Anda di halaman 1dari 85

MESYUARAT KURIKULUM & BENGKEL PLAN STRATEGIK PENOLONG KANAN PENTADBIRAN TING.ENAM SMK KOTA SAMARAHAN 13.

FEB 2014

AGENDA
Pengurusan Penyelaras Keputusan STPM P1.2,3 & PBS Plan Strategik STPM Sistem Modular Modul i-Think Froq Mesy.PBS

PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

A. LATAR BELAKANG B. OBJEKTIF C. PENGURUSAN D. HURAIAN E. LAMPIRAN

A. LATAR BELAKANG
Pengurusan Panitia adalah teras kepada Pengurusan Kurikulum di sekolah. Justeru,Panduan Piawaian Pengurusan Panitia dapat membantu meningkatkan keberkesanan peranan panitia seterusnya kecemerlangan kurikulum.

B. OBJEKTIF
1. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang tugas panitia; 2. Meningkatkan kemahiran pengurusan failfail panitia; 3. Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program dan aktiviti panitia; dan 4. Menguruskan panitia mata pelajaran secara sistematik dan berkesan.

C. PENGURUSAN
BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN

1.

Struktur Organisasi 1.1 Penasihat

1.1.1 Pengetua / Guru Besar 1.1.2 Penolong Kanan 1.1.3 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 1.1.4 Penyelia Petang
1.2.1 Guru Kanan (Sekolah Menengah sahaja) 1.3.1 Ketua Panitia a. Dilantik oleh Pengetua/ Guru Besar berdasarkan: Kekananan Kepakaran Pengalaman

1.2 Penyelaras 1.3 Pengerusi

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI

CATATAN

1.

1.4 Penolong Pengerusi 1.4.1 1.5 Setiausaha 1.5.1

Penolong Ketua Panitia Dilantik dalam mesyuarat panitia kali pertama atau oleh Ketua Panitia Dilantik dalam mesyuarat panitia kali pertama atau oleh Ketua Panitia Guru mata pelajaran

1.6 Penyelaras Tingkatan / Tahap

1.6.1

1.7 Ahli

1.7.1

BIL 2.

PERKARA / ITEM Peranan Panitia Mata Pelajaran 2.1 Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran 2.2 Rancangan Pelajaran

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI

CATATAN

2.1.1 Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terbaru dan kemas kini. 2.2.1 Menyediakan rancangan pelajaran selaras untuk semua tahun (SR) dan ting. (SM). 2.3.1 Memilih dan mencadangkan buku teks kepada pihak Jawatankuasa Kurikulum.

2.3 Buku Teks

BIL 2.

PERKARA / ITEM 2.4 Buku Rujukan

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 2.4.1 Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan pusat sumber sekolah. 2.5.1 Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran berkala seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kurikulum. 2.6.1 Merancang dan melaksanakan program akademik untuk meningkatkan prestasi pelajar.

CATATAN

2.5 Mesyuarat Panitia

2.6 Program Akademik

BIL 2.

PERKARA / ITEM 2.7 Peperiksaan dan Penilaian

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 2.7.1 Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan, menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid.

CATATAN

2.8 Perkembangan Staf 2.8.1 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses P & P. 2.9 Alat Bantu Mengajar 2.9.1 Menyedia dan memperoleh alat bantu mengajar untuk keberkesanan proses P & P

BIL

PERKARA / ITEM
2.10 Peningkatan 3M

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI


2.10.1 Merancang program khas untuk murid bermasalah 3M

CATATAN

2.11 Bilik Khas

2.11.1 Menyediakan dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi.


2.11.2 Bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk P & P

2.12 Kewangan

2.12.1 Menyediakan anggaran perbelanjaan berdasarkan peruntukan kewangan. 2.13.1 Menguruskan dan menyemak buku stok.

2.13 Buku Stok

BIL 3.

PERKARA / ITEM Senarai Tugas Jawatankuasa Panitia 3.1 Ketua Panitia

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI

CATATAN

3.1.1 Pengurusan a. Ahli jawatankuasa kurikulum sekolah; b. Menguruskan fail panitia; c. Membantu pentadbir menjalankan pencerapan guru dan hasil kerja murid; d. Merujuk masalah panitia kepada pentadbir; e. Mencadangkan agihan guru mata pelajaran kepada jawatankuasa jadual waktu.

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI


3.1.2 Penilaian dan peperiksaan a. Menyelaras dan menyemak penyediaan soalan dan skema markah; b. Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan dalaman dan awam; c. Meyelaraskan penyediaan Head Count (TOV, Sasaran dan pencapaian peperiksaan) mata pelajaran.

CATATAN

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.1.3 Pembelajaran dan pengajaran a. Merancang dan menyelaraskan strategi program peningkatan prestasi; b. Membimbing guru meningkatkan keberkesanan P & P. 3.1.4 Alat bantu mengajar a. Mengadakan projek menyediakan ABM; b. Meyenaraikan alat bantu mengajar.

CATATAN

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI

CATATAN

3.1.5 Kemajuan Staf a. Merancang dan mengendalikan kemajuan staf untuk menambah pengetahuan dan kemahiran ahli.
3.1.6 Persatuan Akademik a. Bekerjasama dengan persatuan akademik untuk merancang aktiviti persatuan yang berkaitan dengan kurikulum.

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.17 Kewangan a. Mengkaji keperluan dan menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan; b. Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan; c. Menguruskan stok. 3.1.8 Bilik Khas a. Menyediakan jadual penggunaan; b Menyediakan peraturan keselamatan pelajar dan peralatan; c. Memastikan tugas dalam keadaan kondusif untuk P&P

CATATAN

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI


3.1.9 Lain-lain a. Menjadi ahli jawatankuasa peringkat kelompok / zon /daerah; b. Membantu pentadbir menjalankan tugas berkaitan dengan kurikulum; c. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa

CATATAN

3.2 Penolong Ketua Panitia

3.2.1 Membantu Ketua Panitia dalam melaksanakan tugas Ketua Panitia bagi sesi petang

BIL

PERKARA / ITEM 3.3 Setiausaha

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.3.1 Menyediakan : a. Notis mesyuarat dan mengedarkannya b. Tempat mesyuarat c. Peralatan yang diperlukan d. Agenda mesyuarat (setelah dirujuk kepada Ketua Panitia) 3.3.2 Mencatat, menyediakan dan mengedarkan minit mesyuarat; 3.3.3 Mendapat dan merumuskan maklumat status pelaksanaan keputusan mesyuarat;

CATATAN

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.3.4 Mengendalikan suratmenyurat; 3.3.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Panitia

CATATAN

3.4 Penyelaras Mata Pelajaran

3.4.1 Membantu ketua panitia merancang dan menyusun program untuk tahun / tingkatan; 3.4.2 Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan mata pelajaran untuk tahun / tingkatan.

BIL

PERKARA / ITEM
3.5 Guru Mata Pelajaran

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI


3.5.1 Menjadi ahli panitia mata pelajaran; 3.5.2 Menyediakan Rancangan Harian berdasarkan Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999; 3.5.3 Memberi gerak kerja bertulis kepada murid; 3.5.4 Menyediakan soalan dan skema pemarkahan untuk ujian dan peperiksaan; 3.5.5 Menyemak nota, latihan dan kertas jawapan ujian dan peperiksaan;

CATATAN

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI


3.5.6 Peka dengan perkembangan sukatan pelajaran dan kaedah pengajaran; 3.5.7 Sentiasa berinisiatif untuk meningkatkan kemajuan akademik pelajar; 3.5.8 Mendidik pelajar ke arah sahsiah yang baik; 3.5.9 Menghadiri kursus dan seminar anjuran KPM, JPN, PPD dan sekolah;

CATATAN

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI


3.5.10 Bekerjasama dengan panitia dalam merancangan, menyusun dan melaksanakan program panitia, sekolah, PPD, JPN dan Kementerian Pendidikan Malaysia; 3.5.11 Tugas-tugas lain yang berkenaan.

CATATAN

4.

Fail Panitia 4.1 Tiga Jenis 4.1.1 Fail utama 4.1.2 Fail Sokongan 4.1.3 Fail Arkib

BIL

PERKARA / ITEM 4.2 Fail Utama

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 4.2.1 Bentuk Fail a. Jenis fail arch ( Am 435 Pin. 1/80 ) b. Ada subtajuk (pembahagian tajuk) yang berdasarkan isi kandungan fail; c. Format kulit luar dan subtajuk boleh diselaraskan untuk semua panitia; d. Warna pengenalan fail boleh ditetapkan oleh jawatankuasa kurikulum. 4.2.2 Kandungan Fail a. Takwim panitia mata pelajaran b. Struktur organisasi c. Biodata dan rumusan matlamat

CATATAN

BIL PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI


d. Jadual waktu i. Jadual peribadi guru ii. Jadual penggunaan Pusat sumber. iii. Jadual penggunaan bilik khas (makmal, bengkel dan lain-lain) iv. Jadual amali solat e. Minit mesyuarat i. Kurikulum ii. Panitia iii. Laporan perjumpaan kecil f. Head Count i. Head Count mata pelajaran

CATATAN

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI g. Program peningkatan akademik i. Program teras (induk) ii. Program elektif iii. Kertas kerja program iv. Laporan penilaian program h. Peperiksaan Awam i. Takwim peperiksaan ii. Laporan analisis keputusan mata pelajaran (UPSR, PMR, SPM dan STPM) iii. Maklumat kerja kursus SR: PEKA dan Amali PAFA SM: Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup, PEKA Sains dan PAFA

CATATAN

BIL PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI


i. Kemajuan Staf (Anjuran Panitia, PPD, JPN dan KPM): i. Jadual kursus ii. Laporan kursus iii. Bahan edaran j. Persatuan Akademik k. Program aktiviti persatuan l. Anggaran Perbelanjaan m. Jawatankuasa Panitia Kelompok / Zon / Daerah i. Minit mesyuarat ii. Bahan edaran n. Pemantauan Sukatan Pelajaran o. Pekeliling i. Sekolah ii. Pejabat Pelajaran Daerah

CATATAN

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI


iii. Jabatan Pelajaran Kelantan iv. Lembaga Peperiksaan v. Majlis Peperiksaan Malaysia vi. Jemaah Nazir vii. Kementerian Pelajaran Malaysia p. Pelbagai i. Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) ii. Lain-lain

CATATAN

BIL

PERKARA / ITEM 4.3 Fail Sokongan

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 4.3.1 Isi Kandungan a. Sukatan Pelajaran dan Huraian b. Rancangan Pelajaran c. Soalan dan skema jawapan d. Lain-lain yang berkaitan 4.4.1 Bahan-bahan tahun kebelakangan yang tidak perlu ada dalam fail semasa. Contoh: a. Jadual waktu b. Program akademik c. Rumusan biodata guru d. Pencerapan gerak kerja bertulis e. Laporan perkembangan staf f. Anggaran perbelanjaan (Hanya bahan 5 tahun kebelakang)

CATATAN

4.4 Fail Arkib

BIL

PERKARA / ITEM
4.5 Lokasi Fail

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI


4.5.1 Fail utama dan fail sokongan di bilik pengetua /guru besar / penolong kanan; 4.5.2 Fail arkib ditempatkan di stor

CATATAN

4.6 Penyemakan Fail

4.6.1 Dilakukan oleh Penolong Kanan /Guru Kanan

4.7 Pergerakan Fail


4.7.1 Fail boleh dikeluarkan dari lokasinya dengan mendapat kebenaran Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan

D. HURAIAN
BIL PERKARA / ITEM 1. Mesyuarat Panitia 1.1 Bilangan Mesyuarat 1.1.1 Mesyuarat diadakan sekurangkurangnya 4 kali setahun 1.1.2 Perjumpaan melibatkan kumpulan kecil boleh diadakan dari semasa ke semasa. 1.2.1 Mesyuarat pertama Selepas mesyuarat guru kali pertama Agenda Mesyuarat : a. Dasar kurikulum b. Rancangan pelajaran; c. Buku persediaan mengajar; d. Prosedur pembelian dan pengurusan stok; PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN

1.2 Masa dan Agenda

BIL PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI

CATATAN

e. Pencerapan hasil kerja murid (menentukan jenis latihan dan bilangan latihan); f. Peperiksaan (penyediaan soalan dan skema); g. Kaedah P & P (KBKK dan STRUM); h. Hal-hal lain.
1.2.2 Mesyuarat kali kedua Januari Agenda Mesyuarat : a. Analisis keputusan PMR / UPSR b. Head Count c. Merancang program panitia

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI


1.2.3 Mesyuarat kali ketiga selepas peperiksaan pertengahan tahun Agenda Mesyuarat : a. Analisis peperiksaan pertengahan tahun; b. Menyemak pelaksanaan program (menilai kekuatan dan kekurangannya); c. Tindakan susulan ke atas program yang dijalankan; d. Laporan perjumpaan kecil (jika ada). 1.2.4 Mesyuarat kali keempat akhir tahun (Oktober / November) Agenda Mesyuarat : a. Kajian semula semua program dan

CATATAN

BIL

PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI

CATATAN

b. Perancangan tahun berikutnya :i. Cadangan agihan jadual waktu ii. Anggaran perbelanjaan
1.2.5 Notis Mesyuarat a. Diserahkan kepada semua ahli selewat-lewatnya 2 hari sebelum mesyuarat dijalankan; b. Format notis mesyuarat i. Tarikh ii. Masa iii. Tempat iv. Agenda

BIL PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 1.2.6 Pengedalian Mesyuarat a. Mesyuarat dipengerusikan oleh Ketua Panitia; b. Mesyuarat dihadiri oleh pengetua / guru besar / wakil (penolong kanan/ guru kanan mata pelajaran); c. Kehadiran dicatatkan dalam buku kehadiran ; i. Tajuk ii. Tarikh iii. Masa iv. Tempat v. Bilangan vi. Nama guru vii. Catatan viii. Rumusan (jumlah hadir dan tidak hadir dan nama ahli tidak hadir)

CATATAN

BIL PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 1.2.7 Agenda Mesyuarat a. Ucapan pengerusi; b. Ucapan Pengetua / Guru Besar / Wakil c. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat d. Perkara berbangkit e. Perkara yang dibincangkan f. Hal-hal lain g. Ucapan Penangguhan

CATATAN

BIL PERKARA / ITEM 1.2.8

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Minit Mesyuarat a. Dicatatkan oleh setiausaha b. Format minit mesyuarat c. Ditandatangani oleh setiausaha d. Disahkan oleh pengerusi e. Diedarkan kepada Pegetua /GuruBesar / Penolong Kanan / Guru Kanan / dan ahli panitia selewat-lewatnya seminggu selepas mesyuarat dijalankan . (draf minit mesyuarat dilihat oleh penasihat)

CATATAN

BIL PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI

CATATAN

1.2.9

Rumusan Maklumat Balas Status Perlaksanaan Keputusan Mesyuarat a. Mengedarkan borang status maklum balas pelaksanaan keputusan mesyuarat bersama minit mesyuarat; b. Mendapatkan maklumat balas tersebut sebelum mesyuarat akan datang; c. Menyediakan rumusan untuk diedarkan dalam mesyuarat

BIL PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI

CATATAN

1.2.10 Perjumpaan Kecil a. Bertujuan merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kumpulan murid dan guru tertentu sahaja (Contoh Analisis dan laporan keputusan peperiksaan awam) b. Hasil perjumpaan di laporkan dalam mesyuarat panitia.

BIL 2.

PERKARA / ITEM Head Count Mata Pelajaran 2.1 Pengurusan Head Count

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI

CATATAN

2.1.1

Pengurusan Head Count melibatkan : a. Penolong Kanan b. Guru Kanan Mata Pelajaran c. Ketua Panitia d. Penyelaras Tingkatan e. Guru Kelas f. Guru Mata Pelajaran
Berasaskan keputusan peperiksaan akhir tahun bagi tingkatan / tahun sebelumnya. Sasaran pencapaian dibuat berdasarkan kepada: a. Nilai TOV b. Analisis keputusan peperiksaan awam

2.2 Take Off Value (TOV) 2.3 Sasaran Pencapaian

2.2.1

2.3.1

BIL PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI

CATATAN

2.3.2

Sasaran pencapaian mata pelajaran a. Kualiti b. Kuantiti


Sasaran pencapaian setiap murid mengikut kumpulan a. Cemerlang b. Potensi Cemerlang c. Lulus d. Potensi Lulus e. Kritikal

2.3.3

BIL PERKARA / ITEM


2.4 Merekod Maklumat Head Count

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI


2.4.1 Guru mata pelajaran menentukan TOV dan sasaran setiap pelajar dan merekodkan dalam buku persediaan mengajar (di bahagian senarai markah); 2.4.2 Guru mata pelajaran menyerahkan borang Analisis Head Count Mata pelajaran kepada Ketua Panitia . 2.4.3 Guru mata pelajaran menyerahkan senarai nama berdasarkan kumpulan sasaran kepada Ketua Panitia.

CATATAN

BIL PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 2.4.4 Ketua Panitia membuat rumusan dan analisis keseluruhan bagi setiap tingkatan; 2.4.5 Rumusan analisis keseluruhan mata pelajaran diselaraskan dengan Head Count keseluruhan; 2.4.6 Ketua Panitia menyerahkan rumusan keseluruhan kepada Penyelaran Head Count / Penolong Kanan.

CATATAN

BIL PERKARA / ITEM 3. Program Peningkatan Akademik 3.1 Jenis Program

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.1.1 Program teras ditentukan oleh Jawatan Kuasa Kurikulum Sekolah, iaitu terdiri daripada program utama, sampingan dan sokongan : a. Program utama i. Latih tubi terancang ii. Gerak gempur terancang b. Program Sokongan i. Projek Nilam c. Program sampingan i. Motivasi

CATATAN

3.2.1

Ketua Panitia merumuskan semua program ters dan elektif dengan mengisi borang program peningkatan akademik.
Panitia menyediakan kertas kerja semua program

3.3.1

BIL PERKARA / ITEM

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.3.2 Format kertas kerja adalah seperti berikut: a. Nama Sekolah b. Nama panitia c. Tajuk d. Pendahuluan / Latar Belakang e. Matlamat f. Objektif g. Rasional h. Jawatankuasa i. Penasihat ii. Pengerusi iii. Pengurus Projek iv. Setiausaha v. Ahli Jawatankuasa

CATATAN

BIL

PERKARA / ITEM i.

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Kumpulan Sasaran j. Strategi k. Keterangan Projek l. Jadual Perlaksanaan m. Bahan / Sumber n. Kewangan o. Instrumen Penilaian p. Penutup

CATATAN

BIL

PERKARA / ITEM 3.4 Laporan Program

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.4.1 Panitia dikehendaki menyediakan laporan bagi semua projek yang dijalankan

CATATAN

3.4.2 Laporan hendaklah mengandungi: a. Tajuk b. Tarikh perlaksanaan c. Tempat perlaksanaan d. Kumpulan sasaran e. Aktiviti f. Keberkesanan g. Cabaran / masalah h. Cadangan / penyelesaian i. Penutup j. Lampiran (bahan yang diedarkan)

BIL PERKARA / ITEM 3.5 Penyediaan Kertas Kerja dan Laporan

PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.5.1 Menggunakan komputer dan mengambil kira : a. Jenis huruf (font) b. Saiz huruf c. Jarak baris d. Saiz kertas.

CATATAN

NAMA SEKOLAH
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TAHUN

BIL

PERKARA

KANDUNGAN PROGRAM

KUMPULAN SASARAN

CADANGAN TEMPAT

TINDAKAN

TARIKH PELAKSANAAN

Projek Utama

Projek Sokongan

Projek Sampingan
Disediakan oleh: Ketua Bidang/Panitia/Unit Akademik

INSTRUMENT PEMANTAUAN 2014 PENGURUSAN PANITIA

NAMA SEKOLAH NAMA PEMANTAU TARIKH

:... :...

:...

CATATAN SKALA: 1. 2. 3. 4. 5. KURANG MEMUSKAN MEMUASKAN BAIK AMAT BAIK CEMERLANG

SEMAKAN PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN


Panitia:..
Perkara 1. Pentadbiran Am Panitia : a. Senarai JK Kurikulum b. Senarai JK Panitia c. Senarai Ahli Panitia d. Senarai tugas JK Panitia e. Guru yang dilantik sebagai ketua Panitia adalah juga AJK Kurikulum Sekolah f. Seorang Setiausaha Panitia dilantik g. Ahli panitia adalah semua guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan h. Ada perancangan tahunan panitia i. Ada carta ganti perancangan tahunan panitia j. Ada semakan perlaksanaan perancangan tahunan dibuat

Semakan kali ke: Tarikh:


Semakan Perlaksanaan 1 2 3 4 5 Catatan

Semakan Perlaksanaan Perkara 1 2. Mesyuarat Panitia a. Mesyuarat panitia perlu diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun b. Ada surat panggilan mesyuarat secara rasmi c. Surat panggilan mesyuarat ada menyatakan i. No rujukan dan tarikh mesyuarat ii. Mesyuarat kali ke berapa iii. Tarikh mesyuarat iv. Masa mesyuarat v. Tempat mesyuarat vi. Agenda mesyuarat 2 3 4 5 Catatan

Semakan Perlaksanaan Perkara d. Agenda mesyuarat i. Ucapan aluan Pengerusi ii. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu iii. Perkara-perkara berbangkit iv. Perancangan aktiviti panitia v. Penyelarasan sukatan pelajaran dan Rancangan tahunan vi. Pemantauan sukatan pelajaran dan rancangan vii. Masalah P &P di bilik darjah viii. Analisa ujian bulanan / peperiksaan x. Program peningkatan prestasi akademik xi. Penggunaan ABM / BBM xii. Perkembangan staff xiii. Program PPPJ xiv. Kokurikulum Akademik (Klb/Per dan Pertandingan) 1 2 3 4 5

Catatan

Semakan Perlaksanaan Perkara e. Minit mesyuarat yang lalu ada diedarkan semasa mesyuarat panitia f. Minit mesyuarat terkini diedarkan kepada semua ahli selepas 14 hari selepas mesyuarat 1 2 3 4 5 Catatan

g. Salinan minit mesyuarat diedarkan kepada pengetua Guru Besar / P. Kanan 1


h. Salinan minit mesyuarat dihantar ke PPD i. Pengetua/ Guru Besar / Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran perlu hadir dalam mesyuarat Panitia

Semakan perlaksanaan Perkara Catatan

1
3. Pengurusan Kewangan a. Ada anggaran belanjawan peringkat panitia b. Ada perancangan pembelian alat dan keperluan c. Pembelian menggunakan borang Pesanan Tempatan (LO) dan diluluskan oleh Pengetua / Guru Besar

Semakan Perlaksanaan Perkara 1 2 3 4 5 Catatan

4. Pengurusan Fail Panitia a. Semua fail Panitia mempunyai No. Rujukan b. Semua fail Panitia mempunyai Kertas Minit Mesyuarat c. Fail-fail Panitia disimpan di pejabat/K.Panitia dan setiausaha Panitia d. Fail-fail Panitia boleh didapati dengan mudah dan cepat pada bilabila masa e. Fail mesyuarat panitia: i. Ada surat panggilan mesyuarat ii. Ada minit mesyuarat yang kemas kini f. Fail surat-menyurat i. Mengandungi salinan surat yang diterima

ii. Mengandungi salinan surat yang dihantar

Semakan Perlaksanaan
Perkara 5. Program Peningkatn Prestasi UPSR / PMR / SPM / STPM a. Ada nilai semula 1 2 3 4 5 Catatan

b. Ada kajian tentang kelemahan dan kekuatan


c. Ada kajian peluang yang ada d. Ada Program peningkatan peratus kelulusan e. Ada Program peningkatan peratus kecemerlangan f. Ada Program dan strategi umum g. Ada Program mikro dan strategi khusus h. Ada Program setiap mata pelajaran i. Ada carta ganti j. Ada semakan pelaksanaan program k. Ada penilaian semula program l. Ada semakan semula dan pemurniaan m. Ada Panic button

Semakan Perlaksanaan Perkara 6. Peningkatan Profesionalisme a. Jadual lengkap setahun (Kekerapan) b. Pengisian bagi tiap-tiap majlis Protesionalisme c. Penilaian keberkesanan majlis 1 2 3 4 5 Catatan

7. Kajian dan tindakan

a. Analisis pencapaikan lepas Folio A


b. Rancangan Tindakan Folio B

PENGURUSAN PANITIA DAN MATAPELAJARAN


1. Tugas-tugas Ketua Panitia telah disenaraikan di dalam Buku TUGAS-TUGAS GURU muka surat 18-19. Tugas-tugas Ahli Panitia terdapat dalam buku yang sama pada muka surat 19. Tugas-tugas lain kalau perlu akan dimaklumkan kepada guru oleh Pengetua dari masa ke semasa. Panitia Matapelajaran dikehendaki mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun. Panitia digalakan mengadakan mesyuarat tambahan seperti mesyuarat adhoc bila perlu. Setiap Mesyuarat hendaklah dicatatkan minit dengan lengkap. Ketua Panitia hendaklah menyerakan Fail Panitia kepada Ketua bidang untuk semakan dan tindakan selanjutnya. Contohnya agenda Mesyuarat yang dicadangkan: Mengandungi : Ucapan Pengerusi Mengesahkan Minit Mesyuarat Lepas Perkara-perkara berbangkit

2.

3. 4.

Hal-hal lain. 5. Bil


Contoh Format yang dicadangkan :Agenda dan Huraian


.. .

Tindakan
.

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SAMARAHAN


FORMAT BUKU PENGURUSAN PANITIA TAHUN 2014
Kandungan Buku Pengurusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pendahuluan Jawatan Kuasa Buku Pengurusan Visi Misi Rasional Objektif Carta Organisasi Panitia Matlamat Guru. Item yang wajib ada ( disediakan dalam bentuk jadual) i. Bilangan ii. Nama Guru iii. Angka Pejabat iv. Katagori v. Kelulusan Akademik vi. Tahun / Tingkat mengajar vii. Opsyen Ya / Tidak viii. Pengalaman Pemeriksa Kertas / Jurulatih Utama / DSB.

9.

Strategi @ Program a. b. c. jangka pendek jangka panjang program Tahun 2014 kandungan program : disediakan dalam bentuk jadual I. ii. iii. Bilangan Program Rasional

iv.
v. vi. vii.

Objektif
Methedologi Kumpulan Sasaran Tarikh

viii.
10. Carta Ganti

Tindakan

11. Target : UPSR / PMR / SPM / STPM 11.1 Peratus Kelulusan umum 11.2 Bilangan & Peratus Pencapaian A.

TUGAS-TUGAS KETUA PANITIA

1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa matapelajaran Menyelaraskan rancangan pelajaran tahunan Berkerjasama dengan guru-guru matapelajaran lain untuk menyiapkan nota atau latihan-latihan kepada murid Menyediakan soalan peperiksaan dalaman untuk dibuat kajian atau simpanan Mempastikan cara/skima pemarkahan dipatuhi dengan baik oleh guru-guru dibawahnya Mengumpul data-data markah peperiksaan dalaman unutk dibuat kajian atau simpanan Menentukan buku-buku kerja yang hendak digunakan setelah diadakan mesyuarat dengan guruguru lain. Menyemak buku latihan murid (jika diarah, oleh Pengetua) Menjadi Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Menyediakan Buku Stok Mencadang pembelian barang-barang Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan Menyelia kakitangan dibawahnya Bertanggungjawab terhadap pembelian dan penerimaan barang-barang Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke semasa

PANITIA MATA PELAJARAN

Tujuan Panitia Matapelajaran Berikut adalah diantara beberapa tujuan yang dikenalpasti untuk panitia. 1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran pembelajaran. Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang ivnovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan (berasaskan sekolah atau awam) dalam matapelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi/target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah. Mewujudkan semangat berkerjasama di antara panitia matapelajaran dengan persatuan atau kelab akademik sekolah

2.

3.

4.

Peranan Panitia/Tugas Pengerusi/AJK Panitia Matapelajaran


Berikut adalah diantara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh Panitia, sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas. 1. Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli-ahli panita.

2.

Menyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal dalam tahun persekolah. Rancangan mengajar ini diselaraskan diantara guru dalam sesuatu tingkat/darjah dimana ada kaitan.
Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar-pelajar berdasarkan kepada kesesuaian buku teks itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka. Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahanbahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di Pusat Sumber sekolah. Menyelaraskan soalan-soalan ujuan dan peperiksaan berasakan sekolah yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu menubuhkan bank soalan. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar-pelajar dalam tiap-tiap peperiksaan berasaskan sekolah ( khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun) dan mengambil langkahlangkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan pembelajaran.

3.

4.

5.

6.

8.

Mengaturkan perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan, seperti masalahmasalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kepada masalah-masalah atau isu-isu tersebut.
Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli yang lain. Mewujudkan semangat saling berkerjasama dengan persatuan disekolah dan menjalinkan hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran. Berkerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran sekawasan. Berkerjasama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah memajukan pelajar-pelajar yang lemah dalam mata pelajaran tertentu.

9. 10.

11. 12.

13.
14.

Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia.
Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan.

CONTOH FORMAT PENULISAN KERTAS KERJA


TAJUK PROGRAM: MATLAMAT: OBJEKTIF: RASIONAL: KUMPULAN SASARAN: TARIKH PERLAKSANAAN: ANGGARAN PERUNTUKAN KEWANGAN: 1. 2. Sumber Kewangan Perbelanjaan

SENARAI JAWATANKUASA PETUGAS 1. JAWATANKUASA INDUK

Pengerusi: Naib Pengerusi: Setiausaha: Bendahari:


2. JAWATANKUASA KECIL Penyelarasan Program Dan lain-lain jawatankuasa mengikut keperluan program/aktiviti

3. 4.

TENTATIF PROGRAM STRATEGI PERLAKSANAAN: 1. (Bagaimana program hendak dilaksanakan dari awal/mula seperti mesyuarat pertama hingga kepada sesi penilaian) 2. 3. PENILAIAN PROGRAM:

5.

SENARAI SEMAK PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

Arahan sila tandakan dengan _/ di ruangan berkenaan. Y = ( Ya ) iaitu ada dibuat / disediakan / dijalankan. T = ( Tidak ) iaitu tidak ada dibuat / disediakan / dijalankan. Y T

1.

Senarai tugas panitia ada disediakan.

2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Senarai tugas panitia diedarkan kepada ahli-ahli panitia.


Seorang guru kanan yang berpengalaman dilantik mengetuai panitia. Guru kanan dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Seorang setiausaha dipilih untuk menguruskan perjalanan panitia. Ahli-ahli panitia terdiri daripada semua guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan. Spesifikasi tugas ketua panitia / guru kanan ada disediakan. Spesifikasi tugas setiausaha panitia ada disediakan. Mesyuarat panitia diadakan sekurang-kurangnya sekali sepenggal.

10.

Ada panggilan mesyuarat secara rasmi oleh setiausaha kepada :(a) Pihak pentadbir sekolah (GB/GPK) (b) Ahli-ahli panitia

11.

Di dalam surat panggilan mesyuarat itu ada dinyatakan perkara-perkara berikut:(a) Nombor rujukan surat dan tarikh. (b) Mesyuarat panitia kali ke berapa. Tarikh mesyuarat. (d) Masa mesyuarat. (e) Tempat mesyuarat. (f) Agenda mesyuarat.

12. 13.

Salinan surat panggilan mesyuarat panitia diberikan kepada pihak sekolah untuk difailkan di dalam fail panitia. Ada disediakan fail-fail panitia untuk: (a) Menyimpan surat-surat panggilan mesyuarat dan minit-minit mesyuarat (b) Menyimpan maklumat-maklumat lain untuk panitia

14. 15.

Fail panitia mempunyai nombor rujukan. Fail panitia sentiasa kemaskini dan (a) kandungannya dinomborkan. (b) kandungannya direkodkan.

16. 17.

Minit mesyuarat panitia direkodkan oleh setiausaha. Salinan minit mesyuarat panitia diberikan kepada semua ahli panitia.

Y 18. Salinan minit mesyuarat diberikan kepada Guru Besar dan GPK untuk tindakannya. Agenda mesyuarat panitia mengandungi :(a) mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. (b) perkara-perkara berbangkit daripada minit. membincangkan masalah pengajaran dan pembelajaran. Panitia ada mesyuarat perancangan untuk meningkatkan lagi prestasi murid-murid di dalam mata pelajaran berkenaan. Ada dibuat pengesanan kemajuan perancangan panitia di dalam bentuk :(a) Carta Gantt. (b) Laporan berkala. Senarai semak. Ada menyediakan senarai alat bantu mengajar mata pelajaran berrkenaan. Senarai alat bantu mengajar ada menyatakan :(a) Kuantitinya. (b) (d) 24. 25. Kod/tanda pengenalan. Tempat disimpan. Topik yang sesuai digunakan alat tersebut.

20. 21.

22. 23.

Salinan alatan di atas (no. 22) diberikan kepada semua guru yang mengajar mata pelajaran itu. Buku stok alat bantu mengajar kemaskini.

Y 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Buku rekod penggunaan alat bantu mengajar / pinjaman ada disediakan. Ada menyediakan senarai buku-buku rujukan untuk guru-gurumata pelajaran berkenaan. Ada menjalankan perkembangan staf bagi ahli-ahli panitia dari semasa ke semasa. Ada menyediakan jadual waktu mata pelajaran berkenaan (yang menunjukkan waktu, guru dan kelas mata pelajaran itu pada sesuatu hari dalam seminggu). Ada menyediakan sukatan pelajaran mata pelajaran berkenaan. Semua guru ada buku Panduan Khas mata pelajaran berkenaan bagi kelas yang diajar. Ada menyimpan semua butir/maklumat semua guru yang mengajar mata pelajaran itu. Ada menyimpan senarai buku teks dan buku kerja yang digunakan oleh murid dan guru-guru bagi mata pelajaran berkenaan.

34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ada menyimpan kertas-kertas soalan peperiksaan sekolah dan peperiksaan awam. Ada membuat analisis soalan-soalan peperiksaan untuk simpanan sekolah. Ada membuat analisis keputusan peperiksaan sekolah dan peperiksaan awam. Ada mengesan kekuatan dan kelemahan murid-murid dan mengambil tindakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dikesan. Ada menyimpan Pekeliling Ikhtisas Bil.4/86 KP (BS) 8591/Jld.II/(44) bertarikh 13.3.86. Salinan Pekeliling Ikhtisas Bil.4/86 diberikan kepada semua ahli panitia.

BORANG PENCERAPAN RAKAN SEJAWAT 1


ASPEK KAEDAH DAN STRATEGI PENGAJARAN
NAMA GURU YANG DICERAP : ..................... MATA PELAJARAN : ................ TINGKATAN : .. TARIKH PENCERAPAN : .. MASA / WAKTU : .
ASPEK YANG DILIHAT 1. Persediaan guru : Rancangan pelajaran ditulis Kemas dan sesuai dengan pencapaian pelajar. 2. Persediaan bahan sesuai dengan isi utama, Berkesan dan membantu kefahaman pelajar. 3. Memulakan pengajaran secara berkesan dan ia Ada hubungan dengan isi pelajaran. 4. Penerangan konsep dan aktiviti yang dipilih Tepat dengan sukatan pelajaran 5. Kemahiran mengenali kesulitan pelajar dalam Mengikut dan memahami isi pelajaran. 6. Kaedah menutup pelajaran menarik dan Mengukuhkan lagi minat kepada isi pelajaran. CATATAN / KOMEN

RUMUSAN DARIPADA PENCERAPAN : 1. CADANGAN UNTUK MEMPERBAIKI KEKURANGAN YANG DIKENAL PASTI : 2. HASIL YANG BOLEH DICONTOHI :

BORANG PENCERAPAN RAKAN SEJAWAT 2


ASPEK KAEDAH PERSEMBAHAN GURU
NAMA GURU YANG DICERAP : ..................... MATA PELAJARAN : ................ TINGKATAN : .. TARIKH PENCERAPAN : .. MASA / WAKTU : . ASPEK YANG DILIHAT CATATAN / KOMEN 1. Suara guru : Kadar Kederasan, kekuatan, Kefasihan, intonasi dan penekanan suara Semasa bercakap. 2. Bahasa Isyarat, tangan, badan atau memek muka guru untuk menguatkan hujah. 3. Pergerakan Guru : diam, bergerak di sekitar kawasan pengajaran. 4. Kemahiran untuk mendapat perhatian dan mengekalkan minat pelajar. 5. Kemahiran bercerita, memberi penerangan dan Penjelasan lanjut. 6. Pengurusan masa yang optimum.

RUMUSAN DARIPADA PENCERAPAN : 1. CADANGAN UNTUK MEMPERBAIKI KEKURANGAN YANG DIKENAL PASTI : 2. HASIL YANG BOLEH DICONTOHI :

BORANG PENCERAPAN RAKAN SEJAWAT 3


ASPEK KEMAHIRAN TEKNIK MENYOAL
NAMA GURU YANG DICERAP : ..................... MATA PELAJARAN : ................ TINGKATAN : .. TARIKH PENCERAPAN : .. MASA / WAKTU : .
ASPEK YANG DILIHAT CATATAN / KOMEN

1. Kemahiran menyoal dan menyesuaikan soalan kepada pelajar. 2. Soalan yang diberi padat : tepat dan jelas.. 3. Soalan ditujukan kepada pelajar tertentu atau disebarkan kepada semua. 4. Memberi tempoh masa tertentu setelah mengemukakan sesuatu soalan. respon.

5. Kemahiran menggalakkan pelajar memberi

6. Membuat respons kepada jawapan yang diberikan seperti menulis di papan hitam, senyum atau menjelaskan lagi respons tersebut.

RUMUSAN DARIPADA PENCERAPAN : 1. CADANGAN UNTUK MEMPERBAIKI KEKURANGAN YANG DIKENAL PASTI : 2. HASIL YANG BOLEH DICONTOHI :

BORANG PENCERAPAN RAKAN SEJAWAT 4


ASPEK KEMAHIRAN MENGENDALIKAN ABM / BBM

NAMA GURU YANG DICERAP : ..................... MATA PELAJARAN : ................ TINGKATAN : .. TARIKH PENCERAPAN : .. MASA / WAKTU : .
ASPEK YANG DILIHAT

CATATAN / KOMEN

1. ABM / BBM yang disediakan, digunakan dalam pengajaran secara terancang dan lancar.
2. Bahan yang digunakan sesuai, berkesan dan membantu lagi proses pembelajaran. 3. Minat pelajar kepada bahan yang disediakan jelas dari respons-respons yang diberikan. 4. Pelajar dilibatkan terus dengan bahan secara aktif dan diberi peluang mencubanya. 5. Disiplin kelas semasa menggunakan bahan terkawal. 6. Bahan-bahan lain ada digunakan termasuk papan hitam, buku teks dan sebagainya.

RUMUSAN DARIPADA PENCERAPAN : 1. CADANGAN UNTUK MEMPERBAIKI KEKURANGAN YANG DIKENAL PASTI : 2. HASIL YANG BOLEH DICONTOHI :

Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama, melangkah dari sini

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tiada menyukaryukarkan pekerjaan dan yang jernih mukanya dalam menghadapi manusia." (Hadith riwayat Al-Baihaqi)

Sekian, terima kasih.

PLAN STRATEGIK PRA UNIVERSITI 2014

Langkah-Langkah
Analisis Persekitaran Kenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam matapelajaran anda Plan Taktikal Hasilkan Plan Taktikal, dalam plan ini hasilkan beberapa program Plan Operasi Dalam bahagian ini, jelaskan pelaksanaan program yang akan dijalankan Penilaian & Maklumbalas Menilai semula keberkesanan program dan

Apa yang anda hasilkan akan terhasil sebagai Plan Strategik Ting.6 (SISTEM MODULAR) SMK Kota Samarahan
Tarikh Hantar:

03 MAC 2014