Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 4

Mata Pelajaran

: Bahasa Melayu

Tarikh

: 11 April 2013

Masa

: 9.45 hingga 10.45 pagi

Kelas

: 4 Delima

Bilangan Murid

: 36 orang

Umur Murid

: 10 tahun

Tema

: Sentiasa Berhemat Kita Selamat

Tajuk

: Awas, Banjir.

Hasil Pembelajaran

Fokus Utama

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
Aras 2 (ii) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.

Fokus Sampingan

9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar
atau dibaca secara kohesif.
Aras 1 (i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pelajaran ini, murid akan dapat :i)

Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain secara logik


dan tepat.

ii)

Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.

Sistem Bahasa

: i) Kosa Kata arus deras, air naik, pasukan penyelamat, berpindah.


ii) Kata Arah
iii) Ayat Tanya
iv) Ayat Perintah
v) Ayat Penyata

Pengisian Kurikulum : i) Ilmu Kajian Tempatan, Geografi


ii) Nilai Murni Bekerjasama, hemah tinggi, semangat bermasyarakat,
bertolak ansur, tolong-menolong
iii) Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir Mentafsir, menjana idea

Kecerdasan Pelbagai naturalis, interpersonal

Pembelajaran Kontekstual mengaitkan isu keselamatan


dengan pengalaman sedia ada.

Kajian masa depan membuat ramalan.

Bahan Bantu Mengajar : i) Komputer riba


ii) LCD
iii) Pembesar suara
iv) Slaid
v) Lembaran teka silang kata
vi) Sampul berwarna

Pengetahuan Sedia Ada :


i)

Murid pernah melihat cara pasukan keselamatan menolong mangsa banjir di


televisyen.

ii)

Murid pernah mengalami situasi banjir.

LANGKAH/MASA

ISI PELAJARAN

Nyanyian video
Hujan.

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

i) Guru menyanyi
bersama murid lagu

CATATAN

Teknik
Soal jawab

Hujan.
ii) Guru bersoal jawab
bersama murid
Induksi Set

berkaitan dengan

(5 minit)

BBM
Video lagu
Hujan.

hujan.
iii) Guru mengaitkan
hujan dengan

Kemahiran Berfikir
Mentafsir

fenomena banjir.
iv) Guru menayangkan

Bermain

Nilai

beberapa gambar

Kerjasama

banjir.

Bertolak ansur

i) Guru memberikan

BBM
Slaid

permainan

soalan yang berkaitan

interaktif

kata arah dan banjir di

permainan

dalam Power Point.

interaktif.

ii) Sepanjang muzik

Bola kecil

dimainkan, murid
Langkah 1

memegang bola

(15 minit)

secara bergilir-gilir.
iii) Apabila lagu berhenti,

Kemahiran Berfikir
Menjana idea

murid yang
memegang bola perlu

Nilai

menjawab soalan.

Bekerjasama

iv) Guru memberikan


tetikus untuk murid
menekan sendiri
jawapan yang betul.

Tolak ansur

Melakonkan

i) Guru membahagikan

situasi yang

murid kepada enam

berkaitan banjir.

kumpulan.
ii) Guru menyediakan 6
sampul yang berbeza
warna.
iii) Setiap sampul
mempunyai situasi

Langkah 2

Teknik
Lakonan.

KBT
Pembelajaran
kontekstual
Kemahiran
berfikir.

yang berbeza.

(20 minit)

iv) Setiap kumpulan perlu


berbincang serta
melakukan
pergerakan dan dialog

Nilai
Tolongmenolong
Bekerjasama

bersesuaian dengan
situasi.
v) Murid lain akan
melakukan penilaian
berdasarkan
persembahan rakan.

Membuat teka
silang kata

i) Guru mengedarkan
teka silangkata yang
mengandungi kata

BBM
Kertas teka
silang kata.

arah.
Langkah 3
(15 minit)

ii) Murid mencari kata

Pembelajaran

arah yang terdapat di

Kontekstual

kertas teka silangkata

Mengaitkan isu

dan membulatkannya.

keselamatan

iii) Guru membincangkan

dengan

jawapan bersama-

pengalaman

sama murid.

sedia ada

Nilai
Tolak ansur
Kerjasama

Tayangan video aktiviti

i) Guru menayangkan

menyelamat semasa

video aktiviti

banjir.

menyelamat ketika
banjir.

Penutup

Kognitif

(5 minit)

Rumusan isi
pelajaran

Sosial

Penerapan nilai
murni

ii) Guru bersoal jawab

BBM

Video

Teknik

Soal jawab

bersama murid.
iii) Guru menerapkan nilai

Nilai

murni berdasarkan

Bekerjasama

video.

Semangat
bermasyarakat
Tolongmenolong

REFLEKSI:

ULASAN PENSYARAH / GURU PEMBIMBING