Anda di halaman 1dari 7

RINGKASAN DOA IBADAH HAJI Mendoakan orang-orang yang berkunjung

BISMILLAHIR ROHMAANIRROHIIM. ALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN, WASH SHOLAATU WASSALAAMU ALA ASYROFIL AMBIYAA I WAL MURSALIIN , WAALAA AALIHII WASHOHBIHI AJMAIIN.. ALLAHUMMAJAL HAJJANAA HAJJAN MABRUURO. WASA YANA SAYAN MASYKURO. WADZAMBANA DZAMBAN MAGHFUURO , WA AMALANA AMALAN SHOLIHAN MAQBUULA, WATIJAARATANAA TIJAARATAN LANTABUURO, YAA ALIMA MAA FISH SHUDUUR, AKHRIJNAA MINAZH ZHULUMAATI ILAN NUUR. ALLAAHUMMARZUQNA WAL HAADHIRIINA FII HADZAL MAJLISI, BIZIYAAROTI MAKKATA WAL MADINATA . LI ADAIL HAJJI WAL UMROTA , WAZIYAROTI QOBRI NABIYYIKA MUHAMMADAN SHOLLALLAHU ALAIHI WASALLAMA , DZISY SYAFA ATIL ADZIIMAH , BISUHUULATIN , MARROTAN BADA MARROTIN , KARROTAN BA Doa Keluar Rumah ALHAMDU LILLAAHIL LAZII HADAANII BIL ISLAAMI WA ARSYADANII ILAA ADAA I MANAASIKII HAAJJAN BIBAI TIHII WA MU TAMIRAN BIMASYAA IRIH . A LLAHUMMA SALLI ALANNABIYYIL UMMIYYI WAALAA AALIHI WA ASHAABIHII AJMA IIN. BISMILLAAHI AAMANTU BILLAAH . BISMILLAAHI TAWAJJAHTU LILLAH . BISMILLAAHI TASAMTU BILLAAH . BISMILLAAHI TAWAKKALTU ALALLAAHI LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAHIL ALIYYIL AZIIM. Niat Mandi Ihram NAWAITUL GHUSLA LIL IKHROOMI SUNNATAN LILLAHI TA ALAA. Doa Sehabis Mandi Ihram ALLAHUMMA UKHARRIMU SYARI WABASYARI WAJASADI MINATHTHIIBI WARRIJAALI WAKULLA SYAI IN HAROMTAHU ALAL MUHRIIMI ATTAGHI DZALIKA WAJHIKAL KARIIM, YAA ROBBAL ALAMIIN . Niat Shalat Sunat Ihram USHOLLI SUNNATAL IKHROOMI ROKAATAINI LILLAHI TA ALAA Niat Umroh LABBAIKA ALLOHUMMA UMROTAN

Talbiyah LABBAIKALLAHUMMA LABBAIKA ,LABBAIKA LAA SYARIIKALAKA LABBAIKA , INNALHAMDA WANNI MATA LAKA WAL MULKA LAA SYARIIKALAKA .

Salawat ALLAHUMMA SHAALI WA SALIIM ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMADIN.

Doa sesudah Salawat ALLAHUMMA INNAA NAS ALLUKA RIDHAAKA WALJANNATA WA NAUDZUBIKA MIN SAKHATHIKA WANNAAR, RABBANAA AATINAA FIDDUNYAA KHASANATAN WA FIL AAKHIRATI HASANATAN WAQINAA ADZAA BANNAAR.

Doa Masuk Makkah ALLOHUMMA HAADZAA HARAMUKA WA AMNUKA FAHARRIM LAHMII WA DAMII WA SYARII WA BA SHORII ALANNAARI WA AAMINNII MIN ADZAA BIKA YAUMA TAB ATSU IBAADAKA WAJALNII MIN AULIYAA IKA WA AHLI THAAATIK.

Doa Masuk Masjidil Haram ALLOHUMMA ANTAASSALAAM WA MINKAASSALAM WA ILAYKA YAUUDUSSALLAM FAHAYYINAA RABBANAA BISSALAAM WA ADKHILNAAL JANNATA DAARASSALAAM TABAARAKTA RABBANAA WATAAALAYTA YAA DZALJALAALIWAL IKRAAM. ALLOHUMMAFTAHLII ABWAABA RAHMATIKA , BISMILLAHII WALHAMDULLILAHI WA SHALAATU WASSALAAMU ALAA RASUULILLAH .

Doa ketika melihat kaabah pertama kali ALLOHUMMA ZID HAADZAL BAITA TASYRIFAN WATAKRIIMAN WATA DZIIMAN, WAMAHABBATAN . ALLOHUMMA ZID MAN SYARAFAHUU MIN MAN HAJJAHU AWI TAMAROHUU SYARIIFAAN WATAKRIIMAN WATA DZIIMAN WABIRRON .

Doa Tawaf
Pada putaran ke-1 Menghadap Hajar Aswad, mengangkat tangan kanan sambil mengucapkan,

BISMILLAAHI WALLAHU AKBAR


(Terus dikecup) Kemudian sambil melangkah membaca doa,

SUBHANALLAHI WAL HAMDU LILLAHI WALA ILAA HA ILLAHU WALLAHU AKBAR. WALA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL AZHIM
Pada putaran ke-2 Menghadap Hajar Aswad, mengangkat tangan kanan sambil mengucapkan,

BISMILLAHI WALLAHU AKBAR


(tanpa dikecup) Di antara rukun yamani dan hajar aswad dari putaran 2 s/d 7 membaca

RABBANAA AATINAA FIDDUNYAA HASANATAN WA FIL AAKHIRATI HASANATAN WAQINAA ADZAA BANNAAR .
Doa ketika mengitari kabah

SUBHANALLAHI WAL HAMDU LILLAHI WALA ILAA HA ILLAHU WALLAHU AKBAR. WALA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL AZHIM.
Doa Sesudah tawaf

ALLAHUMMA YAA RABBAL BAYTIL ATIITI A TIT RI QAA BANAA WARIQAABA AABAAINAA WA
UMMAHAA TINAA WA IKHWAANINAA WA AULAADINAA MINANNAARI YAA DZAALJUUDI WAL KARAMI WAL FADHLI WAL MANNI WAL ATHAAI WAL IHSAANI . A LLAHUMMA AHSIN AAQIBATANAA FIL UMUURI KULLIHAA WA AJIRNAA MIN KHIZYIDDUNYAA WA ADZAABIL AA KHIRATI . A LLAHUMMA INNII

ABDUKA WABNU ABDIKA WAAQIFUN TAHTA BAA BIKA MULTAZIMUN BI ATAA BIKA MUTADZALLILUN BAYNA YADAYKA ARJUU RAHMATAKA WA AKHSYAA ADZAA BAKA YAA QADIIMAL IHSAAN. A LLAHUMMA INNII AS ALUKA ANTAR FA ADZIKRII WA TADHA A WIZRII WA TUSHLIHA AMRII
WA TUTHAHHIRA QALBII WA TUNAWWIRA LII FII QABRII WA TAGHFIRA LII DZANBII WA AS ALUKAD DARAJAATIL ULAA MINAL JANNATI .

Niat Shalat sunnat thawaf 2 rakaat USHOLLII SUNNATAT THOWAFI LILLAAHI TA AALAA

Doa sesudah shalat sunnat thawaf

ALLAHUMMA INNAKA TA LAMU SIRRII WA ALAA NIYATII FAAQBAL MADZIRATII WA TA LAMU HAAJATII FAA THINII SU LII WATA LAMU MAA FII NAFSII FAAGHFIRLII DZUNUUBII. A LLAHUMMA
INNII AS ALUKA IIMAANAN DAAIMAN YU BAASYIRU QALBII WA YAQIINAN SHAADIQAN HATTAA ALAMA ANNAHU LAA YUSHIIBUNII ILLAA MAA KATABTA LII RIDHAN MINKA BIMAA QASAMTA LII ANTA WALIYYII FIDDUNYAA WAL AAKHIRATI TAWAFFANII MUSLIMAN WA ALHIQNII BISH SHAALIHIINA ALLAHUMMA LAA TADA LANAA FII MAQAA MINA HAADZAA DZANBAN ILLAA GHAFARTAHU WA LAA HAMMAN ILLAA FARRAJTAHU WA LAA HAAJATAN ILLA QADHAYTAHAA WA YASSAR TAHAA FAYASSIR UMUURANAA WASY RAH SHUDUURANAA WA NAWWIR QULUU BANAA WAKHTIM BISH SHAALIHAATI AMAA LANAA . A LLAHUMMA TAWAFFANAA MUSLIMIINA WA AHYINAA MUSLIMIINA WA ALHIQNAA BISH SHAALIHIINA GHAYRA KHAZAA YAA WA LAA MAFTUUNIIN .

Niat Shalat sunnat mutlaq 2 rakaat USHOLLII SUNNATAL MUTLAQI LILLAAHI TAAALAA.

Doa di hijr Ismail ALLOHUMMA ANTA ROBBI LAA ILAAHA ILLA ANTA KHOLAQTANI WA ANA ABDUKA WA ANA ALA AHDIKA MASTHATHO TU A UDZUBIKA MMIN SYARRI MAA SHONA TU BINI MATIKA ALAYYA WA ABUU U LAKA BIDZANBI FAGHFIRLII FAINNAHUU LAA YAGHFIRUDZ DZUNUUBZ ILLA ANTA .

Doa minum Air zam-zam ALLOHUMMA INNI AS ALUKA ILMAN NAA FIAN, WARIZQON WAASIAN WASYIFAAN MIN KULLI DAAIN WASAQOOMIN .

Doa Sai Menghadap kabah sambil membaca,

BISMILLAHI WALLAHU AKBAR

Doa Sepanjang perjalanan Sai LAA ILAA HA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR. LAA ILLA HA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARII KALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUHYII WAYUMIITU BIYADIHIL KHAIRU WAHUWA AALA KULLI SYAI IN QADIIR

Doa diantara 2 pilar hijau ROBBIGHFIR WARHAM WA FU WATAKARROM WATAJAAWAZ AMMA TALAMU INNAKA TALAMU MAALAA A LAMU , INNAKA ANTAL A AZUZUL AKROM

Doa setiap akan sampai di shofa maupun marwah INNASH SHOFA WAL MARWATA MIN SYAAAIRILLAHI FAMAN HAJJAL BAITA AWI TAMARA FALAA JUNAAHA ALAIHI AN YATHTHOWWAFA BIHIMAA , WAMAN TATHOWWA A KHOIRON FAINNALLAAHA SYAAKIRUN ALIIM

Doa ketika cukur rambut ALLAHUMMAJAL HAJJANA HAJJAN MABRUURON, WASA YANA SAYAM MASYKURON WADZAMBANA DZAMBAN MAGHFURON , WATIJARATANA TIJAARATAN LAN TABUURON .

Niat Haji LABBAIKA ALLOHUMMA HAJJA

Doa ketika masuk ke arafah ALLOHUMMA ILAYKA TAWAJJAHTU WABIKA TASHOMTU WAALAYKA TAWAKKALTU ALLOHUMMAJALNII MIMMANTUBAA HII BIHILYAUMA MALAA IKATAKA INNAKA ALAA KULLI SYAIIN QADIIR.

Doa Melihat Jabal Rahmah ALLOHUMMAGHFIRLII WATUB ALAYYA WA A THINII SU LII WA WAJJIHLIYALKHAIIR AYNAMAA TAWAJJAHTU . SUBHAANALLAHI WALHAMDULILLAHI WA LAA ILAAHA ILALLAHU WALLAHU AKBAR.

Dzikir dan doa wukuf. 1. ASTAGHFIRULLAH HAL ADZIM. ALLADZII LAA ILAAHAILLA HUWAL HAYUL QOYUUMU WA ATUUBU ILAIHI (DIBACA 100 X )

2. LABBAIKALLAHUMMA LABBAIKA,LABBAIKA LAA SYARIIKALAKA LABBAIKA, INNALHAMDA WANNIMATA LAKA WAL MULKA LAA SYARIIKALAKA (DIBACA 100X ) 3. ALLAHU AKBAR (3X) LAA ILAAHA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR. ALLAHU AKBAR WA LILLA HIL KHAMDU (DIBACA 3X ) 4.
LAA ILLA HA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARII KALAH . LAHUL MULKU WALAHUL KHAMDU YUKHYII WAYUMITU BIYA DIHIL KHOIRU WAHUWA ALAA KULLI SYAI IN QODIIR (DIBACA 100X )

5. BISMILLAHIRROKHMAN NIR RAKHIM


QUL HUWALLAHU AHAD ALLAHUS SHAMAD LAM YALID WA LAM YUULAD WALAM YAKULLAHUU KUFUAN AHAD (DIBACA 100X )

6.

BISMILLAHIRROKHMAN NIR RAKHIM ALHAMDU LILLAHI ROBBIL ALAMIIN. AR RAHMAN NIR RAHIIM . MAA LIKI YAU MIDDIN IYYA KANA BUDU WA IYYA KANAS TAIN . IHDINAS SHIRATAL MUSTAQIEM. SHIRATAL LADZIE NA AN AMTA

ALAIHIM GHOIRIL MAGHDU BI ALAIHIM WALAD DHOLIIN. AMIEN (DIBACA 3X) 7.

INNALLAHA ALAA KULLI SYAI IN QODIIR (DIBACA 100X )

DOA KETIKA SAMPAI DI MUZDALIFAH

ALLAHUMMA INNA HAADZIHI MUZDALIFATU JUMI AT FIYYHAA ALSINATU MUKHTALIFATUN TAS ALUKA HAWAA IJA MUTANAWWI ATAN FAAJ ALNIYY MIMMAN DA AAKA FAASTAJABTA LAHU WATAWAK KALA ALAYKA FAKAFAYTAHU YAA ARHAMAR RAAHIMIIN .

DOA KETIKA SAMPAI DI MINA

ALLAHUMMA HAADZAA MINAA FAM NUN ALAYYA BIMAA MANANTA BIHI ALAA AWLIYAA IKA WA AHLITHAA ATIKA .

Doa Setiap Melempar Jumrah

BISMILLAHI WALLAHU AKBAR, ROJMAN LISY SYAITHOONI WARIDHON LIR ROHMAANI.