Anda di halaman 1dari 7

Teori Pembelajaran Atkin, Shiffrin & Baddelley Model Atkinson-Shiffrin (ju a dikenali seba ai model memori yan mem!

unyai kelebihan da!at di!e"ahkan ke!ada model in atan# in atan !elba ai model dan model Pasir$ !sikolo i model yan di"adan kan !ada tahun %&'( oleh )i"hard Atkinson dan )i"hard Shiffrin seba ai "adan an ba i struktur memori* Ia mencadangkan bahawa ingatan manusia melibatkan turutan tiga peringkat: +n atan deria (SM$ +n atan jan ka !endek (STM$ +n atan jan ka !anjan (,TM$ Perin kat asal model Atkinson-Shiffrin in atan- kekuran an !erin kat .in atan sensori., yan telah diadakan !ada !erin kat yan kemudian dalam !enyelidikan Model berbilan menyim!an in atan !enjelasan ba aimana !roses memori bekerja* Anda menden ar, melihat, dan merasakan banyak !erkara, teta!i hanya sebilan an ke"il sahaja yan diin ati* Model yan !ertama kali di ambarkan oleh Atkinson dan Shiffrin !ada tahun %&'(* Sejak Atkinson dan Shiffrin asalnya men"adan kan model d/i-kedai mereka, ia telah melalui banyak !enyesuaian dan !enambahbaikan* 0ersi yan !alin terkini model ini di!an bersekutu (SAM$ ()aaijmakers & Shiffrin, %&(%$* 1Suntin 2 in atan deria 3r an-or an deria mem!unyai keu!ayaan yan terhad untuk menyim!an maklumat tentan dunia den an "ara yan adil yan belum di!roses ba i tem!oh kuran dari!ada satu kedua* Sistem 4isual memiliki memori ikonik untuk ran san an 4isual se!erti bentuk, sai5, /arna, dan lokasi (teta!i bukan makna$, sedan kan sistem !enden aran mem!unyai memori y menirukan bunyi untuk ran san an auditori* 6oltheart et al* (%&78$ telah berhujah baha/a !embekuan seketika in!ut 4isual membolehkan kita untuk memilih mana as!ek-as!ek in!ut harus !er i untuk !em!rosesan memori lanjut* 9alam modaliti ini 4isual, maklumat yan memasuki kedai deria akan diha!uskan dari kedai dalam tem!oh bebera!a milisaat ratus (Baddeley %&''$* :e/ujudan in atan deria telah uji kaji yan ditunjukkan oleh S!erlin (%&';$ men unakan ta"histos"o!e* il Men"ari Memory

1Suntin 2 memori jan ka !endek Maklumat dikekalkan a"ousti"ally dan 4isual "uku! lama untuk di unakan, "ontohnya "ari nombor telefon dan men in ati "uku! lama untuk mendail* Peterson dan Peterson (%&<&$ telah menunjukkan baha/a STM terakhir kira-kira antara %< dan =; saat, melainkan jika oran selalu memba"a bahan tersebut, manakala Miller (%&<'$ telah menda!ati baha/a STM mem!unyai ka!asiti terhad kira-kira 7 > atau -? @ketulan@ maklumat* 1?2 STM ju a nam!aknya kebanyakannya men ekodkan in atan a"ousti"ally (dari se i bunyi$ seba ai Baddeley (%&''$ telah menunjukkan, teta!i ju a boleh men ekalkan imej 4isuos!atial*Aalau ba aimana!un, dalam banyak kes STM boleh berada di taha! semantik* 9i sam!in itu untuk men unakan kedai jan ka !endek (STS$ seba ai !eranti in atan utama a!abila dikehendaki untuk tu as-tu as tertentu, se!erti men in ati nombor telefon setelah melihat, STS memenuhi !elba ai fun si lain* Sebaliknya sistem memori untuk membayar momen-momen !erhatian ke!ada alam sekitar ke akaun untuk semua !erubahan !ersekitaran, (STS$ berfun si seba ai !enam!an dan memisahkan bentuk !ersekitaran sistem in atan* +a ju a berfun si seba ai in atan bekerja di mana a!a-a!a !erubahan maklumat boleh berlaku*Aalau ba aimana!un, mani!ulasi ini adalah hanya sementara (Baddeley %&''$* 1Suntin 2 Panjan -!anjan in atan ,TM menyediakan !en ekalan maklumat yan berkekalan, dari minit untuk seumur hidu!* Memori jan ka !anjan nam!aknya mem!unyai keu!ayaan yan ham!ir tan!a had untuk men ekalkan maklumat, teta!i ia tidak boleh diukur kerana ia akan men ambil masa yan lama* Maklumat ,T seolah-olah akan dikodkan terutamanya dari se i makna (semantik in atan$ seba ai Baddeley telah ditunjukkan, teta!i ju a men ekalkan kemahiran !rosedur dan imejan* Memori ju a boleh dian kut se"ara lan sun dari in atan deria untuk ,TM jika ia menerima !erhatian se era, misalnya*menyaksikan a!i di dalam rumah anda* +ni dikenali seba ai .Memory lam!u Blit5.* Satu la i "ontoh ini adalah hakikat baha/a kebanyakan oran yan tin al di Amerika Syarikat !ada masa itu in at a!a yan mereka lakukan !ada hari Se!tember %%, ?;;%, kerana ia adalah hari !eristi/a ekstrim* :ajian terbaru menunjukkan, ba aimana!un, baha/a .memori lam!u Blit5. tidak boleh di!er"ayai kerana ia !ernah dian a! seba ai* 1)ujukanB2 Cu a jika maklumat di ,TM tidak diba"akan ia boleh dilu!akan melalui !ere!utan

surih* 1Suntin 2 Pen aniayaan ditakrifkan Dntuk menda!atkan sesuai yan berkualiti betul model tunduk konse! em!at telah bekerjasama* .+n atan jan ka !anjan . di!erlukan dalam !er"ubaan in atan jan ka !endek, sedar atau latihan se!ara sedar em!at item telah berlaku, ini .buffer latihan. untuk menjatuhkan item se"ara ra/ak dan bukannya men ikut !ertama dalam model firstout, dan latihan buffer telah koson sebelum !er"ubaan bermula* Beyond !atut kualitatif untuk len kun !enarikan balik tunduk, hubun an yan lain dalam data tersebut tidak ditan un oleh model* Pertama, .kekuatan keutamaan., nisbah kebaran kalian masih in at item yan !ertama untuk kebaran kalian yan !alin ke"il masih in at item !erten ahan, menunjukkan !erubahan yan ketara !er"ubaan den an kadar !embentan an teta!i tidak ada !erubahan yan diramalkan oleh teori* :edua, se"ara ra/ak men oson kan !enam!an latihan meramalkan salah baha/a bilan an item terin at harus yan tertin i a!abila item terin at !ertama ialah senarai item yan terakhir* :eti a, Mudah Atkinson-Shiffrin model dida!ati untuk meramalkan hubun an yan te!at antara kebaran kalian !enarikan balik !erkara-!erkara a/al yan seolah-olah tidak akan ditan un oleh data Murdo"k* :eem!at, teori ini meramalkan ketakberterusan dalam !erbe5aan antara raf masih in at bebas den an kadar !ersembahan yan berlainan ba i item senarai a/al yan mun kin tidak ditemui dalam data Murdo"k* ,ihat Tarno/ (?;;&$# htt!#EE///*/ebmed"entral*"omEarti"leF4ie/E%;?% 1Suntin 2 kelinearan Ada oran yan men atakan baha/a model multi-kedai terlalu linear 1rujukanB2, +aitu, baha/a ia tidak boleh menam!un baha ian-baha ian ke"il STM dan ,TM in atan kedai-kedai 1rujukanB2* :onse! .aliran in atan. dalam model ini telah di"adan kan untuk konsisten kekuran an dalaman 1!etikan di!erlukan2, se!erti, oleh takrif, aliran in atan serin dibuan untuk maklumat yan lebih baru, serin kali den an sedikit atau !enekanan ke!ada menonjol !ada yan baru maklumat 1rujukanB2* Satu "ontoh yan se!atutnya ini ditemui dalam asymtot data ka/alan, mendedahkan kesan-kesan keutamaan dan kebaruan (den an maklumat terin at yan lebih baik a!abila dibentan kan a/al atau le/at dalam aliran ujian$, o4ershado/in asymtot 1rujukanB2* +ni menunjukkan ke!erluan untuk menjelaskan !roses !ere!utan dalam in atan 1rujukanB2* +a telah di"adan kan baha/a idea = ka/asan yan berasin an

untuk menyim!an in atan mun kin mun"ul dari!ada !roses neuron se!erti kadar menembak 1rujukanB2, Serta idea .natrium ion et. model !otensi tindakan 1rujukanB2* 9alam kes in atan deria, model, yan !sikolo i, tidak memberikan !enjelasan yan bersedia untuk sifat tak se erak di!erhatikan akti4iti neural yan berlaku antara struktur anatomi 1rujukanB2 - Satu "ontoh ini akan menjadi rujukan ke!ada in atan deria yan di unakan untuk melaksanakan !roses fi5ikal se!erti fun si motor, yan men"adan kan baha/a a!abila tindakan dilakukan, diin ati selama = saat dan kemudian memulakan !roses !ere!utan !esat 1rujukanB2* 1Suntin 2 Monolithi"ity The model Atkinson-Shiffrin membe5akan bentuk yan berbe5a in atan, teta!i ia tidak tidak men ambil kira maklumat a!a adalah dibentan kan 1rujukanB2, Tidak adakah ia men ambil kira !erbe5aan indi4idu dalam !restasi subjek termasuk keu!ayaan satu ko nitif, atau !en alaman !en 1 rujukanB2* Aalau!un kajian kes indi4idu (se!erti 6li4e Memakai$ telah dila!orkan menunjukkan in atan yan boleh rosak teruk bebas dari!ada sekuran -kuran nya bebera!a keu!ayaan ko nitif yan lain 1rujukanB2, :uran sokon an dari!ada kajian kes model !emban unan yan se!atutnya tri-!artite memori struktur 1!etikan di!erlukan2* Ada yan telah berhujah baha/a !restasi oran ter!elajar autistik mun kin melan ar ramalan dari!ada model, berdasarkan keu!ayaan untuk men in ati maklumat yan te!at tan!a !erlu untuk ra!tai 1rujukanB2, 9an tan!a bukti untuk re!ut 1rujukanB2* 1Suntin 2 :emudian !erkemban an :emun"ulan model yan menyediakan ran ka kerja yan boleh diuji untuk kerjakerja berikutnya, dan ran san an yan kuat untuk kajian eG!eriemental in atan manusia 1rujukanB2* +ni telah memba/a ke!ada makhluk model di antikan 1rujukanB2* ,ebih baru model termasuk kemun kinan ba i kes-kes di mana in atan jan ka !endek terjejas, teta!i in atan jan ka !anjan tidak (yan mustahil dalam model asas, kerana maklumat hanya boleh menjadi dikodkan dalam in atan jan ka !anjan sele!as melalui kesatuan jan ka !endek kedai$* Banyak kerja baru-baru ini telah memberi tum!uan ke!ada model yan di"adan kan oleh Alan Baddeley, yan membe5akan kedai untuk fonolo i (u"a!an-bunyi$, dan ruan 4isuo-maklumat serta bahan e!isod, dan men"adan kan ke/ujudan !roses unaan den an teknik !embelajaran

eksekutif !usat, men akses-kedai* 1= 2 Atkinson dan Shiffrin ju a tidak men"adan kan a!a-a!a mekanisme atau !roses yan mun kin bertan un ja/ab untuk !en ekodan kenan an dan memindahkan mereka di antara keti a-ti a sistem* Model ini adalah susun atur andaian fun si sistem memori, teta!i tidak dalam /akil a!a-a!a "ara se"ara fi5ikal atau biolo i in atan* 6atatan Terbaru model telah di/ujudkan yan lebih baik boleh men ambil kira "iri-"iri yan lain, dan sebuah badan yan besar !enyelidikan men enai susun atur fi5ikal sistem memori telah mun"ul 1rujukan di!erlukan2* 1Suntin 2 Men"ari Memory bersekutu Model SAM men unakan sistem dua-fasa in atan# kedai (STS$ jan ka !endek dan

jan ka !anjan kedai (,TS$* Berbe5a den an 4ersi yan disemak semula model Atkinson-Shiffrin, tidak ada kedai deria dalam model SAM ()aaijmakers & Shiffrin, %&(%$* 1Suntin 2 Pendek-!anjan Store STS men ambil bentuk !enam!an, yan mem!unyai ka!asiti yan terhad* Model ini men andaikan sistem !enam!an latihan di mana !enam!an yan mem!unyai sai5, r* +tem memasuki STS dan disertakan den an !erkara lain yan telah hadir dalam buffer, sehin a r sai5 telah di"a!ai* Setelah !enam!an adalah !ada ka!asiti !enuh, antikan item, r, yan sudah /ujud dalam a!abila item baru masuk, mereka men

buffer* :ebaran kalian % E r menentukan yan sudah item yan sedia ada akan di antikan dari buffer ()aaijkamers & Shiffrin, %&(%$* Se"ara umum, !erkara-!erkara yan telah dalam buffer untuk lebih lama lebih berkemun kinan untuk di antikan (Philli!s et al, %&'7$* 1Suntin 2 Panjan -!anjan Store ,TS bertan un ja/ab untuk kedai hubun an antara baran an yan berbe5a dan antara item dan konteks mereka* Cumlah masa yan item masih dalam buffer atau STS adalah berkadar ke!ada jumlah maklumat item-konteks yan disim!an di ,TS* Sebaliknya, kekuatan !ersatuan item-item adalah berkadar ke!ada jumlah masa dua item !ada masa yan sama /ujud dalam buffer*Maklumat konteks merujuk ke!ada faktor-faktor keadaan dan dunia/i yan hadir !ada masa itu a!abila item di STS, se!erti !erasaan emosi atau butiran alam sekitar ()aaijkamers dan Shiffrin, %&(%$* Sehin a Sirotin et al* menunjukkan sebaliknya, model asal ini men andaikan baha/a item dalam senarai tertentu sahaja lemah semantik yan

berkaitan sebelum !er"ubaan dan !ersatuan-!ersatuan hanya ketara yan terbentuk semasa baha ian kajian !er"ubaan* Aalau ba aimana!un, analisis yan lebih barubaru ini model yan men ambil kira akaun !ersamaan semantik den an ,TS yan di!e"ahkan ke!ada dua kom!onen# salah satu yan berkaitan den an memori e!isod dan lain-lain yan berkaitan den an in atan semantik (Sirotin et al, ?;;<$* :enan an yan disim!an dalam ,TS yan diambil dalam !roses dua-lan kah yan melibatkan !ensam!elan dan !emulihan atau !enarikan balik* +tem sam!el den an men unakan konteks seba ai !etunjuk boleh di!erolehi semula, jadi kebaran kalian baha/a item akan sam!el yan berkaitan den an kekuatan !ersatuan antara yan item dan konteks yan dibentan kan* +tem yan telah !un se era di!an il balik dari STS tidak "alon-"alon yan dida!ati untuk !ensam!elan* Setelah item sam!el seba ai !ersatuan yan !alin besar di antara item dan konteks, ia akan dinilai untuk in at ()aaijmakers dan Shiffrin, %&(%$* 1Suntin 2 :esan Can ka Aaktu ,a/atan Terkini :e unaan model SAM dan STS tertentu serin ditunjukkan oleh !ermohonan yan bermaksud kebaruan dalam !enarikan balik !er"uma* A!abila len kun siri kedudukan di unakan untuk SAM, kesan kebaruan yan kukuh di!erhatikan, teta!i memberi kesan ini amat berkuran an a!abila distra"tor, biasanya aritmetik, diletakkan di antara kajian dan ujian ujian* :esan kebaruan berlaku kerana baran an !ada akhir senarai ujian mun kin masih hadir dalam STS dan oleh itu yan diambil mula-mula* Aalau ba aimana!un, a!abila maklumat baru di!roses, !erkara ini memasuki STS dan maklumat disesarkan lain dari!ada itu*A!abila tu as men alihkan !erhatian diberikan sele!as !embentan an semua !erkara, maklumat dari tu as ini disesarkan item terakhir dari STS, men akibatkan !en uran an besar kebaruan ()aaijmakers dan Shiffrin, %&(%$* 1Suntin 2 Masalah untuk Model SAM Model SAM men hada!i masalah yan serius dalam !erakaunan untuk data kebaruan jan ka !anjan ()A Bjork dan Ahitten, %&78$ dan data !ersentuhan jarak jauh (Ho/ard & :ahana, %&&&$*Sementara kedua-dua kesan ini di!atuhi, STS tidak boleh men ambil kira kesan-kesan* Sejak satu tu as yan men di!enuhi den an distra"tors akan dijan ka men an u sele!as !embentan an !asan an !erkataan atau selan inter!resentation besar (+P+s$ yan antikan bebera!a hari lalu yan dikaji item dari STS, kesan kebaruan masih di!atuhi* Menurut ke!ada kaedahkaedah STS, kesan kebaruan dan !ersentuhan !erlu diha!uskan den an ini

distra"tors seba ai item yan !alin baru-baru ini dikaji tidak la i akan hadir dalam STS* Pada masa ini, model SAM bersain den an-kedai model tun al masih in at memori yan bebas, se!erti Model :onteks Aaktu (Ho/ard & :ahana, ?;;?a$*