Anda di halaman 1dari 5

1.

0 PENGENALAN Pendidikan pergerakan asas adalah fasa yang paling penting dalam perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak. masa akan datang. Pergerakan adalah mengenai cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi seperti mengelakkan diri apabila terdapat sebarang bahaya dan cuba bergerak dengan pelbagai cara untuk melepasi halangan. Dengan ini pergerakan asas akan dapat membantu manusia untuk menghadapi pelbagai situasiyang berbeza. Pendidikan asas pergerakan menekankan pengalaman mengeksplorasi dalam kesedaran tubuh badan, asas lakuan tubuh badan, kordinasi tubuh badan, rangsangan dan ritma dengan melibatkan seluruh deria dan fizikal tubuh badan. Pergerakan asas merupakan aktiviti yang dihasilkan oleh pelaku untuk menguji kebolehan mereka mengawal pergerakan-pergerakan badan fizikal yang berkaitan dengan pergerakan motor kasar. !usan "apel-#$%&'. (reeman pula mengatakan bahawa pergerakan asas itu ialah pergerakan melalui media Kandungan dalam pendidikan ini akan membantu kanak-kanak untuk mendapatkan kemahiran asas pergerakan untuk diaplikasikan pada

2.0 Matlamat )mali Pergerakan )sas ini diadakan bertujuan untuk memenuhi silibus matapelajaran Pergerakan )sas yang merupakan subjek elektif bagi kumpulan kami iaitu *nit Pendidikan Prasekolah Program Pensiswazahan +uru'. !elain daripada itu, amali ini juga bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada aktiviti pergerakan asas yang lebih mencabar dan kompleks mengikut tahap umur. Diharapkan para pelajar dapat menggunakan sebaik mungkin peluang ini dengan menimba seberapa banyak pengalaman dan mempelajari sesuatu yang baru mengenai pergerakan asas ini. !elain itu juga, melalui tugasan amali yang diberikan secara individu diharapkan guru mendapat pengetahuan yang maksimum disamping mempraktikkan pergerakan yang betul dalam kehidupan seharian. !emoga amali seperti ini menjadiperintis kepada

pelajar lain untuk melibatkan diri dalam aktiviti seperti ini dan seterusnya melahirkan insan yang berkeyakinan dan mempunyai kekuatan serta ketahanan diri yang tinggi.

3.0 Objektif Kertas kerja ini disediakan adalah bertujuan untuk, -.#. .enguji para peserta dari segi kemahiran lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi alatan. -./. Dapat mengapliksikan pergrakan asas dalam kehidupan seharian dengan lebih berkesan. -.-. Pelajar dapat melakukan pergerakan asas dengan cara yang betul serta menggabungkan pergerakan manggunakan seluruh anggota badan dalam melakukan sesuatu pergerakan. -.0. .elakukan kemahiran dengan cara yang betul dan selamat untuk menjaga dan mendapatkan postur yang baik dalam pergerakan. -.1. .emupuk kesungguhan, imej kendiri, keyakinan dan sikap optimis dalam diri pelajar. -.&. .eneroka cara pergerakan dengan menggunakan berbagai-bagai bahagian tubuh badan. -.2. 3ergerak secara kreatif dengan menyerapkan empat aspek pergerakan iaitu ruang, masa, beban dan aliran. -.%. .engamalkan aktiviti fizikal sebagai rutin harian.

-.$. .engkoodinasi bahagian tubuh badan bagi memanupulasi alatan. -.#4 .elahirkan perasaan dengan meninterpretasi idea secara simbolik melalui pergerakan. -.##. 3erasa riang, seronok dan yakin melakukan pergerakan. -.#/. .engisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah.

0.4 5arikh

1.4 .asa

&.4 5empat

2.4 Kumpulan sasaran

8.0 Panduan pelaksanaan Dem nst!asi Dalam amali pergerakan asas ini, setiap pelajar dikehendaki mencipta /4 pergerakan iaitu #4 pergerakan lokomotor dan #4 pergerakan bukan lokomotor. setiap pelajr mestilah mempunyai /4 perlakuan yang berbeza-beza. Dalam melakukan pergerakan asas ini, pelajr perlu bergerak memenuhi kesemua ruang dengan memanipulsi sejenis alatan contohnya alatan seperti bola, reben , gelung rotan atau tali. Pelajar juga perlu bijak menyusun pergerakan supaya perlakuan yang akan dilakukan mudah dan lancar. Pelajar juga boleh melakukan pergerakan mengikut 6ni bermakna,

kelajuan iaitu melakukan pergerakan dengan pantas, sederhana pantas mahupun perlahan ataupun mengikut aras iaitu daripada aras tinggi, sederhana dan rendah.

".0 Pelan lantai dan p! sedu! pe!laksanaan dem nt!asi# 7ujuk lampiran'

10.0 $ena!ai pe!alatan be!at# #4.#. Peti lombol #4./. 89ercise mat : tilam #4.-. !kittel #4.0. 3angku panjang #4.1. 5angga #4.& Papan anjal

11.0 $ena!ai alatan tan%an# ##.#. +elung rotan ##./. 7iben ##.-. 3ola ##.0. 5ali