selamatnya. 2aka tanpa adanya ke(adian'ke(adian yang tidak enak serupa itu& dimanalah orang dapat keinsa5an untuk berlaku lebih waspada dalam waktu'waktu yang akan datang. 2anakala 2a dan "he menanyakan lebih (auh tentang peristiwa'peristiwa yang telah dialami -iok Hong selama sehari semalam itu& si pemuda lalu menuturkan segala sesuatu seperti apa yang telah kita sebutkan di bagian atas tadi. Dan setelah -iok Hong men(amu "hio 0ie 1iong dan anak'anak semangnya yang telah membantunya mengangkut kereta'kereta pio itu dari sarang pen(ahat Han Siauw Houw hingga ke tempat penginapannya& barulah kedua pihak saling berpisah dan ber(an(i untuk ber(umpa lagi dilain waktu. Keesokan harinya& karena 2a "iauw Hoan dan "he Kee Hu belum dapat melakukan tugas mereka karena luka'luka yang mereka derita belum sembuh benar& maka -iok Hong telah pula mengangkut mereka dalam salah satu kereta pio itu& dengan ia sendiri bertanggung (awab sebagai pemimpin dari iring'iringan kereta'kereta pio Hin 1iong +io Kiok yang mengibarkan pan(i'pan(i kepala harimau itu melan(utkan per(alanannya. Dari "io'kee'tun ke arah selatan& melewati Kiok'hu dan menu(u ke tepi sungai. Di sepan(ang (alan tidak tampak seorang berandalpun yang berani mencegat iring'iringan kereta pio tersebut.

II
+#D# suatu hari dikala sen(a& rombongan kereta'kereta pio itu telah tiba di pantai utara sungai Su'sui. ,leh karena keadaan di situ hanya tampak kesunyian dengan air sungai mengalir luas dihadapan mereka serta dikelilingii oleh hutan'hutan yang lebat& maka 2a "iauw Hoan lalu berkata kepada Sun -iok Hiong demikian& <Sie'tit& kita sekarang harus melintasi sungai ini untuk menu(u dan bermalam di kewedanaan 4uyang. 1etaknya hanya duapuluh lie lebih& penduduknya padat& karena kewedanaan itu

merupakan salah satu kota besar yang terletak di propinsi Shoatang selatan. 0ika kita dapat segera melintasi sungai ini& pada waktu kentongan pertama& kita sudah sampai ke dalam kota< Sun -iok Hong menuruti omongan pio'su itu. Dalam pada itu dari antara hutan welingi yang lebat& tiba'tiba muncul empat buah perahu yang dikayuh orang menu(u ke pantai utara. 2elihat perahu'perahu itu& Sun -iok Hong (adi girang& lalu melambai'lambaikan tangannya ke arah perahu'perahu tersebut& sambil men(an(ikan sewaan berupa lima mata uang emas. "api karena perahu'perahu itu tak dapat mengangkut sepuluh kereta pio sekaligus& maka pengangkutan itu dilakukan dengan cara berangsur'angsur. 2a "iauw Hoan dan "he Kee Hu mengikuti tiga buah kereta pio yang diangkut terlebih dahulu& kemudian menyusul empat buah kereta pio lagi. -iok Hong mengikuti tiga buah kereta pio yang diangkut paling belakang.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Sambil meletakkan tangan pada gagang goloknya& -iok Hong memandang kesanasini menikmati pemandangan alam yang sangat indah dan terbentang luas di empat pen(uru dunia. Dari ke(auhan tampak gunung "ong'gak "hay'san yang puncaknya men(ulang ke angkasa raya& asap tebal yang meliputinya dan hutan'hutan di tempat (auh yang sudah hampir kehitam'hitaman karena diselubungi oleh cuaca yang sudah mulai petang. Di atas perahu'perahu itu selain tukang'tukang perahu dan gembala keledai& tidak terdapat orang lain yang ikut serta di atasnya& maka perahu'perahu itu meluncur ke tengah sungai dalam kesunyian dan hanya suara pengayuh'pengayuh perahu itu sa(a yang terdengar berkecimpungan memecah arus yang mengalir di tengah sungai. Selagi -iok Hong yang berdiri termenung sambil mengagumi keindahan alam& tibatiba salah seorang tukang perahu ma(u menghampirinya sembil tersenyum dan berkata& <Engkau yang berusia masih begitu muda& sudah berani melindungi keretakereta pio sehingga sepuluh buah banyaknya. #pakah engkau tak takut pada kawanan berandal yang mungkin sa(a mencegatmu di tengah (alanB<. -iok Hong meski berkepandaian tinggi& tapi si5at kekanak'kanakannya belum lagi lenyap& dengan tersenyum ia men(awab& <#ku pernah satu kali mengalami ke(adian dimana kereta'kereta pioku dirampok orang di "hio'kee'chung yang terletak di bawah gunung "hay'san. Syukur (uga aku cukup lihay& hingga mampu mengalahkan si perampok dan merampas pulang kereta'kereta pioku itu& para perampok itu pasti tak akan mengganggu kami lagi& demi melihat pan(i'pan(i kepala harimau dari kantor angkutan kami Hin 1iong +io Kiok<.

<Siauw'ko yang masih begini muda& ternyata mempunyai kepandaian yang sangat menak(ubkan< kata si tukang perahu itu sambil tersenyum& <aku belum lagi tahu nama tuan muda ini& agar supaya dapat kucatat nama besarmu di dalam kenanganku<. <#ku sungguh tak berani menerima penghormatan tuan yang sedemikian tinggi itu< kata Sun -iok Hong dengan laku merendah. <#ku yang rendah she Sun bernama -iok Hong& orang dari "it'lee<. <0ika demikian halnya& Sun -iok San dari kantor pengangkutan Hin 1iong +io Kiok tentulah ada kakak kandungmu& bukankah begituB<. -iok Hong menganggukkan kepalanya. <)enar< sahutnya& <dialah kakakku yang terbesar. #ku sendiri tergolong sebagai saudaranya yang ke tu(uh<. Si tukang perahu menun(ukkan wa(ah yang terke(ut dan lalu berkata& <#iiiii& ternyata engkau ini ada adik sahabat karibkuA. 2engingat pertemuan yang sangat kebetulan ini& tidak ada salahnya (ika kita peringati dengan mengadakan (amuan makan minum<. ,leh karena perahu belum sampai ke pantai& maka -iok Hong berpikir tidak ada salahnya mengabulkan maksud baik si tukang perahu itu& lebih'lebih karena mengingat bahwa dia itu adalah sahabat karib kakaknya sendiri. Dalam perbincangannya itu& -iok Hong mengetahui bahwa si tukang perahu itu bernama )u Kee "ee& orang dari %ang'kok yang (uga terletak dalam propinsi Shoatang. Di Sungai Su'sui& ia menuntut penghidupan sebagai seorang <pengangkut barang<& tapi bukan sesungguhnya hidup sebagai seorang tukang perahu. +ada hari kemarin berhubung ia kemalaman& maka ia telah bermalam di atas perahu dan baru pada petang hari itu ia mendapat kesempatan melintasi sungai dengan rombongan si pemuda she Sun. Keterangannya irupun dipercaya oleh Sun -iok Hong& lebih'lebih )u Kee "ee menyatakan kesediaannya untuk membantu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemuda itu. 2aka dengan tidak curiga lagi ia telah menerima tawaran makan dan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

minum bersama sahabat barunya itu& yang segera menyilahkan ia minum arak. "api& apa mau dikata& ketika baru minum dua cawan& tiba'tiba -iok Hong merasakan kepalanya pusing dan matanya'pun berkunang'kunang& hingga si tukang perahu yang menyaksikan demikan (adi bertepuk tangan sambil tertawa'tawa dari berkata& <*oboh .... *oboh< -iok Hong baru sadar dirinya telah tertipu& lalu dengan gusar ia hendak menghunus goloknya tapi apa mau dikata ia merasa hampir tak bertenaga lagi. 0angankan menghunus golok& untuk melihat pun sukar& sehingga ia kemudian roboh di geladak perahu dalam keadaan pingsan. "atkala ia tersadar dari pingsannya. -iok Hong mendapatkan dirinya terbaring di atas timbunan rumput& darimana ia melihat sinar bintang'bintang berkilauan di langit

yang gelap& sedang desiran angin malam yang dingin membuat otaknya lebih (ernih dari pengaruh obat bius yang telah dicampur dalam arak tadi. #rus yang terdengar beriak'riak menandakan bahwa dia masih tetap berada di tepi sungai& ketika ia mengangkat kepalanya memandang ke sebelah depan& baru ia ketahui bahwa perahuperahu yang ditumpanginya tadi telah lenyap entah kemana perginya. "idak begitu lama& sinar matahari pun tampak mulai menyinari muka bumi. "api seperti halnya perahu'perahu itu& 2a "iauw Hoan& "he Kee Hu dan kesepuluh kereta pio itupun lenyap tak berbekas. Diwaktu menoleh dan memperhatikan keadaan sekitarnya& ia melihat goloknya tergeletak di atas timbunan rumput& maka buru' buru diambilnya golok 'itu dan lalu disoren di pinggangnya. Dan dalam penyelidikan selan(utnya. -iok Hong melihat bekas roda kereta dan bekas'bekas kaki kuda yang tampak serabutan di atas tanah becek. 2aka dengan mengikuti bekas roda'roda kereta pio itu& -iok Hong melangkah ke barat dengan pikiran masgul. Ketika ber(alan kira'kira 9 atau = lie (auhnya& (alanan membelok ke arah kiri sisi pegunungan& dimana setelah ia ber(alan 7 atau : lie pula (auhnya& tiba'tiba dari dalam hutan ia mendengar suara orang yang menebang pohon. 1ekas'lekas ia menghampiri ke sana dan men(umpai seorang tukang potong kayu yang berusia kirakira >; tahun& perawakannya kekar dan kuat bagaikan orang'orang yang pernah bela(ar ilmu silat. Ketika baru sa(a ia hendak menanyakan sesuatu kepadanya& si pemotong kayu yang terlebih dahulu telah dapat menduga maksud si pemuda& dengan menatap wa(ah Sun -iok Hong dengan rupa heran dan bertanya& <3siamu masih begini muda& tapi toh engkau sudah berani sendirian datang ke sini dengan menyoren golok& apakah barangkali engkau sudah bosan hidupB. #ku nasihati supaya engkau lekaslekas turun gunung dan (angan mencoba datang ke sini lagi& kalau tidak& engkau pasti akan mengalami lebih banyak celaka daripada selamatA<. <Sungguh aneh sekaliA< kata si pemuda gagah itu. <,rang lain toh banyak yang menyoren golok& masakan hanya aku sa(a yang harus dibunuh karena berbuat demikianB. Sedari kapan di sini diadakan peraturan begituB<. <Di dunia memang banyak sekali persoalan yang tidak layak< kata si pemotong kayu dengan suara perlahan& <(ika semua orang mengerti aturan& dunia ini pasti aman. Di (aman ini semua orang (ustru tidak mengenal aturan& maka kalau boleh aku nasihatkan tinggalkanlah segera tempat iniA<. <#ku datang ke sini dengan maksud tertentu< sahut -iok Hong& <oleh karena itu& aku tak perduli hal apa yang akan ter(adi atas diriku& tidak urung aku mesti melakukannya (uga<. <3siamu masih terlampau muda& hingga sayang sekali (ika mesti mengorbankan diri dengan cara sia'sia< kata si pemotong kayu itu. <+aling benar lekas'lekaslah engkau berlalu dari siniA<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

<#ku tak punya muka untuk pulang ke rumahku< kata si pemuda& <maka lebih baik

aku mati daripada harus hidup menanggung malu<. Selan(utnya untuk mendapat keterangan yang lebih (elas mengenai bahaya yang mengancam setiap orang di pegunungan itu& -iok Hong diberitahukan oleh si pemotong kayu itu sebagai berikut : <-unung ini bernama )eng'kui'san. +ada tahun yang lalu tidak sedikit para pendekar muda yang ber(alan sendirian dalam daerah pegunungan ini telah tewas. 2ereka itu telah men(adi korban dari keganasan seorang kepala rampok terkenal yang bernama Khong -iok Kong& yang telah bersarang di sini bersama @; atau 9; orang kambrat'kambratnya serta men(agoi baik itu di darat maupun di perairan& sehingga para pembesar dan pihak yang berwa(ib merasa kewalahan untuk menumpasnya<. Setelah bercerita sampai disitu& si pemotong kayu menoleh ke dalam rimba dan tatkala melihat keadaan di sana tenang'tenang sa(a& barulah ia berani melan(utkan bicaranya lagi dengan separuh bisik'bisik. Katanya& <#da suatu rahasia yang hendak kuberitahukan kepadamu. +ada kemarin malam orang bawahannya Khong -iok Kong yang bernama )u Kee "ee telah berhasil melakukan perampokan besar& sehingga kini di atas gunung tengah diadakan per(amuan besar'besaran serta dilarang keras untuk orang sembarangan datang ke sana. ,leh karena menilik bahwa engkau hanya seorang diri sa(a& lagipula engkau terhitung seorang asing& maka paling betul engkau (angan pergi ke sana& tapi lekas'lekaslah engkau berlalu dari sini<. Setelah -iok Hong mendengar keterangan itu& ia bukan sa(a tidak ingin membatalkan niatnya& malah sebaliknya (adi semakin bernapsu untuk menge(ar )u Kee "ee& orang yang telah merampok kereta'kereta pionya secara ke(i. Dengan perampokan itu& seolah'olah )u Kee "ee dengan senga(a ingin men(atuhkan nama baik keluarga Sun yang telah turun temurun terkenal sebagai keluarga orang'orang gagah dari (aman dulu hingga sekarang. 2aka untuk mempertahankan nama baik keluarganya itu& tak ada lain (alan bagi -iok Hong daripada menempur perampok she )u itu. Kemudian tanpa menghiraukan pula nasihat baik si pemotong kayu itu& -iok Hong segera melan(utkan per(alanannya mendaki gunung dengan napsu amarah yang berkobar'kobar. Hari telah men(elang sen(a& sedangkan matahari telah turun ke kaki langit barat. "api tanpa memikirkan hal apa yang akan ter(adi atas dirinya& ia lalui (alan'(alan gunung yang berkelok'kelok dan gelap dengan tekad bulat untuk mengambil pulang kereta'kereta pio yang dilindunginya& seperti apa yang pernah dilakukannya terhadap Han Siauw Houw di Han'kee'chung. <0ika bukan dia& tentulah aku yang mesti memberi selamat tinggal kepada dunia iniA< -iok Hong berkata pada dirinya sendiri. Diantara penerangan yang agak suram& -iok Hong melihat dari ke(auhan ada beberapa rangho& rumah'rumah atap dan gubuk'gubuk yang didirikan di puncak

gunung. Dan tatkala mendaki lereng gunung belum lagi tigapuluh tombak tingginya& tiba'tiba dari dalam rimba terdengar suara gembrengan yang dipalu dengan riuh sekali. )ersamaan dengan itu& = atau 8 orang laki'laki yang bertubuh tinggi besar telah muncul dari kiri dankanan (alan dengan bersen(atakan golok& tombak dan pentungan& sedangkan orang yang men(adi pemimpinnya berperawakan kekar serta berkepala besar& di tangan kanannya mencekal sebatang toya besi& wa(ahnya bengis bagaikan hantu (ahat yang baru turun dari neraka. Dengan mata mendelik dan suara nyaring ia membentak& <Hai& bocah yang masih menyusu& engkau dengan membawa golok datang ke sini& apakah engkau hendak minta pulang kereta'kereta piomu yang telah kami rampas pada hari kemarinB<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Dengan membusungkan dada dan laku yang nekad& -iok Hong men(awab& <2emang benarlah apa katamuA. Engkau telah berlaku begitu berani mati merampas dengan cara ke(i kereta'kereta pio dari kantor angkutan kami Hin 1iong +io Kiok. 2aka untuk kali ini tuan kecilmu masih mau menasehatimu dengan baik'baik untuk segera mengembalikan seluruhnya& kalau tidak.........& golokku ini pasti akan memenggal batok kepalamu hingga bergelindingan (atuh turun gunungA<. Kepala penyamun itu (adi tertawa terbahak'bahak mendengar ancaman si pemuda dan berkata& <)ocah ingusan& apakah engkau menganggap bahwa aku ini anak sebayamu& sehingga mudah digertak dan gemetar dengan kata'katamu yang agak kerasB. +endeknya& aku hendak memberitahukan kepadamu& (angankan kereta' kereta pio dari Hin 1iong +io Kiok& bahkan kereta'kereta pio Kaisar sekalipun& (ika lewat di sini harus diserahkan kepada kamiA. "api karena mengingat bahwa engkau ini hanya seorang bocah yang masih belum mengerti urusan& maka suka (uga aku mengampuni (iwamu& asalkan engkau lekas'lekas berlalu dari sini. Kalau tidak& engkau harus menanggung sendiri segala akibatnyaA<. Sun -iok Hong yang berdarah panas tidak membiarkan dirinya digertak orang dengan seenaknya sa(a& tapi segera balas membentak dengan suara tak kalah nyaring& katanya& <"ikus hutanA. )eranikah engkau bertempur denganku sampai >;; (urusB<. 2endengar tantangan itu& si kepala penyamun (adi tertawa mengakak. <Siapa bilang aku tidak beraniA< katanya dengan suara menyindir. <0angankan baru >;; (urus& biar >;;; (urus sekalipun aku bersedia meladenimu. 2ari& mariA. Kita bertanding satu lawan satu. 0ika aku berkelahi dengan secara keroyokan& (anganlah kau anggap aku seorang Ho'hanA<. Sesudah berkata demikian& si kepala penyamun segera menyerang si pemuda she

Sun dengan toya besinya& -iok Hong dengan sebat lantas menangkis serangan itu dengan golok di tangannya. Demikianlah suatu pertempuran yang dahsyat tapi hanya memakan waktu pendek sa(a telah ter(adi di lereng gunung yang telah agak gelap karena sudah diliputi petang hari. Sun -iok Hong yang masih muda belia dan baru pernah keluar melindungi pio pertama kali itu& tak berbeda dengan anak sapi yang tak (erih menghadapi harimau& maka dengan ilmu golok turunan keluarga Sun yang telah sekian lamanya men(agoi di tanah utara& ia mendesak si kepala penyamun tanpa sungkan'sungkan lagi& hingga diwaktu pertempuran baru sa(a berlangsung beberapa (urus lamanya& sudah (elas bahwa ia lebih unggul daripada pihak lawan yang usianya lebih tua& meski dalam pengalaman ia masih kalah (auh. Si kepala penyamun yang semula berada dipihak yang menyerang& lambat laun telah terdesak dan hanya dapat men(aga diri sa(a& tapi tak mampu menyerang balik lawan sebagaimana layaknya. -iok Hong yang telah melihat titik'titik kelemahan musuh& tentu sa(a tidak ingin melewatkan kesempatan yang baik itu dengan sia' sia& ia segera ma(u mener(ang dengan lebih bersemangat. Setelah si penyamun melihat gelagat yang tidak baik itu& dengan menebalkan muka ia lantas menyerukan anakanak buahnya untuk membantunya menyerang lawan sambil berkata& <Saudarasaudara& mari kita kepung bocah yang lak tahu diri iniA<. -iok Hong tidak gentar menghadapi lawan'lawan yang ber(umlah belasan orang itu& sambil mencibirkan bibirnya lalu menge(ek& <4isA. Hanya sebegitu sa(a lagaknya Ho'han bangpak iniA<. Kemudian setelah melakukan beberapa kali serangan gertakan& dengan kecepatan bagaikan kilat ia ayunkan goloknya ke arah kepala lawan& sedangkan kakinya menyapu kaki kepala penyamun itu bagaikan angin puyuh yang
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

mengamuk. 2aka dalam keadaan terdesak itu& tiba'tiba si kepala penyamun merasakan matanya berkunang'kunang dan akhirnya (atuh meloso di tanah sambil men(erit& <2atilah aku kali iniA<. "ernyata bahu kanannya telah terbacok. Syukur (uga bahu yang terbacok itu tidak mengeluarkan darah setetespun& barulah kepala perampok itu sadar& bahwa -iok Hong hanya membacok dengan belakang goloknya sa(a. Kalau tidak& niscaya bahu itu akan terbelah& (ika tak mau dikatakan terpapas kutung sama sekali. "api sebagai seorang pen(ahat yang tak pernah kenal kapok& bukan sa(a dia tak berterima kasih atas kebaikan hati si pemuda& malah sebaliknya ia men(adi sangat gusar dan segera hendak melan(utkan pertempuran itu dengan mengerahkan seluruh tenaga orang'orang bawahannya. Ketika baru sa(a ia hendak melompat bangun& tibatiba ia merasakan punggungnya diin(ak orang& dibarengi dengan satu bentakan bengis& <0angan bergerak& (ika engkau masih sayang pada nyawa an(ingmuA<. Karena& bertepatan dengan kata'kata itu& si penyamun merasakan u(ung golok yang dingin

telah menindih batang lehernya& sehingga ia (adi sangat gugup dan meratap& <Siauwhiap& ampunilah (iwa hambamuA<. <%a& ampunilah diaA< kata satu suara dari balik semak'semak yang lebat. Segera -iok Hong menoleh ke arah datangnya suara itu& ternyata dari balik semaksemak itu telah muncul seorang pemuda tampan berusia duapuluhan& perawakannya kira'kira 9 kaki lebih tingginya& berwa(ah putih dan berhidung mancung& beralis tebal serta bermata (eli. "ingkah lakunya lemah lembut dan sama sekali tidak mirip dengan seorang yang pernah mengerti ilmu silat. !a mengenakan celana dan ba(u yang dibuat dari sutera putih& sedangkan di pinggangnya ia mengenakan tali pinggang sutera hitam& dimana tergantung sebilah pedang yang bersarung indah serta diukir dan dicat dengan air emas. "atkala melihat -iok Hong menoleh ke arahnya& pemuda tampan itu lalu tersenyum dan memberi hormat sambil berkata& <#nak& sungguh tak kusangka bahwa engkau yang baru berusia belasan tahun sudah sanggup mengalahkan anak semangku yang sudah berusia dewasa. Harap saudara suka bersabar dan dengarkan dahulu sepatah dua patah kataku<. Sementara Sun -iok Hong yang melihat sikap pemuda tampan yang sopan santun itu& yang tampaknya tak mirip sama sekali dengan seorang perampok& sudah barang tentu ia mau (uga mendengarkan permintaan orang itu. 2aka sambil mengangkat tangan memberi hormat& ia berkata& <2ohon tanya she dan nama 1auw'hia yang terhormat& ada kata'kata apa yang hendak disampaikan kepadakuB<. <Siauw'seng bukan lain daripada Khong -iok Kong yang dikenal orang dengan nama (ulukan -iok'bian'long'kun< sahut si pemuda tampan itu& <sedangkan orang yang baru kau kalahkan itu& bukan lain daripada "hauw'bak kami yang bernama Kho "oa Hay. #ku sungguh mengagumi keberanian dan kepandaianmu yang demikian lihaynya itu. Siauw'seng suka merendah kepada orang'orang yang bersi5at lemah lembut& tapi tak akan tunduk kepada orang yang keras kepala. ,leh karena itu& sudikah kiranya saudara mengabulkan undangan untuk men(adi tamuku dan berkun(ung ke tempat kediamanku di atas gunungB<. -iok Hong yang semula agak terkesima menyaksikan sikap si pemuda tampan& tiba'tiba ia men(adi keterlepasan omong dan berkata& <Sungguh aneh sekaliA<. Khong -iok Kong tertawa dan balas bertanya& <#nehB. Hal apakah yang kau anggap anehB<. <Dalam per(alanan menu(u ke sini telah kubayangkan dalam pikiranku< kata Sun -iok Hong& <bahwa Khong -iok Kong yang terkenal sebagai seorang kepala berandal di atas gunung ini dan mempunyai liauw'lo beberapa ratus orang banyaknya serta
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

pernah membunuh tidak sedikit orang gagah yang berani datang ke sini& tentunya ada seorang yang bertabiat ganas dan tak mengenal perikemanusiaan. "api setelah sekarang kita saling berhadapan& ternyata kelirulah dugaanku itu<. Khong -iok Kong kembali tertawa dan berkata& <2ulut anak'anak memang tak lain daripada mengucap sesuatu yang bersi5at kekanak'kanakan (ugaA. #pakah engkau menganggap bahwa seorang pemuda tampan tak dapat men(adi seorang kepala berandalB. *upanya engkau telah lupa& bahwa engkau sendiri yang baru berusia belasan& kini telah berani ber(alan malang melintang dikalangan Kang'ouw dengan (alan melindungi kereta'kereta pio. ,leh sebab itu& apakah yang dapat dikatakan anehB. #ku merasa bersimpati kepadamu& berhubung melihat usiamu yang masih begitu muda. 2aka kalau maksud kedatanganmu ini adalah untuk meminta pulang kereta'kereta piomu yang telah kurampas itu& aku persilahkan engkau mengikuti aku naik ke atas gunung<. Sun -iok Hong yang merasa dirinya dianggap EsepiE& sudah tentu sa(a (adi merasa kurang senang dan balas membentak& <Hm& apakah engkau menganggap aku minta dikasihani olehmuB. )etul usiaku masih muda& tapi aku tidak bersedia atau pantang dihina orang. 2ari& mari. Kita bertanding untuk menentukan siapa yang lebih unggul atau lebih lemah ilmu kepandaiannyaA<. Khong -iok Kong menyambut tantangan itu dengan satu senyuman. <#i........< katanya& <aku harap Siauw'eng'hiong (angan men(adi gusar dahulu. 0ika engkau menantangku& biarlah kita lakukan pertandingan itu di atas gunung sa(a. "idak harus berlaku tergesa'gesaB. )ersamaan dengan itu& kitapun boleh sekalian membicarakan (uga syarat'syaratnya. 0ika engkau dapat mengalahkan aku& semua kereta'kereta piomu yang ber(umlah sepuluh buah itu akan kukembalikan kepadamu dalam keadaan utuh. 0ika engkau yang kalah& akan kuberikan engkau ongkos (alan se(umlah 6; tail perak. Dengan demikian& kesepuluh kereta piomu itu men(adi milikku yang sah<. <#pakah syarat'syaratmu ini dapat dipercayaB< balik bertanya -iok Hong dengan hati yang ragu. <Seorang laki'laki se(ati tak akan mengingkari (an(i yang telah diucapkannya< (awab si pemuda tampan. <Kalau begitu& aku bersedia untuk menuruti kehendakmu itu< kata -iok Hong. Kemudian Khong -iok Kong memerintahkan supaya Kho "oa Hay dan anak buahnya ikut naik ke atas gunung& sedang Sun -iok Hong mengikuti di belakang dengan tangan selalu diletakkan di atas gagang goloknya& siap sedia menghadapi segala kemungkinan. "atkala ber(alan 9 atau = lie (auhnya& Khong -iok Kong lalu menoleh kepada si pemuda she Sun sambil menun(uk ke sebuah perkampungan dan berkata& <$un di sana adalah tempat kediaman kami<. Sebagai tuan rumah& si pemuda tampan lalu mempersilahkan -iok Hong masuk ke perkampungan itu. 2ereka ber(alan dengan perlahan'lahan dibawah sinar bulan purnama& menu(u ke sebuah gedung yang besar dan tinggi& dengan disekitarnya

dikelilingi oleh sebuah taman yang luas& dimana ditanami pohon'pohon bunga dan semak'semak yang rindang& hingga keadaannya tampak aman dan tenteram sekali. )egitu melangkah masuk ke dalam gedung itu& -iok Hong segera menyaksikan sebuah ruangan untuk berlatih ilmu silat yang luas sekali. Disuatu sisi terdapat sebuah rak sen(ata yang menyimpan delapan belas macam sen(ata'sen(ata yang umum dipakai dalam dunia persilatan. Sedang Sian'(in'tham atau harter batu& gembok batu dan lainnya& diletakkan di atas (ubin di dekat rak sen(ata tersebut. *uangan untuk berlatih silat itu diterangi oleh lampu'lampu yang terang benderang&
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dimana tampak 7 atau : orang yang bertubuh besar dan kokoh berkumpul disitu& salah seorang diantaranya dikenali oleh Sun -iok Hong sebagai tukang perahu )u Kee "ee yang pernah menga(ak ia minum arak yang dengan diam'diam telah dimasukkan obat bius kedalamnya. 2aka -iok Hong yang melihat musuh besarnya berada di situ& tidak ayal lagi ia lantas ma(u mener(ang dengan golok terhunus di tangannya. <)ocah she )u<& teriaknya& <dengan secara ke(i engkau telah memasukkan obat bius kedalam arakku& hingga dengan enak sa(a engkau dapat merampas kereta'kereta pioku tanpa mendapat perlawanan dariku. Kini aku berada di sini untuk mengambil (iwa an(ingmuA<. )u Kee "ee yang menyaksikan betapa dahsyatnya serangan si pemuda she Sun& lekas'lekas melompat mundur sambil menghunus sebilah golok "ay'to& dengan golok itu ia meladeni -iok Hong yang tampaknya seperti orang kalap. Karena ia berkepandaian sangat rendah dan bukan tandingan -iok Hong yang setimpal& maka ketika baru sa(a bertarung dua (urus lamanya& ia telah dirobohkan dan goloknya terpental (auh sekali ke bawah kaki tembok di sisi pintu ruangan tengah. Kemudian& bagaikan seekor harimau kelaparan& -iok Hong melompat mendekati sambil membentak& <-olokku kali ini akan mengirim (iwamu ke akhiratA<. "api cepat melebihi kilat& sebilah golok lain tiba'tiba berkelebat menahan golok -iok Hong& sambil disusul dengan satu seruan& <Siauw'eng'hiong& sabar dahuluA. Semua ini adalah tanggung (awabku& tapi bukan tanggung (awab )u Kee "ee& yang hanya melakukan serta melaksanakan segala perintahkuA<. <Kalau begitu& marilah kita segera bertanding untuk menentukan& siapa salah satu diantara kita berdua yang harus mengalahA< kata -iok Hong dengan suara nyaring. <Sedari tadi telah kuperhatikan gerak kakimu yang sedemikian lincah dan sebarnya< kata Khong -iok Kong& <hingga seolah'olah terbayang di dalam pikiranku& betapa lincah dan tangkasnya (ika engkau (uga bertempur denganku dengan tangan kosongA<. Sun -iok Hong menerima baik tantangan itu lalu memasukkan goloknya ke dalam serangka. 2aka sesudah kedua pihak menyingsingkan lengan ba(u dan melibatkan u(ung ba(u masing'masing& kedua orang itu lalu ma(u ke tengah'tengah lapangan&

dimana mereka lalu mulai saling serang tanpa banyak bicara pula. )u Kee "ee yang telah terhindar dari u(ung golok Sun -iok Hong& berdiri menonton pertempuran itu di pinggir ruangan dengan sorot mata penuh kebencian& hingga (ika seumpama ia mendadak berubah men(adi seekor harimau raksasa& niscaya ia sudah menerkam si pemuda she Sun dan menelannya bulat'bulat. 1ain sekali dengan rekanrekannya& yang tampaknya merasa sangat kagum melihat -iok Hong dapat meladeni induk semang mereka yang terkenal sangat lihay ilmu silatnya& hingga akhirnya tanpa dapat ditahan pula mereka (adi bersorak sorai& memu(i'mu(i kepandaian si pemuda she Sun yang dikatakan mereka <kecil'kecil cabe rawit<A<. "atkala pertempuran berlangsung beberapa (urus lamanya& tiba'tiba Khong -iok Kong mempergunakan telapak tangannya memukul kaki kiri -iok Hong yang ditendangkan kepadanya dengan siasat 4ian'(u'ciang& dan diwaktu si pemuda she Sun menarik pulang tendangannya itu& -iok Kong segera membarengi mengha(ar batok kepalanya dengan siasat "hian'su'kay'in atau ra(a langit membubuhi stempel. "api Sun -iok Hong yang bermata (eli& segera mempergunakan siasat +a'ong' kieteng .ra(a 4ouw +a ,ng mengangkat pedupaan/ untuk menahan telapak tangan kanan lawannya yang memukul ubun'ubun& sedangkan tin(unya segera diluncurkan ke arah ulu hati Khong -iok Kong. "api Khong -iok Kong yang (uga tidak kalah gesit& dengan sebat menyampok tin(u lawannya& kemudian mempergunakan siasat KuiTiraikasih
Website http://kangzusi.com/

seng'tek'tauw .bintang Kui menendang gantang/ yaitu suatu tendangan geledek ke arah dada Sun -iok Hong. Si pemuda she Sun lekas menghindarkan tendangan tersebut dengan (alan membuang dirinya kebelakang. Khong -iok Kong ma(u menge(ar sambil menghu(ani tin(u ke arah diri pemuda lawannya. Dalam keadaan setegang itu& Sun -iok Hong (adi sangat sibuk menghindarkan pukulan'pukulan tersebut& sedangkan ilmu silatnya turut (adi kalut oleh karenanya& hingga kalau diwaktu biasa ia selalu mengalami keunggulan& pada kali ini ia terdesak sehingga napasnya terengah'engah. Dan selagi -iok Hong kebingungan bukan main& tiba'tiba Khong -iok Kong mengirim satu tendangan kilat yang tak mungkin dapat dihindarkan lagi oleh pemuda she Sun itu& maka dengan satu teriakan nyaring ia (atuh ter(ungkal di atas (ubin. )u Kee "ee yang melihat ada kesempatan untuk turun tangan& segera menga(ak kawan'kawannya ma(u dengan serentak untuk mencelakai si pemuda cilik. "api Khong -iok Kong yang ternyata bukan seorang yang curang dan tak suka membiarkan anak buahnya mencelakai orang dengan seenaknya sa(a& segera menoleh ke arah mereka sambil membentak dengan suara bengis& <Kalian segera

mundur dan (angan mencampuri urusanku iniA<. ,leh karena itu& barulah )u Kee "ee dan lawan'kawannya terpaksa mundur dengan perasaan kecewa& sedang Khong -iok Kong lalu tersenyum dan berkata pada Sun -iok Hong demikian& <)ocah kecil& apakah engkau sekarang suka menyerah kepadakuB<. -iok Hong tidak menyahut& tapi dari sorot matanya yang menyala'nyala dan seolah'olah hendak menelan bulat'bulat si pemuda tampan lawannya itu& menandakan bahwa dia belum mau menyerah mentah'mentah. 2aka -iok Kong (adi tertawa dan berkata& <#ku tahu bahwa engkau belum mau menyerah kepadaku. Engkau sendiri tak akan mampu mengalahkan aku dalam dua atau tiga tahun lagi. ,leh karena itu& aku persilahkan engkau mengundang kawanmu untuk bertanding denganku selama waktu sebulan ini& dengan kereta'kereta piomu dan kawankawanmu yang men(adi orang'orang tawananku tetapi aku (amin keselamatannya. "api (ika orang'orang yang kau undang masih (uga belum mampu mengalahkanku& maka kereta'kereta pio itu akan men(adi milikku yang sah<. Sesudah berkata demikian& -iok Kong lalu memberikan -iok Hong bekal untuk ongkos di (alan se(umlah >; tail perak. Kemudian si pemuda she Sun pulang ke "hiancin dengan berkuda& untuk melaporkan peristiwa perampasan kereta'kereta pio itu kepada pamannya. Sun Sin )u yang mendengar laporan tersebut& segera memerintahkan seorang pelindung pio kelas satu yang bernama 4iu "iong -ak untuk mengikuti -iok Hong menu(u ke sarang Khong -iok Kong. 3sia 4iu "iong -ak sudah mencapai 9; tahun& ia terkenal mahir dalam ilmu pukulan Eng'(iauw'kun& "hian'see'ciang& dan lainnya& serta paham mempergunakan pelbagai macam sen(ata yang biasa digunakan dalam kalangan persilatan. "iong -ak mempunyai pengalaman ; tahun lamanya dalam kalangan po'pio .melindungi barang'barang angkutan/& hingga Sun Sin )u sangat menghormatinya dan mengundangnya untuk beker(a sebagai pio'su kelas satu dalam kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok yang dipimpinnya. "iong -ak menga(ak serta dua orang pio'su lainnya& berasal dari Kwan'tong .daerah timur kota San'hay'kwan/ dan masing'masing berusia tigapuluhan. %ang seorang "hio !n Han& sedang yang lainnya bernama Kwan 4hit 1ong. 2ereka mahir menggunakan pelbagai macam sen(ata dan terkenal sebagai orang'orang yang bernyali besar dan !ihay ilmu silatnya.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

2ereka berempat menu(u ke desa "hay'peng'u yang terletak ; lie (auhnya dari tepi selatan sungai Su'sui dalam wilayah kewedanaan 1im'ie& di mana mereka bermalam untuk kemudian menu(u ke sarang kepala berandal Khong -iok Kong keesokan harinya. Setelah merapihkan barang'barang bawaan mereka di rumah penginapan& 4iu

"iong -ak berempat lalu pergi ke sebuah kedai arak untuk melepaskan rasa lapar dan dahaga. 2ereka memilih tempat di atas loteng yang (endela'(endelanya berhadapan dengan (alan raya. Dari atas loteng itu sambil makan minum& 4iu "iong -ak berempat melepaskan pandangan mereka ke arah pemandangan alam yang dapat dilihat dari ke(auhan. "api selagi mereka asyik makan dan minum& tiba'tiba dari bawah tangga loteng terdengar tindakan'tindakan kaki yang riuh sekali& seolah'olah dari arah sana tengah datang sekelompok orang'orang yang menu(u ke atas loteng. Sementara pelayan kedai yang mendengar suara tindakan kaki itu& dengan suara perlahan tapi tegas lalu berkata& <"ikus air datangA<. Kata'kata mana telah mengingatkan Sun -iok Hong pada )u kee "ee& yang selalu mengadakan operasinya di daerah perairan dan melakukan perampokan dengan cara yang ke(i. "api ketika baru sa(a ia hendak menanyakan siapa adanya Esi tikus airE itu& dari bawah loteng lelah keburu muncul serombongan orang laki'laki yang rata'rata beioman kasar dan bengis& orang yang men(adi pemimpinnya ber(alan di muka dengan sikap yang sombong sekali. Sun -iok Hong segera mengenali bahwa orang itu bukan lain F l.mpada )u Kee "ee adanya& dengan amarah yang berkobar'kobar ia lalu membentak& <"ikus air& sungguh kebetulan sekali engkau datang& luan mudamu telah lama menantikan dikau di siniA<. )u Kee "ee yang mengandalkan banyaknya kawan& meski di dalam hati merasa (eri& tidak urung wa(ahnya berseri'seri dan berkata& #i& bocah she Sun& tak kunyana bahwa kau yang masih begini muda& ternyala sudah bosan hidup di dalam dunia iniA. Kawan'kawanmu telah kuusir keluar perbatasan& punya kepandaian apakah engkau sehingga berani bermusuhan dengan bapakmuB<. "api sebelum )u Kee "ee selesai berbicara& Sun -iok Hong telah ma(u mener(ang dan menggunakan tin(unya memukul ulu hati musuh besarnya itu dengan siasat Hekhouw' kauw'sim atau harimau hitam mencuri hati. ,leh karena datangnya pukulan itu sedemikian hebatnya& maka Ku Kee "ee terpaksa melompat mundur hampir sepuluh kaki (auhnya untuk menghindari pukulan tersebut. <)ocah she SunA< teriaknya& <(ika kita bertempur di sini& selain tempatnya sempit (uga akan mengganggu orang yang sedang berusaha& maka kalau engkau sungguh seorang yang bernyali besar& marilah turun ke bawah loteng untuk bertempur sehingga >;; (urus lamanyaA<. Sun -iok Hong menerima baik tantangan itu& lalu mengikuti )u Kee "ee dan kawan'kawannya turun dari atas loteng. 4iu "iong -ak dan dua orang kawannya yang khawatir Sun -iok Hong akan dikeroyok musuh'musuhnya& segera mengikuti dari belakang sambil memberi isyarat untuk masing'masing berlaku waspada& (angan

sampai nanti kena diperdayakan kawanan penyamun itu. "atkala hari telah men(elang sen(a& hingga disana sini orang telah mulai memasang lampu untuk menyambut kedatangan sang malam. )u Kee "ee dan kawan'kawannya menu(u ke sebuah lapangan kosong dengan diikuti oleh Sun -iok Hong& yang sambil ber(alan sambil menyingsingkan lengan ba(u dan u(ung ba(unya dilibatkan pada pinggangnya. Kawan'kawan )u Kee "ee yang ber(umlah tigabelas orang itu& lalu mulai mengambil posisi untuk mengepung Sun -iok Hong dari empat pen(uru& dengan )u Kee "ee sendiri menghadapinya di tengah kalangan pertempuran.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

-iok Hong menghunus goloknya& dengan apa ia telah mendahului membuka serangan. <1ihat golokkuA< bentaknya. )u Kee "ee yang tahu bahwa dia bukan tandingan Sun -iok Hong& bukan sa(a tidak berani sembarangan menyambut serangan itu& tapi sebaliknya lantas lompat mundur sambil memberi isyarat& agar seluruh anak buahnya segera mengepung si pemuda she Sun dengan sekaligus. 2eski -iok Hong seorang diri sa(a& tidak urung ia meladeni musuh'musuhnya dengan gagah dan tidak mundur barang setapakpun. Dan setiap waktu sinar goloknya berkelebat& terdengarlah orang berteriak karena goloknya terpukul (atuh atau kena dilukai. )egitulah pertempuran telah berlangsung dengan amat dahsyatnya& walaupun -iok Hong terkepung rapat bagaikan talang air yang dilapis plat ba(a. Selagi ia mengamuk dan menyerang setiap musuh yang berani dengan mendekatinya& tiba'tiba 4iu "iong -ak menga(ak "hio !n Han dan Kwan 4hit 1ong datang membantu& hingga semangat Sun -iok 1iong (adi semakin meluap dan melawan musuh'musuhnya lebih hebat lagi daripada waktu pertempuran pertama itu ter(adi. "hio !n Han yang bersen(atakan sepasang gaetan Houw'thauw'k.mw dan Kwan 4hit 1ong yang bersen(atakan golok 4hit'seng'po'to& ma(u dari kiri kanan untuk menggempur kepungan )u Kee "ee dan kawan'kawan. 2aka Sun -iok Hong yang melihat tenaga mereka bertiga sudah lebih dari cukup untuk meladeni ketigabelas orang kawanan penyamun itu& segera memberi isyarat agar 4iu "iong -ak tak usah ma(u membantu mereka. ,leh karena itu& terpaksa "iong -ak berdiri menonton di luar kalangan pertempuran& meski iapun diam'diam tetap siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Dalam pertempuran kali ini& tidak sedikit kawanan penyamun yang telah kabur dengan menderita luka'luka& badan babak belur atau matang biru karena terpukul atau tertendang. Sun -iok Hong yang !ngin membekuk )u Kee "ee yang pernah menipunya dan memasukkan obat bius kedalam araknya& hatinya belum puas (ika belum mengha(ar musuh besarnya itu sehingga setengah mati. 2aka dengan membiarkan "hio !n Han dan Kwan 4hit 1ong menawan musuhmusuh yang lainnya. -iok Hong telah mener(ang )u kee "ee yang terpaksa melawan mati'matian dengan sebilah golok "anin lapi setelah pertempuran baru sa(a berlangsung beberapa belas (urus lamanya& goloknya telah dibikin terpental oleh -iok

Hong& yang kemudian telah menendangnya sehingga dirinya mencelat beberapa belas kaki (auhnya. 2elihat musuh besarnya (atuh meloso. -iok Hong segera melompat ma(u dan mengin(ak punggung )u Kee "ee yang sudah tak berdaya sambil membentak& <Engkau pernah menipu dan menaklukkan aku dengan obat bius& kini engkau telah kubekuk dan men(adi tawananku. #da omongan apa lagi yang hendak kau ucapkanB<. )u Kee "ee malu bukan buatan telah dipecundangi oleh seorang bocah yang baru berusia belasan tahun& tapi karena ia sekarang sudah tak berdaya lagi& maka terpaksa ia menebalkan kulit mukanya dan meratap& <Siauw'eng'hiong& mengenai peristiwa yang telah ter(adi itu bukanlah men(adi tanggung (awabku& karena aku hanya menerima perintah Khong -iok Kong "oako& yang telah mengatur semua siasat perampokan tersebut. ,leh karena itu& sudilah kiranya Siauw'eng'hiong mengampuni dosaku ituB<. <0ika aku hendak membunuhmu< kata -iok Hong& <itu sama mudahnya dengan mengambil barang di dalam saku. "api karena mengingat akan kebaikan Khong -iok Kong yang tidak mencelakai diriku& akupun bersedia mengampunimu. "api setelah aku mengampunimu& hendaknya engkau segera kembalikan kesepuluh kereta' kereta
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

pioku yang telah kau rampas itu. )awa kembali kereta'kereta itu dalam keadaan masih utuh& kalau tidak& akan kuringkus kau dan kuserahkan kepada pembesar yang berwa(ibA<. <Kesepuluh kereta pio itu telah kuserahkan kepada Khong "oako< kata )u Kee "ee& <hingga selan(utnya akupun tidak berhak lagi untuk meminta itu dari padanya. ,leh karena itu& Siauw'eng'hiong harus meminta sendiri dari Khong "oako& karena hanya dialah yang berhak mengembalikan atau mempertahankan................<. -iok Hong (adi sangat mendongkol& lalu mencaci maki si orang she )u& <0ahanamA. Engkau sendiri yang telah merampok kereta'kereta pioku dengan secara ke(i& tapi sekarang sebaliknya engkau menyatakan tidak berhak mengembalikan. 1ebih baik aku bunuh sa(a engkau yang sudah men(adiEboneka si orang she Khong itu<. Sesudah berkata demikian& Sun -iok Hong yang memang berdarah panas& segera memukul muka )u Kee "ee dengan tin(unya& sehingga hidung dan mulutnya keluar darah. Syukur (uga 4iu "iong -ak telah keburu menahan tin(u si pemuda yang hendak memukuli musuh besarnya itu& hingga )u Kee "ee terbebas dari bahaya maut. <Sun Hian'titA< kata pio'su tua itu& <lebih baik kita tahan sa(a si orang she )u ini. 0ika nanti Khong -iok Kong datang hendak menolongnya& barulah kita bertindak untuk menangkapnya sekalian<. Sun -iok Hong lalu membelenggu )u Kee "ee dengan selembar tambang besar dan menahannya di dalam rumah penginapan tempat mereka menginap. +ada esok harinya pagi'pagi sekali& benar sa(a para pen(aga rumah penginapan itu

telah masuk melaporkan kepada 4iu "iong -ak dan kawan'kawannya& bahwa Khong -iok Kong telah datang menyatroni dengan menga(ak tidak kurang daripada ; atau >; orang anak buahnya. Sementara 4iu "iong -ak yang menerima laporan tersebut& segera menga(ak -iok Hong& "hio !n Han dan Kwan 4hit 1ong untuk menyambut mereka. Diantara para liauw'lo yang berkerumunan di muka rumah penginapan& tampak Khong -iok Kong yang berdiri paling depan dengan bersen(atakan sebatang tombak Hong'eng'chio di tangannya. Dan tatkala melihat Sun -iok Hong muncul bersama tiga orang kawan yang usianya (auh lebih tua daripada dirinya sendiri& lantas ia menuding dengan tombaknya sambil membentak& <)ocah she SunA. Engkau begitu berani menangkap dan menahan anak semangkuB. Hari ini aku datang untuk bertempur denganmu sehingga ada salah seorang yang binasaA<. Sehabis berkata begitu& -iok Kong segera ma(u mener(ang Sun -iok 1iong& tapi "hio !n Han dari samping segera tampil ke muka sambil menangkis tombak itu dengan sepasang gaetan di tangannya. -iok Kong lekas'lekas menarik pulang u(ung tombaknya yang hendak digaet lawan& untuk kemudian memutar sen(atanya itu dan ditusukkan ke arah tenggorokan !n Han dengan gerakan secepat kilat. "api !n Han tidak kalah gesit& iapun lekas berkelit dan menyambar dengan kedua gaetannya untuk merobek lawan. Khong -iok Kong segera menahan kedua sen(ata lawan itu sambil membentak& <Enyahlah engkau dari hadapankuA<. "hio !n Han tak terasa lagi (adi terdesak mundur sehingga hampir sepuluh kaki (auhnya. Kemudian ia balas menyerang -iok Kong dengan tidak kalah bebalnya dari desakan pemuda tampan itu. ,rang'orang dari kedua pihak menonton dengan perasaan kagum akan kepandaian dan kegagahan kedua orang lawan yang sedang bertanding itu. Sementara orang'orang yang hilir mudik di (alan raya (adi berkerumun dan turut menonton pertempuran itu dari tepi (alan yang terdekat.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Hingga pertempuran berlangsung tigapuluh (urus lebih limanya& kedua lawan itu masih tetap sama unggul dan gagahnya. 0ika yang seorang ma(u mener(ang& yang lainnya senga(a mundur untuk kemudian balas mener(ang dengan tak kalah serunya. "iba'tiba "hio !n Han senga(a membiarkan dirinya didesak si pemuda& kesempatan yang baik itu tidak disia'siakan oleh -iok Kong& tombaknya menusuk kearah ulu hati "hio !n Han dengan ganas sekali. +io'su dari Hin 1iong +io Kiok itu segera memiringkan sedikit tubuhnya untuk menghindar tusukan tersebut& berbarengan

dengan itu gaetan di tangan kirinya menangkis u(ung (ombak& sedangkan gaetan yang kanan menyamber ke batok kepala si kepala berandal. -iok Kong yang tidak menyangka sama sekali bahwa pio'su itu dapat menyerang demikian cepat& malah sekaligus dengan kedua sen(atanya& (adi terkesiap dan terpaksa lekas'lekas menarik pulang tombaknya. -aetan kanan !n Han yang datang tanpa permisi dulu itu& tak dapat dielakkan lagi dan ..........."#KA. Sambil berteriak keras karena kesakitan& ia (atuh meloso di tanah tanpa sadarkan diri. "ernyata ubun'ubunnya telah terpatuk gaetan !n Han& walaupun tidak berdarah& tapi cukup keras untuk membuat -iok Kong pusing dan matanya berkunang' kunang. "hio !n Han yang dapat berpikir pan(ang dan tidak ingin membuat permusuhan (adi berlarut'larut& senga(a tidak memukul terlampau keras& sehingga kepala -iok Kong tidak sampai menderita luka'luka hebat& selain lecet'lecet sedikit dan ben(ol. "api ketigapuluh liauw'lo Khong -iok Kong yang tidak mengetahui kebaikan "hio !n Han& serentak ma(u untuk mengepung pio'su yang telah merobohkan induk semang mereka. Sun -iok Hong dan Kwan 4hit 1ong yang telah siap sedia untuk melawan musuh& segera lompat masuk ke dalam kalangan pertempuran untuk membantu. "api pertempuran kali ini tidak memakan terlampau banyak waktu& karena meski (umlah kawanan perampok itu berlipat ganda& namun mereka semua bukanlah lawanlawan yang setimpal bagi ketiga pelindung pio itu. 2aka setelah seorang demi seorang kena dirobohkan& para liauw'lo itu lekas'lekas angkat kaki lari tunggang langgang bagaikan sekawanan lebah yang sarangnya terbakar& hingga dalam seke(ap waktu sa(a& kalangan pertempuran hanya tertinggalan Khong -iok Kong seorang yang tergeletak di tanah dan belum sadarkan diri. 2elihat demikian& tanpa ragu -iok Hong lalu mendukung tubuh si berandal dan meletakkannya di atas ran(ang& kemudian setelah mukanya dibasahkan dengan air dingin& barulah -iok Kong siuman. "atkala melihat Sun -iok Hong dan kawan'kawannya berdiri di muka ran(ang& -iok Kong segera mengerti bahwa pihak si pemuda she Sun telah mengampuni (iwanya. 2aka dengan perasaan bersyukur& perlahan'lahan ia berbangkit dan berkata& <Siauweng' hiong& aku sungguh harus mengucapkan banyak'banyak terima kasih atas kebaikan hatimu. 2eski kereta'kereta piomu telah kurampas& namun kau masih dapat berlaku baik padaku& tapi paras mukamu tidak menun(ukkan kerelaan hati untuk menerima kekalahanmu yang lampauA<. -iok Hong mengakui kebenaran kata'kata si berandal she Khong& dengan agak mendongkol ia berkata& <)eberapa waktu yang lalu kau lelah berhasil mengalahkan aku& lalu membebaskanku tanpa mengganggu selembarpun rambutku. )udi itu telah terbalas sekarang& pada suatu waktu aku pun berharap dapat membalas kekalahankuA<.

Si berandal she Khong (adi tersenyum dan memu(i semangat besar yang dimiliki pemuda cilik itu. <Selan(utnya< ia menambahkan& <#ku turut berdoa untuk kema(uanmu dimasa depan. 2aka sebagai rasa kagumku akan kekerasan dan keuletan hatimu itu& se(ak hari ini dan selan(utnya biarlah kita menyudahi permusuhan kita dan mengubah itu men(adi persahabatan yang akrab. Seperti telah
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

ku(an(ikan dahulu& kereta'kereta piomu akan kukembalikan dalam keadaan utuh dan tidak kurang suatu apapun. Hanya ada suatu hal yang kusesalkan& yaitu )u Kee "ee tanpa minta persetu(uanku dahulu& telah berlaku lancang mengusir kedua orang piosumu serta para pengendara kereta keluar perbatasan. #ku mohon maa5 sebesarbesarnya darimu sekalian<. 2endengar pernyataan bersahabat itu yang diucapkan dengan wa(ah sungguhsungguh& Sun -iok Hong serta kawannya sudah tentu menyambut maksud baik itu dengan penuh rasa gembira. Selain itu& persahabatan dengan si berandal ini berarti satu keuntungan untuk kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok& karena akan terbebas dari gangguan perampok )eng'kui'san. Sedang )u Kee "ee yang merasa bersalah telah mengusir 2a "iauw Hoan dan "he Kee Hu& segera mohon maa5 atas kelancangannya itu. Demikianlah permusuhan telah berubah men(adi persahabatan yang mengharukan. Khong -iok Hong ber(an(i untuk mengubah cara merampoknya& yaitu hanya merampok harta benda pembesar'pembesar yang korup sa(a. Diterangkan (uga olehnya& bahwa ia (adi kepala berandal karena merasa sangat penasaran melihat rakyat kecil dipermainkan dan diperlakukan dengan sewenang'wenang oleh bangsa )oan'ciu yang men(a(ah "iongkok serta para penghianat'pengkhianat bangsa Han yang men(adi kaki tangannya. Disamping itu iapun sangat membenci saudagarsaudagar yang bersi5at serakah& yang kerap kali memonopoli barang'barang kebutuhan pokok untuk kemudian dipermainkan harganya. Setelah mendengar keterangan itu& 4iu "iong -ak dan kawan'kawannya (adi memu(i& <Saudara Khong& waktu rombonganku menu(u ke sini& telah kubayangkan dalam pikiranku& bahwa kepala berandal yang akan kuhadapi tentu seorang yang bengis dan selalu mementingkan diri sendiri& ternyata sekarang aku tengah menghadapi seorang patriot bangsa.E<. Segera (uga si kepala berandal men(ura sambil menekuk sebelah lututnya dan berkata& 4iu 1o'cian'pwee sangat memu(i& aku yang rendah tak sanggup menerimanya.E<. 1alu tanpa malu'malu -iok Kong menceritakan (uga tentang hal ihwalnya& bahwa ia berasal dari Kiok'hu dalam propinsi Shoatang& keturunan terakhir dari $abi #gung KH,$- H3 43. Karena tak tahan melihat perlakuan'perlakuan bangsa )oan'ciu yang sewenang'wenang itu& ia telah melarikan diri dari sekolah untuk bela(ar ilmu silat. Setelah mahir lalu dikumpulkannya para liauw'lo dan membuat <sarang< di atas gunung )eng'kui'san& hingga ia dikalahkan "hio !n Han.

4iu "iong -ak dan kawan'kawan mendengar penuturan Khong -iok Hong dengan perasaan kagum dan gembira. Setelah selesai menuturkan riwayat hidupnya. -iok Hong lalu mengundang keempat orang pio'su itu untuk berkun(ung ke tempat kediamannya di atas gunung& yang mana telah diterima pula oleh keempat orang itu dengan senang hati dan tanpa merasa ragu'ragu lagi. )egitulah sesudah mengobati luka'luka Khong -iok Hong dan !tu Kee "ee& maka 4iu "iong -ak berempat lalu mengikut kedua orang itu naik ke gunung tempat kediaman si orang she Khong& dimana mereka di(amu bagaikan sahabat yang telah kenal lama. 2ereka makan minum sambil bicara dengan gembira& hingga hari larut malam barulah per(amuan itu ditutup dan keempat orang pio'su itu dipersilahkan menginap dalam pesanggerahan di atas gunung )eng'kui'san. +ada esok harinya sesudah sarapan dan masing'masing mengucap terima kasih dan selamat (alan& Khong -iok Hong lalu memerintahkan para liauw'lonya mengantarkan kesepuluh kereta Hin 1iong +io Kiok yang telah dirampoknya beberapa pekan yang lalu& keluar perbatasan 1im'ie& dimana 2a "iauw Hoan dan kawan' kawan diusir oleh )u Kee "ee. Dan tatkala 2a "iauw Hoan& "he Kee Hu dan para pengendara
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

kereta pio dapat diketemukan dengan selamat& barulah kereta'kereta itu diserahkan sekalian& lalu mereka meminta diri dan kembali ke pesanggerahan mereka di atas gunung. Setelah itu& maka Sun -iok Hong& 2a "iauw Hoan dan "he Kee Hu segera melan(utkan tugas mereka untuk mengantar kereta'kereta pio Hu ke kota Kim' leng& dengan 4iu "iong -ak dan dua orang kawannya turut (uga mengantarkan sampai ke tempat yang ditu(u. Setelah kereta'kereta pio diterimakan kepada orang yang berkepentingan di kota Kim'leng& rombongan 4iu "iong -ak beristirahat untuk beberapa hari lamanya. Kesempatan yang baik ini digunakan untuk pesiar ke pegunungan 4ie'kim'san& sungai 4in'hway'Ko telaga'telaga 2o'ciu'ouw dan Hian'bu'ouw& kelenteng Hu'cu'bio& dan lain lain tempat tamasya indah. +ada suatu hari& mereka pergi ke kelenteng Keebeng' sie yang keadaannya begitu sunyi& sehingga tak terdengar suara lain kecuali kicauan burung'burung gere(a yang hinggap di tepi atap atau di celah'celah mercu kelenteng itu. Selagi Sun -iok Hong memperhatikan keadaan di sekitar halaman kelenteng itu& tiba'tiba ia mendengar suatu bok'hie yang dipalu dari sebelah dalam dengan gencar sekali sehingga ia tahu bahwa di dalamnya ada seorang hwee'shio yang sedang membaca mantera. Dari situ Sun -iok Hong mengikuti rombongan 4iu "iong -ak ke arah taman yang terletak di sebelah kiri& dari mana dengan sekonyong'konyong terdengar sebuah

suara yang agak luar biasa& seolah'olah di sebelah dalam sana ada orang yang sedang menumbuk padi. 2aka karena terdorong oleh rasa ingin tahunya yang besar& diam'diam -iok Hong mengintip ke sebelah dalam dari celah'celah pintu samping kelenteng itu. Si pemuda cilik sama sekali tak menyangka& bahwa di suatu halaman dalam kelenteng Kee'beng'sie itu nampak sebuah rak yang berisikan delapanbelas sen(atasen(ata yang biasa dipergunakan dalam kalangan persilatan. Di samping rak sen(ata itu& terletak harter batu& gembok batu dan alat sen(ata yang lainnya& suatu tanda bahwa halaman itu dipergunakan orang untuk berlatih ilmu silat. Di suatu sudut dari ruangan itu& didirikan lima buah tonggak besi yang tampaknya sudah licin mengkilat karena sering diraba atau diin(ak& yang susunannya mirip dengan sebuah bunga bwee. "inggi tonggak'tonggak itu kira'kira tiga ciok& di atas tonggak'tonggak tersebut kelihatan seorang hwee'shio tua yang bertubuh kurus kering dan berkulit kehitam'hitaman bagaikan kerap ter(emur& usianya kira'kira =; tahun& tapi gerakannya masih amat gesit. Di situ ia sedang berlatih menendang dan berlompatan ke kiri dan kanan bagaikan seekor kera lincahnya. Suara'suara aneh tadi bukan lain daripada suara kaki hweeshio tua itu yang mengin(ak tonggak'tonggak tersebut& yang seolah'olah tergetar karena tak sanggup menahan khie'kang atau tenaga dalam yang telah dikeluarkannya. Dengan memperhatikan sikap hwee'shio itu& Sun -iok Hong segera menarik kesimpulan& bahwa ia itu pasti bukan seorang hwee'shio sembarangan. Dari caranya memasang kuda'kuda dan menendang& sunggung mirip sekali dengan apa yang pernah dia(arkan oleh pamannya kepadanya& tapi kuda'kuda si hwee'shio tua (auh lebih lincah dan kokoh& hingga tanpa terasa lagi ia (adi berseru& <!tulah sesungguhnya ilmu tendangan yang lihay sekali& sehingga 1o'hwee'shio boleh dipu(i sebagai hweeshio yang tak boleh dipandang ringan di atas gunung yang terkenal iniA<. Sementara hwee'shio tua itu yang telah mengetahui bahwa di sebelah ada seseorang yang mengintip dan mencuri lihat latihan menendang dan memasang kudaTiraikasih
Website http://kangzusi.com/

kudanya di atas tonggak )wee'hoa'thung itu& maka dengan tenang ia men(awab& <0ika engkau memang gemar ilmu silat& bolehlah engkau masuk ke sini. 2engapakah engkau mesti berlaku diam'diam dan mencuri lihat dari luarB<. -iok Hong segera mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci itu& kemudian menghampiri dan berlutut di hadapan hwee'shio tua itu sambil berkata& <!lmu tendangan dan cara memasang kuda'kuda "ay su& sungguh mirip sekali dengan ilmu tendangan dan bee'sie yang dipela(ari oleh keluarga kami. )ukankah "ay'su ini merupakan 4ian'pwee .seorang golongan yang lebih tua/ dari golongan kamiB<. Hwee'shio tua itu lalu mengangkat bangun si bocah sambil dipandang sesaat

lamanya. Kemudian ia tersenyum dan bertanya& <Engkau ini berasal dari manaB<. <#ku berasal dari desa Sun'kee'chung dalam propinsi "it'lee< sahut -iok Hong& <namaku Sun -iok Hong. +amanku Sun Sin )u alias !n Hu yang membuka sebuah kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok di kota "hian'cin. Hari ini setelah mengantarkan barang'barang angkutan titipan orang lain ke kota Kim'leng& maka aku telah mengikuti kawan'kawanku yang lainnya untuk dating ke sini menikmati pemandangan alam di daerah Kang'lam yang tersohor diseluruh dunia. "api aku sama sekali tidak menyangka& bahwa aku bisa ber(umpa dengan "ay'su di kelenteng Kee'beng'sie ini<. Hwee'shio tua itu (adi tertawa mengakak dan mengusap'usap kepala si pemuda cilik sambil berkata& <#h& ternyata engkau ini adalah "it'sun kuA. +amanmu !n Hu adalah Su'titku. 2aka pertemuanku denganmu hari ini& tidak berbeda dengan waktu aku ber(umpa dengan pamanmu. +inceng sudah lama sekali tidak ber(umpa dengan pamanmu itu sekarang marilah engkau mengikuti +inceng masuk ke dalam kelenteng<. <Di luar masih ada lima orang kawan'kawanku yang turut (uga pesiar ke sini< -iok Hong melaporkan. <2ereka (uga boleh engkau undang masuk< berkata hwee'shio tua itu. Sun -iok Hong (adi girang lalu keluar dan mengundang 4iu "iong -ak& "hio !n Han& Kwan 4hit 1ong& 2a "iauw Hoan dan "he Kee Hu untuk masuk ke dalam& dimana mereka sekalian diantar oleh hwee'shio tua itu melihat'lihat keindahan pemandangan di dalam kelenteng Kee'beng'sie. Dari pembicaraan yang dilakukan oleh tuan rumah& barulah diketahui bahwa hweeshio tua itu adalah salah seorang murid dari golongan Siauw'lim yang memakai nama !t Kok Siansu. !a mahir ilmu tendangan dan kuda'kudanya begitu kokoh& sehingga tiada seorangpun yang pernah merobohkannya. Keluarga Sun mendapat warisan ilmu tendangan dan bee'sie yang sama dari salah seorang tokoh golongan Siauw'lim (uga& yakni !t )eng Siansu yang men(adi su'heng atau kakak seperguruan dari !t Kok Siansu. ,leh karena itu& tidaklah heran (ika ilmu tendangan dan bee'sie !t Kak Siansu sama benar dengan apa yang -iok Hong pernah pela(ari dari pamannya. Dikalangan Kangouw& !t Kak hwee'shio dikenal orang sebagai "hiat'hwee'shio atau si +aderi )esi& berhubung kakinya sangat kuat dan tendangannya sangat disegani oleh para orangorang gagah yang pernah mengenalnya dan mengetahui betapa lihaynya tendangantendangannya itu. Sesampainya di ruangan tempat berlatih ilmu silat& !t Kak Siansu telah minta -iok Hong untuk mempertun(ukkan kepandaiannya dan untuk melihat sampai seberapa (auh ia mendapat kema(uan dalam ilmu tendangan dan bee'sie yang pernah dipela(ari

dari pamannya. Sun -iok Hong menurut. )egitulah& setelah menyingsingkan lengan ba(u dan melibatkan u(ung ba(u ke pingganggnya& si pemuda cilik segera mempertun(ukkan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

ilmu tendangan dan bee'sienya& yang ternyata memang benar sama corak dan gerakgeriknya dengan apa yang telah dipertun(ukkan si hwee'shio tua tadi. !t Kak Siansu memperhatikan secara teliti semua gerak'gerik -iok Hong sesaat lamanya. "atkala -iok Hong selesai mempertun(ukkan kepandaiannya& barulah hweeshio tua itu membahasnya dengan mengatakan& <"it'sun& dengan menilik gerakgerikmu yang begitu kuat dan sungguh'sungguh& maka dapat diharapkan bahwa kelak engkau akan memperoleh kema(uan yang pesat sekali. "api usiamu masih terlampau muda untuk mengikuti po'pio. "endangan dan bee'siemu agak ketinggian& hingga dengan begitu engkau tak dapat menyesuaikan diri untuk dapat bergerak dengan lebih sebat dan tak terduga oleh pihak lawan. ,leh karena gerak tendanganmu itu kurang cepat& maka pihak lawan dapat dengan mudah mengelak& walaupun tendanganmu itu cukup lihay dan santer. ,leh karena itu& cobalah engkau berlatih dengan lebih ra(in dan sungguh'sungguh<. Sun -iok Hong mendengar demikian& lekas'lekas berlutut dihadapan !t Kak Siansu& mohon diterima sebagai murid. Sedangkan 4iu liong -ak dan kawan'kawan yang (uga menaruh harapan besar atas diri Sun -iok Hong dikemudian hari& merekapun lalu turut membu(uk agar hwee'shio tua itu sudi menerima si pemuda cilik sebagai muridnya. <+inceng bersedia mengabulkan permintaan kalian<. Setelah itu ia menoleh dan mempersilahkan -iok Hong bangkit sambil melan(utkan bicaranya. <Sun "it'sun< kata hwee'sio tua itu pula& <dengan memperhatikan pada sorot matamu yang agak beringas& maka dapatlah kuterka bahwa engkau ini adalah seorang yang mudah naik darahA& +in 4eng sangat mengharap& (ika nanti setelah engkau tamat bela(ar& (anganlah selalu menurut hati yang panas dan menerbitkan keonaran. +inceng& sebagai guru dan orang yang berkedudukan lebih tinggi dalam golongan kita& pasti akan dipersalahkan orang serta harus bertanggung (awah atas segala perbuatanmu itu. ,leh karenanya& +inceng banyak harap supaya "it'sun sudi memperhatikan hal ini sebaik'baiknya<. Sun -iok Hong (adi sangat girang& lalu menyatakan bersedia untuk mematuhi segala sesuatu yang dikatakan oleh hwee'shio tua itu. !n Kak Siansu telah minta -iok Hong mengambil pakaiannya di rumah penginapan dan pindah berdiam di kelenteng Kee'beng'sie selama ia bela(ar ilmu silat dibawah pimpinannya. Sementara 4iu "iong -ak dan kawan'kawan yang dipesan oleh hwee'shio tua itu untuk menyampaikan

salam dan berita kepada Sun Sin )u .paman -iok Hong/ tentang -iok Hong yang akan tinggal di kelenteng Kee'beng'sie tempat kediamannya untuk memperdalam kepandaian silatnya. Setelah itu merekapun meminta diri kepada hwee'shio tua itu dan si pemuda cilik untuk kemudian berangkat pulang ke "hian'cin& dan menyampaikan pesan !t Kak Siansu kepada induk semang mereka. )egitulah Sun -iok Hong dengan tak disangka'sangka& se(ak hari itu dan selan(utnya telah berguru kepada su'siok pamannya sendiri. ;oo;

III
2#K# dengan beralihnya waktu dan bertukarnya musim& tanpa terasa lagi empat tahun telah berlalu dengan cepat sekali. Selama itu pula Sun -iok Hong telah dapat menguasai dengan baik ilmu tendangan& bersilat dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan sen(ata& serta menguasai pula ilmu melempar piauw dengan mata yang tertutup.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

+ada suatu hari& !t Kak Siansu memanggil muridnya itu sambil berkata& <2uridku& kini ilmu kepandaianmu telah mencapai tingkat yang lumayan& walau belum sampai ketingkat yang tertinggi. 4ukuplah kiranya untuk bekal kau merantau dikalangan Kang'ouw sambil membantu usaha pamanmu& tapi ada sepatah dua patah kata yang kiranya perlu aku beritahukan kepadamu<. -iok Hong mengangguk'angguk sambil memasang telinga untuk mendengarkan. <%ang pertama'tama& engkau harus berlaku sabar dan (angan mudah naik darah< kata hwee'shio tua itu pula. <Karena seorang yang selalu suka mengumbar amarahnya& bukanlah seorang gagah yang cerdik<. -iok Hong ber(an(i untuk mengubah kebiasaannya yang aseran dan tidak baik itu. !t Kan Siansu kelihatan girang sekali mendengar pernyataan muridnya itu. <0ika selan(utnya engkau berlaku tawakal dan memperhatikan segala a(aranku< hweeshio tua itu melan(utkan& <#kupun akan merasa lega hati melepaskan engkau turun gunung dan kau boleh berangkat ke "hian'cin pada hari ini (uga<. Demikianlah& dengan bercucuran air mata. -iok Hong lalu minta diri kepada gurunya yang telah menurunkan pela(aran silat dengan sungguh'sungguh sehingga empat tahun lamanya. !t Kak Siansu menghibur dan membesarkan hati si pemuda dengan mengatakan bahwa waktu untuk mereka saling bertemu masih banyak. -iok Hong ber(an(i untuk men(umpai sang guru (ika sewaktu'waktu ia diperintahkan oleh pamannya untuk po'pio .melindungi barang/ ke daerah Kang' lam. Kemudian dengan hati sangat sedih ia meninggalkan kelenteng Kee'beng'sie yang indah itu dalam usianya yang waktu itu sudah mengin(ak enambelas tahun. Setibanya di kota 4ee'lam dalam per(alanan pulang ke kota "hian'cin& tiba'tiba teringatlah dalam hati si pemuda tentang pesan "hio 4iam -oan yang telah memberikan sepucuk surat perkenalan kepadanya untuk berguru kepada adik orang tua itu yang bernama "hio 4iam Kui yang membuka kantor pengangkutan -ie 4ee +io Kiok di kota yang tengah dilaluinya itu. 2aka dengan membawa surat itu yang telah disimpan baik'baik selama empat

tahun& Sun -iok Hong segera menu(u ke kantor angkutan "hio 4iam Kui dengan perasaan hati yang agak ragu. "ubuh si pemuda sekarang sudah tumbuh men(adi (auh lebih besar daripada empat tahun yang lalu& demikian (uga pikirannya telah bertambah (auh lebih cerdik seiring dengan bertambahnya usia. +ada empat tahun yang lampau ia menganggap "hio 4iam Kui sebagai salah seorang ahli golok terlihay di "iongkok 3tara. "api kini karena ia sendiripun telah paham ilmu golok berkat a(aran !t Kak Siansu& tidaklah heran (ika di dalam hatinya timbul rasa ragu mengenai kepandaian ilmu golok "hio 4iam Kui& meski orang tua she "hio itu tersohor serta disegani orang sebagai <$go'seng'to'ong< atau ra(a golok dari lima propinsi. #pakah dia sesungguhnya mempunyai kepandaian yang begitu tinggiB. #tau bukankah gelar itu hanya diberikan sebagai tanda hormat belakaB. Demikan -iok Hong menduga'duga. Dalam pada itu& maka timbullah rasa curiga si pemuda yang dibarengi dengan munculnya pikiran untuk men(a(al dahulu orang tua itu& sebelum ia menyerahkan surat perkenalan "hio 4iam -oan kepada oarang yang bersangkutan. !a pernah mendengar bahwa "hio 4iam Kui adalah murid kesayangan (ago kawakan 2a Hiang& ahli golok yang sukar dicari tandingan dimasa itu. "api benarkah ilmu golok 4iam Kui pun dapat menyamai kepandaian ilmu golok !t Kak Siansu& gurunyaB. Setelah menetapkan pikiran. -iok Hong lalu menu(u ke kantor angkutan -ie 4ee +io Kiok untuk berkenalan dan men(a(al sampai dimana kelihayan (ago tua yang dikenal orang dengan gelar <$go'seng'1oong< itu.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Kantor angkutan -ie 4ee +io Kiok ternyata adalah sebuah bangunan besar berloteng dan dikelilingi oleh pagar tembok dengan pintu gerbang yang mentereng. Sedangkan di kiri kanan papan merek -ie' 4ee +io Kiok yang dapat dilihat tegas dari (arak yang agak (auh& digantungkan dua buah papan merek lain yang dasarnya hitam dengan huru5'huru5 yang dituliskan dengan air emas. Sun -iok Hong yang sudah biasa dengan peker(aan di kantor angkutan& langsung menu(u ke me(a tempat pembayaran dan bertanya kepada kasir yang sedang duduk di hadapan me(a tersebut& <#pakah "hio 4iam Kui 1o'su ada di rumahB<. <"uan ini orang dari manaB. She dan bernama siapaB< balik bertanya si kasir sambil memperhatikan si pemuda cilik dari kaki sampai kepala& kemudian dari kaki balik kembali pada wa(ah sang tamu yang& masih muda itu. <#ku seorang dari utara< -iok Hong berdusta& <she Sun bernama !n San. #ku mendengar kabar yang tersiar luas di luar& bahwa "hio lo'su di sini mempunyai gelar E$go'seng'to'ongE. ,leh sebab itu& aku dari (auh telah senga(a datang kesini untuk minta berkenalan dengan beliau<. Si kasir mendengar omongan si pemuda dan mengerti apa yang dimaksud dengan

kata'katanya itu& matanya menatap lebar'lebar lalu berkata& <$ak& usiamu baru sa(a mencapai belasan tahun& tapi toh engkau sudah mempunyai keberanian untuk menantang "hio 1o'su. "ahukah engkau& bahwa "hio 1o'su sudah berusia empatpuluh tahun lebih dan lebih daripada cukup untuk men(adi ayahmuB. 2aka (ika beliau bertanding denganmu dan memperoleh kemenangan& bukan sa(a dia tak akan men(adi lebih tersohor& malah sebaliknya akan dicaci maki oleh rekan rekannya dikalangan Kang'ouw& sebagai seorang tua yang ta tahu harga diri dan suka meladeni tantangan kanak'kanak yang belum mengerti urusan. 2aksud "hio 1o'su membuka kantor angkutan ini adalah untuk bersahabat dengan orang'orang sedunia& tapi sama sekali bukan membuka gedung perguruan silat atau lui'tay dimana sembarang orang diperbolehkan naik ke atas panggung untuk mengadu ilmu silat. 2aka (ika kedatanganmu ini bermaksud untuk pi'bu atau mengadu ilmu silat& ternyata engkau telah datang ke tempat yang keliru. #ku harap supaya saudara tidak men(adi gusar atau berkecil hati (ika aku minta saudara pergi sa(a kelain tempat<. <#kan tetapi< -iok Hong memaksa& <apakah "hio 1o'su ada di rumahB<. <"hio 1o'su tengah melindungi pio dan tak ada di rumah< sahut si kasir. <1agipula engkau ini bukanlah tandingan "hio 1o'su. "aruh kata dia ada di rumah& diapun pasti tak akan suka meladeni tantanganmu itu. ,leh karenanya& sekali lagi aku nasihatkan supaya engkau segera berlalu sa(a ke lain tempat& agar tidak mengganggu usaha kami di sini<. -iok Hong yang mudah naik darah segera men(adi gusar. Semula ia hendak mengha(ar kasir itu& tapi mendadak pesan'pesan !t Kak Siansu bagaikan kilat menyambar dalam pikirannya. Selain itu& pikirnya& maksud kedatangannya ke situ adalah untuk berguru& maka tidak (adi ia laksanakan tindakan yang semberono itu. 1agipula si kasir hanya seorang pegawai yang dibayar olah induk semangnya& hingga tidaklah benar (ika ia ingin bertindak seenaknya sa(a hanya sekedar untuk melampiaskan napsu amarahnya. ,leh sebab itu& ia hanya mengatakan& <2aa5kanlah aku<& kemudian segera berlalu sambil pikirannya beker(a keras& mencari cara bagaimana untuk dapat memancing "hio 4iam Kui hingga men(adi gusar dan suka meladeni tantangannya itu. +ikir punya pikir& ia melihat di samping kantor angkutan -ie 4ee +io Kiok ada empat buah kereta pio yang rupanya hendak diberangkatkan pada hari itu (uga. 2aka diam'diam ia coba menanyakan pada salah seorang pengendara kereta itu& kemanakah gerangan kereta'kereta pio itu hendak diberangkatkan.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Setelah mendapat keterangan ke mana dan arah mana yang hendak ditu(u oleh rombongan keempat kereta pio itu& lekas'lekas -iok 6 long mendahului menu(u ke

suatu tempat yang terpisah kira'kira lima atau enam lie di luar pintu kota selatan dari kota 4ee'lam dimana ia menantikan sambil meletakkan pauw'hoknya di bawah sebuah pohon yang rindang. "idak lama kemudian& benar sa(a keempat kereta pio dari -ie 4ee +io Kiok tadi kelihatan mendatangi dengan diiringi oleh dua orang lGio'su yang berkuda. 2aka -iok Hong yang sedari tadi telah mengatur siasat perampokan untuk memancing kegusaran "hio 4iam Kui& dengan pegcra melompat turun dan menghadang di tengah (alan sambil bertolak pinggang dan berdiri tegak. +io'su yang bertanggung (awab bernama ,ey 4u Hui& salah seorang pio'su kenamaan dari -ie 4ee +io Kiok& usianya telah mencapai limapuluh dua tahun dan mahir mempergunakan pelbagai macam sen(ata& hingga ia mendapat kepercayaan "hio 4iam Kui untuk melindungi pio ke tempat (auh. "atkala melihat kereta'kereta dicegat oleh seorang pemuda cilik& segera ia tampil ke muka dengan golok terhunus di tangannya. <)ocah cilik< katanya& <apakah maksudmu mencegat kereta'kereta pioku iniB<. <#pakah engkau bermaksud akan lewat di (alan iniB< -iok Hong balas bertanya. <!ni (alan raya milik negara< sahut ,ey 4u Hui& <apakah maksudmu bertanya demikianB. Kami memang biasa lewat di siniA<. <0ika demikan halnya< kata -iok Hong pula& <aku ada suatu syarat yang hendak dia(ukan kepadamu& yaitu barang siapa yang hendak lewat di sini& ia harus bertanding dahulu denganku. 0ika ia menang& ia boleh (alan terus& tapi sebaliknya kalau kalah& ia harus pulang kembali dan aku melarang dia lewat di sini lagiA<. <Dasar anak goblokA< kata ,ey 4u Hui sambil tertawa mengakak& <apakah engkau yang belum disapih berani melawan aku yang sudah bangkotan beginiB. #yoh& mari& akan kua(ar adat kepadamu<. "api -iok Hong yang tidak bermaksud melukai 4u Hui untuk menghindari permusuhan men(adi berlarut'larut& terpaksa tidak mempergunakan ilmu tendangannya yang sangat dahsyat itu& yang pernah dilatih sekian tahun lamanya dibawah pimpinan !t Kak Siansu di kelenteng Kee'beng'sie. Karena (ika sampai ke(adian ia salah kaki& pihak lawan bisa patah kakinya terkena tendangan itu. -iok Hong berusia lebih muda dan bertenaga lebih kuat& maka tidaklah heran (ika napas 4u Hui (adi terengah'engah& ketika pertempuran baru berlangsung beberapa belas (urus sa(a. Kemudian& karena merasa bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan si bocah she Sun& ia merasa lebih baik mendahului keluar dari kalangan pertempuran& sebelum ia kehilangan muka karena dirobohkan oleh lawannya yang masih sangat muda tapi lihay itu. -iok Hong tertawa mengakak. !a tidak menge(ar 4u Hui& tapi langsung menudingkan telun(uknya ke arah kawan lawannya yang berdiri menonton

pertempuran itu sambil menantang& <2ari& sekarang engkau yang menggantikan dia bertempur dengankuA<. +io'su kawan ,ey 4u Hui ini bernama 1auw Kee +eng& seorang Shoalang yang mahir ilmu tendangan berantai ?an'yo'tui dan ilmu permainan toya "am'kun'hoat. Selama pertempuran itu berlangsung& pio'su ini telah melihat dengan (elas bahwa pada akhirnya kawannya itu akan kena (uga dirobohkan oleh Sun -iok Hong. 2aka dalam hati ia merasa tidak enak& sedari tadi iapun telah siap sedia untuk membantu bilamana ia rasa perlu. "idak tahunya& sebelum ia keluar membantu& 4 Ciok 6 long
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

telah mendahului menantangnya bertempur& hingga dengan wa(ah yang menandakan kegusaran dan mata mendelik& ia membentak& <bocah cilik& tidak perlu engkau men(ual lagak yang tengik begituA<. Sambil berkata demikan& 1auw Kee +eng segera menyerang dada -iok Hong dengan menggunakan tin(u kanannya& sehingga si pemuda she Sun terpaksa mengegos untuk menghindari pukulan tersebut& sedang tin(unya yang kanan telah dipergunakannya untuk menyabet tin(u lawan. Sret.......AAA. +ukulan Kee +eng luput& tapi bersamaan dengan itu kakinya telah menyambar ke arah perut si pemuda cilik bagaikan kilat cepatnya. -iok Hong sekarang telah mempunyai ketangkasan dan kesebatan luar biasa berkat latihannya di Kee'beng'sie selama empat tahun. Dengan gerak yang hampir tak kelihatan. -iok Hong telah mengelakkan tendangan itu sambil balas menabas kaki itu dengan telapak tangannya. Sret.......AAA. Sebelum tendangan Kee +eng yang pertama keburu dielakkan& tibatiba kaki yang lain si pio'su telah menyambar pada si pemuda cilik yang telah di(adikan sasaran dari tendangan yang berantai itu. Sret.......AAA. <#h.........A< suara Kee +eng yang menandakan rasa terke(ut tiba'tiba terdengar di antara suasana yang gawat itu. Kemudian& karena kagetnya& entah dengan gerak apa 1auw Kee +eng merasakan dirinya melayang di udara dan (atuh terlempar ke suatu tempat yang terpisah kira'kira beberapa belas kaki (auhnyaA. "ernyata pada waktu pertama Kee +eng menggerakkan kakinya& Sun -iok Hong telah sadar pula betapa hebat tendangan lawannya itu. !nilah tendangan ?an'yo' tui yang pasti akan dilakukan lawan dengan berturut'turut. Dengan dugaan itu dalam hatinya& maka selain mengelakkan tendangan Kee +eng yang pertama& iapun berlaku waspada untuk men(aga tendangan lawan itu selan(utnya. Kee +eng sendiri sampai tidak merasa ketika kedua kakinya dicekal oleh -iok liong yang segera melemparkan dirinya kelain (urusan dengan memin(am tenaga yang dilancarkan oleh tendangannya yang kedua itu. Setelah itu. -iok Hong mentertawainya sambil berkata& <Kawan& ternyata ilmu kepandaianmu masih belum cukup untuk bertanding denganku. ,leh sebab itu&

apakah engkau sekarang telah merasa takluk dan suka menyerah kalahB<. 1auw Kee +eng bukan main gusarnya mendengar kata'kata itu& hingga dengan tidak banyak bicara lagi ia berlari'lari ke arah kereta pionya untuk mengambil toya Siang'thauw'kun. Dengan sen(ata itu ia hendak menempur kembali si bocah& -iok Hong segera menghunus goloknya begitu melihat lawannya balik kembali dengan bersen(atakan toya. <2ari< -iok Hong balas menantang& <engkau boleh rasakan dahulu tin(uku ini sebelum engkau bicara takaburA<. Dengan perasaan yang tidak memandang sebelah mata kepada si pemuda cilik& ,ey 4u Hui segera memasukkan goloknya ke dalam serangka& kemudia ia turun dari kudanya dan berkata& <2ari& mari& hendak kulihat sampai dimana ilmu kepandaianmu yang sangat kau andalkan ituA<. Sun -iok Hong tidak banyak bicara lagi. )egitu melihat ,ey 4u Hui turun dari kudanya& lantas ia ma(u menyerang dengan gerakan secepat kilat. "api ,ey 4u Hui yang (uga bermata sangat (eli& segera berkelit sambil berseru dan balas menyerang si pemuda cilik dengan siasat "ok'pek'hoa'san atau dengan sebelah tangan membelah gunung Hoa'san. -iok Hong lekas mengelakkan pukulan tersebut dan bersilat dalam ilmu Eng'(iauw'kun atau ilmu pukulan cakar garuda& yang merupakan ilmu silat warisan dari keluarga Sun. Dengan mana ia mendesak dan hendak mencekal
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

pergelangan tangan ,ey 4u Hui& hkigga pio'su dari -ie 4ee +io Kiok itu (adi sangat terke(ut dan lekas'lekas melompat mundur sambil berseru& <"ahan duluA<. Si pemuda cilik lalu menarik pulang tin(unya sambil berkata& <#pakah itu tandanya bahwa engkau telah menyerah kalahB<. <+ertempuran ini baru sa(a berlangsung< kata ,ey 4u Hui& <kedua belah pihak belum lagi menun(ukkan kelihayannya masing'masing& maka bagaimana engkau sudah menganggap aku kalahB. )arusan dengan memperhatikan gerak'gerikmu dalam cara yang telah cukup kukenal& aku (adi teringat akan ilmu Eng'(iauw'kun dari keluarga Sun di "hian'cin. #pakah barangkali engkau ini adalah salah seorang anggota keluarga Sun ituB<. Sun -iok Hong tersenyum dan berkata& <%a& memang benarlah apa katamu. #ku ini kemenakan pemilik kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok di kota "hian'cin yang bernama Sun -iok Hong. ,leh karena aku tergolong sebagai anak yang ke tu(uh& maka orang biasa menyebutku Sun 1o'cit. Kakakku bukan lain daripada "hiat'kun Sun atau Sun si "in(u )esi. 2endengar pengakuan si pemuda cilik& ,ey 4u Hui (adi terke(ut dan berkata& <#iii& tidak tahunya engkau ini adalah Sun Sie'tit& pamanmu Sin )u Su'hu adalah sahabat karibku. Hari ini (ika tidak bertempur& benar'benar kita tak akan saling mengenal. 0adi dengan begitu sudah (elaslah bahwa kita semua adalah orang'orang sendiri& hingga patut sekali untuk kita saling maa5'memaa5kan<.

"api Sun -iok Hong yang melihat ia mendapat lebih banyak kesempatan untuk membuat pihak "hio 4iam Kui (adi semakin gusar& bukan sa(a tidak menghiraukan kata'kata ,ey 4u Hui& malah sebaliknya setelah menge(ek dengan mengatakan& <"idak perlu engkau mengaku'aku kenal atau tidak kenal pada pamanku& tapi yang paling aku perlukan sekarang adalah berkelahiA. 0ika engkau mampu mengalahkanku& bolehlah engkau lewat di sini& kalau tidak engkau boleh kembali ke kota 4ee'lam untuk mengaku kepada induk semangmu. Katakanlah kepadanya& bahwa aku sedang menunggu kedatangannya di siniA<. 2endengar kata'kata yang menghina itu& lagi tidak mengenal budi kebaikan dan menganggap dirinya EsepiE itu& sudah barang tentu ,ey 4u Hui (adi merasa sangat tersinggung& lalu membentak& <#nak ingusan& sekarang hendak ku(a(al sampai dimana kelihayanmu yang sebenarnyaA<. Sambil berkata demikian& pio'su dari -ie 4ee +io Kiok itu segera mener(ang si pemuda she Sun dengan perasaan hati yang sangat mendongkol. -iok Hong lekas berkelit ke arah kiri& kemudian dengan sebat ia mempergunakan ilmu "hiat'see'ciang atau telapak tangan pasir besi untuk membabat tangan si orang she ,ey dengan telapak tangan kanannya 4u Hui yang berlaku kurang sebat untuk mengelakkan sabetan itu& merasakan telapak tangan -iok Hong yang menyerempet di sisi lengannya& membuat ia terke(ut dan merasakan linu. Kemudian dengan kedua tin(unya ia menyerang dada si pemuda cilik dengan suatu gerakan yang dahsyat sekali. Demikianlah kedua orang itu telah bertempur dengan mengeluarkan seluruh kepandaian dan tenaganya untuk mempertahankan keunggulan diri masing' masing. )egitulah& dengan masing'masing memegang sen(ata& pertempuran itu berlangsung dengan tak kalah serunya daripada sebelumnya. )ahkan dalam keadaan bersen(ata& Sun -iok Hong tampaknya lebih lincah dan tangkas dalam menandingi lawannya. Sedangkan 1auw Kee +eng yang memang seorang ahli dalam hal memainkan toya Siang'thauw'kun& mana mau mengalah mentah'mentah kepada seorang pemuda cilik yang dianggap masih hi(au dan belum berpengalaman. Sementara -iok Hong yang menyaksikan pihak lawan begitu bernapsu untuk mengalahkan dirinya& lalu mengubah siasat dari menyerang (adi men(aga& karena
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dengan siasat ini ia hendak men(a(al sampai dimana keuletan dan kelihayan lawannya& disamping itu iapun tak usah mengeluarkan terlampau banyak tenaga. "api 1auw Kee +eng yang keliru menyangka si pemuda cilik merasa (eri karena serangan'serangan Siang'thauw'kunnya yang begitu dahsyat& (adi semakin hebat melancarkan pukulan'pukulan hingga -iok Hong hanya kelihatan dapat men(aga diri sa(a tapi tak sanggup membalasnya. 2elihat demikan& 1auw Kee +eng segera memperhebat serangan'serangannya. Siang'thauw'kun diputar sedemikian dahsyatnya hingga mengeluarkan suara menderu'deru& bagaikan baling'baling yang diter(ang angin tau5an. -anas& dahsyat dan tak mengenal kasihan. -iok Hong terdesak& tapi anehnya dia sama sekali tidak

mengeluh. Ditangkisnya semua serangan 1auw Kee +eng dari segala (urusan dengan wa(ah berseri'seri. <Dasar anak goblokA< kata pio'su dari -ie 4ee +io Kiok itu dalam hatinya. <$yatalah bahwa engkau benar'benar tidak mengetahui akan datangnya bahaya yang begitu besar dan dapat membahayakan (iwamuA<. #khirnya Kee +eng sendirilah yang tak sadar& bahwa dia kini tengah dipancing oleh -iok Hong untuk terus mengobral tenaganya. Dan tatkala beberapa kali ia menyerang dengan sia'sia dan merasakan tenaganya telah hilang sampai separuh& barulah ia menyadari segala akibat daripada kelalaiannya tadi. Dengan sebat& ia mengubah siasat penyerangannya& tapi Sun -iok Hong yang terlebih dahulu telah <mengunci< (alan mundur pihak lawan& telah membuat 1auw Kee +eng terpaksa mesti melawan dengan mati'matian untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Karena (ika sampai ke(adian ia kena dirobohkan oleh si pemuda cilik yang gesit dan lihay itu& bukan sa(a ia akan mendapatkan malu dari induk semangnya tapi (uga nama besarnya yang sudah sekian tahun terkenal di kalangan Kang'ouw akan hancur lebur saat itu (uga. ,leh sebab itu& mau tak mau ia harus mempertahankan diri sekuat mungkin untuk menghindari e(ekan orang'orang yang akan menamakannya seorang <pecundang<. Demikianlah& bagaikan seekor kerbau yang mendadak kalap& kee +eng mengamuk dan <nge'phia< untuk merobohkan pemuda she Sun itu. Sun -iok Hong yang menyaksikan ilmu toya lawannya telah mulai kalut& telah siap sedia untuk melancarkan serangan'serangan kilat tanpa dia sendiri mengeluarkan terlampau banyak tenaga. 2aka sambil bertempur. -iok Hong terus mentertawai lawannya sambil berkata& Kawan& lebih baik engkau menyerah kalah sa(a& agar supaya pertempuran ini dapat dihentikan tanpa engkau sendiri mesti hilang muka di hadapan orang banyak.E<. 2endengar e(ekan itu& bukan alang kepalang gusarnya si orang She 1ouw& sehingga tanpa pikir pan(ang lagi ia hu(ani pukulan'pukulan yang maha dahsyat kepada diri si pemuda cilik itu. "api serangan'serangannya selalu sa(a (atuh di tempat yang kosong& berhubung -iok Hong senantiasa berlaku waspada dan berkelit dari segala pukulan yang dilakukan lawan dalam keadaan bagaikan orang yang sedang kerasukan setan. +ada suatu ketika si pemuda cilik yang telah memperhatikan titik titik kelemahan lawannya& dengan secara cerdik telah senga(a berlaku agak kendur dan sedikit lalai. 1auw Kee +eng yang menduga si pemuda she Sun sudah kehabisan tenaga& tidak lama kemudian melancarkan pukulan mautnya yang bernama 1ui'kong'tha'lam' san atau geledek memukul gunung 4iong'lam'san. Si5at dan gerak pukulan itu demikian hebat dan ganasnya& sehingga para anak buahnya yang menyaksikan Kee +eng melancarkan pukulan tersebut& hati mereka (adi (eri dan tanpa terasa mereka berteriak& <4elakaA<. Karena (ika pukulan itu betul'betul mengenai sasarannya&
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dengan batok kepala si pemuda cilik itu di(adikan sasaran& (angankan kena terpukul tepat hingga batok kepala itu hancur lebur& tapi meski kena terserempet sedikit sa(a sudah cukuplah untuk membuat (iwa -iok Hong melayang ke alam baka. Syukur (uga si pemuda bermata sangat (eli dan berotak cerdik. ?alaupun dalam keadaan segawat itu& ia masih dapat memperhitungkan masak'masak tindakan apa yang akan diambil untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya maut itu. 2aka begitu melihat toya Siang'thauw'kun 1auw Kee +eng berkelebat untuk merenggut (iwanya& dengan cermat sekali ia mengegos sambil memutar badan dalam siasat Soan' hongsauw' tee atau angin puyuh menyapu bumi. "atkala toya lawan meleset disamping badannya& dengan sebat ia ayun goloknya untuk menindih toya tersebut dengan siasat Sam'san'tien'hay atau tiga gunung menindih lautan. Karena merasa pasti akan berhasil mengirim lawannya menghadap -iam'lo'ong atau *a(a #kherat& 1auw Kee +eng telah mencurahkan seluruh tenaga pada u(ung toyanya. Dengan gerak yang sedemikian cepat dan hampir tak dapat dilihat dengan mata kasar& -iok Hong telah menindih toya Siang'thauw'kun lawan itu dengan goloknya& kemudian dibarengi dengan tekanan golok dari atas. 2aka Kee +eng (adi sempoyongan dan hampir (atuh mengusruk. "iba'tiba ia rasakan golok si pemuda menyambar batok kepalanya dan .............DakAAA. <#duhA<. 1auw Kee +eng (adi men(erit karena kesakitan& bersamaan dengan itu iapun (atuh tersungkur dengan kepala dirasakan bagaikan berputar dan mata berkunang'kunang. Kemudian terdengar suara tertawa Sun -iok Hong yang disusul dengan kata'kata& <Kawan& ternyata engkau belum mempunyai kepandaian yang cukup untuk melakukan tugas sebagai pelindung pio. !lmu silatmu masih terlampau rendah& sedangkan gerak kaki dan tanganmu masih agak kacau dan lamban. ,leh sebab itu& paling benar engkau segera melaporkan ke(adian ini kepada "hio Kiok'cu dan katakan pula kepadanya bahwa aku Sun -iok Hong menantikannya di siniA<. Ketika Kee +eng meraba batok kepalanya& ia mendapati Kenyataan bahwa batok kepalanya telah ben(ut tapi tidak berdarah. Dengan begitu ia segera mengetahui bahwa barusan -iok Hong bukan membacok& tapi hanya membabat dengan belakang goloknya sa(a. Kalau tidak& niscaya kepalanya bisa terbelah dua karena hebatnya bacokan itu. 2aka dengan perasaan malu bercampur gusar& lekas'lekas ia menyerukan para tukang kereta untuk mengangkut balik semua kereta'kereta pio yang akan diantarnya itu. Kemudian bersama'sama ,ey 4u Hui ia pergi melaporkan peristiwa yang dialami kepada "hio 4iam Kui yang men(adi induk semang mereka. Sesudah "hio 4iam Kui mendengar laporan tersebut& meski di dalam hati merasa sangat mendongkol& tapi lahirnya ia tetap tenang. Sambil tersenyum& ia menghibur kedua orang pio'sunya itu dengan mengatakan bahwa dalam pertempuran orang tak dapat mengukur tua atau mudanya usia lawan. 1ebih'lebih karena Sun -iok Hong

adalah keturunan keluarga Sun yang tergolong sebagai keluarga yang sudah tersohor dalam *imba +ersilatan di "iongkok 3tara& maka tidak'heran (ika kepandaiannya begitu lihay dan dapat mengalahkan mereka berdua sekaligus dalam tempo yang singkat. <#ku dan keluarga Sun meski tidak bersahabat akrab< 4iam Kui melan(utkan& <tapi ia dan aku masih tergolong rekan'rekan yang beker(a dalam usaha se(enis dan sewaktu'waktu saling ber(umpa (uga selagi mengurus peker(aan kami masingmasing. "api mengenai tindak tanduk sibocah she Sun ini& menurut pendapatku sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan perampokan atau berbuat yang tidak baik terhadap pihak kita. Karena disamping aku belum pernah bermusuhan dengan mereka& merekapun belum pernah berlaku tidak (u(ur atau merebut langganan langgananku<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

tapi apakah artinya si bocah she Sun mengatakan bahwa dia akan menantikan kau di luar kotaB< kata 1auw Kee +eng. <)ukankah itu berarti bahwa dia sudah menghinamu yang berusia lebih tuaB<. "hio 4iam Kui tersenyum sambil menggelengkan kepala. <)ukan begitu< kata orang tua itu. <Dia bukan menghinaku& tapi tak dapat disangkal lagi bahwa dia telah menantangku. ,leh karena itu& akan kulihat bagaimana perkembangannya nanti<. "api di dalam hati ia menduga bahwa Sun -iok Hong pasti mempunyai maksud tertentu yang ia sendiri tak mau mengatakannya kepada lain orang& kecuali kepada dirinya sendiri. 2aka sesudah berpesan agar anak semang yang lainnya menunggu dahulu di dalam kantornya& "hio 4iam Kui lalu menga(ak 1auw Kee +eng dan ,ey 4u Hui pergi men(umpai si bocah she Sun di luar kota 4ee'lam. -iok Hong yang berdiri menanti di bawah pohon segera menghadang di tengah (alan dan melihat 1auw dan ,ey kedua orang pecundangnya telah balik kembali dengan menga(ak seorang laki'laki setengah tua yang berbadan tegap dan menyoren sebilah golok di pinggangnya. <,rang ini pasti "hio 4iam Kui adanya< pikir Sun -iok Hong& tapi ia tetap berdiri tegak dengan sikap yang sombong sekali. "hio 4iam Kui yang dengan diam'diam telah memperhatikan perawakan dan sikap si pemuda cilik dari ke(auhan& dengan wa(ah berseri'seri dan tidak memandang rendah lalu ma(u menghampiri sambil memberi hormat dan berkata& <Sun Sie'tit& sungguh tidak kunyana ilmu kepandaianmu begitu lihay sehingga engkau mampu mengalahkan kedua orang pio'suku<. Sun -iok Hong yang mendengar omongan itu& lalu menganggukkan kepalanya dan berkata& <)enar& tapi maksudku yang sebenarnya bukanlah mereka yang hendak ku(a(al& tapi "hio Kiok'cu yang hendak kuu(i kelihayannyaA<. <#ku bersedia& nakA< kata orang tua itu yang segera menghunus goloknya. Kemudian tanpa banyak bicara lagi& cepat bagaikan kilat ia ter(ang si bocah she Sun& sehingga dengan hati terkesiaplah -iok Hong& sambil membuang diri ia (uga

menghunus goloknya sendiri. Dan diwaktu kedua golok itu saling beradu& percikan api segera tampak berhamburan meletik kian kemari. Sesudah itu -iok Hong balas mener(ang "hio 4iam Kui dengan siasat Kun'tong'to sambil bergulingan di tanah menyabet kaki si (ago tua dengan goloknya. "hio 4iam Kui yang sudah kawakan dan dapat bergerak bagaikan seekor kera gesitnya& dengan mudah sa(a telah dapat mengelakkan bacokan Sun -iok Hong& yang kemudian mencelat ke atas dan mengubah permainan goloknya dengan siasat +ekho' liang'cie atau bangau putih membentangkan sayap. Sun -iok Hong mendesak orang tua itu dengan tidak sungkan'sungkan lagi& tapi tiap serangannya telah dapat ditahan atau ditangkis oleh "hio 4iam Kui dengan tenangnya& bahkan nampaknya acuh tak acuh. Sebaliknya& setiap serangan balasan lawan telah cukup membuat 4iok Hong terke(ut dan merasa kesombongannya tertindas bagaikan api ditimpa hu(an. Karena (ika semula telah ditimbang'timbang didalam lamunannya cara bagaimana orang tua itu hendak dipermainkan dan dibuatnya kewalahan& ternyata sekarang ia sendiri yang (adi kelo(otan bagaikan seekor cacing yang (atuh di abu panasA. Dalam keadaan sebagai seorang yang menunggang harimau& ia men(adi serba salah dan ragu& apakah pertempuran itu harus ditunda setengah (alan atau hingga ia kena dirobohkan oleh lawannya itu. <#iiii& celaka& celaka aku kali iniAAA< pikir si cilik. Setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa lihaynya ilmu golok "hio 4iam Kui yang dikenal orang dengan gelar <$go'seng'to'ong<& sekarang ia baru mau mengakui secara lahir batin bahwa
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

pu(ian para pendekar dikalangan Kang'ouw atas diri orang tua itu sesungguhnya bukanlah omong kosong belaka. 2aka selagi ia terkurung oleh sinar golok "hio 4iam Kui yang seolah olah (adi ber(umlah berpuluh'puluh banyaknya dan menyilaukan mata& tiba tiba ia mendengar orang tua itu membentak dengan suara yang& angker& <Hai bocah she Sun& kini telah tiba saatnya untuk kau menerima sedikit gan(aran untuk kesombonganmu ituA<. Sun -iok Hong pernah membaca riwayat orang'orang gagah yang kerap memotong telinga atau hidung orang'orang sombong yang berani mempermainkan diri merekaA. Diam'diam hatinya men(adi (eri dan khawatir akan kehilangan daun telinga atau hidungnya yang akan membuat dirinya cacat seumur hidup& sehingga dengan menebalkan muka ia terpaksa meratap& <1o'su& ampunilah akuA<. "hio 4iam Kui yang sesungguhnya tidak ingin melukai -iok Hong& tatkala mendengar ratap itu segera menarik pulang goloknya yang mengurung diri si pemuda cilik itu. -iok Hong lekas'lekas men(atuhkan diri berlutut dihadapan orang tua itu sambil berkata& <1o'su& maa5kanlah "ee'cu yang telah berani mempermainkanmuA<. 4iam Kui menekuk goloknya dibawah ketiak sambil membentak& <#pakah maksudnya engkau berbuat demikianB. 4oba engkau lekas (elaskan padakuA<.

<"ee'cu bukan sekali'kali hendak mempermainkan (iwa orang< sahut si bocah she Sun. <"ee'cu tidak bermaksud melukai orang. 0ika 1o'su tak percaya& bolehlah 1o' su tanyakan kepada dua orang pio'sumu ini<. ,ey 4u Hui dan 1auw Kee +eng yang menganggap bahwa Sun -iok Hong telah melepas budi kebaikan kepada mereka berdua& dengan suara yang hampir berbareng berkata& <)enar. )ocah ini memang tidak mempunyai maksud yang tidak baik. Dia tidak berdusta<. <Engkau ini adalah orangnya Hin 1iong +io Kiok yang kantornya berkedudukan (auh sekali di kota "hian'cin< kata "hio 4iam Kui& <tapi mengapa tanpa sebab musabab yang (elas engkau telah datang mempermainkan orang di siniB. #pakah engkau bermaksud hendak men(atuhkan namaku untuk dapat men(agoi kalangan perusahaan angkutan di siniB<. <!tu (uga bukan maksudku< selak Sun -iok Hong& <harap 1o'su tidak men(adi salah paham<. <Kalau begitu& apa maksudmu menantangkuB< tanya (ago kawakan itu pula dengan heran. -iok Hong yang sekarang tidak ragu lagi akan kepandaian silat "hio 4iam Kui& lalu menuturkan peristiwa perampokan terhadap kereta'kereta pionya di desa Han' keechung& sehingga kemudian ia ber(umpa denga "hio 4iam -oan yang telah mengan(urkannya untuk berguru pada 4iam Kui pada empat tahun yang lampau. 1alu surat perkenalan 4iam -oan segera dipersembahkannya kepada 4iam Kui sebagai bukti daripada ketulusan hatinya untuk berguru. 4iam Kui menerima surat kakaknya yang ditulis pada empat tahun yang lampau itu. Dengan girang& ia segera menyobek sampul surat itu dan membaca isinya& yang antara lain tertulis sebagai berikut: <+embawa surat ini bukan lain daripada kemenakan saudara Sun Sin )u alias !n Hu yang ketu(uh& yaitu -iok Hong Sie'tit. Dia yang berusia masih sangat muda& giat bela(ar dan berbakat sangat baik& sungguh sayang sekali (ika tidak mendapat guru yang tepat dan pandai.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

2aka teringatlah aku dengan ilmu golokmu yang begitu lihay dan sangat terkenal di tanah utara& tapi sayang tidak mudah bagimu untuk mendapat orang yang tepat untuk men(adi ahli warismu. Kini karena mengingat dan menganggap bahwa Sun Sie'tit ini adalah orang yang tepat sekali untuk mewariskan ilmu kepandaianmu itu& maka hari ini aku telah memberikan kepadanya sepucuk surat perkenalan untuk disampaikannya kepadamu. Kita manusia takkan dapat hidup ratusan tahun& tapi ilmu kepandaian dapat diwariskan turun temurun sehingga berabad'abad lamanya. ,leh karena itu& aku harap supaya saudara sudi mengabulkan saranku dan tidak menolak hendaknya<. Dibawah surat itu dibubuhi tanda tangan 4iam -oan yang cukup dikenal oleh adiknya.

4iam Kui merasa gembira sekali menerima saran tersebut karena dalam usia empatpuluh tahun dan tersohor sebagai <$go'seng'Huang< yang hingga sebegitu (auh belum terkalahkan orang& memang perlu sekali pada suatu waktu mempunyai seorang 4iang'bun'(in atau ahli waris dan pengganti kedudukannya sebagai Kiok'cu dan yang dapat diandalkan untuk mewarisi ilmu goloknya yang hendak dihidupkannya dari satu masa kelain masa. Karena sebagai seorang yang baik hati dan tak mau membiarkan ilmu silat pusaka "iongkok musnah di tengah (alan& maka hanya dengan cara waris mewarisi itulah gengsi ilmu persilatan di tanah tumpah darahnya dapat dipertahankan dan dipupuknya dengan sebaik'baiknya. 2aka dengan saran yang diperoleh dari kakaknya itu& terbukalah pikirannya yang telah sekian lama belum dapat dilaksanakan karena belum adanya orang yang tepat untuk mewarisi ilmu kepandaiannya itu. 4iam Kui sudah barang tentu lantas menerima baik saran yang mengan(urkan ia untuk menerima -iok Hong sebagai murid. 1ebih (auh dengan kesan'kesan yang telah diperolehnya dari pengalaman bertempur dengan si pemuda cilik tadi& pendapat 4iam Kui (adi semakin mantap& lagi pula ia sangat tertarik sekali akan kegesitan serta ilmu tendangan -iok Hong yang begitu mengagumkan hatinya. 2aka tanpa ragu'ragu iapun menyatakan tidak keberatan apabila -iok Hong hendak berguru kepadanya. 2endengar demikan& -iok Hong (adi girang bukan buatan dan segera men(atuhkan diri berlutut dihadapan "hio 4iam Kui sambil menyebut guru dan meminta maa5 sebesar'besarnya atas segala kekuranga(arannya yang telah ia buat tadi. "api 4iam Kui lekas mengangkat bangun sambil tak lupa berpesan agar supaya kelak si pemuda itu tidak menyia'nyiakan pengharapannya untuk menurunkan pula ilmu kepandaian goloknya itu kepada generasi lain yang lebih muda. -iok Hong ber(an(i akan membantu melaksanakan cita'cita mulia gurunya itu. Demikianlah semen(ak hari itu dan selan(utnya& Sun -iok Hong telah mengangkat "hio 4iam Kui sebagai gurunya dan (uga ikut membantu peker(aan'peker(aan di kantor angkutan -ie 4ee +io Kiok. Selama itu& ia telah mewariskan ilmu permainan golok "hio 4iam Kui yang dikemudian hari membuat namanya terkenal sebagai *a(a -olok dari lima propinsi utara. "iga tahun telah berlalu dengan cepatnya. Dengan beralihnya sang musim& ilmu kepandaian silat Sun -iok Hong dibawah pimpinan "hio 4iam Kui pun telah memperoleh kema(uan yang pesat sekali. !lmu golok +at'kwa'to& Kun'tong'to dan pelbagai macam rahasia permainan golok yang sangat tinggi dan dahsyat. "hio 4iam Kui dengan penuh kesungguhan telah menurunkan semua ilmu kepandaiannya kepada Sun -iok Hong& hingga akhirnya 4iam Kui sendiri mau tak mau harus

mengaku kalah terhadap kepandaian murid kesayangannya itu.


Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

+ada suatu hari "hio 4iam Kui mengan(urkan agar Sun -iok Hong pulang ke kota "hian'cin untuk membantu pamannya di sana mengelola kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok. <!lmu kepandaianmu sekarang sudah lebih dari cukup dan lebih tinggi daripada kepandaianku sendiri< kata (ago kawakan itu& <aku an(urkan engkau pulang ke "hiancin karena mengingat usia pamanmu yang sudah lan(ut. )eliau takkan dapat melan(utkan usahanya tanpa ada seorang yang mempunyai kecakapan sepertimu untuk mewakili atau kelak menggantikan kedudukannya<. <"api aku masih mempunyai seorang kakak dan seorang adik laki'laki< -iok Hong memotong pembicaraan gurunya& <yang aku percaya akan dapat membantu usaha paman. ,leh karena itu& aku pikir hendak menetap di sini untuk merawat guru seumur hidup<. 4iam Kui tersenyum dan berkata& <-iok Hong Hian'touw& segala sesuatu di dunia ini tak dapat berlangsung dengan langgeng& tiada sesuatu yang kekal dan dapat berkumpul terus sepan(ang masa. 2engenai saudara'sauradamu& akupun bukan tidak tahu. Kakakmu "hiat Kun Sun memang mempunyai ilmu kepandaian yang hebat (uga& hanya amat disayangkan tabiatnya yang sangat ganas dan gemar berkelahi. 2aka kalau menurut pendapatku& dia bukan seorang yang pandai bergaul& bahkan sebaliknya ia bisa menimbulkan bencana besar karena tabiatnya yang pemarah itu. Kukira ada baiknya (uga (ika engkau selalu menasehatinya agar ia dapat berlaku lebih sabar dan mengalah dalam segala urusan remeh yang tidak berharga. Sedangkan adikmu -iok "ien masih terlampau muda untuk dapat membantu pamanmu. 2enurut penglihatanku& hanya engkau sa(alah yang paling tepat untuk men(adi pembantu dalam kantor angkutan pamanmu itu. 2aka aku an(urkan engkau supaya berangkat ke "hian'cin selekas mungkin<. ,leh karena menganggap kata'kata gurunya itu benar (uga& maka -iok Hong terpaksa mengabulkannya. 4iam Kui selan(utnya berpesan kepadanya sebagai berikut& <+esanku kepadamu adalah& yang pertama'tama supaya engkau (uga dapat menghadapi segala persoalan dengan otak dingin& (angan sekali'kali engkau berlaku sembrono dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu segala akibatnya dikemudian hari. Kita boleh berlaku berani& walaupun mesti pertaruhkan (iwa dan raga demi kehormatan negara dan diri& tapi kau (angan lupa ada batas'batasnya dimana kita mesti mengalah dan bertindak lunak dalam segala persoalan yang tengah kita hadapi<. Sun -iok Hong manggut'manggut sambil berkata& <2urid perhatikan dengan sepenuh hati pesan guru itu<. <Soal kedua< "hio 4iam Kui melan(utkan bicaranya& <aku wariskan ilmu golokku seluruhnya kepadamu dengan harapan agar engkau kelak dapat (uga menurunkannya

kepada generasi yang lebih muda. )ertepatan dengan kata kakakku 4iam -oan& usia kita memang bisa men(adi tua& tapi ilmu kepandaian akan hidup sepan(ang masa. #ku tidak setu(u dengan sistem perguruan ilmu silat yang sedikit kheng'pouw atau merahasiakan siasat'siasat silat yang dianggap lihay& untuk secara istimewa diturunkan kepada anak cucu atau murid'murid tertentu yang dianggap paling baik dan disayang.E. 2aka dengan berdasarkan ilmu golokku yang telah kuwariskan kepadamu itu& semoga dunia silat akan terbuka matanya dan mengetahui bahwa sistem kheng'pouw tidak akan memperoleh kema(uan'kema(uan& bahkan sebaliknya pasti dikutuk habis'habis oleh generasi muda yang tentu menganggap kita selalu mementingkan sanak keluarga dan sekelompok manusia yang disayangi sa(aA. Dan sangat kuharapkan (uga& generasi'generasi muda akan meneruskan cita'citaku ini. Dengan demikian aku matipun puas& tetapi sebelum aku tinggalkan dunia yang 5ana ini& gelar E$go'seng'to'ongE akan kuserahkan padamu untuk di(aga baik'baik dan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

selan(utnya diserahkan pula kepada seseorang yang kau kira tepat untuk menerimanyaA<. )egitulah "hio 4iam Kui telah menutup kata'katanya dengan tertawa terbahakbahak. Hal manapun diturut oleh Sun -iok Hong& walaupun airmatanya mengucur karena terharu mendengar kata'kata gurunya itu. <Sekarang engkau boleh berkemas'kemas< kata (ago silat kawakan itu sambil menepuk'nepuk bahu muridnya. <Segala pesan guru< kata Sun -iok Hong sambil menghapus airmata& <akan kusimpan di dalam hati untuk selama'lamanya. Dan selaras dengan itu& akupun ber(an(i untuk memuliakan nama guru dengan menurunkan ilmu golok kita kepada para pemuda dan pemudi yang& berbakat serta dapat diharapkan akan (uga menurunkan ilmu golok guru kepada generasi yang lebih muda<. <Ha& ha& haA. $yata hanya engkaulah yang dapat men(a(aki maksud hatiku< bersorak "hio 4iam Kui dengan hati sangat gembira& hingga -iok Hong (adi menangis tersedu'sedu karena rasa girang dan terharu yang bercampur aduk di dalam hatinya. Sementara "hio 4iam Kui yang menyaksikan demikian& dengan tersenyum lalu berkata& <HusA. Kenapa mesti membuang'buang airmata dengan percumaB. Seorang gagah tak pernah menangis begitu rupa& kau tahu ituB. Ha& ha& ha.E. #nak baik& mari engkau temani aku minum arak sebagai landa cintaku dan mendoakan engkau agar memperoleh sukses dalam penghidupanmu dimasa yang akan datangA. 2ari& mari& tak usah engkau menampik. #nggaplah aku ini sebagai ayahmu sendiriA<. Sambil berkata demikian& 4iam Kui lalu menyekal tangan muridnya untuk kemudian dia(aknya makan minum sebagai tanda selamat (alan. Dan tatkala selesai berkemas'kemas& -iok Hong dengan rasa terharu mengucapkan

selamat tinggal kepada gurunya dan seluruh keluarga serta rekan'rekannya di kantor -ie'cee +io Kiok& maka segerlah ia berangkat. Setibanya di kota "hian'cin& -iok Hong disambut dengan hangat oleh paman dan saudara'saudara sepupunya. -iok San dan -iok "ian yang segera men(amunya makan minum dengan gembira. Dan selama per(amuan itu berlangsung& -iok Hong telah menuturkan riwayat perantauannya& dari kereta'kereta pio yang tengah dilindunginya dirampok orang di Han'kee'chung sehingga kemudian ia berguru pada !t Kak Siansu dan "hio 4iam Kui. Sin )u sekeluarga men(adi kagum dan berterima kasih untuk kebaikan kedua (ago'(ago silat tersebut. Sun Sin )u alias !n Hu yang se(ak lama telah merasa usianya sudah agak lan(ut dan kurang leluasa untuk keluar bepergian mengurus peker(aan kantor angkutannya ke tempat'tempat (auh. Setelah menyaksikan sendiri kegagahan -iok Hong waktu berlatih berpasangan dengan -iok San& maka tanpa ragu'ragu ia telah minta -iok Hong untuk men(adi wakilnya untuk mengurus serta melindungi kereta'kereta pio di manapun diperlukan. 3ntuk tidak menyinggung perasaan -iok San yang namanya sudah terkenal dengan nama (ulukan "hiat'kun Sun atau Sun si "in(u )esi& -iok Hong dengan rendah mengalah supaya tugas itu diserahkan sa(a kepada saudara sepupunya itu. "api -iok San lalu mendesak agar -iok Hong suka menerima tawaran ayahnya itu& hingga -iok Hong terpaksa menerima baik tawaran tersebut dengan mengucap banyak'banyak terima kasih atas kepercayaan sang paman itu. +ada suatu hari Sun -iok Hong dan kakak sepupunya Sun -iok San pergi menonton di gedung kesenian "ay Sie Kay di dalam kota "hian'cin. #pa mau dikata& tatkala mereka sedang enak ber(alan& tiba'tiba punggung -iok San ditabrak orang.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Dia men(adi gusar dan mencaci maki& <#pakah matamu buta& hingga (alan yang ramai ini kau anggap sepiB. $ih.......Kau rasakan tin(ukuA<. Sambil berkata begitu& Sun -iok San lalu men(otos dada orang itu sehingga (atuh terpelanting dan muntah'muntah darah. Kemudian ia tertawa tergelak'gelak dan berkata& <Kawan& itu tandanya bahwa aku "hiat'kun Sun masih suka mengampuni (iwamu. Kalau tidak& niscaya kau akan ku(otos hingga tulang'tulangmu remuk dan (iwamu melayang seketika ini (ugaA<. Setelah itu ia menga(ak -iok Hong berlalu meninggalkan orang laki'laki yang tergeletak di tanah itu. Di tengah (alan -iok Hong berkata kepada kakak sepupunya& <Kakakku& ilmu kepandaianmu itu memang sangat lihay& tapi sayang tabiatmu terlampau keras dan berangasan hingga tabiat itu perlu sekali kau ubah& agar kelak tidak sampai mengakibatkan keonaran yang akan membahayakan bagi dirimu sendiri. ,rang lakilaki yang telah kau pukul tadi& sebenarnya tidak seberapa besar kesalahannya tapi

engkau telah main pukul orang tanpa'berpikir pan(ang lagi. )ukankah itu suatu perbuatan yang keterlaluan sekaliA<. Sun -iok San lalu bersenyum dingin dan berkata& <Kita hidup di (aman sekarang& hendaknya dititikberatkan kepada keadaan yang memang sudah layak dan sesuai dengan cara penghidupan di (aman ini. karena umumnya orang lebih segan berhadapan dengan orang yang berint(u keras daripada terhadap orang yang baik hati dan bertabiat lemah lembut. Kita tidak berbuat salah kepadanya& tapi dia sendirilah yang telah berlaku kurang hati'hati dan menabrakku. 2aka (ika aku telah memukulnya& itu hanya untuk membuat ia berpikir dan selan(utnya (angan sampai ter(adi pula kesembronoan yang serupa& sama sekali bukan aku yang harus dipersalahkanA. #ku sangat heran& mengapa engkau memihak kepada orang ituB<. Sun -iok Hong merasa tidak baik untuk bertengkar dengan Sun -iok San yang keras kepala dan bertabiat berangasan itu. 2aka dengan tidak berkata'kata& mereka segera menonton pertun(ukan yang diadakan digedung kesenian "ay Sie Kay. +ada keesokan harinya& kira'kira di waktu lohor& seorang laki'laki setengah tua telah datang ke kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok untuk mencari Sun -iok San. ,rang laki'laki ini bertubuh tegap dan kokoh& dadanya berbulu& gerak'geriknya gesit dan wa(ahnya diliputi dengan kegusaran. )iarpun ditilik dengan sepintas lalu sa(a& orang segera dapat mengetahui bahwa dia itu adalah seorang yang paham ilmu silat. Kebetulan waktu itu Sun Sin )u tidak ada di kantornya& sedangkan -iok San sendiri kebetulan (uga sedang pergi keluar. Karenanya -iok Hong yang keluar menyambut& menanyakan she dan nama orang itu serta apa maksud kedatangannya ke kantor Hin 1iong +io Kiok. <#ku she ,ng bernama Kim Houw< sahut orang laki'laki setengah tua itu& <dikalangan Kang'ouw orang mengenal aku dengan nama (ulukan "hiat'kun ,ng atau ,ng si "in(u besi. #ku dengar di sini ada (uga orang yang mempunyai nama (ulukan yang sama& "hiat'kun Sun. Hari ini aku telah senga(a datang ke sini untuk men(a(al sampai dimana kelihayan tin(u besinya si orang she Sun ituA<. Sun -iok Hong mendengar keterangan demikian& lekas'lekas mengangkat kedua tangan memberi hormbat sambil berkata& <,h& tidak tahunya tuan ini adalah ,ng Suhu. Silahkan duduk& silahkan duduk. Kakakku yang disebut "hiat'kun Sun itu& kebetulan sedang pergi keluar hingga tidak dapat menyambut kedatangan Suhu<. ,ng Kim Houw tampak agak kecewa lalu berkata& <Kalau begitu& bolehlah engkau sampaikan pesanku ini kepadanya. ,rang yang dipukulnya sehingga hampir mati
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

pada hari kemarin& bukan lain daripada saudara sepupuku& seorang yang tidak paham ilmu silat sama sekali dan peker(aannya adalah ber(ual beli barang'barang keperluan sehari'hari. Kini aku hendak menuntut balas kepada "hiat'kun Sun untuk perbuatannya yang ganas itu. )eritahukanlah padanya bahwa aku menunggu kedatangannya esok hari di kelenteng "ouw'tee'bio yang terletak > lie di luar kota. 0ika dia tak berani datang& akan kusiarkan tentang kepengecutannya itu kepada

seluruh pendekar di kalangan Kang'ouw& agar semua orang dapat mengetahui bahwa "hiat'kun Sun hanya berani memukul orang yang lemah dan tak mengerti ilmu silat. 0ika sesudah itu ia masih tak mau meladeni (uga tantanganku& walau ke u(ung langitpun akan kuke(ar dia& dan (angan harap ia akan dapat lolos dari cengkeraman "hiat'kun ,ngA<. Setelah berkata demikian& ia segera membalikkan badannya dan meninggalkan kantor angkutan itu. Sun -iok Hong (adi terbengong'bengong menyaksikan sikap orang itu yang begitu kasar dan tidak memiliki kesopanan sama sekali. "api ia ber(an(i pada dirinya sendiri untuk tidak memberitahukan tentang sikap ,ng Kin Houw itu kepada kakak sepupunya& selain menyampaikan tantangannya untuk bertempur di kelenteng "ouwtee' bio di luar kota "hian'cin. -iok Hong mengetahui dengan baik bahwa pamannya Sin )u adalah seorang tua yang (u(ur dan adil dalam menimbang'nimbang urusan. +asti pamannya itu akan (adi gusar dan menghukum -iok San (ika dia mengetahui bahwa hanya disebabkan tertubruk sedikit sa(a& anaknya itu telah memukul orang hingga hampir mati. 2aka -iok Hong telah berlaku sangat hati'hati waktu menyampaikan berita tantangan kim Houw kepada -iok San& yang telah menerima tantangan tersebut dengan satu senyuman sinis. +ada esok harinya& sesudah sarapan tengah hari& -iok San dengan diam'diam telah menga(ak -iok Hong menu(u ke kelenteng "ouw'tee'bio. )enar sa(a& di dalam halaman kelenteng yang sudah tidak diurus itu telah menanti seorang laki'laki setengah tua& yang bukan lain daripada "hiat'kun ,ng adanya. <#pakah engkau ini bukan "hiat'kun ,ng Kim Houw yang telah menantang aku kemarinB< -iok San menegur lebih dulu dengan suara keras. <)enar< sahut laki'laki setengah tua itu sambil ma(u setindak dan membusungkan dadanya. <#pakah engkau ini bukan "hiat'kun SunB<. ,rang yang ditanya lalu membenarkan sambil berkata& <"elah kukelahui dengan (elas maksudmu dan untuk tidak membuang'buang waktu. (elaskanlah dengan cara apa engkau hendak berkelahi dengan aku< <Kemarin dahulu saudara sepupuku telah kau pukul& hanya karena dia lelah menabrakmu dan kini (iwanya tengah terancam bahaya maut.< kata ,ng Kim Houw. <Engkau dan aku mempunyai nama (ulukan yang sama "hiat'kun atau si "in(u )esi& maka hari ini aku hendak mengetahui "hiat'kun Sun atau "hiat'kun ,ng yang tin(unya lebih kerasA<. -iok San yang menganggap dirinya sendiri "hian'hee'tee'it atau nomor wahid di kolong langit& sambil bersenyum dingin lalu men(awab& <)oleh..tentu bolehA. Katakanlah cara bagaimana pertandingan itu hendak kau lakukanA<. <)egini< kata ,ng Kim Houw tegas. <Engkau boleh mendahului memukulku tiga kali. 0ika engkau mampu merobohkanku& akan kubuang nama (ulukanku "hian'kun ,ng dan mengaku kalah. "api (ika engkau yang kena kukalahkan& apakah engkau

(uga bersedia untuk membuang nama (ulukanmu dan menyerah kalah kepadakuB<. Sun -iok San gusar bukan main mendengar kata'kata orang she ,ng itu.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

<)agusA< katanya tanpa banyak pikir lagi. <Syaratmu itu kusetu(ui dan segeralah engkau bersiap'siap untuk menerima pukulan'pukulankuA<. Dengan bersandar pada dinding tembok kelenteng& ,ng Kim Houw lalu memasang kuda'kuda dan berkata& <"hiat'kun Sun& engkau dapat segera mulai& aku telah siapA<. -iok San segera menyadari bahwa dia hendak diperdayai oleh lawannya itu. 2aka setelah menyingsingkan lengan ba(unya serta melibatkan u(ung ba(unya ke pinggangnya& "hiat'kun Sun lalu mengayun tin(unya untuk mengha(ar ulu hati orang sambil berseru& <Sambut tin(uku iniA<. ,ng Kim Houw pasang mata betul'betul. )egitu melihat tin(u lawannya menyambar& lekas'lekas ia mengegos untuk menghindarkan pukulan itu. Dengan mengeluarkan suara <buk< yang keras sekali& tin(u -iok San telah menghantam dinding tembok yang sudah tua itu sehingga gugur dan berlobangA. Debu dan hancuran batu'bata berhamburan kian kemari tertiup angin lalu. "api dengan mengambil kesempatan selagi -iok San hendak menarik pulang tin(unya yang nyasar itu& ,ng Kim Houw secara curang telah menyerang dengan siasat Hek'houw'tauw'sim atau harimau kumbang mencuri hati& balas menumbuk ulu hati -iok San dengan tin(unya yang besar dan kuat. Syukur (uga -iok San bermata (eli. )egitu melihat lawannya berlaku curang& dengan segera ia mengegos untuk megelak pukulan yang datang itu. Kemudian dengan sengit ia menyerang batok kepala Kim Houw dengan siasat "hay'san'ap' teng atau -unung "hay'san menindih kepala. Dahsyat dan ganas gerakan tin(u -iok San itu hingga untuk kedua kalinya Kim Houw lekas berkelit dan.............DukA. "in(u -iok San menghantam dinding tembok hingga membuat lobang yang lebih besar daripada pukulannya yang pertama. ,ng Kim Houw yang melihat muslihatnya untuk membokong 4iok San telah gagal& (adi sangat penasaran dan segera bersiap'siap untuk membarengi memukul agar ia dapat berkelit dari serangan lawan yang akan datang itu. <Engkau telah berlaku curangA< bentak Sun -iok San. ,ng Kim Houw hanya mengganda mesem sa(a tanpa perasaan (engah atas perbuatannya yang telah <phoatang< atau tertangkap basah itu. Kali ini dia tak menunggu sampai tin(u -iok San menyamber tempat kosong dan hendak langsung memotongnya di tengah (alan dengan siasat Hui'in'heng'kang atau awan melayang'layang di sungai. )egitu tin(u -iok San meluncur& lekas'lekas ia mengangkat tin(unya sendiri dan terus dihantamkannya pada lengan -iok San sambil berseru& <$ah rasakanlah& ini bagianmuA<.

-iok San yang tidak mudah dikelabui orang& dengan sebat manarik' pulang tin(unya& untuk kemudian berbalik dipukulkan kearah tin(u lawannya. Duk...........A. Suara beradunya kedua tin(u itu telah membuat Sun -io Hong yang menonton di suatu pinggiran (adi terke(ut bukan buatan. Karena begitu tin(u kedua orang itu saling beradu& Sun -iok San tampak terdorong mundur dan hampir (atuh terlentang. Sedangkan ,ng Kim Houw tak terasa lagi (adi men(erit dan terpental menabrak dinding tembok di belakangnya sehingga (atuh keluar tembok yang telah berlubang karena gugur dihantam dua kali oleh tin(unya Sun -iok. Kemudian dengan perasaan yang masih ngilu pada tangannya yang bekas bertemu dengan tin(u ,ng Kim Houw tadi. -iok San mendekati dinding tembok yang berlobang itu dan berkata kepada ,ng Kim Houw yang sa(a bangkit di sebelah luar& <#pakah sekarang engkau suka menyerahB<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

,ng Kim Houw yang mendengar demikian& lalu mencibirkan bibirnya sambil menge(ek& <2enyerahB. #ku toh belum kalah& bagimana engkau dapat menyuruh aku menyerahB. Sekarang lebih baik kita bertempur dahulu untuk mengetahui siapa yang lebih unggul dalam pertempuran iniE<. <2ulailah< kata Sun -iok San dengan hati yang sangat mendongkol. <Sambut seranganku iniA< seru ,ng Kim Houw sambil ma(u mener(ang dengan siasat "ay'peng'pok'niauw atau garuda menyambar burung. Dengan tin(unya yang melancarkan pukulan maut& Kim Houw berniat membunuh tawannya dengan sekali gebrak dan -iok Hong yang sedang menonton (adi terkesiap hatinya. Sambil membanting kaki ia berseru& <4elakaA<. "api Sun -iok San yang (uga sudah berpengalaman dalam pertempuran dan sepasang tin(u besinya telah sering membuat (iwa orang melayang dengan batok kepala remuk atau tulang'tulang lengan patah dan kaki cacat& tampaknya tidak men(adi kaget dengan serangan kilat lawannya itu. )egitu ,ng Kim Houw ma(u melancarkan serangan mautnya& dengan segera ia menangkis pukulan lawannya itu. Setelah itu dengan gesit sekali tangan kirinya menyerang kepala& sedangkan tangan kanannya mener(ang tulang iga Kim Houw sambil membentak& <"erimalah hadiahku iniA<. Sungguh tidak dapat dimengerti oleh Kim Houw& bahwa bukan sa(a lawannya mampu menangkis serangannya& malah ia sekaligus dapat balik< menyerang dirinyaA. Dalam keadaan bingung bercampur khawatir itu& Kim Houw tak lagi dapat mengelakkan kedua tin(u besi -iok San yang tepat mendarat di sasarannya dengan mengeluarkan suara yang keras dan mengerikan sekali. Duuuukkk............A. <#duhAA< dan muncratlah darah segar dari mulutnya bagaikan air mancurA. Dilain saat tubuh Kim Houw telah terpental ke suatu tempat yang terpisah tidak kurang dari limabelas kaki (auhnya dan (atuh di tanah dengan tulang iga patah serta batok kepala remuk terpukul tin(u besi -iok San. "ernyata ia telah menghembuskan napasnya yang penghabisan tepat di muka me(a sembahyang kelenteng "ouw'tee'bio yang tidak terurus ituA. -iok San yang khawatir apabila kematian Kim Houw diketahui ! orang& menga(ak -iok Hong untuk segera mengubur mayat itu. Dalam per(alanan pulang ke dalam kota& -iok San telah berpesan kepada -iok Hong dengan berkata& <#dikku& (anganlah

kau beritahukan peristiwa ini kepada ayahku. 0ika sampai ia mengetahui hal ini ...................<. Dengan paras muka khawatir -iok San tidak berani lagi meneruskan kata'katanya. -iok Hong ber(an(i akan menutup mulutnya rapat'rapat& meskipun di dalam hati ia merasa sangat menyesal menyaksikan -iok San yang begitu ganas telah mengirim (iwa lawannya tanpa memikirkan pula akibatnya nanti. ;oo;

IV
"#+! bagaikan asap yang sukar ditutupi& akhirnya ada (uga orang yang mengetahui tentang Sun -iok San yang bertempur dengan ,ng Kim Houw sehingga yang tersebut belakangan tewas (iwanya. +eristiwa tersebut dengan cepat tersiar luas dan mengakibatkan kegemparan di seluruh kota "hian'cin. 1ebih'lebih ketika pada esok harinya kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok telah kedatangan seorang tua yang minta bicara dengan Sun Sin )u. Setelah dipersilahkan masuk ke ruangan tengah orang tua itu mengadu kepada pemilik pio'kiok itu.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

<1o'hu bernama ,ng Hoa 1iong. ,ng Kim Houw dan ,ng Kim -iok adalah kemenakan'kemenakanku. 2ula'mula Kim -iok karena tidak disenga(a telah menubruk anakmu -iok San di muka gedung kesenian "ay Sie Kay& mengakibatkan kemarahan anakmu yang lalu memukulnya sehingga muntah darah karena menderita luka dalam. Sesudah itu Kim Houw datang menegur anakmu& tapi -iok San telah men(adi gusar dan lalu memukulnya sehingga tewas. Kematian Kim Houw& sangat aku sesalkan& karena bukan sa(a ia tidak memecahkan persoalan yang rumit ini tapi sebaliknya ia telah menantang berkelahi anakmu itu. 0adi dalam hal ini& kesalahan anakmu mungkin (uga tidak seberapa besar& dan kusesalkan sekali tindak tanduk Kim Houw yang terlampau semberono itu. "api bagaimana dengan kemenakanku Kim -iokB. !a bukan seorang tukang berkelahi& bukan ahli silat& tapi hanya seorang pedagang biasa. 2engapa anakmu main pukul sa(a dengan membabi'buta& hingga mengakibatkan ia menderita luka'luka beratB<. Sin )u (adi melongo dan bungkam se(enak bagaikan orang yang terkesima. !a menatap wa(ah orang tua itu yang angker dan bersinar mata ta(am dan meski tubuhnya tidak besar tapi tampak kekar dan gerakannya (uga gesit. Dengan hanya memperhatikan sepintas lalu sa(a& Sin )u segera tahu bahwa dia itu adalah seorang yang mahir ilmu silat Sin )u yang terlebih dahulu telah memperhatikan dengan seteliti'telitinya& lalu dengan wa(ah yang berseri'seri menanyakan dengan sikap yang ramah& katanya& <,ng 1o'su& anakku -iok San memang seorang yang mudah naik darah. !a bertabiat sangat keras dan tak suka mengalah kepada orang lain. 2aka setelah ter(adi pemukulan atas kedua orang kemenakanmu itu& yang seorang menderita luka berat dan yang seorang lagi meninggal. +ertama'tama terimalah rasa turut berbelasungkawaku atas kematian saudara Kim Houw dan rasa sesalku yang

sedalam'dalamnya atas terluka parahnya saudara Kim -iok. sesungguhnya ke(adian ini ter(adi diluar tahuku& maka aku mohon tanya kepsda 1o'su& cara bagaimana baiknya peristiwa ini harus kita elesaikan B<. <1o'hu (uga pernah bela(ar ilmu silat< kata ,ng Hoa 1iong& kemudian berkeliaran di kalangan Kang'ouw sehingga berapa tahun lamanya. )ukan sekali'kali maksud 1o' hu untuk membereskan persoalan ini dengan kekerasan. 0ika semen(ak kini Kiok'cu tidak bertindak tegas terhadap anakmu itu& niscaya dikemudian hari ia akan mengulangi perbuatannya yang tidak baik itu. ,leh karenanya& aku mohon supaya Kiok'cu segera bertindak dengan secara bi(aksana& tegas dan menghukum anakmu sebagaimana mestinya. Kalau tidak& tak laluilah aku apa yang kelak akan ter(adi atas dirinya<. Sun Sin )u yang bertabiat (u(ur dan biasa bertindak bi(aksana tanpa memilih bulu& segera ber(an(i untuk menghukum anaknya itu menurut ketentuan'ketentuan yang merupakan undang'undang rumah tangga bagi semua keluarga Sun. Hoa 1iong tampak merasa puas (uga dan segera ber(alan pulang dengan pikiran tenang dan tidak banyak bicara pula. Seperginya orang tua itu& Sin )u segera memanggil -iok San yang semula dikutuk keras perbuatannya yang tidak memandang perikemanusiaan dan main pukul orang sa(a tanpa menimbang'nimbang dahulu duduk persoalannya. Kemudian ia tahan -iok San dalam pen(ara rumah tangga yang terletak di belakang kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok. Disitu -iok San ditahan tanpa dapat berbantahan& karenanya ia hanya berani marah di dalam hati tapi <kuncup< dilahir. "in(unya dikepal kepalkan kemudian dipukulkan pada (ubin di bawah kakinya yang segera hancur berhamburan bagaikan tanah kering yang dihantam godam yang besar dan berat. -iok Hong yang merasa kasihan& telah coba memintakan ampun kepada pamannya agar -iok San bisa dibebaskan. +ermintaan itu ternyata sia'sia belaka& paman Sun
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

tak mau mengabulkan permintaannya. -iok San tetap ditahan di situ untuk kemudian baru dibebaskan (ika tabiatnya yang aseran telah berubah men(adi baik dan sabar. Demikianlah -iok Hong mendapat (awaban dari sang paman yang memegang sangat keras peraturan rumah tangganya. Setengah tahun kemudian ketika -iok Hong sedang menemani pamannya pergi melindungi kereta'kereta pio kelain tempat& -iok San yang ditahan dalam pen(ara rumah tangga telah meninggal dunia karena kesal dan tak dapat melampiaskan na5su amarahnya. Kedudukannya dalam kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok telah digantikan oleh adiknya -iok "ien& yang kelak namanya terkenal sebagai seorang ahli silat yang gagah perkasa& budiman dan luas pergaulannya di kalangan Kang'ouw.

Kala itu -iok Hong telah berusia = tahun& tapi dalam usia yangi masih cukup muda itu& oleh pamannya ia telah diberi kekuasaan penuh untuk melindungi sendiri pio' pio dengan tak pernah mengalami kerugian atau kegagalan dalam tugasnya sebagai piosu. Disamping ia disegani karena kelihayan ilmu golok dan ilmu tendangannya& iapun sangat ramah tamah. "ak heran& lambat laun hubungannya dengan orang'orang gagah dan ahli'ahli silat yang mencari na5kah di kalangan Kang'ouw bertambah rapat dan luas. Sedangkan para saudagar yang pernah menyewanya untuk melindungi barang'barang mereka dengan selamat ke tempat yang ditu(u& (adi semakin banyak dan selalu meminta dirinya untuk keluar melindungi sendiri pio'pio mereka itu. Sebagai seorang muda yang masih gemar dengan pu(ian'pu(ian orang& -iok Hong tak pernah menampik semua itu walau tempat yang ditu(u (auh dan berbahaya. *ekanrekannya pun kerap kali memperingati untuk ia menolak sa(a melindungi pio'pio yang kurang menguntungkan itu. +ada suatu hari Sun -iok Hong telah menerima perintar( pamannya untuk melindungi pio yang mengangkut bahan obat'obatan seperti 1ok'(iong& 0im'som& dan lain sebagainya. Dari kota "hian'cin ia menu(u ke "hay'goan dalam propinsi Shoasay dengan melalui kota +oleng& mendaki daerah pegunungan "hay'heng'san dan memasuki wilayah propinsi Shoasay. Selama -iok Hong bertugas sebagai pio'su& inilah untuk pertama kalinya ia melakukan per(alanan ke barat. Dengan mengiringi duabelas buah kereta'kereta pio& pada suatu hari ia tiba di sebuah kota kecil yang bernama ,ey'po'tien dan terletak di bawah kaki gunung "hay'hong'san& yang termasuk dalam wilayah propinsi Shoasay. Kota ini hanya terdiri dari seratus rumah lebih& keadaannya cukup ramai dan serba ada. #da toko pakaian& kedai nasi dan minuman yang& seolah'olah dibuka untuk para pelancong yang berkun(ung ke situ. *ombongan Sun -iok Hong memasuki kota ,eypo' tien diwaktu hari men(elang petang& oleh karena itu lekas'lekas ia mencari rumah penginapan dan kedai nasi untuk mereka makan dan beristirahat. "atkala anak buahnya telah makan dan masuk tidur& -iok Hong yang belum makan lalu keluar dari rumah penginapan dan menu(u ke sebuah kedai minuman untuk mencari makan dan arak yang men(adi kegemarannya. )egitulah& setelah memesan arak dan daging& si pemuda lalu duduk makan dan minum sambil menikmati pemandangan gunung "hay heng'san di waktu malam hari. Dia belum duduk terlampau lama disitu& ketika dari ke(auhan sekonyong'konyong terdengar bunyi genta yang bergemerincing dengan dibarengi oleh suara kaki kuda

yang ber(alan menu(u ke kedai arak itu. "atkala -iok Hong coba men(enguk keluar (endela& dari arah (alan raya ia melihat seorang laki'laki setengah tua yang ber(enggot pendek dan menunggang seekor kuda bulu gambir. 3sianya kira kira empatpuluhan& perawakan badannya tegap dan kekar& kepalanya besar dan matanya bundar& alisnya yang hitam dan tebal& seimbang dengan kumis
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dan (enggotnya yang pendek tapi lebat. Di pinggangnya ia menyoren golok yang serangkanya diukir dan nampaknya sudah tua sekali. -iok Hong yang melihat kedatangan orang itu& di dalam hatinya (adi tercekat karena tiba'tiba ia teringat dengan istilah <Hiang'ma< atau penyamun tunggal& begal berkuda yang biasa berkeliaran dengan hanya seorang diri sa(a dan merampok tanpa bantuan konco'konconya yang lainnya. +ara <Hiang'ma< serupa itu kerap berkeliaran di daerah propinsi Shoatang. Sesampainya di muka kedai& orang laki'laki setengah tua itu lalu menambatkan kudanya di bawah sebuah pohon& kemudian dengan tindakan yang garang ia melangkah masuk ke dalam. Setelah memilih tempat duduk yang (ustru tepat di seberang me(a -iok Hong& ia lalu memanggil seorang pelayan dan minta disediakan arak dan daging. Dari situ ia memandang kearah si pemuda she Sun sambil bersenyum simpul. -iok Hong tidak menegornya berhubung ia belum kenal siapa tamu yang baru datang itu. Sambil makan dan minum& orang itu mencabut goloknya dan sambil meneliti golok itu sesaat lamanya& kemudian berkata seorang diri& <+etang hari ini akan terbit hu(an ributA<. -iok Hong tidak paham apa yang dimaksud orang itu& tapi ia tinggal membisu. <Dapatkah sebilah golok meramalkan keadaan hawa udaraB< pikirnya heran. Diamdiam ia merasa sangat kagum (uga melihat sinar golok itu yang berkilau'kilau karena sinar api yang terpantul di atasnya. <!nilah sesungguhnya sebilah golok mustika yang baik sekaliA< pikir si pemuda di dalam hatinya. 1ekas ia bangkit dari tempat duduknya& membayar harga arak dan makanan yang dimakannya dan terus kembali ke rumah penginapan. Setelah memeriksa keretakereta pio dan anak buahnya& ia masuk ke kamarnya dengan hati lega. +ada esok harinya pagi'pagi benar& setelah membayar uang makan dan sewa kamar& -iok Hong lalu memberangkatkan rombongannya seperti pada waktu mereka berangkat semula& yakni tenang dan tidak tergesa'gesa. ?aktu sedang melalui tempat'tempat di sepan(ang pegunungan "hay'heng'san& kira'kira terpisah 6; lie dari kota "hay'goan& tiba'tiba -iok Hong telah dike(utkan oleh suara genta yang gemerincing dan dibarengi dengan suara kaki kuda yang

mendatangi dari arah belakang rombongan kereta'kereta pionya. -iok Hong segera mengetahui& bahwa di sebelah belakangnya ada orang yang sedang membuntutinya. "idak begitu lama terdengar suara sebatang hiang'cian atau panah bersuara melesat dilepaskan orang ke (urusannya. 1ekas'lekas ia mendekam di atas punggung kuda untuk menghindari hiang'cian tersebut& yang ternyata benar menyamber dari belakang dan lewat di sebelah atas kepalanya. "atkala ia menoleh ke belakang& barulah ia ketahui bahwa orang yang melepaskan hiang'cian itu bukan lain daripada si (enggot yang lelah di(umpai di kedai arak kemarin petang. -iok Hong (adi mendongkol dan siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. ,rang itu& yang melihat -iok Hong dengan lincahnya telah dapat menghindarkan diri dari hiang'ciannya& tertawa mengakak lalu berkata& <Hai bocah& sungguh berani engkau melindungi kereta'kereta pio lewat disiniA<. <Siapa kau& yang telah melepaskan hiang'cian secara pengecut sekaliA< bentak -iok Hong sambil menahan tali kekang kudanya. <1o'hu diwaktu ber(alan tak pernah mengganti nama& diwaktu dudukpun tak bersedia menukar sheA< sahut si (enggot dengan sikap yang (umawa. <#ku Kwan )an
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

+iu dari Shoasay yang sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Kali ini 1o'hu telah berturut'turut kalah ber(udi hingga 1o'hu berhutang pada banyak orang dan belum mampu melunaskannya. 2aka engkau harus bisa melihat gelagat dan lekas'lekas serahkan kereta'kereta piomu kepadaku. Kalau tidak& harus engkau ingat baik'baik bahwa golokku ini tidak bermataA<. Sesudah berkata begitu& Kwan )an +iu segera menghunus goloknya untuk menggertak Sun -iok Hong& tapi -iok Hong bukanlah seorang pengecut. 2endengar ancaman itu& segera ia menghunus goloknya sambil berkata& <Hai& begal she KwanA. "ernyata engkau keliru (ika beranggapan bahwa dengan semudah itu engkau dapat menggertakkuA. "api (ika engkau dapat mengalahkanku dengan secara (u(ur& akan kuserahkan kereta'kereta pio ini padamuA<. Kwan )an +iu tertawa terbahak'bahak. <)agusA< sahutnya. <Seorang laki'laki se(ati pasti takkan mengingkari kata'kata yang telah diucapkannyaA. Sekarang mari aku u(i kata'katamuA<. <Sambil berkata demikian& si (enggot segera menepuk pantat kudanya yang lalu melompat ma(u& sedang golok di tangannya dipakai membacok si pemuda dengan gerakan secepat kilat. -iok Hong lekas menahan tali kekang kudanya& kemudian menyambut bacokan itu dengan goloknya sendiri. Sret.....A. <#hA< -iok Hong berseru kaget. Dengan mengeluarkan percikan api yang berhamburan kian kemari& goloknya telah terpapas putus men(adi dua potong dan membuat si pemuda terke(ut bukan kepalang. Dengan begitu ia ketahui bahwa golok

Kwan )an +iu itu sesungguhnya bukan golok sembarangan. -iok Hong yang tidak mau menun(ukkan kelemahan dirinya segera balas menabas si orang she Kwan dengan goloknya sudah kutung itu. Sret.....A. )uat kedua kalinya golok -iok Hong telah terpapas putus. "erpaksa ia melemparkan goloknya yang sudah men(adi sangat pendek itu sambil menarik mundur kudanya dengan secara tiba'tiba. Kwan )an +iu tertawa mengakak. <#pakah engkau sekarang telah mengetahui sampai dimana kelihayankuB< tanyanya bangga. <Engkau hanya mengandalkan pada golokmu yang baik itu< e(ek Sun -iok Hong& <tapi ingat baik'baik bahwa bukan engkau sa(a yang sungguh'sungguh dapat dikatakan lihay<. -iok Hong merasa percuma sa(a untuk bertempur dengan lawannya itu karena golok mustika yang dimiliki )an +iu itu betul'betul amat ta(am dan tiada tandingnya. 3ntuk tidak merendahkan harga diri& diambilnya sebilah pedang& dengan apa ia ma(u pula menempur berandal dari Shoasay itu. Seperti (uga pertempuran dalam babak pertama& perkelahian dalam babak inipun berkesudahan sama. +edang -iok Hong putus men(adi beberapa potongA. <Ha& ha& haA< tertawa si berandal she Kwan. <#pakah sekarang engkau suka menyerah kalah kepadakuB<. -iok Hong tidak men(awab tapi segera membalikkan kudanya untuk lari meninggalkan lawan itu. Kwan )an +iu membedal kudanya untuk menyusul sambil membentak& <0angan lariA<. Diwaktu ke(ar'ke(aran itu ter(adi& Sun -iok Hong telah mendapat suatu pikiran yang bagus sekali untuk merobohkan Kwan )an +iu& ialah dengan menggunakan sen(ata rahasia. Ketika Kwan )an +iu berada pada (arak yang terpisah ; tindak lagi
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

(auhnya& tiba'tiba si pemuda men(umput sebuah hui'piauw dari dalam kantong kulit lalu disambitkan ke belakang untuk melukai si penge(ar. Kwan )an +iu yang sedari tadi telah dapat menduga maksud sang lawan& begitu melihat piauw itu meluncur ke arahnya& dengan sebal ia menyampok dengan goloknya hingga piauw itu (atuh ke tanah. -iok Hong (adi terke(ut. !a tak putus asa& malah ia sambitkan pula piauw yang kedua. +iauw inipun telah dapat dibacok (atuh oleh golok Kwan )an +iu sehingga putus men(adi potongan'potongan besi <4elakaA< pikir si pemuda. <3ntuk dapat mengalahkan Kwan )an +iu& aku harus mempunyai sen(ata yang cukup kebalA<. Kemudian dengan nekad ia putar kudanya 67; dera(at sehingga ia tepat berhadaphadapan dengan kuda si begal she Kwan yang sedang mendatangi itu.A. <Sekarang sambutlah baik'baik (imatku iniA< bentaknya dengan suara penasaran dan mendongkol. )ersamaan dengan berakhirnya bentakan itu& meluncurlah tiga buah

piauw berturut'turut ke (urusan Kwan )an +iu& yang terpaksa harus putar goloknya demikian keras hingga bagaikan baling'baling sa(a cepatnya. "iba'tiba Kwan )an +iu King sedang sibuk sekali menghalau ketiga piauw itu (adi sangat terke(ut karena kudanya telah meringkik keras sambil secara keras pula menggoncangkan tubuhnya yang besar itu. !a tidak berdaya menahan tali kekang kudanya& dilain saat ia telah (atuh ter(ungkal dan roboh ter(erumus ke dalam solokanA. ternyata -iok Hong telah berhasil menimpukkan piauwnya tepat kemata kuda Kwan )an +iu& selagi dia sibuk menghalau piauw si pemuda. Karena kesakitan& kuda itu men(adi marah dan melemparkan (uga beban yang duduk di punggungnya. <Sialan kauA< si penyamun tunggal memaki Sun -iok Hong dengan hati sangat mendongkol. <Engkau berani mencurangi tuan besarmuB. #ku belum puas (ika belum melintir batang lehermu sehingga kepala copotA<. <Engkau sendiri yang berlaku curang dan hanya pandai mengandalkan golokmu yang sangat ta(am ituA< sahut Sun -iok Hong. <0ika engkau sesungguhnya seorang Ho'han& aku tantang kau untuk bertempur dengan bertangan kosongA<. "api Kwan )an +iu tak mau meladeni& hanya bangkit dan kembali menaiki kudanya yang ternyata hanya dapat luka di mata sa(a& untuk kemudian dengan golok di tangan menge(ar pula lawannya. -iok Hong yang merasa percuma (ika harus menempur )an +iu dengan sen(ata& pun ikut lari guna mengelak dari bacokan golok lawannya yang ganas itu. <#ku bisa dikatakan pengecut kalau main kabur'kaburan Hbegini ! rupa< pikir -iok Hong. ,leh sebab itu& ia segera tahan tali kekang kudanya dan menantikan datangnya si orang she Kwan sambil duduk tegak di atas pelana kudanya. <Hai bocah& sungguh memalukan sekali perbuatanmu yang curang ituA< bentak Kwan )an +iu yang terpaksa menahan (uga tali kekang kudanya tatkala melihat Sun -iok Hong menghadapinya dengan sikap yang gagah berani. <4urangB. 2engapa tidak engkau tanyakan begitu kepadaA dirimu sendiriB: Si pemuda she Sun mengembalikan kata'kata si begal itu dengan cara spontan. <Engkau berkelahi dengan hanya mengandalkan pada golokmu yang ta(am itu& tapi kau tak mau bertanding dengan tangan kosong. #pa salahnya (ika aku pergunakan huipiauwB. Sekarang apa maksudmu menge(ar'nge(arkuB<. <0adi engkau belum mau menyerah kalahB<. <#ku toh belum kalah dalam perkelahian denganmu tadi& maka apa sebabnya aku mesti menyerah kalahB< si pemuda she Sun balik bertanya.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Kwan )an +iu tanpa menghiraukan kata'kata Sun -iok Hong lalu menge(arnya dengan golok siap sedia untuk membunuh pemuda itu. "erpaksa -iok Hong mempergunakan toyanya untuk melawan tapi pertempuran itu tidak berlangsung terlalu lama. )egitu toya itu terbacok kutung sehingga beberapa kali& lagi'lagi si

pemuda mesti kabur karena takut terbacok oleh golok Kwan )an +iu yang sangat ta(am itu. #khirnya kereta'kereta pionya dapat dirampas si begal dengan secara mudah. <Engkau suka menyerahB< kata Kwan )an piu sambil menge(ar terus. <"idakA. Kecuali aku sesungguhnya kalah dalam perkelahian dengan tangan kosong atau dengan sen(ata yang sama baiknya seperti sen(atamu ituA< sahut Sun -iok Hong dengan hati penasaran. Kwan )an +iu tahan tali kekang kudanya sambil tertawa terbahak'bahak. <Sementara engkau belum mau menyerah kalah< katanya pada akhir'akhirnya& <akan kutahan kereta'kereta piomu hingga sebulan lamanya tanpa diganggu. "api (ika lewat sebulan engkau tidak datang mencariku& aku anggap engkau telah menyerah kalah dan kereta kereta piomu akan men(adi milikku yang sahA<. <#pakah kata'katamu itu dapat dipercayaB< kata -iok Hong dengan perasaan ragu bercampur dongkol. <!t gan kie chut& su ma lan rui .sepatah kata yang telah diucapkan oleh seorang laki'laki se(ati& empat pasang kuda sukar menge(arnya/< kata )an +iu dengan lancar. <0ika engkau mengatakan demikian< kata Sun -iok Hong& <akupun ber(an(i akan mencarimu dalam waktu yang telah kau tetapkan itu. 0ika aku tidak datang mencarimu& bolehlah engkau anggap aku kalah tapi (ika aku balik kembali.................<. <#kan kita lan(utkan pertandingan itu< si begal she Kwan memotong pembicaraan orang sambil ketawa mengakak. Demikianlah& dengan hati yang sangat penasaran -iok Hong terpaksa menyerahkan kereta'kereta pionya diangkut oleh si begal ke dalam sarangnya di atas gunung. +ada petang hari itu si pemuda tidak kembali ke rumah penginapan di ,ey'po'tien& tapi langsung menu(u ke kota +o'teng untuk mencari sen(ata yang baik guna dipakai menandingi golok Kwan )an +iu yang luar biasa ta(amnya itu. Karena telah menyaksikan sendiri keta(aman golok tersebut& maka ia merasa pasti sen(ata itu akan mampu membacok putus segala macam barang logam dan batu bagaikan orang menabas tanah liat sa(a empuknya. Setelah menginap semalaman& pada esok harinya ia mencari bengkel besi yang terkenal kerap membuat golok'golok dan alat'alat sen(ata di kota +o'teng. "ernyata tidak diperolehnya sen(ata yang sama ta(amnya dengan golok si begal berkuda itu hingga -iok Hong men(adi pusing kepala dan tak tahu ke mana mesti membeli sen(ata yang dibutuhkannya itu. )erlalunya sang hari yang dirasakan -iok Hong begitu cepat& tidak berbeda dengan melesatnya anak panah yang ditembakkan dari busurnya. Semen(ak kereta'kereta pio Hin 1iong +io Kiok dikangkangi oleh Kwan )an +iu& tiga minggu telah lewat tanpa terasa pula. )egitu cepatnya waktu& tapi si pemuda belum (uga dapat mencari sen(ata

yang tepat untuk dipakai menandingi golok Kwan )an +iu. +ada suatu hari ia telah datang ke sebuah bengkel yang membuat tombak& golok dan pelbagai macam sen(ata ta(am. "atkala ditanyakan oleh pemilik bengkel itu sen(ata macam apa yang dibutuhkannya& -iok Hong lalu mengarang suatu cerita khayalan sambil berkata bahwa dia sedang bertaruh dengan seorang sahabat untuk
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dapat mengalahkan goloknya yang sangat ta(am dan dapat membacok barang logam dan batu gunung bagaikan tanah liat mudahnya. !a minta nasihat pemilik bengkel itu& dengan sen(ata apa dia dapat mengalahkan atau merampas golok mustika itu sehingga terlepas dari tangan pemiliknya. Si pemilik bengkel sen(ata yang hanya dapat membuat pelbagai macam sen(ata menurut pesanan orang& tidak mampu memberikan keterangan cara bagaimana untuk mengalahkan golok yang ta(am selain mengalahkannya dengan golok yang lebih ta(am dan keras. Syukurlah salah seorang tukang dalam bengkel itu mengerti (uga ilmu silat dan paham mempergunakan pelbagai macam sen(ata. hingga ia lantas memberikan toya Kong'sun'kun untuk -iok Hong agar dapat mengalahkan golok <kawannya< yang dikatakannya sangat ta(am itu. <-olok yang ta(am harus dilawan dengan toya Kong'sun'kun yang terbagi men(adi dua bagian serta digabungkan dengan mempergunakan rantai besi di bagian tengahnya< menerangkan si tulang dari bengkel sen(ata tersebut. <0ika toya yang separuhnya terbacok putus& toya yang separuhnya lagi dapat dipergunakan untuk menghantam belakang golok itu sehingga dapat terpukul (atuh. Selain mudah dipergunakan& toya Kon'sun'kun biasa dibuat daripada bagian kayu yang liat dan tidak mudah patah dan membal bagaikan rotan. Sebilah golok yang ta(am mudah membacok putus barang yang keras& tetapi tak mudah memutuskan barang yang liat dan membal. 2aka kalau tuan ingin mengalahkan golok kawanmu yang ta(am itu& aku nasihati supaya tuan melawannya dengan mempergunakan toya Kong'Sam Kun<. Sun -iok Hong mendengar keterangan demikian& sudah barang tentu (adi sangat girang dan lalu membeli sepasang toya tersebut. Sesudah itu ia kembali ke rumah penginapannya untuk bersiap'siap menyusul Kwan )an +iu di sarangnya. Keesokan harinya setelah ia selesai sarapan dan membayar sewa kamar. Sun -iok Hong segera membedal kudanya untuk kembali ke kaki gunung !hay'heng'san dimana ia telah dicegat oleh Hiang'ma dari Shioasai pada tiga minggu yang lampau. Selan(utnya untuk mempercepat peker(aannya menyusul Kwan )an +u& ia kembali ke tempat penginapan yang dahulu di kota ,ey'po')an. !a menanyakan keterangan tentang di mana letaknya sarang si begal berkuda kepada seorang pelayan rumah penginapan yang ia kenal dengan nama #h 1ay. <Hiang ma she Kwan ini memang sangat ganas< kata pelayan rumah penginapan

itu. <!a bersarang di puncak Hui'go'hong di pergunungna "haD heng'san. !a berasal dari desa Kwan'kee'chung& waktu mudanya bela(ar ilmu silat kepada 4u !n "oo'(in di pegunungan "hing +ek san. Delapan tahun kemudian setelah tamat bela(ar silat& ia datang ke "hay'heng'san dan men(adi seorang Hiang'ma atau penyamun tunggal& begal berkuda yang biasa ber(alan seorang diri sa(a. Dari sini hingga ke kota "haygoan yang terletak >;; lie (auhnya& namanya cukup disegani orang serta dikenal bukan sa(a oleh orang'orang dewasa tapi (uga oleh kaum wanita dan anak'anak. !a merampok tanpa memilih bulu& barang'barang milik perorangan atau milik negara& semua Ediker(akannyaE tanpa segan'segan lagi. )anyak (iwa manusia telah melayang di dalam tangannya hingga karena itu orang telah memberikannya nama (ulukan Seng'giam'ong atau Elmaut Hidup. Karena ia kerap berkeliaran di sini& maka hampir semua orang mengetahui riwayat hidupnya yang EhitamE. +ara pemilik kantor angkutan yang lewat di sini dan tidak membayar Epa(ak (alanE kepadanya& niscaya akan diganggu& barang'barangnya dirampok dan para pio'sunya dibunuh. +ada tiga
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

minggu yang lampau tuan telah menginap di sini dengan membawa kereta'kereta pio& apakah barangkali barang'barangmu itu telah dirampok olehnya di tengah (alanB<. Sun -iok Hong mengangguk membenarkan. <Enam buah keretaku telah dirampasnya< sahut si pemuda& <sedangkan 6 orang pengendara kereta'kereta itupun telah turut lenyap (uga berikut kereta'keretanya& hingga tidak diketahui apakah mereka sekarang masih hidup atau sudah mati ditangan begal (ahanam ituA<. <0ika demikian halnya< kata #h 1ay& <ada kemungkinan mereka semua telah dibunuh oleh si Hiang'ma yang haus darah itu. *upanya tuan baru pertama kali ini lewat sambil mengantar kereta'kereta pio di sini& bukanB<. <)enar< sahut Sun -iok Hong. <!nilah untuk pertama kalinya aku mengantar pio ke daerah ini. 2aka kali ini aku mesti bertempur dengan si begal (ahanam untuk mengambil pulang kereta'kereta pio yang dirampasnya serta membasminya untuk membebaskan rakyat yang selalu ketakutan dan men(adi korban'korban keganasannyaA<. "atkala itu #h 1ay yang melihat Sun -iok Hong membawa toya Kong'sun'kun lalu (adi tersenyum dan berkata& <"uan& sen(atamu ini bukanlah men(adi lawan golok 1o Kwan Si .si tua she Kwan/ yang sangat ta(am itu. Selain itu& iapun mempunyai kepandaian silat yang tinggi dan lihay sekali. -oloknya itu bernama Siang'liong' touwcu' to atau apa yang biasa dikenal orang dengan nama sebutan <-olok $aga Kembar<E. 2endengar si pelayan menyebut nama golok itu& -iok Hong (adi menduga bahwa #h 1ay pasti mengetahui (uga tentang asal usul golok mustika itu dan bertanya& <#h 1ay& sudikah kiranya engkau memberitahukan kepadaku tentang asal usul golok ituB<.

<2enurut cerita orang& golok Siang'liong'touw'cu'to itu asal mulanya dimiliki oleh seorang berandal terkenal yang bernama "hio )un Siang di luar kota San'hay' kwan< menerangkan pelayan rumah penginapan itu. <Di atas permukaan golok itu terdapat ukiran sepasang naga yang sedang memuntahkan mustika. Dengan mengandalkan golok ini& "hio )un Siang telah men(agoi kalangan para perampok di luar "embok besar. 2enurut kabar yang pernah kudengar dari cerita orang lain& golok yang berlumuran dengan noda darah itu dapat meramalkan keadaan hawa udaraA. 0ika ia berkilau'kilauan sinarnya di bawah panas matahari& maka haripun akan cerah& (ika noda'noda darah itu tampak memerah kehitam'hitaman& maka sudah barang tentu udara akan beruhan dan akan ada terbit angin ribut. +ada suatu hari Kwan )an +iu lewat di Kim'ciu dan merasa sangat tertarik untuk dapat memiliki golok tersebut& tapi tak mungkin untuk memperoleh golok mustika itu dengan (alan kekerasan. 2aka ia senga(a mengundang "hio )un Siang makan minum dan melolohnya minum arak sehingga mabuk berat& lalu membunuhnya dan dirampas goloknya yang bernama -olok $aga Kembar itu kemudian Kwan )an +iu men(agoi kalangan Kang'ouw hitam di daerah ini. Sekianlah apa yang telah kuketahui tentang asal'usul golok tersebut<. ,engan begitu& Sun -iok Hong baru mengetahui asal mula Kwan Han +iu memperoleh -olok $aga Kembar itu. Dengan bersenyum dingin ia berkata& <2embunuh orang yang sedang mabuk dan merampas miliknya& itu bukanlah perbuatan seorang Ho'han. Dia bukan seorang gagah yang se(ati& tidak bedanya dengan seorang ba(ingan rendah yang berkulit muka sangat tebal. 0ika aku tidak memusnahkannya& itu sama sa(a dengan mengumbar harimau haus darah diantara rakyat (elata yang lemah dan tidak berdosaA<. 2aka pada keesokan harinya sesudah sarapan. -iok Hong dengan berbekal ; buah hui'piauw dan sepasang toya Kong'sun'kun yang diselipkan di kiri kanan pelananya& berangkat menu(u ke puncak Hui'go'hong.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Sesampainya di tempat dahulu ia bertempur dengan Kwan )an +iu& dia tak melihat bayangan kereta'kereta dan para kusirnya itu. 2alah ia mengendus bau bangkai yang sangat memuakkan di antara semak'semak yang lebat di sisi (alan. "atkala si pemuda coba menyingkap semak'semak tersebut& di sana ia melihat dua orang laki'laki yang berpakaian seragam kusir kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok telah men(adi mayat dan dikerumuni lalat'lalat hi(au serta menebarkan bau yang amat tidak sedap. -iok Hong yang menyaksikan ke(adian tersebut& (adi sangat terharu dan bersumpah takkan mau selesai (ika belum membunuh si begal she Kwan yang tidak mengenal perikemanusiaan itu. )egitulah sesudah mengubur mayat kedua orang pengendara kereta pionya itu&

-iok Hong lalu menaiki kudanya untuk melan(utkan penge(aran terhadap si Elmaut Hidup itu ke atas puncak Hui'go'hong. +er(alanan menu(u puncak Hui'go'hong selain berbelit'belit dan sukar sekali dilalui& keadaannya pun sangat berbahaya. Karena di samping (alanan'(alanan yang sempit dan buruk& di kiri kanan lereng gunung terdapat (urang'(urang yang amat dalam dan sukar didaki. 1ebih'lebih karena (urang'(urang itu amat licin dan tidak ditumbuhi rumput'rumput selembarpun. )eberapa banyak puncak'puncak berdiri berbaris dan tampak dari ke(auhan bagaikan tonggak'tonggak batu yang runcing. Sukar bagi -iok Hong untuk mengetahui puncak yang mana bernama Hui'go'hong. Hari telah men(elang sen(a& dari ke(auhan dengan samar'samar terdengar suara genta diantara kesunyian itu. Setelah -iok Hong mendengar sesaat lamanya& barulah diketahuinya bahwa di lembah gunung yang sedang dilaluinya itu terdapat sebuah kelenteng kaum )uddha. 1ekas'lekas ia menu(u ke sana untuk menumpang menginap dan berlindung& baru esok harinya melan(utkan per(alanan ke puncak Hui'go'hong. "api sebelum tiba di muka kelenteng& tiba'tiba ia mendengar suara genta gemerincing yang dibarengi dengan suara kaki kuda. -iok Hong segera mengenali suara genta itu serta mengetahui (uga siapa adanya orang yang sedang mendatangi ke (urusannya itu. <!tulah si bangsat she KwanA< pikirnya gemas. Sambil berpikir demikian& -iok Hong lalu mencabut toya Kong'sun'kun dari pelananya. !a bersiap sedia untuk melakukan serangan terhadap musuhnya di mulut selat gunung yang semula hendak dilaluinya itu. "idak begitu lama& benar sa(a dari sebelah selat gunung datang seorang laki'laki yang bertubuh tegap dan menunggang kuda bulu gambir yang gentanya berbunyi gemerincingan. Dengan hati berdebar'debar si pemuda she Sun menantikan dengan tidak sabaran. "api ketika orang itu telah datang cukup dekat& barulah diketahui bahwa dia itu bukan Kwan )an +iu. ?a(ah orang itu dan segala galanya memang hampir mirip dengan si begal she Kwan. )arusan karena -iok Hong tak dapat melihat cukup (elas& berhubung di tempat yang ber(arak puluhan tombak (auhnya itu telah diliputi oleh kabut putih yang mulai turun sebagai pertanda daripada datangannya sang malam hari& maka -iok Hong sama sekali tak menyangka bakal ada orang kedua yang berkuda dengan memakai genta yang biasa dipakai oleh Kwan )an +iu itu. Sementara orang itu yang seolah'olah telah mengetahui bahwa ia hedak diserang& dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring segera ma(u mener(ang dengan golok terhunus di tangannya& <Engkau !ni bocah liar dari mana& hingga begitu berani mengusik harimau yang sedang tidurB<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

"api -iok Hong yang ketahui bahwa orang itu bukanlah Kwan )an +iu yang men(adi musuh besarnya& lekas'lekas menarik tali kekang kudanya dan dan mundur ke sisi (alan sambil berseru& <Ho'han& sabar duluA& #ku bukan mata'mata pemerintah yang senga(a datang ke sini untuk menyelidiki keadaan& tapi aku bukan lain daripada pio'su Hin 1iong +io Kiok di "hian'cin yang bernama Sun -iok Hong. #ku dan engkau tak pernah mengikat permusuhan apa'apa& maka apakah untungnya kita berkelahiB<. <0ika bukan hendak memata'matai kami di sini& apakah maksud kedatanganmu yang sebenar'benarnyaB< orang itu balik bertanya sambil melintangkan goloknya di atas kuda. Sun -iok Hong lalu menerangkan maksud kedatangannya ke situ& bahwa dia hendak menempur Kwan )an +iu untuk mengambil pulang pionya di puncak Hui' gohong& namun belum mengetahui di mana letaknya puncak tersebut. ,rang itu (adi tertawa mengakak dan berkata& <Sungguh gegabah sekali engkau ini& nak. #pakah kau sangka dengan toya Kong'sun'kun itu kau akan dapat mengalahkan golok Kwan )an +iu yang begitu ta(amB. 2enurut pendapatku& paling betul engkau segera pulang sa(a untuk menyelamatkan dirimu. Hilang barang gampang dicari& tapi hilang (iwa darimana hendak kau cari penggantinyaB<. "api dengan hati tak gentar -iok Hong men(awab& <0ika kereta'kereta pioku tak dapat kuambil pulang& maka namaku pasti akan hancur dan takkan dipercaya orang pula. 2aka aku rela kehilangan nyawa daripada kehilangan barang'barang angkutan milik orang lain yang dipercayakan kepadaku ituA. 0adi dengan lain perkataan& dalam pertempuran kali ini aku hanya punya satu keputusan& dia atau aku yang harus musnah dari muka bumi iniA<. <#iii& engkau ini sesungguhnya adalah seorang pemuda yang( keras hati dan patut dipu(i keberanianmu itu< kata orang laki'laki itu sambil memasukkan goloknya ke dalam serangka. <Dengan secara terus terang aku hendak mengatakan kepadamu bahwa aku ini bukan lain daripada saudara sepupu Kwan )an +iu yang bernama Kwan 1iok 4iang& yang oleh orang'orang di kalangan Kang'ouw dikenal dengan nama poyokan Ko'lo 4iang. #ku dan Kwan )an +iu memang beroperasi di daerah pegunungan "hay'heng'san ini sebagai penyamun'penyamun tunggal atau begalbegal yang berkuda dan masing'masing melakukan peker(aan sendiri'sendiri< Sun -iok Hong yang mendengar keterangan bahwa Kwan 1iok 4iang inipun saudara sepupu Kwan )an +iu& sudah barang tentu hatiya (adi terke(ut. Kwan 1iok 4iang yang seolah'olah dapat membaca pikiran orang& sambil tertawa lalu berkata& <1o Sun& tak usah engkau khawatir apa'apa. Kwan )an +iu dan aku meski punya hubungan saudara sepupu& tapi cara beker(a kita berdua tidak sama. #ku tidak setu(u dengan cara kakak sepupuku yang selalu main bunuh sa(a biarpun orang'orang yang

dirampok barang'barangnya itu tidak melakukan perlawanan& karena itu sudah (elas bukanlah perbuatan seorang gagah yang budiman dan aku (adi tak dapat hidup rukun dengannya. +erihal engkau hendak mencarinya untuk mengadu (iwa& akupun tak dapat melarangmu& hanya engkau harus berlaku hati'hati dan waspada. Disamping ia berkepandaian silat tinggi& iapun mempunyai golok mustika yang tentu telah kau ketahui betapa ta(am dan berbahayanya. #mat aku sayangkan apabila (iwamu yang masih muda belia ini sampai tewas di dalam tangannya<. <Ho'han< kata Sun -iok Hong dengan hati mantap& <bukan sekali kali aku hendak membual. 0ika aku berani keluar melindungi pio ke tempat yang (auh& niscaya tak (eri (uga aku menghadapi musuh sebagai Kwan )an +iu. "erima kasih untuk perhatianmu atas keselamatanku<. Kwan 1iok 4iang (adi menghela napas dan berkata& <#pa mau dikata. Sekarang baiknya kita atur begini sa(a. Kau dan aku boleh bertempur sehingga beberapa (urus
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

lamanya. 0ika engkau dapat mengalahkanku& bolehlah engkau pergi mencari Kwan )an +iu. 0ika engkau yang kalah& segeralah engkau tinggalkan tanah pegunungan ini. bagaimanakah pendapatmu tentang saranku iniB<. <3sul yang baik sekaliA< -iok Hong menyetu(ui& <harap Ho'han denga men(adi gusar dan sudi memaa5kan aku sebesar'besarnya (ika nanti sampai ke(adian aku salah tangan<. <#kupun sudah terlebih dahulu berpikir sampai ke situ< kata Kwan 1iok 4iang. )egitulah kedua orang itu lalu turun dari kuda masing'masing dan segera bertempur dengan menggunakan sen(ata yang dimiliki. +ertempuran berlangsung dengan sungguh'sungguh& keras lawan keras& tiada satupun yang ingin mengalah. Sinar golok Kwan 1iok 4iang mengurung diri si pemuda dari segala (urusan& tapi berkelebatnya toya Kong'sun'kun dapat memecahkan serangan'serangan si orang she Kwan dengan tidak kalah gencar dan hebatnya. "atkala pertempuran sudah berlangsung beberapa belas (urus lamanya dalam keadaan seri& Kwan 1iok 4iang segera dapat melihat tegas betapa dahsyatnya permainan toya Sun -iok Hong yang berusia masih muda itu. Dalam hatinya ia merasa sangat kagum dan lalu melompat keluar dari kalangan pertempuran sambil berseru& <Sun Hian'tit& tahan duluA<. -iok Hong lekas menarik pulang toyanya dan berdiri tegak untuk mendengarkan pembicaraan si penyamun tunggal itu selan(utnya. <!lmu kepandaian Sun Hian'tit sesungguhnya tak dapal( dikatakan lemah< kata si orang she Kwan& <dengan begitu& besar kepercayaanku bahwa engkau tak mungkin terkalahkan oleh Kwan )an +iu. Hanya ada satu hal yang perlu kuberitahukan kepadamu& ialah Kwan )an +iu memiliki -olok $aga Kembar yang luar biasa ta(amnya

hingga engkau perlu berlaku sangat hati'hati diwaktu berhadapan dengannya nanti<. -iok Hong mengucapkan banyak terima kasih atas petun(uk si penyamun tunggal yang berharga dan baik hati itu. "api bersamaan dengan itu& ia menyatakan keheranannya mengapa si orang she Kwan membahasakan dirinya <Hian'tit< atau kemenakan yang muliaB. Kwan 1iok 4iang lalu menerangkan bahwa dahulu ia pernar( ditolong oleh Sun Sin )u& paman -iok Hong& selagi ia terlunta'lunta di kota "hian'cin. Karena belum dapat membalas budi kebaikan orang tua itu& maka ia merasa tidak ada salahnya untuk membalas budi itu kepada -iok Hong& yakni dengan memberikan si pemuda petun(ukpetun(uk yang berharga untuk menghadapi Kwan )an +iu dan mengakuinya sebagai kemenakan. <Kini karena sang haripun sudah men(elang malam demikianlah Kwan 1iok 4iang melan(utkan bicaranya& <maka ai3 baiknya (uga (ika engkau menumpang menginap di kelenteng yang letaknya tidak berapa (auh itu& agar pada esok harinya engkau bisa berangkat ke puncak Hui'go'hong dalam keadaan segar dan gagah<. Sesudah berkata demikian& Kwan 1iok 4iang segera naik ke atas kudanya& sambil mengucap selamat tinggal kepada Sun -iok Hong maka iapun terus turun gunung melalui (alan yang dilewati si pemuda tadi. Sementara -iok Hong yang memang belum kenal (alanan di situ alau mengetahui puncak yang mana yang diberi nama puncak Hui'go'hong itu& terpaksa menuruti petun(uk Kwan 1iok 4iang lalu segera menu(u ke kelenteng yang ditun(uknya. "ernyata kelenteng itu diketuai oleh seorang paderi )uddha yang bernama Hoat )eng Hwee'shio& orang satu satunya yang disegani oleh Kwan )an +iu. +enyamun tunggal itu tak berani sembarangan <main kayu< terhadap sang paderi yang paham ilmu silat itu.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Kedatangan si pemuda she Sun disambut dengan manis oleh Hoat )eng Hwee'shio& yang lalu menyuruh seorang muridnya untuk menuntun kuda tunggangan -iok Hong ke belakang kelenteng untuk diberi air minum dan rumput. -iok Hong sendiri lalu diundang masuh keruangan tengah& dimana ia disuguhkan teh wangi yang hangat dan sedikit buah'buahan kering. Dalam tanya (awab selan(utnya& Sun -iok Hong lelah men(elaskan kedatangannya ke situ adalah atas petun(uk 1iok 4iang& tapi tak pernah ia nyatakan niatnya membunuh )an +iu. Hoat )eng menyatakan tidak berkeberatan untuk mengabulkan permintaan -iok Hong yang hendak menumpang nginap di situ. Si pemuda dipersilahkan makan dengan sayur mayur yang khusus dimasak bagi kaum paderi )uddha yang tidak makan barang ber(iwa& kemudian Sun -iok Hong dipersilahkan masuk untuk beristirahat. +ada kira kira tengah malam& ia terbangun karena dike(utkan oleh suara

genta yang berbunyi gemerincingan dan dibarengi dengan suara kaki sehingga si pemuda segera menyambar toya Kong'sun'kun dari sisi ran(ang& kemudian berniat untuk membuka pintu dan melihat apakah itu suara genta yang digantungkan pada kuda Kwan 1iok 4iang atau Kwan )an +iu. 0ika dia itu adalah Kwan 1iok 4iang& urusan dapat ia sudahi sampai disitu sa(a& tapi (ika dia itu adalah Kwan )an +iu yang sedang dicarinya& maka petang hari itu (uga akan berarti malam penghabisan bagi ia atau )an +iu. Semen(ak ia bertekad menyatroni sarang penyamun tunggal si Elmaut Hidup itu& -iok Hong telah mengambil suatu keputusan tak mau hidup bersama'sama dengan penyamun tunggal yang men(adi musuh besarnya itu. "idak disangka& ketika baru sa(a ia ber(alan sampai di ruangan sembahyang "ayhiong' po'tian& disitu ia telah berpapasan dengan Hoat )eng Hwee'shio yang (uga telah tersadar dari tidurnya dan keluar dengan membawa toya Siang'thauw'kun. +aderi )uddha itu (adi amat terke(ut melihat -iok Hong pun mendadak keluar dengan membawa toya Kong'sun'kun di tangannya. <Hendak kemana Sun Sie'cu keluar dengan membawa sen(ataB< tanya Hoat )eng Hwee'shio. <Di luar ada penyamun tunggal yang datang menyatroni kelenteng kami. #pakah barangkali ia menaruh dendam kepadamu sehingga petang hari ini ia datang kemari untuk mencarimuB<. <2emang dia hendak mencariku< sahut -iok Hong. <"adi aku tidak memberitahukan "ay'su bahwa aku ini adalah seorang pio'su dari kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok. "iga minggu yang lalu& enam buah kereta pioku telah dirampok oleh bangsat she Kwan ini& sedang dua orang kusirku telah dibunuh dengan cara yang ke(am dan mayat'mayatnya dilemparkan begitu sa(a ke dalam semak'semak. *upanya ia telah mengetahui bahwa aku menumpang menginap di sini& maka ia senga(a menyatroniku untuk mengadu (iwa<. Setelah berkata begitu& -iok Hong segera hendak keluar& yangi lantas dicegah oleh Hoat )eng Hwee'shio seraya berkata& <2alam ini Sun Sie'cu boleh tidur dengan tenang& dia pasti tak berani mendobrak pintu atau membikin ribut di sini. +in'ceng tahu bahwa dia menyegani diriku dan para muridku yang ber(umlah banyak. )esok pagi masih ada waktu untuk Sie'cu meladeninya bertempur<. Sun -iok Hong menganggap bahwa omongan si Hwee'shio it 0 memang ada benarnya (uga. Sambil mengucap terima kasih atas nasihat Hoat )eng Hwee'shio& ia lalu masuk dan tidur lagi tanpa menukar pakaian. +ada esok harinya& -iok Hong baru tersadar tatkala matahari telah naik tinggi. 1ekas'lekas ia pergi mandi dan berpakaian dengan seringkas'ringkasnya& kemudian bersiap sedia untuk keluar menempur Kwan )an +iu. Di tengah ruangan "ay' hiongpo' tian ia bertemu dengan !Hoat )eng Hwee'shio yang telah memberitahukan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

kepadanya& bahwa waktu ia membuka pintu pada pagi hari itu& di muka pintu

kelenteng sudah tampak menunggu Kwan )an +iu dengan menghunus -olok $aga Kembar di tangannya. <*upanya ia telah menunggu di situ sedari tengah malam< si Hwee'shio menambahkan. <+ada beberapa waktu yang lampau< kata -iok Hong& <aku pernah bertempur dengannya. #ku kewalahan karena dia mempunyai golok yang sangat ta(am& tapi kali ini aku yakin sanggup menandingi goloknya yang sangat ta(am itu<. Hoat )eng Hwee'shio masih agak ragu akan keterangan si pemuda& tapi ia merasa tidak enak untuk mencegah -iok Hong keluar melawan si penyamun tunggal yang telah merampok kereta'kereta pionya itu. )egitulah& dengan langkah yang lebar Sun -iok Hong keluar dari dalam kelenteng dan langsung menghampiri Kwan )an +iu yang sedang duduk menantikan di bawah sebuah pohon cemara yang hi(au dan rindang& sambil meletakkan -olok $aga Kembar di atas lututnya& Segera )an +iu melompat bangun begitu melihat si pemuda datang menghampiri dengan men(in(ing toya Kong'sun'kun di tangannya. <#h'haA< katanya sambil tertawa. <Engkau dengan cara diam'diam telah datang ke daerah operasiku ini& apakah sangkamu aku tidak mengetahuiB. $yatalah bahwa nyalimu besar sekali& hingga berani datang menyatroni sarangku. Sekarang marilah kita lan(utkan pertempuran yang sudah tertunda tiga minggu ituA<. Sun -iok Hong gusar bukan buatan& lalu menuding si penyamun tunggal sambil membentak& <Seng -iam ,ngA. Hari ini a(almu telah tiba. 1ihat toyakuA<. Sambil berkata begitu& ia segera mengayunkan toya Kong'sun'kun sedemikian hebatnya sehingga angin yang keluar dari sen(ata itu menderu'deru menyamber ke arah )an +iu. <)agus sekaliA< seru Kwan )an +iu yang (uga segera menggerakkan -olok $aga Kembarnya untuk menabas toya si pemuda. Suatu pertempuran yang hebat sekali telah ter(adi di muka kelenteng dengan disaksikan oleh Hoat )eng Hwee'shio serta para muridnya. Sun -iok Hong yang telah mengetahui betapa ta(amnya golok si orang she Kwan& maka selalu berlaku hati'hati sekali untuk tidak membikin toyanya sampai beradu dengan golok itu. !a kelihatan lebih banyak mengelak daripada ma(u menyerang& sedangkan Kwan )an +iu sangat bernapsu untuk lekas dapat mengakhiri pertempuran tersebut. ?alaupun sebagai seorang muda -iok Hong sudah punya banyak pengalaman dalam pertempuran dengan lawan'lawan yang tangguh& tapi ia selalu berlaku cerdik dan tak mau mengobral tenaganya secara sia'sia. +ada suatu waktu& ketika Kwan )an +iu mendesak sambil menghu(ani bacokanbacokan yang tak mengenal kasihan& si pemuda she Sun segera berlompatan mundur untuk menghindarkan diri dari ancaman bahaya maut itu. 4elakanya& -iok Hong berlaku terlampau tergesa'gesa sehingga kakinya membentur akar pohon cemara yang menon(ol keluar dari dalam tanah dan dengan mengeluarkan suara (eritan ngeri& ia (atuh terguling. Kwan )an +iu yang melihat ada kesempatan terbaik untuk menamatkan (iwa

lawannya& men(adi sangat girang. Dengan sorot mata beringas& ia lompat ma(u sambil mengayunkan goloknya ke arah batok kepala -iok Hong. Syukur (uga pikiran -iok Hong tidak lekas men(adi gugup dan begitu melihat golok )an +iu berkelebat ke arah kepalanya& lekas'lekas ia bergulingan di tanah beberapa belas kaki (auhnya. )erbareng dengan itu& dahsyat sekali golok si orang she Kwan telah membacok putus akar pohon yang sebesar mangkok seperti (uga ia membacok lilin empuknya. <#hA< seru si penyamun tunggal dengan perasaan kecewa.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

-iok Hong telah berhasil bangun berdiri dan dengan cepat sekali ia hantamkan toyanya ke arah tangan kanan lawan yang menyekal golok mustika. )an +iu ternyata dapat bergerak bukan main sehatnya& begitu melihat bayangan toya Kong'sun'kun menghantam ke (urusannya& lekas'lekas ia tarik pulang goloknya sambil berlompat mundur. Sembari memasang kuda'kuda separuh (ongkok& ia sabetkan -olok $aga Kembar ke arah kaki si orang she Sun. Seketika itu -iok Hong yang telah mencoba menancing sang lawan dengan berlaku agak kendur dalam gerak'gerakannya dan tatkala melihat golok Kwan )an +iu menyamber kakinya& lekas'lekas ia geser kakinya sambil menghantamkan toyanya ke bagian atas golok lawan dengan sekuat' kuatnya. "ak........AA. <#h.........AA< )an +iu berseru keras karena kaget dan merasa cekalannya tergetar oleh hantaman toya -iok Hong& tapi goloknya tetap tidak terlepasA. <Sungguh kuat sekali tenaga bangsat iniA< -iok Hong diam'diam memu(i sambil terus mengelak dari tusukan'tusukan u(ung golok yang mener(ang dadanya dengan cepat dan ganas. Hoat )eng Hwee'shio dan para muridnya menonton dari samping dengan perasaan kagum akan kepandaian kedua orang itu. 1ebih lebih terhadap -iok Hong yang masih muda& tapi toh dapat dengan baik sekali meladeni )an +iu yang sudah banyak pengalaman di kalangan Kang'ouw. )an +iu bertubi'tubi melancarkan serangan'serangan yang mematikan. -iok Hong berlaku agak pasi5 dan membiarkan musuh besarnya mengobral serangan' serangan dengan bebas. !a hanya mengegos& berkelit& menyampok belakang golok lawan atau mundur untuk mengelakkan bacokan'bacokan yang agak sukar atau tak mungkin dilawan dengan kecepatan. )aru pada waktu menyaksikan napas )an +iu terengahengah& ia mendesak& menyabet& menyodok atau menumbuk batok kepala lawan dengan toyanya. Sedang kakinyapun dengan gerakan bagaikan angin puyuh melibat pohon& sekali'kali disapukannya atau ditendangkan untuk membuat kalut pikiran lawannya. Seku(ur badan kedua orang itu tampak basah mandi keringat dan belum tampak pihak mana yang lebih unggul ilmu kepandaiannya.

Demikianlah& ketika pertempuran men(elang pada (urus yang kelimapuluh. -iok Hong merasa bahwa dia takkan berhasil merobohkan lawan itu (ika tidak mempergunakan kecerdikan. )an +iu yang merasa bahwa dia mempunyai tenaga yang sangat kuat& selalu hendak mener(ang si pemuda dengan ganas dan sepenuhpenuh tenaganya. Si penyamun tunggal tampaknya sangat penasaran& dengan -olok $aga Kembar yang begitu diandalkan ia belum memperoleh mangsa atau membuat sen(ata -iok Hong putus sehingga terpotong'potong seperti halnya dalam pertempuran yang pertama kali dilakukannya dulu. <0ika engkau dapat mengalahkanku kali ini< e(ek si pemuda& <barulah kau dapat miliki semua kereta pioku berikut para pengendaranya sekalian. "api kalau kau tidak mampu& lebih baik engkau potong sa(a kepalamu& agar (angan sampai mendengar dirimu die(ek yang bukan'bukan oleh para (agoan di kalangan Kang'ouw. #yoh& pertun(ukkanlah kepandaian serta tenagamu yang disohorkan lihay dan kuat ituA<. Kata'kata yang telah diperhitungkan dengan cerdik ini& diucapkan -iok Hong sedemikian rupa& seakan'akan dia bicara dengan adiknya sa(a. 2endengar demikian& Kwan )an +iu men(adi demikian murka bukan kepalang dan masih penasaran karena serangan'serangannya yang tak kun(ung membawa hasil. <Hai& orang she Sun& akan kuminum darahmu hingga tetes terakhir untuk menghilangkan rasa dendamkuA< seru Kwan )an +iu menggeledek sambil putar goloknya dan mener(ang musuhnya dari empat pen(uru dengan nekad.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Sun -iok Hong men(adi sangat girang mengetahui musuh besarnya telah dapat ia pancing kemurkaannya& berlaku lebih hati'hati lagi menghadapi serangan'serangan si penyamun tunggal yang mematikan itu. !a putar toyanya sedemikian cepat sehingga angin yang menderu'deru membuat Hoat )eng Hwee'shio dan para muridnya (adi bergidik saking tegangnya menyaksikan pertempuran hidup mati itu. Dalam detik'detik yang gawat itu& Kwan )an +iu telah berhasil (uga menabas separuh dari toya Sun -iok Hong hingga dua kali. %ang pertama& sebagian dari toya itu telah putus dan ini sukar ter(adi (ika )an +iu menggunakan golok biasa. "api tabasan yang kedua tidak berhasil memutuskan& hanya nancap di toya yang liat dan tidak mudah patah itu. -iok Hong tidak menyia'nyiakan saat yang baik itu& segera ia tarik pulang toyanya dengan keras. )an +iu yang tidak menyangka goloknya bisa nancap di toya& men(adi terhuyung'huyung dan meski cekalannya tergetar& ia berusaha sekuat mungkin mempertahankan genggamannya pada golok mustika itu. 2aka dengan mengambil kesempatan selagi )an +iu terhuyung'huyung& -iok Hong segera menyerang dengan tendangan kilatnya& yang lak dapat dielakkan lagi oleh si penyamun. )an +iu men(erit kesakitan dan mundur ke belakang beberapa tindak. Sebelum )an +iu dapat memperbaiki kuda'kudanya& tendangan kaki kiri -iok Hong

telah mener(ang tepat pada perutnya hingga dengan satu teriakan keras& tubuhnya mencelat dan (atuh terlentang ke suatu tempat yang terpisah beberapa belas kaki (auhnya. "api anehnya. -olok $aga Kembar tetap tak terlepas dari genggaman tangannyaA. <1ekas hantam terusA< Hoat )eng Hwee'shio mengan(urkan si pemuda. -iok Hong men(adi ragu'ragu mendengar an(uran itu karena dalam saat itu hati nuratinya seolah'olah berbisik& <)arang siapa membunuh lawan yang tak berdaya& dia bukanlah seorang laki'laki se(atiA<. -iok Hong telah mengambil keputusan dengan cepat. !a berdiri tegak di tengah kalangan sambil mengawasi si penyamun tunggal yang menggeletak disana tanpa diganggu. <Sie'cu& engkau mau tunggu sampai kapan lagi untuk turun tanganB< Hoat )eng memperingatkan Sun -iok Hong dengan suara keras. "api si pemuda she Sun lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata& <#ku bukan "ay'tiang'hu .laki'laki se(ati/& (ika mencelakai musuh yang sudah tak berdayaA. #kan kutunggu sampai ia bangun berdiri dan melan(utkan pertempuran iniA<. Dengan langkah yang agak terhuyung& Kwan )an +iu bangun berdiri dan menatap wa(ah Sun -iok Hong dengan sorot mata yang menyala'nyala. <#pakah sekarang engkau suka menyerah kepadakuB< tanya si pemuda she Sun sambil tertawa menge(ek. "api Kwan )an +iu tidak men(awab barang sepatah katapun& hanya bagaikan seekor harimau terluka& ia mengayunkan goloknya dan mener(ang si pemuda dengan membabi buta karena gusarnya. <0ika tidak aku& tentulah engkauA< teriaknya dengan tiba'tiba. Dengan diucapkannya kata'kata yang nekad dan berapi'api itu& ia melancarkan seranganserangannya yang terakhir dengan tidak memperhitungkan pula akan segala akibatakibatnya nanti. -iok Hong ma(u dengan sikap yang lebih hati'hati dan cerdik. 3ntuk meladeni seorang musuh yang sudah benar'benar kalap& orang harus berlaku waspada dan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

(angan tergesa'gesa. $asihat ini ia dapat dari kedua gurunya. !t Kak Siansu dan "hio 4iam Kui& yang selalu diingatnya baik'baik di dalam hatinya. Kwan )an +iu yang baru pertama kali ini kena ditendang musuh sehingga mencium tanah& (adi marah bukan kepalang. +ada waktu'waktu yang lampau& dia belum pernah bertemu dengan lawan yang setimpal. )erbarengan dengan itu& iapun merasa sangat malu ditonton oleh Hoat )eng dan para muridnya& maka dengan tidak banyak pikir lagi ia telah mengobral tenaganya habis'habisan untuk dapat secepatnya merobohkan si pemuda gagah itu. +erlawanan -iok Hong kali ini telah dipecah men(adi dua bagian& yakni yang pertama'tama ditu(ukan untuk men(atuhkan dahulu golok yang amat disegani itu&

baru kemudian membunuh Kwan )an +iu. Selan(utnya& karena rasa sakit bekas tendangan -iok Hong di perutnya belum lenyap sama sekali& tidaklah heran (ika gerakan Kwan )an +iu tampak lebih kendur daripada biasanya. ?alaupun sebagai harimau yang tidak bergigi& kukunya masih tetap ditakuti (ika ia masih hidup. Demikianlah (uga pandangan Sun -iok Hong terhadap si penyamun tunggal ini. 2aka dengan mencurahkan seluruh perhatiannya pada -olok $aga Kembar& -iok Hong terus memutar toyanya dengan amat gencar sekali. Sasarannya yang utama ialah tangan si penyamun yang memegang golok mustika itu. Sementara Kwan )an +iu sendiri yang bukan seorang bodoh& telah mengetahui siasat lawannya& sedapat mungkin berusaha untuk menggagalkan serangan'serangan itu. #pa mau dikata& bagian dalam perutnya telah terluka hingga semakin cepat ia bergerak& semakin sakit sa(a dirasakannya luka itu. 2aka disuatu waktu ketika ia menabas dengan sekuat tenaganya& -iok Hong senga(a berpura'pura hendak menyodok dada si penyamun dengan u(ung toyanya. Dan tatkala )an +iu memutar haluan untuk menangkisnya& u(ung lain dari toya Kong'sun'kun si pemuda telah menyamber pada lengannya dengan gerakan secepat kilat& hingga )an +iu yang tak keburu menarik pulang lengan itu dengan men(erit keras sekali lengannya tampak terkulai. -olok Siang'liong'touw'cu'tonya terlempar sehingga beberapa belas kaki (auhnya dari kalangan pertempuran dan menancap sehingga beberapa dim dalamnya pada pangkal pohon cemara yang tumbuh di muka kelenteng itu. Kwan )an +iu dengan terhuyung memburu untuk mengambil pulang goloknya dengan wa(ah yang menun(ukkan rasa was'was dan menahan sakit yang hebat. "api sebelum dia mencapai maksudnya& terdengar bentakan -iok Hong yang keras& <!nilah hadiahmu yang terakhirA<& sambil menghantamkan toyanya kearah batok kepala musuh besarnya. )an +iu yang berusaha untuk berkelit& tiba'tiba kepalanya (adi terkulai& tubuhnya mencelat ke muka dan akhirnya dengan (eritan yang menyayat hati& kepalanya menabrak pohon cemara tanpa dapat dicegah lagi. Disana ia roboh terlentang dan dengan perlahan'lahan dari mulut& hidung dan telinganya menetes keluar darah hidupA. +ada saat'saat terakhir itu& )an +iu masih berusaha untuk memperpan(ang hidupnya dan dengan tenaganya yang penghabisan ia merayap'rayap dan mencakarcakar tanah. "uhan %ang 2aha Esa telah menakdirkan dirinya akan binasa di dalam tangan Sun -iok Hong& karena ke(ahatannya yang telah melampaui balas dan akan semakin merusak (ika dia dibiarkan hidup lebih lama lagi. 2aka meski diluar keinginannya& )an +iu akhirnya (atuh untuk tidak bangun lagi. Hoat )eng dan para muridnya (adi sangat kagum melrhat kelihayan Sun -iok Hong dan memu(i& <1u Sun& ternyata engkau tidak percuma men(adi keturunan keluarga Sun yang ilmu silatnya begitu tersohor di tanah utara. +in'ceng semula hanya mendengar dari cerita orang. Sebenarnya +in'ceng masih belum mau percaya bahwa
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

ilmu silat keluarga Sun sampai sebegitu lihaynya& tapi hari ini setelah

menyaksikannya dengan mata kepala sendiri& ternyata kabar itu bukan isapan (empol belaka. 2aka dengan ini +in'ceng memberi selamat atas kemenanganmu iniA<. Sun -iok Hong lekas membungkukkan badannya membalas hormat sambil merendah atas pu(ian Hoat )eng yang muluk itu. <Semua ini hanya merupakan ke(adian yang kebetulan sa(a< katanya& <atau "hian memang telah melindungiku dalam melaksanakan maksudku membasmi si penyamun ganas itu<. Setelah berkata demikian& si pemuda perlahan'lahan menghampiri -olok $aga Kembar yang nancap di pohon cemara& lalu dengan rasa hormat dan kagum dicabut dan diperiksanya dengan teliti sesaat lamanya. <!ni sesungguhnya sebilah golok mustika yang baik sekali dan tidak boleh disia'siakan< pikirnya. Kemudian ia membuka tali serangkan golok yang masih terlibat di pinggang Kwan )an +iu& memasukkan golok itu dan menyoren di pinggangnya sendiri sebagai hadiah kemenangan dari pertandingan itu. Dengan bantuan Hoat )eng dan para muridnya& -iok Hong telah mengubur mayat penyamun tunggal itu dan di muka kuburan ia telah menyampaikan hormatnya yang penghabisan sambil berkata& <Kawan& kini engkau telah meninggalkan dunia yang 5ana ini& dengan demikian habislah perhitungan'perhitungan kita dahulu. Semasa hidupmu& engkau telah melakukan banyak sekali pembunuhan terhadap orang' orang yang bukan tandinganmu& maka aku sangat mengharap engkau tidak (adi kecewa dan penasaran di alam baka& karena aku membunuhmu dengan maksud mengakhiri penderitaan rakyat yang pernah kau aniaya dan perlakukan sewenang'wenang. #ku (uga mewakili "hio )un Siong menuntut balas atas perbuatanmu yang ke(i terhadap berandal itu& yang kau rampas goloknya sewaktu dia mabok diloloh arak olehmu. Disamping itu semua& akupun telah menunaikan tugasku sebagai seorang pio'su& maka ucapanku yang terakhir adalah selamat tinggal dan sekali lagi aku mengharap agar kau bersemayam dengan tenang di alam baka<. Sambil men(ura tiga kali& -iok Hong mengakhiri kata'katanya itu. Sementara Hoat )eng Hwee'shio yang mendengar begitu dengan tersenyum lalu berkata& <1o Sun& Kwan )an +iu yang telah menemui a(alnya pasti takkan merasa kecewa di alam baka& berhubung dia telah dikalahkan dan terbunuh oleh seseorang yang (ustru mempunyai kepandaian tinggi dan tepat men(adi lawannya yang setimpal. Kini satu bahaya besar telah kau singkirkan dari muka bumi maka dengan ini i(inkanlah +in'ceng men(amu dengan ala kadarnya atas kemenanganmu ini<. Demikianlah dengan menuntun kuda Kwan )an +ui& -iok Hong mengikuti Hoat )eng dan para muridnya pulang ke dalam kelenteng dimana ia di(amu oleh paderi )uddha itu beserta sekalian keluarga kelenteng itu tua dan muda. Hingga larut malam& barulah per(amuan ditutup. +ada kesokan harinya dengan menunggang kuda& menyoren golok Siang' liongtouw' cu'to dan membawa toya Kong'sun'kun& -iok Hong menu(u ke puncak Hui'gohong dengan diantar oleh dua orang murid Hoat )eng yang berlaku sebagai penun(uk (alan.

)egitulah& sesudah melalui (alanan'(alanan gunung yang berliku'liku dan licin di waktu turun hu(an& akhirnya -iok Hong telah sampai di muka sebuah pintu gerbang yang agak tersembunyi oleh pohon'pohon yang rindang dan semak'semak lebat yang tumbuh di kiri kanannya. <!nilah pintu masuk desa Kwan'kee'chung< salah seorang murid Hoat )eng itu memberitahukan kepada Sun -iok Hong. Dan selagi ia hendak melan(utkan bicaranya& tiba'tiba terdengar suara gembreng yang dipalu dengan riuh. )ersamaan dengan itu& pintu gerbang tadi tampak terbuka
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dan berlompatan keluar dari dalamnya antara >; atau @; orang laki'laki yang bertubuh tinggi besar& dengan masing'masing membawa golok& tombak atau pentungan. Salah seorang yang men(adi pemimpinnya segera tampil ke muka sambil membentak& <0ika engkau mengerti selatan& lekaslah turun dari kudamu dan menyerah untuk diringkusA<. 2endengar bentakan yang garang itu& kedua murid Hoat )eng men(adi ketakutan sehingga wa(ah mereka (adi pucat pasi dan lekas berlindung di belakang Sun -iok Hong sambil berkata& <Sie'cu& engkau harus berhati'hati dengan mereka iniA<. "api -iok Hong lekas menenangkan mereka sambil berkata& <0angan khawatir& aku ada di sini untuk melindungimu<. Setelah itu& ia menoleh pada kawanan berandal sambil menambahkan& <#pakah kalian ini anak buah Kwan )an +iuB<. <)enarA< sahut mereka sekalian. <+ada kalian perlu (uga kiranya kuberitahukan< kata Sun -iok Hong& <beberapa waktu yang lalu Kwan )an +iu telah merampas kereta'kereta pioku. Dia ber(an(i untuk mengembalikan itu semua (ika aku dapat mengalahkan dia. Kemarin petang& dalam satu pertempuran yang (u(ur& aku telah berhasil membunuh pemimpinmu itu dan kini aku datang untuk mengambil pulang semua barang'barangku itu<. <"idak perlu engkau banyak bacotA< seru pemimpin berandal itu. <Kini yang berkuasa disini adalah aku sendiriA. 2aka kalau engkau dapat mengalahkan kami sekalian& barulah engkau boleh mengambil pulang kereta'kereta piomu itu. Kalau tidak& engkau boleh pergi tanpa banyak bicara pulaA<. Sesudah berkata demikian& ia segera memberi isyarat kepada anak buahnya sambil memberi komando& <SerangA<. Dengan tidak banyak bicara pula& kawanan berandal itu segerai ma(u mengepung Sun -iok Hong dari segala (urusan. Si pemuda she Sun yang tidak berniat untuk melukai orang dengan secara membabi buta& lekas'lekas memutar toya Kong'sun' kun di tangannya sambil berteriak& <#ku dengan kalian tidak mempunyai permusuhan& sedang orang yang men(adi musuh besarku& yaitu Seng'giam'ong Kwan )an +iu yang men(adi pemimpinmu& telah binasa di dalam tanganku. 0ika engkau tak percaya& cobalah kenali ini golok siapaB<. Sambil berkata begitu& lalu ia menghunus -olok $aga Kembar yang lalu diacungkannya ke arah mereka sekali sambil berkata& <1ihatlah iniA<.

+emimpin berandal dan para anak buahnya (adi sangat terke(ut ketika dapat mengenalinya& bahwa golok itu bukan lain daripada milik Kwan )an +iu yang bernama Siang'liong'touw'cu'to atau -olok $aga Kembar. Si kepala berandal dan anak buahnya (adi terbengong memandang pada golok mustika itu dengan mata yang hampir tak berkesip. <#ku hanya bermusuhan dengan Seng'giam'ong Kwan )an +iu yang telah mengakui dirinya sebagai thian'hee'bu'tek .tiada tanding di kolong langit/& tapi sekarang dia sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. 2engingat aku tidak mempunyai permusuhan dengan kalian& maka apakah perlunya kalian mencari masalah tanpa alasanB. Selan(utnya& (ika kalian bisa melihat gelagat& segeralah hantarkan aku ke atas gunung untuk mengambil pulang kereta'kereta pioku dan membebaskan (uga kusir'kusirnya. Kalau tidak& ingatlah baik'baik bahwa -olok $aga Kembar ini tidak bermata atau mengenal apa artinya kasihanA. #pa yang telah ter(adi dengan pimpinanmu& kini akan terulang terhadapmuA<. Selan(utnya& kepala berandal itu beserta seluruh anak buahnya terpaksa menyerah lalu mengantarkan Sun -iok Hong dan kedua orang murid Hoat )eng Hwee'shio naik ke atas gunung untuk menolong kesepuluh kusir dan enam buah kereta pio yang
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dirampok oleh Seng'giam'ong Kwan )an +iu itu& yang ternyata semuanya masih utuh dan tidak kurang suatu apapun. +etang hari itu& si pemuda she Sun menumpang bermalam di kelenteng tempat kediaman Hoat )eng Hwee'shio. )eberapa hari kemudian& setelah merasa cukup beristirahat dan merawat kusir'kusir yang sakit. -iok Hong ber(an(i akan mampir ke situ sekembalinya dari mengantarkan pio ke "hay'goan. Setelah berpamitan maka -iok Hong kembali melan(utkan per(alanannya ke barat dan sampai dengan selamat ketempat yang ditu(u. Diwaktu ia kembali dari sana dan mampir ke kelenteng tempat kediaman Hoat )eng& tidak lupa ia membawa oleh'oleh berupa makanan dan uang untuk membantu ongkos perawatan serta pembetulan kelenteng yang sudah agak tua itu. Semen(ak waktu itu dan selan(urnya& antara -iok Hong dan Hoat )eng Hwee' shio telah terikat persahabatan yang sangat akrab& yang baru berakhir setelah masingmasing pulang ke alam baka. Sekarang kita lan(utkan per(alanan si pemuda she Sun yang kembali ke kota "hiancin. Setibanya di sana& ia mendapatkan pamannya !n Hu tengah dihinggapi penyakit berat dan telah beberapa waktu lamanya tidak masuk kantor atau keluar dari kamar tidurnya. "atkala -iok Hong datang menyambangi& orang tua itu lalu berkata& <-iok Hong

Hian'tit& usiaku sekarang telah lan(ut dan sering sakit'sakitan& aku mempunyai 5irasat bahwa aku takkan dapat hidup lebih lama lagi dalam dunia ini. ,leh sebab itu& baikbaiklah engkau mengurus peker(aan dalam kantor angkutan kita& berhubung -iok "ien usianya masih terlampau muda dan masih sangat membutuhkan bimbingan dari orang'orang yang sudah berpengalaman sepertimu. 2aka (ika nanti aku menutup mata& engkau boleh pegang pimpinan sebagai kepala dari Hin 1iong +io Kiok& karena selain engkau sudah berpengalaman dan mempunyai banyak relasi& engkau (uga mempunyai kepandaian yang cukup tinggi serta mempunyai nama yang baik di kalangan Kang'ouw. #ku sudah tidak khawatir lagi untuk menyerahkan seluruh peker(aan Hin 1iong +io Kiok ke dalam tanganmu. )ersamaan dengan itu& ra(inra(inlah engkau beker(a agar nama baik Hin 1iong +io Kiok yang telah terkenal sedari lama& akan bertambah harum kemashurannya ke propinsi'propinsi lain yang terletak di "iongkok )arat dan 3tara<. -iok Hong mendengarkan omongan pamannya dengan airmata berlinang'linang. <Hian'tit tak usah bersedih hati< kata orang tua itu pula& <karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tiada suatupun yang dapat hidup kekal. Sudah selayaknya (ika ada waktu kita berkumpul& ada waktu (uga kita saling berpisah. Dunia ini bagi kita tak lebih dan tak kurang daripada panggung sandiwara belaka& dimana kita semua manusia men(adi pemain'pemainnya& sedangkan "hian %ang 2aha Esa men(adi dalang agung bagi semua makhluk yang hidup di alam dunia ini. ,leh karena itu& sekali lagi aku nasihatkan kepadamu& agar engkau tak bersedih atas kepergianku ini.................<. -iok Hong ber(an(i akan mentaati segala pesan pamannya dengan sebaik'baiknya& sambil tidak lupa menuturkan (uga tentang pertempurannya dengan Seng'giam' ong Kwan )an +iu sehingga ia memperoleh golok berse(arah yang bernama Siang' liongtouw' cu'to atau -olok $aga Kembar yang tersohor itu. Hal mana (elas sekali telah membuat orang tua itu (adi sangat gembira. Demikianlah& pada suatu hari baik. Sun !n Hu telah menutup mata untuk selamalamanya. 2aka Sun -iok Hong menggantikan kedudukannya sebagai Kiok'cu atau kepala dalam kantor angkutan itu& sedang Sun -iok "ien bertugas sebagai wakilnya. ;oo;
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

V
DE$-#$ terbunuhnya Seng'giam'ong di tangan Sun -iok Hong& maka di kalangan Kang'ouw telah terbit kegemparan besar diantara cabang'cabang atas yang namanya sudah tidak asing lagi. 4abang'cabang atas ini telah berdaya upaya keras untuk

merobohkan )an +iu dengan maksud memiliki -olok $aga Kembar& tapi tidak beruntung& malahan mereka telah men(adi pecundang'pecundang penyamun tunggal she Kwan itu. Selain mempunyai golok yang sangat disegani& diapun berkepandaian tinggi. Disamping orang'orang yang memu(i kegagahan dan kelihayan Sun -iok Hong& (uga tidak sedikit orang yang merasa iri hati dan mencari'cari alasan untuk mengurangi kebesaran nama si pemuda yang merupakan tokoh muda yang baru muncul dalam kalangan Kang'ouw dengan nama (ulukan $go'seng'to'ong atau ahli golok dari lima propinsi. +ada suatu hari Sun -iok Hong telah menerima suatu titipan besar yang terdiri dari barang'barang buatan luar negeri yang berharga mahal dan harus diangkut dari kota "hian'cin ke kota 4ee'lam di dalam propinsi Shoatang. )arang'barang ini telah diangkut dalam dua buah kereta dengan mengirim pio'su ?an "eng Kok sebagai pelindungnya. +io'su she ?an ini adalah seorang Ho'han yang bertubuh tinggi besar& berusia > tahun dan mahir mempergunakan pelbagai macam sen(ata& antara lain golok "oa' mato& yang mana terhitung sebagai sebilah sen(ata yang paling ia mahir mempergunakannya. !a adalah orang kelahiran propinsi "it'lee dan telah banyak pengalamannya dalam hal pengangkutan barang'barang dari satu ke lain propinsi. -iok Hong sangat menghormati dan mempercayai ke(u(urannya serta merasa ter(amin keselamatan suatu barang angkutan yang dilindungi olehnya. Dengan menyusuri sepan(ang tepi sungai 3n'ho& ?an "eng Kok memberangkatkan kedua kereta pio itu dari "hian'cin menu(u ke selatan dengan menunggang seekor kuda yang dapat berlari cepat dan punya daya tahan untuk melakukan per(alanan yang (auh. +ada hari yang kedua& rombongannya telah tiba di daerah pegunungan $go'liong'san yang terletak dalam propinsi Shoatang. Haripun telah men(elang sen(a oleh karena itu lekas'lekas ia menu(u kesebuah kota kecil yang bernama Hoay' (intien& yang terletak = atau 8 lie pula (auhnya untuk bermalam dan melepaskan letih dari per(alanan sehari penuh tanpa mengaso itu. #pa mau dikata& selagi baru sa(a ?an "eng Kok membelok ke arah kanan (alan gunung& tiba'tiba dihadapannya nampak serombongan berandal yang ber(umlah ; sampai >; orang dengan seorang muda yang berusia lebih kurang = atau 8 tahun sebagai pemimpinnya& bersen(atakan sebatang tombak Hong'eng'chio serta menyoren sebilah badik di pinggangnya. Dia tampil ke muka sambil berseru& <Hai& pio su dari Hin 1iong +io Kiok& lekas'lekaslah serahkan kereta'kereta piomu kepada kami. Kalau tidak& engkau harus mengerti sendiri segala akibatnya nantiA<. "api ?an "eng Kok bukanlah seorang yang mudah digertak atau tinggal diam sa(a diperlakukan orang dengan seenaknya. 2aka sambil melintangi goloknya& ia ma(ukan kudanya ke muka kcreta kereta pio untuk menyambut kedatangan kepala berandal

itu. begitu berhadapan dengan si berandal& ?an "eng Kok segera mendului membuka serangan tanpa banyak bicara lagi. Demikianlah& kedua orang itu telah saling mengu(i tenaga di tepi (alan gunung yang sunyi itu. Segera (uga tampak dengan (elas& bahwa kepala berandal itu bukan tandingan "eng Kok yang sepadan. Ketika pertempuran baru sa(a berlangsung beberapa (urus& si kepala berandal sudah tampak kewalahan dan lekas'lekas melarikan diri sambil memerintahkan anak buahnya melakukan pengepungan dari
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

segala (urusan. "atkala "eng Kok tengah sibuk melawan para liauw lo&tiba'tiba ia melihat si kepala berandal telah balik kembali dan sambil lari dia lalu menyambitkan sebuah benda yang berkilauan yang menyamber kearah "eng Kok bagaikan kilat cepatnya. Dengan sebat ia menyampok benda yang menyambar kearah ulu hatinya& tapi tak urung benda itu menggores (uga bahunya "eng Kok men(adi tambah gusar& dia menyerang dengan ganas sekali hingga tidak kurang dari lima atau enam orang liauw'lo telah ia lukai. !a berniat membasmi semua berandal'berandal itu& sayangnya dengan sekonyong'konyong "eng Kok merasakan kepalanya pusing dan matanya (adi berkunang'kunang. Dilain saat& ia terguling (atuh dari kudanya dan........menghembuskan napasnya yang terakhir seketika itu (uga. Setelah diselidiki& ternyata benda yang berkilauan itu bukan lain daripada sebilah badik yang mengandung racun hebat dan orang yang terlukai oleh badik itu dalam waktu beberapa detik sa(a akan tewas tanpa dapat ditolong lagi. Setelah dapat kepastian ?an "eng Kok tidak berkutik lagi& si kepala berandal segera memberikan komando kepada anak buahnya untuk merampas kedua kereta pio Hin 1iong +io Kiok. 2ayat pio'su yang malang itu lalu dimusnahkan dengan (alan dibakar sehingga tulang belulangnya berserakan di muka bumiA. Kemudian si kepala berandal mengusir para kusir kereta pio tersebut untuk pulang ke kota "hian'cin dan melaporkan ke(adian ini kepada Sun -iok Hong yang men(adi induk semang mereka. <+ergilah kamu beritahukan kepada induk semangmu Sun -iok Hong yang mempunyai nama (ulukan $go'seng'to'ong< dengan senyum menge(ek ia melan(utkan& <bahwa aku 4hit'seng'chio'ong atau ra(a tombak dari tu(uh propinsi mengundang ia datang kemari untuk bertandingA. #ku pasti akan menantikannya di kelenteng Siang'in'koan di pegunungan 1Eo'san& yang terletak di bagian barat pegunungan $go'liong'san. Katakan padanya bahwa aku 4hit'seng'chio'ong memerintahkan ia untuk membuang nama (ulukannya (ika ia takut menghadap kepadakuA<. +ada waktu keempat kusir kereta itu tiba di kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok di kota "hian'cin& mereka segera melaporkan tentang kecelakaan yang diderita ?an

"eng Kok yang mayatnya telah dibakar dengan tidak hormat.& seolah'olah si berandal memendam dendam yang hebat terhadap Hin 1iong +io Kiok. 0uga mereka tak lupa menyampaikan tantangan yang dia(ukan oleh kepala berandal tersebut terhadap induk semangnya itu. Sun -iok Hong men(adi terke(ut dan bertanya& <Siapakah she dan nama berandal yang bernyali begitu besar ituB<. Keempat orang kusir itu men(awab& <Entahlah& karena dia hanya mengaku bernama (ulukan 4hit'seng'chio'ong sa(a<. Kemudian salah seorang diantaranya memberitahukan tentang di mana -iok Hong mesti mencarinya. <#iii& sungguh kurang a(ar sekali si kerbau hutan ituA< kata Sun -iok Hong dengan gusar. <Hampir semua (agoan dari kalangan 1iok'lim atau *imba Hi(au di Shoatang aku kenal baik serta mempunyai hubungan persahabatan. Hanya binatang ini sa(a yang berani menghinaku& hingga dia perlu kuha(ar supaya lebih mengenal aturan dan sopan santunA<. Saat itu Sun -iok "ien yang mengetahui bahwa -iok Hong telah mengambil keputusan untuk menerima tantangan kepala berandal yang mengaku punya nama (ulukan 4hit'seng'chio'ong itu& dalam hatinya (adi agak cemas dan berkata& <4hit' ko& mereka di sana tentunya akan membuat segala persiapan untuk menyambut kedatanganmu. Engkau yang dating hanya sendirian sa(a& aku khawatirkan sukar meladeni kawanan perampok itu yang ber(umlah banyak. Sebaiknya aku ikut serta dengan membawa beberapa orang kusir sebagai teman di (alan<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

-iok Hong mupakat dengan saran adik sepupunya itu. 2aka sesudah meninggalkan pesan yang kepada beberapa orang kepercayaannya& esok harinya dengan membawa -olok $aga Kembar dan kantong kulit yang berisikan piauw& -iok Hong berangkat ke propinsi Shoatang dengan ditemani oleh Sun -iok "ien serta para kusirnya. Dua hari kemudian mereka telah tiba di perbatasan propinsi Shoatang. Dari sana mereka menu(u ke pegunungan $go'liong'san untuk kemudian menyusuri (alan ke kelenteng Siang'in'koan yang terletak di pegunungan 1o'san. Selama dalam per(alanan& Sun -iok Hong tidak habis'habisnya memikirkan& siapakah gerangan kepala berandal yang menamakan dirinya 4hit'seng'chio'ong ituB. !a kenal tidak sedikit orang'orang gagah di kalangan Kang'ouw putih dan hitam& tapi belum pernah mendengar ada orang yang memakai nama (ulukan demikian. Setelah ber(alan beberapa lamanya dengan melalui (alan'(alan gunung yang berliku'liku dan diapit oleh (urang'(urang yang curam di kiri kanannya& tiba'tiba dari ke(auhan tampak atap kelenteng yang merah di antara pohon'pohon yang rindang dan hi(au kehitam'hitaman. -iok Hong segera mengetahui bahwa mereka telah tiba di tempat yang ditu(u dan diam'diam ia lalu memperingati agar -iok "ien dan para kusirnya itu untuk ber(aga'(aga. Kemudian ia menghunus golok Siang'liong'touw' cuto

sambil menoleh ke kiri kanan (alan dengan laku yang hati'hati sekali. Setelah ber(alan beberapa belas tindak (auhnya& tiba'tiba dari arah semak'semak yang lebat di tepi (alan telah melompat keluar seorang berandal muda yang bersen(atakan sebatang tombak Hong'eng'chio menghadang di tengah (alan sambil membentak& <Sun -iok Hong& ternyata engkau adalah seorang yang bisa menepati (an(i. Engkau telah menerima baik undanganku dan datang kemari untuk minta dikembalikan kereta'kereta piomu yang telah kurampok itu& bukanB<. Sun -iok Hong memperhatikan se(enak wa(ah begal muda itu yang tampaknya ganas. Kemudian ia balas membentak& <#pakah engkau ini bukan 4hit'seng'chio' ong yang telah membunuh pio'sukuB<. <2emang benarlah apa katamuA< sahut si begal muda. <Engkau punya nama (ulukan $go'seng'to'ong& aku punya nama (ulukan 4hit'seng'chio'ong. Seharusnya sedari tadi engkau ketahui siapa aku iniA. Sekarang hendak kubuktikan sendiri& yang mana diantara kita berdua 4hio'ong atau "o'ong yang ternyata lebih unggulA. Sambutlah tombakkuAAA<. Sambil berkata begitu& si begal muda segera ma(u mener(ang hingga Sun -iok Hong lekas melompat turun dari kudanya dan meladeni dengan tidak banyak bicara pula. Selama pertempuran itu berlangsung& -iok Hong tak mau menabas tombak orang& selain menangkis dengan belakang golok sa(a. 0ika ia bertempur dengan cara yang layak dan mengandalkan keta(aman -olok $aga Kembar& niscaya dalam waktu beberapa (urus sa(a ia sudah mampu menabas putus tombak itu. Dia akan ditertawakan orang karena $go'seng'to'ong dapat menang karena ta(amnya golok yang dimilikinya& sama sekali bukan sebab ia mahir ilmu golok dalam arti yang sebenar'benarnya. )ersamaan dengan itu& -iok Hong segera dapat mengu(i sampai dimana kelihayan begal muda penantangnya itu. )ukan sa(a lawan itu tidak mempunyai kepandaian yang cukup berharga& malah ilmu tombaknya pun agak ngawur. !a (adi heran mengapa orang lain telah memberikan dia nama (ulukan yang begitu mentereng& padahal -iok Hong tak sadar bahwa nama (ulukan itu adalah buatan si begal itu sendiri. "idak heran (ika ia tak pernah mendengar ada nama (ulukan demikian dalam da5tar para cabang atas dalam golongan 1iok'lim. Sementara si begal muda yang melihat bahwa ilmu kepandaian Sun -iok Hong sesungguhnya tidak boleh dibuat gegabah& diam'diam ia berniat untuk melukainya
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dengan mempergunakan badik beracun. 2aka setelah mengambil keputusan yang pasti& lekas'lekas ia membalikkan badannya melompat keluar dari kalangan pertempuran sambil berseru dan membarengi dengan menyambit Sun -iok Hong yang menge(ar dirinya sambil membentak& <0angan lariA<. "api 'begitu melihat sebilah badik menyamber ke (urusannya. -iok Hong segera menyampok barang ta(am itu dengan -olok $aga Kembar hingga badik itu putus men(adi dua potong dan terpental entah ke mana (atuhnya..

Si begal (adi terke(ut dan segera mengulangi sambitannya itu. )adik yang kedua itupun tidak berhasil mencapai sasarannya karena -iok Hong yang bermata (eli dan tidak mudah diperdayakan orang& kali inipun telah membuat barang ta(am itu kutung dan mencelat entah ke mana melesatnya. #khirnya karena melihat kedudukannya sangat berbahaya& si begal muda segera bersiul memberi isyarat kepada anak buahnya. Dilain saat kelihatan melayang puluhan anak panah yang ditembakkan ke arah $go'seng'to'ong& yang segera memutar goloknya bagaikan baling'baling cepatnya. "idak urung ia mengalami (uga luka'luka di bahu kiri& kaki dan lengan kanan. 1uka'luka itu tidak berbahaya dan perlawanan tidak men(adi kandas oleh karenanya. Selagi -iok Hong yang dibantu dengan -iok "ien dan para kusir berperang tanding dengan rombongan kepala begal yang mengaku bernama (ulukan 4hit'seng'chio' ong itu& tiba'tiba dari dalam kelenteng Siang'in'koan telah muncul beberapa puluh "oo' su yang bersen(atakan pentungan mener(ang keluar untuk membantu rombongan -iok Hong menempur kawanan begal itu. *ombongan begal 4hit'seng'chio'ong terpaksa kabur dengan menderita luka'luka pulang ke sarang mereka di atas gunung. Karena pertolongan dan bantuan yang tidak diduga'duga ini& Sun -iok Hong dan kawan'kawannya telah bisa berkenalan dengan kepala kelenteng Siang'in'koan yang bernama )an 4eng "oo'(in& yang telah mempersilahkan mereka masuk untuk beristirahat dan menginap di situ. )erhubung hari telah hampir petang dan tak ada tempat lain untuk menumpang menginap& sudah barang tentu Sun -iok Hong dan kawan'kawannya (adi sangat berterimakasih atas kebaikannya "oo'(in tua itu. <Kawanan begal hutan ini sudah kerap kali membikin ribut di sini< kata )an 4eng "oo'(in dengan gusar& <tapi sampai sebegitu (auh mereka belum pernah kena kua(ar adat& berhubung mereka lantas kabur setiap kali +in'too keluar untuk mengha(arnya. "idak kunyana pada hari ini mereka kena (uga kita pukul mundur sehingga lari pontang panting<. )ersamaan dengan itu& Sun -iok "ien pun telah turut (uga bertanya& siapa gerangan she dan nama si begal muda yang mengaku bernama (ulukan 4hit' sengchio' ong itu. Dengan tersenyum getir& si "oo'(in tua men(awab& <4hit'seng'chio'ongB. Hm& apakah seorang yang berkepandaian begitu rendah dapat menerima nama (ulukan yang demikian tingginyaB. Dia bukan ahli silat kelas satu& (uga bukan seorang ahli tombak& nama (ulukan itu adalah buatannya sendiri& maka apakah yang perlu disegani orangB. )isanya hanya menyambit orang dengan mempergunakan badik beracun dengan cara yang licik. Dia sebenarnya berasal dari desa )u'kee'chung dan bernama )u +in "iauw& oleh sanak saudaranya di sana ia telah diasingkan. 1ebih gila

lagi& dia mengaku keturunan .......... )u SiongA .salah satu dari 6;7 pendekar gunung 1iang'san/. )u +in "iauw sebenarnya hanya seorang anak nakal dan sesat yang pandai menggertak. 0elas dapat diketahui dengan nama (ulukannya yang mentereng& 4hit'seng'chio'ongA<. <Kalau begitu& apakah "oo'tiang kenal baik padanyaB< -iok "ien coba meminta keterangan.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

<+in'too berdiam di sini sudah lama sekali< kata si "oo'su& <maka sudah barang tentu kenal baik dengan hampir semua orang yang berdiam di daerah pegunungan ini. *upanya Sie'cu hendak meminta kembali piomu yang telah dirampoknya itu& bukanB<. -iok "ien mengangguk. <%a< sahutnya. <Kalau begitu Sie'cu tak usah khawatir< kata )an 4eng "oo'(in. <+in'too bisa menyuruh orang untuk minta kereta'kereta pio itu segera dikembalikan kepadamu<. -iok Hong mengucapkan banyak'banyak terima kasih atas kebaikan "oo'su tua itu tapi menolak dengan halus tawaran bantuan yang hendak meminta kereta'kereta pionya dikembalikan dari tangan si begal muda 4hit'seng'chio'ong itu. Sebagai seorang pio'su dan pengusaha pio'kok& ia merasa sangat amat terhina oleh pihak si begal& dan para langganannya tentu akan merasa sangat kecewa (ika dia tak dapat mengambil pulang pio yang dirampas orang dengan tangannya sendiri. )an 4eng "oo'(in pun menyatakan kekagumnya atas kekerasan hati -iok Hong dan adik sepupunya dan "oo'su tua itu ber(an(i akan memberikan bantuan'bantuannya dari <garis belakang< sa(a. Duapuluh hari kemudian& setelah luka'luka -iok Hong sembuh betul& )u +in "iauw telah datang pula memaki'maki Sun -iok Hong di muka kelenteng. 2endengar makian tersebut& si pemuda she Sun segera menukar pakaian yang ringkas dan keluar dengan membawa golok Siang'liong'tauw'cu'to dan kantong piauw dengan diiringi oleh Sun -iok "ien. )egitu melihat si begal muda 4hit'seng'chio'ong hanya diiringi oleh = atau 8 orang anak buahnya sa(a& maka diam'diam ia membisikkan beberapa patah kata di telinga adik sespupunya. Sun -iok "ien berlalu sambil men(awab dengan mantap& <#ku paham akan petun(uk 4hit'ko itu<. -iok ong sendiri lalu menu(u ke luar kelenteng dengan sikap yang tenang. )egitu melihat Sun -iok Hong muncul& si kepala berandal itu sambil tersenyum menge(ek sambil berkata& <)ocah she Sun& setelah engkau men(adi pecundangku masih sa(a engkau enak'enakan berdiam di daerah orang lain. #pakah barangkali engkau sudah bosan hidupB<. Si pemuda she Sun tidak banyak bicara lagi dan segera ma(u mener(ang dengan -olok $aga Kembar hingga kepala berandal itu lekas'lekas melompat mundur sambil memainkan tombak Hong'eng'chio di tangannya. Karena dia memang bukan tandingan Sun -iok Hong yang setimpal& maka setelah pertempuran baru berlangsung beberapa (urus& ia tampak sudah hampir tak berdaya dan lekas'lekas kabur sambil mencabut badik beracun dari pinggangnya. Segera

disambitkannya badik itu ke arah ulu hati si pemuda she Sun dengan sekuat'kuat tenaganya. <2ampus kauA< serunya. Sun -iok Hong kini telah mengetahui sampai dimana kelicikan )u +in "iauw. )egitu melihat barang ta(am itu menyambar ke (urusannya& dengan sebat -iok Hong telah memiringkan tubuhnya sambil menangkap badik itu dengan tangannya. <#h'haA. )agus sekali kepandaian menyambitmu iniA< sindirnya sambil tertawa mengakak. )u +in "iauw (adi merah wa(ahnya karena (engah dan mendongkol. <Sialan kauA< gerutunya sambil membalikkan badannya dan menusukkan tombaknya ke arah dada Sun -iok Hong. <Ha& masih (uga engkau berani banyak tingkah di hadapan $go'seng'to'ongA. $ih& kau boleh rasakanA<. )erbareng dengan bentakan itu& si pemuda she Sun lalu menyabetkan goloknya dengan tidak segan'segan lagi ke arah tombak lawannya itu. Dilain saat terdengar suara <4rasssAA<& yang telah membuat tombak )u +in "iauw patah men(adi dua potongA. Hal mana& sudah barang tentu telah membuat si orang
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

she )u kaget bukan kepalang dan segera kabur ke atas gunung. #nak buahnya yang bersembunyi di belakang semak'semak lalu menghu(ani anak panak ke arah Sun -iok Hong. -iok Hong yang sudah terlebih dahulu bersiap'siap& segera memutar goloknya untuk melindungi dirinya. "idak satupun anak panah musuh yang mampu mendekati dirinya. Selagi anak panah itu masih menyamber serabutan& tiba'tiba dari semaksemak di belakang kawanan liauw'lo itu terdengar suara bentakan yang nyaring <Kawanan tikus hutanA. #ku Sun -iok "ien ada di siniA<. +ara liauw 1o yang mendengar begitu& karuan sa(a (adi sangat terke(ut dan segera lari pontang' panting. 2ereka tidak menyangka bahwa kedatangan Sun -iok "ien itu hanya diiringi oleh beberapa orang kusir sa(a. -iok "ien dan para kusir telah memberikan pukulan yang tidak kepalang tanggung terhadap kawanan perampok yang ber(umlah puluhan orang itu. -iok Hong sendiri lantas menge(ar )u +in "iauw ke atas gunung sambil berseru& <2eski engkau terbang ke langit atau menyusup ke dalam tanah& tidak urung akan kususul dan kubekuk dirimu untuk membereskan persoalan kereta'kereta pioku yang telah kau rampas dengan cara yang licik ituA<. Dengan mempercepat larinya -iok Hong berusaha menyusul )u +in "iauw yang lari pontang panting bagaikan tikus dike(ar kucing. Ke arah mana sa(a yang ditu(u oleh si kepala berandal itu& -iok Hong selalu mengikuti dengan tidak kurang bernapsunya. Sesudah itu& muncul -iok "ien dan para kusir yang menyusul belakangan& setelah mereka berhasil membubarkan pengepungan para liauw'lo si 4hit'seng'chio'ong. Sementara itu& )u +in "iauw yang dike(ar'ke(ar& dengan secara nekad telah mener(ang semak'semak berduri untuk memperpendek buronannya menu(u ke

sebuah desa di lembah gunung. Karena dia asal penduduk situ yang kenal baik (alan(alan& maka ia telah sampai terlebih dahulu di muka pintu gerbang desa& yang kemudian ditutup dengan tergesa'gesa. +ada waktu -iok Hong dan -iok "ien serta para kusirnya tiba di muka pintu gerbang desa& tiba'tiba dari atas loteng pintu gerbang telah dilontarkan batu'batu dan ditembaki dengan anak panah yang turun bagaikan hu(an lebat ke arah mereka. -iok Hong dan kawan'kawan terpaksa mundur untuk menghindarkan diri dari bahaya maut. Desa ini ternyata bukan lain daripada desa )u'kee'chung& dimana hampir seluruh penduduknya terdiri daripada keluarga she )u yang turun termurun telah hidup disitu sebagai petani'petani dan pemburu. )u +in "iauw sendiri berasal dari desa ini& tapi ia tak dapat hidup rukun dengan sanak saudaranya& disebabkan dia sangat nakal dan (ahat perbuatannya hingga dia tidak diperbolehkan masuk ke desa tersebut. +ada hari itu karena terdesak dan tak ada (alan untuk dapat meloloskan diri dari tangan Sun -iok Hong& )u +in "iauw terpaksa menerobos masuk ke desa )u' keechung. +ara penduduk di situ yang mengira ada kawanan perampok menyerbu dengan secara tiba'tiba ke adalam desa mereka& segera beramai'ramai keluar untuk menyambut kedatangan musuh dengan batu dan anak panah. Dalam pada itu& Sun -iok Hong (adi berpikir dalam hatinya. 2enurut kata )an 4eng "oo'(in& si bangsat she )u ini diasingkan oleh sanak saudaranya& tapi mengapakah sekarang mereka telah bantu melindunginyaB. "atkala sudah berpikir sekian lamanya dan belum (uga dapat pemecahan. -iok Hong lalu menga(ak kawan'kawannya untuk kembali ke kelenteng Siang'in'koan untuk menanyakan persoalan kepada )an 4eng "oo'(in.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Sementara si "oo'(in yang mendengar keterangan demikian& berpendapat tentu ada udang di balik batu. !a lantas ber(an(i kepada si pemuda untuk< menyuruh orang pergi ke sana dan coba menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya. <0ika )u +in "iauw mengetahui maksud "oo'tiang mengirim orang ke sana& apakah dia takkan membunuh orang suruhanmu itu untuk menutup rapat rahasia kebusukannyaB< kata Sun -iok Hong yang merasa ragu'ragu atas saran "oo'su tua itu. <Sie'cu tak usah khawatir< kata )an 4eng "oo'(in sambil tertawa. <+in'too di sini mempunyai seorang pen(aga kelenteng yang bernama %o Kak "oo'(in& ilmu silatnya lihay dan sanggup meladeni beberapa puluh orang sekaligus. )u +in "iauw kenal baik kelihayan pen(aga kelenteng itu& hingga ia segan berhadapan dengannya& apalagi untuk turun tangan dan mencelakainya. 2ana dia mampu dan mempunyai nyali sampai begitu besarB<. Setelah mendengar demikian& barulah -iok Hong (adi berlega hati dan percaya

keterangan )an 4eng "oo'(in itu. +ada petang hari itu (uga& %o Kak "oo'(in telah diutus ke desa )u'kee'chung oleh )an 4eng "oo'(in untuk mengundang sanak saudara )u +in "iauw. "atkala sanak saudara )u +in "iauw dan %o Kak "oo'(in telah datang ke kelenteng Siang'in'koan& )an 4eng "oo'(in lalu menerangkan maksud undangannya& kemudian memperkenalkan mereka kepada Sun -iok Hong dan kawan'kawan. Sanak saudara )u +in "iauw tatkala mendengar keterangan tentang kereta'kereta pio Hin 1iong +io Kiok yang dilindungi oleh ?an "eng Kok& telah dirampok oleh )u +in "iauw serta membunuh po'sunya. Sudah tentu sa(a mereka (adi terke(ut dan berkata& <,h& kalau demikian halnya& ternyata kita telah salah paham dan menyangka bahwa rombongan Sun Kiok'cu adalah kawanan perampok yang menyerbu masuk ke dalam desa kami. Harap Sun Kiok'cu sekalian sudi memaa5kan atas kealpaan kami itu<. Ketika itu& karena hari sudah larut malam& )an 4eng "oo'(in telah menahan mereka menginap di dalam kelenteng. +ada esok harinya& para saudara she )u itu telah menga(ak Sun -iok Hong dan kawan'kawan berkun(ung ke )u'kee'chung& untuk kemudian mengembalikan kereta'kereta pio Hin 1iong +io Kiok yang dirampok dan disembunyikan oleh )u +in "iauw di atas gunung. Sesudah mengucap terima kasih kepada sekalian keluarga )u dan )an 4eng "oo(in& %o Kak "oo'(in dan para "oo'su di kelenteng Siang'in'koan& Sun -iok Hong dan kawan'kawan segera turun gunung untuk mengantarkan kereta'kereta pio itu ke kota 4ee'lam. Sesampainya di kota -iok'san'tien yang terletak di arah selatan dari pegunungan $go'liong'san& haripun telah men(elang sen(a kala. 2aka terpaksa Sun -iok Hong dan kawan'kawan bermalam di sebuah rumah penginapan untuk kemudian berangkat ke kota 4ee'lam keesokan harinya. "api sungguh tidak dinyana& ketika semua orang sedang tidur dengan nyenyaknya& tiba'tiba di luar rumah penginapan telah terdengar suara ribut'ribut& hingga Sun -iok Hong (adi terbangun dan lekas'lekas membangunkan -iok "ien dan kusir untuk bersiap sedia. Dari teriakan orang'orang yang berlarian kian kemari& mereka mendengar teriakan'teriakan& <Kawanan perampok datang menyerbuA. +erampok datang menyerbuA<. Ketika -iok Hong berlompatan keluar dengan membawa -olok $aga Kembar& di luar rumah penginapan tampak sinar api obor yang terang benderang. )eberapa liauw'lo kelihatan mengurung tempat itu sambil berteriak'teriak mengancam penghuni penginapan& yang (adi sangat ketakutan. Seorang bertubuh tinggi besar
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dengan berewok yang tebal& berdiri di muka pintu dengan bersen(atakan sebilah golok Kwan'to di tangannya dan berseru& <2ana itu bocah she Sun yang mengumpat di

siniB. #yoh& lekas'lekas keluar untuk menerima a(alnyaA<. Setelah berkata demikian& matanya yang seolah'olah berapi'api itu disapukan ke arah ruangan dalam penginapan. Di belakang orang tinggi besar itu ada pula seorang muda yang bersen(ata sebatang tombak Hong'eng'chio. Sun -iok Hong yang melihat dan mengenalinya segera (adi sangat mendongkol& karena orang itu bukan lain daripada )un +in "iauw& yang telah kabur dari )u'kee'chung bersama sisa liauw'lonya sewaktu menderita kekalahan dari kepungan Sun -iok "ien dan para kusirnya. Semula -iok Hong menyangka bahwa kawanan berandal itu dikepalai oleh Huithian' eng 2a "ay +iauw atau Ko'san'houw 4e Kiu Kong& ternyata kepala pen(ahat itu ia tidak kenal sama sekali. )u +in "iauw& yang pernah men(adi pecundangnya& kini rupanya telah menghasut kepala berandal itu untuk merampas pula kereta'kereta yang dilindunginya itu. )egitu melihat -iok Hong tampil ke muka dengan diiringi oleh adik sepupunya& kepada berandal yang ber(enggot tebal dan berusia kira'kira tigapuluhan itu segera ma(u sambil membusungkan dadanya dan berkata& <Sudah lama aku ingin minta penga(aran dari Sun -iok Hong& apakah engkau ini benar'benar orang yang kumaksudkan ituB<. <#ku yang rendah ini memang bernama Sun -iok Hong< sahut si pemuda sambil memberi hormat sebagaimana layaknya. <2ohon tanya she dan nama saudara<. <#ku bernama 4ia #h Han< kata kepala berandal itu& <oleh karena aku mahir mempergunakan golok Kwan'to& maka orang orang di kalangan Kang'ouw memberikan aku nama (ulukan "oa'to Han atau Han si -olok )esar. Setiap kali engkau mengantar pio& engkau selalu mampir ke tempat kediaman Hui'thian'eng .si garuda terbang/ dan Ko san'houw .si harimau yang melewati gunung/& tapi sama sekali tidak mau bersahabat denganku. #pakah itu bukan berarti bahwa engkau memandang rendah kepadakuB. Hari ini hendak ku(a(al sampai dimana kelihayanmu<. Kemudian dengan gerakan secepat kilat& ia ayunkan goloknya untuk menabas batok kepala -iok Hong& hingga si pemuda lekas berkelit untuk menghindarkan bacokan tersebut. )ersamaan dengan itu& -iok Hong pun tidak tinggal diam untuk tidak balas menyerang sang lawan dengan secara tunai. -iok Hong (uga bermaksud untuk menun(ukkan <giginya< terhadap lawan ini& yang telah berani menantangnya. Dengan tidak segan'segan lagi& iapun telah putar goloknya bagaikan baling'baling cepatnya& hingga disuatu saat 4ia #h Han terdengar men(erit ngeri& <#hA<& ketika goloknya ditabas putus men(adi dua potong oleh -olok $aga Kembar. Sementara )u +in "iauw yang khawatir si (enggot kena dilukai& lekas'lekas ma(u mener(ang dan menusukkan u(ung tombaknya ke arah ulu hati -iok Hong sambil membentak& <#ku datangA<. Si pemuda she Sun tersenyum dingin sambil berkata& <)agus sekaliA. Kitapun masih punya perhitungan lama yang belum dibereskanA<. Setelah berkata demikian& dengan sebat ia miringkan sedikit badannya& kemudian membarengi membacok pada tombak itu dan kakinya pun menendang sambil membentak& <Enyahlah engkau ke sanaA<. )u +in "iauw yang tidak menduga akan

diserang secara demikian cepat dan ganas& sudah tentu sa(a (adi gugup dan tak keburu mengegos. +ada pertempuran yang lampau& -iok Hong telah berlaku lunak sekali padanya& maka dengan tombak kutung (adi dua& badannya mencelat ber(ungkir balik di udara dan (atuh beberapa kaki (auhnya. )ertepatan dengan itu& -iok Hong telah membacok ganas sekali saking gusarnya& sehingga dengan (eritan seram )u +in
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

"iauw rebah di tanah dengan mandi darah dan bahu kanannya telah terpapas hampir putus oleh bacokan golok mustika -iok Hong. 4ia #h Han yang melihat begitu& lekas'lekas mengambil sebilah golok "oa'ma'to dari tangan anak buahnya. !a ma(u mener(ang Sun -iok Hong untuk menolong )u +in "iauw yang sudah tidak berkutik lagi. "api 4ia #h Han hanya dapat bertahan tiga (urus sa(a dari ter(angan -iok Hong& selan(utnya lagi'lagi golok "oa'ma'to telah kutung kena tertabas oleh -olok $aga Kembar. <#iiiiA<& katanya dengan putus asa. -iok Hong segera menghentikan serangannya karena ia merasa (engah (uga melihat lawannya tak berdaya menghadapi goloknya sendiri. !a bertanya sambil membentak& <#pakah engkau masih hendak melan(utkan pertempuran iniB. #tau hendak bertanding dengan tangan kosongB. #ku bersedia untuk meladenimu. KatakanlahA<. Kali ini 4ia #h Han beru merasa gentar akan kegagahan dan kelihayan si orang she Sun. Dia yang mahir mempergunakan golok Kwan'to& masih sukar mengalahkannya& apalagi (ika bertempur dengan tangan kosong& yang memang dia kurang mahir. 4ara bagaimanakah dia dapat meladeni Sun -iok HongB. Dengan menebalkan muka& 4ia #h Han terpaksa mengangkat kedua tangannya memberi hormat kepada si pemuda she Sun sambil berkata& <Sungguh tidak benar apa kata si orang she )u& bahwa ilmu kepandaianmu (auh lebih rendah daripadaku. Kenyataannya engkau masih tepat untuk men(adi guruku<. Sun -iok Hong yang tidak bermaksud mendesak terus terhadap seseorang yang sudah mengaku kalah& lantas memasukkan goloknya ke dalam serangka. -iok Hong menghampiri 4ia #h Han dengan sikap yang ramah tamah dan tersenyum lebar sambil berkata& <4ia 1o'hia& ternyata engkau telah memu(iku dengan secara berlebihlebihan dan mohon maa5 sebesar'besarnya (ika aku telah salah tangan melukaimu<. Sementara 4ia #h Han yang melihat Sun -iok Hong adalah seorang pemuda yang rendah hati dan tidak sombong& iapun (adi merasa girang dan (engah atas perbuatannya yang sekasar tadi. !a lekas'lekas minta maa5 atas kecongkakannya dan segala perbuatannya yang tidak baik tadi. <0ika tidak berkelahi& kita tidak men(adi sahabatA< -iok "ien menyelak dengan wa(ah yang berseri'seri.

Demikianlah& semen(ak hari itu dan selan(utnya& -iok Hong dan kawan'kawan (adi bersahabat akrab dengan 4ia #h Han& yang ber(an(i akan selalu membantu melindungi kereta'kereta pio Hin 1iong +io Kiok yang kelak akan melewati daerah (agaannya di situ. "atkala kemudian kedua pihak saling berpisah& ternyata )u +in "iauw yang terluka parah telah menghembuskan napasnya yang terakhir. Sun -iok Hong lalu memerintahkan para kusirnya untuk membuat kuburan dan mengubur mayat )u +in "iauw sebagaimana layaknya. Setelah menaklukkan 4ia #h Han dan membunuh kepala berandal )u +in "iauw& maka nama Sun -iok Hong (adi semakin termashur dan disegani oleh (ago'(ago silat di kalangan Kang'ouw. Sedangkan para cabang atas di kalangan 1iok'lim selalu berpikir dahulu sampai beberapa kali& (ika mereka berniat untuk merampok keretakereta pio Hin 1iong +io Kiok yang dikepalai oleh $go'seng'to'ong Sun -iok Hong. Dengan begitu& keributan itu pun telah selesailah sampai di situ& semua orang kembali pula ke kamar masing'masing. 4ia #h Han dan anak buahnya kembali ke atas
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

gunung dengan rasa menyesal karena main sembarangan percaya sa(a hasutan )u +in "iauw yang hendak mengadudomba dia dengan Sun -iok Hong. Ketika -iok Hong dan rombongannya tiba di 4ee'lam dan menyerahkan barangbarang angkutannya ke tempat yang ditu(u& maka lugas merekapun telah selesai sampai disitu. ;oo;

VI
DE$-#$ mengambil kesempatan selagi istirahat untuk beberapa hari lamanya& -iok Hong telah menyambangi gurunya "hio 4iam Kui di kantor angkutan -ie 4ee +io Kiok. ,rang tua itu (adi girang bukan main dapat ber(umpa kembali dengan muridnya& setelah mereka saling berpisah dan tidak bertemu muka 6; tahun lamanya. 3sia 4iam Kui tatkala itu telah mencapai =; tahun dan tenaganyapun sudah (auh berkurang daripada waktu 6; tahun yang lampau. +engurusan kantor angkutan -ie 4ee +io Kiok itupun telah diserahkan kepada anaknya& "hio Kin -ie. Handai taulan -iok Hong yang masih membantu dalam kantor angkutan gurunya& seorang demi seorang telah datang bertemu dan saling ber(abatan tangan dengan rasa akrab sekali. Setelah saling memberi hormat dan menanyakan tentang keselamatan diri dan peker(aan masing'masing& 4iam Kui lalu mempersilahkan -iok Hong dan -iok "ien masuk ke ruangan tengah& dimana mereka duduk mengobrol sambil minum teh wangi untuk melepaskan dahaga. <Sudah banyak tahun aku tidak men(umpaimu< kata "hio 4iam Kui& <engkau tentunya sibuk sekali selama itu& bukanB<. -iok Hong mengangguk sambil men(awab& <)enar. "elah 6; tahun lamanya murid

berpisah dengan guru& tapi karena peker(aan amat sibuk& ditambah dengan pamanku telah menutup mata& maka aku tak dapat meninggalkan peker(aan di "hian'cin barang seke(appun. Kali ini karena kereta pioku dirampok orang dan pio'suku telah menemui a(alnya dalam pertempuran dengan si perampok& aku terpaksa keluar (uga untuk mengantarkan sendiri pio itu kemari. Dengan demikian& aku mendapat kesempatan yang terbaik untuk menyambangi guru. #ku belum tahu bagaimana keadaan kesehatan guru selama beberapa waktu iniB<. <#ku sendiri selalu baik'baik sa(a< kata orang tua itu. <2enurut cerita kawan'kawan dan handai taulan di kalangan Kang'ouw& kini namamu telah semakin tenar di daerah "iongkok 3tara dan terkenal dengan nama (ulukan $go'seng'to'ong. #pakah kabar ini benarB<. <$ama (ulukan $go'seng'to'ong itu adalah milik guru< sahut Sun -iok Hong dengan perasaan agak (engah& <maka aku punya kemampuan apakah yang melampaui ilmu kepandaian guruB<. <,mbak di lautpun mempunyai waktu surut dan pasang< kata "hio 4iam Kui& <maka kalau $go'seng'to'ong yang tua mundur ke belakang& maka sudah selayaknya $goseng' to'ong yang muda tampil ke muka. $ama (ulukan ini dapat hidup langgeng sehingga di masa datang& sedang kemashuranmu itu bukan sa(a karena engkau sendiri yang telah membuat namamu semakin tenar di kalangan Kang'ouw& tapi (uga berbarengan dengan engkau menghidupkan dan memuliakan nama'nama keluarga Sun dan "hio hingga kelain (aman. #ku girang sekali (ika semua kabar yang telah kudengar itu semua benar dan bukan isapan (empol belaka<. -iok Hong lalu merendahkan dirinya sendiri atas pu(ian gurunya yang sangat muluk itu.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Selagi mereka masih asyik mengobrol& tiba'tiba kasir dari -ie 4ee +io Kiok berlari masuk dengan tersipu'sipu dan menyampaikan beberapa patah perkataan dengan bisik'bisik di telinga induk semangnya itu. "hio 4iam Kui yang menerima laporan tersebut (adi berubah wa(ahnya& sambil mengerutkan alisnya dan menghela napas pan(ang kemudian ia menggelenggelengkan kepalanya. "ampaknya ada sesuatu hal yang membuat 4iam Kui tidak enak hati. <-uru sudah berusia agak lan(ut< kata Sun -iok Hong yang merasa heran melihat sikap orang tua itu yang tiba'tiba sa(a kelihatan berubah& <oleh karena itu& segala peker(aan di kantor baiklah diserahkan kepada puteramu. Hari ini& kalau aku tidak keliru& guru tengah menghadapi sesuatu persoalan yang agak pelik. Kalau guru tidak berkeberatan& murid bersedia untuk membantu memecahkan persoalan yang sulit ini<. "hio 4iam Kui kembali menghela napas dan men(elaskan persoalannya sebagai berikut:

<+ersoalanku ini agak pan(ang untuk diceritakannya< katanya. <+ada ; tahun yang lampau& ketika melindungi pio dan lewat di gunung $go'tay'san& aku telah dicegat oleh seorang kepala berandal bernama 1ie Kiam Hong yang hendak merampok kereta'kereta pioku. Kepala penyamun ini ilmu silatnya sangat lihay& mahir mempergunakan pelbagai sen(ata serta mempunyai liauw'lo yang tidak sedikit (umlahnya. Setelah berhasil kukalahkan dan kabur entah ke mana perginya. "iga tahun kemudian& ia telah muncul lagi dan mencari diriku untuk menuntut balas. Kali ini ia tidak mencegatku di (alan sunyi& tapi datang sendiri ke sini menantangku untuk bertempur dengannya. Karena ia begitu mendesak& akhirnya aku terpaksa meladeninya (uga dan ia kembali dapat kukalahkan dengan menggunakan ilmu golok +at'kwa'to. "idak kapok dengan kekalahan itu& ia ber(an(i akan balik kembali dalam waktu tiga tahun<. <)erselang tiga tahun lamanya& benar sa(a 1ie Kiam Hong telah datang kembali menantangku& hingga kita bertanding pula untuk kedua kalinya. Hasilnya& ia kembali menderita kekalahan dan ber(an(i akan datang lagi tiga tahun kemudian& dan begitu seterusnya. 0ika dia selalu masih kena dikalahkan olehku& pasti dia akan datang kembali dengan tidak bosan'bosannya. Demikianlah katanya disetiap waktu hendak meninggalkan kantor -ie 4ee +io Kiok. 3siaku kian lama kian bertambah tua& sedang tenagaku pun kian berkurang dan rupanya ia bertekad untuk mengalahkanku. Kini aku benar'benar sudah payah& sudah terlampau lemah untuk dapat meladeninya. Di kantor& aku tidak mempunyai pio'su yang dapat menandinginya& maka aku merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan nama baikku............< <Kalau begitu& mengapa dahulu guru tidak membunuhnya sa(aB< kata Sun -iok Hong dengan rupa mendongkol. <2embunuh orang gampang& tapi kita harus pikirkan bagaimana akibat'akibatnya nanti< sahut "hio 4iam Kui. <#ku sama sekali tidak menduga bahwa si orang she 1ie itu mempunyai hati yang begitu keras dan selalu balik kembali setiap > tahun sekali dan berdaya upaya untuk mengalahkanku...........<. <)iarlah murid menggantikan guru untuk melawannya< kata Sun -iok Hong dengan hati yang mantap. <0ika engkau hendak menggantikanku untuk bertempur dengannya< kata "hio 4iam Kui& <itupun tidak ada salahnya. Hanya engkau harus berhati'hati& sebab setiap > tahun sekali dia akan balik kembali& ilmu kepandaiannya selalu bertambah lihay sa(a. !lmu tin(unya yang terakhir& yakni yang bernama )eng'houw'hui'thauw atau harimau galak membalikkan kepalanya& sesungguhnya amat lihay dan senantiasa
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dipergunakannya dengan secara tiba'tiba untuk membokong selagi kita sibuk melayaninya dengan golok. #ku sendiri hampir sa(a kena diperdayakannya& syukur (uga aku berlaku cukup (eli hingga pukulan mautnya selalu (atuh di tempat yang kosong. Dia sendiri berbalik kena ditendang sehingga (atuh melosoh dan menderita

luka'luka ringan. Kalau engkau hendak coba meladeninya& perlu sekali engkau berlaku waspada dan (angan sampai ter(ebak oleh siasatnya yang licik itu<. -iok Hong ber(an(i akan memperhatikan segala petun(uk orang tua itu. !a ber(alan keluar dengan diiringi oleh Sun -iok "ien dan kasir 1o Ho 0ie yang datang membawa kabar itu. Di muka kantor -ie 4ee +io Kiok benar sa(a sudah menanti seorang laki'laki berperawakan tinggi besar yang berusia empatpuluh tahun lebih& wa(ahnya bengis dan menyoren sebilah golok "oa'ma'to yang bentuknya tebal dan beratnya tidak kurang dari >; kati lebih. !a tampak berdiri disitu dengan rupa yang tidak sabaran dan menggerutu tidak ada habis'habisnya. )egitu keluar berhadapan dengan orang laki'laki itu& -iok Hong segera menyo(a sambil bertanya& <#pakah'Ho'han ini adalah 1ie Kiam Hong Su'huB<. ,rang laki'laki itu menatap wa(ah Sun -iok Hong sambil kemudian membentak& <Engkau ini siapaB. 1ekaslah engkau panggil si tua bangka she "hio itu keluar men(umpai akuA<. <#ku ini bukan lain daripada Sun -iok Hong dari kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok di "hian'cin< sahut si pemuda. <-uruku "hio 4iam Kui sudah (emu bertanding denganmu yang selalu kena dipecundanginya. -uruku mengirim aku yang men(adi muridnya untuk bermain'main denganmu sehingga engkau men(adi puas dan (emu untuk bertempur lagiA<. <"utup bacotmuA< bentak 1ie Kiam Hong. <Engkau bocah yang baru disapih bukanlah tandinganku yang setimpal. +ergilah panggil gurumu untuk meladenikuA<. -iok Hong menertawainya sambil berkata& <Dalam kantor kami di sini& kini telah diadakan suatu aturan tertentu. Siapa yang belum mampu mengalahkanku& tidak berhak menantang guruku. "uan telah beberapa kali bertempur dengan guruku& tapi engkau selalu kena dipecundangi. ,leh sebab itu& dimana ada aturan engkau memonopoli bertanding dengan Kiok'cu kami sa(aB. #iiii& engkau ini betul'betul tidak tahu diriA<. Sambil berkata demikian& si pemuda tudingkan (ari tangannya ke arah 1ie Kiam Hong& yang (adi gemetar karena amarah yang mendadak bergolak di dalam hatinya. ,rang she 1ie itu menganggap dia telah dihina dihadapan orang banyak oleh seorang yang (ustru dianggapnya masih bocah itu. !a membentak dengan suara menggeledek& <Dasar bocah tak tahu penyakitA. 0ika engkau berani buka mulut besar& tentunya engkau punya (uga kepandaian yang cukup menge(utkan orangA. $ih& terima bagianmuA<. Dengan gerak yang hampir tidak kelihatan karena saking cepatnya& 1ie Kiam Hong segera melancarkan pukulannya dalam siasat +ai'san'in'ciong atau dengan kedua tin(u mendorong lautan& kedua tin(unya menyodok dada si pemuda. -iok Hong yang kini sudah punya banyak pengalaman dan lihay ilmu silatnya& segera menangkis tin(u

si orang she 1ie yang hampir menumbuk dadanya dengan Hoat'in'kian'gwat atau menghalau awan untuk melihat rembulan. )ersamaan dengan itu& cekalannya telah dipergunakan menurut cekalan ilmu Eng'(iauw'kun .ilmu ceker garuda/ untuk menyergap pergelangan tangan pihak lawannya.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

1ie Kiam Hong (adi terke(ut dan dengan sebat melancarkan pukulan maut yang bernama )eng'houw'hui'thauw itu. -iok Hong segera pergunakan tin(unya untuk <membeset< serangan tersebut. Kemudian ia menyapu kaki 1ie Kiam Hong dengan gerakan secepat kilat hingga si orang she 1ie yang tak keburu berkelit& dilain saat telah (atuh terlentang dengan kedua kaki <menuding< langit. !a (atuh di tanah bagaikan daun yang gugur dari tangkainya dan merasakan pinggangnya sakit bukan buatan. Dalam pada itu& -iok Hong tinggal berdiri tegak& menghentikan serangan'serangan selan(utnya sambil mengawasi 1ie Kiam Hong. <Sudah cukupkah sebegitu sa(aB. #tau perkelahian ini masih perlu (uga kiranya untuk diperpan(angB< katanya tenang. 1ie Kiam Hong tidak menyahut barang sepatah katapun& tapi lekas'lekas berbangkit sambil menghunus goloknya. -iok Hong (uga segera ma(u sambil menghunus golok Siang'liong'touw'cu'to dari dalam serangkanya. "anpa banyak bicara lagi& mereka telah bertempur dengan mempergunakan golok masing'masing. Dengan hanya memperhatikan beberapa (urus yang diperlihatkan pihak lawan dalam permainan goloknya& -iok Hong segera mengetahui bahwa 1ie Kiam Hong ini boleh diakui sebagai salah seorang ahli golok yang lihay sekali& gesit gerakannya dan berbahaya setiap serangan yang dilancarkannya. 2aka -iok Hong pun tidak berani sembarangan berlaku lengah dalam pertempuran ini. +ertempuran berlangsung dengan cepat dan beberapa belas (urus telah dilampaui dengan hampir tak terasa lagi. +ara pio'su& pegawai -ie 4ee +io Kiok dan orang luar yang datang berkerumunan di muka kantor angkutan untuk menonton keramaian& tak berbeda dengan orang'orang yang sedang ber(ualan di pasar. Selama pertempuran itu berlangsung& diam'diam 1ie Kiam Hong mengeluh di dalam hatinya. Diluar dugaannya& ilmu kepandaian Sun -iok Hong ternyata tidak di bawah kepandaian gurunya "hio 4iam Kui. 0ika ia diberi kebebasan untuk memilih& ia lebih suka bertempur dengan "hio 4iam Kui daripada Sun -iok Hong yang selain tinggi ilmu silatnya& tenaganyapun masih penuh dan hebat sekali. #nehnya& -iok Hong seolah'olah tidak mau mengalahkan musuhnya dalam waktu yang terlampau cepat& dia tak mau membuat malu atau melukai lawannya. !nilah syarat utama yang dimiliki oleh Sun -iok Hong semen(ak ia berguru kepada !t Kak Sian'su. +ikirnya& (ika musuh itu akhirnya kena dikalahkan (uga& biarlah ia merasa rela dan tidak mendendam kekalahannya itu di dalam hati untuk selama'lamanya. )enar kepandaian 1ie Kiam Hong cukup tinggi& tapi -iok Hong dapat menyudahi pertempuran itu dengan (alan menabas goloknya sehingga putus dalam waktu beberapa (urus sa(a lamanya. "api& akibat daripada perbuatannya ini tentunya akan

menyebabkan rasa penasaran yang tidak kecil di dalam hati orang she 1ie itu. )ahkan bisa (uga karena ke(adian itu& permusuhan di antara mereka akan berlangsung dengan berlarut'larut sehingga tak ada habis'habisnya. -iok Hong hendak mencegah sedapat mungkin agar tidak ter(adi peristiwa yang kelak dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak enak bagi dirinya dan gurunya. 3ntuk memperoleh kebaikan bagi kedua pihak& -iok Hong telah berlaku cukup bi(aksana dengan bertempur tanpa menggunakan mulut goloknya yang sangat hebat itu. Dan untuk tidak menun(ukkan kelemahan dirinya& ia desak 1ie Kiam Hong dengan cara yang tidak mengenal kasihan& hingga 1ie Kiam Hong (adi kelabakan dan matanya berkunang'kunang melihat sinar golok si pemuda she Sun yang menyamber mengurung tubuhnya bagaikan naga yang sedang mengaduk gelombang di lautan.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

"atkala ia sedang sibuk untuk berusaha memecahkan kurungan sinar golok lawannya itu& tiba'tiba penglihatannya telah dibikin kabur oleh puluhan golok yang mengepung dirinya dari segala (urusan. Ketika sebilah golok menyamber ke batok kepalanya& Kiam Hong luput menangkisnya dan berteriak ngeri& <2atilah aku sekali iniA< katanya. )ersamaan dengan itu& Kiam Hong merasakan golok Sun -iok Hong menabas kepalanya sedemikian dahsyatnya hingga pada detik itu (uga ia (atuh roboh di tanah tanpa sadarkan diri. Sementara orang banyak yang menyaksikan kelihayan Sun -iok Hong yang begitu menge(utkan hati& sudah barang tentu (adi sangat kagum dan menyambut kemenangannya atas si orang she 1ie dengan tepuk sorak yang riuh sekali. -iok Hong kemudian menyuruh seorang pegawai mengambil setimba air& yang lalu disiramkan pada kepala 1ie Kiam Hong yang (atuh pingsan itu. Sesaat kemudian ia siuman dan mendapatkan dirinya telah basah kuyup disiram air. +ada waktu ia memeriksa kepalanya& dengan tangannya yang merabah kepalanya itu& ternyata di situ tak kedapatan darah barang sedikit (uga& hingga Kiam Hong yang melihat begitu lantas paham bahwa -iok Hong tidak berniat mencelakainya. Diam'diam ia merasa berterima kasih atas kebaikan lawannya& kalau tidak niscaya disaat itu (uga (iwanya telah berpulang ke alam baka. 2elihat Kiam Hong telah siuman& -iok Hong buru'buru mengangkatnya bangun sambil meminta maa5 bahwa ia barusan telah kelepasan tangan tanpa ia sendiri dapat mencegahnya. Kiam Hong yang semula hendak melan(utkan pertempuran itu& ketika melihat sikap -iok Hong yang begitu rendah hati dan hormat& hatinya (adi girang dan lalu berkata& <1o'tee& ternyata engkau adalah seorang yang bi(aksana. #ku harus merasa malu atas perbuatanku yang semberono itu. )ersamaan dengan itu aku bersumpah dihadapanmu bahwa semen(ak hari ini dan selan(utnya& aku 1ie Kiam Hong yang

semula telah bersumpah untuk mengalahkan "hio 4iam Kui sehingga aku memperoleh kemenangan& kini aku sudahi persoalan ini sampai disini& berhubung engkau telah berlaku baik hati mengampuni nyawaku. Selamat tinggal Siauw'eng'hiong& semoga engkau memperoleh kema(uan pesat dalam usahamu dikemudian hari<. -iok Hong mengantarnya sampai di luar pekarangan kantor -ie 4ee +io Kiok& dimana Kiam Hong memberi salam perpisahan kepadanya dan meninggalkan tempat itu dengan langkah yang lebar. "hio 4iam Kui (adi sangat girang atas kemenangan muridnya itu& hingga ia perintahkan orang'orang bawahannya untuk menyediakan sebuah me(a per(amuan sebagai tanda pemberian selamat menang perang kepada -iok Hong& kepada siapa ia memu(i& <2uridku& ternyata engkau dapat berlaku keras dan lemah lembut dengan sekaligus. !ni sesungguhnya tidak kuduga sama sekali. 0ika selan(utnya engkau bisa berbuat demikian& sudah (elaslah bahwa engkau akan dapat mempertahankan namamu sebagai salah seorang tokoh silat yang terbesar dalam *imba +ersilatan di "iongkok 3tara<. Sun -iok Hong tidak men(adi sombong atau kepala besar karena pu(ian gurunya yang begitu muluk& malah sebaliknya merendah dan mengatakan& bahwa semua itu adalah merupakan (asa daripada orang yang men(adi gurunya (uga. Kalau tidak& bagaimana caranya ia dapat berbuat demikian dan mengenal tatakrama dalam dunia persilatanB. "hio 4iam Kui (adi gembira sekali mendengar (awaban sang murid dan ia menahan -iok Hong& -iok "ien dan para kusirnya berdiam di kota 4ee'lam hingga > atau @ hari lamanya& kemudian baru pulang ke kota "hian'cin dengan perasaan hati lega dan bangga atas kemenangan'kemenangan yang diperolehnya selama itu.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

;oo; SES#2+#!$%# di kota "hian'cin& musim semi sudah hampir berganti dengan musim kemarau& sedang tahun kera(aan Kong'sie telah hampir berakhir. Karena pemerintah )oan'ciu yang memerintah di "iongkok pada masa itu kian hari kian bertambah buruk& maka negeri'negeri lain yang kuat dan berpengaruh& sehari demi sehari telah berani menun(ukan tingkah laku yang sombong dan menganggap remeh. Diantaranya& terhitung bangsa 0epang yang paling brutal dan tidak mengenal aturan. +ara gelandangan bangsa 0epang yang mendapat bimbingan dari pemerintah mereka untuk memata'matai dan merongrong negeri "iongkok& mengacau dengan seenaknya di pelabuhan'pelabuhan dalam wilayah "iongkok 3tara. )er(ual beli dengan paksa& dengan (alan kekerasan dan dengan gertakan& memperkosa kaum wanita baik'baik serta memperdayakan anak negeri yang bodoh& merupakan keistimewaan mereka di negeri orang. 1ebih'lebih dalam hal

memperdagangkan obat bius seperti madat& mor5in& dan lain sebagainya. Setiap kali mereka melakukan ke(ahatan& mereka segera kabur ke konsesi asing& sehingga polisi )oan'ciu tidak mudah dapat menangkap atau menghukum mereka. Sedangkan pemerintahan )oan'ciu yang memang mereka takuti& seolah'olah membutakan mata dan menulikan kuping atas segala perbuatan gila'gilaan yang telah diperbuat oleh kawanan manusia'manusia gelandangan itu. Di antara tempat'tempat yang pernah dikacaukan mereka& kota "hian'cin terhitung sebagai kota yang paling malang. Selain kota "hian'cin terletak dekat dengan kota +akkhia& kedudukannya pun tergolong sebagai salah sebuah pelabuhan dagang yang ramai dan besar di tepi lautan +ak'hay& yang (uga merupakan pelabuhan yang terdekat dengan beberapa propinsi timur& 4in'huang'tao& 4ing'tao& dan lain sebagainya& dimana bangsa 0epang mempunyai konsesi'konsesi. ?aktu Sun -iok Hong dan adik sepupunya -iok "ien pulang ke "hian 4in dan mengurus kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok& mereka kerap menerima laporan tentang pelbagai macam ke(ahatan dan perbuatan yang sangat menantang terhadap bangsa "ionghoa yang men(adi tuan rumah dalam negaranya sendiri. "ernyata di sana tidak terdapat orang yang suka menghiraukan tantangan'tantangan itu& hingga -iok Hong dan adik sepupunya gusar bukan main mendengar kabar tersebut. Diantara rombongan para gelandangan bangsa 0epang itu& terdapat seorang yang bernama Kimura Shiro& seorang ahli 0udo yang baru berusia antara 8 atau 7 tahun& berperawakan gemuk katai dan kuat sekali tenaganya. Ketika itu& Kimura Shiro bertugas sebagai pe(abat dinas istimewa berkedudukan di kota "hian 4in. Disamping memata'matai soal'soal ketentaraan& iapun turut campur dalam penyelundupan barang'barang gelap dan obat bius ke seluruh "iongkok& dengan Konsul mereka selalu melindungi segala perbuatan dan usaha rakyatnya yang tidak baik itu. Kaki tangan Kimura Shiro selain terdiri dari beberapa belas orang bangsanya& iapun punya begundal'begundal bangsa Korea dan para buaya darat "ionghoa yang moralnya sudah terlampau be(at dan tak mungkin dapat diperbaiki lagi. 2engambil barang'barang atau makan makanan orang tanpa mau membayarnya& sudah men(adi kebiasaan kawanan ba(ingan ini. )ahkan karena tak ada orang yang berani menentang atau melawan atas perbuatan mereka yang tak punya malu itu& banyak macam lagi kegaduhan yang telah mereka timbulkan tanpa mengindahkan di tanah siapa mereka sekarang berada. )egitulah& (ika mereka sudah kenyang makan dan mabuk'mabukan di kedai'kedai yang pemiliknya selalu mandah tanpa berani menentang apa'apa& Kimura Shiro lalu
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

menga(ak begundal'begundalnya memasuki rumah'rumah penduduk yang terdapat banyak kaum wanita yang berparas cantik& yang lalu digertak dan diperkosa sesukanya. Seolah'olah rumah penduduk itu adalah rumah pelacuran& dimana

sembarang orang boleh keluar masuk tanpa merasa segan'segan lagi. Semakin para penghuninya ketakutan& semakin berani dan semakin kurang a(ar pula kelakuan mereka semua. +ada suatu ketika& ada seorang anak dara yang waktu berpapasan dengan si Kimura telah diganggu dan hendak di(adikan korbannya. $ona itu telah mencoba melawan& hingga saking gusarnya (ago 0udo ini telah menyekal nona itu dan lalu dibantingnya sehingga tulang iganya patah dan meninggal saat itu (uga. Demikian (uga seorang laki'laki yang hendak ma(u menolongnya& telah dikeroyok oleh kawanan buaya darat itu dan kemudian diceburkan ke dalam laut. Setelah itu& mereka bersorak'sorai kegirangan. Kabar'kabar yang memanaskan hati orang itu telah sampai ke telinga Sun -iok Hong setelah ia pulang dari 4ee'lam. -iok Hong marah bukan kepalang dan menggebrak me(a sambil berseru& <Hai& sungguh kurang a(ar sekali perbuatanperbuatan iblis katai ituA. 0ika di negeri orang mereka berani melakukan segala perbuatan yang gila'gilaan serupa itu& entahlah bagaimana (adinya (ika kita berada di tanah air mereka sendiriA. ,rang lain boleh gentar dengan mereka& tapi aku Sun -iok Hong bukanlah orang yang bisa diperlakukan dengan seenaknya sa(aA. 0ika rakyatnya dihinakan& negaranya pun pasti akan diin(ak'in(ak orangA. #ku bersumpah akan melabrak kawanan ba(ingan asing itu sehingga mereka kapok akan perbuatan mereka ituA<. +ada petang hari itu (uga Sun -iok Hong senga(a menu(u ke kedai minum di sisi pelabuhan& dimana Kimura dan para begundalnya kerap bergelandangan mencari mangsa di petang hari. Selagi asyik ber(alan'(alan dengan langkah perlahan'lahan& tiba'tiba -iok Hong melihat orang'orang yang semula lalu lalang di (alanan dengan tenang& (adi bingung dan ber(alan separuh berlari sambil berkata'kata& <1ekas menyingkir& Kimura dan begundal'begundalnya tengah datang menu(u ke siniA<. 2endengar kata'kata yang diucapkan orang itu dengan rupa ketakutan seperti itu& -iok Hong (ustru telah berkata pada dirinya sendiri& <Sungguh kebetulan sekali. Sekarang hendak kutengok bagaimana tampangnya si pengacau katai ituA<. Diwaktu orang'orang di (alan menyingkir secepat mungkin& adalah si pemuda she Sun yang tetap tinggal ber(alan'(alan dengan tenang& meski di dalam hati ia selalu bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. )eberapa orang yang tidak kenal dan mengira -iok Hong seorang desa yang baru pernah berkun(ung ke dalam kota& diam'diam merasa khawatir akan keselamatan dirinya& tapi tidak berani memberitahukan peristiwa apa yang akan ter(adi selan(utnya. Karena rasa takut kepada kaki tangan Kimura yang kadang'kadang suka menyamar sebagai rakyat biasa& membuat orang'orang yang berhati kecil semakin

khawatir kalau'kalau mereka nanti dianiaya oleh para begundalnya si iblis katai yang ke(i dan tak mengenal perikemanusiaan itu. Dari ke(auhan& Sun -iok Hong melihat seorang 0epang yang bertubuh gemuk katai tengah ber(alan mendatangi dengan diiringi oleh beberapa orang begundalnya bangsa Korea dan "ionghoa di kiri kanannya. )eberapa begundal yang lainnya mengikuti mereka dari arah belakang. Selama ber(alan di (alan raya& tidak sedikit orang laki'laki atau perempuan yang berpapasan dengan Kimura dan begundal'begundalnya ditempiling atau ditendang& tanpa diketahui apa salah atau dosanya. Setelah itu& mereka tertawa terbahak' bahak
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dan bersorak sorai. seolah'olah semua itu merupakan suatu permainan yang sangat menyenangkan hati. Kian lama mereka kian mendekat ke arah Sun -iok Hong& yang masih sa(a ber(alan dengan tenang tanpa menghiraukan para ba(ingan yang tampaknya sudah agak mabuk itu. <Sungguh besar sekali nyalinya bocah ituA< kata Kimura ketika dengan sekonyongkonyong ia melihat Sun -iok Hong tengah ber(alan mendatangi ke arahnya. <#yoh& lekas seret dia dan hantam hingga setengah matiA<. Dua orang begundal bangsa Korea dan "ionghoa yang hendak mencari muka dihadapan induk semangnya& tanpa ayal lagi segera hendak mencekal Sun -iok Hong. Sebelum keburu turun tangan& mereka (adi terkesiap waktu menyaksikan <sang mangsa< merandek dan menatap wa(ah mereka dengan angker sambil dengan cepat menggerakkan kakinya untuk melibat mereka. Disaat itu (uga& begundal'begundal Kimura merasakan ter(angan dua tangan yang keras ke arah dada mereka dan.......)eeekA ........)eeeekA& mereka (atuh terlentang dan men(erit kesakitan karena diri mereka terbanting ke tengah (alan rayaA. !tulah siasat "ui'cong'bong'goat atau menolak (endela untuk men(enguk rembulan yang telah dilancarkan -iok Hong. <Hai& engkau berani melawan anak'anak Dewa 2atahariB< teriak Kimura dengan bi(i mata seakan'akan hampir meloncat keluar karena amat marahnya. <#yoh& keroyok dia& hantam habis'habisanA<. "anpa diperintah sampai dua kali& para pengiring Kimura yang semua paham ilmu 0udo& segera ma(u dengan serentak untuk menyekal Sun -iok Hong. -iok Hong yang sudah pernah mendengar cerita orang tentang kelihayan 0udo 0epang& sudah barang tentu tidak berani menganggap enteng lawan'lawannya itu. -iok Hong segera bersiap melakukan perlawanan kilat. )egitu melihat beberapa orang begundal Kimura menghampiri dirinya untuk mengepungnya& -iok Hong lekas mengambil posisi dengan membelakangi pagar tembok& kaki tangannya segera dikasih beker(a untuk menumbuk& menyabet& menyodok atau menendang musuhmusuh

itu. Dengan gerakan secepat angin& dalam sedikit waktu sa(a -iok Hong telah membuat beberapa orang begundal begundal itu (atuh terlentang& tengkurup dengan kepala ben(ut atau badan babak belur. Kimura (adi sangat penasaran dan segera melompat ma(u dengan maksud membanting mampus si pemuda& yang berlaku berani mati itu dengan melukai anak'anak Dewa 2atahari. Kalangan pertempuran men(adi sunyi dan tegang& hanya terdengar tindakantindakan kaki anak buah Kimura sa(a yang lari serabutan keluar kalangan pertempuran. 2ereka melihat induk semangnya ma(u perlahan'lahan sambil kedua lengannya diangkat kemuka& (ari'(arinya terbuka lebar& dengan sikapnya yang garang. Kimura telah siap untuk menyerang -iok Hong& yang semula dianggap begitu gampang untuk dibanting& seperti ia membanting anak dara beberapa waktu yang lampau. -iok Hong tetap berdiri& ia tidak menyerang& tapi matanya dengan ta(am mengawasi si ahli 0udo yang berpangkat Dan !! itu. Dengan sikap ini& ia ingin men(a(al sampai dimana kelihayan cekalan Kimura& yang dengan perlahan tapi tetap& ma(u menghampirinya. Ketika Kimura berhasil mencekal dada dan lengan ba(u -iok Hong& terdengarlah teriakan'teriakan begundal'begundalnya si 0epang itu& <)anting diaA. +atahkan batang lehernyaA<. Sementara Kimura yang hendak membanting lawannya dengan tidak kepalang tanggung& segera menggoncang'goncangkan tubuh -iok Hong dengan keras& untuk mencari'cari saat yang baik dan............<4iaaaat........A<. Kimura Shiro telah menyerang sambil memekik keras
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dengan siasat "omoi'nage atau membuang lawan sambil men(atuhkan diri. "api sayang& hasil dari bantingannya itu sungguh diluar dugaan si ahli 0udo dan para begundalnya. )egitu -iok Hong dilempar oleh musuhnya& dengan segera ia membarengi memutarkan tubuhnya dalam siasat %auw'cu'hoan'sin atau alap'alap membalikkan badan& berputar di udara dan (atuh di suatu tempat yang terpisah beberapa belas kaki (auhnya dengan kedua kakinya mendahului turun ke muka bumiA. 2aksud Kimura Shiro dengan siasat "omoi'nage itu ialah untuk membenturkan kepala lawannya ke tembok. 0elas dapat dilihat dari caranya ia membanting& yakni semula digoncanggoncangkan dahulu tubuh sang lawan& lalu dengan cepat sekali ia menarik sambil kaki kanannya ditun(angkan di perut lawan& lalu sambil terlentang di tanah ia lepaskan tubuh lawannya di udaraA. Sungguh diluar dugaannya& -iok Hong mendarat tepat beberapa tindak lagi dari tembok& malah mendaratnya dengan kedua kaki terlebih dahulu. <)ageroA< memaki Kimura dengan amat sengitnya. !a merasa sangat kecewa dengan bantingannya yang pertama itu& yang belum pernah gagal meminta korban pada waktu'waktu yang lampau. Setelah itu& ia ma(u lagi menghampiri -iok Hong. Kali ini -iok Hong tidak menunggu sampai Kimura menyerang& dengan cepat ia mendahului mener(ang dengan siasat Hek'houw'tauw'sim atau harimau hitam

mencuri hati& tin(unya meluncur ke arah ulu hati si 0epang. Kimura cukup gesit untuk mengelakkan serangan itu& sambil mengegos ia balas menyerang dengan siasat Kataguruma atau membanting dengan putaran pundak. "angan kirinya hendak memegang lengan kanan -iok Hong yang sedang mener(ang ulu hati& sedang tangan kanannya menyamber ke arah dada. 2elihat demikian& -iok Hong batal menyerang& sebaliknya ia berkelit dan menyekal tangan Kimura yang hendak mencengkeram dadanya. Kimura kaget sekali dengan perobahan siasat itu& karena ia tidak menduga -iok Hong dapat membatalkan serangannya demikian cepat dan berbalik hendak menangkap tangannya. "idaklah percuma ia diberi pangkat Dan !! oleh perguruan 0udo di 0epang dahulu karena iapun segera dapat mengambil putusan dengan melompat ke belakang untuk memperbaiki posisinya& lalu sambil menggeram ia membabat dengan tangan yang (ari'(arinya tegang lurus ke arah batang leher -iok Hong. "erdengarlah suara bentrokan yang keras di tengah'tengah lapangan pertempuran itu dan Kimura tampak tergoncang kuda'kudanya karena -iok Hong telah menangkis dan sekaligus berhasil menangkap tangan itu. Sambil memperberat tubuhnya dengan ilmu 4ian'kin'tui atau terpendam karena berat ribuan kati& dengan ilmu ini ia seolaholah nancap di tanah sehingga kedua kakinya itu tak bergerak sedikitpun. Dengan demikian& sia'sia sa(a Kimura menarik untuk membanting atau melepaskan tangannya yang dicekal si pemuda. Kimura salurkan tenaga ke arah lengannya& dengan itu ia berniat untuk mendesak serta memutuskan tenaga dalam Sun -iok Hong. Sayang& si orang she Sun pun tidak tinggal diam sa(a lalu semakin mempererat cekalannya dengan ilmu "hiat'see' ciang. "ampak tangan Kimura gemetar& mukanya meringis menakutkan dan akhirnya berteriak& <#mpun...........A<. )ersamaan dengan suara itu& -iok Hong tiba'tiba melepaskan kedua cekalannya sambil membetot. Kimura terhuyung ke depan& tapi mendadak ia (adi berdiri tegak dengan mata melotot& bagian depan celananya yang bagaikan kedodoran karena kebesaran& kontan basah dengan air...........seninyaA& lalu roboh bercokol ke belakang. Karena -iok Hong telah menyerang selagi lawannya terhuyung dengan siasat "hian'su'kay'in atau ra(a langit membubuhi stempel& kepalannya menumbuk ubun'ubun Kimura dengan keras.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

-iok Hong menantikan di tengah kalangan pertempuran sambil memasang mata ke arah gundal'gundal musuhnya. Suasananya (adi tambah tegang& waktu tampak Kimura merayap bangun dan berkata kepada anak buahnya dengan gusar& <Hai& tong nasi& bantulah aku menangkap orang 4ina celaka ituA<. 1alu dengan tindakan sempoyongan ia hampiri si pemuda& yang diam'diam merasa kagum (uga akan semangat banteng orang 0epang itu.

"api& -iok Hong tidak lagi ingin memberi hati untuk orang yang mengeroyok dirinya. ?aktu Kimura menerkam& ia telah putar tubuhnya& yang hanya terpisah sedikit sa(a dari lawan. Dengan demikian ia dapat mengelakkan serangan itu dengan manis sekali& berbareng dengan itu ia lantas ulur kedua tangannya menangkap kedua tangan Kimura. #nak buah si 0epang yang melihat demikian& segera melancarkan pukulan'pukulan dan tendangan'tendangan yang tidak mengenal ampun ke arah -iok Hong. Sesaat kemudian mereka baru sadar& ternyata yang berteriak'teriak (usteru Kimura sendiri& karena sewaktu mereka menyerang serentak. -iok Hong yang bermata (eli telah dapat melihat dan segera membetot sambil mendorong tubuh lawannya untuk mewakilkan ia menerima <hadiah< itu. Hal mana& sudah tentu telah membuat Kimura yang keliru dikeroyok (adi men(erit(erit bagaikan babi yang sedang disembelih. -iok Hong yang menyaksikan peristiwa tersebut& mau tak mau (adi tertawa geli dalam hatinya. Kemudian ia gunakan suatu loncatan dengan siasat "ay'peng' ciongthian atau garuda mener(ang ke angkasa& tubuhnya mencelat keatas pagar tembok dan ia menuding Kimura dan para gundal'gundalnya sambil membentak& <Hai& kawanan tikus hutanA. #yoh& enyahlah kamu dari siniA. 0ika lain kali kamu berani datang lagi mengacau di sini& akan kubikin tiada seorangpun anatara kamu mampu kembali ke tempat kediamanmuA<. Sementara Kimura Shiro dan anak buahnya yang telah mengetahui bahwa si orang she Sun tidak boleh dibuat gegabah& tanpa banyak bicara segera kabur sambil memapah Kimura& masuk ke daerah konsesi 0epang. Sedang Sun -iok Hong kembali ke kantor Hin 1iong +io Kiok dengan perasaan puas dan gembira. "atkala itu& kepala polisi pemerintah )oan'ciu yang bertugas di kota "hian'cin adalah seorang kaum bangsawan )oan yang bernama "ong Sin Hui& seorang )u' kie(in .lulusan militer/ yang berdisiplin dan (u(ur. ?aktu mendengar peristiwa perkelahian Sun -iok Hong dengan Kimura Shiro& ia segera paham bahwa Konsul 0epang pasti takkan mau tinggal diam dalam menanggapi perkara keributan ini. 1ebih'lebih karena Kimura yang bertugas sebagai pe(abat dinas istimewa dan terkenal sebagai (ago 0udo (empolan& telah kena dipecundangi oleh Sun -iok Hong& sehingga menderita luka'luka yang tak dapat dikatakan ringan di dalam tubuhnya. "ong Sin Hui mendapat 5irasat tidak baik& karena (ika nanti Konsul 0epang itu mengadu kepada atasannya& tentu persoalan ini akan men(adi tambah gawat dan -iok Hong bisa di5itnah orang dengan secara ke(i. 3ntuk mencegah ini& ia lalu memerintahkan seorang polisi berpakaian preman mengundang si pemuda she Sun dari Hin 1iong +io Kiok& untuk dengan diam'diam menghadap ke kantornya. Setelah Sun -iok Hong datang& "ong Sin Hui lalu menasehati agar si pemuda segera memindahkan kantornya ke suatu tempat yang terletak agak (auh dari kota

"hian'cin. <Kalau tidak< katanya& <pasti engkau akan mengalami bencana besarA<. Sun -iok Hong yang mendengar nasihat tersebut& tidak lupa menyatakan terima kasihnya& tapi ia tambahkan (uga dengan berkata& <"ong "ay'(in< demikian -iok Hong mulai. <"ay(in sebagai seorang yang bertanggung (awab penuh atas tata tertib di kota "hian'cin ini& seharusnya bertindak dengan cara keras& tegas dan menurut hukumTiraikasih
Website http://kangzusi.com/

hukum yang telah ada untuk melindungi rakyat yang diperlakukan orang dengan sewenang'wenang. "idak heran sekarang bangsa 0epang telah berani bertindak diluar batas kesusilaan& tanpa memandang muka lagi kepada pihak yang berwenang seperti anda ini. #pakah barang kali "ay'(in mendapat ancaman& sehingga "ay'(in (adi ketakutan setengah mati terhadap merekaB<. "ong Sin Hui yang mendengar kecaman tersebut& sebagai seorang yang berhati (u(ur& ia tidak men(adi gusar& malah telah membenarkan kata'kata itu. "idak lupa ia menyampaikan duduknya perkara yang benar tentang politik pemerintah )oan'ciu terhadap bangsa 0epang. Sambil menghela napas& ia berkata& <1o Sun& aku tidak salahkan kecamanmu itu& tapi engkau tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya tengah kuhadapi kini. #ku sendiri bukan takut pada bangsa 0epang& terus terang sa(a aku memang takut melanggar perintah 1o'hud'ya .Kok'bo atau !busuri 4ie Hie& ibu kandung kaisar Kong Sie& 4eng "ek 4ong/. )eliau melarang aku dengan keras untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan bangsa 0epang. Karenanya& aku tak berdaya untuk bertindak sebagaimana tugasku sebagai seorang kepala polisi<. <Sikap "ay'(in yang selalu mengalah kepada bangsa 0epang itu< kata Sun -iok Hong& <pasti takkan memberi akibat yang baik bagi diri "ay'(in sendiri. 2ereka yang diberi kelonggaran se(engkal& kesudahannya akan minta hingga sedepa. 0ika diberi bahu& mereka akan minta kepala. Siasat ini kesudahannya akan menyulitkan kita (uga<. <#pa katamu itu< kata "ong Sin Hui& <memanglah benar dan masuk di akal. "api& kenyataannya sangat berat dan membuatku serba salah. 0ika aku mengalah& sudah pasti aku akan diin(ak oleh bangsa 0epang& (ika aku bertindak sebagai seorang kepala polisi yang berwenang& aku akan dapat marah dari !busuri. 4obalah pertimbangkan olehmu& (ika engkau berada dalam kedudukanku& cara bagaimanakah engkau mestinya bertindak terhadap persoalan yang rumit iniB<. -iok Hong (adi bungkam se(enak& berhubung dia sendiripun (ika ditempatkan pada kedudukan "ong Sin Hui disaat itu& benar'benar akan sulit (uga untuk dapat memecahkan persoalan yang sepelik itu. !apun terpaksa minta maa5 atas

kecamannya yang hanya menuruti perasaan hatinya sa(a& sama sekali tidak ia pikirkan bagaimana prakteknya nanti. Syukur (uga disaat itu suatu pikiran baru telah muncul dalam hati si pemuda she Sun& yang lalu berkata kepada kepala polisi she "ong itu sebagai berikut: <"ay'(in& aku ada suatu saran untuk mencegah kaum gelandangan asing itu datang mengacau pula ke dalam kota "hian'cin<. "ong Sin Hui menanyakan saran apa yang sedang dipikirkan si pemuda& Sun -iok Hong lalu men(awab& <#ku ini adalah seorang rakyat biasa& kalau sampai ke(adian aku berkelahi dengan siapapun& itu merupakan satu perkara yang tidak aneh dan biasa sa(a. #ku belum puas sebelum menghantam sehingga mereka kapok dan merasa segan untuk membikin ribut lagi di dalam kota. #gar tidak menyukarkan "ay'(in& aku akan berpura'pura mabuk dalam perkelahian itu& karena orang yang mabuk tidak sadar akan segala perbuatannya. #pakah "ay'(in dapat menyetu(ui usulku iniB<. <Siasat yang baik sekaliA< "ong Sin Hui memu(i. <0ika perkelahian itu ter(adi di luar kota& ditambah lagi engkau berpura'pura mabuk& sudah tentu bukan men(adi tanggung (awabku untuk mengusik'usik urusan ini<. Sun -iok Hong (adi girang dengan (awaban itu& segera ia minta diri untuk pulang ke kantor Hin 1iong +io Kiok untuk berembuk dengan adik sepupunya -iok "ien. 2ereka telah mupakat agar perusahaan angkutan Hin 1iong +io Kiok menghentikan dahulu usahanya untuk sementara waktu& kemudian memindahkan kantor mereka ke SeeTiraikasih
Website http://kangzusi.com/

pou'tun yang terletak ; lie (auhnya di luar kota "hian'cin. See'pou'tun ini merupakan sebuah kota kecil yang keadaannya boleh dikatakan ramai (uga karena penghuninya mencapai (umlah ;;; sampai dengan >;;; orang banyaknya. Setelah selesai menyewa rumah untuk tempat kediaman& maka diam'diam -iok Hong telah menyuruh orang bawahannya menyiarkan kabar burung di daerah kota "hian'cin& teristimewa yang berdekatan dengan konsesi 0epang& bahwa Sun -iok Hong tidak berani tinggal dalam kota "hian'cin& hingga selekas mungkin pindah ke See'pou'tun. Semen(ak kena diha(ar oleh Sun -iok Hong dan keliru dikeroyok oleh anak buahnya sendiri& Kimura Shiro meringkuk di ran(ang dalam keadaan luka'luka di asramanya di dalam konsesi 0epang. ?aktu mendengar kabar bahwa Sun -iok Hong telah pindah ke See'pou'tun karena ketakutan& hatinya (adi gusar bukan main dan segera memikirkan (alan untuk menuntut balas. Karena dia masih dalam keadaan sakit& dengan segera ia memerintahkan salah seorang anak buahnya yang bernama $akao %oshikawa yang terkenal lihay ilmu 0udo& untuk menga(ak = orang kaki tangannya pergi menyatroni Sun -iok Hong di See' poutun. 2ereka menyamar sebagai orang'orang "ionghoa dan membawa sen(ata ta(am yang disembunyikan di bawah pakaian masing'masing. 2eski mereka bertu(uh menyamar sebagai orang'orang "ionghoa& tidak urung

bentuk wa(ah dan gerak'gerik mereka menun(ukkan dengan (elas& bahwa mereka semua adalah bangsa 0epang. 1ebih'lebih mereka sukar menghindarkan kepalsuan mereka diwaktu bercakap'cakap& yang aksen dan caranya sama sekali tidak mirip dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang'orang "ionghoa. #pa mau dikata& selagi mereka mencari'cari di mana tempat kediamannya Sun -iok Hong& tiba'tiba mereka telah dapat dilihat oleh salah seorang anak semang Sun -iok Hong yang bernama 1auw Hui. !a segera melaporkan kepada induk semangnya tentang kedatangan mereka itu. <"ernyata siasatku telah kelihatan hasilnya< kata -iok Hong sambil tersenyum. <Sekarang hendak kupasang (aring untuk men(ebak mereka sekalian<. <,rang yang memimpin kawanan gelandangan 0epang itu< kata 1auw Hui& <adalah seorang yang bertubuh tegap dan agaknya bertenaga kuat sekali. Demikian (uga dengan perawakan keenam orang anak buahnya itu. Harap Su'hu suka berlaku hatihati<. <"ak usah engkau khawatir< kata si pemuda she Sun& <aku ada satu cara untuk menghadapi mereka<. Setelah itu& ia panggil Sun -iok "ien& untuk bersama'sama 1auw Hui dan seorang anak buah yang lainnya bersembunyi di dalam hutan yang terletak kira'kira 69 lie (auhnya di luar kota See'pou'tun. !a sendiri& sudah menukar pakaiannya dengan seperangkat pakaian yang ringkas& lalu membawa sebilah badik beracun yang diselipkan di pinggangnya. !a senga(a ber(alan'(alan ke dalam pasar& dimana ia kebetulan melihat dari ke(auhan %oshikawa sedang bertanya dengan menggerakgerakkan tangannya kepada seorang yang kebetulan di(umpai di (alan raya. <Sudah tentu dia hendak menanyakan di mana tempat tinggalku< pikir si pemuda. Ketika ketu(uh orang gelandangan itu melan(utkan pula per(alanan mereka& -iok Hong lalu senga(a mendekati. 2ereka ber(alan tanpa mengindahkan orang lain yang ber(alan mondar mandir di situ& hingga orang banyak (adi merasa seram. Setelah dapat mengenali siapa orang'orang itu& lekas'lekas mereka menyingkir (auh'(auh untuk mencegah pertikaian.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

<)agus& memang beginilah cara mereka yang paling kuharapkan< kata -iok Hong di dalam hatinya. Dengan menyingkirnya orang banyak dari (alan raya& ia dapat bergerak dengan leluasa (ika bertempur nanti. ?aktu kedua pihak saling berpapasan& %oshikawa dan kawan'kawannya (adi merandek memandangi si orang she Sun. Kemudian salah seorang diantaranya menuding kepada Sun -iok Hong dengan maksud memberitahukan kepada induk semangnya& <!ni dia orangnya yang sedang kita cariA< katanya dengan keras. <Siapa engkauB< bentak %oshikawa yang masih ragu'ragu. <Hm.............A. )erdirilah biar kuat& sehingga engkau tidak roboh waktu mengetahui siapa akuA< kata -iok Hong menge(ek. <#ku adalah Sun-iok Hong& orang yang telah mengha(ar Kimura ShiroA<. 2endengar kata'kata itu& %oshikawa (adi sangat gusar. Kemudian sambil memberikan tanda kepada kawan'kawanya untuk mengurung si pemuda& ia segera

ma(u ke tengah kalangan. Sikap menyerangnya sama benar dengan apa yang pernah diperlihatkan oleh Kimura& yakni kedua lengan diangkat kemuka& yang kiri lebih tinggi sedikit dari yang kanan& waktu ma(u ia tidak melangkah& hanya kaki kirinya bertindak sambil menyeret kakinya yang kanan. %oshikawa tergolong satu tingkat lebih rendah daripada Kimura dalam urusan pangkat 0udo. "api& tidaklah dapat dikatakan bahwa orang yang berpangkat Dan !! selalu dapat mengalahkan orang yang pangkatnya lebih rendah& karena dengan kepandaian khusus serta kelincahan& seseorang dapat (uga mengalahkan atau merobohkan oang yang pangkatnya lebih tinggi. +angkat <Dan< diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian atau pengalaman seseorang kepada ilmu tersebut. -iok Hong lalu ke suatu sudut& dengan membelakangi tembok ia menantikan datangnya $akao %oshikawa beserta kawan'kawan. 0alan raya (adi lowong dan sunyi& tak seorangpun kelihatan di situ kecuali 8 orang yang sedang mengurung seorang "ionghoa. <4iaaaaaatA< %oshikawa telah memecahkan kesunyian dengan teriakannya yang santar sambil menabas batang leher Sun -iok Hong dengan telapak tangannya. Si +emuda lekas geser kaki kirinya sambil mengelak sedikit& dan baru sa(a tangan itu lewat di atasan kepalanya& %oshikawa telah melancarkan tendangan ke arah dadanya. Kali ini ia tidak sungkan'sungkan lagi untuk membalas& sambil geser tubuhnya ke kanan& tangan kirinya menahan kaki lawan dan berbareng dengan itu& tin(u kanannya menotok sedikit bagian paha lawannya yang lemah dan...............<#hA<. %oshikawa berteriak saking geli dan kagetnya& karena pukulan -iok Hong tepat mengenai paha mudanya. <Kurang a(arA< bentak %oshikawa yang (adi semakin gusar dan sengit. 1alu ia mener(ang dengan maksud menabrak (atuh lawannya& baru kemudian <mengunci< dengan siasat Shime'wasa atau ilmu cekikan 0udo. -iok Hong pasang matanya dengan ta(am ke arah %oshikawa yang sedang menerkam& ia tunggu sampai tubuh lawannya itu datang dekat benar& baru dengan cepat ia mengegos sambil melancarkan siasat serangan "ok'pek'hoa'san atau dengan sebelah tangan membelah gunung Hoa'san. "elapak tangannya memenggal batang leher %oshikawa dengan satu teriakan& <#aaaaaaaaaA< dan ........<)ukA<. %oshikawa tanpa dapat ditahan lagi telah menabrak tembokA. -iok Hong tertawa mengakak. %oshikawa cepat bangkit& walaupun masih merasa pusing karena bertabrakan dengan tembok. Setelah itu ia menghunus sen(atanya sambil memberi isyarat& yang
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

memang telah diatur dimuka kepada anak buahnya& untuk dengan serentak mereka

mener(ang -iok Hong. Sementara Sun -iok Hong yang melihat gelagat tidak baik& lekas'lekas pergunakan siasat %an'cu'chut'lim atau burung walet terbang keluar rimba& tubuhnya mencelat ke luar kalangan pertempuran dan kabur menu(u ke dalam rimba& dimana Sun -iok "ien dan 1auw Hui serta seorang anak semangnya tengah menantikan musuh. "idak sadar bahwa semua itu adalah siasat belaka& %oshikawa dan kaki tangannya segera menge(ar bagaikan sekawanan pemburu yang sedang mengepung binatang buruannya. "atkala berke(ar'ke(aran sehingga 69 lie (auhnya dan akhirnya tiba di suatu (alan kecil di dalam rimba yang sunyi dan (arang dilewati manusia& barulah -iok Hong berhenti. Di situ ia memberi isyarat dengan siulan kepada adik sepupu dan dua orang semangnya& yang segera ma(u dari kiri kanan untuk membantunya melawan %oshikawa dan enam orang anak buahnya. 2elihat -iok Hong tengah berdiri menantikan beserta -iok "ien dan kawankawannya& %oshikawa merandek dan dengan ta(am melirik ke arah musuh'musuhnya berkumpul. Setelah itu mereka berpencar& lima orang menghampiri -iok "ien& 1auw Hui dan kawannya& sedang %oshikawa sendiri bersama seorang kawannya menghadapi -iok Hong. #hli silat 0epang itu yang menganggap -iok Hong takut kepadanya& segera ma(u untuk mener(ang terlebih dahulu dengan siasat De'ashi'barai atau dengan kaki membanting lawan. "angan kanannya bergerak menyamber ke arah dada& tangan kirinya ke lengan ba(u -iok Hong. Dengan siasat ini& ia bermaksud dengan tiba'tiba dan keras membetot tubuh lawannya ke samping kiri& sambil kaki kirinya dipalangkan di atas mata kaki kanan lawan. Dengan demikian& keseimbangan lawan akan buyar dan dengan mudah sa(a ia dapat merobohkan lawannya itu. -iok Hong segera menyampok& lalu dengan gerakan kilat ia telah berada di belakang %oshikawa& yang (adi terke(ut sewaktu mendapat kenyataan bahwa musuhnya mendadak sudah <hilang< dari pemandangannya. )erbarengan dengan itu& ia rasakan tubuhnya terangkat sedikit& lalu terputar'putar di udara untuk akhirnya <terbang< dan menghantam pohonA. "ernyata waktu berada di belakang lawan. -iok Hong sambil membungkukkan badannya telah berhasil menghimpit kedua belah kaki %oshikawa yang lalu diputar dengan keras sembari memutar badannya sendiri. %oshikawa rasakan kepalanya pusing& seku(ur badannya ngilu dan matanya berkunang'kunang. 3ntuk tidak menun(ukkan kelemahan dirinya sendiri& ia segera bangkit dan mengambil badiknya yang tergeletak di tanah& yang mungkin ter(atuh waktu ia dilemparkan. #cuh tak acuh& dipungutnya badik itu dan dengan satu pekikan nyaring ia menyerang -iok Hong secara tiba'tiba. -iok Hong geser kaki kanannya untuk mengelakkan tikaman& sungguh diluar dugaannya& tikaman %oshikawa itu hanya satu gerak tipu sa(a. ?aktu tikaman kedua

mener(ang& -iok Hong lekas'lekas berkelit& tapi............<)rettttA< ba(u bagian bawah ketiaknya (adi tersobekA. "ercetuslah suara tertawa %oshikawa yang pan(ang dan seram& karena ia merasa puas sekali dengan hasil serangannya itu yang telah melukai kulit musuhnya. 2eski tidak parah& tapi mengeluarkan (uga sedikit darah. )agaikan orang kesetanan& %oshikawa menyerang lagi& serangannya bertubi'tubi dan dahsyat mengarah bagian'bagian tubuh yang mematikan.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

-iok Hong berkelit& mengegos& lompat mundur untuk mengelakkan seranganserangan itu& hingga pada suatu saat ia dapat menggunakan siasat Eng'(iauw'kun untuk menyekal pergelangan tangan %oshikawa sambil menyerang dengan siasat Keng'thian'tang'tee atau menge(utkan langit& menggetarkan bumi. 0ari'(ari tangannya terpentang lebar dan kaku mencengkeram muka lawannya. "erdengar %oshikawa men(erit tertahan dan tampak dengan tiba'tiba ia melepaskan badiknya& lalu roboh bergulingan ke belakang sembari menutup muka dengan kedua telapak tangannya. Dari celah'celah (arinya merembes keluar benda cair kental merah.........darahA. <#ku tak dapat melihatA. #ku tak dapat melihatA< teriak %oshikawa serak& <#ku telah men(adi butaA<. #nak buah $akao %oshikawa yang tidak dapat kesempatan untuk membantu karena takut salah turun tangan& segera menimpuk dengan badiknya. Dengan mudah sa(a -iok Hong dapat mengelakkan& setelah itu dengan siasat Kui'seng'tek'tauw atau bintang Kui menendang gantang& ia menendang dada lawannya yang (adi terpental dan memuntahkan darah dari mulutnya. Dilain pihak& Sun -iok "ien bersama dua orang kawannya telah ma(u mener(ang kelima orang gelandangan yang lainnya dengan toya dan golok. 1awan yang hanya bersen(atakan badik sa(a& sudah tentu tidak mungkin memperoleh kemenangan. Setelah pertempuran berlangsung beberapa (urus lamanya& seorang diantaranya telah kena dirobohkan. %ang seorang pecah kepalanya& sedang seorang yang lainnya menderita luka'luka parah& hingga mereka meringkuk di sisi (alan dalam keadaan tidak ingat orang. Dua orang gelandangan lainnya& yaitu seorang Korea dan seorang 0epang yang berniat kabur& terlebih dahulu telah dikepung oldi Sun -iok "ien dan dua orang kawannya. Setelah kedua pihak bertempur dengan amat hebatnya& mereka itupun telah kena (uga dirobohkan dan (atuh pingsan. Setelah ketu(uh orang itu telah dirobohkan dan (atuh pingsan& barulah -iok Hong menga(ak -iok "ien dan anak'anak semangnya meninggalkan rimba itu secepat mungkin. ,rang'orang 0epang telah cukup terkenal diantara rakyat "ionghoa sebagai orangorang (ahil dan suka mengacau disana sini& maka tiada seorangpun suka datang menolong atau melaporkan ke(adian tersebut kepada kantor polisi setempat. Diantara

mereka yang pernah dianiaya& dirugikan serta dicemarkan kaum wanitanya& segera mengambil kesempatan membalas dendam selagi musuh'musuh mereka itu tidak ingat orang. Dengan tidak segan'segan mereka lalu memukuli orang'orang gelandangan yang pingsan itu sehingga pecah batok kepalanya dan mati& kemudian membakar mayat'mayat mereka di dalam hutan sehingga men(adi abu. Demikianlah pembalasan rakyat yang lemah kepada mereka bertu(uh. Kemudian Sun -iok Hong menga(ak Sun -iok "ien& 1auw Hui dan beberapa anak semangnya pindah ke Shanghai untuk mencari na5kah di sana. ;oo;

VII
)E*S#2##$ dengan itu& 4iang'bun'(in atau ahli waris )ie 4iong +ay& Ho -oan Ka telah membuka rumah perguruan silat 4eng )u Hwee di Shanghai. Ho -oan Ka yang pernah mendengar nama Sun -iok Hong dan mengagumi kepandaian ilmunya yang tinggi dan semangatnya yang patriotis.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

2aka pada suatu hari datanglah Ho -oan Ka untuk berkun(ung ke tempat kediaman Sun -iok Hong serta mengundangnya untuk membantu menga(ar silat di rumah perguruan silatnya. Disamping men(adi guru silat dari perkumpulan 4eng )u Hwee& Sun -iok Hong pun menerima undangan 0enderal +hang -iok Siang untuk menga(ar silat dalam angkatan perang yang dipimpin 0enderal itu. $ama Sun -iok Hong dengan cepat men(adi tersohor dalam kalangan persilatan di daerah barat laut "iongkok. Dalam buku ini& kami tidak menyangkut pautkan riwayat hidup Sun -iok Hong dengan masa peralihan antara pemerintah )oan'ciu dan $egara *epublik "iongkok& yang diproklamirkan oleh Dr. Sun %at Sen dan kawan'kawan seper(uangannya. Dapat dikatakan& setelah tiba pada "ahun +ertama dari $egara *epublik "iongkok& dimana rumah perguruan silat 4eng )u Hwee sedang tenar namanya diantara rakyat negeri "iongkok. -uru'guru silat kenamaan dalam 4eng )u Hwee di masa itu& selain Sun -iok Hong& (uga terhitung ahli'ahli silat cabang "ong 1ong +ay atau ilmu silat cengcorang yang bernama 1o Kong -iok& "an 4u 4eng& Kou 1u 4iang dan lain'lain. Sun -iok Hong yang mempunyai nama (ulukan $go'seng'to'ong& dalam waktu singkat telah men(adi terkenal dan membuat tidak sedikit ahli'ahli silat yang lainnya merasa iri hati. "idak (arang ada yang secara senga(a datang men(umpainya dengan maksud men(a(al ilmu kepandaiannya. "idaklah heran (ika orang'orang yang men(adi guru silat kurang ilmu kepandaiannya& dalam waktu singkat akan terguling& nama baiknya akan hancur dan rumah perguruan silatnya pasti mengalami kebangkrutan. Sedang orang'orang yang ilmu kepandaiannya sudah cukup serta mempunyai banyak kawan dalam *imba +ersilatan& barulah dapat mempertahankan diri dan hidup lebih ter(amin daripada ahli'ahli silat yang hidup menyendiri. "api semua hal di atas itupun belum dapat memberi (aminan& dan hal itupun tidak luput dialami (uga oleh

Sun -iok Hong sendiri. +ada suatu hari& setelah selesai menga(ar ilmu silat dan tengah mengobrol dengan beberapa orang rekan'rekannya di ruangan tengah gedung 4eng )u Hwee& tiba' tiba ada seorang pesuruh yang mengabarkan kepada Sun -iok Hong bahwa di luar ada seorang tamu she 1auw dari propinsi ,uw'lam yang ingin bertemu. ,rang itu kini tengah menantikannya di luar& kata pesuruh tersebut. -iok Hong menanyakan bagaimana wa(ah orang itu. Si pesuruh lalu men(awab& <"amu itu berusia kira'kira 9; tahun. !a mengenakan pakaian dari cita kasar dengan angkin yang dibuat daripada cita biru. +erawakan orang itu tegap& kekar dan kuat& romannya angker dan gerak'geriknya gesit& suatu tanda bahwa dia paham ilmu silat. !a datang ke sini bersama seorang perempuan muda yang usianya diduga baru ; tahun. !a berpakaian sebagai seorang wanita desa& tapi parasnya masih dapat digolongkan pada perempuan cantik. !a bertubuh sehat dan kuat& sedang gerakgeriknya menandakan bahwa diapun mahir ilmu silat<. <2ereka dengan aku tidak saling mengenal< kata Sun -iok Hong& <tapi tanpa sebab mereka telah datang ke sini untuk mencariku. #pakah barangkali mereka hendak men(a(al ilmu kepandaian silatkuB<. Salah seorang rekannya (adi tersenyum dan timbul pikiran untuk berkelakar. <Sun 4hit'ya yang berusia masih muda dan sudah mempunyai nama yang begitu tenar< katanya& <sudah tentu sa(a menarik perhatian banyak orang. Kali ini tidak mustahil ada orang yang datang hendak mengambil 4hit'ya sebagai menantu. Siapa tahu nasib baik 4hit'ya mulai terbuka pada hari iniB<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

-iok Hong (adi merah wa(ahnya karena (engah. "idak urung ia segera keluar (uga untuk menyambut kedua orang tamu laki'laki dan perempuan itu. <#pakah "iang'(in ini bukan 1auw Su'hu yang dikatakan oleh pesuruh kami ituB< kata si pemuda sambil mengangkat kedua tangan memberi hormat. <#ku yang rendah bernama Sun -iok Hong. )elum tahu "iang'(in ada keperluan apa datang mencarikuB<. <1o'hu she 1auw bernama +eng Kit< kata orang laki'laki setengah tua itu& <kami berasal dari kewedanaan Sin'ciu dalam propinsi ,uw'lam& murid -an Eng Hok yang menciptakan ilmu silat karena melihat burung bangau putih bertempur dengan seekor ular& yang mana kemudian menyiarkan ilmu silat tersebut dengan nama +ay'kun atau ilmu silat yang berdasarkan dari delapan (urus. 1o'hu yang semen(ak masih muda gemar ilmu silat& telah mempela(ari ilmu silat tersebut sehingga beberapa tahun lamanya. Kami berdua ayah dan anak perempuan telah (alan merantau dari satu propinsi ke lain propinsi untuk mencari guru silat dan kawan seper(uangan untuk memperdalam ilmu silat kami. Setibanya kami berdua di kota Shanghai ini& kami mendengar orang bercerita bahwa Sun 4hit'ya sangat mahir dalam ilmu Eng' (iauwkun.

Kami akan merasa girang sekali (ika Sun 4hit'ya sudi memberikan sedikit < pela(aran untuk membantu memperluas pengetahuan kami tentang ilmu kepandaianmu yang tinggi itu<. Sun -iok Hong mendengar pembicaraan orang tua itu dan langsung ia ketahui bahwa ia hendak di(a(al ilmu kepandaiannya. 3ntuk tidak menun(ukkan kelemahan dirinya sendiri& iapun menyatakan kesediaannya untuk meladeni <tantangan halus< orang she 1auw itu sambil menanyakan syarat'syarat apa sa(a yang diinginkannya. <!lmu Eng'(iauw'kun Sun 4hit'ya sudah sangat terkenal disamping ilmu golokmu yang telah membuat engkau memperoleh nama (ulukan $go'seng'to'ong< kata 1auw +eng Kit sambil tertawa& <1o'hu sendiri telah pernah (uga memperoleh nama kecil karena kemahiranku dalam ilmu silat Ho'heng'kun atau ilmu silat bangau. %ang pertama'tama& i(inkanlah aku men(a(al ilmu Eng'(iauw'kun itu<. Setelah berkata demikian& orang ,uw'lam itu berdiri tegak di ruangan tengah sambil menantikan (awaban si pemuda she Sun. -iok Hong kemudian mengabulkan permintaan 1auw +eng Kit itu. Sesudah kedua belah pihak bersiap'siap dan mengikat erat'erat angkin masingmasing& lalu -iok Hong menyo(a sambil berkata& <1auw Su'hu berkedudukan sebagai tamu sedangkan aku sebagai tuan rumah. Karena itu aku lebih suka mengalah apabila diserang olehmu sehingga tiga kali. Harap 1auw Su'hu boleh segera mulai<. 1auw +eng Kit mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. !a ma(u mener(ang dengan (urus "iang'kio'pauw'kun atau dari (embatan pan(ang meluncurkan pukulan& yang berasal dari ilmu silat +at'kun .nama singkatan dari Ho'heng'kun/& kemudian disusul dengan pukulan "ok'pek'hoa'san atau dengan sebelah tangan membelah gunung Hoa'san& yang dilakukannya dalam gerak yang luar biasa sekali cepatnya. -iok Hong lekas menggerakkan tangan kanannya dan menangkis pukulan si orang she 1auw dengan mengubah gerak Eng'(iauw'kun men(adi Kim'na'ciu& ilmu silat kaum Siauw'lim untuk menangkis serta menyergap musuh. Dengan itu ia berniat menyekal pergelangan tangan 1auw +eng Kit& tapi si orang she 1auw yang ternyata dapat bergerak sangat gesit itu& segera putar haluan untuk mele(it sambil mengirimkan satu tendangan kilat ke ulu hati Sun -iok Hong. Ketika -iok Hong menabas kaki musuh dengan telapak tangan dalam gerak "hiatsee' ciang& lekas'lekas si orang she 1auw menarik kakinya sambil melompat mundur tiga tindak (auhnya. !a bergerak sedemikian gesitnya dan tatkala mundur se(auh 7 atau : kaki& barulah ia mengulangi memasang kuda'kuda sambil tersenyum dan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

berkata& <Kelihayan 1o Sun sesungguhnya buka omong kosong belaka. 1o'hu sudah bertahun'tahun merantau di kalangan Kang'ouw dan bukan 1o'hu takabur& tapi belum pernah ada seorangpun yang sanggup bertempur denganku sampai tiga (urus. Kini 1o'hu baru menemui seorang lawan tangguh sepertimu& hingga 1o'hu (adi sangat gembira dan untuk itu 1o'hu mesti memu(i setinggi'tingginya kepandaianmu ituA<. )ersamaan dengan itu& 1auw +eng Kit segera mencelat ke atas dan bagaikan orang

ter(un ke dalam sungai& mempergunakan kedua buah tin(unya untuk menghantam batok kepala si pemuda. Sun -iok Hong yang selalu berlaku waspada& lekas menangkis pukulan dan tendangan musuh dengan secara berimbang. Karena (ika ia mampu menangkis serta mengelakkan segala serangan musuh& iapun harus selalu dapat membalasnya dengan secara tunai. Demikian (uga dengan keadaan pihak lawannya. *ekan'rekan dan para murid -eng )u Hwee yang kebetulan berada di gedung perkumpulan& semua (adi sangat gembira dapat menyaksikan pertandingan silat yang begitu berharga untuk menambah pengetahuan masing'masing. 1ebih'lebih karena kedua belah pihak sama'sama ahli dan dapat menguasai ilmu kepandaian masingmasing dengan sebaik'baiknya. Sudah barang tentu pie'bu atau pertandingan silat serupa ini (arang sekali dapat mereka saksikan hingga mereka (adi bersorak sorai dan menyambut dengan tepuk tangan riuh (ika ada salah seorang yang ma(u mendesak dengan amat hebatnya. #palagi (ika pihak yang kurang disukai mereka kena terdesak sehingga tak dapat balas menyerang. )egitulah sikap orang banyak terhadap pihak lawan dan kawan menurut anggapan masing'masing. Dari gerak'gerik yang dapat disaksikan dengan (elas& Sun -iok Hong yang berusia masih muda mempunyai kekuatan tenaga yang lebih hebat daripada 1auw +eng Kit yang usianya sudah lan(ut. Setelah pertempuran berlangsung @; atau 9; (urus lamanya& napasnya (ago tua itu tampak terengah'engah& tenaganya semakin berkurang& sedang gerakan'gerakannya men(adi semakin kendur dan terdesak. #khirnya& ia hanya dapat men(aga serangan'serangan Sun -iok Hong& tapi hampir tak dapat balas menyerang lawannya sama sekali. Sun -iok Hong yang melihat ada kesempatan baik yang tak boleh dilewatkan dengan begitu sa(a& segera ma(u mener(ang dengan dititikberatkan kepada serangan'serangan dengan tendangan dan sabetan kaki& yang pernah dipela(arinya dari !t Kak Sian'su yang terkenal dengan nama (ulukan si Kaki )esi. 1auw +eng Kit yang sudah merasa lelah menempur lawan yang lebih muda itu& sudah barang tentu men(adi amat sibuk untuk mengelakkan tendangan'tendangan kilat si pemuda she Sun yang datangnya sangat tiba'tiba itu. )iarpun ia beberapa kali berhasil menghindari serangan'serangan itu& akhirnya ia roboh (uga disapu tendangan Sun -iok Hong yang bernama Soan'hong'tui atau tendangan angin puyuh. Syukur (uga -iok Hong tidak bermaksud untuk melukainya& berhubung orang tua itu tidak bersikap bermusuhan atau membual tentang kemampuannya sendiri. "endangannya itupun hanya dilakukan untuk sekedar merobohkan orang sa(a dan sama sekali tak sampai membuat orang menderita luka'luka parah. #nak perempuan si kakek yang merasa kurang senang ayahnya dirobohkan orang& segera ma(u mener(ang sambil membentak& <)ocah she Sun& tidak perlu engkau menun(ukkan keangkeranmu terhadap seorang tua yang usianya telah lan(utA. 2ari&

engkau ladeni aku 1auw 4ay !nA<. Sudah barang tentu hal ini telah menge(utkan hati Sun -iok Hong yang hendak mengangkat bangun orang tua itu. 1ekas'lekas ia lompat ke samping untuk
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

mengelakkan tendangan si nona yang datang menyambar ke (urusannya bagaikan kilat cepatnya. $ona 4ay !n yang (uga mahir ilmu pukulan +at'kun dan ilmu pedang& men(adi sangat penasaran setelah tendangannya dapat dielakkan. Segera ia menghunus pedang yang disoren di pinggangnya dan dengan sen(ata itu ia menusuk ulu hati -iok Hong dengan siasat +ek'coa'touw'sin atau ular putih menyemburkan bisa. Hal mana telah membuat -iok Hong yang tidak bersen(ata lekas mengegos sambil melompat ke pinggir. "atkala 1auw 4ay !n mengulangi serangannya& -iok Hong kembali mengegos sambil lompat mendekat ke arah rak sen(ata& dari mana ia menyamber sebilah golok "oa'ma'to. !a menangkis tusukan pedang si nona yang menyamber dari arah punggungnya. Sret.......A. +ercikan api tampak berhamburan kian kemari dari kedua sen(ata yang saling beradu itu. Kedua lawan itu (adi terke(ut bukan main dan segera berlompatan mundur untuk memeriksa mulut sen(ata masing'masing. Kemudian barulah mereka mulai saling menyerang lagi. Kian lama pertempuran itu kian bertambah hebat& tapi sampai sebegitu (auh belum dapat diambil keputusan pihak mana yang lebih unggul dan pihak mana yang lebih lemah. )egitulah pertempuran itu telah berlangsung sebanyak 9; (urus lebih lamanya dalam keadaan yang seimbang. Selama pertempuran berlangsung& 4ay !n merasakan tenaga si pemuda bukan main kuatnya. Setiap kali ia menangkis bacokan golok sang lawan itu& telapak tangannya dirasakan linu dan gemetar& sehingga pedang yang digenggam di tangannya hampir sa(a terlepas karena tak kuat menahan desakan tenaga -iok Hong yang begitu hebat. Sementara Sun -iok Hong yang telah memperhatikan dimana letak kelemahan nona itu& segera melakukan serangan'serangan gertakan untuk membuat kalut pikiran 4ay !n. Kedua kakinya telah dipergunakannya untuk menendang dan menyapu kaki orang dengan siasat'siasat yang sangat lihay. 4ay !n terpaksa harus berlompatan ke kiri dan ke kanan dengan sibuk sekali& hingga dalam waktu seke(apan sa(a ia telah terdesak sampai di kaki tembok ruang tengah. Di situ& dalam keadaan yang sangat terdesak& ia berniat untuk mencelat ke atas dan melayang di sebelah atas kepala Sun -iok Hong untuk dapat melan(utkan perlawanan di tempat yang lebih leluasa. #pa mau dikata& begitu ia mencelat dalam siasat %an'cu'coan'liam atau burung walet menerobos tirai& ia hampir tidak dapat melihat bagaimana caranya Sun -iok

Hong telah menyergap dan menyekal kedua u(ung sepatunya. 4ay !n tak berdaya dan (atuh menggelantung dalam cekalan -iok Hong yang kuat bagaikan sepasang capit ba(a. Sedang pedang di tangannya& terlebih dahulu telah terlepas dan (atuh di atas (ubin dengan mengeluarkan suara berkontrangan. Dengan perlahan'lahan& si pemuda telah menurunkan nona 4ay !n ke atas (ubin sambil lekas'lekas meminta maa5 atas perbuatannya yang tidak sopan itu& sehingga wa(ah si nona (adi merah karena malu dan mendongkol. Dilain pihak 1auw +eng Kit (adi ketawa mengakak dan menyo(a sambil berkata& <Kelihayan Sun 4hit'ya kini telah kusaksikan dengan mata kepala sendiri. "idak salah (ika orang memberikan engkau nama (ulukan $go'seng'to'ong. Kini aku& ayah dan anak merasa benar'benar takluk dengan kepandaianmu itu. Selamat tinggal dan semoga Sun 4hit'ya memperoleh kesuksesan yang gemilang di masa depanA<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Sesudah berkata demikian& 1auw +eng Kit lalu menga(ak anak perempuannya meninggalkan gedung 4eng )u Hwee& setelah memungut pedangnya yang terlempar di (ubin itu. Sun -iok Hong mengantarkan mereka ayah dan anak sampai di luar gedung perkumpulan dan berkata& <Harap 1auw 1o'cian'pwee dan puteri tidak (adi kecil hati atas perlakuanku yang kurang sopanA<. Kemudian masuk kembali ke dalam dan disambut dengan tempik sorak riuh dari kawan se(abat dan murid'muridnya. Esok harinya& setelah selesai menga(ar silat di gedung perkumpulan 4eng )u Hwee& tiba'tiba ada seorang pelayan yang melaporkan kepadanya bahwa diluar ada salah seorang pengurus 4eng )u Hwee& %o 4u Kong namanya& yang datang minta bertemu. %o 4u Kong ini selain men(adi pengurus& (uga terhitung sebagai salah seorang muridnya (uga. -iok Hong yang menerima laporan demikian& segera keluar sendiri dan mengundang %o 4u Kong untuk masuk ke dalam. Dalam omong'omong yang singkat& 4u Kong telah menyatakan maksud kedatangannya& bahwa ia hendak men(amu guru silat itu makan minum di sebuah kedai arak yang terkenal di kota Shanghai itu. <#da apakah hingga engkau (adi repot mengadakan per(amuan segalaB< kata si ahli silat she Sun sambil tertawa. <Kemarin 1o'su telah berhasil mengalahkan (ago silat 1auw "eng Kit dan puterinya dengan sekaligus< kata 4u Kong& <karena itu& dalam kalangan persilatan di sini orang men(adi gempar dan sangat memu(i kepandaian 1o'su yang sangat tinggi dan lihay itu. Hari ini aku senga(a men(amu 1o'su sebagai pemberian selamat atas kemenangan 1o'su kemarin& bersamaan dengan itu ada suatu hal menyenangkan yang hendak kusampaikan kepada 1o'su<. -iok Hong menanyakan soal menyenangkan apa yang hendak disampaikan kepadanya. 4u Kong lalu berkata pula& <+ada hari kemarin 1o'su telah menempur (ago silat dari ,uw'lam itu dengan separuh melepas budi. 1auw 1o'cian'pwee sendiri

telah 1o'su kalahkan tanpa dia menderita luka'luka. )egitupun puterinya& 1auw 4ay !n& telah (uga 1o'su kalahkan tanpa dia (atuh roboh di tanah. 2ereka ayah dan anak sangat berterima kasih atas kebaikan hati 1o'su itu. ,mong punya omong& ada sesuatu hal yang aku hendak tanyakan tentang pendapatmu<. <+endapatB. +endapat apaB< -iok Hong balik bertanya keheran'heranan. <)egini< sahut 4u Kong. <"erus terang sa(a& aku hanya men(alankan perintah atas permintaan sahabat ayahku& yakni orang tua dan puterinya& yang kemarin 1o'su kalahkan itu. Karena ayah sering ber(ual beli barang'barang di propinsi ,uw'lam& maka ia telah berkenalan dengan salah seorang ahli silat& ialah 1auw 1o'cian'pwee yang dahulu pernah men(adi pio'su dari kantor angkutan Eng Hok +io Kiok di "iangsee dalam propinsi ,uw'lam. Kemarin& setelah bertempur dengan 1o'su di sini& 1auw 1o'cian'pwee dan puterinya telah datang berkun(ung ke rumahku. Selagi mengobrol& ia singgung'singgung (uga soal pie'bu dengan 1o'su di sini. #kupun lalu memberitahukan bahwa aku adalah pengurus perkumpulan 4eng )u Hwee dan men(adi salah seorang murid 1o'su. Setelah mengetahui aku ada sangkut pautnya dengan 1o'su& 1auw 1o'cian'pwee dengan serta merta minta bantuanku untuk menanyakan pendapat 1o'su tentang puterinya itu<. <Ha& ha& ha< -iok Hong tertawa saking gelinya. <Hanya soal itu sa(a mengapa harus mengadakan (amuan makan dan minumA<. 1alu ia melan(utkan katanya& <0ika harus menilai& harus aku akui bahwa puteri 1auw 1o'cian'pwee itu mahir sekali ilmu silatnya dan permainan pedangnya tidak dapat dikatakan (elekA<. <Dan bagaimana pendapatmu tentang .........eh.........eh...... nona 4ay !n sendiriA< tanya 4u Kong dengan rasa takut'takut.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

<$ona 4ay......< -iok Hong berhenti tiba'tiba setelah sadar bahwa yang sedang dimintai pendapatnya ialah nona itu sendiri& tapi ia melan(utkan (uga bicara dengan berkata& <Dia memang seorang wanita yang cantik (uga parasnyaA<. 4u Kong (adi girang sekali mendengar pendapat gurunya itu& lalu ia berkata& <1auw 1o'cian'pwee sangat puas sekali dengan caranya ia dikalahkan oleh 1o'su. 3ntuk membalas budi& ia telah minta perantaraanku untuk merangkap per(odohan puterinya itu dengan 1o'su. Kini mendengar pendapat 1o'su tentang nona 4ay !n& maka aku sendiripun lantas berpendapat bahwa 1o'su tentu takkan menampik untuk mengambil nona 4ay !n sebagai isteriA. Sebagai seorang perantara yang tentunya tidak ingin dicela atau kelak disesalkan oleh kedua pihak& maka hari ini aku senga(a melakukan pembicaraan dari hati ke hati dengan 1o'su. Hanya yang belum aku tahu adalah bagaimana pendapat 1o'suB. #pakah soal pernikahan ini dapat disetu(ui oleh pihakmuB<. Sun -iok Hong (adi berpikir keras& sehingga ia (adi termenung beberapa saat lamanya. !a baru tersadar waktu muridnya berkata& <1o'su& menurut pendapatku inilah sesungguhnya merupakan per(odohan yang telah ditetapkan oleh "uhan %ang 2aha EsaA<.

2ula'mula -iok Hong merasa mupakat dengan omongan muridnya itu. !a pikir& dengan mempunyai pembantu dalam yang boleh diandalkan& bukan sa(a segala urusan dapat diatur dengan dengan lancar& malahan beban di bahunya pun akan men(adi semakin ringan oleh karenanya. Setelah mengingat bahwa 1auw +eng Kit dan puterinya kurang (elas riwayat hidupnya& sedang kedatangan mereka ke gedung 4eng )u Hwee adalah bermaksud untuk <merobohkannya<& dalam hatinya lalu timbul keraguan dan bertanya pada diri sendiri& <#pakah dengan (alan menikahkan anak perempuannya denganku& mereka bukannya bermaksud hendak membalas dendam kepadaku dengan secara diamdiamB<. <Setelah mereka ayah dan anak kukalahkan< kata -iok Hong& <sekarang dengan sekonyong'konyong 1auw 1o'cian'pwee mengusulkan engkau men(adi orang perantara untuk men(odohkan anak perempuannya kepadaku. #pakah maksud orang tua itu sebenarnyaB<. <$ama 1o'su yang begitu termashur sebagai Kiok'cu dari kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok& siapakah yang tidak kenalB< kata %o 4u Kong. <,leh sebab itu& tidaklah heran (ika banyak orang mengenalmu& tapi 1o'su sendiri tidak mengenal mereka. Demikian (uga halnya dengan 1auw 1o'cian'pwee ini& kepada ayahku ia pernah mengatakan bahwa dia yang sudah berusia =; tahun dan hanya mempunyai seorang anak perempuan sa(a& yakni nona 4ay !n. !a telah mengambil keputusan untuk tidak menikahkan anak perempuannya itu dengan orang sembarangan. Dengan persetu(uan nona 4ay !n& calon'calon suami nona itu harus dapat memenuhi tiga syarat& yang antara lain diharuskan .l/mahir ilmu silat& punya nama baik dalam kalangan persilatan serta dapat mengalahkan mereka berdua ayah dan anak& . /(u(ur dan punya peker(aan yang dapat men(amin hidupnya& dan .>/cocok perangainya dengan si nona dan tidak bertabiat sombong serta punya tempat kediaman yang tetap. )anyak pemuda telah ditemui mereka dan di(a(alC tapi selalu ada sa(a yang tidak memuaskan hati nona 4ay !n. Kali ini& dia benar'benar ketemu (odohnya dan meski dia tidak berkata'kata untuk menyatakan rahasia hatinya& gerak'geriknya sudah cukuplah untuk men(elaskah bahwa dia memang Eada hatiE kepada 1o'su. Sayang sekali (ika 1o'su menampik kebaikan 1auw 1o'cian'pwee dan puterinya itu<. 2endengar keterangan %o 4u Kong itu& Sun -iok Hong (adi balik berpikir dan berkata pada dirinya sendiri& <#ku sekarang sudah berusia >; tahun& sudah bolehlah aku berumah tangga<. #khirnya ia mengabulkan (uga an(uran muridnya itu& tapi ia
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

minta tempo tiga bulan untuk berkenalan dahulu dengan pihak calon mertua dan calon isterinya dari dekat sebelum melangsungkan upacara pernikahan mereka. Hal mana& 4u Kong pun menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan kabar tersebut kepada pihak 1auw +eng Kit.

2aka sesudah puas makan minum& barulah Sun -iok Hong kembali ke gedung perkumpulan 4ong )u Hwee. Sedang %o 4u Kong sendiri pulang ke rumahnya untuk menyampaikan permintaan gurunya kepada ahli silat she 1auw itu& yang sementara ini menumpang tinggal di rumah keluarga %o. #yah %o 4u Kong yang bernama %o Hok "eng adalah seorang saudagar obat asing dan dalam negeri yang kaya raya di kota Shanghai& dimana ia membuka tiga buah toko obat besar. Semen(ak usianya masih muda& %o Hok "eng kerap pergi sendiri berbelan(a bahanbahan obat ke propinsi'propinsi Hun'lam dan Kwie'ciu& dengan menyewa pio'su untuk melindunginya. !a (adi bersahabat dengan 1auw +eng Kit& salah seorang pio'su yang kerap disewanya. +ersahabatan antara si saudagar obat dan pio'su itu sampai sedemikian akrabnya. Setiap waktu 1auw +eng Kit dan anak perempuannya merantau ke Shanghai& mereka pasti menumpang tinggal beberapa waktu lamanya di rumah keluarga %o. !tulah sebabnya ketika kedua ayah dan anak perempuan itu berkun(ung pula ke Shanghai& mereka telah mendengar tentang kegagahan Sun -iok Hong& yang di masa itu men(adi salah seorang guru silat dari gedung perkumpulan 4eng )u Hwee. Di waktu %o 4u Kong yang diminta bantuannya sebagai o5ang perantara telah kembali dan menyampaikan kabar gembira dari pihak Sun -iok Hong& sudah barang tentu %o Hok "eng turut menyatakan gembira. 1ebih'lebih karena hubungan Hok "eng dan (ago silat tua itu sudah bagai saudara kandung sa(a eratnya& maka ia telah menyatakan suka menanggung semua biaya untuk melangsungkan per(odohan 4ay !n dengan Sun -iok Hong. "iga bulan kemudian& ketika upacara pernikahan kedua orang muda itu dilangsungkan& di muka gedung 4eng )u Hwee telah didirikan sebuah mimbar untuk orang mengadakan pertun(ukan tari'tarian dan nyanyian& yang kemudian diselingi dengan pertandingan silat berhadiah yang dilakukan oleh para murid dari gedung 4eng )u Hwee sendiri. Di waktu upacara pernikahan itu dibuka& tidaklah heran (ika para pengurus& handai taulan dari Sun -iok Hong dan 1auw +eng Kit serta %o Hok "eng yang bertindak sebagai penyelenggaranya. "idak sedikit para tamu yang datang berduyun'duyun memberi selamat kepada kedua mempelai dan para walinya. 2akanan dan minuman disuguhkan kepada para tamu 'dengan tidak pernah ada putus'putusnya. Ketika tetabuhan 'dibunyikan dan nyanyian'nyanyian serta tari'tarian dipertun(ukkan dengan silih berganti dengan mendapat sambutan tempik sorak yang riuh. 2urid 4eng )u Hwee telah diminta tampil ke muka untuk mengadakan pie'bu diantara rekan'rekan sendiri di atas mimbar.

Selagi baru sa(a para murid mempertun(ukkan beberapa macam permainan golok& tombak serta pedang dan belum mendapat kesempatan untuk pie'bu& tiba'tiba dari bawah mimbar tampak melompat naik seorang laki'laki usia empatpuluhan yang bertubuh tegap dan bergerak dengan gesit. )egitu sampai di atas mimbar& segera berteriak dengan suara nyaring& <"ahan dulu semua permainan iniA< katanya. +ara murid 4eng )u Hwee (adi terke(ut lalu mereka berdiri di kiri kanan dengan mata hampir tidak berkedip.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

,rang itu berdiri menghadapi para tamu di bawah mimbar sambil berkata& <1o'hu asal dari "hay'hong'san& she 1ie bernama 1am Eng. Semen(ak usiaku masih muda& aku sudah gemar ilmu silat dan bela(ar silat kepada seorang guru yang namanya tersohor dalam *imba +ersilatan. Kedatanganku pada kali ini tak lain dan tak bukan daripada ingin berkenalan dengan Sun -iok Hong. Dari tempat yang ribuan lie (auhnya& aku telah senga(a datang kemari untuk bantu EmeramaikanE pesta pernikahan si orang she Sun dengan (alan mengadakan pie'bu bagi siapa sa(a yang sudi naik ke atas mimbar untuk memberikan pela(aran kepadakuA<. 2elihat tiada seorangpun yang suka meladeninya& ia (adi mendongkol dan sesumbar& <2ana dia si bocah she SunB. Katakanlah bahwa aku tantang ia berkelahi di atas mimbar iniA<. %o 4u Kong dan beberapa orang murid Sun -iok Hong yang berada di atas mimbar& segera menyabarkan orang itu sambil berkata <1ie Su'hu& guru kami ini tengah men(adi mempelai hingga tidak mendapat kesempatan untuk ber(umpa denganmu. 0ika 1ie Su'hu tidak berkeberatan& kami yang men(adi muridnya suka mewakilinya untuk bermain'main denganmu beberapa (urus lamanya<. 1ie 1am Eng mendengar demikian men(adi tersenyum dingin dan berkata& <Hm& macam kau yang berwa(ah begitu pucat pasi dan bertubuh kurus kering berani menandingi akuB. "engoklah tin(uku ini dan pertimbangkanlah olehmu masak' masak. 0ika tin(uku ini menghantam tulang igamu& apakah sangkamu tulang'tulang igamu itu tak akan berantakan bagaikan gubuk reyot yang diter(ang angin topanB. +aling betul segeralah engkau panggil sa(a gurumu Sun -iok Hong& agar engkau terbebas dari telapak tanganku ini.E<. %o 4u Kong yang mendengar dirinya dianggap <sepi<& karuan sa(a men(adi sangat gusar dan lalu balas mendamprat& <Engkau ini siluman dari mana yang mendadak datang dan mengacau pesta pernikahan orang di siniB. #yoh& enyahlah engkau dari sini& kalau tidak engkau harus tanggung sendiri segala akibatnya nantiA<. Sambil mengakhiri dampratannya itu& %o 4u Kong segera membarengi men(otos muka orang itu dengan siasat +a'ong'keng'ciu atau ra(a 4ouw +a ,ng menyuguhkan arak. -erakan itu amat cepat sehingga hampir tak dapat dilihat. 1ie 1am Eng yang ternyata bukan seorang yang pandai membual belaka dan tidak <berisi<& karuan sa(a tidak terima dirinya diserang orang dengan seenaknya sa(a. )egitu melihat tin(u %o 4u Kong melayang ke arah mukanya& dengan cepat ia miringkan sedikit kepalanya& tangan kirinya dipergunakan untuk menangkis& sedang

telapak tangan kanannya segera disodorkan pada iga si orang she %o dengan gerakan secepat kilat. Syukur (uga %o 4u Kong bermata (eli dan dapat bergerak dengan sebat& kalau tidak niscaya tulang iganya bisa patah dihantam oleh telapak tangan besi 1ie 1am Eng itu. )abak pertama dari pertempuran itu& kedua pihak tampak sama gagah dan gesitnya. Dalam babak'babak selan(utnya& %o 4u Kong tampak (elas telah kena terdesak& hingga dari tengah mimbar ia sekarang telah berada di suatu tempat yang hanya terpisah empat atau lima tindak lagi dari sisi mimbar. 1ie 1am Eng yang melihat kesempatan yang terbaik itu& sudah barang tentu segera ma(u mendesak dengan sekuat tenaganya. "in(unya kemudian beker(a dengan cepat dan memukul dengan bertubi'tubi hingga %o 4u Kong (adi amat sibuk menangkis dan mengelakkannya. Ketika si orang she 1ie mendesak terus& %o 4u Kong terpaksa mundur untuk menghindarkan pukulan'pukulan lawannya& hingga akhirnya ia berada di sisi mimbar dan akan (atuh terpelanting ke bawah (ika ia mundur dua tindak lagi sa(a.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Keadaan ini sudah barang tentu mencemaskan sekali hati keenam atau ketu(uh orang murid Sun -iok Hong yang berada di atas panggung. ?aktu mereka berniat akan membantu Su'heng mereka& tiba'tiba mereka teringat akan pesan guru mereka bahwa dalam pertempuran& orang tak boleh main curang dengan (alan mengeroyok. 2ereka hanya bisa menonton dengan hati khawatir dan tak berani sembarangan ma(u membantu %o 4u Kong tanpa perintah dari guru mereka. Syukur (uga selagi %o 4u Kong sudah tak berdaya dan tinggal menantikan saatnya sa(a untuk dirobohkan dan (atuh ke bawah mimbar& tiba'tiba orang telah dike(utkan dengan berkelebatnya satu bayangan manusia yang melayang ke atas mimbar bagaikan seekor garuda yang turun dari angkasa. )ayangan itu berkelebat naik dengan dibarengi oleh satu bentakan yang nyaring& <Hai& sungguh tidak sopan engkau iniA<. Dalam saat itu (uga 1ie 1am Eng yang diter(ang oleh orang yang baru datang itu (adi terdorong mundur sehingga beberapa tindak (auhnya. %o 4u Kong yang nyaris termakan ter(angan 1ie 1am Eng& lekas'lekas melompat keluar dari kalangan pertempuran dan berdiri disalah satu sudut mimbar bersama dengan saudara'saudara seperguruannya yang lain. ,rang itu bukan lain daripada Sun -iok Hong sendiri adanya. 2elihat Sun -iok Hong telah muncul di atas mimbar& 1ie 1am Eng lalu bersenyum dingin dan berkata& <1o Sun& betapa bahagianya engkau men(adi mempelai hari ini. 2asih kenalkah engkau padakuB<. -iok Hong telah beberapa belas tahun lamanya ber(alan malang melintang di

kalangan Kang'ouw& pada waktu mana ia tak ingat lagi ada berapa banyak kawan dan lawan yang ia punyai di luaran. !a (adi terbengong mendengar kata'kata 1am Eng dan tak dapat men(awab pertanyaan orang she 1ie yang baru pernah di(umpainya itu. <"ampaknya engkau sudah tak ingat lagi kepadaku< kata si orang she 1ie pula& <tapi selama hidupku& tak pernah aku lupa sedetikpun kepadamuA. +ada = tahun yang lampau& ketika lewat di gunung "hay'heng'san& engkau telah membunuh adikku 1ie Hui Eng dengan golok Siang'liong'touw'cu'to. #pakah kini engkau telah melupakannyaB<. <,h& (adi peristiwa ini telah ter(adi pada = tahun yang lampauB. 2ungkin (uga< -iok Hong melan(utkan. <+ersoalan'persoalan serupa itu memang kerap kualami& tapi aku tak ingat lagi. #ku lupa sudah berapa banyak para perampok'perampok pio yang telah kutumpas dengan tanganku sendiri. "ak pernah aku membunuh orang'orang baik& kecuali para perampok yang hendak menganggu atau merampok kereta' kereta pio yang aku lindungi. )ukankah adikmu itu seorang perampokB. Kalau benar demikian& ada kemungkinan dialah seorang dari seratus lebih perampok yang telah kubunuh selama beberapa belas tahun aku melindungi pio dalam daerah lima propinsi "iongkok 3tara<. 1ie 1am Eng yang mendengar omongan Sun -iok Hong& tampak gusar bukan buatan. Dengan tidak banyak bicara& ia men(otos dada si orang she Sun dengan sekuat'kuat tenaganya. Sun -iok Hong yang selalu berlaku waspada& dengan tenang telah menggerakkan telapak tangannya untuk menyampok tin(u 1ie lam Eng& sedang tangan yang lainnya ia mempergunakan siasat Eng'(iauw'kim'na'ciu untuk menyergap pergelangan tangan lawannya. "erpaksa 1am Eng tarik pulang tin(unya sambil lompat mundur. Dengan demikian& -iok Hong pun segera mendesak ma(u sambil membarengi mempergunakan ilmu Eng'(iauw'kun untuk melancarkan serangan kilat dari tiga
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

(urusan. 1ie 1am Eng (adi amat sibuk dan tak ayal lagi ia berusaha untuk menyelamatkan diri dari serangan'serangan -iok Hong yang mematikan itu. Dasar dia memang bukan lawan -iok Hong yang setimpal& meski telah mencoba sedapat mungkin untuk mempertahankan diri& tidak urung ia men(adi kelabakan di waktu pertempuran baru sa(a berlangsung @ atau 9 (urus lamanya. $apasnya (adi terengah'engah dan matanya berkunang'kunang. "atkala dia hampir tak berdaya dan putus asa untuk dapat melan(utkan pertempuran tersebut& lekas'lekas ia bersiul untuk memanggil kawan'kawannya yang bersembunyi di antara para tamu. Kemudian muncul dua orang laki'laki yang bertubuh tinggi besar mencelat naik ke atas mimbar sambil berseru& <Kami datangA<.

Kedua orang itu begitu sampai di atas mimbar& segera ma(u dengan serentak untuk mengeroyok Sun -iok Hong. -iok Hong yang semula tidak berniat melukai 1ie 1am Eng (adi mendongkol dan segera mener(ang ketiga lawannya itu dengan pukulanpukulan maut yang dapat membuat si orang she 1ie itu cacat seumur hidupnya& (ika bukan sampai mati. +ukulan'pukulan dan tendangan'tendangan yang dilancarkan -iok Hong kali ini benar'benar telah membuat hati 1ie 1am Eng berdebar'debar keras. 0ika dirinya mendadak tumbuh sayap& ia pasti sudah terbang ke langit untuk menghindarkan diri dari tangan Elmaut itu. -iok Hong yang sudah gusar bukan main& tampaknya kali ini tak mau mengampuni lawannya lagi. 2elihat 1ie 1am Eng bertempur sambil sekali'kali mundur& ia segera ter(ang dan hantam pinggang orang itu dengan sabetan "hiat'see'ciang dalam siasat -iok'tay'wie'yauw atau angkin kumala melibat pinggang. )egitu sabetan tersebut mengenai sasarannya& terdengar 1ie 1am Eng men(erit keras dan lantas (atuh roboh dari atas mimbar ke muka bumi. Disamping mukanya matang biru lantaran (atuh mengusruk& tiga buah tulang iganya remuk kena terpukul oleh telapak tangan Sun -iok Hong yang mampu memukul batu hingga hancur. Dua orang kawan 1ie 1am Eng yang bernama "an +iauw dan +hang "ek& yang (uga <berusaha tanpa modal< di gunung "hay'heng'san bersama'sama 1ie 1am Eng& segera ma(u mener(ang dengan serentak dari sebelah kiri dan kanan. -iok Hong meladeni mereka berdua dengan tidak segan'segan lagi. "in(unya yang keras bagaikan godam ba(a dan tendangan kakinya yang dahsyat bagaikan sambaran tonggak besi telah dikasih beker(a untuk dapat secepatnya mengakhiri pertempuran yang tak berman5aat itu. +ara tamu yang berada di bawah mimbar (adi menahan napas& ketika -iok Hong melancarkan satu tendangan kilat yang telah membuat "an +iauw terlempar (auh dan (atuh terbanting di muka bumi dalam keadaan luka dan tidak ingat orang. Sedang +hang "ek yang (adi sangat ketakutan melihat perlawanan -iok Hong yang begitu ganas& buru'buru berlompat turun dari atas mimbar untuk melarikan diri. -iok Hong dari atas mimbar itu menyerukannya sambil berkata& <Hai& kawanA. "idak perlu engkau kabur.E. "erhadap orang yang sudah insya5 akan kekalahannya& tak pernak aku menge(ar atau membekuknya. !ni kedua orang kawanmu yang telah menderita luka'luka& engkau boleh bawa pulang dengan menggunakan tandu. 0ika engkau tak mau membawa mereka pergi& akan kuserahkan kepada pihak yang berwa(ib. Dengan begitu& mereka dapat ditahan dan dituntut sebagai orang'orang yang senga(a menimbulkan kerusuhan di tempat orang yang sedang merayakan pesta pernikahanA<. +hang "ek terpaksa menebalkan kulit muka pergi memanggil dua buah tandu untuk mengangkut kedua orang kawannya yang telah menderita luka'luka parah dalam

pertempuran tadi.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

?aktu -iok Hong kembali kepada para tamunya yang masih berkumpul dengan perasaan cemas& ia telah disambut dengan tempik sorai riuh& kemudian duduk melayani pula handai taulan dan para tamu dengan perasaan hati yang lega dan bangga akan kemenangan dalam pertempuran yang seyogyanya tak pernah disangkasangkanya itu. Semen(ak hari itu dan selan(utnya& tidak pernah ada lagi ahli'ahli silat yang berasal dari tempat lain yang berani coba datang <men(a(al< ilmu silat Sun -iok Hong yang tersohor dahsyat itu. 1ebih'lebih dalam ilmu permainan goloknya dengan menggunakan -olok $aga Kembar& sehingga gelar $go'seng'to'tong diingat orang dari satu (aman kelain (aman& dengan memberi kesan'kesan yang sangat mendalam di kalangan persilatan di tiongkok dalam abad ; ini. ;oo; Setelah menikah& -iok Hong bermaksud melewati bulan madu di tempat kelahirannya& dengan maksud untuk dapat men(enguk para orang tua dan sanak saudara di sana sambil memperkenalkan isterinya kepada mereka. Ketika itu& (alan kereta api "hian'cin ' +u'kouw dan 1am'khia 'Shanghai telah dibuka& maka per(alanan kedua suami isteri itu dapat berlangsung dengan lancar dan lebih cepat daripada mempergunakan kereta'kereta kuda seperti halnya di masamasa yang lampau. Dalam per(alanan itu& ikut pula dua orang pelayan perempuan untuk melayani segala keperluan 4ay !n. Sedang ia sendiri& disamping membawa pakaian dan keperluan lain'lainya& tidak lupa membawa (uga badik beracun dan golok Siang' liongtouw' cu'to kesayangannya. Dari Shanghai& terlebih dulu ia menga(ak isterinya menu(u ke 1am'khia& dimana ia menginap semalam. +ada keesokan harinya setelah melintasi sungai "iang'kang& maka tibalah mereka di +u'kouw. Dengan naik kereta "hian'cin ' +u'kouw mereka menu(u ke utara& kemudian tibalah ke tempat yang men(adi tu(uan mereka& yakni "hian'cin. Sudah kurang lebih dua tahun lamanya semen(ak Sun -iok Hong membunuh (ago 0udo %oshikawa dan kawan'kawannya serta kemudian menerima undangan Ho -oan Ka untuk menga(ar silat dalam gedung 4eng )u Hwee di Shanghai& hingga saat ia kembali ke desa kelahirannya dengan menga(ak (uga isterinya. +eristiwa berdarah tadi telah dilupakan orang di konsesi 0epang di "hian'cin& tapi kebencian orang "ionghoa terhadap bangsa 0epang masih tetap tinggal dan tidak pernah men(adi kurang hebatnya. 1ebih'lebih karena bangsa 0epang sendiri kerap mencari gara'gara dan menerbitkan kerusuhan'kerusuhan di daerah'daerah yang didiami oleh orang'orang "ionghoa. 2aka di waktu Sun -iok Hong kembali dengan sudah beristeri& tiada seorangpun yang usil mulut menyampaikan kabar itu kepada pihak pembesar 0epang yang

berwenang di sana. Sehingga -iok Hong dan isterinya bisa tinggal di "hian'cin sampai dua hari lamanya tanpa ada seorangpun yang mencoba menganggu atau menerbitkan keonaran. Kemudian pulanglah mereka ke desa kelahiran -iok Hong& dimana ia dan isteri disambut di sana oleh para orang tua dan sanak saudara serta handai taulan dengan perasaan gembira. Ketika diadakan per(amuan selamat datang oleh para keluarga dan kaum kerabat& tidak sedikit tamu yang telah datang memberi selamat. #ntara lain ada seorang sahabat karib Sun -iok Hong yang bernama 1ouw "ek Keng yang (ugadatang men(enguk& serta memberi selamat kepada mereka berdua suami isteri.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

1ouw "ek Keng dan Sun -iok Hong memang telah bersahabat karib sedari masih anak'anak& hingga biarpun mereka saling terpencar di tempat (auh& tapi hubungan persahabatan mereka masih tetap erat dan tak men(adi berkurang karena saling berpisah (auh dan (arang bertemu muka. 2aksud kun(ungan -iok Hong semula ke desa kelahirannya hanya terbatas antara satu atau dua bulan sa(a lamanya. Sungguh'tidak dinyanya bahwa suatu <peperangan< yang tidak resmi telah ter(adi antara pihaknya dan rombongan penyamun dari "hay'heng'san. 2ereka ternyata telah dikobar'kobarkan oleh para berandal yang pernah dilukainya& antara mana terhitung 1ie 1am Eng& "an +iauw& dan lainnya. +hang "ek sendiri telah bertindak sebagai pelopornya dan menghasut para berandal yang pernah bermusuhan dengan Sun -iok Hong untuk berserikat dan membalas dendam dengan serentak terhadap musuh besar yang sangat mereka benci itu. Dengan menggunakan segala siasat busuk untuk memanaskan hati orang& +hang "ek telah berhasil mengumpulkan sebanyak >; atau @; orang penyamun di daerah pegunungan "hay'heng'san. %ang terlihay diantaranya boleh disebut nama Kwan )an 1ie dari kota pedusunan ,ey'po'tien. Kwan )an 1ie ini bukan lain daripada adik Kwan )an +iu& penyamun tunggal yang telah menemui a(alnya dalam tangan Sun -iok Hong& hingga golok kesayangannya yang bernama Siang'liong'touw'cu'to atau -olok $aga Kembar telah ter(atuh ke dalam tangan seorang she Sun itu. ?aktu kakaknya binasa dalam tangan Sun -iok Hong& ia masih berguru kepada "iang Hong "oo'(in di kelenteng 4eng'in'koan yang terletak di gunung $go'tay' san. Ketika mendengar kematian kakaknya& )an 1ie sudah hendak turun gunung untuk menuntut balas& tapi niatannya itu dilarang keras oleh si "oo'(in yang men(adi gurunya. !a terpaksa bersabar dan bela(ar dengan sangat giat sehingga beberapa tahun lagi lamanya. Kwan )an 1ie mahir ilmu pedang dan (uga mahir menyambit dengan golok.

+edangnya yang besar dan pan(angnya mencapai @ ciok& beratnya tidak kurang dari >; kati. !a punya = bilah golok 1iu'yap'to yang pada masing'masing gagangnya dihiaskan dengan tali sutera merah. Dengan golok'golok ini ia dapat menyambit orang dalam (arak >; tindak dengan secara tepat sekali. 3sia )an 1ie pada waktu itu baru ; tahun. 2endengar kabar bahwa +hang "ek mengumpulkan kawan'kawan yang pernah dipecundangi atau terluka dalam pertempuran dengan Sun -iok Hong untuk menuntut balas& Kwan )an 1ie segera berkun(ung ke sarang +hang "ek di desa +hang' keechung yang terletak di puncak +ek'in'hong dalam pegunungan "hay'heng'san di perbatasan propinsi Ho'pak dan Shoasay. Di hadapan kepala penyamun itu Kwan )an 1ie menyatakan pikirannya untuk menuntut balas kepada Sun -iok Hong& berhubung kakaknya Kwan )an +iu telah dibinasakan oleh (ago silat she Sun itu dimasa bertugas sebagai pelindung pio. 2endengar begitu& +hang "ek sudah tentu sa(a (adi sangat girang dan menyatakan solider akan maksud si orang she Kwan yang <suci< itu. Disamping Kwan )an 1ie& ada pula seorang perampok dari dusun 4iok'(in'kie dalam daerah pegunungan "hay'heng'san (uga yang bernama 4iok "iauw )eng. 3sianya sudah >= tahun dan mahir mempergunakan golok besar. +hang "ek sebagai tuan rumah& lalu mengadakan per(amuan dan mengadakan perundingan dengan Kwan )an 1ie& 4iok "iauw )eng dan >= orang kepala penyamun yang kesemuanya mempunyai perasaan dendam dengan Sun -iok Hong& tentang cara bagaimana pembalasan itu harus dilaksanakan terhadap si orang she Sun itu.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

)anyak usul telah dia(ukan oleh beberapa orang diantara mereka& tapi ternyata belum ada suatu saranpun yang dianggap cukup sempurna dan selamat untuk dilaksanakan. Selan(utnya& semua orang (adi tinggal berdiam sa(a sambil berpikir keras di dalam otak masing'masing. )egitulah setelah berdiam sesaat lamanya& salah seorang diantara mereka telah menga(ukan suatu saran& agar mereka dengan beramai'ramai menyatroni rumah perkumpulan 4eng )u Hwee di Shanghai. +ertimbangannya& Sun -iok Hong mudah dicari dan dikeroyok sehingga binasa& tanpa memikirkan bahwa di kota Shanghai tidak dapat dipersamakan dengan daerah'daerah pegunungan "hay'heng'san dimana mereka dapat bertindak dengan <hukum rimba<. <Kota Shanghai merupakan sebuah pelabuhan besar nomor satu di "imur 0auh< kata +hang "ek& <maka tata tertib di sana dikuasai oleh polisi militer yang tidak mungkin membiarkan kita serombongan orang'orang yang bersen(ata bergerak dengan leluasa. 3ntuk dapat masuk ke sana dengan tidak khawatir dirintangi polisi& aku sudah pikirkan suatu siasat yang terbaik& yaitu kita sekalian harus berpencar men(adi beberapa rombongan dengan menyamar sebagai para pen(ual obat atau membuka pertun(ukan silat keliling. -edung perkumpulan 4eng )u Hwee men(adi tempat sasaran kita untuk berkumpul dan beraksi menurut rencana yang akan kita atur selan(utnya. 1ebih (auh& untuk menarik perhatian Sun -iok Hong& salah satu

rombongan diantara kita boleh membuka pertun(ukkan di muka gedung tersebut& dimana kita boleh menggunakan kata'kata yang menyinggung perasaan orang she Sun itu. "u(uannya untuk memaksa ia keluar dan kemudian kita keroyok 'dirinya beramai'ramai. Dengan demikian& pasti dia takkan bisa lagi lolos dari tangan kitaA<. <)agusA. )agusA< memu(i mereka sekalian dengan suara yang hampir berbarengan. <#ku suka menyamar sebagai ahli silat yang ber(alan keliling sambil ber(ualan obatobatan< kata Kwan )an 1ie. <3sia Kwan Su'hu masih terlampau muda< kata +hang "ek. <)agaimana (ika tugas itu aku serahkan kepada 4iok Su'hu dengan engkau dan tiga orang yang lainnya ikut serta sebagai murid'muridnyaB<. <)egitupun boleh (uga< kata Kwan )an 1ie& <karena tu(uanku hanya satu& yaitu untuk membalas sakit hati kakakku almarhum<. 4iok "iauw )eng telah diberi tugas sebagai kepala rombongan dengan Kwan )an 1ie dan tiga orang penyamun yang lainnya ikut serta sebagai pembantu'pembantu. Ketiga orang penyamun yang tesebut di atas adalah ,ng Kui& ?an -u dan 1iok Houw adanya. Sangat disayangkan bahwa mereka bertiga yang masih muda dan bertenaga sangat kuat& sama sekali tidak mau mengakui bahwa ilmu kepandaian mereka masih sangat rendah dan belum cukup untuk menghadapi lawan dari tingkat pertengahan. #yah dan kakak ketiga orang ini pernah dikalahkan oleh Sun -iok Hong& dikaia mereka keluar dari pegunungan "hay'heng'san untuk melakukan perampokan atas kereta'kereta pio yang dilindungi oleh pio'su she Sun itu. Kemudian karena mendengar +hang "hek mengumpulkan lawan untuk membalas dendam kepada Sun -iok Hong& maka ketiga orang inipun lalu datang menggabungkan diri untuk ikut serta dalam aksi pembalasan itu. )egitulah& setelah segala sesuatu selesai diatur& 4iok "iauw )eng yang menyamar sebagai ahli silat yang ber(alan keliling dengan diiringi oleh Kwan )an 1ie& ,ng Kui& ?an -u dan 1iok Houw lalu berangkai duluan menu(u kota Shanghai. *ombonganrombongan yang lainnya mengikuti belakangan dengan berturut'turut. Sungguh tidak dinyana& sesampainya di Shanghai mereka mendapat kabar bahwa Sun -iok Hong tengah menga(ak isterinya berkun(ung ke desa kelahirannya di SunTiraikasih
Website http://kangzusi.com/

kee'chung dalam kewedanaan Kho'yang di propinsi Ho'pak tengah& yang terpisah dari gunung "hay'heng'san kira'kira ;; lie lebih (auhnya. 2erekapun buru'buru menu(u ke sana dengan maksud membunuh -iok Hong di desa kelahirannya. Desa Sun'kee'chung yang terletak di suatu tempat yang terpisah dari kota Khoyang >; lie (auhnya& ternyata bertetangga dengan desa'desa 1ouw'kee'chung& Hankee' chung dan yang lain'lainnya pula. Sesampainya di kota Kho'yang& Kwan )an 1ie lalu mengusulkan kepada +hang "ek

untuk mengirim satu atau dua orang ke desa Sun'kee'chung untuk memancing Sun -iok Hong keluar dari tempat kediamannya. Sedang yang lainnya yang ber(umlah tigapuluh orang lebih banyaknya itu& bersembunyi untuk kemudian keluar mengepung musuh besar mereka dengan serentak. 3sul 4iok "iauw )eng adalah membakar dahulu desa Sun'kee'chung untuk mengacaukan keadaan& kemudian membunuh Sun -iok Hong selagi dia tak ber(aga(aga. Dengan begitu mereka dapat melakukan pembalasan dan perampokan dengan sekaligus. Semua orang mupakat dengan usul ini& maka +hang "ek yang bertindak sebagai pemimpin mereka lalu mengutus = orang untuk memasuki desa Sun' keechung dan melakukan pembakaran di enam tempat. Sementara tigapuluh orang lebih yang lainnya yang terbagi men(adi dua rombongan& begitu melihat api berkobar'kobar disana sini& harus segera menyerbu dari muka dan belakang desa yang men(adi sasaran mereka itu. Harapannya& Sun -iok Hong yang menganggap dirinya berkepandaian silat tinggi pasti akan keluar dan meladeni mereka bertempur& tanpa mengetahui bahwa dia akan dikeroyok oleh orang'orang yang men(adi musuh'musuh besarnya itu. Demikianlah usulan 4iok "iauw )eng& hingga semua orang memu(i siasat si pemimpin yang dikatakan sama lihaynya dengan siasat 4u'kat Khong )eng di (aman Sam Kok. Sedang permintaan 4iok "iauw )eng& Kwan )an 1ie& ,ng Kui& ?an -u dan 1iok Houw untuk melakukan tugas perembesan dan pembakaran ke dalam desa Sunkee' chung itu& bukan sa(a dikabulkan oleh +hang "ek& malah dia sendiripun ikut serta untuk melakukan peker(aan tersebut. <0ika nanti sudah tampak sinar api berkobar'kobar< +hang "ek memberi komando kepada kawan'kawannya& <kalian boleh segera menyerbu ke dalam desa dari dua (urusan. Setiap orang yang kalian temukan harus langsung dibunuhA. 1ebih'lebih (ika bertemu dengan bocah she Sun itu& cincang sa(a dirinya sehingga men(adi baksoA<. )egitulah& pada petang hari itu (uga men(elang tengah malam& mereka dengan membawa sen(ata dan bahan'bahan yang mudah menyala segera berangkat dengan diam'diam ke desa Sun'kee'chung dimana Sun -iok Hong dan isteri (usteru tidak bepergian ke tempat lain. 1ouw "ek Keng pun kebetulan ditahan oleh -iok Hong untuk menginap dan menemaninya di rumah. +etang hari itu& Sun -iok Hong mengadakan sedikit per(amuan yang khusus untuk para keluarga dan 1ouw "ek Keng yang men(adi sahabat karibnya. Sambil duduk makan minum dan mengobrol dengan dilayani oleh sanak saudara -iok Hong yang bernama Sun Hong dan Sun %auw& -iok Hong menuturkan riwayat orang gagah di (aman dahulu dan sekarang. #ntara mana& riwayat Ho -oan Ka tidak ketinggalan untuk dibuat bahan mengobrol yang sangat menarik perhatian sanak saudara -iok Hong yang berkumpul disitu. <Ho Su'ya Ho -oan Ka< kata Sun -iok Hong& <sangat ramah tamah dan senang

bergaul dengan orang'orang yang mahir ilmu silat. !a bertabiat dermawan dan ay' kok .cinta negeri/ dan marah bukan main ketika bangsa 0epang menamakan orang "ionghoa E,rang sakit dari "imurE. !a mendirikan rumah perguruan untuk mempela(ari ilmu silat atas biayanya sendiri. Demikianlah cerita tentang riwayat gedung
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

perkumpulan 4eng )u Hwee itu& yang kemudian telah dibuka dengan berturut'turut di kota'kota lain di negeri "iongkok kita ini. Sedang Ho Su'ya sendiri yang wa(ahnya agak kekuning'kuningan bagaikan orang sakit& sangat mahir ilmu silat )ie'ciong'ge .ilmu silat membingungkan orang/ yang men(adi ilmu silat keturunan Ho sendiri dan sangat dirahasiakan oleh kaum keluarga Ho yang lebih tua. 3ntungnya& Ho Su'ya mau mewariskan kepada siapa yang berbakat baik dengan memberantas larangan keras yang bersi5at tradisionil diantara kalangan kaum keluarganya sendiri. ,leh rekanrekannya dan (ago'(ago silat di "iongkok 3tara& ia diberi nama (ulukan ,ey'bian'houw atau harimau muka kuning<. Sun -iok Hong baru sa(a hendak menuturkan riwayat Ho Su'ya diwaktu pertama mempela(ari ilmu silat keturunanya& ketika dari ke(auhan terdengar suara an(ingan(ing menyalak dengan amat riuhnya. Dalam hati& ia mendapat 5irasat tidak enak dan lalu berkata& <#neh benar caranya an(ing'an(ing itu menyalak. *upanya di sana ada orang'orang asing atau kawanan pen(ahat yang memasuki desa kita ini dengan secara diam'diam<. -iok Hong sama sekali tidak menyangka& bahwa an(ing'an(ing itu telah menyalak karena melihat para penyamun dari "hay'heng'san memasuki desa kelahirannya untuk menuntut balas kepada dirinya sendiri. Setelah mendengar an(ing'an(ing itu menyalak semakin ramai& Sun -iok Hong lalu minta semua orang supaya berhenti dahulu makan minum dan menga(ak mereka pergi meronda mengelilingi desa. 1ouw "ek Keng dan sanak saudara Sun -iok Hong menyatakan ingin turut serta. 2ereka bersiap'siap membawa sen(ata& untuk mengiringi -iok Hong pergi meronda desa. Dengan membawa -olok $aga Kembar& menyoren badik beracun dan kantong kulit yang berisikan +iauw& -iok Hong beramai'ramai menu(u ke tempat dimana an(ingan(ing itu terdengar menyalak tidak henti'hentinya. Setelah dicari kian kemari& tidak tampak ada manusia yang berkeliaran di muka pagar tembok desa itu. <*upanya mereka hendak masuk dari pagar tembok di belakang desa< kata "ek Keng. -iok Hong membenarkan pendapat sahabat karibnya itu. 1alu mereka menu(u ke belakang desa Sun'kee'chung. +etang hari itu& (usteru bulan sedang gelap hingga di langit hanya tampak sinar bintang'bintang sa(a yang berkedip'kedip.

Selagi mereka memeriksa keadaan di sekitar desa itu& tiba'tiba dari dalam sebuah rumah yang beratapkan alang'alang tampak sinar api berkobar'kobar. -iok Hong dan kawan'kawannya men(adi sangat terke(ut dan menge(ar ke sana 'dengan diikuti oleh 1ouw "ek Keng& Sun Hong& Sun %auw dan yang lainnya. Ketika mereka baru sa(a berlari'lari beberapa belas kaki (auhnya& tiba'tiba dari dalam rimba melompat keluar seorang yang berperawakan tegap sambil membentak& <4iok "iauw )eng telah tiba disiniA<. Dengan golok di tangan ia mener(ang Sun -iok Hong yang ber(alan paling dahulu& hingga kedua orang itu (adi bertempur dengan tidak banyak bicara lagi. Sebelum pertempuran itu berlangsung dua (urus lamanya& golok 4iok "iauw )eng telah dibabat oleh -olok $aga Kembar sehingga putus men(adi dua potongA. 4iok "iauw Eng tidak sempat menyingkir& tendangan kilat Sun -iok Hong telah sampai hingga tulang kering 4iok "iauw )eng (adi remuk dan (atuh ter(ungkal ke tanah. Kwan )an 1ie yang melihat begitu& sudah tentu sa(a sangat terke(ut. 1ekas ia ma(u mener(ang Sun -iok Hong dengan pedangnya yang besar dan berat itu& tapi sen(ata
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

ini ternyata tak sanggup meladeni samberan golok Siang'liong'touw'cu'to. Hanya satu gebrakan sa(a& pedang Kwan )an 1ie telah putus dengan menerbitkan percikan api yang berhamburan kian kemari& hingga dengan hati terkesiap& ia melompat mundur sambil men(umput sebilah golok 1iu'yap'to yang lalu dilontarkan ke arah ulu hati Sun -iok Hong. -iok Hong yang bermata ta(am dan terlebih dahulu telah ber(aga'(aga& dengan sebat telah memukul (atuh golok itu dengan -olok $aga Kembar di tangannya. -olok kedua telah disambitkan oleh Kwan )an 1ie untuk mengarah tenggorokan Sun -iok Hong& tapi golok itupun telah berhasil (uga disampok oleh -olok $aga Kembar sehingga terpentel entah kemana (atuhnya. Kwan )an 1ie (adi (eri hatinya dan segera lompat mundur. Ketika +hang "ek& ?an -u& ,ng Kui dan 1iok Houw berempat ma(u dari empat (urusan untuk mengepung si pemuda she Sun dengan serentak. -iok Hong putar goloknya bagaikan baling'baling cepatnya& dengan mana ia meladeni keempat orang penyamun itu dengan semangat yang tak kun(ung padam. Selagi pertempuran dahsyat ter(adi disana sini& tiba'tiba diluar desa tampak sinar api obor yang dipasang oleh ketigapuluh orang penyamun dari pegunungan "hayheng' san itu. 2alam yang gelap sekonyong'konyong men(adi terang benderang bagaikan di siang hari. Dilain pihak& Sun -iok "ien yang ternyata turut (uga pulang ke desa kelahirannya& karuan sa(a (adi sangat terke(ut ketika melihat beberapa rumah terbakar dan

kawanan berandal menyerbu ke dalam desa. Kontan -iok "ien menga(ak 9; atau =; orang keluarganya yang dipecah men(adi dua rombongan& yang sebagian telah diperintahkan untuk pergi memadamkan api& sedang yang sebagian lagi telah dia(aknya untuk menangkis serangan kawanan berandal yang masuk menyerbu bagaikan air bah yang membobolkan tanggul. +enggerebekan kawanan berandal itu tidak membuat keluarga Sun yang kebanyakan terdiri dari orang'orang yang paham ilmu silat men(adi gentar atau takut. Selain mereka telah bersedia untuk menangkis serangan musuh& merekapun selalu menitikberatkan pen(agaan desa dengan beker(a sama dengan desa'desa tetangga sekitarnya. 2ereka dapat saling membantu (ika ter(adi serangan dari luar serupa ini. +hang "ek dan kawan'kawan menyaksikan pen(agaan desa Sun'kee'chung sedemikian kuatnya& diam'diam (adi mengeluh dan menyesal telah mengambil tindakan yang begitu gegabah. )agaikan orang'orang yang menunggang harimau& kini mereka hendak mundur atau ma(upun lelah men(adi sama sukarnya. 1ouw "ek Keng merasa khawatir atas keselamatan diri Sun -iok 6 long yang sedang dikepung& segeralah ia datang membatu dengan (alan menceburkan diri di tengah kalangan pertempuran. +hang "ek yang sedang mencari (alan untuk keluar dari kalangan pertempuran& keruan sa(a (adi sangat terke(ut dan lekas'lekas menangkis serangan 1ouw "ek Keng dengan golok di tangannya. )ukan sa(a pengepungan +hang "ek dan kawan'kawan atas diri -iok Hong telah men(adi gagal& malah mereka sendiri sekarang telah dikepung musuh dari segala (urusan. 2au tak mau mereka harus bertempur dengan nekad untuk menyelamatkan diri masing'masing. )egitu mendapat kesempatan untuk kabur& +hang "ek& Kwan )an 1ie dan yang lainnya segera mencelat ke atas pagar tembok dan melarikan diri ke dalam rimba bagaikan binatang'binatang buruan yang dapat meloloskan diri dari dalam pengepungan. Sayangnya& dua orang yang lari belakangan yaitu ?an -u dan 1iok Houw& yang seorang telah berhasil kabur dengan membawa piauw -iok Hong yang menancap di punggungnya. Sedangkan 1iok Houw yang berlaku kurang sebat&
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

belakang kepalanya telah dilanggar oleh piauw yang disambitkan oleh Sun -iok Hong& sehingga ia (atuh mengusruk dari atas pagar tembok dan dibekuk oleh sanak saudara -iok Hong. 2ereka membelenggunya bersama'sama 4iok "iauw )eng yang tulang keringnya remuk dan tak mampu kabur. Selesai meringkus kedua orang penyamun itu& -iok Hong lalu memerintahkan beberapa orang sanak saudaranya untuk menahan mereka& sedang ia sendiri bersama 1auw "ek Keng segera menu(u keluar desa untuk membantu para penduduk mengepung sisa kawanan penyamun yang hendak kabur itu. Setibanya di sana& ia melihat diantara para pengepung itu& ada seorang perempuan muda yang bersen(atakan sepasang pedang. +ara penyamun tampak segan melawannya dan mencoba kabur dengan segala macam cara yang mereka bisa

tempuh. Siapakah gerangan perempuan gagah ituB. ;oo;

VIII
KE"!K# -iok Hong memandang se(enak& barulah diketahui bahwa perempuan muda itu bukan lain daripada isterinya sendiri& 1auw 4ay !n. )egitu mendengar para penduduk dan suaminya pergi menempur kawanan penyamun& diapun tak mau ketinggalan untuk keluar membantu. +ara penyamun yang semula menganggap 4ay !n adalah seorang wanita dan ilmu kepandaiannya tentu tak seberapa. #khirnya meresa terke(ut bukan main& ketika menyaksikan bagaimana dengan sepasang pedang itu& 4ay !n sanggup melawan = atau 8 orang laki'laki yang kasar dan kuat sekaligus. Setelah bertempur beberapa (urus lamanya& tidak sedikit diantara para penyamun yang hancur nyalinya dan segera kabur secepat'cepatnya. -iok Hong yang menyaksikan kegagahan isterinya diam'diam (adi merasa bangga di dalam hatinya. 1ouw "ek Keng dengan secara terus terang sangat memu(i dan memberi selamat kepada sahabatnya yang telah memperoleh seorang isteri yang tak kalah gagahnya& selain berparas elok (uga mempunyai kepandaian silat yang tak ada di bawah tingkat (ago'(ago silat pria yang ia pernah kenal. Si pemuda she Sun mengucap terima kasih atas pu(ian 1ouw "ek Keng yang begitu muluk. 2ereka berdua menga(ak 1auw 4ay !n dan orang banyak pulang ke desa Sunkee' chung dan melihat kawanan berandal itu telah dipukul mundur itu sehingga lari pontang panting ke dalam rimba. Setelah kabur 9; atau =; lie (auhnya dari desa Sun'kee'chung& barulah +hang "ek dan kawan'kawannya berhenti di dalam rimba. 2ereka bersembunyi sambil merawat orang'orang yang menderita luka'luka sebagai akibat daripada penyerbuan yang gagal itu. Dalam keadaan begitu& +hang "ek baru mengetahui& selain 4iok "iauw )eng dan 1iok Houw yang terluka dan kena ditawan oleh pihak musuh& ada pula beberapa belas orang antara kawan'kawan mereka yang telah ketinggalan dan tidak diketahui bagaimana nasibnya. Hal mana& telah mebuat +hang "ek (adi semakin gusar dan penasaran. <#ku merasa amat tidak senang telah dilukai oleh piauw Sun -iok Hong di bagian punggungkuA< gerutu ?an -u& <maka buat itu aku bersumpah untuk menuntut balasA<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

<Sudah (elas bahwa pembalasan itu harus kita lakukan< kata +hang "ek& <hanya amat disayangkan bahwa pada petang hari ini kita telah mengalami kegagalan karena tidak mempunyai orang'orang yang berkepandaian cukup tinggiA<. <Kalau begitu& mengapakah kita tidak mengundang seorang yang berkepandaian tinggi untuk membantu kita sekalianB< selak ,ng Kui yang merasa tersinggung dan disindir oleh omongan orang she +hang itu.

<Kita boleh kumpulkan se(umlah uang yang cukup besar (umlahnya untuk menyewa orang'orang gagahA<. <Siapakah gerangan orang gagah yang dapat menandingi Sun -iok Hong ituB< +hang "ek bertanya. <Dialah kepala berandal di gunung $go'tay'san yang bernama Han Eng& yang di kalangan Kang'ouw terkenal dengan nama (ulukan Hui'san'houw atau si harimau terbang< menerangkan ?an -u. <,leh karena ia mahir ilmu pedang dan biasa merantau dengan berkuda sendirian di daerah sembilan propinsi& maka iapun digelari orang sebagai Kiu'seng'kiam'khek atau (ago pedang dari sembilan propinsi. !lmu pedangnya sama tingkatannya dengan "iang'kang'tay'hiap .pendekar agung di sepan(ang sungai "iang'kang/ yang bernama ,ey 4u Sin. ,leh sebab itu& maka timbullah suatu peribahasa 1am ,ey +ak Han atau ,ey 4u Sin men(agoi di Selatan dan Han Eng men(agoi di 3tara. $ama mereka berdua sangat tersohor di kalangan Kang'ouw& hingga tuan'tuan sekalianpun mungkin pernah mendengarnya<. <,h& benar& benarA< sahut +hang "ek& <(ika ?an Hian'tee tidak menyebut'nyebut namanya& aku hampir lupa dengan Hui'san'houw yang tergolong sebagai seorang ahli pedang kelas satu ini. "api sayang& tempat kediamannya kurang (elas& (uga belum diketahui apakah ia sudi mendukung maksud kita untuk melakukan pembalasan atas diri Sun -iok HongB. Hal ini perlu (uga kita selidiki dahulu dengan sebaik'baiknya<. <+ersoalan ini tak usah dikhawatirkan lagi< kata ?an -u. <#ku dan Han Eng mempunyai hubungan sebagai sanak saudara. !steri kemenakan pamanku yang (uga berdiam di desa Han'kee'chung& masih saudara sepupu dengan Hui'san'houw Han Eng. Dengan bantuan isteri kemenakan pamanku itu& bukan sa(a kita akan dapat mencari tempat kediaman Han Eng& (uga aku berani pastikan bahwa Han Eng takkan menampik permintaan kita& asalkan kita sediakan uang yang cukup banyak untuk diberikan kepadanya sebagai tanda (asa<. +hang "ek (adi girang sekali mendengar keterangan ?an -u. <Kalau begitu& aku ada suatu sumber untuk kita mencari uang dengan secara mudah< katanya. <Kota "hay'goan dalam propinsi Shoasay terdapat banyak sekali -in'chung atau bank'bank partikelir kecil dan besar. Dari Shanghai hampir setiap hari ada uang yang diangkut ke kota "hay'goan dengan melalui (alan gunung di daerah "hay'heng'san. Kita sekalian boleh menantikan di sana sambil beristirahat. 0ika ada kereta'kereta yang mengangkut uang& kita serang dengan serentak dan rampok semua urang dan apa yang ada<. Semua orang menyatakan mupakat dengan usul +hang "ek itu. Dengan meninggalkan beberapa belas orang yang terluka dan perlu dirawat terlebih dahulu& +hang "ek telah menga(ak duapuluh orang kawannya yang masih segar untuk bersembunyi di suatu tempat yang terpisah 9; lie (auhnya di arah selatan dari pegunungan "hay'heng'san. Di situ terdapat sebuah (alan raya penting yang

menghubungkan lalulintas antara propinsi'propinsi Shoasay dan Kangsouw. "idak berapa (auh dari (alan itu ada sebuah anak bukit yang bernama )eng'houw'kong. Daerah di sekitar anak bukit itu ditumbuhi oleh pohon'pohon besar yang rindang dan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

semak'semak yang lebat& hingga kawanan perampok dengan mudah mengintai keluar dari dalam rimba& tapi sukar sekali untuk orang melihat mereka yang bersembunyi di dalamnya. Dengan berpura'pura mengantuk sambil meletakkan golok "oa'ma'to di pangkuannya& +hang "ek duduk melenggut di bawah sebuah pohon yang berdaun rindang. Keduapuluh kawan'kawannya bersembunyi di dalam rimba di bawah anak bukit )eng'houw'kong sambil menantikan mangsanya. "idak berapa lama& dari ke(auhan +hang "ek tampak serombongan kereta'kereta yang tediri dari sepuluh buah lebih banyaknya& tengah mendatangi ke arah bawah anak bukit itu. Dengan girang ia memberi isyarat kepada kawan'kawannya sambil berkata& <Disana sudah tampak rombongan kereta'kereta yang sedang mendatangiA. )ersiap'siaplah untuk turun tangan begitu mendengar komandokuA<. *ombongan kereta'kereta pio yang sedang mendatangi itu& ternyata mengibarkan pan(i'pan(i yang bertuliskan lima huru5 SH,# S#% E$- S!$ ",$- atau kantor angkutan Eng Sin "ong di Shoasay. Di muka kereta yang pertama tampak seorang pemuda yang menunggang seekor kuda besar dengan membahwa golok "ay'kam' to di tangannya. 2ula'mula +hang "ek sudah hendak mencegatnya sambil memberi komando untuk kawan'kawannya yang ber(umlah banyak itu untuk keluar melakukan penyerbuan kilat. "api ia (adi kaget waktu melihat di pinggang pio'su muda itu menyoren sepucuk sen(ata api yang masih baru& maka ia batalkan maksudnya dan tinggal berpura' pura melenggut untuk menantikan saat yang baik untuk merampas sen(ata api itu dari tangan pemiliknya. Si pio'su muda yang terlebih dahulu telah mengetahui bahwa +hang "ek sedang berlagak mengantuk& segera menahan tali kekang kudanya sambil tersenyum dan berkata& <Kawan& tak usah engkau berpura'pura mengantuk disiniA. Enyahlah engkau dari situ& kalau tidak (anganlah engkau mengatakan bahwa peluruku ini terlampau ganasA<. +hang "ek tetap tinggal bersandar pada pohon sambil menundukkan kepalanya. ?alaupun dengan <meram'meram ayam< ia telah melihat (elas segala gerak' geriknya pio'su muda itu. <Kurang a(arA< pikir si pio'su yang menganggap peringatannya dianggap <sepi< oleh +hang "ek yang ia duga pasti bukan lain daripada seorang kepala berandal. Segera sa(a dicabutnya sen(ata apinya itu& yang larasnya ditu(ukan ke arah +hang "ek dan men(alankan kudanya menghampiri ke (urusan +hang "ek yang sedang

berpura'pura melenggut di bawah pohon. Ketika ia berada tidak berapa (auh lagi dari si berandal& tiba'tiba dari dalam rimba melesat keluar puluhan anak panah yang ditembakkan dengan serentak ke diri pio' su muda itu. Dengan mengeluarkan (eritan ngeri& ia (atuh dari kudanya dan putus nyawanya seketika itu (uga. Sementara +hang "ek yang tak mau menyia'nyiakan kesempatan yang terbaik itu& segera melompat bangun dan merampas sen(ata api pio'su muda itu dan mengancam setiap orang yang berani coba membuat perlawanan. Kemudian ia memberi komando supaya ?an -u dan kawan'kawan yang lainnya merampas kereta'kereta pio itu& setelah terlebih dahulu mengusir tukang'tukang kereta yang bertugas mengangkut peti'peti uang itu dengan diancam akan dibunuh (ika mereka sekalian tidak lekaslekas meninggalkan tempat itu.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Setelah masing'masing mengambil sebagian dari hasil rampokan itu& selebihnya yang ber(umlah cukup besar akan mereka serahkan kepada Hui'san'houw Han Eng sebagai <uang (ago< untuk membunuh Sun -iok Hong. <Dengan se(umlah emas dan perak yang kita peroleh dan sediakan untuk Hui' sanhouw ini< kata +hang "ek& <niscaya akan tamatlah riwayat hidup si bocah she Sun itu. "api kita belum tahu emas dan perak ini harus kita angkut ke mana& agar supaya mudah dipersembahkan kepada Hun'san'houw Han EngB<. <Emas dan perak ini baiknya kau simpan sa(a dahulu< kata ?an -u. <0ika nanti aku kembali dari Han'kee'chung dan telah mengetahui di mana ia berada& barulah kita beramai'ramai mempersembahkan kepadanya<. ,rang banyak menyatakan mupakat dengan usul ?an -u itu. <Kalau begitu& aku serahkan peker(aan ini ke dalam tangan ?an Hian'tee sa(a< kata +hang "ek. ?an -u ber(an(i akan melakukan tugas itu dengan sebaik'baiknya dan kembali selekas mungkin. Kemudian ia berangkat ke desa Han'kee'chung hari itu (uga. )erselang dua atau tiga hari kemudian& benar sa(a ?an -u telah kembali serta memberitahukan kepada +hang "ek dan kawan'kawannya. Hui'san'houw Han Eng telah menyatakan kesanggupannya untuk menumpas Sun -iok Hong di desa Sunkee' chung& hingga semua orang (adi girang dan berangkat ke $go'tay'san pada keesokan harinya. ,leh karena ?an -u telah membuka hubungan antara mereka dan Hui'san'houw dengan menerangkan tentang <syarat'syaratnya< yang terpenting& maka sudah barang tentu hubungan itu men(adi <sangat licin<. Kedatangan mereka sekalian telah disambut di muka pintu gerbang desa Han'kee'chung oleh Han Eng dengan senyuman paling lebar yang pernah ditun(ukkan seumur hidupnyaA. Hui'san'houw Han Eng menga(ak para tamunya berkumpul di kelenteng leluhur dari keluarga Han& dimana diadakan per(amuan untuk mengundang mereka sekalian untuk makan minum sepuas'puasnya.

Hui'san'houw Han Eng yang berusia tigapuluh dan bertubuh katai& tegap& wa(ahnya keren dan tenaganya kuat& sedang sinar matanya amat (eli dan ta(am.< Sambil menyampaikan kata'kata yang bukan'bukan& orang banyak senga(a memanaskan hati si Harimau "erbang& yang katanya dianggap <sepi< oleh Sun -iok Hong& hingga Han Eng mendongkol bukan buatan. <Kalau nanti aku berhadapan dengan bocah she Sun itu< kata Hui'san'houw& <niscaya akan kuputar lehernya sehingga tulang kepalanya copot dari tubuhnyaA<. <%a benar. 2emang demikianlah ia harus dikasih pela(aran< +hang "ek senga(a membesar'besarkan hatinya. <,rang she Sun itu sering membual& ia punya nama (ulukan $go'seng'to'ong atau ahli golok dari lima propinsi utara. "api dia lupa& bahwa disamping dia masih ada orang lain yang punya nama (ulukan (auh lebih tinggi daripada dirinya. #pakah dia mampu menandingi Han 1o'su& yang mempunyai nama (ulukan Kiu'seng'kiam'khek .ahli pedang dari sembilan propinsi/B. 1ima mana bisa menang dengan sembilanB. "api toh dia masih berani menge(ek dan mencela orang. !lmu pedang Han 1o'su dikatakan boleh memungut dari keran(ang sampahA. #pakah omongan itu bukan berarti menghina orang lebih dari aturanB<. <#pa betul bocah she Sun itu pernah menghina aku begitu rupaB< tanya Han Eng dengan hati mendongkol. <Kata'kata ini bukan hanya aku seorang yang dapat mendengarnya< kata +hang "ek pula& <tapi banyak diantara saudara'saudara yang berkumpul di sini ada (uga yang pernah mendengar<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

<%a& ya& aku membenarkan apa kata +hang "oa'ko itu< kata beberapa orang dengan suara yang hampir berbarengan. Karuan sa(a Han Eng (adi amat gusar& lalu mengambil pedangnya dan memberi hormat kepada sekalian tamunya sambil berkata& <Saudara'saudara& untuk menun(ukkan sedikit ilmu pedangku yang rendah& dengan demikian engkau semua dapat melihat bahwa aku bukan memperoleh nama (ulukan Kiu'seng'kiam'khek yang kosong melompong. Kini perlu kiranya aku (uga bermain'main untuk menyenangkan hati para saudara'saudara dengan pedangku ini<. Sesudah berkata demikian& Han Eng lalu mempererat angkinnya& menyingsingkan lengan ba(unya dan bersilat di tengah ruangan kelenteng Han'sie'tay'tiong'su yang luas itu dengan bergerak bagaikan merak yang membentangkan sayap. Kemudian& dengan gerak'gerik yang hampir tidak kelihatan& ia putar pedangnya bagaikan balingbaling diter(ang angin topan& bersuara menderu'deru dengan sinar pedangnya menyamber ke atas& ke bawah& ke kiri dan ke kanan. )egitu ia berseru& <#ku pergiA<& dalam waktu seke(apan mata sa(a ia telah mencelat ke atas genteng. Kemudian dari sana ia berlompat sambil menukik dan kembali ke ruangan sembahyang bagaikan

burung walet yang pulang ke dalam sarangnya& hingga +hang "ek dan kawan' kawan (adi bertepuk tangan riuh sebagai tanda amat kagum akan kepandaian permainan pedang Han Eng yang sangat lihay itu. <,rang she Sun itu kerap membual bahwa dia "hian'he'tee'it atau paling (ago di kolong langit< kata +hang "ek& <itu mungkin hanya ditu(ukan terhadap orang'orang penakut sa(a. Kali ini (ika ia bertempur dengan Han 1o'su& niscaya ia akan Ekena batunyaE. Dia pasti akan mewek bertempur dengan Kiu'seng'kiam'khekA. Ha& ha& haA<. Han Eng (adi sangat bangga dan menganggap bahwa +hang "ek dan kawan'kawan baru pernah menyaksikan permainan pedang sehebat apa yang barusan dipertun(ukkannya itu. <#pakah kepandaianku ini kiranya cukup untuk meladeni bertanding bocah she Sun ituB< tanyanya bangga. <0angankan seluruh kepandaian Han 1o'su& (ika ia mampu meladeni separuh sa(a dari itu. #ku boleh namakan dia pendekar agung !t'ho'it atau nomor wahid dari yang nomor wahidA< ucap ?an -u yang dalam keadaan separuh mabuk. Hingga hari larut malam& barulah per(amuan itu ditutup dan para tamu dipersilahkan masuk beristirahat ke kamar masing'masing& yang memang telah disediakan oleh Han Eng pada beberapa hari di muka sebelum kedatangan mereka. )egitulah& setelah menyimpan emas dan perak <hadiah< +hang "ek dan kawankawan& Han Eng segera bersiap'siap untuk berangkat ke desa Sun'kee'chung untuk <men(umpai< Sun -iok Hong di sana. Dari desa Han'kee'chung mereka menga(ak Han Eng ke desa +hang'kee'chung& dimana mereka beristirahat dua hari lamanya. Dengan membekal sen(ata& mereka berangkat ke Sun'kee'chung pada hari yang ketiga. Di perbatasan propinsi Ho'pak& karena hari sudah men(elang malam& maka terpaksa mereka menginap dalam sebuah rumah penginapan di desa %o'bwee'kie& yang letaknya hanya terpisah ; lie lebih (auhnya dari desa kelahiran Sun -iok Hong yang ditu(u itu. +ada petang hari& hawa udara (ustru agak panas. Sambil duduk makan dan minum dengan asiknya& +hang "ek dan kawan'kawannya melayani Hui'san'houw Han Eng mengobrol dan terus memanaskan hatinya dengan cara yang licik& dengan harapan napsu amarahnya kepada Sun -iok Hong semakin men(adi'(adi.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

"idaklah heran (ika Han Eng yang kurang berakal (adi sangat gusar dan menggebrak me(a di hadapannya sehingga roboh dan sesumbar& <0ika aku kalah dengan bocah she Sun itu& aku rela membuang nama (ulukanku& meninggalkan rumah tanggaku sendiri dan mencukur rambutkan dan men(adi hweeshioA<. "api apa mau dikata& suara Hui'san'houw yang begitu nyaring dan dapat didengar dengan (elas oleh setiap orang& telah menarik perhatian orang'orang yang berkumpul di luar kedai dalam rumah penginapan itu& tanpa mereka sekalian sadar. )anyak di antara orang'orang yang berada di situ adalah murid'murid Sun -iok Hong. Setelah

mengetahui bahwa kawanan perampok itu hendak menyerbu ke tempat kediaman guru mereka& orang'orang itu segera melaporkan ke(adian tersebut kepada Sun -iok Hong selekas mungkin. -iok Hong segera bersiap'siap mengatur pen(agaan dengan dibantu oleh isterinya& 1ouw "ek Keng& Sun -iok "ien dan yang lain'lainnya. <Dalam penyerangan yang pertama& kebanyakan dari mereka telah berhasil meloloskan diri< kata Sun -iok Hong sambil tertawa& <tapi kali ini kita tak boleh lagi mengampuni mereka& lagipula untuk menghindari bahaya yang mungkin mereka timbulkan dimasa'masa yang akan datang<. <Di antara keduapuluh orang penyamun itu< kata 1ouw "ek Keng& <kabarnya ada seorang yang bersen(atakan sepucuk pistol model yang terbaru dan sangat berbahaya. Saudara -iok Hong harus lebih waspada dan berhati'hati menghadapi orang itu dalam pertempuran nanti<. <,rang yang bersen(atakan pistol itu hanya Hui'san'houw seorang< kata Sun -iok Hong& <maka disamping dia& tak usahlah kita merasa khawatir apa'apa. #ku akan turun tangan sendiri untuk meladeni dia<. Selan(utnya& untuk mengetahui terlebih dahulu tentang kedatangan kawanan perampok itu. -iok Hong telah memerintahkan orang melepaskan beberapa belas ekor an(ing galak di luar pagar tembok desa Sun'kee'chung. Kalau kemudian terdengar an(ing'an(ing itu menyalak& orang'orang seluruh desa dapat segera bersiap'siap untuk menyambut kedatangan musuh. Dengan demikian& mereka tak usah bersusah payah keluar meronda sendiri di sekitar desa itu. +ada keesokan harinya di waktu tengah hari& beberapa keluarga Sun telah melaporkan kepada -iok Hong& bahwa ada seorang laki'laki yang bertubuh gemuk katai datang menantang Sun 4hit'ya berkelahi satu lawan satu di luar desa Sun' keechung. ,rang itu mengaku bernama Hui'san'houw dari $go'tay'san. "atkala -iok Hong menanyakan ada berapa orang yang turut dengannya& sanak saudara -iok Hong men(awab& <Hanya Hui'san'houw seorang diri<. <,rang telah memberitahukan kepadaku< kata Sun -iok Hong& <bahwa Hui' sanhouw datang kemari dengan menga(ak ; orang lebih kawan'kawannya. 2aka kalau ia datang hanya seorang diri sa(a& kawan'kawannya pasti bersembunyi di tempattempat yang berdekatan untuk membokong selagi kita berlaku lengah<. )egitulah& setelah memerintah -iok "ien supaya memberi komando untuk seluruh penduduk desa yang paham ilmu silat melakukan pen(agaan di sekitar desa Sun' keechung& -iok Hong sendiri dengan diiring oleh isterinya& 1ouw "ek Keng dan beberapa orang sanak saudaranya keluar dari dalam desa untuk memenuhi tantangan Hui' sanhouw itu. Sun -iok Hong yang terlebih dahulu telah mendapat kabar bahwa Hui'san'houw Han Eng membawa (uga sen(ata api modern& selalu berlaku waspada dan lebih banyak menaruh perhatian terhadap sen(ata asing tersebut. #gar (angan dikatakan bahwa ia hendak mengeroyok musuh yang datang menantangnya bertempur satu lawan satu& maka -iok Hong telah minta isterinya&

Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

1ouw "ek Keng dan yang lain'lainnya untuk pergi bersembunyi dan memperhatikan pertempuran itu dari ke(auhan sa(a& sedang ia sendiri menghampiri Han Eng. Setelah saling berhadapan& Hui'san'houw Han Eng telali mendahului menegur dengan suara bengis& <#pakah engkau yang bernama (ulukan $go'seng'to'ong Sun -iok HongB< katanya dengan matanya yang menyala'nyala. <#ku yang rendah memang kebetulan bernama Sun -iok Hong< sahut -iok Hong tenang. <#pakah benar engkau telah mengatakan bahwa ilmu silat yang kupunyai berasal dari tong sampahA< bentak Hui'san'houw dengan gusar. <Sepan(ang ingatanku& belum pernah aku membuat atau menghina siapapun (uga< (awab -iok Hong. 1alu ia menambahkan dengan berkata& <"api& (anganlah engkau menganggap dengan (awaban ini aku hendak mengelakkan tantanganmu sehingga engkau (adi tidak puas nantiA<. 2ata Han Eng (adi membelalak karena sangat gusar mendengar omongan -iok Hong yang <manis'manis pahit< itu. Dengan suatu gerakan yang hampir tidak kelihatan& ia telah menyerang dengan pedangnya dalam siasat +an'ken'ciok'kiat atau mencabut arah dan membacok cabang. +edangnya ganas sekali menusuk ke arah ulu hati si orang she Sun& yang (adi terperan(at sekali dengan serangan tiba'tiba itu. -iok Hong pernah mendengar bahwa Hui'san'houw Han Eng yang bernama (ulukan Kiuseng' kiam'khek& pasti ilmu pedangnya tidak mengecewakan dan tak boleh dibuat gegabah. Sembari mencabut goloknya sendiri& ia telah men(e(aknk kedua kakinya dengan siasat "ui'hong'hoa'tian atau menge(ar angin memburu kilat. "ubuhnya segera mencelat tinggi di udara lalu turun dengan gaya yang manis sekali sambil mencekal -olok $aga Kembar di tangannya. <!lmu meringankan tubuh yang bagus sekaliA< Hui'san'houw tanpa dapat ditahan telah mengucapkan kata'kata pu(ian itu. !a tak mundur ketika untuk lawannya menyerang& segera ia mener(ang lagi dengan siasat Hong'pai'yo'cit atau angin meniup patah cabang pohon& pedangnya menyabet batang leher -iok Hong dahsyat sekali. -iok Hong lekas'lekas menangkis dengan belakang goloknya& lalu dengan siasat +a'ong'keng'ciu atau *a(a 4o +a ,ng menyuguhkan arak& ia menusuk tenggorokan Hui'san'houw. Si berandal harus mundur menghindari serangan itu& lalu pertempuran hebat lantas ter(adi antara kedua (ago silat itu. Setelah pertempuran berlangsung selama sepuluh (urus lebih dan masih (uga tak ada yang kalah& si berandal yang merasa khawatir tidak dapat mengalahkan musuhnya& sekonyong'konyong memekik keras dan menyerang berturut'turut dengan tiga tusukan maut. Ketiga tusukan itu mengarah ke bagian lawan yang terlemah& ulu hati& tenggorokan dan perut& yang dilancarkan dengan nekad sekali& tapi serangannya itu dapat dielakkan dengan baik sekali oleh -iok Hong.

+ada suatu ketika Hui'san'houw menyerang dengan siasat Kong'ciok'kai'peng atau burung merak membentangkan kedua sayapnya& pedangnya disabetkan ke tubuh -iok Hong ganas bukan main. )ersamaan dengan itu& terdengarlah suara berkontrangan dari kedua sen(ata yang saling beradu itu& lelalu api segera tampak muncrat kian kemari. "ubuh kedua orang itu tampak tergetar seluruhnya karena dengan sekuat tenaga mereka tengah mempertahankan keseimbangan diri masingmasing. <#hA< seru Han Eng dengan hati terkesiap& ketika melihat pedang mustika miliknya putus men(adi dua potong kena ditabas -olok $aga Kembar.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

-iok Hong segera masukkan goloknya ke dalam serangka& lalu tangannya merogo tiga batang piauw. Setelah itu ia bersiap sedia untuk menyerang Hui'san'houw& kalau'kalau dia ini menggunakan pistolnya. "epat sebagaimana dugaan -iok Hong semula& Hui'san'houw sudah berniat mencabut sen(ata api itu dari pinggangnya. "api& cepat bagaikan menyambernya sinar kilat& -iok Hong telah berhasil dapat mendahului menyambit dengan piauwnya ke arah tangan Hui'san'houw yang baru sa(a mencabut sen(ata api tersebut. +istol itu (atuh ke tanah dan tampak tangan yang semula menyekal pistol itu terluka dan mengeluarkan banyak darah. Hui'san'houw tidak mau menyerah mentah'mentah& lekas'lekas ia ber(ongkok untuk memaksakan diri memungut pistol itu. "api& piauw yang kedua telah menyamber dan nancap pada lengannya& hingga lengannya kembali tampak berlumuran darah. Hui'san'houw lekas bangun berdiri tatkala melihat -iok Hong telah berada di hadapannya& tanpa ia sendiri mengetahui bagaimana caranya -iok Hong dapat bergerak sedemikian cepatnya. Dengan menggunakan salah satu serangan dari ilmu Eng'(iauw'kun& -iok Hong telah mener(ang musuhnya dari tiga (urusan& atas& tengah dan bawah sekaligus. )egitupun kedua kakinya tidak dilupakan untuk dipergunakan dengan sehebathebatnya& menendang& menyapu atau menggaet kaki musuh dengan gerakan secepat kilat. Hui'san'eng Han Eng terpaksa menangkis serangan'serangan -iok Hong dengan tangan kirinya& berhubung tangan kanannya telah dua kali dilukai oleh piauw'piauw si pemuda she Sun sehingga tangan itu basah dengan darah yang mengucur tidak hentihentinya. 2elihat demikian& -iok Hong terpaksa harus menyimpan sebuah piauwnya yang belum dipergunakan. Ketika pertempuran berlangsung beberapa (urus lamanya& Hui'san'houw yang merasa tidak sanggup lagi melawan -iok Hong dengan hanya mempergunakan sebelah tangannya sa(a. 1ekas'lekas Han Eng lompat mundur sambil mengelakkan (otosan yang meluncur ke arah dadanya. "api -iok Hong mendesak terus dengan amat dahsyatnya& sehingga akhirnya si Harimau "erbang kena (uga ditendang punggungnya sehingga (atuh meringkuk di atas tanah dan tidak ingat orang lagi. "atkala 1ouw "ek Keng dan yang lainnya keluar dari tempat persembunyian

mereka& Sun -iok Hong yang terlebih dahulu telah memungut sen(ata api yang (atuh di tanah itu& lalu minta supaya "ek Keng mengambil air untuk menyiram Hui' sanhouw sehingga siuman. Dengan suara tenang ia berkata& <Hui'san'houw& mengingat bahwa kita tak pernah bermusuhan satu sama lain& maka aku tak mau menurunkan tangan (ahat untuk membinasakan (iwamu. 2engapakah tanpa angin atau hu(an engkau telah memusuhi akuB<. Hui'san'houw Han Eng tinggal membisu sa(a& tidak menyahut barang sepatah katapun. <#pakah barangkali engkau disuap oleh para berandal dari gunung "hay'heng'san untuk mencelakai dirikuB. Segeralah engkau (awab& agar aku ketahui duduk persoalannya<. "api Han Eng masih sa(a tinggal membisu& hingga Sun -iok Hong (adi gusar dan membentak& <Hui'san'houw& ternyata engkau tidak mengindahkan persahabatan di kalangan Kang'ouw& sehingga tampaknya lebih kemaruk pada harta daripada persaudaraan. Kalau dugaanku itu benar& niscaya pada suatu hari engkau akan mencelakai diriku dengan secara membokong. Karenanya& lebih baik aku mendahului turun tangan untuk mencelakai dirimu daripada membiarkan diriku dilukai olehmu di kemudian hariA<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Sesudah berkata demikian& dengan tidak segan'segan lagi Sun -iok Hong segera ayun sebelah kakinya ke arah tubuh Hui'san'houw Han Eng dengan sehebathebatnya. Han Eng coba mengelakkan tendangan itu& tapi ternyata ia berlaku kurang sebat berhubung barusan ia telah tertendang punggungnya dan rasa sakitnya belum lagi lenyap. 2aka dengan memperdengarkan satu (eritan ngeri& tubuh si Harimau "erbang mencelat sampai ; kaki lebih tingginya sambil muntah'muntahkan darah dan patah dua tulang iganya& (atuh keluar pagar tembok bagaikan pohon yang tumbang diter(ang angin topan. Han Eng meringkuk dalam keadaan pingsan untuk kedua kalinya& hingga biarpun ia kelak dapat disembuhkan dari luka'lukanya& pasti ia akan men(adi seorang cacad yang tak mungkin mampu menuntut balas atau bersilat pula dengan sama lihaynya seperti pada sebelum ia menderita luka'luka itu. Sementara +hang "ek dan kawan'kawan yang semula menganggap si orang she Sun akan tamat riwayat hidupnya pada hari itu (uga& diam'diam< (adi heran (uga tidak mendengar suara ledakan pistol yang telah diserahkannya kepada Hui'san'houw itu. Setelah mereka baru hendak menyelidiki lebih (auh hal apa yang telah ter(adi di muka desa tempat kediaman Sun -iok Hong& tiba'tiba dari antara semak'semak mereka

menyaksikan rubuh Hui'san'houw mencelat ke udara dan kemudian (atuh menukik di sisi pagar tembok desa Sun'kee'chung. +hang "ek sekalian (adi terke(ut dan mengerti& bahwa Hui'san'houw telah kena dilukai oleh si orang she Sun& hingga mereka pikir lebih baik kabur daripada mereka dilabrak untuk kedua kalinya oleh orang'orang dari desa Sun'kee'chung. Sebelum mereka keburu berbuat begitu& Sun -iok Hong dan kawan'kawan telah keluar mengepung mereka dari segala (urusan hingga kawanan berandal itu (adi lari pontang pancing bagaikan binatang'binatang buruan yang memberi (alan untuk kabur dari dalam hutan. #dik Sun -iok Hong yang bernama Sun )oan yang telah diberikan sen(ata api untuk men(aga diri& dengan segera mempergunakan sen(ata tersebut dan menembak tiga kali ke arah +hang "ek dan ?an -u. Dua peluru telah berhasil melukai musuh& yakni +hang "ek telah kena tertembak pada bagian belakang otaknya& sedang ?an -u terluka pada bagian punggungnya. Sedang peluru yang satunya lagi meleset entah ke mana. Setelah itu& Sun )oan telah menembakkan pula pistol itu hingga tiga kali& dengan mana ia telah dapat merobohkan pula tiga orang berandal yang hendak kabur itu. Dengan demikian& diantara ; orang kawanan berandal itu& ada : orang yang telah dilukai dan ditawan oleh kawan'kawan Sun -iok Hong& yang kemudian menyerahkan mereka semua kepada pihak yang berwa(ib. "api Hui'san'houw& +hang "ek dan ?an -u yang menderita luka'luka parah& telah menghembuskan napas yang penghabisan sebelum sampai di kantor pembesar yang ditu(u. Demikianlah riwayat penyerbuan +hang "ek dan kawan'kawan yang telah gagal& sebelum berhasil dapat membalas dendam kepada Sun -iok Hong yang men(adi musuh besar mereka. Setelah berdiam kira'kira > bulan lamanya di desa Sun'kee'chung& barulah -iok Hong menga(ak isteri dan para pelayannya kembali ke Shanghai melalui propinsi Shoatang& untuk melan(utkan tugasnya sebagai guru silat dalam gedung perkumpulan 4eng )u Hwee. Sesampainya di Shanghai& -iok Hong mendapat kabar bahwa Ho Su'ya Ho -oan Ka tengah menderita sakit& hingga tanpa beristirahat pula ia langsung datang men(enguk ke tempat kediaman pendiri rumah perguruan silat 4eng )u Hwee itu untuk menanyakan kesehatan dirinya.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Ketika itu Ho -oan Ka tengah berbaring di atas ran(ang sambil meme(amkan matanya& tatkala salah seorang pelayan melaporkan tentang kedatangan Sun -iok Hong. Ho -oan Ka perlahan'lahan membuka matanya sambil berkata dengan suara perlahan& <Silahkan Sun 4hit'ya masuk<.

"idak beberapa lama kemudian Sun -iok Hong masuk ke kamar Ho -oan Ka dengan diantar oleh si pelayan tadi. -iok Hong mendapati wa(ah Ho -oan Ka sangat pucat dan napasnya pun terengahengah. <Sun Hian'tee< kata Ho Su'ya& <engkau adalah salah seorang sahabatku yang cukup mengetahui segala riwayat hidupku& cara bagaimana aku telah ber(uang untuk kebaikan kita bangsa "ionghoa& yang die(ek orang asing sebagai ,rang'orang Sakit dari "imur. 2aka untuk menun(ukkan kepada mereka bahwa kita bukan bangsa yang begitu lemah sebagaimana mereka duga& aku segera berichtiar mendirikan perkumpulan 4eng )u Hwee untuk memberikan kesampatan kepada bangsa kita menghidupkan kembali ilmu silat yang men(adi warisan daripada leluhur kita& walaupun ilmu silat di negeri kita tidak bersumber dari satu cabang sa(a. 2aksudku yang pertama'tama& adalah hendak menggabungkan semua cabang perguruan silat di seluruh "iongkok dalam perguruan silat 4eng )u Hwee kita ini. Supaya semua kepandaian silat dari pelbagai golongan tidak musnah karena tidak ada penganutnya atau kalaupun ada& hanya dianut oleh orang'orang dari golongan sendiri sa(a yang (umlahnya kian lama tentu akan men(adi kian berkurang hingga akhirnya ilmu silat itu musnah dengan sendirinya dari kalangan persilatan di kemudian hari<. -iok Hong manggut'manggu sebagai tanda mupakat dengan omongan Ho Su'ya itu. <"api bangsa asing yang melihat gerakan kita ini< Ho -oan Ka melan(utkan bicaranya& <tampaknya (adi (erih dan lalu timbul aksi untuk memusnahkan dan merongrong kita dengan segala daya ke(i dan busuk yang mereka dapat pikirkan. Sebagai contoh yang pernah aku alami selama perguruan 4eng )u Hwee didirikan& ada sa(a orang luar yang iseng hendak men(a(al kepandaianku& antara lain aku pern.ili merobohkan orang kuat *usia dan beberapa orang (ago 0udo 0epang Engkau sendiripun tentu telah mengetahuinya<. <)enar& benar< sahut Sun -iok Hong& <terutama (ago 0udo !to dan kawankawannya<. <+eristiwa tersebut telah lampau dan hampir tidak kuingat lagi dalam pikiranku< kata Ho -oan Ka pula& <ketika pada 6; hari yang lampau aku lewat di 3n'co'pin di 1am'sie& suatu pembokongan telah ter(adi atas diriku. "atkala itu& hari telah men(elang sen(a dan (ustru hu(an turun rintik'rintik hingga di (alan tidak tampak terlampau banyak orang yang lalu lintas. "idak kunyana bahwa disaat itu ada serombongan orang yang turun dari kereta dan sekonyong'konyong mengeroyok diriku dengan tidak banyak bicara pula. Hal mana& sudah barang tentu sangat menge(utkan sekali hatiku& lebih'lebih karena aku tidak membawa barang sepotong besipun di dalam tanganku<. <#ku dikeroyok pihak lawan yang terdiri dari beberapa belas orang banyaknya dengan mempergunakan besi potongan dan pentungan& hingga aku sibuk (uga meladeni mereka. 2eski 7 atau : orang yang menyerbu pertama telah dapat kuusir dengan tin(u& tendangan atau kubanting sehingga ada beberapa orang yang patah

kaki dan tangan serta tewas seketika itu (uga. )iarpun demikian& aku sendiri tidak luput dari luka'luka karena terpukul besi potongan dan pentungan. Kesudahannya& mereka kabur dengan membawa pergi beberapa orang mayat kawan mereka& sedang aku sendiri muntah'muntah darah akibat darpada pukulan'pukulan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

musuh itu. #ku telah berobat kepada dokter yang terkenal di kota Shanghai ini& tapi hasilnya ternyata nihil belaka. #ku hanya merasa sangat menyesal& bahwa aku menderita kecelakaan ini karena serangan gelap yang telah dilakukan oleh pihak musuh. Kalau tidak& aku takkan begitu penasaran seperti apa yang pernah kualami seumur hidupku ini<. <#pakah penyerang'penyerang itu adalah bangsa asingB< kata Sun -iok Hong dengan perasaan hati mengkelap. <)enar< sahut Ho -oan Ka. <Karena biarpun hari sudah agak gelap& tapi aku masih dapat mengenali mereka semua. 2ereka adalah bangsa 0epang dan beberapa orang buaya darat "ionghoa dan Korea yang men(adi kaki tangan mereka. 2ula'mula aku tidak mengetahui& tapi setelah coba menyelidiki& barulah aku ketahui bahwa mereka semua kebanyakan mahir 0udo dan 0iu 0it Su..........<. <#pakah Ho 1o'su ketahui (uga siapa nama mereka sekalianB< tanya Sun -iok Hong dengan sangat bernapsu. <?aktu aku masih berdiam di "hian'cin< kata Ho -oan Ka& <aku pernah merobohkan seorang ahli 0udo 0epang yang bernama Kawai Saburo. Sikap bangsa 0epang yang semula amat sombong dan tidak mengindahkan perikesopanan& semen(ak itu telah kuncup dan tidak berani Emain kayuE atau menganggap orang EsepiE lagi. #ku tidak tahu siapa nama'nama orang yang telah membokongku itu& tapi sudah pasti bahwa peristiwa ini ada sangkut pautnya dengan (ago 0udo 0epang Kawai Saburo yang telah kurobohkan itu. $amun yang aku ketahui& bahwa kawanan gelandangan 0epang itu adalah orang'orang yang baru datang ke sini dari 2ishima<. -iok Hong gusar bukan buatan dan ber(an(i di hadapan Ho -oan Ka untuk menuntut balas kepada para penyerang gelap yang curang itu. 2aka sekeluarnya dari rumah Ho -oan Ka& Sun -iok Hong lalu pergi keluyuran keluar dengan berkuda. Ketika hampir sampai di +ek'touw'kio di konsesi 0epang& tiba'tiba dari tepi (alan ada seorang yang menghampiri dan menarik ba(unya sambil bertanya& <#pakah -iok Hong Heng hendak masuk ke konsesi 0epangB<. Sesaat kemudian -iok Hong telah mengenali orang itu sebagai salah seorang sahabatnya ,ey Hay 4ee yang bertugas sebagai peronda yang berpakaian preman di dalam !nternational Settlement atau Konsesi !nternasional. !a ini selain kenal baik keadaan di kota Shanghai& (uga banyak kenalannya di antara para ahli silat yang berdiam di kota itu& antara mana Sun -iok Hong adalah salah seorang sahabatnya

yang paling akrab. 2aka setelah mengenali siapa adanya orang itu. -iok Hong pun segera menahan tali kekang kudanya sambil men(awab& <#ku ada suatu urusan yang perlu dibereskan di konsesi 0epang<. <Kapan engkau pulang dari kampungmuB< tanya ,ey Hay 4ee. <)aru kemarin< sahut -iok Hong. <)arusan aku habis berkun(ung ke rumah Ho -oan Ka 1o'su<. ,ey Hay 4ee menatap wa(ah -iok Hong sambil mengerutkan kening& lalu tertawa. <+ada wa(ahmu tampak (elas sekali keberingasan< katanya& <maka kepergianmu ke konsesi 0epang kali ini& niscaya di sana akan ada ke(adian (iwa yang melayangA<. Sun -iok Hong (adi terke(ut dan balas bertanya& <2engapa engkau bisa mengetahuinyaB<. ,ey Hay 4ee kembali tertawa dan men(awah& <#ku yang bertugas sebagai polisi sudah barang tentu dapat memperhatikan air muka orang. #ku percaya& bahwa
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dengan kepergianmu ke konsesi 0epang hari ini& niscaya maksudnya bukan lain daripada hendak membalaskan sakit hati Ho -oan Ka<. <#pakah engkau mendapat dengar (uga bahwa Ho 1o'su telah dikeroyok kaum gelandangan bangsa 0epang sehingga menderita luka'lukaB<. <!tu sudah pasti aku ketahui< sahut ,ey Hay 4ee. <"api aku nasehati agar -iok Hong Heng (angan berlaku semberono dalam urusan ini karena ada kemungkinan engkau (uga akan mengalami pembokongan dari mereka itu. Sekarang paling benar kita pergi ke kedai kopi untuk minum kopi sambil berembuk bagaimana baiknya untuk membereskan persoalan ini<. Kemudian tanpa menantikan pula (awaban orang& ia telah menarik Sun -iok Hong turun dari kuda dan menuntun tangannya menu(u ke sebuah kedai kopi yang terdekat. Di situ& sesudah menambatkan kudanya di luar kedai& -iok Hong lalu memesan dua gelas kopi untuk Hay 4ee dan dirinya. Sambil menghirup kopi yang harum& mereka berembuk secara diam'diam. <2aksud -iok Hong Heng untuk membalaskan sakit hati Ho 1o'su< kata ,ey Hay 4ee& <memang suatu perbuatan yang harus dipu(i. #mat disayangkan bahwa bangsa 0epang sangat mengeloni bangsanya sendiri& tak perduli apakah bangsanya benar atau salah& mereka selalu mau menang sendiri. Kini pengaruh orang 0epang di konsesinya sendiri ada begitu besar& sehingga mereka berani membawa sen(ata api bagaikan barang mainan& sedangkan (iwa orang lain yang bukan men(adi bangsa mereka dianggap (iwa semut atau kecoa belaka. 0ika mereka berkelahi dan tak sanggup mengalahkan musuhnya satu lawan satu& mereka segera menga(ak kawankawan untuk mengeroyok atau membokong secara ke(i. Syukur (uga di waktu mengeroyok Ho 1o'su mereka tidak mempergunakan sen(ata api& (ika tidak niscaya (iwa Ho 1o'su sudah tewas. 0anganlah -iok Hong Heng menuruti napsu hati pergi menyatroni mereka ke dalam konsesinya& karena mereka dapat bertindak dengan seenaknya sa(a. "aruh kataI-iok Hong Heng berhasil membalaskan sakit hati Ho 1osu&

engkau pasti tak dapat menolong dirimu sendiri dari keroyokan dan mereka pasti belum mau berhenti (ika belum mengeroyok -iok Hong Heng hingga binasa. !tulah sebabnya mengapa aku melarang -iok Hong Heng berlaku semberono<. Sementara -iok Hong yang mendengar demikian& barulah pikirannya men(adi terang dan mau mengakui bahwa apa kata sabahatnya itu memang sesungguhnya benar sekali. 1alu ia menanyakan apakah Hay 4ee ada akal apa untuk dapat membantu membalaskan sakit hati Ho -oan Ka& yang baginya tidak berbeda daripada pelampiasan amarah bangsa "ionghoa selayaknya terhadap kesombongan dan sikap bangsa 0epang yang curang itu. <2enurut pendapatku< kata ,ey Hay 4ee& <paling betul kita pancing bangsa 0epang masuk ke Konsesi !nternasional& dimana engkau dapat melawannya bertempur tanpa khawatir dipedayakan atau dikeroyok mereka dengan curang dan ke(i. 1agi pula mereka agak segan terhadap bangsa !nggris& hingga mereka tak berani membawa sen(ata api ke dalam konsesi dimana bangsanya tidak mempunyai hak luar biasa. Sedang polisi'polisi disitu adalah saudara'saudara kita sendiri yang pasti akan memihak pada kita daripada bangsa 0epang yang busuk itu. Kami dari golongan kepolisian akan bersiap sedia sebelum ter(adinya perkelahian itu. 2aka sesudah engkau berkelahi dan berhasil melukai mereka& -iok Hong Heng boleh berpura' pura kabur dan kami sekalian akan menge(ar. Di mata umum kita berlomba untuk menangkapmu& tapi maksud sebenarnya adalah untuk melindungi -iok Hong Heng agar dapat kabur dengan selamat. Selain pihak kami tidak dipersalahkan.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

pihak 0epang pun tak dapat mengadukan perkara kerusuhan ini kepada pemerintah "iongkok<. -iok Hong (adi sangat girang mendengar petun(uk sahabatnya itu& hingga dengan bernapsu ia bertanya& <Kapankah siasat ini dapat kita laksanakanB<. <,rang yang mengatur penyerangan gelap terhadap Ho 1o'su itu& bukan lain daripada %asan& (ago 0udo kawakan. -urunya Kawai Saburo diberi orang nama (ulukan 0ago 0udo dari "imur 0auh< menerangkan ,ey Hay 4ee. <Karena Saburo telah dikalahkan oleh Ho 1o'su di "hian'cin& maka %asan (adi sakit hati dan menuntut balas dengan (alan melakukan penyerangan gelap terhadap Ho 1o'su. 0ika Ho 1o'su belum binasa& ia bersumpah takkan menyudahi usahanya untuk menuntut balas karena gurunya sendiri telah meninggal dunia sesampainya di 0epang<. <Hay 4ee Heng rupanya telah mengetahui keadaan pihak lawan dengan se(elas(elasnya< kata Sun -iok Hong. <Disamping si %asan& masih ada berapa orang pula berkepandaian 0udo yang boleh dikatakan cukup lihayB<. <2ereka ber(umlah 7 atau : orang< kata ,ey Hay 4ee& <yang kesemuanya adalah saudara'saudara seperguruan %asan sendiri. 2ereka semua terkenal sebagai (ago(ago 0udo yang disegani orang di negeri mereka. 3ntuk memancing mereka masuk ke

Konsesi !nternasional& bukan suatu perkara yang terlalu sukar<. <#ku belum paham dengan petun(uk Hay 4ee Heng itu< kata Sun -iok Hong dengan rupa yang lebih bernapsu. <#ku mohon supaya saudara sudi memberikan petun(uk'petun(uk yang (elas kepadaku& agar siasat ini dapat segera di(alankan<. <Esok hari -iok Hong Heng boleh mencari salah seorang wartawan untuk minta dia memuat berita di suratkabar< kata ,ey Hay 4ee& <bahwa ilmu Eng'(iauw'kun bukan sa(a tersohor di seluruh negeri tapi teristimewa dapat dipergunakan untuk menaklukkan ilmu 0udo 0epang. )iar (ago 0udo yang bagaimana lihaypun pasti akan roboh dalam beberapa gebrakan sa(a (ika bertempur dengan seorang (ago Eng' (iauwkun. %asan dan kawan'kawan yang membaca berita tersebut akan ber(ingkrak dan marah besar. !a pasti akan sesumbar dan menantang hingga mudah untuk kita pancing dia dan kawan'kawannya masuk ke Konsesi !nternasional. Disana -iok Hong Heng boleh hantam mereka habis'habisan agar mereka selan(utnya merasa kapok untuk omong besar dan berlaku sombong lagi<. Sun -iok Hong mupakat dengan saran sahabatnya itu. Kemudian ia membayar harga minuman dan ber(an(i kepada ,ey Hay 4ee untuk saling bertemu lagi (ika berita untuk memanaskan hati %asan itu telah disiarkan di suratkabar yang paling populer dan banyak dibaca orang dari segala lapisan. "idak berapa hari kemudian& dengan bantuan seorang wartawan yang men(adi sahabatnya& Sun -iok Hong melihat dalam suratkabar telah dimuat berita tentang dirinya sendiri& yang antara lain tertulis sebagai berikut: <-uru silat Sun -iok Hong dari rumah perguruan silat 4eng )u Hwee paham ilmu silat Eng'(iauw'kun& "hiat'see'ciang dan ilmu tendangan. Sedang permainan goloknya yang sangat lihay telah membuat ia memperoleh nama (ulukan $go'seng'to'ong atau ahli golok dari lima propinsi. Ho -oan Ka sangat mengaguminya dan mengundangnya untuk membantu sebagai salah seorang guru dalam rumah perguruan silatnya. Sebelum men(adi guru silat di gedung 4eng )u Hwee& ia men(adi pemilik dari kantor angkutan Hin 1iong +io Kiok di "hian'cin. "atkala ia masih bertugas sebagai Kiok' cu& Sun -iok Hong pernah bertempur dengan ahli'ahli 0udo 0epang kenamaan& yang kesemuanya telah dirobohkan dengan tidak banyak susah payah. ,leh karena adanya pengalaman bertempur ini& maka ia berani memastikan& bahwa ilmu Eng'(iauw'kun itu adalah khusus untuk menaklukkan ilmu 0udo. Hal mana telah diberitahukan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

kepada para murid'muridnya dan para sahabat karibnya untuk meyakinkan Eng(iauw' kun guna melawan ilmu silat bangsa asing dari daerah "imur itu<. "atkala berita ini dapat dibaca oleh %asan dan kawan'kawannya& sudah barang tentu mereka mendongkol bukan buatan hingga tak terasa pula %asan telah memindahkan kegusarannya kepada suratkabar yang dibacanya itu& yang seketika itu

(uga segera dirobek'robek sehingga men(adi beberapa keping. <Sungguh takabur sekali mulut bocah she Sun ituA< %asan menumbukkan tin(unya yang besar dan kuat pada sebuah me(a besar sehingga me(a itu terbelah men(adi dua dan ambrukA. <)ocah ini kita harus bikin mampus& demi prestasi 0udo kita yang telah dibuat guram oleh perbuatan si orang she Ho& yang telah membanting guru kita sehingga kemudian meninggal setibanya di "okyo. Kepada Ho -oan Ka telah kita lancarkan pembalasan& sehingga dia kini menghadapi keadaan mati atau hidup. Sekarang kita harus salurkan pembalasan kita kepada si orang she Sun yang sombong ini. Kita harus banting dia sehingga tulang belulangnya berantakan di muka bumiA<. %asan ucapkan kata'katanya yang terakhir itu dengan suara menggeledek dan laku yang tak berbeda dengan seorang yang kemasukan setan. Suatu tanda bahwa dia gemas bukan main kepada Sun -iok Hong yang diberitakan mampu mengalahkan ilmu 0udo dengan Eng'(iauw'kun yang disohorkan orang sangat lihay itu. <Sekarang kita harus cari tahu tentang keadaan bocah sialan yang sombong ituA< kata %asan dengan wa(ah gusar dan merah bagaikan kepiting rebus. +ara kawan'kawannya menyatakan mupakat dan menun(ukkan kesediaannya untuk sama'sama mempertahankan ilmu 0udo mereka& agar kekalahan guru mereka dapat dipulihkan dan ilmu 0udo dianggap orang sedunia tidak kalah dengan ilmu silat ,rang',rang Sakit dari "imur. <Kita harus selidiki dahulu sebelum mengha(ar si bocah she Sun itu sehingga setengah manusiaA< kata %asan pada kawan'kawannya. <3ntuk mengha(arnya< kata salah seorang kawan %asan yang bernama $oma 2inoru& <boleh dikatakan sama mudahnya dengan membalikkan telapak tanganA<. <4obalah (elaskan< %asan meminta dengan bernapsu. <#ku nanti menga(ak saudara'saudara sekalian untuk mencari bocah sombong itu< kata $oma 2inoru. <)egitu bertempur& aku nanti bokong dia& biar dia terkuing' kuing bagaikan an(ing kena pentungan. 0ika ia masih sanggup melawanku& akan kukeroyok dia hingga dia modar sekalian.E. 4oba sa(a engkau buktikan& bagaimana kami telah keroyok Ho <-oan Ka yang terkenal sebagai salah seorang ahli silat paling (empolan dalam kalangan persilatan di sini. )ukankah dia sekarang sudah tinggal beberapa hari lagi sa(a bisa hidup di kolong langit iniB<. <#ku tidak mupakat dengan usulmu itu< kata %asan sambil menggeleng'gelengkan kepalanya. <Sun -iok Hong boleh kita bikin mampus& tapi nama baik bangsa dan ilmu 0udo kita (angan sampai (adi ternodaA. #ku pikir paling baik kita tantang dia bertempur di suatu tempat yang tertentu& dimana kita boleh hantam dia sehingga tamat riwayat hidupnya di kolong langit ini. Dengan begitu& orang seluruh dunia akan mengakui ilmu 0udo kita sebagai ilmu bela diri 0epang yang tiada bandingnyaA<.

$oma 2inoru dan kawan'kawannya menyatakan mupakat akan usul itu. <"api tempat mana yang akan kita pilihB< bertanya seorang kawan %asan yang bernama $aka Haruo. <Sun -iok Hong pasti takkan berani datang ke konsesi kita<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

<"empatnya akan kita pilih dan tentukan nanti< kata $oma 2inoru& <tapi yang pertama'tama kita perlu cari ialah bocah itu sendiri untuk dicoba sampai dimana kemampuannya<. %asan mupakat dengan omongan kawannya itu. Kemudian $oma 2inoru menyuruh Ho 1o Ke untuk memata matai kemana Sun -iok Hong biasanya keluyuran pada waktu'waktu luangnya. Ho 1o Ke seorang buaya darat "ionghoa yang men(adi alat d.m kaki tangan kawanan gelandangan bangsa 0epang itu. Dua hari kemudian Ho 1o Ke telah melaporkan bahwa Sun -iok Hong kerap terlihat keluyuran ke Konsesi !nternasional dan minum trli di kedai nasi Shanghai setiap lohor. +adahal pihak 0epang tidah mengetahui bahwa cara berkun(ung -iok Hong ke Konsesi !nternasional ini sudah terlebih dahulu mendapat petun(uk'petun(uk dari ,ey Hay 4ee& agar kalau nanti terbit kerusuhan& pihak 0epang takkan memprotes atau mengadukan kepada pemerintah "iongkok. Sedang Hay 4ee sendiri telah bersepakat dengan kawan'kawan se(awatnya untuk bertindak (ika sampai Sun -iok Hong terlibat rusuh dengan kawanan gelandangan asal 0epang tersebut. <Dengan siapa ia biasa keluar ber(alan'(alanB< $oma 2inoru bertanya kepada buaya darat "ionghoa itu. <!a biasa keluar ber(alan'(alan hanya seorang diri sa(a< kata Ho 1oKe. $oma 2inoru (adi girang dan lalu menyoren sebilah pisau kecil di bawah pakaiannya dan menga(ak Ho 1o Ke dan dua orang kawannya yang bernama Sano *in dan %oshi $akamura untuk menemaninya. Ketiga orang 0epang itu semua bertubuh katai dan tegap& mahir ilmu 0udo dan bertenaga sangat kuat. )egitulah& dari konsesi 0epang mereka berempat lewat di (embatan +ek'touw'kio& melintasi sungai Souw'ciu'ho dan tiba di Konsesi !nternasional. Konsesi !nternasional ini& atau apa yang umum dikenal dengan sebutan !nternational Settlement& dikuasai oleh bangsa !nggris. )angsa 0epang boleh tidak pandang mata pada pemerintah "iongkok yang di masa itu sangat lemah dan lembek& tapi mereka agak segan terhadap bangsa !nggris yang berkuasa dalam Konsesi !nternasional itu. 2ereka tak berani melanggar tata tertib di situ& hingga mereka tak berani bawa sen(ata api yang biasa disoren mereka di konsesi 0epang. $oma 2inoru yang paham undang'undang bangsa !nggris di situ& (ika mabuk arak kerap memukuli orang dengan seenaknya sa(a& dalam Konsesi !nternasional itu dia tak berani sembarangan bertindak& maka di waktu memasuki kedai nasi Shanghai pada lohor itu& terlebih dahulu ia telah berpesan kepada Sano *in& %osEhi $akamura

dan Ho 1o Ke& agar mereka sekalian berlaku sopan dan (angan berbuat sesuatu yang melanggar peraturan. Ketiga orang itu ber(an(i mentaati segala petun(uk 2inoru itu. Kemudian mereka berempat masuk ke kedai nasi Shanghai& dimana mereka memesan 4ognag& yang lalu mereka minum dengan amat asyiknya. Selagi duduk minum dan telah mulai sedikit mabuk& Ho 1o Ke yang tak senga(a menolah ke arah (endela di sisi kiri& tiba'tiba tampak terke(ut lalu berbisik ke telinga 2inoru& <"engok& tengoklah orang yang duduk minum teh di sana sambil membaca suratkabarA<. 2inoru dan kawan'kawannya (adi turut memandang pada seorang tamu yang usianya lebih kurang >; tahun& bertubuh tegap dan mengenakan thung'sha atau pakaian pan(ang yang sederhana sekali. <Dia
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

itulah Sun -iok Hong yang kita sedang cariA< Ho 1o Ke menambahkan. Hal mana& sudah barang tentu telah membuat 2inoru dan kawan'kawan (adi agak terke(ut. <Sun -iok Hongkah dia ituB< kata si (ago 0udo yang seolah'olah tidak mempercayai pendengarannya. Ho 1o Ke manggut'manggut sambil mengedipkan matanya. $oma 2inoru turut mengangguk'anggukkan kepalanya& tatkala ia menoleh kepada Sano *in dan %oshi $akamura. Segera mereka bangkit dari tempat duduk masing'masing. 2inoru membayar harga minuman& sedang yang lain'lainnya berpura'pura ber(alan keluar dan berdiri di sana sambil melihat'lihat pada etalase yang memamerkan pelbagai macam barangbarang makanan dalam kaleng buatan luar negeri. Dalam pada itu& 2inoru menantikan Sun -iok Hong di muka kedai nasi itu untuk mencari masalah lalu berkelahi dengan si orang she Sun itu. Sementara Sun -iok Hong yang memang kerap berkun(ung ke kedai nasi itu dengan maksud tertentu& telah lebih dulu memperhatikan gerak gerik 2inoru dan kawan'kawan& meski di luarnya ia tampak tenang'tenang sa(a. 2inoru dan kawankawannya boleh berpakaian cara barat tapi pakaian tersebut tidak dapat menyembunyikan diri mereka& apalagi raut muka macam 0epang mereka yang dapat dilihat dengan (elas sekali. -iok Hong segera dapat mengenali dan (adi curiga& kalaukalau mereka ini adalah komplotan ba(ingan 0epang yang pada beberapa waktu yang lampau pernah mengeroyok Ho -oan Ka secara ke(i sekali. 2aka ia merasa perlu sekali berlaku waspada terhadap ketiga orang 0epang dan seorang ba(ingan "ionghoa ini. <"ernyata dugaan ,ey Hay 4ee tepat (uga< pikirnya. <Karena dengan siasat yang telah diberitahukannya itu kepadaku& benar sa(a komplotan ba(ingan 0epang itu telah

kena (uga terpancing datang ke sini. Sesudah dapat menerka maksud kedatangan mereka yang tidak baik itu& paling benar aku segera beritahukan hal ini kepada ,ey Hay 4ee yang duduk makan minum memisahkan diri di lain kamar<. Kemudian& sambil berpura'pura men(enguk ke kamar yang terletak di sebelahnya& -iok Hong memberi isyarat dengan kedipan mata kepada ,ey Hay 4ee& yang segera mengerti apa maksudnya dan lalu keluar ke (alan raya untuk berembuk dengan rekan'rekannya di sana dengan secara diam'diam. Kepada rekan'rekan itu& ,ey Hay 4ee telah berpesan bahwa (ika nanti ada orang "ionghoa dan orang 0epang yang berkelahi& mereka sekalian harus perhatikan. 0ika dalam perkelahian itu pihak orang "ionghoa yang memperoleh kemenangan& mereka boleh tak usah ambil pusing. "api (ika pihak 0epang yang menang& rekan'rekan itu boleh segera turun tangan untuk menangkap orang'orang 0epang itu. +olisi'polisi dalam Konsesi !nternasional yang kebanyakan terdiri dari orang'orang "ionghoa& sudah barang tentu lebih memihak kepada Sun -iok Hong& hingga merekapun diam'diam bersiap sedia untuk mengatur siasat seperti apa yang telah dituturkan oleh ,ey Hay 4ee tadi. Setelah itu& barulah -iok Hong bangun dari tempat duduknya& membayar harga makanan dan minuman yang telah dimakannya tadi. Kemudian ia meninggalkan kedai itu dengan laku yang tenang dan tiada seorangpun yang dapat menyangka bahwa dia inilah bukan lain daripada (ago silat yang bernama (ulukan $go'seng'to'ong& yang namanya telah sekian lama harum di kalangan persilatan "iongkok 3taraA. ;oo;
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

IX
KE"!K# hendak melangkahkan kakinya keluar kedai itu& Sun -iok Hong telah melihat sikap $oma 2inoru yang seolah'olah hendak mencari gara'gara dengan dirinya. 2aka biarpun tampaknya ia ber(alan dengan tenang'tenang sa(a& sebenarnya ia telah berlaku waspada sekali. Denyutan (antung $oma 2inoru (adi memukul keras sekali waktu -iok Hong lewat tepat di belakangnya. Dengan cepat ia memutar tubuhnya untuk mengikuti& tatkala si orang she Sun itu telah terpisah beberapa puluh tindak (auhnya. -iok Hong senga(a ber(alan lebih cepat& untuk menu(u ke suatu tempat yang agak luas karena ia merasa tidak bi(aksana untuk menghadapi musuh'musuhnya di tempat yang sempit. $oma 2inoru yang keliru menyangka bahwa musuhnya itu berlaku lengah& maka secepat kilat ia menyerang dengan Shime'wasa& atau ilmu cekikan 0udo yang tediri dari tu(uh (urus. %ang hendak digunakannya ialah (urus ke empat yang bernama 3shiro'(ime atau mencekik dengan lengan. "angannya diulurkan melalui kepala -iok Hong& untuk kemudian menyeret lawannya itu ke bawah sambil kemudian merangkul

dan menekankan lengannya pada tenggorokan lawannya itu. -iok Hong yang mengetahui musuhnya sedang menguntit di belakangnya& senantiasa bersiap sedia. ?aktu melihat tangan $oma 2inoru berkelebat di atas kepalanya& ia segera men(ambret tangan itu dengan tangan kirinya sembari membungkukkan tubuhnya sedikit& bersamaan dengan itu sikutnya menyerang ke belakang dan ............ <#aaaaa.......JE. $oma 2inoru terdengari men(erit ngeri& tampak tubuhnya terdorong ke belakang sambil memegang dadanya dan batuk'batuk. Kemudian ia men(adi kaget sekali waktu meludah& karena yang ia keluarkan bukan air liur melainkan darahA. 2inoru memaki -iok Hong dengan menggunakan bahasanya sendiri& tapi yang dimaki sambil tersenyum'senyum lari menu(u ke suatu tempat. 2elihat demikian& 2inoru segera menge(ar dan menyerang lagi dengan satu tebasan tangan ke arah batang leher lawannya. -iok Hong kagum sekali dengan gerakkan lawan itu yang demikian gesit& karena dalam beberapa detik sa(a lawannya itu telah dapat menyusulnya dan menyerangnya pula. Dengan terpaksa -iok Hong segera membalikkan badannya dan melancarkan serangan dengan siasat +eng'hong'tiang' ho atau membekukan arus sungai yang deras& siasat ini dilancarkan dengan tenaga dalam yang amat hebat. )ukan sa(a dapat menahan tabasan& bahkan berhasil mengha(ar tulang pundak 2inoru hingga seketika itu (uga terdengar (eritan kesakitan& sedang tangannya tampak terkulai karena tulang pundaknya itu telah patahA. "api sebagai seorang yang mempunyai ambisi yang besar& dengan wa(ah yang menun(ukkan rasa sakit yang hebat& ia segera mencabut pisau dengan tangan kirinya& yang kemudian dengan sebat ditusukkan ke arah perut -iok Hong. "usukkan itu dilakukan 2inoru dari arah bawah ke atas& maka -iok Hong terpaksa mundur setindak untuk membiarkan tangan si ahli 0udo meluncur ke atas. Kemudian ia segera mempergunakan (urus Kim'na'ciu dari ilmu Eng'(iauw'kun untuk menyergap pergelangan tangan lawannya sambil berseru dengan suara nyaring& <+ergiA<. )erbarengan dengan bentakan itu& tampaklah tubuh $oma 2inoru terlempar ke udara lalu (atuh menukik ke tengah (alan raya sehingga mengakibatkan hidungnya berdarah'darah& bahkan beberapa giginya pun telah rontok. 2eski 2inoru kerap dibanting atau dilemparkan ke udara oleh kawannya waktu berlatih 0udo& tapi kali ini tak dapat menguasai lagi (atuhnya itu& karena tulang
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

pundaknya dirasakan sakit sekali. ?aktu dilemparkan& 2inoru dapat dikatakan sudah berada dalam keadaan setengah pingsan. 2elihat ke(adian itu& Sano *in dan %oshi $akamura yang berada sedikit (auh dari kalangan pertempuran itu& segera ma(u dengan serentak dari kiri dan kanan untuk menyerang serta mengepung si orang she Sun itu. "ernyata Sano *in mahir ilmu Karate& maka dengan satu pekikan yang menakutkan

ia telah menyerang kepala -iok Hong dengan telapak tangannya. Kalau sa(a telapak tangan itu mengenai sasarannya& niscaya batok kepala -iok Hong akan remuk karena telapak tangan itu telah terlatih dan dapat meremukkan dua batu'bata yang tersusun sekaligusA. -iok Hong lekas'lekas miringkan sedikit kepalanya untuk mengelakkan pukulan itu& tapi Sano *in tidak demikian mudah menyudahi serangan'serangannya. Segera ia tarik pulang 'tangannya& untuk langsung disodokkan ke arah mata -iok Hong yang segera lompat dengan siasat %an'cu'coan'liam atau burung walet menerobos tirai& tubuhnya mencelat melalui kepala Sano *in. )aru sa(a kaki si pemuda menyentuh tanah& terdengar satu pekikan pan(ang dan tampak di udara satu bayangan mener(ang -iok Hong dengan sikap yang garang sekali. "ernyata %oshi $akamura telah melancarkan satu tendangan terbang& kedua tangannya diangkat untuk melindungi dada& kedua kakinya ditekuk sedikit& yang kanan lebih ke dalam& siap untuk ditendangkan. "api& dengan satu en(otan tubuh yang bertenaga& -iok Hong telah mundur beberapa langkah. Sano *in segera memberi isyarat kepada %oshi $akamura agar (angan menyerang tapi membantunya apabila dirasakan perlu. Dia sendiri ma(u ke dalam kalangan pertempuran dengan sikap yang dapat dikatakan hampir sama dengan salah satu (urus silat& yakni (urus Kim'kee'tok'lip atau ayam (ago berdiri satu kaki. )edanya Sano *in tidak berdiri dengan satu kaki tapi mempergunakan kedua kakinya& yang kiri lebih ke depan dari yang kanan. !a tidak bertindak waktu ma(u& hanya menggeser kedua telapak kakinya& dengan (alan diputar'putar ke kanan dan ke kiri. Seluruh tubuhnya tampak bergetar& karena bersamaan dengan itu ia sebenarnya sedang menyalurkan tenaga dalamnya ke tangan dan kakinya. -iok Hong terperan(at (uga melihat sikap Sano *in ini& karena ia belum pernah bertemu dengan orang yang mahir ilmu Karate. Sebelum ia dapat mendugaduga............... <4iaaaaaaaaaaaattttt..........AA< Sano *in telah melancarkan serangan yang dahsyat sekali& tin(u dan tumitnya mener(ang ulu hatinya dengan berbarengan. -iok Hong tidak (adi gugup& dengan sebat ia mengegos dan menangkis dengan siasat Siang'liong'cui'hai atau sepasang naga keluar dari lautan& kedua lengannya dengan keras menghalau tin(u dan kaki Sano *in& sehingga kuda'kudanya tergoncang. Hampir'hampir Sano *in yang menyerang dengan nekad sekali (atuh tersungkur terkena tangkisan itu. Serangan'serangan Sano *in yang demikian ganas dan mematikan itu telah membuat -iok Hong (adi gusar bukan main. 2aka setelah Sano *in memperbaiki kuda'kudanya& ia segera menyerang dengan siasat 4it'yan'hui'siang atau burung walet terbang melayang& sambil lompat di udara dengan kedua tin(u menumbuk kepala si ahli Karate. 3ntuk menghindari tumbukan ini& Sano *in lekas'lekas lompat mundur dan setelah itu ter(adilah pertarungan yang amat seru dan menarik sekali untuk ditonton. +ada suatu ketika& *ino San telah menyerang dengan siasat "ai'oto'shi atau membanting dengan tangan. "angan kanannya menyambar ke leher ba(u -iok Hong&

sedang tangan kiri ke lengan dan memalangkan kaki kanannya di sisi kaki kanan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

lawannya& untuk kemudian sambil memutar tubuh dan menghentakkan tubuh lawannya itu. )aru sa(a leher ba(unya kena dipegang& -iok Hong telah bergerak dengan siasat 4hut'liu'hui'hong atau daun pohon liu terhembus angin& tangan kanannya setelah menangkis lalu menangkap dan memi(ak pergelangan tangan Sano *in. 1alu sambil memutar tangan lawannya yang sedang menahan sakit karena dipi(ak itu& kakinya menyapu betis lawan. 2aka tumbanglah tubuh yang katai dan tegap itu menghantam bumiA. $akamura yang ma(u mener(ang dari arah kanan& hampir sa(a kena disergap oleh si orang she Sun itu& kalau sa(a ia tidak membatalkan maksudnya untuk menyerang dan lekas melompat mundur ke dalam rombongan orang banyak yang sedang menonton pertarungan itu. +erbuatan $akamura (uga diikuti oleh Ho 1o Ke yang pandai melihat gelagat. "atkala polisi dari Konsesi !nternasional datang campur tangan& $akamura yang khawatir kehilangan muka setelah diha(ar oleh seorang "ionghoa yang umumnya mereka anggap sebagai ,rang Sakit dari "imur& dengan cengar cengir lalu menerangkan di hadapan polisi bahwa semua itu hanya merupakan suatu insiden kecil yang tidak perlu diperpan(ang lagi persoalannya. 2aka& para polisi pun segera meninggalkan mereka dengan tidak banyak bicara pula. Sementara Sun -iok Hong yang seolah'olah telah diberi kesempatan untuk menyingkir oleh rekan'rekan ,ey Hay 4ee& segera mengikuti orang banyak keluar dari Konsesi !nternasional untuk pulang ke tempat kediamannya yang terletak dalam batas kekuasaan pemerintah "iongkok. 2aka %oshi $akamura dengan bantuan Ho 1o Ke segera memanggil tandu untuk mengangkut $oma 2inoru dan Sano *in yang luka'luka pulang ke konsesi 0epang. Sesampainya di kantor dinas istimewa di dalam konsesi 0epang& %asan (adi terke(ut sekali melihat para anak buahnya telah (adi babak belur& lebih'lebih ketika melihat napas $oma 2inoru yang sudah senin kamis. Dengan amat gusar& ia menanyakan kepada %oshi $akamura yang beruntung tidak terluka& bagaimana $oma 2inoru dan Sano *in dapat dilukai begitu hebat oleh si bocah she Sun itu. Setelah mendapat keterangan yang (elas& %asan (adi sangat penasaran dan tidak mengerti& mengapa ketiga adik seperguruannya itu begitu tidak berguna dan tak mampu mengalahkan satu Sun -iok Hong& meski mereka itu telah berlatih 0udo& 0iu 0it'su dan Karate sehingga bertahun'tahun lamanya. Sano *in dan %oshi $akamura yang didamprat %asan& tinggal membisu dan menundukkan kepala bagaikan ayam'ayam sabungan yang patah lehernya. Setelah itu $oma 2inoru yang masih pingsan itu diangkut ke dalam untuk kemudian diobati dan dirawat luka'lukanya& barulah pada keesokan harinya ia tersadar dari pingsannya. Karena ilmu kepandaian 2inoru lebih tinggi daripada kawan'kawan yang lainnya&

maka begitu ia tersadar dari pingsannya. %asan yang belum puas dengan keterangan $akamura& segera minta keterangan lagi daripadanya& bagaimana cara mereka bertiga telah dapat dikalahkan oleh musuhnya itu dengan cara yang begitu mudahnya. <2enurut pendapatku< kata $oma 2inoru sambil merintih& <ilmu silat bocah she Sun ini ada beberapa bagian yang menyerupai ilmu 0udo Dai $ippon kita& hanya gerakannya begitu cepat sehingga aku hampir tak dapat melihat dengan gerakan bagaimana ia dapat menyergap serta membanting diriku. Selain itu& cekalannya pun sangat kuat dan lihay& sehingga tenagaku seolah'olah lenyap dan tak berdaya begitu
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

pergelangan tanganku kena dicekal olehnya. #ku tidak menyerah kalah mentahmentah begitu sa(a kepadanya& tapi (ika kecepatan kita masih kalah& rasanya sangat sukar untuk kita dapat mengalahkannyaA<. <$gacoA< %asan membentak dengan gusar. <!ni menandakan bahwa engkau bukan ahli 0udo Dai $ippon yang harus dihormati orang& tapi hanya (ago makan yang tak punya guna sama sekaliA< kata (ago 0udo yang gemuk katai itu. <)ukannya engkau men(un(ung tinggi ilmu 0udo sendiri& tapi sebaliknya memu(i'mu(i ilmu bela diri bangsa lain. #pakah engkau sebagai putera Dai $ippon mau terima sa(a dihinakan dan dicaci maki orangB. Hm& semakin aku pikirkan persoalan ini& semakin mendidih sa(a darah yang mengalir di tubuhku iniA<. $oma 2inoru tinggal membisu sa(a karena ia memang sangat takut pada suhengnya yang sudah sangat terkenal sekali dikalangannya sebagai seorang yang galak dan pemarah. <Dasar ilmu 0udo& Karate atau 0iu 0it'su kita< kata %asan pula& <adalah siasat'siasat yang cerdik dan memang memerlukan kecepatan atau kegesitan yang luar biasa. Ketiga ilmu'ilmu kita ini telah memenuhi semua siasat'siasat untuk menandingi ilmu silat apapunA. 2aka aku tak percaya bahwa ilmu silat "iongkok dapat bergerak (auh lebih cepat lagi daripada ilmu silat Dai <$ippon kita. Kecuali setan atau malaikat& tak pernah ada manusia lain yang dapat bergerak melebihi gerakan 0udo cepatnya di kolong langit iniA. #pakah engkau belum ketahui hal iniB<. $oma 2inoru dengan mendongkol sekali tetap tinggal membisu& kemudian ia coba meme(amkan matanya se(enak karena pundaknya dirasakan amat sakit. %asan (adi semakin marah dan membentak& <#hA. $yatanya engkau hanya tidur sa(a dan tidak mau mendengarkan bicarakuA<. <#ku 'tidak tidurA. #ku tidak tidurA< kata 2inoru dengan memaksakan dirinya untuk berbicara. <#ku tetap memasang kuping mendengar segala nasihat'nasihatmuA<. <Sungguh kalian sekalian telah melenyapkan segala pengharapan dan rasa banggakuA< kata %asan pula sambil menghela napas. Kemudian ia berkata pada dirinya sendiri& <0ika aku tidak turun tangan sendiri& niscaya orang'orang "ionghoa itu

akan menge(ek dan mentertawai karena ternyata kami belum sanggup mengalahkan ilmu silat mereka. ,rang'orang asing lain yang sampai sebegitu (auh masih menghormati dan mengindahkan kami para putera Dai $ippon& ada mungkin pada suatu ketika merekapun akan turut (uga mencemoohkan kami. Dengan demikan& runtuhlah pengaruh bangsa 0epang di "imur 0auh dan negeri'negeri yang berkedudukan di arah )aratA. Disamping itu semua& nama harum bangsa 0epang yang terkenal sebagai negeri leluhur ahli'ahli 0udo& Karate dan 0iu 0it'su akan hancur lebur oleh perbuatan bocah she Sun iniA. HmmA<. Sambil menghela napas dan mengertak gigi& %asan berpikir se(enak sambil mengerutkan dahinya. "idak lama kemudian& ia memanggil secara tiba'tiba& <Ho 1o KeA. Ho 1o Ke& dimana kamuA<. )egundal "ionghoa itu (adi terke(ut& lalu dengan gugup men(awab& <Saya& tuan besarA< <2uatlah iklanku di pelbagai suratkabar yang terbit di kota Shanghai ini< kata (ago 0udo yang bertubuh gemuk katai itu& <tidak perduli berapa harga iklan itu. Semua akan kubayar secara tunaiA. 1ekas lakukan perintahku ini sekarang (ugaA<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

<"api tuan besar< kata Ho 1o Ke dengan suara merendah& <bagaimana bunyi iklan yang hendak dimuat ituB. Dan dalam suratkabar mana iklan itu hendak tuanku siarkanB<. %asan baru ingat bahwa dia telah berbuat suatu kekhila5an. Karena belum lagi menyediakan teks'teks iklan yang hendak dimuat& ia telah berlaku terburu napsu memerintahkan begundal "ionghoanya untuk menyiarkan iklannya itu. "awanya terasa terkurung di dalam perutnya yang gendut itu dan telah siap akan meledak keluar& tapi ia memaksakan dirinya untuk tetap memasang wa(ah yang bengis untuk membuat dirinya lebih berwibawa dalam pandangan para begundalnya itu dan kawankawannya. $amun dia tak mau mengakui kekhila5annya itu dan berkata& <!klanku itu boleh sa(a engkau muat di seluruh suratkabar yang berbahasa "ionghoa& 0epang& !nggris atau yang lain'lainnya pula<. Kemudian ia memerintahkan salah seorang (urutulisnya untuk menuliskan bunyi iklan itu dan %asan membubuhi tandatangannya di bawah iklan tersebut menurut she dan namanya yang lengkap& yaitu %asan Sheicike. Setelah selesai ditulis& lalu tak lupa ditelitinya pula isi naskah iklan tersebut& ketika $aka Harao yang duduk di sampingnya menyelak dengan mengatakan& <Hong Kouw +ark itu terletak dalam konsesi 0epang. #pakah ada kemungkinan Sun -iok Hong berani datang ke sanaB<. %asan berdiam se(enak. Sesudah memutar otak sebentar& barulah ia berkata& <2ula'mula aku memang berniat untuk menantang si orang she Sun di Konsesi !nternasional atau di konsesi +erancis. Karena khawatir melanggar undang'undang di sana& maka terpaksa aku membatalkan maksudku untuk mempergunakan wilayah

negeri lain itu. "api (ika aku bertempur dengan Sun -iok Hong dalam daerah kekuasaan pemerintah "iongkok& niscaya kita bisa dikeroyok oleh orang'orang "ionghoa di sana& hingga menang atau kalah kita tetap sa(a akan mengalami akibat yang tidak baik. Engkau pikir bagaimana baiknyaB<. <3ntuk membunuh si bocah she Sun& kenapa harus kita bersusah payah sampai begituB< kata $aka Harao pula. <#pakah siasat serbuan kilat yang telah kita pergunakan terhadap Ho -oan Ka masih kurang e5ekti5 untuk diulangi terhadap diri monyet she Sun iniB. Kita serang sa(a dirinya dengan serentak& yah syukur'syukur kalau kita dapat membunuhnya sekalian& agar kelak dikemudian hari dapat membuat kapok para (ago'(ago silat "ionghoa yang lain untuk berhadapan dengan kita sebagai (ago'(ago Dai $ipponA<. "api %asan tidak mupakat dengan usul rekannya itu. <#ku yakin< katanya& <bahwa aku akan dapat mengalahkan (ago silat "ionghoa ituA. #ku hendak menaklukkan si orang she Sun secara laki'laki dan bertarung dengannya dengan disaksikan oleh orang banyak& hingga kelihayan ilmu 0udo kita dapat dikagumi semua orang& bahkan oleh orang di seluruh duniaA<. <0ika demikan halnya< kata Ho 1o Ke& <dimanakah kiranya kita harus mengubah tempat pertemuan ituB<. 1agi'lagi %asan berpikir sebentar kemudian ia gerakkan telun(uknya sambil berkata& <$ama Hong Kouw +ark yang sudah dituliskan tadi& bolehlah engkau ubah men(adi suatu tempat atau lapangan yang terletak di luar kota 1iong'hoaA< "api tiba'tiba wa(ah $aka Harao berubah karena mengingat pada beberapa waktu yang'lalu %asan pernah mengatakan bahwa dia ingin pulang ke "okyo untuk men(enguk keluarga gurunya yang baru sa(a meninggal dunia. 2aka lekas'lekaslah $aka Harao bertanya& <Saudara %asan& apakah engkau tidak (adi pulang ke "okyo untuk men(enguk keluarga gurumu yang baru meninggal ituB<. %asan (adi merandek mendengar pertanyaan itu. 2emang tidaklah mungkin untuk pergi dan pulang ke tanah airnya dalam waktu hanya beberapa hari sa(a. %asan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

adalah seorang yang tidak suka menerima kesalahannya sendiri& maka setelah berpikir se(enak& ia lalu berkata& <#h& itu soal mudahA< katanya sombong& <ubah sa(a naskah yang terakhir (adi tanggal 69& bulan yang akan datang& tepat (am 6 tengah hari<. +ada keesokan harinya ketika iklan itu dimuat dalam pelbagai harian yang berbahasa "ionghoa& !nggris& 0epang& dan lainnya dan dibaca oleh khalayak ramai dari segala lapisan. !klan tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut: <$ama Sun -iok Hong telah lama terkenal dalam *imba +ersilatan di "iongkok sebagai seorang tokoh yang (arang dapat lawan yang setimpal dalam kalangan persilatan di negerinya. Hal itu& cukup diketahui oleh orang banyak di dalam dan di luar daerah "iongkok. #ku sebagai salah seorang putera Dai $ippon yang sangat gemar pada ilmu silat di negeri sendiri dan di "iongkok& tidak (arang meminta

pela(aran dari para ahli untuk saling berkenalan atau bertukar pendapat. #ku %asan Sheicike secara pribadi sangat mengagumi Sun -iok Hong& maka dengan (alan memasang iklan ini aku telah menyampaikan undangan untuk saling bertemu di luar kota 1iong'hoa pada tanggal 69& bulan yang akan datang (am 6 tepat<. Sudah barang tentu masyarakat (adi sangat tertarik sekali dan dalam seke(ap sa(a telah men(adi buah bibir di kedai'kedai kopi dan di mana'mana& bahwa bulan yang akan datang mereka akan menyaksikan pertandingan yang pasti menarik hati sekali. 2eskipun dalam iklan itu %asan tidak menyebutkan bahwa dalam pertemuannya nanti dengan Sun -iok Hong itu akan dilan(utkan dalam suatu pertempuran atau hanya sekedar berbincang'bincang biasa sa(a. "api masyarakat sudah terlan(ur menganggap kata'kata orang 0epang itu sebagai suatu tantangan terbuka dari pihak (ago 0udo 0epang. Sementara -iok Hong yang melihat siasatnya telah berhasil membuat pihak lawannya memilih tempat untuk bertempur di tempat yang agak (auh dari daerah konsesi 0epang. Diam'diam -iok Hong (adi merasa girang sekali akan reaksi pihak 0epang itu& walaupun dia sendiri masih tetap curiga kalau'kalau ia nanti akan dikeroyok oleh kawan'kawan dari si (ago 0udo itu. Sambil menanti kedatangan %asan Sheicike dari "okyo& marilah kita tengok Ho -oan Ka yang menderita luka'luka berat akibat pengeroyokan murid'murid Kawai Saburo. 1uka'luka Ho -oan Ka meski telah diobati dengan cara pengobatan "imur maupun )arat& tapi penyakitnya kian hari kian bertambah buruk sa(a& hingga akhirnya lukaluka bekas pengeroyokan ba(ingan'ba(ingan 0epang itu telah membawanya ke liang kubur (uga. Hal mana& bukan sa(a telah membuat sanak saudara dan para handai taulannya dari kalangan persilatan turut berkabung& tapi (uga telah membuat Sun -iok Hong men(adi sangat gusar. Saking tidak kuatnya menahan amarahnya yang bergolak'golak& ia (adi menangis tersedu'sedu sambil ber(an(i untuk menuntut balas. Sedari meninggalnya Ho -oan Ka& maka para Kauw'thauw atau guru silat di gedung 4eng )u Hwee di Shanghai& selain Sun -iok Hong sendiri& boleh disebutkan (uga nama'nama "an 4u 4eng& 1o Kong -iok& Sun 1ok "ong& 1ie Hway "eng& "io 1ian Ho& +ouw 4in Siong dan lainnya& yang semua tergolong sebagai ahli'ahli silat kelas satu. Sun -iok Hong yang telah belasan tahun lamanya men(adi guru silat di gedung 4eng )u Hwee& bukan sa(a kenal baik dengan mereka semua& tapi (uga karena kepandaian silat dan pengetahuan ilmu suratnya cukup dalam. "idak heran (ika ia dihormati oleh rekan'rekannya sekalian& yang telah menganggap dirinya sebagai
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

ketua diantara mereka& walaupun -iok Hong sendiri tidak men(adi bangga atau besar kepala karena penghormatan yang dirasanya begitu dibesar'besarkan itu.

+ada suatu ketika& perkumpulan 4eng )u Hwee telah kedatangan seorang guru yang silat baru asal dari propinsi ,uw'lam& she 4o bernama Hian +ang& seorang ahli silat dari cabang )u'tong'pay. Karena ilmu silatnya yang lihay& maka pengurus dari 4eng )u Hwee telah mengundangnya untuk membantu menga(ar dalam gedung perkumpulan tersebut. 3sia 4o Hian +ang baru mencapai > tahun& berbadan tegap dan gerak geriknya gesit sekali. "api sayang& ia berperangai sangat buruk karena suka memandang rendah ahli'ahli silat lainnya. Dengan demikian mudah timbullah dalam pikirannya bahwa dialah yang berkepandaian paling tinggi dan ahli'ahli lainnya tidak mampu atau belum cukup baik untuk disamakan kedudukannya dengan diriny.i sendiri. 2aka timbullah rasa iri dalam hatinya atas penghormatan yang telah diberikan orang' orang kepada -iok Hong. Dari perasaan iri& ia (adi penasaran dan mempunyai maksud yang tidak baik. 2aka biarpun ia dan -iok Hong beker(a di suatu perkumpulan yang sama& tapi lambat' laun mereka (adi saling berselisih& sehingga di waktu saling bertemu muka& mereka tidak lagi saling hormat menghormati satu sama lain. +ada suatu hari& -iok Hong yang memperoleh murid'murid baru& lalu mulai memberikan pela(aran ilmu Eng'(iauw'kun tingkat pertama. !a men(elaskan (urus(urus yang harus mereka lakukan itu dengan secara teliti dan sabar. !a sendiri memberi contoh dalam tiap'tiap gerakan yang perlu diperhatikan. Sementara dilain pihak& 4o Hian +ang yang (ustru telah terlebih dahulu menyelesaikan tugas menga(ar para muridnya& lalu duduk'duduk di bawah mimbar sambil menonton -iok Hong yang sedang menga(ar murid'muridnya dari ke(auhan. 0ustru di bawah mimbar itupun masih berkumpul beberapa orang guru silat 4eng )u Hwee rekan'rekan -iok Hong yang duduk mengobrol sambil turut menonton. 4o Hian +ang yang umumnya memandang rendah kepada Sun -iok Hong& di dalam hatinya pun menganggap remeh ilmu Eng'(iauw'kun yang dia(arkan -iok Hong kepada para muridnya itu. Selama ia turut menonton di situ& tidak henti'hentinya ia mentertawai -iok Hong dengan cara yang begitu menghina sehingga menerbitkan rasa tidak enak bagi guru'guru lain yang berada di situ. -iok Hong sendiri merasa tersinggung dan merasa telah dihinakan oleh rekan barunya yang usianya lebih muda itu. 2aka kumatlah si5at'si5at pemarah -iok Hong yang lama& yang meski sudah diperingati supaya berlaku sabar dan tak mudah naik darah oleh para gurunya& urung dia tidak dapat lagi menahan kegusarannya itu. Karena kesabaran pastilah ada batasnya& semutpun menggigit tatkala terin(ak& hingga sambil mendekati sisi mimbar ia menuding rekannya yang sombong itu sambil berseru& <Hai& 1auw 4o& apakah engkau sudah tidak mengenal aturan lagiB. "ampaknya engkau terlampau menganggap rendah kepada dirikuA. Kita sama'sama beker(a di sini sebagai guru

silat& tapi bagaimana caranya engkau yang berkedudukan sebagai salah seorang guru di sini& masih (uga berani menun(ukkan sikap yang begitu tidak sopan di hadapan para murid'murid sekalianB<. 4o Hian +ang yang sombong tentu sa(a tidak bersedia menun(ukkan kelemahan dirinya sendiri& bukan sa(a ia tak mau terima teguran itu& malah sebaliknya segera bangkit dari kursinya sambil balas mendamprat& <Sun -iok Hong& engkau (uga sebenarnya bukan seorang goblokA. 0ika ilmu silatmu baik dan sesungguhnya lihay& masakah ada orang yang akan mencela dan mentertawai dirimuB. 4obalah berpikir sedikit& (ika ilmu silat yang seburuk ini diturunkan kepada para murid yang belum
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

mengerti apa'apa& bukankah kelak akan membuat kapiran serta sesalan mereka kepada dirimu sendiriB. Suatu peribahasa pernah mengatakan EKeledai yang takut cambuk takkan dapat berlari cepatE. 0ika dia takut dikritik& bagaimana caranya dia bisa memperoleh kema(uanB<. )agaikan api disirami minyak& amarah -iok Hong (adi semakin berkobar mendengar sindiran kasar yang dilancarkan si orang she 4o itu. Dengan suara keras& ia membentak& <)ocah she 4oA. #langkah baiknya (ika engkau <dapat segera naik ke mari& untuk membuktikan bahwa Eng'(iauw'kun mampu merobek bacotmu yang besar ituA<. 4o Hian +ang gusar bukan kepalang mendengar dirinya ditantang& seketika itu (uga ia merasa sudah dihinakan oleh kata'kata -iok Hong itu. Dengan satu en(otan& tubuhnya telah mencelat ke atas mimbar dengan sikap yang garang sekali& sambil berkata& <2emang sudah se(ak lama aku berniat mencoba ilmu Eng'(iauw'kun yang (elek ituA<. 2aka tanpa banyak bicara pula Hian +ang telah ma(u mener(ang -iok Hong dengan ganas sekali& -iok Hong'pun segera meladeninya dengan mempergunakan (urus Eng(iauw' kun yang oleh pihak lawannya selama ini dianggap buruk itu. )egitulah kedua orang itu telah terlibat pertempur dengan posisi yang sama lihay dan dahsyatnya& kedua'duanya tak mau mundur sebelum ada salah seorang dari mereka yang roboh dalam keadaan mati atau menderita luka parah. Syukur (uga sebelum ada salah seorangpun dari mereka berdua yang celaka& para rekan guru 4eng )u Hwee segera melaporkan peristiwa tersebut kepada para pengurus gedung perkumpulan itu& yang segera datang ke situ untuk memisahkan kedua orang guru silat yang sedang berkelahi itu. 2aka terhindarlah sebuah ke(adian yang lebih mengerikan ter(adi. <2emandang muka para pengurus perkumpulan kita ini< kata Sun -iok Hong& <maka mau (uga aku mengampuni (iwamu. Kalau tidak& entahlah apa yang akan ter(adi pada dirimu selan(utnya<. <Hm& pandai sekali engkau memutar lidahA< 4o Hian +ang mengeluarkan suara dengusan dari lobang hidungnya. <#pakah sangkamu aku takutB. 0angakan di waktu siang hari& tapi di waktu malam hari sekalipun& (ika perlu engkau boleh bangunkan aku untuk bertempur di mana sa(a kau kehendakiA<.

-iok Hong (adi sengit lalu berniat kembali mengha(ar si orang she 4o seketika itu (uga. +ara pengurus segera membu(uk dan menga(aknya pergi ke sebuah ciu'lauw atau kedai minuman untuk menanyakan bagaimana duduk persoalan sebenarnya sehingga -iok Hong (adi berkelahi dengan guru silat she 4o yang baru diundang oleh para pengurus 4eng )u Hwee itu. -iok Hong lalu menuturkan di hadapan mereka& bagaimana caranya ia telah dihina oleh 4o Hian +ang di hadapan para anggota'anggota baru yang sekaligus men(adi muridnya (uga. !a merasa sangat dihina dan selan(utnya dengan terpaksa menantang berkelahi untuk menentukan siapa diantara mereka berdua yang lebih lihay ilmu silatnya. <Karena untuk berurusan dengan orang serupa bocah she 4o itu< Sun -iok Hong melan(utkan& <hanya ada suatu (alan sa(a yang harus ditempuh& yakni dengan kepalanA<. <Sun 1o'su< kata para pengurus itu& <kami harap supaya sudilah kiranya 1o'su menimbang'nimbang dengan seadil'adilnya& untuk memaa5kan 1auw 4o sekali ini. Karena disamping memandang bahwa kita sebagai sesama kaum dan rekan dari suatu gedung perkumpulan yang sama& 1o'su pun harus (angan lupa memikirkan (uga nama
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

baik perkumpulan 4eng )u Hwee kita ini& yang tentunya nanti akan bisa memberi kesan yang tidak baik bagi pandangan orang di luar (ika permusuhan 1o'su dan 1auw 4o sampai berlarut'larut tanpa para pengurusnya bertindak sebagaimana layaknya untuk memperbaiki hubungan 1o'su dengan 1auw 4o yang telah retak itu. #tas kebi(aksanaan 1o'su ini yang telah sudi men(elaskannya& bukan sa(a kami sangat berterima kasih dan mengerti duduk persoalannya& tapi kami (uga (adi mempunyai bahan yang cukup (elas untuk minta 1auw 4o meminta maa5 kepadamu dalam suatu per(amuan yang akan kami adakan nanti<. )arulah amarah -iok Hong mulai sedikit mereda dan ber(an(i bahwa diapun bersedia untuk menyudahi perselisihan itu serta memaa5kan 4o Hian +ang kalau sa(a guru silat dari ,uw'lam itu suka mengakui kesalahannya serta ber(an(i (uga bahwa selan(utnya takkan ter(adi lagi peristiwa serupa ini. Sayangnya& ketika (amuan sebagai tanda perdamaian kedua belah pihak diadakan di sebuah rumah makan internasional kelas satu di kota Shanghai oleh para pengurus 4eng )u Hwee& ternyata 4o Hian +ang tidak muncul. +er(amuan itu terpaksa dilangsungkan dengan tidak dihadiri oleh pihak orang yang harusnya meminta maa5 kepada Sun -iok Hong. +ara pengurus telah menga(ukan alasan kepada Sun -iok Hong bahwa ada kemungkinan 4o Hian +ang merasa malu atas perbuatannya yang tidak baik itu& sehingga dia tidak berani datang untuk men(umpai -iok Hong dan para pengurus yang mengundangnya untuk maksud tersebut. Sungguh diluar dugaan orang& bahwa seteleh berselang tiga hari semen(ak

diadakannya (amuan perdamaian itu& tiba'tiba -iok Hong menerima sepucuk surat dari 4o Hian +ang& yang bunyinya antara lain sebagai berikut: "Sun Giok Hong, pada beberapa hari yang lampau, karena memandang muka para pengurus, maka aku mengampuni jiwamu untuk beberapa waktu lamanya!. Tapi siapa kira engkau telah menjadi semakin besar kepala dengan mengajukan permintaan supaya aku meminta maaf kepadamu. Sudah jelaslah bahwa engkau tak dapat melihat gelagat atau menimbang tentang kemampuanmu sendiri yang masih begitu terbatas!. Maka kalau engkau sesungguhnya berhati mantap dan menginginkan juga aku meminta maaf kepadamu, kini aku membuka suatu kesempatan untuk kita bertanding satu lawan satu di bawah gunung Houw kiu san dalam kabupaten Souw !iu, pada tiga hari setelah engkau menerima surat ini. "ku tunggu kedatanganmu di sana pada waktu tengah hari. #ika engkau tak berani datang, itulah tandanya bahwa engkau takut, hingga selain engkau harus meminta maaf kepadaku, engkaupun harus mengumumkan kepada orang banyak bahwa ilmu kepandaianmu masih kalah jauh denganku, seorang ahli silat dari !abang $u tong pay. Sekianlah apa yang hendak kukatakan kepadamu. Tertunda, %& H'"( )"(G "idak usah dikatakan lagi betapa gusarnya Sun -iok Hong setelah selesai membaca bunyi surat tantangan tersebut. "anpa terasa lagi ia telah menumbukkan tin(unya ke atas me(a sambil berseru& <Kurang a(a sekali si orang she 4o ituA. #pakah dia menyangka aku gentar dengan semua gertakannya iniB. HmA<. 2ula'mula ia berniat mengadukan persoalan ini kepada para pengurus perkumpulan 4eng )u Hwee. "api setelah berpikir se(enak dan menganggap bahwa dengan berbuat demikian ia bisa dituduh berlaku pengecut oleh pihak lawannya& maka ia senga(a mendiamkan sa(a surat itu tanpa diserahkannya kepada para pengurus. Diam'diam ia memberitahukan ini kepada isterinya dan dua orang murid kesayangannya 1auw "oan !n dan 1o Hok %auw& untuk membantu melindungi dirinya
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dengan secara sembunyi'sembunyi karena 4o Hian +ang yang si5atnya licik tidak mungkin berani menghadapinya dengan hanya seorang diri sa(a. )egitulah& dengan menumpang kereta api $anking'Shanghai& mereka telah berangkat ke Souw'ciu dan menumpang tinggal dalam kelenteng Han'san'ie di luar kota tersebut& setelah terlebih dahulu -iok Hong menderma se(umlah 9; dollar untuk dana pembangunan kelenteng di situ. Kelenteng ini terletak di tepi sungai di luar kota Souw'ciu yang berpemandangan alam sangat indah& dimana perahu'perahu setiap saat tampak hilir mudik mengangkut para pelancong yang sedang pesiar dan menikmati keindahan kota Souw'ciu dan daerah sekitarnya. 4iok Hong teringat akan sebuah sa(ak karya "hio Kie

dari (aman dinasti "ong yang ber(udul <+esiar di sungai di malam hari<& yang sangat ia gemari. +ada petang hari itu setelah habis makan dan minum& ia menga(ak isteri beserta para muridnya untuk menikmati keindahan'keindahan alam di tepi sungai seperti apa yang pernah dilukiskan dalam sa(ak "hio Kie itu. "ernyata ia men(adi kecewa& berhubung di sana hanya tampak kegelapan& tak tampak perahu'perahu yang hilir mudik atau suara nyanyian dari orang'orang yang sedang pesiar dengan berperahu di waktu malam hari. Karenanya& -iok Hong segera menga(ak 4ay !n dan dua orang muridnya kembali ke kelenteng Han'san'sie dengan perasaan menyesal. +ada keesokan harinya& sesudah menyelesaikan sarapannya& mereka berempat lalu menyewa perahu menu(u ke gunung Houw'kiu'san. Dari ke(auhan telah tampak lima orang laki'laki yang telah sampai ke sana terlebih dahulu dan kini tengah berdiri menantikan Sun -iok Hong dan kawan'kawan di bawah sebuah pagoda yang men(ulang tinggi ke angkasa raya. Salah seorang diantara kelima orang itu& ternyata bukan lain daripada 4o Hian +ang adanya. )egitu melihat kedatangan Sun -iok Hong dan kawan'kawannya& orang she 4o itu segera menuding sambil membentak& <)ocah she Sun& tempo hari (ika aku tidak memandang muka para pengurus& niscaya engkau sudah kuhantam sampai mampus saat itu (uga. Hari ini engkau telah menerima baik tantanganku& itulah sesungguhnya suatu perbuatan yang terlampau gegabah dan tidak mengimbangi kemampuan dirimu sendiri.E. #kan kulihat bagaimana caranya engkau akan menghadapiku. "anpa menantikan dahulu (awaban orang& 4o Hian +ang sudah lantas ma(u mener(ang& untuk menghantamkan pukulannya sebelum Sun -iok Hong bersiap sedia. -iok Hong yang terlebih dahulu telah ber(aga'(aga& dengan sebat telah memiringkan tubuhnya untuk mengelakkan pukulan tersebut& kemudian dengan (urus Eng'(iauw'kun ia hendak menyekal pergelangan tangan si orang she 4o. Ketika melihat gelagat tidak baik& 4o Hian +ang lekas'lekas lompat mundur untuk menghindarkan dirinya dari cekalan itu. Dengan berdasarkan penglihatannya selagi -iok Hong menga(ar para muridnya& kini ia baru mengetahui bahwa apa yang disaksikannya waktu itu hanyalah bagian'bagian yang terlampau rendah dari ilmu Eng'(iauw'kun tersebut& sedangkan <isinya< yang ia saksikan sekarang ternyata (auh lebih hebat dan lihay daripada apa yang semula dipikirkannya. 2aka diapun dengan diam'diam tak berani lagi memandang rendah -iok Hong yang semula sangat dihinakannya itu. 2aka pada waktu -iok Hong balas menyerang& iapun segera mengeluarkan seluruh kepandaiannya untuk mempertahankan dirinya agar (angan sampai kena dikalahkan

oleh musuhnya itu. Demikianlah pertempuran itu telah berlangsung dengan amat hebatnya hingga >; atau @; (urus dalam keadaan seri. ,rang'orang dari kedua pihak menyaksikan dari pinggiran dengan perasaan hati yang berdebar'debar.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

,rang'orang 4o Hian +ang yang diperintah untuk segera mengeroyok (ika ternyata Sun -iok Hong lebih unggul dalam pertempuran itu& kini terpaksa berlaku pasi5 dan tinggal menonton guru mereka yang sedang bertempur itu dengan perasaan khawatir. Karena Sun -iok Hong ternyata tidak datang ke Houw'kiu'san hanya seorang diri sa(a& maka (ika mereka ma(u mengeroyok lawan guru mereka itu& apakah orang'orang Sun -iok Hong akan tinggal diam sa(aB. -unung Houw'kiu'san yang men(adi salah suatu daerah pariwisata yang terkenal dalam kota Souw'ciu& banyak sekali dikun(ungi oleh para pelancong yang datang dari pelbagai propinsi di daerah "iongkok. "idaklah heran (ika para pelancong (adi berkerumun menonton kedua orang yang sedang pie'bu itu& yang semula hanya ditonton oleh beberapa orang sa(a. )egitu orang banyak mengetahui tentang adanya pertandingan yang ramai sekali di daerah itu& dengan segera (umlah penonton men(adi berlipat ganda& kemudian semakin bertambah sehingga ber(umlah beberapa ratus orang banyaknya. Dalam waktu seke(apan sa(a& di bawah gunung itu telah men(adi ramai oleh para penonton yang senga(a datang ke situ untuk menyaksikan orang pie'bu. Semakin banyak orang'orang yang datang menonton& semakin khwatir pula hati 4o Hian +ang. !a semula tidak pernah menyangka bahwa di situ akan datang begitu banyak orang hingga kalau nanti ia kalah dalam pertempuran itu& berita tentang kekalahannya pasti akan segera tersiar kemana'mana. 3ntuk mencegah ke(adian tidak enak ini& ia perlu mengeluarkan seluruh kepandaian dan tenaga sekuat'kuatnya agar dapat segera merobohkan Sun -iok Hong pada saat itu (uga. Kalau tidak& maka sudah dapat dipastikan bahwa dia sendirilah yang pasti akan merasa lebih kecewa. Sementara -iok Hong yang sedari tadi memperhatikan perlawanan si orang she 4o& begitu mengetahui dimana letak kelemahan musuhnya itu& segera ma(u mendesak dengan cepat dan dahsyat& sedangkan tendangan'tendangannya yang lihay segera dilancarkannya dengan bertubi'tubi. Hal ini telah memaksa 4o Hian +ang mundur dan mempergunakan kedua tangannya untuk menyampok atau membabat kaki Sun -iok Hong& namun dia tak berdaya mengubah ter(angan ter(angan lawannya men(adi lebih lunak. "atkala diapun mencoba melancarkan tendangan Houw'hwee'kiak yang terkenal lihay dan sukar di(aga musuh& tiba'tiba -iok Hong berkelit dan dengan gerak yang hampir tidak kelihatan ia telah menggerakkan tangan kirinya mempergunakan (urus Eng' (iauwkim'

na'ciu sambil membentak& <Hai orang she 4oA. !nilah apa yang dinamakan ilmu Eng'(iauw'kunA<. "anpa disadari oleh orang yang bersangkutan& tahu'tahu 4o Hian +eng telah terlempar sehingga duapuluh kaki (auhnya dan (atuh meloso di bawah sebuah pohon besar yang tumbuh di tepi (alan. Syukur (uga si orang she 4o (atuh di atas rumput. Kalau tidak& niscaya tulang punggungnya akan patah terbentur batang pohon. +ara murid 4o Hian +ang yang menyaksikan guru mereka telah dipecundangi orang segera mencabut thie'cio untuk melindungi 4o Hian +ang yang sudah roboh di tanah& khawatir nanti dibinasakan oleh Sun -iok Hong. -iok Hong yang tidak bermaksud untuk mencelakai lawannya& dengan segera ia berseru dengan suara keras& <"idak usah kalian khawatir aku si orang she Sun tidak akan sembarangan mencelakai orangA. 4o Hian +ang bukanlah musuh besarku hingga kita harus bertempur sampai ada yang matiA. #ku hanya menga(ar adat sombong guru kalian itu& yang telah menghinakan orang sehingga melampaui batasA<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Setelah itu ia menoleh kepada si orang she 4o sambil berkata& <4o Hian +ang& apakah engkau sekarang sudah puasB<. Hian +ang (adi merah mukanya karena (engah. <Kini aku harus akui< katanya& <bahwa ilmu kepandaianmu lebih unggul daripadaku. Selamat tinggal& sampai kita (umpa pula nantiA<. Setelah berkata demikian& dengan menahan rasa sakit ia segera bangkit dan lekaslekas berlalu dari situ dengan diiringi oleh kelima orang muridnya. +ara pelancong yang (usteru berkun(ung ke gunung Houw'kiu'san hanya mengetahui bahwa di situ telah ter(adi pie'bu yang ramai sekali antara kedua (ago silat itu& tapi tidak tahu menahu siapa dan dari mana asal usul mereka berdua. Sun -iok Hong dan isteri serta dua orang muridnya& baru pulang ke Shanghai setelah terlebih dahulu pesiar dua hari lamanya di kota Souw'ciu. Karena dia tak pernah membicarakan tentang pertempurannya dengan orang she 4o dari ,uw'lam itu& maka tidak heran (ika tiada seorang pun yang mengetahui peristiwa yang ter(adi di bawah kaki gunung Houw'kiu'san pada beberapa hari yang lampau. Sementara 4o Hian +ang bersama para muridnya& setelah berdiam beberapa hari lamanya di dalam sebuah rumah penginapan di Souw'ciu sambil mengobati lukalukanya yang telah dideritanya dari pertempuran dengan Sun -iok Hong itu& hatinya men(adi (engkel bukan kepalang lalu timbul pikiran untuk menuntut balas. !a pikir& syukur (uga dirinya tidak dikenali oleh para pelancong yang (ustru datang ke situ dan menyaksikan pertempurannya dengan si orang she Sun. Kalau tidak& niscaya kekalahannya itu akan segera tersiar ke mana'mana& sehingga membuat guram nama baiknya yang sudah sekian lama dikenal oleh para penduduk di tanah kelahirannya sebagai salah seorang tokoh dari cabang )u'tong'pay. 2aka untuk menutup rasa malu terhadap para muridnya& Hian +ang segera mengatakan bahwa tingkat kepandaiannya dengan Sun -iok Hong sebenarnya sama&

tapi karena dia agak terburu napsu dan terlampau memandang ringan kepada lawan itu& maka kesudahannya dia telah menderita kekalahan. Dengan kata lain& dia seolaholah hendak mengatakan bahwa dia belum tentu kalah (ika pertempuran itu sampai diulang kembali. Sedang di dalam hatinya ia bersumpah (ika Sun -iok Hong belum ia binasakan& belumlah puas perasaan hatinya. Setelah berpikir demikian& ia segera memerintahkan seorang muridnya menumpang kereta api $anking'Shanghai untuk mengundang kedua orang Su' teenya %o #h +o dan "io Kee 4un di $anking& yang tatkala itu membuka )u'koan atau rumah perguruan silat di muka kelenteng Hu'cu'bio di sana. Empat hari kemudian& kedua orang Su'tee itu telah datang ke rumah penginapan 4o Hian +ang dengan diantar oleh muridnya yang telah diperintahkan untuk mengundang mereka itu. %o #h +o dan "io Kee 4un kedua'duanya baru berusia kurang lebih >; tahun& tubuhnya tinggi besar dan tenaganya pun sangat kuat. %o #h +o biasa menggunakan sebilah pedang 1iong'coan'kiam& sedang "io Kee 4un mahir menggunakan $go' ciatkong' pian atau cambuk ba(a yang berbuku lima. Kepada kedua orang Su'teenya ini 4o Hian +ang telah menuturkan cara bagaimana ia telah bertempur dengan Sun -iok Hong& yang dikatakannya <terlampau menghina< terhadap ilmu silat mereka dan cabang )u'tong'pay. !a telah senga(a mengundang kedua orang itu untuk sama'sama menumpas si orang she Sun yang sombong itu& agar kewibawaan partai )u'tong (angan sampai dicemoohkan orang lain lagi di luaran.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Ketika kedua orang itu mendengar hasutan si orang she 4o& dengan segera mereka (adi gusar dan berkata dengan suara yang hampir berbareng& <+erlu apakah kita mesti berkelahi dengan cara keroyokan& sedangkan lawan kita hanya seorang she Sun sa(aB. +endeknya kami tidak mupakat dengan siasat Su'heng dalam menghadapi musuh itu. 2eski akhirnya kita memperoleh kemenangan (uga& itupun tak dapat dibilang sebagai perbuatan orang'orang gagah. 2alah kita akan dicela serta disindir sebagai orang'orang pengecut oleh para rekan kita dalam Dunia +ersilatanA<. "api 4o Hian +ang menggelengkan kepalanya dan berkata& <0ie'wie Su'tee& (angan menganggap EsepiE si orang she Sun itu. #ku ada suatu siasat untuk kamu berdua agar dapat mengalahkan Sun -iok Hong tanpa harus dicap sebagai kawanan pengecut oleh rekan'rekan kita dalam Dunia +ersilatan<. %o #h +o dan "io Kee 4un lalu hendak coba memotong pembicaraan Su'hengnya& ketika si orang she 4o mendahului berkata& <Engkau berdua dengarkan dahulu siasat

yang hendak kua(ukan ini& yakni harus mencari gara'gara diwaktu berpapasan dengan Sun -iok Hong. Setelah kalian berhasil membuatnya menderita luka'luka& kalian harus segera kabur. Dengan demikian& khalayak ramaipun pasti takkan menyangka& bahwa semua ini adalah suatu siasat yang memang telah diatur. 1agipula& orang tak kenal she dan namamu berdua& hingga orang takkan menduga sama sekali bahwa penyerangan gelap atas diri Sun -iok Hong mempunyai hubungan yang erat dengan persoalanku pribadiA<. 2endengar demikian& terpaksa %o #h +o dan "io Kee 4un menyanggupi (uga& hingga 4o Hian +ang (adi sangat girang lalu mengatar siasat untuk selan(utnya kedua Su'tee i'tu laksanakan. Sekarang kita menilik kepada Sun -iok Hong. Sekembalinya dari gunung Houw' kiusan ke Shanghai& ia telah meiakukan pula tugasnya sebagai guru silat dari 4eng )u Hwee& tapi tak pernah menyebut'nyebut perihal pertempurannya dengan 4o Hian +ang di luar kota Souw'ciu. "iada seorang rekan'rekannya yang mengetahui tentang peristiwa perkelahiannya dengan guru silat dari ,uw'lam itu. Setiap hari setelah selesai menga(ar silat& -iok Hong kerap menga(ak muridnya 1auw "oan in pergi makan minum di kedai minuman +ak 1ay Sun di Ka'pak. +ada suatu hari men(elang sen(a ketika -iok Hong dan muridnya keluar dari gedung perkumpulan 4eng )u Hwee untuk pergi ke Ka'pak& tanpa sadar bahwa dua bayangan tengah menguntitnya dari ke(auhan. Sesampainya di muka kedai minuman +ak 1ay Sun& lalu lintas (ustru macet. Selagi -iok Hong hendak mampir ke kedai minuman tersebut& tiba'tiba ia telah diterkam oleh seorang laki'laki tinggi besar yang beroman bengis dan berusia kira'kira >; tahun. Syukur (uga -iok Hong bermata (eli dan segera melompat mundur sehingga dua tindak (auhnya& dengan mana ia telah berhasil dapat mengelakkan bertubrukan dengan orang itu. Seorang laki'laki yang lainnya segera menyerang dari arah belakang dengan menggunakan sebatang $go'ciat'kong'pian& hingga -iok Hong terpaksa membuang diri untuk dapat menghindarkan serangan gelap itu. Ketika baru sa(a ia terhindar daripada bahaya itu& tiba'tiba orang yang pertama hendak menerkamnya telah men(otos lagi dengan hebatnya. -iok Hong lekas berkelit sambil menyambar untuk menyekal pergelangan tangan musuh itu. Dengan cepat orang itu (uga melihat gelagat& kalau tidak niscaya tulang pergelangan tangannya akan dicengkeram oleh salah satu (urus Eng'(iauw'kim'na'ciu Sun -iok Hong. Sementara -iok Hong yang sama sekali tidak membawa sen(ata& (usteru itu melihat seorang yang ber(ualan buah 1ay ber(alan lewat di tepi (alan raya. Dengan tidak membuang waktu lagi& ia segera hentikan pedagang buah itu& yang pikulannya
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

lalu diambilnya dan dipergunakannya sebagai gegaman untuk melawan kedua orang laki'laki yang telah menyerangnya secara tiba'tiba itu. 2ereka ini bukan lain daripada kedua orang Su'tee 4o Hian +ang yang bernama %o #h +o dan "io Kee 4un adanya. 2ereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa pembokongan mereka itu akan mendapat sambutan yang sedemikian hangat dan hebatnya dari pihak si orang she Sun. 2aka %o #h +o yang bersen(atakan sepasang thie'cio sebagai pengganti pedangnya yang berbentuk pan(ang dan mudah menarik perhatian orang& segera menyerang. Kedua thie'cionya berbareng mener(ang& yang kiri menusuk tenggorokan& sedang yang kanan disabetkan ke arah tulang rusuk. Dengan gerakan yang dahsyat sekali -iok Hong telah menyapu dan sekaligus menabas pinggang #h +o dengan pikulannya& sehingga #h +o lekas'lekas lompat mundur ke belakang. -iok Hong hendak menge(ar& tapi ia batalkan maksudnya tatkala Kee 4un menyerangnya dari sebelah kanan. "io Kee 4un yang bersen(ata sebatang $go'ciat'kong'pian& berniat membetot pikulan yang dipakai sebagai sen(ata oleh -iok Hong. 4ambuk ba(anya berhasil melibat pikulan& tapi sebelum ia keburu membetot& u(ung pikulan itu telah lebih dahulu mener(ang dadanyaA. Kee 4un terke(ut sekali& lekas'lekas ia lepaskan cambuk ba(anya sambil lompat. "ak urung pundaknya kena (uga tersodok sedikit& maka (atuhlah ia terpelanting ke tanah. !a segera bangkit lagi& lalu lari menghampiri seorang pedagang sayuran untuk ia rampas pikulannya. Sedang 1auw "oan !n yang tidak mau membiarkan orang mengepung gurunya dengan seenaknya sa(a& begitu melihat ada kesempatan iapun segera turut merampas pikulan seorang pedagang yang lainnya. Dengan pikulan itu ia telah melakukan serangan kilat kepada "io Kee 4un& yang sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan men(adi tandingan murid lawannya yang telah menghalangi pikulannya yang dihantamkan ke arah batok kepala -iok Hong dengan sekuat'kuat tenaganya. Seketika itu (uga terdengar suara beradunya dua pikulan yang telah membuat orangorang yang hilir mudik di (alan (adi berteriak& <#duhA<. Kemudian mereka cepat berlarian menyingkir untuk menghindarkan salah paham kedua pihak yang sedang bertempur. "enaga "io Kee 4un dan 1auw "oan !n ternyata sama kuat dan dahsyatnya karena begitu pikulan yang mereka pergunakan saling beradu& segera terdengar suara <D#KA< yang keras sekali. )ersamaan dengan itu& kedua pikulan yang saling beradu itu telah patah men(adi empat potongA. Kedua orang itu yang tak mau saling mengalah mentah'mentah& bukan sa(a tidak mau mundur malah sebaliknya lantas mempergunakan pikulan yang patah itu untuk memukul musuh sebagai ganti sen(atanya. "anpa banyak bicara pula& kedua orang itu segera saling serang menyerang dengan ditonton oleh orang banyak yang ber(alan hilir mudik di kedua tepi (alan Ka'pak yang

ramai itu. Dengan demikian& pertempuran telah terpecah men(adi dua rombongan& yakni Sun -iok Hong lawan %o #h +o dan 1auw "oan !n lawan "io Kee 4un. Semakin hebat pertempuran'pertempuran itu berlangsung& semakin banyak pula orang'orang di (alan raya yang berkerumun menonton keramaian tersebut. 2enggunakan pikulan sebagai sen(atanya& -iok Hong telah melabrak %o #h +o sehingga sibuk bukan main untuk melindungi diri dengan thie'cio yang dipergunakannya sebagai sen(ata itu. Selan(utnya& ia hanya mampu men(aga diri daripada serangan'serangan Sun -iok Hong& tapi sama sekali tak mampu balas menyerang musuh kakak sepergurannya itu.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Sementara 1auw "oan !n yang masih muda dan bertenaga sangat kuat& telah melancarkan serangan'serangannya dengan tidak kepalang tanggung. "io Kee 4un agak terke(ut (uga melihat kegagahan dan keberanian pihak lawannya yang meski usianya masih muda belia tapi ternyata tak boleh dipandang ringan atau dipersamakan dengan pemuda'pemuda lain. Karena ter(adinya pertempuran itu dan banyak orang yang sedang hilir mudik di (alan raya (adi berkerumun di sana untuk menonton dua rombongan orang'orang yang sedang berkelahi itu. "idaklah heran (ika lalu lintas di (alan raya men(adi macet& hingga menarik perhatian pihak kepolisian yang segera mengirim serombongan polisi untuk menangkap orang'orang yang sedang membikin kerusuhan itu guna men(aga keamanan dan ketentraman di dalam kota. Dalam keadaan begitu& %o #h +o dan "io Kee 4un men(adi sangat bingung dan sesaat lamanya tidak mengetahui dengan (alan bagaimana mereka harus meloloskan diri. 0ika mereka kabur dengan tergesa'gesa& pihak musuh'musuh mereka akan men(adi lebih leluasa untuk melukai mereka berdua& (ika tidak lekas'lekas kabur& niscaya mereka akan ditangkap oleh polisi. Sebagai orang'orang yang telah memulai mencari gara'gara dan membawa thie'cio dan cambuk ba(a untuk mencelakai orang& maka sudah barang tentu (elas sekali kesalahan mereka& bahwa perbuatan mereka itu telah direncanakan terlebih dahulu. 3ntuk ini& mereka tentu sangat sukar untuk mungkir dalam segala alasan. ,leh sebab itu& apa akal mereka sekarang untuk dapat menyelamatkan diri dengan berbarengan meloloskan diri dari tangan undang'undang negeriB. <4elakaA<& berbareng dengan suara teriakan tanpa terasa yang keluar dari mulut %o #h +o dan "io Kee 4un. Di sebelah sana rombongan polisi telah melepaskan tembakan dua kali untuk memberi peringatan supaya kedua belah pihak menghentikan pertempuran itu dengan segara. )egitu pertempuran berhenti& polisi segera menggiring Sun -iok Hong& 1auw "oan

!n& %o #h +o dan "io Kee 4un berempat ke kantor polisi untuk ditanyakan siapa yang semula telah membuat kerusuhan dan sebab musabab daripada kerusuhan tersebut. Sun -iok Hong sebagai orang yang pertama'tama hendak diserang dengan cara dibokong& lalu menuturkan segala ke(adian yang telah ia alami tadi& dengan menerangkan bahwa dia tak kenal atau mengetahui apa sebab musabab orang itu mencari gara'gara terhadap dirinya. "api sebagai seorang yang diserang dengan cara tiba'tiba& sudah barang tentu dia berhak untuk melindungi dirinya dengan segala cara. 1ebih'lebih ia menerangkan bahwa dia tak membawa sen(ata apapun di waktu penyerangan gelap itu ter(adi. Sebagai pencuri yang tidak mengakui bahwa dia mencuri& %o #h +o telah coba membersihkan dirinya di hadapan polisi dengan mengatakan bahwa dia telah dihinakan oleh Sun -iok Hong& sehingga dia naik darah dan ter(adi perkelahian tersebut sama sekali bukan senga(a merencanakan pembokongan itu dari awal. Kesaksian dari para pedagang yang telah dirampas pikulan mereka oleh orangorang yang berkelahi itu telah men(elaskan& bahwa semua itu telah ter(adi karena perbuatan senga(a dari %o #h +o& yang telah senga(a mengatur siasat dengan kawannya yang bersen(atakan cambuk ba(a itu untuk mencelakai diri Sun -iok Hong. )erdasarkan kesaksian para pedagang itu& Sun -iok Hong dan 1auw "oan !n telah dibebaskan dari tuntutan. %o #h +o dan "io Kee 4un telah disita sen(ata'sen(atanya yang berupa thie'cio dan cambuk ba(a sebagai bukti'bukti ke(ahatan mereka dan mereka ditahan& kemudian di(atuhi hukuman sebulan pen(ara dan diwa(ibkan membayar semua ongkos perkara.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

)ersamaan dengan itu& merekapun harus berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah keburu datang menangkap mereka. 0ika penggerebekan itu tidak dilakukan cukup cepat& niscaya mereka sudah menderita luka'luka karena diha(ar oleh Sun -iok Hong dan muridnya. Sebagai ganti dari bencana besar itu& mereka hanya di(atuhi hukuman kurungan yang begitu murah dan selamat& yakni hukuman kurungan untuk sebulan sa(a lamanya. Hingga -iok Hong kembali ke gedung perkumpulan 4eng )u Hwee& dia masih tak menyangka bahwa penyerangan gelap itu mempunyai sangkut paut yang erat sekali dengan sengketa yang telah ter(adi atas dirinya dan 4o Hian +ang beberapa waktu yang lalu. Setelah membayangkan se(enak dalam pikirannya& cara'cara kedua orang musuh gelap itu telah menyerangnya& sedikit banyak ia segera mengetahui bahwa (urus(urus mereka itu banyak benar kesamaannya dengan (urus'(urus yang pernah diperhatikannya dari pelbagai gerak gerik serta serangan'serangan yang dilakukan terhadap dirinya oleh 4o Hian +ang. 2aka timbullah rasa curiga di dalam hatinya&

bahwa setelah 4o Hian +ang dikalahkannya di bawah kaki gunung Houw'kiu'san di luar kota Souw'ciu& ia telah menghasut saudara'saudara seperguruannya untuk melakukan pembokongan kilat atas dirinya dengan mempergunakan pelbagai muslihat buruk yang dapat dilakukannya selagi ia sendiri berlaku lengah. !a merasa sangat mendongkol dan ber(an(i pada diri sendiri& di suatu waktu akan menegur perbuatan si orang she 4o dan lalu mengganyangnya (ika dirasakan perlu. 4o Hian +ang yang (uga menyadari akan aksi pihak Sun -iok Hong selan(utnya& diam'diam men(auhkan diri untuk (angan sampai berpapasan atau bertemu muka dengan pihak lawannya. Sun -iok Hong sendiri merasa tidak enak untuk senga(a mencari gara'gara dan membereskan segala <perhitungannya< ini. <#ku sepertinya perlu bicara dengan si bocah she 4o itu empat mata< kata -iok Hong pada dirinya sendiri. Sun -iok Hong dan 4o Hian +ang& tetap tinggal dan men(abat tugas sebagai guruguru silat dari 4eng )u Hwee. Kedua pihakpun tidak pernah membicarakan persoalan pie'bu di gunung Houw'kiu'san kepada para rekan mereka. +ada beberapa saat kemudian setelah selesai menga(ar silat& tiba'tiba Sun -iok Hong telah berpapasan dengan 4o Hian +ang yang hendak membeli arak di kedai minuman. +ara pengurus dan rekan mereka di 4eng )u Hwee (ustru telah pergi keluar untuk ber(alan'(alan& hingga kesempatan yang sebaik itu tidak mau lagi dilewatkan oleh si orang she Sun yang lalu ma(u menghampiri 4o Hian +ang sambil berkata& <1auw 4o& sungguh tidak kunyana bahwa engkau bisa bertindak dengan cara yang begitu licik dan rendahA<. 4o Hian +ang yang menganggap bahwa Sun -iok Hong tidak mengenal %o #h +o dan "io Kee 4un yang telah mengeroyoknya sebagai kedua Su'teenya& dengan lantas ia berpura'pura men(awab& <Dari mana datangnya engkau menuduh aku berlaku licik dan rendah terhadap dirimuB<. -iok Hong lalu mengeluarkan suara dengusan dari lobang hidungnya sambil berkata& <HmA. Engkau telah mengatur siasat pembokongan selagi aku berlaku lengah dengan memin(am tangan kedua orang Su'teemu %o #h +o dan "io Kee 4unA. #pakah cara ku bukan suatu perbuatan yang licik dan rendahB<. 4o Hian +ang yang kini sudah tak bisa mungkir lagi atas perbuatannya yang tidak baik itu& tiba'tiba timbul pikiran untuk membunuh -iok Hong dengan tin(u mautnya. "anpa banyak bicara pula& segera ia membentak sambil memukul muka -iok Hong
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dengan siasat Siang'hong'koan'(ie atau dua hembusan angin mendampar kuping& tin(unya yang besar dan keras menyerang belakang kuping -iok Hong. -iok Hong yang terlebih dahulu telah membayangkan dalam otaknya& sikap apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan itu& dengan sebat ia telah miringkan kepalanya sehingga tin(u 4o Hian +ang menyamber tempat kosong dengan mengeluarkan suara

angin yang ta(am dan pasti akan membuat berdiri bulu roma orang yang mendengarnya. )egitulah pertempuran yang dahsyat itu tak dapat dicegah lagi& berhubung di situ tak ada orang ketiga yang turut menyaksikan atau datang memisahkan kedua guru silat yang bermusuhan itu. 4o Hian +ang yang berasal dari cabang )u'tong& sudah tentu telah mengeluarkan seluruh kepandaiannya untuk mempertahankan nama baik perguruan silat partainya. Sedangkan Sun -iok Hong yang sangat mahir dalam ilmu Eng'(iauw'kun& ingin (uga membela nama baik peguruan Siauw'lim yang men(adi anutannya. Karena kedua belah pihak sama'sama lihay dan uletnya& maka pertempuran itu belum dapat segera ditetapkan pihak mana yang unggul sebelum berlangsung sehingga beberapa puluh (urus lamanya. Serangan'serangan atau kelitan'kelitan kedua belah pihak menak(ubkan sekali& egosan dan tangkisan yang diteruskan dengan sodokan'sodokan maut yang dilakukan Hian +ang adalah (urus'(urus terhebat yang (arang dimiliki oleh sembarang orang. Kalau -iok Hong dapat melayaninya& itu disebabkan ia sendiri memiliki ilmu silat yang tinggi disamping pengalaman bertempurnya yang banyak. Selagi pertempuran berlangsung terus& -iok Hong yang nampaknya terdesak& mendadak membalas menyerang tiga kali dengan cara saling menyusul. Karena ini& dadanya men(adi terbuka dengan sendirinya. Hian +ang melihat tempat lowong itu& iapun berkata dalam hatinya& <Sungguh lucu engkau yang dinamakan ahli golok lima propinsi& tidak mengerti bahaya. Di hadapan musuh& kau membuka dirimu secara begini& itu tandanya kau mencari mampus sendiriA<. Segera tangannya bergerak& tangan kirinya menahan tangan -iok Hong& sedang tangan kanannya membabat lengan lawannya. Kelihatan lengan -iok Hong itu bakal terha(ar hingga patah& sedang dadanya pun seperti ter(ambret tangan kiri lawannya& yang sudah bergerak lebih (auh menyusul tangan kanannya itu. "api& tiba'tiba terdengar (eritan Hian +ang dan tampak ia menarik pulang kedua tangannya& tubuhnya mundur tiga tindak. Setiap langkahnnya men(adi berat& dan ia mundur sambil berusaha mempertahankan dirinya agar tidak robohA. #pakah yang sebenarnya telah ter(adiB. -iok Hong tidak ingin pertempurannya itu diketahui orang banyak& karena ia merasa malu kepada pengurus perkumpulan 4eng )u Hwee yang pernah mendamaikan urusan perkelahiannya dengan Hian +ang dahulu. !a ingin lekas' lekas menyelesaikan pertempuran kali ini selekas mungkin& tapi ternyata Hian +ang dapat bertahan sampai sekian lamanya. !a melihat kesulitan untuk bertempur tanpa tipu daya& maka sesudah melayani sekian lama ia lantas menggunakan akal. Dengan senga(a ia membuat tempat yang lowong pada dirinya sendiri& sambil memasang umpan ia mengumpulkan tenaganya di dada untuk melindungi diri dan senantiasa

berlaku waspada untuk melindungi (uga bagian'bagian tubuh lain yang lemah. "epat dugaannya& tangan kiri Hian +ang menyambar ke tempat yang berbahaya di dada& tapi segera Hian +ang men(adi kaget dengan sendirinya. Dada itu telah mele(it& bukan dia yang dapat men(ambak (usteru (ari'(ari tangannya telah terpelintir& telapak tangannya dirasakan sakit hingga tubuhnya terhuyung. !a menyambar tangan -iok
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Hong untuk mempertahankan diri tapi -iok Hong meronta melepaskan tangannya itu& sedang tangan kirinya dipakai untuk menyambar ke tenggorokan lawan& (ari'(ari tangannya mengancam ke bagian leher yang berbahayaA. Hian +ang kaget bukan main melihat ancaman itu& sebab ia telah mengenal dengan baik hebatnya Eng'(iauw'kim'na'ciu dari lawannya itu& dengan terpaksa ia menarik pulang kedua tangannya untuk mengundurkan diri. Karena ia kesusul& ia bertindak cepat tetapi berat dan wa(ahnya merah karena (engah. Setelah dapat memperbaiki posisinya& ia telah menyerang lagi dengan siasat +ai'san'in'ciang atau dengan kedua tin(u mendorong lautan& kedua tin(unya berbarengan mener(ang dada musuh dengan amat ganasnya. 2elihat serangan yang demikian mematikan& -iok Hong segera menangkis dengan siasat Hun'ceng'tan atau membuyarkan abu men(ernihkan suasana. "api sebelum menangkis& ia terlebih dahulu menggeser kedua kaki karena tak berani memandang ringan tenaga lawannya itu& lalu dengan cepat tangannya menyapu bersih kedua tin(u maut itu dan segera membarengi dengan serangan "ui'ciong'bong'goat atau menolak (endela untuk men(enguk rembulan& untuk men(egal Hian +ang. Sungguh gesit sekali Hian +ang ini& sembari menangkis iapun telah membarengi dengan satu serangan yang bernama Hoay'sim'tui& satu ilmu tendangan )u'tong' pay yang terdahsyat& yang tidak sembarangan diturunkan kepada murid kecuali yang betul'betul telah mahir ilmu silatnya. Si5at tendangan ini sangatlah ke(am dan mematikan& (ika tidak mau dikatakan ke(iA. Dan (ika sampai Hian +ang mempergunakannya (uga tendangan maut ini& karena ia sendiri sudah merasa sangat terdesak dan kewalahan menghadapi -iok Hong. Saking terke(utnya menyaksikan serangan itu& -iok Hong dengan satu gerak re5lek telah mencelat dengan siasat Koay'bong'hoan'sin atau ular naga siluman (umpalitan& ia lompat berputar sedemikian rupa& hingga dapat ia menghindari tendangan itu dengan manisnya. Selagi masih di udara& ia telah melepaskan satu tumbukan ke kepala Hian +ang& yang walaupun terkesiap telah menendang angin& tapi masih dapat melepaskan satu ter(angan tin(u ke atas dan............. <)ukAAA<. Satu suara yang keras terdengar karena beradunya dua tin(u raksasa itu

dan tampak Hian +ang seolah'olah terbenam ke dalam tanah& sedangkan -iok Hong mental ke atasA. Hian +ang sesungguhnya telah berlaku terlampau nekad& tidaklah seharusnya serangan -iok Hong itu ia balas dengan kekerasan pula& karena ia sendiri yang akan menderita kerugian besarA. Sedangkan -iok Hong& meski merasa sakit (uga pada tin(u dan sambungan tulang pundaknya& ia dapat turun dari udara tanpa kesukaran. "idak demikian halnya dengan Hian +ang& yang (adi ter(ongkok untuk sekian lamanya karena merasakan matanya kabur dan pinggangnya sakit sekaliA. )aru sa(a Hian +ang dapat berdiri& ia telah dike(utkan oleh satu bentakan bengis& <,rang she 4oA. 0agalah baik'baik (urusku iniA<. "ampak -iok Hong telah menyerang dengan siasat Houw'yauw'kiu'san atau harimau melompati sembilan gunung. Hian +ang meski kaget sekali& ia berusaha mengelakkan serangan ini dengan siasat "ui'po'lian'hoan atau mundur berantai& tubuhnya mencelat di udara sambil menangkis. Karena pinggangnya masih dirasakan sakit& tidak heran siasatnya itu tak dapat ia laksanakan dengan sempurna. 2aka -iok Hong berhasil menyergapnya& lalu dengan siasat Kim'lie'hoan'sin atau ikan mas membalikkan diri& membanting tubuh Hian +ang sekuat tenaganya. "ak terasa lagi Hian +ang men(erit& <4elaka...........A< dan bersamaan dengan terdengarnya suara (eritan itu& tampak tubuh Hian +ang terapung lalu (atuh terguling di suatu tempat yang
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

terpisah kurang lebih lima belas kaki (auhnya dengan tulang kaki patah dan merintihrintih kesakitan. "api amarah -iok Hong telah meluap'luap& segera ia lompat menge(ar dan hendak melancarkan tendangan mautnya agar lawannya itu mati seketika itu (uga. Syukur ketika baru sa(a -iok Hong mengayunkan kaki kanannya& tiba'tiba ada orang yang menarik lengannya ke belakang sambil berseru& <-iok Hong Heng& sabar duluA<. ,leh karena hentakan yang sekonyong'konyong itu& tendangan -iok Hong (adi ngawur dan tidak mengenai sasarannya. -iok Hong (engkel bukan buatan dan lantas hendak membentak& tapi ia segera mengenali siapa adanya orang'orang itu. 2aka terpaksa ia menahan amarahnya dan bertanya& <Kenapa saudara'saudara merintangi perbuatankuB<. ,rang'orang itu ternyata bukan lain daripada rekan'rekannya sendiri yakni 1o Kong -iok dan "an 4u 4eng. <-iok Hong Heng< kata 1o Kong -iok pula& <duduk persoalanmu dengan 4o Hian +ang telah kami ketahui dengan (elas. Kini dia telah kau robohkan& ini kiranya sudah

cukup untuk menentukan siapa yang lebih unggul kepandaiannya<. <0ika setelah ia roboh engkau menendangnya pula& niscaya 1auw 4o akan tewas (iwanya dan urusan pasti akan (adi semakin sulit. Demi kebaikan nama perkumpulan kita& sudilah kiranya saudara memaa5kannya serta menyudahi permusuhan ini sampai disini sa(a. 0anganlah saudara lupakan& bahwa 1auw 4o telah diundang oleh para pengurus 4eng )u Hwe untuk membantu menga(ar ilmu silat di dalam gedung perkumpulan kita ini. 3ntuk men(aga muka para pengurus tersebut& kami sangat harap supaya saudara sudi (uga mengampuni kesalahan'kesalahan 1auw 4o yang telah lampau itu<. Sementara -iok Hong yang mendengar permintaan rekan'rekannya itu dan mengingat bahwa urusan (iwa tidak dapat dibuat permainan& diapun akan berurusan (uga dengan polisi (ika sampai ke(adian 4o Hian +ang tewas di dalam tangannya. 2aka apa boleh buat ia mau (uga untuk menyudahi semua perselisihan itu. Selan(utnya& untuk membu(uk serta meredakan hati -iok Hong yang masih panas& 1o Kong -iok dan "an 4u 4eng segera menga(ak -iok Hong ke sebuah kedai minuman untuk makan minum. 2ereka mengundang (uga para pengurus perkumpulan 4eng )u Hwee untuk diberitahukan tentang duduk perselisihan yang sebenarnya antara -iok Hong dan 4o Hian +ang tersebut dan agar Hian +ang segera diberi tegoran keras atas segala perbuatannya yang tidak baik itu. Setelah itu& barulah -iok Hong merasa lega di dalam hati dan suka menyudahi perselisihan itu serta memaa5kan Hian +ang atas kesombongannya itu. "api Hian +ang yang diundang untuk datang (uga ke per(amuan perdamaian itu& ternyata tidak kelihatan batang hidungnya dan ada kemungkinan ia malu atau penasaran sekali atas kekalahannya itu. "etapi hal ini sama sekali tidak mengurangi kegembiraan orang banyak yang berkumpul dalam per(amuan itu. ;oo;

X
SE?#K"3 ke(adian di atas ter(adi& sebuah kapal besar tengah berlayar dengan megahnya dari "okyo menu(u ke daratan "iongkok dengan membawa seorang penumpang berkebangsaan 0epang& itulah %asan ShiecikeA.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Sementara $aka Haruo& Sano *in& $oma 2inoru& %oshi $akamura dan yang lainlainnya lagi& tampak sibuk untuk menyelenggarakan sambutan yang sehangathangatnya dan kelihatan mereka mondar mandir di pelabuhan dengan rupa tidak sabaran menunggu kapal besar itu melemparkan sauhnya. "epat (am 9 sore baru kapal itu dapat menrunkan penumpang'penumpangnya ke darat dan tampak %asan menuruni tangga kapal untuk kemudian dirangkul dan dieluselus oleh kawan'kawannya itu. 2ereka langsung menu(u ke konsesi yang khusus disediakan untuk bangsa mereka& dimana %asan tanpa istirahat lagi lalu menga(ak kawan'kawannya berlatih 0udo dan Karate& bersiap'siap menghadapi -iok HongA.

Dilain pihak. -iok Hong yang khawatir dikeroyok oleh kawan'kawan %asan& telah terlebih dahulu berpesan kepada para murid'muridnya& yakni 1auw "oan !n& 1o Hok %auw& dan lain'lain& untuk membekal tan'pian atau cambuk yang dapat dilibatkan di pinggang masing'masing. Kemudian mereka disuruh menyamar dan pura'pura sebagai orang luar yang senga(a datang ke luar kota 1iong'hoa untuk turut menyaksikan pertandingan yang ia dan %asan akan lakukan nanti. Hal mana telah diturut oleh 1auw 4ay !n& yang dengan diam'diam akan membaur di antara para penonton untuk melindungi diri suaminya pada tanggal 69 atau hari yang akan datang. Dan tanggal 69 yang dinanti'nantikan itupun akhirnya datang. +ada hari itu& sesudah sarapan dan minum dua cawan arak& Sun -iok Hong lalu menukar pakaiannya dengan pakaian yang lebih ringkas. Disebelah luarnya ia mengenakan ba(u pan(ang& hingga romannya tidak mirip dengan seorang yang paham ilmu silat. Dari tempat kediamannya ia berangkat keluar kota 1iong'hoa dengan kereta api dan sampai di sana di antara orang'orang yang telah berkerumun di sebuah lapangan yang luas& mereka telah menyambut kedatangannya dengan bersorak sorai riuh sekali. "api %asan dan kawan'kawannya belum tampak batang hidungnya. -iok Hong ber(alan di antara orang banyak sambil memperhatikan keadaan di sekitar lapangan itu& dimana ia melihat para murid dan isterinya sudah sampai pula di situ terlebih dahulu. 2asing'masing telah mengambil posisi yang tepat sekali untuk men(aga dirinya dari musuh'musuh yang ingin berbuat curang dengan cara membokongnya. "atkala (am yang ditentukan telah tiba& sekonyong'konyong terdengar orang banyak yang berkata& <Kawan'kawan 0epang itu baru sa(a tibaA<. Dari dua buah mobil yang dilarikan dengan cepat dan berhenti di sisi lapangan itu& tampak turun %asan diiringi oleh = atau 8 orang kawannya yang bertubuh kasar dan beroman bengis. Sun -iok Hong dan para murid yang melihat seorang 0epang yang berperawakan tegap& berkumis dan ber(enggot pendek tengah memasuki lapangan itu dengan langkah yang garang. Segera ia ketahui bahwa orang itu tentulah bukan lain daripada %asan Shiecike yang men(adi penantangnya itu. 2aka dengan kedipan mata ia telah memberi isyarat kepada isteri dan murid'muridnya yang sudah bercampur baur di antara para penonton itu agar mereka berlaku waspada dan selalu siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara %asan yang melihat seorang tengah berdiri dengan tenang di tengah lapangan itu& segera dapat menduga bahwa orang itu tentu bukan lain daripada Sun -iok Hong adanya. Dengan suara bengis ia segera membentak& <#pakah engkau ini adalah Sun -iok HongB<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

<Sungguh baik sekali daya indra matamuA< kata -iok Hong. <#ku inilah Sun -iok Hong yang telah mengha(ar banyak ahli'ahli silat 0epang& sehingga mereka terkuingkuingA<. 1alu sambil menudingkan (ari telun(uk dan tengahnya& ia melan(utkan& <Engkau ini tentu orang yang telah memasang iklan di banyak suratkabar beberapa waktu yang lalu& yang bernama %asan Shiecike& bukanB<. %asan gusar sekali mendengar kata'kata yang menghina itu& sehingga kumis dan (enggotnya seolah'olah berdiri. "idak urung ia berkata (uga& <#ku %asan Shiecike& murid kesayangan guru 0udo terkenal Kawai Saburo& yang di(uluki orang 0ago 0udo dari "imur 0auhA. #ku dengar kabar bahwa engkau telah mengakui dirimu sendiri sebagai $go'seng'to'ong& seorang ahli silat yang sangat tinggi kepandaiannya<. Katanya lagi dengan suara geledek& <"api engkau lupa& bahwa ilmu silat Dai $ippon bukan sa(a takkan kalah dengan ilmu silat dari negeri manapun& malah kini tengah men(agoi di kolong langit. #ku sendiri memang gemar dengan ilmu silat& maka kini aku telah senga(a mengundangmu untuk sama'sama berlatih sambil saling menukar pendapat dalam kalangan persilatan. Keluarkanlah seluruh kemampuanmu untuk coba melawan ilmu 0udo kami& agar supaya dapat dibandingkan mana yang lebih unggul antara ilmu silat "iongkok dan ilmu silat $egeri 2atahari "erbitA<. Sun -iok Hong selalu mengganda tertawa sa(a dan berkata& <#ku bersedia meluluskan segala kehendakmu dengan senang hatiA<. <#pakah engkau mengetahui< membual %asan& <bahwa Ho -oan Ka pernah dikalahkan oleh ilmu 0udo kamiB<. )agaikan harimau yang dibangunkan dari tidurnya& tiba'tiba wa(ah Sun -iok Hong (adi berubah dan teringat akan kecurangan bangsa 0epang yang telah mengeroyok (ago silat she Ho itu. Dengan perasaan amat gusar ia segera bertanya& <#pakah engkau inilah orangnya yang telah merobohkan Ho -oan Ka 1o'suB<. %asan menengadah sambil mengeluarkan tawa yang sangat tidak enak bagi pendengaran kuping. Dengan roman sangat bangga ia menyahut& <"idak salahA. #kulah %asan Sheicike& yang telah mengha(ar orang she Ho itu sehingga ia (adi mampusA<. <2engeroyok orang secara curang dan ke(i memang men(adi kemampuanmu yang terlihayA< bentak -iok Hong dengan wa(ah merah padam. <0usteru engkau inilah yang hendak kuha(ar untuk membalas sakit hati Ho 1o'suA<. Dengan amarah yang berkobar'kobar& -iok Hong segera mendahului mener(ang dengan gerakan secepat kilat& hingga %asan yang (uga selalu berlaku waspada lekaslekas lompat mundur dengan secara gesit sekali. #hli 0udo 0epang itu cukup cerdik untuk tidak menghambur'hamburkan tenaganya. !a yakin pertarungan ini akan memakan waktu yang cukup lama sebelum ia dapat merobohkan lawannya yang hebat ini. 2atanya yang sipit dan bersinar ta(am ditatapkan ke wa(ah -iok Hong untuk memperhatikan serangan'serangan selan(utnya. -iok Hong sendiri yang pernah berkali'kali berkenalan dengan orang'orang yang mahir 0udo& terlebih dahulu telah mengetahui bahwa sungguh berbahaya (ika sampai lawannya itu dapat menyekal

ba(unya. )ukan sa(a %asan mahir sekali ilmu 0udonya& tapi iapun ternyata mahir ilmu Karate dan ilmu silat "iongkok& yang dipela(arinya dari beberapa guru silat "ionghoa yang telah men(adi warganegara 0epang. -iok Hong berlaku cerdik& ia senga(a berkelahi dalam (arak yang agak (auh. +ukulan'pukulan dengan telapak tangan atau tin(u hanya dipergunakan sebagai susulan sa(a (ika tendangan'tendangan telah diluncurkannya untuk mendesak %asan& yang selalu dapat mengelakkannya dengan bagus sekali.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

+ara penonton bersorak sorai karena asyiknya menonton pertempuran yang baru pernah mereka saksikan seumur hidup itu& yakni ahli silat "ionghoa melawan (ago 0udo 0epang. +ada suatu ketika& setelah dapat mengelakkan tabasan'tabasan telapak tangan maut %asan& -iok Hong telah melontarkan (otosan yang tidak kalah hebat dan dahsyatnya daripada tabasan'tabasan lawannya itu. "api dengan indahnya %asan dapat menangkis serangan itu& malah dengan kecepatan yang hampir sukar dilihat orang& ia telah berhasil mencekal ba(u -iok Hong dan...........<4iiaaaaaaattt............... <4elakaA<. Kata'kata itu tiba'tiba tercetus dari mulut setiap penonton& sedang 1auw 4ay !n dan para murid -iok Hong (adi mencelot hati mereka waktu menyaksikan peristiwa yang sangat menge(utkan itu. )erbarengan dengan kata <celaka< itu& tampak tubuh -iok Hong terlempar di udara bagaikan sebuah roket yang ditembakkan dari sebuah meriam. )ersamaan dengan itu& terdengar suara yang sangat riuh di sebelah sana& karena tubuh yang terlempar itu menu(u langsung ke arah penonton di sebelah depan& yang (adi terke(ut dan tak keburu menyingkirkan diri. 2ereka terpaksa harus mengangkat tangan'tangan mereka untuk menyongsong tubuh yang dilemparkan oleh %asan ituA. Sesaat lamanya keadaan tempat pertarungan men(adi sunyi sekali& semua mata ditu(ukan ke arah penonton di seberang sana& untuk mengetahui perkembangannya lebih lan(ut. Hanya sebentar sa(a kesunyian telah tersobek oleh sorak sorai penonton yang berteriak'teriak& <)elum kalah& belum kalahA. 2asih ada pertandinganA. Sambil bersorak'sorai dan kelihatan -iok Hong ber(alan keluar dari antara orang banyak itu& sambil tak henti'hentinya berkata& <"erima kasih& terima kasihA<. Dalam hal ini %asan telah membuat kekeliruan besar. )antingan yang telah ia lakukan itu& tidak seharusnya dilakukan dengan tergesa'gesa sehingga -iok Hong (adi terlempar ke antara penonton. Dengan demikian lawannya bukan sa(a (adi tidak terluka malah kesempatan yang terbaik telah terbuang begitu sa(a. 1auw 4ay !n dan para murid -iok Hong men(adi lega sekali setelah mendapati kenyataan -iok Hong selamat dan tidak kurang suatu apapun. "api $aka Haruo dan kawan'kawannya yang menyaksikan %asan gagal membanting mampus lawannya itu&

hampir semua (adi membanting'banting kaki karena amat kecewa dan berseru& <Sungguh sayang sekaliA. Sungguh amat sayang sekaliA<. Sedangkan %asan sendiri (adi mengomel di dalam hatinya& <)enar'benar sialan monyet she Sun ituAAAA<. !ni bukan berarti bahwa dia telah putus asa untuk dapat merobohkan lawannya itu. 0ika maksudnya gagal untuk dapat menumpas si orang she Sun& maka pihak dialah yang akan mendapat malu dari banyak orang. 1ebih'lebih karena dialah yang telah mulai menantang Sun -iok Hong dengan (alan memuat iklan di suratkabar di seluruh kota Shanghai bulan yang lampau. 2engingat ini semua& dalam pertempuran kali ini dia harus keluar sebagai pemenang& kalau tidak maka hancurlah namanya yang sedang tenar sebagai (ago 0udo 0epang satu'satunya dan terakhir yang dapat mempertahankan nama baik dunia 0udo& semen(ak 0epang memperoleh hak'hak istimewa dan konsesi di daratan "iongkokA. Sedang -iok Hong sendiri yang mengandung maksud untuk membalaskan sakit hati Ho -oan Ka yang pernah dibokong manusia'manusia ke(i itu& sudah barang tentu tak mau mengalah atau mundur setapakpun (ika maksud hatinya belum tercapai. )egitulah kedua pihak segera mulai berhadap'hadapan lagi dengan mata hampir tak berkesip saling menatap wa(ah masing'masing. Setelah berdiam se(enak& hati para penonton tak henti'hentinya berdebar'debar. "iba'tiba tampak %asan telah memasang kuda'kudanya& kedua tin(unya dikepal keras dan perlahan'lahan tangan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

kirinya dia(ukan ke depan& tangan kanannya diangkat keatasan kepalanya. Seluruh tubuhnya tergetar keras& itulah Karate atau ilmu pukulan tangan kosong yang dahsyatA. <4iaaaaaaaatttt.....A<. S*E"A. )E"A. %asan telah melontarkan dua serangan susul menyusul& tin(u kirinya mener(ang dada dan tin(u kanannya meyerangan pilingan -iok Hong dengan amat dahsyatnya. -iok Hong lekas mengegos sambil bergerak dengan separuh membengkokkan sebelah lututnya& sedangkan dengan gerak men(atuhkan diri ia telah meyabetkan kakinya ke arah kaki musuh dalam siasat 4hiu'hong'sauw'yap atau angin musim kemarau menyapu daun. 4epat dan dahsyat samberannya kaki -iok Hong itu& tapi %asan yang (uga bermata sangat (eli& dengan sekali berlompat sa(a telah berhasil dapat menhindarkan diri daripada kaki pihak lawannya itu. Kemudian ia ma(u mendesak serta memukul dengan mempergunakan siasat cara "iongkok yang hampir menyerupai pukulan "okpek' hoa'san atau dengan sebelah tangan membelah gunung Hoa'san& yaitu memukul batok kepala orang dengan mempergunakan telapak tangan kanannya. Hampir sa(a kepala -iok Hong terpapas oleh serangan yang dilancarkan dengan sangat tiba'tiba itu& kalau sa(a ia tidak lekas'lekas mengelak dan mundur beberapa langkah. Setelah itu tin(unya mener(ang bertubi'tubi ke arah dada %asan& yang dengan tabah sekali telah menangkis sembari menyabetkan tangannya ke arah batang leher lawan. "atkala serangan -iok Hong yang kedua datang menyerang& %asan telah

pergunakan tangan kirinya untuk mengorek tangan lawannya sambil menyergap& sedang tangan kanannya sendiri meluncur ke arah dada. 1alu sambil lompat ke depan& ia tekuk kaki kanannya dan dalam keadaan berlutut satu kaki& ia bermaksud membanting dengan siasat 3kioshi atau melempar lawan melalui pundak. -iok Hong yang telah kena tercekal lengan kanan dan ba(u di dadanya& dengan satu putaran tangan kanan ia telah berhasil menyergap tangan kiri %asan& lalu tangan kirinya disodokkan ke lambung %asan& yang seketika itu (uga segera lompat mundur gesit sekali. Kemudian dengan kecepatan kilat telah mener(ang pula dengan siasat 3chimata atau dengan kaki membanting lawan& kaki kanannya hendak menerobos ke tengahtengah kedua kaki orang& tangan kirinya menyergap lengan ba(u& tangan kanannya tetap mener(ang ba(u di dada& lalu sambil berputar badan dan mengangkat kaki kanannya& ia membuang lawan. "api -iok Hong gesit sekali& dengan menggunakan siasat 4it'yan'hui'siang atau burung walet terbang melayang& tubuhnya mencelat di udara dengan kedua tin(u menumbuk kepala %asan& yang dengan cepat pula telah menekuk sebelah lututnya sembari menengadah dengan lirikan penuh kekaguman menyaksikan gerak lawannya yang demikian indah ituA. +ara penonton yang menyaksikan pertarungan hebat itu detik demi detik& (antung mereka (adi bertambah keras debarannya. +ertarungan ini memang satu pertarungan yang amat dahsyat& tapi sangat mengasyikkan untuk dapat disaksikan. 2eski harus membeli karcis masukpun& niscaya mereka akan membayarnyaA. Di suatu pinggiran lapangan& kelihatan enam pasang mata yang bersinar ta(am& senantiasa ditu(ukan ke suatu arah tertentu. !tulah sinar'sinar mata 1auw 4ay !n& 1auw "oan !n dan 1o Hok %auw& yang selalu bersiap sedia untuk membantu kalaukalau kawanan 0epang itu berniat untuk mengeroyok.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

+ada suatu ketika& selagi -iok Hong melancarkan serangan ke arah lambung lawannya& kelihatan %asan dengan lincah sekali telah mele(it. "atkala (otosan kanan -iok Hong mener(ang& %asan menangkis lalu cepat sekali tangan kiranya menyambar belakang ba(u& tangan kanannya ditekankan di perut lawannya. Dengan tiba'tiba dia memutar tubuhnya& dan..............<4iiaaaatttttttt..........AAA. !tulah salah satu siasat bantingan 0udo yang lihay& yang disebut 3rangge atau membanting lawan melalui kepala. Seketika itu (uga tampak sesosok tubuh terlempar di udara& berputar dua kali& tapi akhirnya dengan satu gerak yang indah (atuh turun ke muka bumi dengan kedua kakinya mendarat terlebih dahulu. !tulah siasat %en' lokpeng' sa atau burung belibis terbang turun. <)angsat .........A< %asan memaki kalang kabut saking kecewanya. <Hai monyetA.

!lmu siluman dari mana yang telah engkau pergunakan barusanA< katanya dengan gemas. <!tulah ilmu sakti ,rang Sakit dari "imurA< sahut -iok Hong menge(ek. ?a(ah %asan yang memang sudah merah karena minum sake .arak 0epang/ (adi tambah merah& karena saking gusarnya tampak dari kedua lobang hidungnya seolah mendesis keluar hawa gasA. "iba'tiba ia mengirim (otosan kanan& siasat serangannya itu di kalangan Kang'ouw lazim disebut "hian'goa'lai'in atau awan menghembus dari balik angkasa. -iok Hong telah siap& ia sambut tin(u lawannya itu dengan satu dongkrakan ke atas dengan lengan kirinya. "api& lagi'lagi %asan dengan amat gesitnya telah menyerang& kali ini dengan telapak tangannya. -iok Hong tidak mengegos& dengan cepat sekali kedua tangannya men(aga batok kepalanya& lalu tangan kirinya menangkis tabasan itu. Karena menyerang dengan amat hebatnya dan -iok Hong menangkis dengan sekuat tenaganya& maka tidaklah heran akibat daripada tabasan dan tangkisan itu telah menghembuskan angin santar. +ertempuran makin lama makin hebat& %asan telah menggunakan semua tenaga dan kepandaian untuk men(atuhkan lawannya selekas mungkin. "erlihat ia menyerang lawannya dengan kedua tin(unya bertubi'tubi dan tiap'tiap (otosan atau pukulan telapak tangannya& seolah'olah seperti martil besi sa(a hebatnya. -iok Hong tampaknya hanya dapat menangkis atau berkelit& tapi sebenarnya ia sedang menggunakan siasat meletihkan lawan sambil menanti suatu kesempatan untuk mengirim pukulan mautnya atau lemparan Eng'(iauw'kim'na'ciu yang dahsyat itu. Setelah pertempuran ber(alan lebih kurang @; (urus& %asan Sheicike kelihatan mulai letih dan tanpa ragu -iok Hong telah senga(a berlaku kendur. %asan dengan bernapsu sekali telah menyerang dengan kedua telapak tangannya& yang disodokkan dengan keras ke ulu hati -iok Hong. 2enghadapi serangan ini& -iok Hong tidak men(adi gugup& segera ia merangkap kedua telapak tangannya dalam siasat "ong'cu'pay'hud atau anak dewata menyembah )uddha. )egitu telapak tangan %asan yang disodokkan hampir tiba pada sasarannya& sekonyong'konyong -iok Hong men(epit telapak tangan musuhnya sambil membentak& <!nilah (urus ,rang Sakit dari "imur membuang kotoran kerbauA<. )ersamaan dengan itu& para penonton hanya melihat %asan terlempar ke udara& tapi mata mereka tidak cukup gesit untuk menyaksikan cara -iok Hong melemparkan (ago 0udo itu. %asan melepaskan satu pekikan nyaring dan ia dapat dengan baik menguasai (atuhnya itu. !a memang kerap dilempar atau dibanting di kala berlatih 0udo dan kini
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

meski bantingan -iok Hong agak berlainan tapi dengan satu gerak yang lincah sekali ia masih dapat menghindarkan diri dari bantingan itu. "iada seorangpun di antara para penonton yang berkumpul di situ bisa menduga bahwa pertempuran itu belum habis sampai disitu sa(a. ?aktu %asan melayang turun& tiba'tiba -iok Hong tampak turut melayang menge(arnya serta menyergap dengan siasat "ay'peng'pok'yang atau burung garuda menerkam kambing. "api %asan keburu turun dan waktu melihat -iok ! long menerkam& dengan gesit ia lompat mundur untuk kemudian membarengi menyergap lawannya dan menyerang dengan siasat yang pernah dipergunakan oleh Kimura Shiro dahulu& yakni "omoi' nage atau melempar lawan sambil men(atuhkan diri. -iok Hong yang pernah merasai lemparan tersebut& kali ini tak mau dikelabui lagi. Selagi kaki %asan hendak menun(ang ke perutnya& ia telah menangkis dengan satu korekan tangan kiri& lalu dengan cepat luar biasa tin(u mautnya tangan kanannya telah mener(ang ke arah dada lawannya dan.........<#aaaaaahhhhhhh........AAAAAA<. )erbarengan dengan (eritan %asan itu& terpecah kesunyian di sekitar lapangan dan suara yang menun(ukkan rasa terke(ut dari para penonton. "ampak tubuh %asan terpental mundur& sambil batuk'batuk keras& mukanya pucat. Dilain saat tampak ia memuntahkan darah segar dari mulutnya dan akhirnya (atuh terlentang di muka bumiA. Sementara $aka Harao dan kawan'kawannya yang melihat pemimpin mereka dirobohkan musuh& sudah barang tentu (adi sangat gusar bercampur penasaran. +istol yang ia soren secara rahasia lalu dicabut dan langsung dibidikkan ke arah -iok HongA. Satu bayangan berkelebat mener(ang tangan yang sedang membidik itu dan $aka Harao yang tak menduga bakal dapat rintangan (adi terpental. Dengan sekuat tenaganya& ia mempertahankan genggaman pada pistol itu dan sembari (atuh ia telah berhasil melepaskan satu tembakan yang tepat mengenai sasarannya sehingga bayangan yang tadi mener(angnya (atuh tersungkur seketika itu (uga. 1ekas'lekas ia bangkit dan segera membidik lagi untuk melaksanakan maksudnya yang ke(i itu. "api tiba'tiba ia melepaskan pistolnya& lalu robohA. "ernyata sebuah badik telah nancap di pundak kanannya. !tulah hasil sambitan badik Sun -iok Hong yang tatkala mendengar suara tembakan telah menoleh dan melihat "oan !n roboh tersungkur. !a (adi terke(ut sekali& lalu tanpa banyak pikir lagi dicabutnya badik di pinggangnya dan segera menyerang si pemegang sen(ata api. Sedangkan kawan'kawan $aka Harao yang terdiri dari = atau 8 orang& seorang demi seorang telah dipersen bogem mentah oleh 1auw 4ay !n dan 1o Hok %auw. +ara penonton yang berhati kecil segera pada kabur pontang'panting& tapi penonton'penonton yang benci pada bangsa 0epang segera bantu mengeroyok sisa

kambrat'kambratnya %asan hingga tiada seorangpun diantara mereka yang bertubuh utuh. -iok Hong tidak berniat membunuh orang untuk menerbitkan keonaran yang lebih besar& lekas'lekas ia cegah para penonton untuk mengeroyok lebih (auh. Kemudian mengangkut %asan dan Harao yang terluka parah dan kambrat'kambratnya ke atas mobil'mobil mereka dan membawanya ke rumah sakit di konsesi 0epang untuk dirawat dan diobati sebagaimana mestinya. "atkala keadaan telah men(adi tenang kembali& -iok Hong segera memeriksa 1auw "oan !n& si bayangan yang mener(ang Harao waktu dia ingin menembak -iok Hong. "ernyata "oan !n tidak luka sedikitpun dan kalau sampai ia (atuh tersungkur waktu Harao melepaskan tembakan& itu disebabkan ia hendak mengelakkan peluru& tapi kakinya tersangkut batu saking tergesa'gesanya dan tersungkur.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

-iok Hong tertawa terbahak'bahak mendengar cerita muridnya itu. Demikianlah pertandingan antara ,rang Sakit dari "imur melawan #nak Dewa 2atahari& dan yang disebut terdahulu telah menutup layar pertandingan dengan kemenangan yang mutlak. ;oo;

XI
+#D# suatu hari& beberapa utusan dari cabang perkumpulan 4eng )u Hwee di Kwitang telah tiba ke pusat perkumpulan di Shanghai. 2aksud kedatangan mereka ialah agar dari pusat dapat dikirim ke selatan& seorang guru silat untuk memimpin kursus silat dalam gedung perkumpulan di sana. Kesempatan yang baik ini telah dipergunakan oleh para pengurus 4eng )u Hwee untuk mencegah sengketa selan(utnya antara -iok Hong dan Hian +ang& dengan mengutus -iok Hong mengepalai perguruan silat di gedung perkumpulan 4eng )u Hwee di Kwi'tang dan -iok Hong menyatakan kesediaannya untuk memenuhi tugas itu. Sebelum berangkat ke Kwi'tang& -iok Hong telah mengadakan per(amuan perpisahan dengan para sahabat dan murid'muridnya. Kemudian ia menghadiahkan badik beracun miliknya kepada murid kesayangannya& 1auw "oan !n. Dengan demikian& pada waktu berangkat ke selatan -iok Hong hanya membawa sebilah golok pusaka untuk melindungi dirinya& yakni golok Siang'liong'touw'cu'to atau -olok $aga Kembar yang terkenal itu. 2aka setelah berkemas'kemas dan memilih hari baik& -iok Hong segera berangkat ke Kwi'tang dengan disertai oleh puteranya Sun )un %ong dan menantu perempuannya. Sedang isterinya sendiri pulang ke kampung halamannya untuk mengurus sawah'sawah mereka dan tidak pergi ke selatan. +ada masa Sun -iok Hong memimpin pela(aran ilmu silat di gedung perkumpulan 4eng )u Hwee di Kwi'tang& kala itu di kota Kong'ciu ada sebuah perkumpulan olahraga rakyat yang bernama Kok )in "ee %ok Hwee yang dipimpin oleh ,ey Siauw Hiap. ,ey Siauw Hiap ini ada seorang yang sangat gemar ilmu silat dan pernah bela(ar ilmu silat dari cabang perguruan silat 4oa 1ie Hut. Setelah ia tamat bela(ar& lalu

mendirikan perkumpulan olahraga Kok )in "ee %ok Hwee dengan memin(am tempat di kelenteng "ay'hut'sie& dimana para anggotanya khusus diberi pela(aran ilmu silat dari cabang perguruan silat 4oa 1ie Hut dan disamping itu mereka dia(arkan pula pelbagai (enis olahraga yang lain untuk membuat tubuh men(adi kuat dan sehat. Selain kaya raya dan gemar ilmu silat& Siauw Hiap (uga terkenal sebagai seorang dermawan yang suka bergaul. 2aka ia mempunyai hubungan luas dengan orangorang yang paham ilmu silat. 2eski kepandaian silatnya sudah cukup tinggi& Siauw Hiap selalu masih merasa kurang puas dan ingin mencari guru silat lain untuk diangkat men(adi gurunya. Selain mencari sahabat'sahabat baru& diapun mengharap akan memperoleh (uga kema(uan dalam ilmu silat. ?aktu mendengar bahwa di (alan "hay'peng'lam'louw telah didirikan cabang perkumpulan 4eng )u Hwee dengan Sun -iok Hong dari utara sebagai pemimpin perguruan silat tersebut& ,ey Siauw Hiap (adi sangat gembira hatinya dan dengan perantaraan para sahabat dan handai taulannya ia meminta untuk diperkenalkan kepada Sun -iok Hong& yang sangat Siauw Hiap& tentu sa(a dengan harapan agar Sun -iok Hong sudi menerimanya sebagai murid
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Sebelum kenal secara pribadi dengan -iok Hong& Siauw Hiap telah lama mendengar nama si orang she Sun yang di tanah utara begitu disohorkan orang dengan nama (ulukan $go'seng'to'ong atau ra(a golok dari lima propinsi. Kabarnya -iok Hong memiliki sebilah golok pusaka yang bernama -olok $aga Kembar yang amat disegani oleh cabang'cabang atas dari kalangan 1iok'lim di masa -iok Hong masih men(adi seorang pio'su. Karena Siauw Hiap sendiri merupakan salah seorang kenamaan di kota Kong'ciu& maka tidak heran (ika akhirnya dapat (uga ia berkenalan dengan Sun -iok Hong yang telah menerimanya sebagai murid diluar tugasnya sebagai guru dari perkumpulan 4eng )u Hwee. Demikianlah perkenalan -iok Hong dengan ,ey Siauw Hiap& yang kelak men(adi salah seorang murid -iok Hong yang tidak mengecewakan. 2eski dirinya sendiri telah men(adi guru& -iok Hong tidak pernah lupa untuk berlatih silat setiap hari dengan giatnya. 2eski usianya telah mencapai 9; tahun& keadaan tubuh dan kesehatannya tidak berbeda dengan keadaan di waktu ia masih berusia tigapuluhan. Disamping itu& iapun melatih anaknya )un %ong dengan tidak kurang hebatnya. Hingga tidak (arang )un %ong mengeluh di dalam hati dan berpura'pura lelah dengan (alan membasahi dahinya dengan air& seakan'akan peluh telah mengucur karena saking dahsyatnya ia berlatih ilmu silat. Setiap kali diadakan perlombaan olahraga di kota Kong'ciu& )un %ong hampir selalu men(adi (uara& terutama dalam hal memainkan pedang yang men(adi kegemarannya.

-iok Hong menurunkan semua kepandaiannya kepada puteranya itu& ilmu pukulan Eng'(iauw'kun& "hiat'see'ciang& ilmu pedang& ilmu golok& dan lainnya. +endeknya tak ada sedikitpun pela(aranpun yang tidak ia turunkannya kepada puteranya itu. )erkat kedatangan Sun -iok Hong ke selatan& maka di kemudian hari di Kwi'tang telah banyak orang yang (uga mempela(ari ilmu silat Eng'(iauw'kun. $ama'nama ahli ilmu silat golongan Eng'(iauw'kun yang boleh disebutkan antara lain& 2a Kiam Hong& 1im Siauw 1ip& dan lain sebagainya. )ahkan dalam membantu mema(ukan perkumpulan olahraga Kok )in "ee %ok Hwee yang dipimpin oleh ,ey Siauw Hiap itu& (asa -iok Hong boleh dikatakan tidak kecil adanya. 0enderal "an 4ee "ong yang pegang komando atas pasukan ke 7 di Kwi'tang& sangat gemar pula dengan ilmu silat dan setiap tahun kerap mengadakan pertandingan silat berhadiah dengan mengundang para ahli silat dari segala cabang perguruan silat. Diantaranya yang diundang adalah Sun -iok Hong& golongan "onglong' pay& 1o Kong -iok& "an 4u 4eng& silat "hay'kek golongan keluarga %o yang bernama "an Eng Kiat& ahli silat "hay'kek golongan keluarga -ouw Kong -ie& para ahli silat dari golongan Siauw'lim& Kouw 1u 4iang& +ouw 4in Siong& %ap !e "eng& Sun 1ok "ong& dan nama'nama terkenal lainnya. "empat pie'bu yang dipilih adalah di taman umum 4eng Hui +ark& sedang ketua pertandingan telah diangkat 1im !n Kay& pembesar dari propinsi Kwi'tang. Dalam pertandingan yang diadakan pada waktu itu& ahli silat Sun +o Kong telah mengalami kecelakaan terkena bacokkan pada lengannya& sehingga darah keluar dari luka itu tidak henti'hentinya. Segala daya upaya telah diambil untuk menghentikan mengucurnya darah itu& tapi ternyata sia'sia belaka. Syukur sa(a Sun -iok Hong yang mengetahui peristiwa ini telah keburu datang dan segera menggunakan mantra untuk menghentikan darah Sun +o Kong. Kalau tidak& niscaya (iwa Sun +o Kong akan tewas karena sudah mengeluarkan terlampau banyak darah. Hal mana& sudah barang tentu sangat menak(ubkan hati orang banyak. 1ebih'lebih menurut pertimbangan ,ey Siauw Hiap yang men(adi muridnya sendiri& hingga ia
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

berharap di suatu waktu dapat menanyakan kepada gurunya bagaimana caranya luka yang mengeluarkan begitu banyak darah dapat segera dihentikan dengan mantra tanpa diobati. )egitu pertandingan silat ditutup& Siauw Hiap telah mengundang -iok Hong makan minum di atas perahu. !a mendapat kesempatan untuk bertanya kepada sang guru& bagaimana beliau telah dapat menghentikan pendarahan yang dialami oleh si ahli silat Sun +o Kong.

-iok Hong yang sudah minum banyak arak dan tampaknya agak mabuk& lalu tertawa dan berkata& <Soal ini adalah merupakan peristiwa lampau. Hingga kini telah ; tahun lamanya se(ak aku terakhir beker(a sebagai seorang pio'su dari Hin 1iong +io Kiok di kota "hian 4in. Semen(ak pamanku meninggal dunia& pengurusan pio' kiok tersebut telah dipimpin olehku sendiri. +ada suatu hari aku telah menerima duapuluh kereta barang'barang seharga ratusan ribu tael emas yang dititipkan orang kepada kantor angkutan kami untuk dikirim ke propinsi ,uw'pak. 2engingat akan (umlah dan harga barang'barang yang sedemikian besarnya& aku pikir patut (uga (ika aku keluar sendiri mengantarkan barang'barang itu ke tempat yang ditu(u. )egitulah& dari kota "hian'cin aku segera mengiringi keduapuluh kereta itu menu(u ke propinsi Shoatang& keluar ke proponsi Kangsouw utara dan memasuki kota 1amkhia. Dari sana aku melan(utkan per(alanan ke Han'kouw dengan mengambil (alan air. +er(alanan dari "hian'cin sampai ke 1am'khia& boleh dikatakan aku sudah hapal betul& hingga dalam per(alanan itu aku tidak mengalami suatu rintanganpun dari pihak kawan'kawan kalangan *imba Hi(au. Dari 1am'khia aku mengambil (alan air dan setelah berlayar tiga atau empat hari lamanya menyusuri sepan(ang sungai "iang'kang& pada suatu hari tibalah rombongan kami di kota #n'Keng& dari sana kemudian kami telah sampai di bawah sebuah gunung di waktu hari men(elang sen(a. Karena turun hu(an lebat dan terbit angin ribut& maka terpaksa aku memerintahkan anak buahku untuk segera berlabuh di pantai timur. Hu(an dan angin baru mulai reda tatkala hari telah (auh malam lalu kami bersiapsiap melan(utkan per(alanan pada waktu hari men(elang pagi. "iba'tiba di tepi sungai terdengar suara ribut'ribut& dibarengi dengan derap kaki kuda yang gegap gempita. 2endengar suara'suara yang sudah biasa kudengar selama bertugas sebagai piosu& aku segera mengetahui bahwa di arah tepi sungai ada kawanan perampok yang hendak mencegat rombonganku. 0umlah mereka pasti tidak kurang dari sepuluh orang lebih& hal mana telah kuperhatikan dari banyaknya suara kaki kuda yang terdengar disaat itu. 1alu aku memerintahkan keempat orang pio'suku untuk melakukan pen(agaan dengan cara berpencar. Dua orang diantara mereka 1auw 4ouw dan 1im 1u namanya& men(aga di arah kiri sedang dua orang lainnya& 1ie Han dan Kwan Houw men(aga di arah kanan. #ku sendiri berdiri di tengah'tengah dengan -olok $aga Kembar yang sudah terhunus di tanganku. "idak begitu lama& betul sa(a ada duabelas orang perampok muncul dengan berkuda dan bersen(atakan tombak dan golok besar. 2ereka semua bermuka bengis dan bertubuh tinggi besar. "iba'tiba terdengar komando yang diserukan dengan suara

nyaring& ESerbuAE. "anpa diperintah sampai dua kali& orang'orang itu segera turun dari kuda dan ma(u mener(ang ke atas perahu kami dengan tidak banyak cakap lagi. Kedatangan mereka telah kami sambut dengan tidak kurang hebatnya. Setiap piosuku mendapat seorang lawan& tapi aku sendiri telah dikeroyok oleh delapan orang dari segala (urusan. "ombak dan golok musuh telah kubabat sehingga men(adi beberapa potong& tapi kesudahannya tak sanggup (uga aku meladeni musuh'musuh yang ber(umlah banyak dan berilmu kepandaian cukup tinggi itu& hingga terpaksa aku
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke dalam sungai. Dari tepi sungai aku mendarat dan masuk ke kota #n'keng& dimana aku mendapat keterangan dari penduduk& bahwa kawanan perampok itu bukan lain daripada anak buah seorang cabang atas yang biasa mera(alela di suatu tempat yang terpisah 9; lie (auhnya dari gunung ,ey'san. Kepala rampok itu bernama ,ey "ay "ok& usianya baru @; tahun& ia sangat mahir mempergunakan tombak Hong'eng'chio dan pedang. ,ey "ay "ok ini merupakan ra(a tak bermahkota di perbatasan dua propinsi 4iat'kang dan #n'hwie& tabiatnya sangat ganas dan dapat membunuh orang dengan mata tidak berkedip. Di kalangan Kangouw ia umum dikenal nama (ulukan si *acun )esar atau "ay "ok yang olehnya senga(a dicantumkan sebagai namanya sendiri. !a mengacau di sepan(ang sungai "iang'kang dan pihak pemerintah disitu tak berdaya untuk menindasnya<. <"erhadap ,ey "ay "ok yang demikian !ihay dan ganas itu< selak ,ey Siauw Hiap& <selan(utnya Su'hu bertindak bagaimanaB<. <#ku tak dapat berbuat lain daripada mempertaruhkan (iwa ragaku untuk mempertahankan nama baikku sebagai seorang pemimpin kantor pengangkutan Hin 1iong +io Kiok yang pantang mundur terhadap segala rintangan< sahut Sun -iok Hong sambil meminum kering arak yang diisi berulang'ulang oleh sang murid. <Karena (ika aku tak mampu mengambil pulang barang'barang angkutan yang dirampok oleh anak buah ,ey "ay "ok itu& bagaimana aku ada muka bercokol di kota "hian'cin lagi& dimana telah sekian tahun lamanya aku dikenal orang sebagai $go'seng'to'ongB. Keempat orang pio'suku telah menghilang entah kemana& hingga tidak (elas apakah mereka masih hidup atau telah mati. Syukur (uga di dalam sakuku masih ada beberapa tael urang perak& maka aku dapat mendarat d.in masuk kt' d.il.im kota setelah membeli dua stel pakaian dan barang'barang keporlu.in yang lainnya& kemudian balik ke tepi sungai. "api di situ tak kudapatkan perahu'perahu yang mengangkut barang'barang

angkutanku& kecuali air sungai yang luas dan gunung biru yang tampak tidak berapa (auh dari tepi sungai "iang'kang itu. 1alu aku coba mencari kemana (e(ak keempat orang pio'suku itu& tapi ternyata sia'sia sa(a. 1etaknya gunung ,ey'san adalah di arah selatan sungai "iang'kang. #da kemungkinan mata'mata gerombolan ,ey "ay "ok telah mendengar kabar bahwa kali ini kami tengah mengangkut barang'barang yang berharga ratusan ribu tael emas untuk dibawa lewat di situ& maka mereka segera lakukan serangan kilat sebelum aku keburu mengatur pen(agaan. Setelah aku mendapat keterangan dimana letakny.i sarang perampok itu& segera aku menyewa sebuah perahu untuk melintasi sungai "iang'kang sambil bertanya di sepan(ang (alan kepada tukang'tukang perahu yang (ustru berpapasan di tengah sungai& kemana diangkutnya perahu'perahu yang memuat barang'barang berharga itu. Salah seorang tukang perahu telah menerangkan kepadaku& bahwa barang'barang itu didapatkan di tepi sungai bagian timur& tapi entah kemana selan(utnya diangkut oleh mereka. 2aka berdasarkan keterangan yang telah kuperoleh ini& lekas'lekas aku menyuruh tukang perahu membawa aku ke tepi sungai di timur itu& mendarat di luar kota Kiebun& sebuah kota yang terletak tidak berapa (auh dari kaki gunung ,ey'san di arah selatan. Di sini karena hari sudah malam& apa boleh buat aku mencari rumah penginapan untuk bermalam dan beristirahat. +ada keesokan harinya& pagi'pagi aku segera masuk ke sebuah dusun yang bernama -ie'liong'lie& dimana aku mendapat kebar ada sebuah rumah pelacur yang men(adi tempat istirahat dari si kepala perampok ,ey "ay. "api untuk tidak mengusik'usik harimau tidur& aku terpaksa mesti mencari pondok dan melakukan penyelidikan ke rumah pelacuran itu pada malam harinya.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

Kira'kira pada kentongan kedua& aku tiba di muka rumah pelacuran itu& dimana aku melihat ada dua orang laki'laki tinggi besar ber(alan keluar sambil membawa poci arak. 2aka dengan tidak membuang'buang waktu pula& aku segera hampiri mereka dan segera mengenali& bahwa mereka ini adalah dua orang diantara para perampok yang telah merampok barang'barang angkutanku. "anpa banyak bicara lagi aku segera pergunakan tin(uku menghantam orang yang ber(alan duluan sehingga dengan men(erit kesakitan ia (atuh meloso di tanah. %ang seorang lagi men(otos ke arah mukaku& dengan sebat aku pergunakan (urus Eng'(iauw'kim'na'ciu atau tangkisan menurut ilmu cakar garuda dan membantingnya sehingga (atuh terguling menimpa kawannya. Kemudian dengan menyekal batang leher yang seorang dan mengin(ak dada orang yang lainnya yang terlentang di tanah& aku menanyakan di mana tempatsembunyinya ,ey "ay "ok. "atkala mereka menerangkan dengan separuh meratap agar diri mereka tidak dianiaya lagi& aku segera lepaskan mereka dan menu(u ke desa Kiu'lie'kie .desa sembilan lie/ yang ditun(uk oleh mereka sebagai sarang ,ey "ay "ok. Di sana aku dicegat oleh empat orang laki'laki bertubuh tinggi besar yang men(aga di muka

sebuah gedung besar& salah seorang diantaranya segera membentak dan minta supaya golokku diserahkan kepadanya.E "anpa banyak bicara lagi aku segera hantam orang itu sehingga terhuyung'huyung dan akhirnya (atuh meloso di tanah. EEngkau berani melawanBE kata tiga orang yang lain sambil menghunus golok& lalu mengepungku dari segala (urusan. #marahku (adi semakin meluap dan segera menempur mereka semua dengan cara yang tidak kepalang tanggung. Dua bilah golok mereka dengan seke(ap sa(a telah kubuat putus. Salah seorang diantaranya yang telah kulukai& lekas'lekas lari masuk ke dalam gedung itu& rupanya hendak melaporkan tentang kedatanganku ke situ kepada induk semangnya. +erbuatan mana (uga diturut oleh orang pertama yang telah kuberi hadiah bogem mentah. "api kedua orang lawan yang masih mengepung diriku dari kiri kanan& ternyata ilmu kepandaiannya cukup tinggi dan hatinya gagah berani. Selain tidak meninggalkan aku mentah'mentah& merekapun lekas mempergunakan (wan'pian atau cambuk lemas sebagai ganti golok yang telah kubabat tadi. Selagi pertempuran berlangsung& tiba'tiba dari dalam gedung itu muncul seorang laki'laki ber(enggot& berusia kira'kira @; tahun& romannya bengis& tubuhnya tinggi besar. Sambil men(in(ing golok "oa'ma'to di tangannya& ia ma(u ke medan pertempuran dan menuding kepadaku sambil membentak& EHai& engkau ini kerbau hutan dari mana yang bernyali besar berani membikin rusuh di dalam daerah kekuasaankuBE. Sesudah itu ia menyerukan anak buahnya yang turut (uga keluar mengiringinya sambil memerintahkan& ESaudara'saudara& segeralah bekuk binatang liar iniAE. 2endengar diriku dimaki Ekerbau hutanE dan Ebinatang liarE& sudah barang tentu aku men(adi sangat mendongkol hingga dengan sengit aku telah mener(angnya sambil balas memaki& ESetan gunung& aku (usteru senga(a datang kesini untuk men(a(al sampai berapa tinggi ilmu kepandaianmuAE. Setelah itu aku desak kedua orang lawanku yang masih menghadang di hadapanku sehingga kedua'duanya (atuh terpelanting& kemudian aku ladeni si kepala rampok yang baru datang itu. "ernyata tepat sekali dengan dugaan hatiku& yakni bahwa dia itu bukan lain daripada ,ey "ay "ok adanya. Kepala berandal itu membacok ke arah batok kepalaku dengan sekuat tenaganya. Syukur (uga aku tidak men(adi gugup& hingga aku dapat mengelakkan bacakannya itu
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

dengan siasat "ay'peng'ciong'thian atau burung garuda menoblosi langit& dengan mana aku mengegos sambil mencelat ke atas. Kemudian dari arah atas aku balas menyerang ,ey "ay "ok dengan siasat "iang'coa'cu'tong atau ular keluar dari lobang. "atkala ,ey "ay "ok melintangi goloknya untuk menahan golokku segera terdengar suara dua sen(ata yang beradu& dibarengi oleh meletiknya percikanpercikan api yang berhamburan kian kemari& hingga kepala berandal itu (adi terke(ut dan lekas mundur untuk memeriksa mulut goloknya dan ternyata telah terkupas sebagian oleh golokku. ,ey "ay "ok tampak sangat terke(ut& tapi ia ma(u mener(ang lagi dengan cara yang

lebih hati'hati. Setiap seranganku ia kelit atau hindarkan dengan (alan mengegos& tapi sama sekali tak mau lagi mengadu sen(atanya dengan golok pusakaku. +ada suatu waktu ketika ia menabas pinggangku dengan siasat Hie'ong'sat'bong atau tukang ikan menebarkan (alan& segera (uga aku mundur sambil ber(ongkok. )ersamaan dengan itu& aku sapukan kakiku dengan kecepatan yang tak terduga& hingga seketika itu (uga ia (adi men(erit karena amat kagetnya dan sebelum ia keburu lompat& kakinya telah kena kusengkat hingga ia (atuh terguling di tanah. Kemudian aku lompat menge(ar mengin(ak pinggangnya sambil menekankan golokku ke batang lehernya. E#yoh& (ika engkau tak mau membayar pulang semua barang'barang angkutanku tanpa kurang sepotongpunE ancamku& Egolokku ini pasti akan bikin (iwamu melayang seketika ini (ugaA<. Karena masih sayang akan (iwanya& maka ia ber(an(i akan segera mengembalikan barang'barang angkutanku yang telah dirampok oleh anak buahnya. Dengan menuruti segala petun(ukku& barang'barang itu lalu dikumpulkan dan kuperiksa dengan teliti dan ternyata semua itu tiada sepotongpun yang hilang. )arulah aku menanyakan kepada kepala rampok itu di mana adanya keempat orang pio'suku. "api "ay "ok mengatakan bahwa dia tak tahu menahu ke mana perginya para pio'suku itu& yang diduganya telah kabur dikala aku sendiri ter(un ke dalam sungai. #ku terpaksa menyewa para kuli untuk mengangkut semua barang'barang itu ke atas perahu untuk kemudian menyewa kereta dan melangsungkan pengangkutan itu ke propinsi ,uw'pak. Sekembalinya dari mengantarkan barang'barang itu ke propinsi ,uw'pak& aku telah kembali dicegat oleh "ay "ok dan anak buahnya yang telah menghu(ani anak panah ke arah perahu yang kutumpangi. Disaat itu pinggangku terkena anak panah dan mengucurkan darah tidak henti'hentinya& hingga aku (atuh di geladak perahu dalam keadaan tidak ingat orang. Syukur sa(a tukang perahu itu telah membacakan mantra penghenti darah& kalau tidak niscaya aku tidak tl.ip.it bercinta seperti sekarang ini. #ku (adi sangat berterima kasih akan pcrtolong.in luk.ing perahu itu& hingga kemudian aku mengangkatnya sebagai guru dan mempela(ari mantra penghenti darah yang telah kupergunakan atas diri Sun +o Kong yang terluka oleh golok lawannya itu. Demikianlah riwayat kepandaian aneh yang telah kuperoleh dari guruku yang bernama "hio +auw +eng<. Siauw Hiap (adi sangat tertarik dan minta (uga -iok Hong menga(arinya ilmu tersebut. -iok Hong ber(an(i kelak akan menga(arinya meski ia sendiri tidak berani memastikan apakah Siauw Hiap akan berhasil menerima warisan ilmu yang agak aneh

itu.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

"api& hingga Siauw Hiap men(adi salah seorang ahli Eng'(iauw kun yang tersohor& ternyata dia tak berhasil mempela(ari mantra penghenti darah itu. !lmu itu lenyap setelah kemudian -iok Hong menutup mata& bahkan anaknya sendiri )un %ong pun tidak berhasil mempela(arinya. "atkala -iok Hong mencapai usia =; tahun& ternyata tabiatnya yang keras dan pemarah tidak men(adi berkurang. +ada waktu itu di antara golongan persilatan di selatan hidup seorang ahli silat yang bernama 1im %auw Kwie. !a paham ilmu 1iongheng' kun atau ilmu silat naga di daerah "ong'kang& maka dia telah diberikan orang nama (ulukan "ong'kang'lo'houw atau harimau "ong'kang. 3sianya baru @; tahun& tapi tidak kurang dari seratus lebih ahli'ahli silat telah ia robohkan hingga selan(utnya tak pernah ada lagi orang yang berani datang <meminta pela(aran< kepadanya. 1im %auw Kwie meski sudah men(adi seorang ahli silat dari golongan selatan& tapi dalam hatinya masih selalu belum puas dan ingin mencari kepandaian yang lebih tinggi lagi. !lmu silat 1iong'heng'kun yang dipela(ari 1im %auw Kwie itu& merupakan salah satu cabang dari lima pokok ilmu silat dari golongan perguruan silat kaum Siauw'lim. Sedang cabang perguruan ilmu silat kaum Siauw'lim pun terbagi men(adi lima golongan& yaitu cabang Siauw'lim dari -o'bie'pay dipimpin oleh +ek )ie "oo'(in di Sucoan& cabang Siauw'lim dari Siong'san'pay dipimpin oleh "ong Sian Siang'(in& cabang Siauw'lim dari Hok'kian dipimpin oleh 4ie Sian Sian'su& cabang Siauw'lim dari )utong' pay dipimpin oleh +ang "oo "ek dan cabang Siauw'lim dari Kwi'tang dipimpin oleh #ng Hie Koan& +hui Sie -iok& Sam "ek Hwee'shio& ,uw Hui Kian& dan lainnya. 4abang Siauw'lim dari Kwi'tang ini (uga dinamakan cabang Siauw'lim golongan selatan. Dengan demikian& ilmu 1iong'heng'kun yang dipela(ari 1im %auw Kwie dengan sendirinya tergolong pada ilmu silat Siauw'lim dari Kwi'tang. Sedang ilmu Eng'(iauw'kun Sun -iok Hong tergolong pada ilmu pela(aran Siauw 1im cabang Siongsan. Sebab itu& Sun -iok Hong dan 1im %auw Kwie boleh dikatakan sebagai saudara dari satu golongan perguruan silat (uga& hanya yang seorang berasal dari utara& sedangkan yang lainnya berasal dari selatan. +ada waktu 1im %auw Kwie mendengar tentang kedatangan seorang ahli silat kenamaan dari utara ke selatan& di dalam hatinya segera timbul pikiran untuk datang ke tempat kediaman Sun -iok Hong untuk berkenalan dan berbarengan dengan itu ia (uga ingin mencoba menga(ukan permintaan untuk bertanding secara persahabatan. Ketika mengingat bahwa cara ini dapat menyinggung perasaan orang dan ada kemungkinan menerbitkan (uga salah paham dalam diri Sun -iok Hong. "erlebih dahulu ia minta perantaraan ,ey Siauw Hiap yang men(adi murid kesayangan -iok Hong untuk menyampaikan maksudnya itu& sambil tidak lupa menambahkan bahwa maksud daripada pertandingan itu bukanlah semata'mata untuk mencari ketenaran

sa(a. Setelah Siauw Hiap menyampaikan pesan itu kepada gurunya& Sun -iok Hong lalu berkata& <Dia dan aku sama'sama keluar dari cabang perguruan ilmu silat Siauw' lim (uga dan perbedaannya adalah dia keluar dari perguruan selatan& sedangkan aku sendiri keluar dari perguruan utara. )enar& dia dan aku tidak mengutamakan menang atau kalah dalam pertandingan itu& tapi (ika khalayak ramai mengetahui ini& apakah nama baik masing'masing tidak men(adi terpengaruh oleh karenanya. #ku khawatir hal ini akan mengakibatkan sesuatu yang kurang baik bagi pihak yang kalah. "api (ika 1im Su'hu tidak menaruh keberatan& aku mengusulkan supaya pertandingan itu dilakukan dengan pintu tertutup& hingga orang luar atau siapapun dilarang keras untuk menyaksikan pertandingan ituA. 2aka kalau nanti sampai ada yang kalah& kedua pihak (anganlah banyak mulut dan menyiarkan kabar tersebut di luaran. 2aka
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

kalau 1im Su'hu sudi menerima syaratku ini& aku pasti bersedia mengabulkan permintaannya<. "atkala ,ey Siauw Hiap menyampaikan pesan gurunya kepada 1iu %auw Kwie& ahli silat 1iong'heng'kun itu (adi girang dan lalu berkata& <Syarat Sun 1o'su itu memang cocok sekali dengan pendapatku. #ku bukan berniat men(agoi& (uga bukan bermaksud merobohkan nama baik Sun 1o'su. 0ika sampai aku berniat mengadu (uga kepandaian dengan beliau& adalah hanya sekadar untuk menambah pengetahuanku dalam ilmu silat. Harap Siauw Hiap Hian'tee sudi menyampaikan maksudku ini kepada Sun 1osu<. Sementara Sun -iok Hong yang diberitahukan demikian oleh muridnya& merasa gembira dan menganggap bahwa 1im %auw Kwie itu sesungguhnya seorang yang bersi5at sporti5. Kemudian kedua pihak saling berembuk& agar pertandingan itu dilaksanakan di gedung perkumpulan Kok )in "ee %ok Hwee di kelenteng "ay'hut' sie pada tanggal 6> dalam bulan itu (uga. Ketika tiba waktu yang telah ditetapkan itu& ,ey Siauw Hiap lalu mengadakan suatu per(amuan untuk memperkenalkan kedua ahli silat yang hendak bertanding itu& dengan mengundang (uga "an 4u 4eng& 1o Kong -iok& Kouw 1u 4iang& dan lainnya untuk turut hadir. 1im %auw Kwie datang ke per(amuan itu dengan mengenakan ba(u pan(ang dan sama sekali tidak mirip dengan orang yang hendak pergi pie'bu. -iok Hong tampak girang sekali dapat berkenalan dengan ahli silat 1iong'heng'kun yang sopan santun lagi ramah tamah itu. Sesudah itu& iapun diperkenalkan (uga kepada "an 4u 4eng& 1o Kong -iok& Kouw 1u 4iang& dan lainnya. Karena 1im %auw Kwie dan mereka adalah orang'orang dari kaum Siauw'lim (uga& maka dengan cepat mereka dapat bergaul dengan akrabnya dan tidak sungkansungkan

lagi membicarakan ilmu kepandaian masing'masing secara terbuka. Setelah itu Siauw Hiap mengusulkan& agar supaya pie'bu itu dilakukan sebelum per(amuan itu dibuka. Karena setelah orang minum banyak arak& dikhawatirkan piebu itu akan mengakibatkan peristiwa'peristiwa tidak baik. -iok Hong dan %auw Kwie menyatakan mupakat. 2aka sesudah berada di ruangan belakang kelenteng "ay'hut'sie& kedua orang yang hendak pie'bu itu segera menutup pintu dari sebelah dalam. Siauw Hiap dan yang lain'lainnya hanya bisa pasang kuping mendengarkan (alannya pertempuran dari sebelah luar& tapi sama sekali tidak dii(inkan untuk turut menyaksikan pertandingan itu. 2ula'mula kedua orang yang hendak pie'bu itu saling mengucapkan kata'kata yang merendah dan saling mengalah& kemudian terdengar suara orang saling serang menyerang& dimulai dari perlahan'lahan& tapi kian lama kian bertambah seru& sehingga (ubin dan dinding tembok agak tergetar karena gerakan kaki tangan orangorang yang sedang bertempur itu. Hal mana& telah membuat hati ,ey Siauw Hiap (adi berdebar'debar dan berniat untuk mengetok pintu dan menghentikan pie'bu itu. Setelah mengingat akan (an(i pada gurunya& bahwa tiada seorangpun yang boleh merintangi pie'bu itu (ika belum sampai diakhirnya. #pa boleh buat& ,ey Siauw Hiap mencoba untuk berlaku sabar. ?alaupun merasa tidak enak dan selalu berdoa di dalam hati& agar kedua belah pihak akan keluar dari ruangan tertutup itu dalam keadaan sehat wala5iat tanpa ada seorangpun yang menderita luka'luka atau kurang suatu apapun (ugaA. )egitulah Siauw Hiap dan para ahli silat 4eng )u Hwee mendengarkan (alannya pertempuran itu dengan perasaan tegang. #khirnya suara orang pukul memukul dan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

tendang menendang itu tiba'tiba terhenti& dibarengi oleh suara Sun -iok Hong yang tertawa mengakak dan memu(i& <Sungguh tidak kecewa 1im Su'hu diberi orang nama (ulukan Harimau "ong'kang& ahli silat kenamaan dari golongan Siauw'lim selatanA<. Sementara 1im %auw Kwie kedengaran balas memu(i& <Sun 1o'su sendiri tak beda dengan seekor naga agung yang melintasi sungai& hingga selain mempunyai nama (ulukan $go'seng'to'ong& (uga tidak salahnya (ika engkau diberi nama (ulukan Kunong atau *a(a "in(u dengan serentakA<. Sudah itu mereka berdua melangkah ke muka pintu dengan bergandengan tangan. Siauw Hiap dan para rekan Sun -iok Hong yang menyaksikan demikian& semua (adi lega hatinya dan segera berlomba mengucapkan selamat kepada kedua orang yang baru sa(a menyelesaikan pie'bu itu& meski tidak mengetahui pihak mana yang kalah dan menang. "atkala mereka menanyakan bagaimana kesudahannya pertempuran itu& dengan

tersenyum -iok Hong lalu men(awab& <Kita telah ber(an(i dari awal bahwa hasil pertempuran ini takkan diberitahukan kepada siapapun (uga. 2aka aku mohon dengan sangat supaya kalian sudi memaa5kan sikapku yang merahasiakannya pada kalian semua<. Kemudian Siauw Hiap menyilahkan gurunya dan %auw Kwie serta para rekan Sun -iok Hong untuk duduk makan minum dan ia sendiri menuangkan arak kepada semua orang dengan wa(ah sangat gembira. Semen(ak dilakukan pie'bu itu& 1im %auw Kwie (adi bersahabat akrab sekali dengan Sun -iok Hong& walaupun orang terus bertanya'tanya di dalam hati& <Siapakah yang ilmu kepandaiannya lebih lihay dan unggul diantara mereka berduaB<. "api si5at manusia memang aneh dan terdiri dari pelbagai ragam dan corak. #da yang sporti5& ada (uga yang curang dan licik. #da yang berilmu kepandaian tinggi& tapi sikapnya selalu merendah dan sopan santun. #da (uga orang yang berilmu kepandaian masih sangat rendah& tapi kepingin dianggap orang sebagai cabang atas lalu berlaku sombong terhadap orang lain yang dianggapnya gentar kepada dirinya. Diantara orang'orang tingkat rendah atau (ago'(ago kepalang tanggung serupa itu& terhitung (uga seorang yang bernama ,ey Som& yang tinggal di kota Kong'ciu. Karena bentuk rubuhnya tinggi besar& maka para buaya darat telah memberikannya nama (ulukan Kho'tay Som atau si Som yang bertubuh tinggi besar. 3sia si (angkung ini baru >= tahun. 2eski kepandaian silatnya belum seberapa tinggi& tapi tenaganya sesungguh amat kuat. Disamping tenaga tangan kanannya dapat mengangkat barang seberat @;; atau 9;; kati& tangan kirinya pun mampu mengangkat barang yang beratnya mencapai tidak kurang dari @;; kati. Di "ong'kwan& Kho'tay Som membuka rumah perguruan ilmu silat dan menerima murid'murid yang kebanyakan terdiri dari kaliber orang'orang serupa dirinya sendiri. Setelah mendengar kabar tentang pie'bu yang dilakukan oleh Sun -iok Hong dan 1im %auw Kwie dengan pintu tertutup& si guru silat she ,ey itu telah tertawa mengakak dan berkata& <Hm& itu tandanya mereka hanya punya nama (ulukan kosong belaka& bukan sesungguhnya mempunyai kepandaian yang cukup untuk disegani orang. 0ika nanti aku bisa bertemu dan bertanding dengan mereka& sudah pasti akan kuhantam mereka sehingga nyebur ke dasar danau +ek'go'tamA<. "api seorang muridnya yang bernama Seng Kun +eng lalu memotong bicaranya dengan suara separuh menge(ek& <-uru mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai ilmu kepandaian yang cukup untuk disegani orang& tapi buktinya nama mereka dikenal oleh lapisan rakyat dan para ahli *imba +ersilatan di 3tara dan Selatan& apakah itu tidak cukup untuk men(amin kelihayan mereka berduaB. Sedangkan nama

Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

guru hanya terbatas di daerah "ong'kwan ini sa(a& bukankah berarti guru hanya pandai mencela orang sa(aB<. Kho'tay Som (adi mendongkol sekali dengan omongan muridnya itu& tapi ia tak berani marah karena omongan itu memang cukup beralasan. <#ku akan tantang mereka bertanding secara terbukaA< katanya uring'uringan tidak berketentuan kemana (untrungannya. <4obalah engkau selidiki& kemana orang she Sun itu biasa berkun(ungB<. Seng Kun +eng menyanggupi dan segera berlalu. +ada keesokan harinya ia datang melaporkan kepada Kho'tay Som& bahwa Sun -iok Hong kerap berkun(ung dan minum arak dengan ,ey Siauw Hiap di gedung perkumpulan Kok )en "ee %ok Hwee di kelenteng "y'hut'sie. <0ika guru datang ke sana di waktu petang pada waktu kentongan pertama< kata si murid itu pula& <niscaya guru akan dapat bertemu dengan Sun -iok Hong yang membantu ,ey Siauw Hiap menga(ar ilmu silat. )erhubung di sana banyak berkumpul para murid yang bela(ar silat& maka ada baiknya (uga (ika suhu dapat merobohkan Sun -iok Hong dan ,ey Siauw Hiap di hadapan para murid mereka. )elum tahu bagaimana pendapat gurukuB<. Kho'tay Som menganggap usul itu memang baik (uga& maka ia ber(an(i akan pergi menyatroni kedua orang ahli silat itu di gedung perkumpulan Kok )in "ee %ok Hwee pada keesokan malamnya sesudah bersantap. Selan(utnya untuk tambah memperkuat rombongannya& Kho'tay Som lalu menga(ak Seng Kun +eng pergi ke "oa'see'thauw untuk mengundang seorang sahabat karibnya Ho Hok untuk sama'sama pergi ke gedung perkumpulan Kok )in "ee %ok Hwee dan menyaksikan pertandingan itu. Ho Hok ini adalah seorang laki'laki usia >8 tdahun yang bertubuh gemuk pendek& romannya tidak beda dengan boneka "ouw "ee Kong atau malaikat tanah& hingga orang telah memberikan dia nama (ulukan "ouw'tee Hok atau Hok si 2alaikat "anah. Sedari kecil "ouw'tee Hok tidak menaruh banyak perhatian terhadap ilmu surat& tapi sangat gemar berkeliaran di luar sambil mempela(ari ilmu silat pasaran dari kawankawannya yang lebih besar dan mengerti (uga sedikit ilmu silat. Karena hatinya cukup mantap& maka di kemudian hari ia telah berani membuka )u'koan dan menerima orang untuk men(adi muridnya& walaupun banyak antara murid'muridnya itu terdiri dari kaum buaya darat dan para pegawai kecil dan tukang angkut barang'barang di stasiun kereta api. Dari "oa'see'thauw ini& orang bisa naik kereta untuk pergi ke Kowloon& maka (alan kereta api di stasiun itu dinamakan (alan kereta api Kwitang ' Kowloon. +ara kuli di situ semula berguru pada seorang say'hu kun'thauw she 1ie& tapi karena guru silat itu telah dirobohkan oleh "ouw'tee Hok& maka selan(utnya telah pindah berguru dalam )u'koan si orang Ho tersebut. Sedang guru silat she 1ie itu akhirnya mati mereras karena kekalahannya itu dan dengan demikian "ouw'tee Hok ' telah dapat menerima 9; atau =; murid dengan sekaligusA.

Dalam daerah "oa'see'thauw banyak terdapat rumah'rumah pelacuran yang dilindungi oleh para buaya darat yang men(adi murid'muridnya& tiada seorangpun yang bagaimana besar pengaruhnya sekalipun berani mencampuri segala urusan yang diperbuat oleh manusia'manusia (alang itu. Kho'tay Som memang pernah berkenalan dengannya dan saling harga menghargai sebagai dua orang sahabat karib. ?aktu mendapat kun(ungan si (angkung& sudah barang tentu "ouw'tee Hok segera keluar menyambut dan menanyakan maksud kedatangan tamunya itu. "atkala Kho'tay Som memberitahukan bahwa dia akan
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

menantang Sun -iok Hong di gedung perkumpulan Kok )in "ee %ok Hwee& "ouw' teee Hok lalu menyelak sambil bertanya& <2acam apakah orang she Sun itu yang mengakui dirinya sebagai $go'seng'to'ong dan datang mengendon di tanah kitaB. #pakah barang kali dia hendak men(agoi di daerah sini dan berniat (uga Emembalikkan bakul nasiE kitaB. ,rang macam ini memang tak boleh dibiarkan berkeliaran di negeri orang. Kita harus ha(ar sehingga dia kapokkan Epulang kandangEA<. Kemudian ia mengundang Kho'tay Som dan muridnya minum arak sambil mengobrol dan membual untuk mengha(ar Sun -iok Hong sehingga terpelanting >; kaki (auhnya. )egitulah& setelah tiba saatnya yang ditunggu'tunggu& Kho'tay Som dengan diamdiam telah membawa Sam'ciat'pian atau cambuk berbuku tiga yang diselipkan di pinggangnya yang ditutupi dengan ba(u pan(ang yang dikenakannya. Sedang muridnya Seng Kun +eng& "ouwtee Hok dan 9 atau = orang kawannya mengikuti di belakang untuk membantunya apabila dirasa perlu. Sesampainya di gedung Kok )in "ee %ok Hwee& Kho'tay Sam melihat lampu'lampu di dalam gedung perkumpulan itu dipasang dengan amat terangnya& sehingga setiap orang yang berlatih ilmu silat di situ dapat dikenali satu persatu. "api aneh. -iok Hong tidak tampak ada di situ. Si (angkung lalu menanyakan pada salah seorang yang sedang berlatih& <#pakah boleh aku bertemu dengan Sun -iok HongB<. !a mendapat keterangan bahwa Sun -iok Hong hanya menga(ar silat di situ setiap hari Senin& *abu dan 0umat& sedang pada hari'hari Selasa& Kamis dan Sabtu ia menga(ar di gedung 4eng )u Hwee di (alan "hay'peng'lam'louw. Kho'tay Som segera mengubah haluannya dan menu(u ke (alan "hay'peng'lam'louw dengan perasaan yang mendongkol. +erkumpulan 4eng )u Hwee dibuka di atas loteng gedung Ko'lam'tong. ?aktu Kho'tay naik ke atas& benar sa(a di sana ia telah bertemu dengan Sun -iok Hong yang sedang menga(ar ilmu Eng'(iauw'kun. Sebelumnya& Kho'tay Som sama sekali tak pernah menyangka bahwa Sun -iok Hong itupun seorang yang bertubuh tinggi besar

seperti (uga dirinya sendiri. Dengan berpura'pura tidak tahu& ia menganggukkan kepalanya memberi hormat pada salah seorang pengurus di situ sambil bertanya& <"uan& aku mohon tanya& apakah Sun -iok Hong Su'hu ada di rumahB<. <Sun Su'hu (usteru sedang menga(ar ilmu silat< sahut pengurus itu& <apakah maksud kedatangan saudaraB<. <2aksud kedatanganku ini tak lain daripada hendak minta bertemu dengan beliau sa(a< (awab Kho'tay Som. <Harap saudara sudi menunggu di kamar tamu& sampai nanti Sun Su'hu selesai menga(ar< kata pengurus itu yang khawatir Sun -iok Hong akan merasa terganggu oleh kedatangan orang yang tidak dikenalnya itu. Sun -iok Hong yang terlebih dahulu telah melihat kedatangan Kho'tay Som dan mendengar (uga maksud kedatangannya& (adi merasa tidak enak membuat orang menunggu. 2aka lekas'lekaslah ia ma(u menghampiri sambil bertanya& <"uan ini dari manaB. Siapakah she dan nama tuan yang terhormatB<. <#pakah kamu ini yang bernama Sun -iok HongB< Kho'tay Som balik bertanya sambil menatap wa(ah orang dengan sorot mata yang hampir tak berkesip. <#ku ini bukan lain daripada Kho'tay Som dari "ong'kwan'hwan. #ku mendengar cerita bahwa 1im %auw Kwie telah pernah pie'bu denganmu dengan pintu tertutup serta tak mau disaksikan orang. Sekarang aku hendak menanyakan& ada hal apa sih yang tidak boleh disaksikan orangB<.
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

-iok Hong (adi terbengong se(enak mendengar pertanyaan orang yang tidak sopan itu. <!tu urusanku sendiri< sahurnya kurang senang& <dan tiada sangkut pautnya dengan diri siapapun. Sekarang aku numpang bertanya kepada 1auw'hia& untuk maksud apakah engkau bertanya demikianB<. <2aksudku bukan lain daripada begitu< kata Kho'tay Som sambil menatap wa(ah Sun -iok Hong. <1im %auw Kwie bernama (ulukan "ong'kang'ko'houw .harimau "ong'kang/. #ku sendiri dikenal orang dengan nama (ulukan Kwi'tang "hiat'kun' ong atau *a(a "in(u dari Kwi'tang. 2aka (elaslah sudah bahwa maksud kedatanganku ini adalah untuk senga(a membuat kau dapat merasakan tin(uku iniA<& sambil mengacungkan tin(unya yang besar dan berbulu lebat. -iok Hong (adi sengit& lalu iapun membentak& <Kho'tay Som& engkau senga(a datang ke sini untuk menantangkuA<. <%a& ya& memang demikian maksudkuA< potong si (angkung sambil menyengir. <Kita akan bertanding di sini untuk mencoba sampai dimana kelihayan kita. #pakah engkau $go'seng'to'ong yang rendah ilmu silatnya atau aku Kwi'tang "hiat'kun'ong yang lebih tinggi kepandaiannyaA<. -iok Hong gusar bukan kepalang mendengan omongan si (angkung yang menganggap dirinya <sepi< itu. !a terpaksa menahan sabar tatkala mengingat akan tugasnya dan di mana ia sekarang berada. <"ugasku di sini belum selesai< katanya& <maka akan kuladeni tantanganmu itu

pada esok hari (am duabelas tengah hari di muka kuburan 8 pendekar di ,ey' hoakong. Di sana akan kita tentukan siapa diantara kita berdua yang ilmu kepandaiannya lebih unggulA<. <#kurA< menyetu(ui Kho'tay Som. <+etang ini aku suka mengampuni (iwamu& tapi pada esok hari akan kucabut (iwamu tanpa ampun lagiA<. Setelah berada di luar gedung perkumpulan itu& Kho'tay Som memberitahukan kepada kawan'kawannya tentang pertemuannya tadi dengan Sun -iok Hong. "ouwtee Hok segera mengusulkan supaya petang itu (uga mereka mencegat dan mengeroyok si orang she Sun diwaktu ia pulang ke rumahnya. 3sul mana telah diterima baik oleh si (angkung. Sesudah menunggu agak lama (uga di tempat gelap& tiba'tiba mereka melihat Sun -iok Hong ber(alan mendatangi sendirian& hingga Kho'tay Som (adi sangat girang dan berkata& <Dasar dia mesti mampus dalam tanganku petang ini (ugaA<. Sambil berkata demikian& si (angkung mencabut Sam'ciat'pian dari pinggangnya dan bersembunyi di belakang sebuah pohon besar di tepi (alan. Sedang Seng Kun +eng& "ouw'tee Hok dan para muridnya bersiap'siap untuk mener(ang dengan serentak begitu melihat si (angkung keteter melawan Sun -iok Hong. "api lamunan itu ternyata terlampau muluk daripada kenyataan yang dialami oleh mereka sekalian. )egitu Sun -iok Hong ber(alan melalui pohon di mana Kho'tay Som bersembunyi& tiba'tiba ia melihat sesuatu yang agak mencurigakan di kiri kanan (alan itu& hingga ia merandek dan menghentikan langkahnya se(enak. Sementara Kho'tay Som yang sudah tak sabar menantikan sehingga -iok Hong datang terlebih dekat& segera lompat keluar dari balik pohon sambil membentak& <Sun -iok Hong& kini telah tiba saat kematianmuA. $ih& kau coba rasakan cambukkuA<. "api -iok Hong yang bermata (eli itu& segera mencelat mundur sambil tertawa menyindir& <"erlebih dahulu aku telah mengetahui bahwa engkau ini adalah kaum
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

buaya darat yang tak dapat dipercaya mulutnyaA. 2ana lagi kambrat'kambratmuB. #yoh& kalian ma(u serentak& agar aku dapat memberi penga(aran kepada kalianA<. Setelah itu& dengan gerak Kong'siu'(ip'pek'(im atau dengan tangan kosong melawan musuh yang bersen(ata& -iok Hong balas menyerang Kho'tay Som dengan siasat "ay'peng'pok'touw atau burung garuda mener(ang kelinci. "angan kirinya menangkis tangan si (angkung yang menyabetkan Sam'ciat'pian& sedang dengan telapak tangan kanannya memukul muka orang sambil membentak& <"uh& kau rasakan telapak tangankuA<. +1,KAAA. <#duhA<. )egitu cepat dan dahsyat pukulan telapak tangan Sun -iok Hong itu& sehingga disaat itu (uga Kho'tay Som (atuh meloso sambil men(erit kesakitan& Sam'ciat'piannya turut (atuh (uga ke muka bumi. "atkala -iok Hong hendak mengirim satu tendangan& tiba'tiba "ouw'tee Hok dan kawan'kawannya telah melompat keluar dari tempat persembunyian mereka dan menghadang si orang she Sun dengan satu bentakan keras& <0angan lukai saudaraku<.

Karena mereka bersen(ata thie'cio dan ruyung& maka -iok Hong lekas'lekas mengambil Sam'ciat'pian si (angkung yang menggeletak di tanah dan dengan cambuk itu ia meladeni semua musuh'musuhnya. +ertempuran berlangsung dengan amat dahsyatnya& tapi sayang mereka semua bukanlah lawan Sun -iok Hong yang setimpal. Setelah pertempuran berlangsung beberapa belas (urus lamanya& Kho'tay Som telah kena ditendang dadanya sehingga muntah'muntah darah. "ouw'tee Hok patah tangan kirinya karena terpukul oleh Samciat' pian kawannya yang dipergunakan -iok Hong sebagai sen(ata. Hingga mereka semua terpaksa lari pontang'panting bagaikan daun'daun kering tertiup angin. Kemudian -iok Hong yang selamat& lalu membawa Sam'ciat'pian Kho'tay Som& thiecio dan ruyung komplotan buaya darat yang hendak membokongnya itu untuk diserahkan kepada ,ey Siauw Hiap dan disimpan untuk sementara sebelum diambil pulang oleh para pemiliknya. ;oo;

PENUTUP
Karena biang keladi para buaya darat klio uy Som dan kambrat'kambratnya telah <dihancurkan< dalam pi2liEiiipni.tn yang berlangsung hanya beberapa belas (urus sa(a& maka para calung .il.r. d.iri kelompok lain yang berniat mengganggu dan men(atuhkan n.im.i Sun -iok Hong (adi (erih dan bungkam seribu bahasa untuk sesumbar seperti apa yang pernah dilakukan oleh Kho'tay Som dan kawan' kawannya itu. )erselang beberapa minggu lamanya setelah ke(adian di atas& ada pula seorang say'hu kun'thauw she 4oa yang coba'coba mendesak minta bertanding dengan -iok Hong di atas panggung lui'tay. 3ntuk mempertahankan nama baiknya sebagai guru silat dari kedua perkumpulan 4eng )u Hwee dan Kok )in "ee %ok Hwee& terpaksalah i.i turun tangan (uga. ?alaupun ia sendiri sudah bosan untuk meladeni tantangan orang'orang yang merasa iri hati dengan kedudukannya yang begitu baik dan disegani oleh sebagai besar ahli'ahli silat di daerah "iongkok Selatan. Seperti (uga dalam pertempuran yang telah lampau& kali inipun -iok Hong telah berhasil mengirim pulang sayhu kun'thauw itu ke Ku koannya dalam keadaan pingsan dan menderita luka di dada karena tendangannya yang lihay yang ia pela(ari dari !t Kak Sian'su dari kelenteng Kee'beng'sie di kota Kim 1eng. Se(ak waktu itu dan selan(utnya& -iok Hong dan puteranya )un %ong menga(ar ilmu silat di kota Kong'ciu dan mempunyai beberapa orang murid yang namanya
Tiraikasih Website http://kangzusi.com/

terkenal& antara lain dapat disebut& ,ey Siauw Hiap& 2a Kiam Hong& 1im Siauw 1ip& dan lain'lainnya. -olok Sun -iok Hong yang terkenal& yang bernama Siang'liong'touw'to atau -oiok <$aga Kembar& di kemudian hari telah dihadiahkan kepada murid kesayangannya ,ey

Siauw Hiap. +ada masa pasukan 0epang menyerang ke selatan& Sun )un %ong dan adiknya )un Eng termasuk dalam sukarelawan yang dikirim untuk melawan musuh yang hendak men(a(ah "iongkok. "api sungguh amat disayangkan bahwa )un Eng telah gugur sebagai seorang pra(urit bunga bangsa. Dan ketika kota Kong'ciu diduduki 0epang& Sun -iok Hong beserta segenap keluarganya telah mengungsi ke Kiok'kang& kota dimana kemudian Sun -iok Hong meninggal dalam usia 8@ tahun. +ara murid Sun -iok Hong yang taat kepada pesannya& segera menyebarkan ilmu silat warisan cabang Siauw'lim. ,ey Siauw Hiap sendiri menetap di kota Kong'ciu& 1im Siauw 1ip di "ay'wan& sedang 2a Kiam Hong membuka sekolah olahraga di Kowloon dengan memakai merek Kiam Hong Kian Sin Hak !e. Dengan demikan& maka cerita inipun telah berakhir sampai disini.

TAMAT