Anda di halaman 1dari 4

1.

PENGENALAN

Pengertian Sejarah Pendidikan Islam Perkataan Sejarah atau History dalam bahasa Inggeris yang kita gunakan pada masa kini adalah berasal daripada perkataan Arab iaitu Syajaratun yang bermaksud Pohon. Dari sudut lain pula, istilah history merupakan terjemahan dari perkataan Yunani yakni Histories yang memba a makna satu penyelidikan ataupun pengkajian. !enurut Ibnu "haldun, sejarah dide#inisikan sebagai $atatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada atak atau si#at masyarakat itu. Sedangkan %oeslan Abdulgani berpendapat Ilmu sejarah adalah salah satu $abang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki se$ara sistematik keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian&kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai se$ara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. !enurut %. '. (olling ood pula, sejarah ialah satu bentuk penyelidikan atau suatu penyiasatan tentang perkara&perkara yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. !anakala She#er pula berpendapat baha a sejarah adalah peristi a yang telah lepas dan benar&benar berlaku. Sementara itu, Drs. Sidi 'a)alba $uba menggambarkan sejarah sebagai masa lampau manusia dan persekitarannya yang disusun se$ara ilmiah dan lengkap meliputi urutan #akta masa tersebut dengan ta#siran dan penjelasan yang memberi pengertian dan ke#ahaman tentang apa yang berlaku. Sebagai usaha susulan dalam memahami sejarah, "amus De an *ahasa dan Pustaka telah memberikan sejarah sebagai asal&usul, keturunan, salasilah, peristi a yang benar&benar berlaku pada aktu yang lampau, kisah, ri ayat, tambo, ta arikh dan kajian atau pengetahuan mengenai peristi a yang telah berlaku. +amun, apa sahaja de#ini yang diberikan tentang sejarah ini, pokok persoalan sejarah senantiasa akan sarat dengan pengalaman&pengalaman penting yang menyangkut perkembangan keseluruhan keadaan masyarakat. ,leh itu Sayid -uthub berbi$ara dalam bukunya ."onsepsi sejarah Dalam Islam/ baha a sejarah bukanlah peristi a&peristi a, melainkan ta#siran peristi a&peristi a itu, dan pengertian mengenai hubungan nyata dan tidak nyata, yang menjalinkan keseluruhan bahagian serta memberikannya satu pengertian dalam aktu dan tempat.

!elihat dari beberapa huraian sejarah di atas, maka dapat dirumuskan baha a sejarah pendidikan islam adalah satu keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan Islam dari aktu ke aktu, sejak lahirnya agama Islam sampai sekarang. Atau dengan kata lain sejarah pendidikan Islam merupakan suatu $abang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi idea dan konsep, mahu pun dari segi institusi dan pelaksanaannya bermula dari )aman +abi !uhammad SA0 sampailah kini. Ini adalah kerana pendidikan Islam menekankan pertumbuhan manusia yang seimbang dalam melaksana tugas sebagai seorang khali#ah di muka bumi dan inilah yang membe)akan pendidikan Islam dengan pendidikan akademik yang lain. Imam al 'ha)ali menjadikan ilmu pengetahuan sebagai antara syarat yang perlu dipatuhi seseorang $alon khali#ah. 1idak terke$uali "hali#ah pada )aman *ani 2maiyah juga berminat dengan perkembangan pendidikan. "hali#ah !ua iyah misalnya, akan memba$a sampai sepertiga malam untuk mempelajari $erita&$erita bangsa Arab, peperangan dan $erita&$erita bangsa asing. Pelbagai institusi pendidikan dibina pada )aman pemerintahan kerajaan ini.

2.0

SEJARAH

PERKEMBANGAN

PENDIDIKAN

ISLAM

ZAMAN

BANI

UMAIYAH Sebagaimana yang diketahui umum, dengan berakhirnya kekuasaan khali#ah Ali ibnu Abi 1halib, maka lahir dan bermulalah kekuasaan *ani 2mayyah. "erajaan *ani 2mayyah adalah diasaskan oleh !ua iyah *in Abu Su#ian pada tahun 334 !. *eliau merupakan keturunan *ani 2mayyah, bekas 'abenor Syam dan seorang pemimpin yang pintar dan mempunyai #ikiran yang tajam. Penubuhan "erajaan *ani 2mayyah menyebabkan sistem pemerintahan demokrasi dan pemilihan "hali#ah Islam berdasarkan Sistem Syura lenyap dan telah me ujudkan sistem pemerintahan monarki dan pemilihan "hali#ah 2mayyah berdasarkan sistem arisan. "erajaan *ani 2mayyah dibahagikan kepada 5 tahap iaitu tahap kelahiran 6334&789 !:, )aman kemajuan dan pembangunan 6789&7;< !: dan )aman kehan$uran 67;<&798 !:. Pada )aman ini, masyarakat Islam terbahagi kepada golongan pemerintah, kaum !a ali, golongan =immi dan golongan hamba. Dengan kata lain, pada masa pemerintahan "hali#ah Ali dan "hali#ah yang sebelumnya, $orak kepemimpinan dan pemerintahan masih mengikuti keteladanan +abi

SA0. Para khali#ah dipilih melalui proses musya arah yang dikenali sebagai Sistem Syura. "etika mereka menghadapi sebarang permasalahan dan kesulitan, maka mereka mengambil keputusan se$ara langsung melalui musya arah dengan para pembesar yang lainnya. +amun, hal ini berbe)a dengan masa khula#a Al %asyidin atau masa dinasti&dinasti yang berkembang sesudahnya, yang dimulai pada masa dinasti *ani 2mayyah. Adapun bentuk pemerintahannya adalah berbentuk kerajaan, kekuasaan bersi#at monarki. 2ntuk mempertahankan kekuasaan, khila#ah akan menggunakan sepenuh kekuasaannya, adanya unsur kekerasan, diplomasi yang diiringi dengan tipu daya, serta hilangnya musya arah dalam pemilihan khila#ah. "erajaan *ani 2mayyah berkuasa lebih kurang selama >4 tahun. %e#ormasi $ukup banyak berlaku, termasuklah juga pada bidang pengembangan dan kemajuan pendidikan Islam. Perkembangan ilmu tidak hanya dalam bidang agama semata&mata malah dalam aspek teknologi. Sementara sistem pendidikan masih sama ketika %asul dan "hula#a Al %asyidin, iaitu kaedah kuttab dimana pelaksanaannya berpusat di masjid. ,leh itu dapatlah dikatakan baha a, institusi pendidikan yang ditubuhkan pada a alnya ialah masjid. *anyak masjid dibina dan dijadikan pusat pendidikan seperti !asjid Ama iyin?2ma i di Damsyik, masjid di "u#ah, *asrah dan @ustat. "hali#ah 0alid Al 0alid $ontohnya berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menghapuskan buta huru# dalam kalangan umat Islam melalui pembinaan masjid dan kuttab. !asjid Ama iyin dibina selama lapan tahun dan dijadikan tempat beribadat serta tempat belajar kaum muslimin. *ilik&bilik disediakan sebagai tempat menyalin dan perbin$angan pelajar. 'uru&guru berkhidmat se$ara sukarela dan ada juga yang dibayar gaji. "urikulum yang dipelajari ialah #ardhu ain dan #ardhu ki#ayah 6bahasa, kesusasteraan, ilmu hisab:. Perkembangan ilmu pengetahuan pada )aman kerajaan *ani 2mayyah meliputi ilmu bahasa dan sastera, sains, perubatan dan agama seperti hadis, #ikah, ta#sir dan tauhid. Ilmu bahasa dan saster berkembang di kota *asrah dan "u#ah 6IraA: dan semestinya masjid di kedua&dua kota inilah yang menjadi pusat pengajaran ilmu tersebut. Pada )aman ini jugalah lahirnya seorang ahli bahasa dan #ilologi Arab yang bernama "halil bin Ahmad, dan beliau mempunyai seorang murid yang menjadi pakar nahu Arab iaitu Siba aih. Pada masa inilah kalimah&kalimah Al&-uran diletakkan tanda bunyi atau baris seperti #athah, dammah dan kasrah. *ahasa Arab juga telah dijadikan bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara.