Anda di halaman 1dari 4

PENYAKIT MENTAL Pada umumnya penyakit mental boleh dibahagikan kepada dua kumpulan ;

Penyakit-penyakit psikosis. Penyakit-penyakit bukan-psikosis (neurosis)

Penyakit Psikosis Pada tahap teruk, seseorang yang mengalami penyakit mental psikosis mungkin kehilangan hubungan dengan alam nyata. Kebolehan seseorang memahami pemikiran dan perasaannya serta rangsangan dari luar terganggu di tahap teruk ini. Mereka merasai persekitarannya berbeza dengan orang yang normal. Apa yang mereka lihat, dengar dan rasai sebagai sesuatu yang benar tetapi tidak dialami oleh orang di sekitarnya. Pesakit mungkin bertindak di atas apa yang dialami dan tingkahlakunya mungkin kelihatan luar biasa . !rang-orang yang tidak biasa dengan tingkahlaku dan pengalaman mereka mungkin sukar memahami akan kekeliruan dan ketakutan pesakit psikosis dan melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Pada masa dahulu pesakit mental psikosis diasingkan dan dipisahkan dari masyarakat. "etapi, pada hari ini, dengan adanya ra#atan dan ubatan yang berkesan, kebanyakan mereka dapat men$alani kehidupan yang produkti% dan bermakna. &iantara penyakit-penyakit $enis ini termasuklah skizo%renia dan psikosis manik depresi%. Penyakit-penyakit Bukan Psikosis Mungkin kita pernah mengalami perasaan sedih, resah dan tertekan. Pengalaman ini merupakan pengalaman biasa dalam kehidupan kita. Apabila perasaan biasa ini dan tingkahlaku tertentu berlaku se'ara berlebihan, tidak terka#al dan berlarutan sehingga mengganggu kehidupan seseorang dalam men$alani akti(iti harian, hubungan dengan orang lain dan keupayaan seseorang untuk menikmati keseronokan hidup, ia mungkin mengalami salah satu penyakit mental $enis bukan psikosis (neurosis). &i antara penyakit-penyakit $enis ini termasuklah %obik (ketakutan yang tidak berasas), keresahan (an)iety), kemurungan (depression) dan obsessi% kompulsi%.

Pun'a 1. Faktor genetik/ keturunan Ahli di dalam keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental berisiko lebih tinggi berbanding populasi yang tiada sejarah penyakit berkenaan. 2. Gangguan bahan kimia dalam otak Apabila bahan kimia dalam otak yang dikenali sebagai neurotransmitter tidak berfungsi dengan baik, gejala penyakit mental akan muncul. Sebagai contohnya, schi ophrenia! penghasilan dopamin secara berlebihan" kemurungan! paras serotonin terlalu rendah" mania! paras serotonin meningkat secara melampau" dan kebimbangan! terdapat gangguan di dalam pengeluaran dan fungsi noradrenalin. #. $angkitan %irus &engikut kajian ada penyakit akibat jangkitan %irus telah dikaitkan dengan kemunculan penyakit mental. '. Sejarah hidup yang getir (ontoh! mengalami proses kelahiran yang sukar, kehilangan ibu bapa semasa kecil, terlalu banyak mengalami cabaran hidup yang sukar. ). *eadaan sosioekonomi yang rendah Faktor kemiskinan, tiada kemudahan asas atau keganasan di dalam masyarakat boleh meningkatkan masalah penyakit mental. RAWATAN UTAMA PENYAKIT MENTAL Psikoterapi dan kaunseling Kaunseling boleh membantu pesakit memahami keadaan diri dan perasaannya dengan lebih mendalam. *a#atan ini diberikan se'ara pesakit luar. +eseorang itu mungkin memerlukan beberapa sesi kaunseling sebelum mendapat kesan ra#atan. ,umlah sesi kaunseling bergantung kepada $enis penyakit dan keperluan indi(idu. Ra atan psikotropik

"erdapat berbagai $enis ubat-ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk ra#atan penyakit mental. -bat-ubatan antipsikotik boleh mengurangkan atau menghapuskan ge$ala-ge$ala psikosis. +ementara ubat-ubatan $enis lain boleh mengurangkan tekanan, kemurungan dan keresahan (an)iety) sehingga pesakit dapat mengendali ge$ala-ge$ala penyakitnya dengan lebih baik. +ebahagian ubatan $enis ini mengambil masa yang agak lama sebelum memberi kesan. .agaimanapun, pengambilan ubat-ubatan $enis ini mestilah mendapat nasihat dari pengamal perubatan yang sah. +ebahagian pesakit mental perlu meneruskan pengambilan ubatan psikotropik untuk $angka masa yang pan$ang sepertimana ra#atan %izikal, 'ontohnya penyakit darah tinggi dan ken'ing manis. Ra atan tingka!laku *a#atan $enis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah 'ara ber%ikir atau tingkahlaku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan ge$ala penyakit. "erdapat berbagai $enis ra#atan tingkahlaku yang boleh digunakan untuk mera#at penyakit mental tertentu. "eknik releksasi adalah merupakan satu 'ontoh ra#atan $enis ini. Ra atan elektrokon"ulsi# *a#atan elektrokon(ulsi% diberikan melalui pengaliran elektrik ber(oltan amat rendah merentasi otak seseorang. *a#atan $enis ini adalah selamat, tidak berbahaya dan biasanya digunakan untuk mera#at penyakit kemurungan yang serius. +ebelum ra#atan diberikan, seseorang itu akan diberi bius.

10% daripada rakyat Malaysia diramalkan bakal mengalami serangan sakit mental menjelang 2+2+. ,amalan ini selari dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh -ertubuhan *esihatan Sedunia ./012 yang meramalkan baha3a kemurungan bakal menduduki tempat kedua teratas selepas penyakit jantung iskemia menjelang 2+2+. *emurungan adalah salah satu daripada kategori penyakit mental.

Siapa Berisiko Diserang Sakit Mental?

&enurut statistik, penduduk &alaysia yang berusia )+ tahun ke atas menjelang 2+2+ adalah sekitar 2+4. Secara psikologinya, warga 50 tahun ke atas bakal terdedah kepada risiko serangan sakit mental kerana mereka akan mengalami perubahan emosi dan personaliti, kemerosotan fungsi minda, serta perubahan pada tingkah laku akibat penyakit kronik, rasa sunyi akibat terpinggir daripada keluarga dan masyarakat, hilang minat akibat hilang pekerjaan serta masalah ke3angan akibat kos sara hidup yang tinggi.

Sokongan Keluarga Untuk esakit mental


5ntuk memastikan kesihatan mental 3arga )+6an dan ke atas adalah terjamin, sokongan yang positif dari ahli keluarga terdekat adalah amat penting. $ika sekiranya terdapat perubahan yang agak dramatik kepada ahli keluarga kita, ianya perlu diberi perhatian se3ajarnya bagi membantu mereka mengekalkan tahap kesihatan mental yang baik.