Anda di halaman 1dari 6

RINGKASAN DOA IBADAH HAJI Mendoakan orang-orang yang berkunjung

Bismillahir rohmaanirrohiim. Alhamdulillahi robbil alamin, wash sholaatu wassalaamu ala asyrofil ambiyaa I wal mursaliin, waalaa aalihii washohbihi ajmaiin.. Allahummajal hajjanaa hajjan mabruuro. Wasayana sayan masykuro. Wadzambana dzamban maghfuuro, wa amalana amalan sholihan maqbuula, watijaaratanaa tijaaratan lantabuuro, yaa alima maa fish shuduur, akhrijnaa minazh zhulumaati ilan nuur. Allaahummarzuqna wal haadhiriina fii hadzal majlisi, biziyaaroti makkata wal madinata. Li adail hajji wal umrota, waziyaroti qobri nabiyyika Muhammadan shollallahu alaihi wasallama, dzisy syafaatil adziimah, bisuhuulatin, marrotan bada marrotin, karrotan ba Doa Keluar Rumah Alhamdu lillaahil lazii hadaanii bil islaami wa arsyadanii ilaa adaai manaasikii haajjan bibai tihii wa mutamiran bimasyaairih. Allahumma salli alannabiyyil ummiyyi waalaa aalihi wa ashaabihii ajmaiin. Bismillaahi aamantu billaah. Bismillaahi tawajjahtu lillah. Bismillaahitasamtu billaah. Bismillaahi tawakkaltu alallaahi laa haula walaa quwwata illaa billahil aliyyil aziim. Niat Mandi Ihram Nawaitul ghusla lil ikhroomi sunnatan lillahi taalaa. Doa Sehabis Mandi Ihram Allahumma ukharrimu syari wabasyari wajasadi minaththiibi warrijaali Wakulla syai in haromtahu alal muhriimi attaghi dzalika wajhikal kariim, yaa robbal alamiin. Niat Shalat Sunat Ihram Usholli sunnatal ikhroomi rokaataini lillahi taalaa Niat Umroh Labbaika Allohumma umrotan Talbiyah

Labbaikallahumma labbaika,labbaika laa syariikalaka labbaika, Innalhamda wannimata laka wal mulka laa syariikalaka. Salawat Allahumma shaali wa saliim alaa sayyidinaa muhammadin Wa alaa aali sayyidinaa muhammadin. Doa sesudah Salawat Allahumma innaa nas alluka ridhaaka waljannata wa naudzubika Min sakhathika wannaar, rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanatan Wa fil aakhirati hasanatan waqinaa adzaa bannaar. Doa Masuk Makkah Allohumma haadzaa haramuka wa amnuka faharrim lahmii Wa damii wa syarii wa ba shorii alannaari wa aaminnii Min adzaa bika yauma tabatsu ibaadaka wajalnii Min auliyaa ika waahli thaaatik. Doa Masuk Masjidil Haram Allohumma antaassalaam wa minkaassalam wa ilayka yauudussallam Fahayyinaa rabbanaa bissalaam wa adkhilnaal jannata daarassalaam tabaarakta Rabbanaa wataaalayta yaa dzaljalaaliwal ikraam. Allohummaftahlii abwaaba rahmatika, bismillahii walhamdullilahi wa shalaatu Wassalaamu alaa rasuulillah. Doa ketika melihat kaabah pertama kali Allohumma zid haadzal baita tasyrifan watakriiman wata dziiman, wamahabbatan. Allohumma zid man syarafahuu min man hajjahu awi tamarohuu syariifaan watakriiman watadziiman wabirron. Doa Ketika melintasi maqam Ibrahim Rabbi adkhilnii mudkhala shidqin wa akhrijnii mukhraja shiddqin

Wajallii min ladunka suhthoonan nashiiran. Waquljaaa alkhaqqu Wazahaqqal baathilu innal baathila kaana zahuuqaa.

Doa Tawaf
Menghadap Hajar Aswad, mengangkat tangan kanan sambil mengucapkan,

Bismillaahi wallahu akbar


(Terus dikecup)

Putaran ke-1. Subhaanallaahi walhamdulillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil aliyyila.dziimi wash shalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi shallallaahu alayhi wasallam. Allahumma iyymaanan bika watashdiiqan bi kitaa bika wa wafaa an biahdika wattibaa an lisunnati nabiyyika wa habiibika Muhammadin shallallaahu alayhi wasallam. Allahumma innii as alukal afwa walaafiyata wal muaafaa taddaa imata fiddiini waddunyaa wal aakhirati walfauza bil jannati wannajaata minannaar.
Menghadap Hajar Aswad, mengangkat tangan kanan sambil mengucapkan,

Bismillahi wallahu akbar


(tanpa dikecup) Di antara rukun yamani dan hajar aswad dari putaran 2 s/d 7 membaca

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan waqinaa adzaa bannaar.
Putaran ke-2.

Allahumma inna haadzal bayta baytuka walharama haramuka wal amna amnuka wal abda Abduka wa anaa abduka wabnu abdika wa haadzaa maqaamulaa idzi bika minaannaari Faharrim luhuu manaa wa basyara tanaa alannaar. Allahumma habbib ilaynaal iyymaana wazayyinhu fii quluu binaa wa karrih ilaynaal kufra walfusuuqa walishyaana wajalnaa minarraasyidiin. Allahumma qinii adzaa baka yauma tabatsu ibaadaka, allahummar zuqniyal jannata bighayri hisaab.
Putaran ke-3.

Allahumma innii audzubika minasy syakki wasy syirki wasy syiqaaqi wannifaaqi wasuuil akhlaaqi wasuuil man.zari walmunqalabi fil maali wal ahli wal waladi. Allahumma innii as aluka ridaaka wal jannata wa auudzubika min sakhathika

wannaar. Allahumma innii audzubika min fitnatil qabr wa audzubika min fitnatil hayaa wal mamaati.
Putaran ke-4.

Allahummajalhu hajjaa mabruuran wasayan masykuuran wadzanban maghfuuran waamalan shaalihan maqbuulan watijaaratan lan tabuura. Yaa aalima maa fish shuuduuri akhrijnii yaullaahu mina .dzulumaati ilan nuur. Allahumma innii as aluka muujibaati rahmatika waazaa ima maghfiratika wassalaamata min kulli itsmin wal ghaniimata min kulli birrin wal fauza bil jannati wannajaata minannaar. Rabbi qanninii bimaa razqtanii wabaarik lii fiimaa athaytanii wakhluf alayya kulla ghaa ibatin lii minka bikhayyr.
Putaran ke-5.

Allahumma a.zillanii tahta .zilli arsyika yauma laa .zilla illaa .zilluka wa laa baaqiya illaa wajhuka wa asqinii min haudhi nabiyyika Muhammadin shallallaahu alayhi wasallama syurbatan haniiatan mariiatan laa a.zmaau bada haa Abadan. Allahumma innii as aluka min khayri maasa alaka minhu nabiyyuka Muhammadun shallallaahu alayhi wasallama wa auudzubika min syarri maastaaa dzaka minhu nabbiyuka Muhammadun shallallaahu alayhi wasallam. Allahumma innii as alukal jannata wanaiimahaa wa maa yuqarribunii ilayhaa min fawlin awfilin awamalin wa audzubika minannaari wa maa yuqarribunii ilayhaa min qawlin awfilin awamalin.
Putaran ke-6.

Allhumma inna laka alayya huquuqan katsiiratan fiimaa baynii wabaynaka wahuquuqan katsiiratan fiimaa baynii wabayna khalqika. Allahumma maa kaa na laka minhaa faghfirhu lii wa maa kaa na likhalqika fatahammalhu anniyy wa aghniniki bihalaalika an haraamika wa bithaa atika an mashiyatika wa bifadhlika amman siwaaka yaa waasial maghfirati. Allahumma inna baytaka a.ziimun wa wajhaka kariimun wa anta yaa allaahu haliimun kariimun a.ziimun tuhibbul afwa faafu annii.
Putaran ke-7.

Allahumma innii as aluka iimaanan kaamilan wa yaqiinan shaadiqan wa rizqan waa sian wa qalban khaasyian walisaanan dzaakiran wahalaalan thayyiban wa taubatan nashuhan wa taubatan qablal mauuti waraahatan indal mauti wa maghfiratan warahmatan badal mauti walafwa indal hisaabi walf auza bil jannati wannajaata minannaari birahmatika yaa aziizu yaa ghaffar. Rabbi zidnii ilman wa alhiqnii bishaalihiin.

Doa Sesudah tawaf

Allahumma yaa rabbal baytil atiiti atit ri qaa banaa wariqaaba aabaainaa wa ummahaa tinaa wa ikhwaaninaa wa aulaadinaa minannaari yaa dzaaljuudi wal karami wal fadhli wal manni wal athaai wal ihsaani. Allahumma ahsin aaqibatanaa fil umuuri kullihaa wa ajirnaa min khizyiddunyaa wa adzaabil aa khirati. Allahumma innii abduka wabnu abdika waaqifun tahta baa bi ka multazimun bi ataa bika mutadzallilun bayna yadayka arjuu rahmataka wa akhsyaa adzaa baka yaa qadiimal ihsaan. Allahumma innii as aluka antar faadzikrii wa tadhaa wizrii wa tushliha amrii wa tuthahhira qalbii wa tunawwira lii fii qabrii wa taghfira lii dzanbii wa as alukad darajaatil ulaa minal jannati. Niat Shalat sunnat thawaf 2 rakaat Ushollii sunnatat thowafi lillaahi taaalaa
Doa sesudah shalat sunnat thawaf

Allahumma innaka talamu sirrii wa alaa niyatii faaqbal madziratii wa talamu haajatii faa thinii su lii watalamu maa fii nafsii faaghfirlii dzunuubii. Allahumma innii as aluka iimaanan daaiman yu baasyiru qalbii wa yaqiinan shaadiqan hattaa alama annahu laa yushiibunii illaa maa katabta lii ridhan minka bimaa qasamta lii anta waliyyii fiddunyaa wal aakhirati tawaffanii musliman wa alhiqnii bish shaalihiina allahumma laa tada lanaa fii maqaa mina haadzaa dzanban illaa ghafartahu wa laa hamman illaa farrajtahu wa laa haajatan illa qadhaytahaa wa yassar tahaa fayassir umuuranaa wasy rah shuduuranaa wa nawwir quluu banaa wakhtim bish shaalihaati amaa lanaa. Allahumma tawaffanaa muslimiina wa ahyinaa muslimiina wa alhiqnaa bish shaalihiina ghayra khazaa yaa wa laa maftuuniin. Niat Shalat sunnat mutlaq 2 rakaat Ushollii sunnatal mutlaqi lillaahi taaalaa Doa di hijr Ismail Allohumma anta robbi laa ilaaha illa anta kholaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika masthatho tu audzubika mmin syarri maa shonatu bini matika alayya wa abuu u laka bidzanbi faghfirlii fainnahuu laa yaghfirudz dzunuubz illa anta. Doa minum Air zam-zam Allohumma inni as aluka ilman naa fian, warizqon waasian wasyifaan min kulli daain wasaqoomin.

Doa Sai