Anda di halaman 1dari 2

Kelebihan Ramadhan.

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang paling mulias diantara semua bulan, ia penghulu dari segala bulan. Dalam satu hadits shaheh Rasulullah bersabda: Penghulu segala bulan adalah bulan Ramadhan. Sebagai sayyidusy syuhur tentu saja ada beberapa hal yang menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan yang istimewa disisi llah. !al tersebut antara lain: ". Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan wahyu #leh llah. $irman dalam surat l%Ba&arah ayat "'(: lah

! ) # + , ( * ' " $ % & ' 1 0 0 3 2 ' ! !( . / #


)aksudnya : *Bulan ramadhan, bulan yang diturunkan padanya l%+uran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan%penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda ,antara ha& dan batil-, barang siapa antara kamu yang hadir ,di negeri tempat tinggalnya- di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. . l%Ba&arah : "'(/ Dalam mena0sirkan ayat ini 1mam $akhrur Ra2i ,3- dalam kitab ta0sir beliau, )a0atihul 4haib menerangkan sebab llah ta5ala memilih bulan Ramadhan sebagai bulan diturunkannya l%+uran, yaitu llah telah memberikan keistimewaan terhadap bulan Ramadhan dengan satu ibadah yang paling besar yaitu puasa maka llah juga memberikan kepada Ramadhan satu tanda ketuhanan , Aayatur Rububiyyah- yang paling besar yaitu turunya kitab su6i l%+uran. " )aksud dari diturunkan al%+uran dalam bulan Ramadhan adalah diturunkan se6ara menyeluruh ke satu tempat di langit dunia yang dinamakan Baitul 122ah kemudian diturunkan kepada Rasulullah se6ara berangsur%angsur berdasarkan peristiwa yang sesuai dengan masing% masing ayat l%+uran.7 7. Bulan pada ada 8ailatul +adar.

"

1mam $akhrur Ra2i, 9a0sir )a0atihul 4haib jilid hal 36et.. 1mam $akhrur Ra2i3

Salah satu hal yang sangat istimewa bagi Ramadhan adalah lailatul +adar, kelebihan mala mini adalah beribadat padanya melebihi seribu malam. $irman llah dalam surat l%+adr ayat:

5 ( . @ A ,

4 5 5 ( ( ! 6 ' 7 . : 2 <=0 > ' ;. ! ? 5 8 9 * + C - 1, EF H G D / 8 = . + B % J * (I


rtinya : Sesungguhnya, kami telah menurunkannya , l%+uran- pada lailatul &adr. Dan tahukah kamu apakah lailatul &adr itu: 8ailatul +adr itu adalah lebih baik dari seribu bulan. padanya turunlah para malaikat dan Ruh dengan i2in tuhan mereka.... . l%+adr : "%;/

;.