Anda di halaman 1dari 7

LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program

Hasil Pembelajaran 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu, teori pembelajaran, bahan kurikulum, Pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian 1 1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian! 1 " menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi! 1 # mengintepretasikan bahan kurikulum yang rele$an untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan! 1 % menjelaskan jenis&jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian! 1 ' mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran! 1 ( menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai

Hasil Pembelajaran 2. . Kemahiran Praktikal Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri " 1 meran)ang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fi*ikal, sosial dan budaya untuk indi$idu dan kumpulan! " " mengintegrasikan kemahiran mengajar, dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna! % " menterjemahkan kandungan kurikulum se)ara umum dan spesifik kepada akti$iti pembelajaran yang bermakna! " % mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran! " ' merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran! " ( meran)ang, mengurus dan melaksanakan akti$iti kokurikulum

Hasil Pembelajaran

3. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fi*ikal, sosial, budaya, psikologi dan etika profesional keguruan # 1 mengurus masa, emosi dan tekanan se)ara berkesan! # " menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian! # # mengamalkan nilai&nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai )ontoh yang baik! # % menunjukkan )iri&)iri kebolehan bekerja se)ara berpasukan! # ' menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara! # ( bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan keper)ayaan!

Hasil Pembelajaran 4. Etika !rofesionalisme dan kemanusiaan +erkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar % 1 meningkatkan profesionalisme kendiri se)ara berterusan! % " mempamerkan komitment kepada ke)emerlangan, akauntabiliti integriti, bertanggungja,ab dan empati untuk melaksanakan tugas! % # bertanggungja,ab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama! % % me,ujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa-penjaga dan masyarakat! % ' bekerjasama dengan rakan seja,at untuk meningkatkan profesion keguruan! % ( berusaha menangani pelbagai )abaran dalam pendidikan

Hasil Pembelajaran ". Komunikasi ke!im!inan dan kemahiran ber!asukan Memiliki dan menampilkan nilai, etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip .tika /erja Perkhidmatan A,am dan /od .tika /eguruan Malaysia ' 1 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan se)ara jelas dan koheren! ' " berkomunikasi dengan pelbagai )ara se)ara efekfif! ' # menampilkan )iri&)iri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungja,ab yang diberikan! ' % me,ujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa-penjaga dan masyarakat! ' ' bekerjasama dengan rakan seja,at untuk meningkatkan profesion keguruan! ' ( menampilkan )iri&)iri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungja,ab yang diberikan

Hasil Pembelajaran #. Kaedah Saintifik kemahiran kritikal dan !en$elesaian masalah Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang per)aya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat ( 1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik! ( " mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi! ( # mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan! ( % menggunakan pertimbangan sendiri yang berasaskan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan! ( ' memodeli dan menggalakkan pembelajaran se)ara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri!

0 Pembelajaran 1epanjang Hayat

0 1 mengamalkan prinsip&prinsip Rukun Negara dan 2alsafah Pendidikan /ebangsaan dalam kehidupan seharian! 0 " membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan! 0 # membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah! 1 % mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian! dan 1 ' Menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah kendiri untuk ke)emerlangan diri yang berterusan

Hasil Pembelajaran

3 /emahiran Pengurusan dan /eusaha,anan

3 1 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungja,ab baharu! 3 " mengkaji sumber ke,angan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan! 3 # +erkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan! 3 % menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu! dan 3 ' menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan se)ara kritis, kreatif dan ino$atif untuk melaksanakan sesuatu tugasan