Anda di halaman 1dari 164

TINGKATAN LIMA

TAJUK : LAYANAN BAIK TERHADAP ORANG BUKAN ISLAM


Surah at-Taubah: ayat 6
Dan jika seseorang dari kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu (untuk
memahami slam!" maka berilah perlindungan kepadanya sehingga ia sempat
mendengar keterangan-keterangan Allah (tentang hakikat slam itu!" kemudian
hantarlah dia ke mana-mana tempat yang ia beroleh aman# $erintah yang
tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui (hakikat slam!#
%# Jelaskan maksud kalimah &al musyrikin& berdasarkan ayat tersebut#
'# Apakah yang dimaksudkan dengan dak(ah#
)# Terangkan dua strategi dak(ah yang sesuai diamalkan di *alaysia#
+# ,agaimanakah usaha dak(ah yang perlu dilakukan bagi menarik minat
orang-orang
*usyrik untuk menerima slam#
-# Terangkan dua kebaikan memberi perlindungan dan layanan yang baik
kepada orang
bukan slam#
6# .yatakan tiga ke(ajipan terhadap orang bukan slam yang meminta
perlindungan
dari orang slam#
/# Agama slam amat mementingkan keamanan#
Terangkan kesan keamanan kepada sesebuah negara#
0# Jelaskan kesan peperangan terhadap sesebuah negara#
1# .yatakan tiga si2at yang perlu ada pada seseorang pendak(ah3 Jelaskan
4iri-4iri
seseorang pendak(ah#
%5# .yatakan dua 4ara berdak(ah kepada rakan anda di sekolah yang malas
bersolat#
TAJUK : RASULULLAH S.A.W. UTUSAN ALLAH
Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang 6asul dari golongan kamu
sendiri (iaitu .abi *uhammad s#a#(!" yang menjadi sangat berat kepadanya
sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu" yang sangat tamak (inginkan!
kebaikan bagi kamu" (dan! ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih
sayangnya kepada orang-orang yang beriman# Kemudian jika mereka berpaling
ingkar" maka katakanlah ((ahai *uhammad!: 74ukuplah bagiku Allah (yang
menolong dan memeliharaku!" tiada Tuhan (yang berhak disembah! melainkan
Dia8 kepada.ya aku berserah diri" dan Dia lah yang mempunyai Arasy yang
besar#7
%# Jelaskan tiga bukti menunjukkan 6asulullah begitu kasih dan sayang
kepada
umatnya
'# Senaraikan dua akhlak baginda yang patut diamalkan oleh pelajar dalam
menghadapi kehidupan
)# .yatakan maksud ta(akkal
+# Jelaskan dua kepentingan si2at ta(akkal kepada seorang pelajar

TAJUK : BATAS-BATAS PERGAULAN
Surah an-.ur : ayat )5-)%
Katakanlah ((ahai *uhammad! kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya
mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram!" dan
memelihara kehormatan mereka# 9ang demikian itu lebih su4i bagi mereka8
sesungguhnya Allah Amat *endalam $engetahuan.ya tentang apa yang
mereka kerjakan# Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman
supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram!" dan
memelihara kehormatan mereka8 dan janganlah mereka memperlihatkan
perhiasan tubuh mereka ke4uali yang :ahir daripadanya8 dan hendaklah mereka
menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka8 dan janganlah
mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami
mereka" atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka"
atau anak-anak tiri mereka" atau saudara-saudara mereka" atau anak bagi
saudara-saudara mereka yang lelaki" atau anak bagi saudara-saudara mereka
yang perempuan" atau perempuan-perempuan slam" atau hamba-hamba
mereka" atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak
berkeinginan kepada perempuan" atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi
tentang aurat perempuan8 dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk
diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka8 dan
bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah" (ahai orang-orang yang beriman"
supaya kamu berjaya#
%# ,erdasarkan ayat" senaraikan perintah-perintah Allah kepada lelaki dan
(anita
beriman#
'# Jelaskan pengertian aurat#
)# .yatakan batas aurat lelaki dan perempuan yang (ajib ditutup#
+# $ada pendapat anda" mengapakah aurat perempuan lebih menyeluruh
berbanding
aurat lelaki#
-# Jelaskan batasan aurat (anita slam kepada golongan berikut :
a# mahram mereka 3 perempuan slam
b# (anita bukan slam
4# lelaki ajnabi 3 bukan mahram
d# suami mereka
6# Terangkan dua sebab slam menyuruh umatnya menjaga kehormatan diri
/# .yatakan dua 4ara memelihara maruah dan kehormatan diri mengikut syariat
slam
0# Jelaskan usaha yang patut anda lakukan sekiranya rakan anda suka
mendedahkan
aurat dan melakukan maksiat#
1# ,erikan langkah-langkah yang sesuai untuk memupuk anak-anak supaya
menutup
aurat
%5# .yatakan 4iri-4iri berpakaian menurut slam#
%%# .yatakan 2aktor-2aktor yang menyebabkan masyarakat kini tidak berpakaian
menepati syariat slam#
%'# Jelaskan kesan buruk mendedahkan aurat#
%)# Jelaskan tiga pun4a berlakunya sumbang mahram dalam masyarakat kini#
TAJUK : HIDAYAH ALLAH:
Surah an-.ur : ayat )-
Allah yang menerangi langit dan bumi# ,andingan nur hidayah petunjuk Allah
(Kitab Su4i Al-;uran! adalah sebagai sebuah 7misykaat7 yang berisi sebuah
lampu8 lampu itu dalam geluk ka4a (<andil!" geluk ka4a itu pula (jernih terang!
laksana bintang yang bersinar 4emerlang8 lampu itu dinyalakan dengan minyak
dari pokok yang banyak man2aatnya" (iaitu! pokok :aitun yang bukan sahaja
disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya (tetapi ia
sentiasa terdedah kepada matahari!8 hampir-hampir minyaknya itu - dengan
sendirinya - meman4arkan 4ahaya bersinar (kerana jernihnya! (alaupun ia tidak
disentuh api8 (sinaran nur hidayah yang demikian bandingannya adalah sinaran
yang berganda-ganda!: 4ahaya berlapis 4ahaya# Allah memimpin sesiapa yang
dikehendaki.ya (menurut undang-undang dan peraturan.ya! kepada nur
hidayah.ya itu8 dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan
untuk umat manusia8 dan Allah *aha *engetahui akan tiap-tiap sesuatu#
%# .yatakan maksud = hidayah> dan =ilmu>#
'# Senaraikan dua golongan yang memperolehi hidayah Allah
)# Terangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memperolehi hidayah
Allah#
+# Jelaskan perkara-perkara yang menghalang daripada memperolehi hidayah
Allah#
-# Jelaskan tiga bukti al ;uran sebagai mukji:at#
6# Jelaskan maksud >ilmu 2ardhu ain> dan >ilmu 2ardhu ki2ayah> beserta 4ontoh#
TAJUK : PERIBADI MUKMIN
Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami
hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan
ayat-ayat itu" mereka segera merebahkan diri sambil sujud (menandakan taat
patuh!" dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka"
dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur# *ereka merenggangkan diri
dari tempat tidur" (sedikit sangat tidur" kerana mengerjakan sembahyang tahajjud
dan amal-amal soleh!8 mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan
perasaan takut (akan kemurkaan.ya! serta dengan perasaan ingin memperolehi
lagi (keredaan.ya!8 dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa
yang Kami beri kepada mereka#
%# .yatakan maksud &sujud& dalam ayat#
'# Terangkan tiga si2at orang mukmin dalam melakukan ibadat kepada Allah
)# .yatakan dua jenis sujud yang berkaitan dengan memba4a al ;uran
+# .yatakan dua 4iri orang yang beriman yang terdapat dalam ayat (S$*
'55+!
-# Jelaskan dua 4ara berdoa seperti yang disarankan dalam ayat# (S$* '55+!
6# Terangkan dua kebaikan menghayati budaya &in2a> & dalam masyarakat
(S$* '55+!
TAJUK : KEMULIAAN AL QURAN :
Surah al ?asyr# : ayat '%-'+
Sekiranya Kami turunkan Al-;uran ini ke atas sebuah gunung" nes4aya engkau
melihat gunung itu khusyuk serta pe4ah belah kerana takut kepada Allah# Dan
(ingatlah!" misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia"
supaya mereka memikirkannya# Dia lah Allah" yang tidak ada Tuhan melainkan
Dia8 9ang *engetahui perkara yang ghaib dan yang nyata8 Dia lah 9ang *aha
$emurah" lagi *aha *engasihani# Dia lah Allah" yang tidak ada Tuhan
melainkan Dia8 9ang *enguasai (sekalian alam!8 9ang *aha Su4i8 9ang *aha
Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan!8 9ang *aha *elimpahkan
Keamanan8 9ang *aha $enga(al serta $enga(as8 9ang *aha Kuasa8 9ang
*aha Kuat (menundukkan segala-galanya!8 9ang *elengkapi segala
Kebesaran.ya# *aha Su4i Allah dari segala yang mereka sekutukan
dengan.ya# Dia lah Allah" 9ang *en4iptakan sekalian makhluk8 9ang
*engadakan (dari tiada kepada ada!8 9ang *embentuk rupa (makhluk-
makhluk.ya menurut yang dikehendaki.ya!8 bagi.yalah nama-nama yang
sebaik-baiknya dan semulia-mulianya8 bertasbih kepada.ya segala yang ada di
langit dan di bumi8 dan Dia lah 9ang tiada banding.ya" lagi *aha ,ijaksana#
%# ,erdasarkan ayat" nyatakan empat daripada nama-nama Allah#
'# .yatakan si2at-si2at Allah yang terdapat dalam ayat tersebut#
)# Jelaskan keistime(aan Al ;uran#
+# Terangkan tiga 4ara makhluk selain manusia tunduk dan patuh kepada Allah
beserta
4ontoh
-# Terangkan tiga langkah yang boleh dilakukan oleh seorang pelajar untuk
menghayati al ;uran
6# .yatakan tujuan Allah membuat perbandingan antara si2at bukit dan sikap
keingkaran
manusia menerima al ;uran
?ADT? K@AA?A*A. : T.BKATA. +
TAJUK : MAKANAN YANG BAIK
%# ?adith di atas menjelaskan baha(a orang-orang slam diperintah supaya
memakan
benda-benda yang halal dan dilarang memakan makanan yang haram
.yatakan tiga 4iri makanan yang halal dan makanan yang haram#
'# Terangkan dua hikmah menjauhi makanan dan minuman yang haram#
)# .yatakan dua kesan ke atas pelajar yang memakan makanan yang haram#
+# Jelaskan dua langkah bagi memastikan pekerjaan kita menghasilkan sumber
re:eki
yang halal#
-# Terangkan dua hikmah slam mengharuskan memakan makanan yang
haram ketika
darurat#
6# Jelaskan dua syarat membolehkan seseorang itu memakan makanan yang
haram
ketika darurat#
TAJUK : PERPADUAN TERAS KEMAJUAN
%# ,erdasarkan hadith" nyatakan empat perkara yang memba(a kepada
perpe4ahan umat manusia#
'# .yatakan dua suruhan Allah berdasarkan hadith tersebut#
)# Jelaskan tiga sebab Allah melarang perbuatan di atas#
+# ?uraikan dua sebab umat slam dilarang bersi2at dengki mendengki#
-# *engapakah umat slam dilarang tidak bertegur sapa melebihi tiga hari#
6# Terangkan maksud jual beli di atas jualan orang lain beserta 4ontoh
/# Cadangkan dua langkah memupuk perpaduan di kalangan masyarakat #
0# *engapakah perpaduan penting kepada kemajuan sesebuah negara#
1# Jelaskan dua peranan pelajar dalam memupuk perpaduan di sekolah #
%5# .yatakan dua amalan di kampung atau ke(asan perumahan bagi memupuk
semangat
kerjasama dan perpaduan#
%%# .yatakan dua 4ontoh perbuatan menghina di kalangan pelajar (S$* '55+!
%'# Terangkan tiga sebab slam melarang perbuatan menghina sesama
sendiri(S$* '55+!
TAJUK : ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH S.W.T.
%# ,erdasarkan hadith" Allah telah memberi amaran kepada sesiapa yang
memusuhi
(ali-(ali-.ya#
Apakah maksud &(ali Allah& #
'# .yatakan dua perbe:aan antara (ali Allah dengan para 6asul
)# *engapakah Allah memberi an4aman akan memerangi orang yang
memusuhi3
mengingkari (ali Allah#
+# .yatakan an4aman Allah kepada manusia yang melanggar risalah Allah#
-# Jelaskan tiga 4iri (ali Allah #
6# .yatakan si2at-si2at luarbiasa yang diberi oleh Allah kepada (ali-.ya#
/# *engapakah manusia seringkali mengingkari risalah yang diba(a oleh para
6asul
0# .yatakan amalan-amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah
1# .yatakan dua amalan sunat yang boleh mengeratkan hubungan sesama
manusia#
%5#Terangkan dua kelebihan melakukan ibadat >na(a2il> dalam kehidupan
seharian %%#Jelaskan dua 4iri orang yang soleh#
?ADT? K@AA?A*A. : T.BKATA. -
TAJUK : KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU
%# ,erdasarkan hadith" jelaskan tiga 4ara anda menguruskan masa belajar
dengan baik
(S$* '55+!
'# ,erdasrkan hadith mengapakah manusia dianggap sebagai perantau
semasa hidup
di dunia#
)# .yatakan bekalan yang diperlukan seseorang muslim untuk menghadapi hari
akhirat
+# Jelaskan tiga kelebihan menyegerakan segala urusan hidup #
SKEMA PEMARKAHAN
AYAT KEFAHAMAN: TINGKATAN 4
TAJUK : MANUSIA PERLU BERSYUKUR.
%# ,entuk-bentuk nikmat yang Allah telah kurniakan kepada umat terdahulu:
i# tanah yang subur 3 keme(ahan hasil tanaman
ii# kekayaaan dan keme(ahan hidup
iii# ke4antikan rupa paras 3 2i:ikal
'# ,entuk-bentuk balasan ke atas umat terdahulu :
i# Kaum >Ad D dibinasakan dengan angin puting beliung
ii# Kaum Tsamud D dibinasakan dengan halilintar dan gempa bumi
iii# Kaum Eut D dibinasakan dengan diterbalikkan negeri mereka
)# .ikmat-nikmat kurniaan Allah kepada manusia :
i# man
ii# slam
iii# kemakmuran
iF# kesihatan tubuh badan
F# kesempurnaan 2i:ikal
Fi# akal 2ikiran
Fii# kemerdekaan
Fiii#keamanan
+# Dua tujuan kurniaan nikmat kepada manusia :
i# memberi kesenangan kepada manusia
ii# menyempurnakan tugas manusia sebagai khali2ah Allah
iii# membuktikan kekuasaan dan kekayaan Allah
-# Dua sebab Allah membinasakan umat terdahulu :
i# mereka ku2ur 3 tidak beriman kepada Allah
ii# tidak mensyukuri nikmat Allah
iii# melakukan maksiat
iF# melakukan ke:aliman
F# mendustakan para 6asul
6# Eangkah-langkah untuk menjamin nikmat Allah berterusan dalam kehidupan
seseorang :
i# sentiasa mengingati Allah yang memberi nikmat 3 bersyukur dengan hati
ii# mengu4apkan alhamdulillah ketika mendapat nikmat
iii# menggunakan nikmat untuk kebaikan
iF# menjaga ke(arasan akal 2ikiran
F# membelanjakan harta ke jalan Allah
Fi# menjaga kesihatan tubuh badan

/# ?ikmah Allah membinasakan umat terdahulu :
i# menjadi iktibar kepada generasi masa kini
ii# supaya manusia sentiasa taat perintah-.ya
iii# menunjukkan kekuasaas Allah
iF# menjadi peringatan kepada yang sombong
F# supaya manusia bersyukur dengan nikmat Allah
0# Aaktor-2aktor yang mendorong manusia melakukan kemungkaran :
i# kurang iman
ii# kurang didikan agama
iii# terpengaruh dengan kesenangan dunia
iF# terlalu menurut ha(a na2su
1# Akibat tidak mengurus alam mengikut syariat Allah :
(a! terhadap masyarakat
i# menjadi ku4ar ka4ir 3 huru hara 3 tidak aman
ii# mundur
iii# dipandang hina oleh masyarakat lain 3 menjatuhkan imej
iF# maksiat 3 kemungkaran 3 gejala sosial berleluasa
F# memutuskan silaturrahim 3 tergugat perpaduan
(b! terhadap alam sekitar
i# berlaku pen4emaran air dan udara
ii# lapisan o:on menjadi nipis
iii# kemusnahan hidupan laut 3 air
iF# berlaku tanah runtuh 3 banjir kilat
F# kemusnahan habitat hai(an

TAJUK : RASUL PENYAMPAI WAHYU
%# + 4ontoh kha:anah ( perbendaharaan !Allah yang dapat di4apai oleh
pan4aindera
manusia :
i# tumbuh-tumbuhan
ii# binatang
iii# alam 4akera(ala
iF# air dan angin
F# bukit bukau 3 gunung ganang
Fi# kejadian manusia
'# Dua bahagian perkara ghaib beserta 4ontoh :
i# perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah D berlakunya kiamat
- re:eki
- ajal
ii# perkara yang telah berlaku D kisah nabi-nabi
- kemusnahan umat terdahulu

iii# perkara yang (ujud tetapi tidak dapat dilihat pan4aindera D ke(ujudan
malaikat"
syaitan" jin" syurga"neraka
iF# sesuatu yang akan berlaku D kemun4ulan .abi sa" dajjal" 9akjuj dan
*akjuj
F# perkara yang diketahui manusia melalui ilmu dan kajian D jenis
tumbuhan

)# ?ikmah Allah merahsiakan perkara ghaib :
i# supaya manusia ber2ikir kehebatan 4iptaan Allah
ii# supaya manusia bersungguh-sungguh melakukan amal ibadaat
iii menguji tahap keimanan hamba-.ya
F# menunjukkan kekuasaan Allah
+# Sebab manusia memerlukan pimpinnan (ahyu3peranan (ahyu kepada
manusia:
i# akal manusia terhad
ii# panduan kejalan yang benar
iii# membentuk akhlak manusia
iF# menunjukkan 4ara beribadat yang betul
F# membimbing manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di
akhirat#
Fi# memberitahu khabar gembira kepada orang beriman dan berita duka
kepada
golongan yang melakukan kejahatan
Fii# manusia dapat membe:akan antara perkara yang benar dengan yang
batil
-# Tujuan Allah mengutuskan para 6asul3peranan 6asul
i# membetulkan akudah manusia
ii# membimbing kejalan yang benar
iii# mengajar 4ara-4ara beribadat yang betul
iF# memperbaikki akhlak manusia
F# mengajar 4ara hidup bermasyarakat"bernegara dan bertamadun
berlandaskan
syariat Allah
Fi# memberitahu manusia tentang hari akhirat
6# Dua akibat jika 6asul tidak diutuskan kepada manusia :
i# manusia akan sesat 3 menyele(eang dalam tindakan mereka
ii# masyarakat ku4ar ka4ir
iii# jauh dari rahmat Allah
/# Dua 4ara men4intai 6asulullah :
i# bersela(at kepada 6asulullah
ii# mengingati hari kelahiran baginda
iii# mengunjungi makam baginda
iF# mengamalkan sunnah baginda
0# Dua perbe:aan antara (ahyu dan akal :
Gahyu Akal
%# daripada Allah
'# tidak boleh dipengaruhi
)# sesuatu yang benar
%# di2ikirkan oleh manusia
'# boleh dipengaruhi
)# boleh diragui
1# Tiga 4iri orang yang &4elik& dan &buta& :
Hrang yang 4elik Hrang yang buta
%# berilmu
'# peka
)# beramal dengan ikhlas
+# mendapat hidayah
%# sesat
'# sombong
)# riak3 ujub 3 sum>ah
+# tidak mendapat petunjuk
%5# Dua bukti al ;uran sebagai mukji:at8 dari aspek bahasa dan
kandungannya :

(a! dari aspek bahasa - bahasanya indah dan tidak dapat ditandingi
oleh
sastera(an arab
(b! dari aspek kandungan - lengkap merangkumi pelbagai ilmu termasuk
perkara ghaib
TAJUK : LARANGAN MEMPERSENDAKAN AGAMA
%# Dua golongan yang mempersendakan agama
i# musyrikin
ii# muna2ik
iii# murtad
iF# >asi
'# Dua 4ara menjauhi perbuatan mempersendakan agama:
i# meninggalkan segala larangan Allah
ii# taat dan patuh perintah Allah
iii berhati-hati dalam pergaulan
iF# mengingati balasan Allah
F# meningkatkan pengetahuan agama
Fi# bergaul dengan para ulama
)# Dua 4ara orang slam dapat mempertahankan agama melalui harta :
i# berusaha men4ari harta yang halal
ii# membelanjakan harta ke jalan Allah
iii# men4ari harta tanpa lalai beribadat kepada Allah
+# ?ukum mempersendakan ajaran slam ialah : ku2ur akidah 3 murtad
-# Dua akibat orang yang mempermainkan agama ialah :
i# membatalkan iman
ii# dihina 3 diben4i 3disisih masyarakat
iii# dia:ab oleh Allah 3 menjadi penghuni neraka
6# Tiga pun4a yang menyebabkan seseorang terpengaruh dengan kehidupan
dunia :
i# terlalu mengikut ha(a na2su
ii# terikut dengan 4ara hidup golongan yang lalai terhadap perintah Allah
iii# lemah iman
iF# kurang didikan agama
TAJUK : HIDAYAH MILIK ALLAH
%# i# ?idayah bermaksud petunjuk Allah ke jalan yang benar#
ii# lmu bermaksud pengetahuan yang diperolehi melalui pemba4aan"
pembelajaran dan penyelidikan#
'# Dua golongan yang memperolehi hidayah Allah :
i# golongan yang sentiasa bertasbih 3 bertahmid
ii# golongan yang menjalankan urusan berjual beli tanpa lalai mengingati
Allah
iii# golongan yang mendirikan solat 2ardhu lima (aktu sehari semalam
pada a(al
(aktu
iF# golongan yang takut kepada pemabalasan hari akhirat#
)# Usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memperolehi hidayah Allah:
i# menuntut ilmu
ii# beramal
iii# ber:ikir kepada Allah
+# $erkara-perkara yang menghalang daripada memperoleh hidayah Allah
i# terus berada dalam kejahilan
ii# tidak berusaha menuntut ilmu
iii# tidak beramal dengan ilmu
iF# bersikap sombong
F# melakukan maksiat
Fi# memakan makanan haram
-# Tiga bukti al-;uran sebagai mukji:at
i# gaya bahasanya yang indah
ii# mengandungi pelbagai jenis ilmu
iii# terpelihara dari sebarang perubahan
iF# ajarannya sesuai dilaksanakan untuk semua bangsa disemua tempat
dan
pada bila-bila masa
6# *aksud ilmu 2ardhu ain dan ilmu 2ardhu ki2ayah beserta 4ontoh:
lmu 2ardhu ain lmu 2ardhu ki2ayah
lmu yang (ajib dipelajari oleh setiap
orang slam bagi menyempurnakan
kehidupan dunia dan agamanya
Contoh: ilmu memba4a al-;uran
lmu yang (ajib dipelajari oleh
sebahagian umat slam untuk
kehidupan dunia#
Contoh: ilmu perubatan
TAJUK : AKIDAH TERAS KEHIDUPAN
%# Tugas utama manusia sebagai khali2ah :
i# beribadah kepada Allah
ii# melakukan amar makru2 nahi mungkar
iii# menjaga alam ini dengan baik
iF# menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya
'# Sebab mudah terpedaya :
i# kurang didikan agama
ii# lemah iman
iii# tidak yakin dengan Allah
iF# mengikut ha(a na2su
)# Cara menjalin hubungan baik
i# hormat menghormati
ii# sentiasa bertolak ansur
iii# saling bantu membantu apabila menghadapi masalah
TAJUK : CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA
%# Tiga golongan mukmin yang berjaya di dunia dan akhirat :
i# khusyuk menunaikan solat
ii# tidak melakukan perkara sia-sia
iii# suka mengeluarkan :akat dari harta yang diperolehinya
iF# memelihara kehormatan diri
F# memelihara amanah dan janji
'# Khusyuk dalam solat ialah menumpukan perhatian dalam solat 3 melakukan
solat sepenuh hati#
)# Dua 4ara untuk khusyuk dalam solat :
i# mengagungkan kebesaran dan kemuliaan Allah
ii# memahami maksud ayat
iii# memastikan suasana dan tempat solat tenang
+# 6ahsia disebalik Allah memerintahkan solat :
i# untuk memperolehi ketenangan
ii# mendidik supaya berdisiplin

-# Tiga kesan khusyuk dalam solat :
i# ji(a sentiasa tenteram
ii# jauh dari si2at ma:mumah
iii# dapat merasai kemanisan solat
6# Eagha bermaksud perbuatan sia-sia dan tidak mendatangka 2aedah#
/# Dua 4ontoh perbuatan lagha :
i# melepak
ii# ber4akap perkara sia-sia
0# Dua 4ara menghindari perbuatan sia-sia :
i# memperbanyakkan ibadat
ii# mengingati Allah
iii# sedar baha(a perbuatan lagha diben4i Allah
TAJUK : NASIHAT LUQMAN AL-HAKIM
%# .asihat Eu<man Al ?akim kepada anaknya :
i# tidak mensyirikkan Allah
ii# tidak bersi2at sombong
iii# melakukan kebaikkan dan men4egah kemungkaran
iF# berbuat baik kepada ibubapa
F# bersabar menghadapi dugaan
Fi# menunaikan solat
'# Cara berbakti kepada ibubapa:
i# membalas jasa baik mereka dengan memberi bantuan ke(angan
ii# menolong mereka mengerjakan ibadat
iii# memelihara mereka ketika tua
iF# men:iarahi mereka apabila tinggal berasingan
)# ,alasan Allah kepada anak derhaka:
i# dia:ab Allah di akhirat
ii# tidak mendapat keberkatan hidup
iii# ji(a tidak tenang
+# @mpat 4ontoh perbuatan menderhakai ibubapa:
i# memukul3menyakiti 2i:ikal ibubapa
ii# menghantar mereka ke rumah orang-orang tua
iii# tidak memba(a ibubapa mendapat ra(atan ketika sakit
iF# membunuh
-# *aksud amar makru2 nahi mungkar ialah menyeru berbuat kebaikkan dan
men4egah
kemungkaran
6# Keadaan masyarakat yang tidak mengamalkan amar makru2 nahi mungkar:
i# hidup dalam kejahilam3kesesatan
ii# suka melakukan maksiat
iii# mundur
iF# mengamalkan akhlak ma:mumah
F# berlakunya pergaduhan
/# ,ukti keadilan Allah kepada manusia:
i# tidak membe:akan sesama manusia ke4uali ta<(a
ii# memberi ganjaran baik bagi yang melakukan kebaikkan dan balasan
a:ab
kepada yang melakukan kejahatan
0# Kebaikkan di dunia yang akan diperolehi indiFidu yang menjauhi si2at
sombong"
takabbur dan membanggakan diri:
i# mengukuhkan iman
ii# tidak lupa diri
iii# dapat menjaga hubungan baik sesama manusia
iF# sentiasa dihormati3dikasihi
F# mudah mendapat pertolongan
1# Adab berbi4ara dan berjalan
i# Adab berbi4ara
- menunjukkan (ajah yang manis
- melihat muka
- berbahasa yang baik
- berbi4ara dengan lembut
ii# Adab berjalan
- dengan tenang
- tidak menghentakkan kaki
- tidak berlagak sombing3meninggi diri

A9AT K@AA?A*A. :T.BKATA. -
TAJUK : LAYANAN BAIK TERHADAP ORANG BUKAN ISLAM
%# *aksud kalimah &al *usyrikin& ialah kaum yang menyengutukan Allah dan
penentang kuat agama tauhid#
'# *aksud dak(ah ialah menyeru manusia melakukan kebaikan dan
meninggalkan
kemungkaran#
)# Dua strategi dak(ah yang sesuai diamalkan di *alaysia :
i# me(ujudkan suasana aman dan dan mengadakan hubungan baik
dengan orang
bukan slam
ii# menggunakan teknologi moden seperti tF" radio dan internet#
iii# mengadakan sesi perbin4angan dengan orang bukan slam untuk
menjelaskan
tentang ajaran slam#
+# Usaha dak(ah yang perlu dilakukan bagi menarik minat orang-orang
*usyrik untuk
menerima slam :
i# berdak(ah dengan berhikmah 3 bijak
ii# membuktikan slam ialah agama yang memba(a kemajuan
iii# menjalinkan hubungan baik dengan mereka
iF# menunjukkan akhlak mulia
F# menerangkan tentang kebaikan agama slam
-# Dua kebaikan memberi perlindungan dan layanan yang baik kepada orang
bukan
slam :
i# menjaga imej slam
ii# menarik minat mereka mendekati slam
iii# membuktikan keindahan agama slam
iF# minat slam akan menjadi 4ontoh tauladan dalam semua aspek
6# Tiga ke(ajipan terhadap orang bukan slam yang meminta perlindungan
dari orang
slam:
i# melindungi orang bukan slam
ii# menempatkan mereka di tempat selamat
iii# memberi penerangan tentang slam
/# Kesan keamanan kepada sesebuah negara :
i# ekonomi mantap 3 stabil
ii# proses pendidikan berjalan lan4ar
iii# memudahkan perkembangan dak(ah slamiah
iF# pembangunan negara berjalan lan4ar
0# Kesan peperangan terhadap sesebuah negara :
i# ekonomi lumpuh
ii# kemajuan negara musnah
iii# rakyat menderita
iF# dak(ah slam terganggu
F# prasarana pendidikan tidak dapat disediakan oleh keraja
1# Ciri-4iri seorang pendak(ah :
i# beriman dan bertak(a
ii# berilmu
iii# berakhlak mulia
iF# bijak
F# berani menegakkan keadilan
Fi# sanggup berkorban masa" tenaga" harta dan nya(a
%5# Dua 4ara berdak(ah kepada rakan anda di sekolah yang malas bersolat:
i# menasihatinya supaya bersolat
ii# menjelaskan a:ab Allah kepada orang yang tidak bersolat
TAJUK : RASULULLAH S.A.W. UTUSAN ALLAH
%# Tiga bukti menunjukkan 6asulullah sangat mengambil berat terhadap
umatnya :
i# sangat mengambil berat kebajikan umatnya
ii# sangat mengasihi dan kasihan belas kepada orang mukmin
iii# sentiasa mendoakan umatnya agar mendapat hidayah Allah
'# Dua akhlak baginda yang patut diamalkan oleh pelajar :
i# amanah dalam menjalankan tanggungja(ab
ii# sabar dalam menghadapi dugaan Allah
)# Ta(akkal bermaksud berserah kepada Allah setelah berusaha#
+# Kepentingan ta(akkal dalam kehidupan pelajar :
i# berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran
ii# tidak mudah putus asa
iii# yakin dengan pertolongan Allah
iF# sabar dan redha
TAJUK : BATAS-BATAS PERGAULAN
%# $erintah Allah kepada lelaki dan (anita beriman :
i# tidak memandang perkara yang diharamkan 3 menundukkan
pandangan
ii# memelihara kehormatan diri
iii# menutup aurat
iF# memakai tudung kepala sehingga menutupi belahan leher
'# $engertian aurat ialah bahagian tubuh badan yang (ajib dilindungi daripada
pandangan ajnabi 3 bukan mahram
)# ,atas aurat lelaki - antara pusat hingga ke lutut
perempuan - seluruh badan ke4uali muka dan dua tapak
tangan

+# Aurat perempuan lebih menyeluruh berbanding aurat lelaki kerana :
i# bentuk badan perempuan lebih menarik daripada lelaki
ii# lebih mendorong kepada maksiat
-# ,atasan aurat (anita slam kepada golongan berikut :
a# dari pusat hingga ke lutut
b# seluruh badan ke4uali muka dan dua tapak tangan
4# seluruh badan ke4uali muka dan dua tapak tangan
d# tidak ada batasan aurat
6# Dua sebab slam menyuruh umatnya menjaga kehormatan diri :
i# menjauhi pergaulan bebas dan :ina
ii# menghindarkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara keji dan
maksiat
iii# menjaga maruah diri dan keluarga
/# Dua 4ara memelihara maruah dan kehormatan diri mengikut syariat slam:
i# menjaga pandangan
ii# menutup aurat
iii# menjaga pergaulan antara lelaki dan perempuan
0# Usaha yang patut dilakukan sekiranya rakan anda suka mendedahkan aurat
dan melakukan maksiat :
i# menasihatinya
ii# mengajaknya mengikuti majlis ilmu
iii# memberikan sesuatu yang boleh menimbulkan kesedaran
iF# menyuruhnya bertaubat
1# Eangkah-langkah yang sesuai untuk memupuk anak-anak supaya menutup
aurat :
i# memberi didikan agama
ii# melatih mereka berpakaian menutup aurat sejak ke4il
iii# menjauhkan mereka dari bergaul dengan orang yang suka
mendedahkan aurat

%5# Ciri-4iri berpakaian menurut slam :
i# menutup aurat
ii# longgar
iii# tidak nipis
iF# (arna yang tidak menarik perhatian
F# kemas dan bersih
Fi# tidak menyerupai pakaian upa4ara agama bukan slam
%%# Aaktor-2aktor yang menyebabkan masyarakat kini tidak berpakaian menurut
slam:
i# jahil tentang agama
ii# terpengaruh dengan 4ara hidup barat
iii# kurang iman
iF# kurang didikan agama
F# terpengaruh dengan ha(a na2su
%'# Kesan buruk mendedahkan aurat :
i# menyebabkan kejadian rogol 3 sumbang mahram
ii# men4emarkan maruah diri
iii# menjatuhkan imej agama slam
%)# Tiga pun4a berlakunya sumbang mahram dalam masyarakat kini :
i# kurang didikan agama
ii# lemah iman
iii# pergaulan bebas
iF# tidak menutup aurat
F# kediaman yang tidak selesa
Fi# pengaruh media massa ( memba4a 3 menonton bahan lu4ah !
F# pengaruh budaya barat#
TAJUK : HIDAYAH ALLAH S.W.T.
%# *aksud hidayah dan ilmu :
hidayah ialah petunjuk Allah ke jalan yang benar
ilmu ialah pengetahuan yang diperolehi melalui pemba4aan" pembelajaran
dan
penyelidikan#

'# Bolongan yang memperolehi hidayah Allah :
i# golongan yang sentiasa bertasbih 3 bertahmid
ii# golongan yang menjalankan urusan berjual beli tanpa lalai mengingati
Allah
iii# golongan yang mendirikan solat 2ardhu di a(al (aktu
iF# golongan yang mengeluarkan :akat
F# golongan yang takut kepada pembalasan hari akhirat
)# Usaha-usaha untuk memperolehi hidayah Allah :
i# menuntut ilmu
ii# beramal dengan ilmu
iii# ber:ikir kepada Allah

+# $erkara yang menghalang daripada memperolehi hidayah Allah :
i# terus berada dalam kejahilan
ii# tidak berusaha menuntut ilmu
iii# tidak beramal dengan ilmu
iF# bersikap sombong
F# melakukan maksiat
Fi# memakan makanan haram

-# ,ukti al ;uran sebagai mukji:at:
i# gaya bahasanya indah
ii# mengandungi pelbagai jenis ilmu
iii# terpelihara daripada perubahan
iF# ajarannya sesuai dilaksanakan untuk semua bangsa" di semua tempat
dan pada
bila-bila masa
6# *aksud ilmu 2ardhu >ain dan ilmu 2ardhu ki2aya beserta 4ontoh :
(a! ilmu 2ardhu >ain ialah ilmu yang (ajib dipelajari oleh setiap orang slam
bagi
menyempurnakan kehidupan dunia dan agamanya seperti ilmu
memba4a al
;uran
(b! ilmu 2ardhu ki2ayah ialah ilmu yang (ajib dipelajari oleh sebahagian
umat
slam seperti ilmu perubatan#
TAJUK : PERIBADI MUKMIN
%# *aksud sujud ialah patuh 3 taat 3 tunduk kepada perintah Allah
'# Tiga si2at orang mukmin dalam melakukan ibadat :
i# ikhlas dan bersungguh-sungguh
ii# mengutamakan ibadat daripada perkara lain
iii# mela:imkan <iamullail
iF# memperbanyakkan :ikrullah
)# Dua jenis sujud yang berkaitan dengan memba4a al ;uran 8
i# sujud sajadah
ii# sujud tila(ah
+# Dua 4iri orang beriman :
i# tunduk kepada perintah Allah
ii# sujud 3 tasbih 3 tahmid kepada Allah
iii# tidak bersikap takbur
iF# bangun malam ( <iamullail !
F# sentiasa berdoa
Fi# suka bersedekah
-# Cara berdoa :
i# berdoa dengan bersungguh-sungguh
ii# mengharapkan Allah memakbulkan doaa
iii# merendahkan diri
iF# merasa takut 3 bimbang permintaannya tidak dikabulkan Allah
6# Dua kebaikan >in2ak> dalam masyarakat :
i# menyuburkan budaya tolong menolong
ii# melahirkan masyarakat yang rajin
iii# meningkatkan tara2 hidup umat slam
iF# menaikkan imej umat slam
F# membantu memper4epatkan kemajuan di negara ini
TAJUK : KEMULIAAN AL-QURAN
%# @mpat nama-nama Allah yang terdapat dalam ayat tersebut ialah:
i# Ar-6ahman
ii# Ar-6ahim
iii# Al-*alik
iF# Al-;uddus
F# As-Salam
Fi# Al-*ukmin
Fii Al-*uhaimin
Fiii# Al-A:i:
iI# Al-Jabbar
I# Al-?akim
'# Si2at-si2at Allah yang terdapat dalam ayat di atas:
i# $emurah
ii# $enyayang
iii# ,ijaksana
iF# *elimpahkan keamanan
F# Su4i dari sebarang sekutu
Fi# Sejahtera dari sebarang kekurangan
)# Keistime(aan al-;uran
i# mukji:at agong 6asulullah
ii# kandungannya lengkap merangkumi semua aspek kehidupan#
iii# ajarannya sesuai dilaksanakan untuk semua bangsa"disemua tempat
dan pada
bila-bila masa
iF# terpelihara daripada sebarang perubahan
F# tidak ada makhluk yang dapat menandingi keindahan bahasanya#
Fi# setiap huru2 yang diba4a diberi pahala
+# Tiga 4ara makhluk selain manusia tunduk dan patuh kepada Allah beserta
4ontoh:
i# sentiasa bertasbih kepada Allah 4ontonya binatang bertasbih melalui
bunyinya#
ii# mengikut ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah
4ontohya
pokok berbuah mengikut musim#
-# Eangkah-langkah yang boleh dilakukan oleh seorang pelajar untuk
menghayati
al-;uran:
i# isti<amah memba4a al-;uran
ii# 2aham dan amalkan kandungan al-;uran
iii# pelajari dan mendalami isi kandungan al-;uran
iF# memba4a al-;uran dengan bertaj(id dan bertarannum
6# Tujuan Allah membuat perbandingan antara si2at bukit dan sikap
keingkaran
manusia menerima al-;uran:
i# peringatan kepada orang ka2ir yang keras hati dan bersikap kasar
ii# peringatan kepada orang yang tidak khusyuk memba4a al-;uran
iii# peringatan kepada orang yang tidak takut a:ab Allah sedangkan
mereka
mendengar dan memahami ayat-ayat Allah
SK@*A JAGA$A. ?ADT? K@AA?A*A. S$*
TAJUK : MAKANAN YANG BAIK
%# Ciri makanan yang halal dan makanan yang haram#
*akanan yang halal *akanan yang haram
%# halal 3 disembelih
'# seimbang dari segi :at 3
berkhasiat
)# diusahakan oleh orang slam
+# bahan bersih 3 su4i 3 halal
-# dari pun4a yang halal
6# tidak bera4un 3 berbisa
%# diperbuat dari bahan yang haram
'# memudaratkan badan
)# diusahakan oleh orang bukan
slam
+# bahan makanan bahan yang
ditegah
-# bahan ber4ampur bahan haram
6# merosakkan akal

'# ?ikmah menjauhi makanan dan minuman yang haram :
i# menjaga kesihatan badan
ii# memelihara ke(arasan akal
iii# menjaga maruah diri 3 melahirkan insan berakhlak mulia
iF# ibadat diterima 3 doa dimakbulkan
F# mendapat keredaan Allah 3 mendapat pahala
Fi# mengelakkan siksaan neraka
)# Kesan ke atas pelajar yang memakan makanan yang haram :
i# doa tidak dimakbulkan
ii# tidak 3 lambat memahami pelajaran
iii# malas belajar 3 malas beribadat
iF# berterusan melakukan maksiat
F# tidak khusyuk beribadat
+# Eangkah bagi memastikan pekerjaan kita menghasilkan sumber re:eki yang
halal :
i# bekerja disektor halal
ii# tidak 4uri tulang ketika bekerja
iii# tidak melakukan penipuan " penindasan" rasuah

-# ?ikmah slam mengharuskan memakan makanan yang haram ketika
darurat :
i# menyelamatkan nya(a yang berharga
ii# melambangkan slam tidak membebankan

6# Dua syarat membolehkan seseorang itu memakan makanan yang haram
ketika
darurat:
i# hanya terdapat makanan yang haram sahaja
ii# makan atau minum sekadar menyelamatkan nya(a
iii# makan atau minum bukan untuk kenyang
TAJUK : PERPADUAN TERAS KEMAJUAN
%# @mpat perkara yang dilarang dalam ?adith:
i# Dengki mendengki
ii# *enipu
iii# ,en4i memben4i
iF# ,erpaling muka
F# Jual beli di atas jualan orang lain
'# Dua suruhan Allah berdasarkan ?adith:
i# ,ersatupadu
ii# ,erkasih sayang
iii# Tolong menolong
)# Tiga sebab Allah melarang perbuatan tersebut kepada masyarakat:
i# *enimbulkan perpe4ahan
ii# *enimbulkan pembunuhan
iii# *asyarakat menjadi mundur
iF# *erenggangkan silaturahim
F# ?ilang si2at kerjasama3tolong menolong
Fi# ?ilang si2at hormat menghormati
+# Dua sebab umat slam dilarang bersi2at dengki mendengki:
i# berlaku perpe4ahan 3 terputus persahabatan
ii# maruah orang slam ter4emar
iii# dimurkai Allah
-# Umat slam dilarang tidak bertegur sapa melebihi tiga hari kerana :
i# imej slam akan ter4emar
ii# dimurkai Allah 3 balasan neraka
iii# memutuskan silaturrahim
iF# melemahkan umat slam
6# Jual beli di atas jualan orang lain bermaksud membatalkan jualan atau
pembelian
orang lain untuk kepentingan diri#
Contoh : $embeli mena(arkan harga lebih tinggi kepada penjual sedangkan
ketika
penjual sedang berurusan dengan pembeli lain#
/# Dua langkah memupuk perpaduan di kalangan masyarakat:
i# memupuk kasih sayang
ii# mengamalkan sikap tolong menolong
iii# memelihara hak orang ( menghormati budaya 3 maruah !
iF# bertolak ansur
F# mengamalkan budaya :iarah men:iarahi
Fi# mengamalkan sikap patriotik 3 sayangkan negara
0# $erpaduan penting kepada kemajuan sesebuah negara :
i menarik minat pelabor 3 pelan4ong
ii# meningkatkan ekonomi negara
1# Dua peranan pelajar dalam memupuk perpaduan di sekolah :
i# bantu membantu di kalangan (arga sekolah
ii# memupuk kasih sayang
iii# menghargai pendapat 3 hasil kerja
iF# menjauhi kata-kata kesat yang menyakiti rakan dalam pergaulan

%5# Dua amalan di kampung atau ka(asan perumahan bagi memupuk semangat
kerjasama dan perpaduan:
i# mengadakan aktiFiti gotong royong seperti kenduri kendara
ii# mengadakan rumah terbuka sempena perayaan tertentu
iii# mengadakan budaya :iarah men:iarahi
%%# Dua 4ontoh perbuatan menghina di kalangan pelajar :
i# memanggil dengan gelaran yang buruk
ii# memandang rendah hasil kerja 3 pendapat
iii# mengejek keperibadiannya 3 keluarganya
%'# Tiga sebab slam melarang perbuatan menghina sesama sendiri :
i# menimbulkan pergaduhan
ii# memutuskan silaturrahim
iii# me(ujudkan dendam
iF# menjatuhkan maruah slam 3 imej
F# diben4i Allah 3 masuk neraka #3mendatangkan dosa
TAJUK : ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH
%# Gali Allah bermaksud manusia biasa yang beriman " bertak(a "
beristi<omah dalam
melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan se4ara :ahir
dan batin#
'# $erbe:aan antara (ali Allah dengan para 6asul :
Gali Allah 6asul
%# tidak maksum
'# tidak diberi mukji:at
%# maksum
'# mempunyai mukji:at
)# Allah memberi an4aman akan memerangi orang yang memusuhi 3
mengingkari (ali
Allah kerana :
i# memusuhi (ali Allah adalah seperti memusuhi 6asul
ii# menyele(engkan akidah
+# An4aman Allah kepada manusia yang melanggar risalah 6asul :
i# mendapat kemurkaan Allah 3 dosa 3 a:ab
ii# ditimpa ben4ana
iii# kehidupan tidak tenang

-# Tiga 4iri (ali Allah :
i# berilmu tinggi
ii# beramal dengan ilmu
iii# berakhlak mulia
iF# isti<omah dalam amal sunat
F# melakukan ibadat (ajib dengan khusyuk 3 ikhlas
6# Si2at luarbiasa yang diberi oleh Allah kepada para (ali-.ya ialah karamah#
/# Sebab manusia seringkali mengingkari risalah para 6asul :
i# bertentangan dengan keper4ayaan nenek moyang
ii# terpengaruh dengan keme(ahan dunia(i
iii# mengikut ha(a na2su
iF# lemah iman
F# kurang didikan agama
0# Amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah :
i# melakukan solat-solat sunat 3 puasa sunat
ii# sentiasa memba4a al-;uran
iii# sentiasa berdoa
iF# sentiasa ber:ikir
F# bersedekah
1# Dua amalan sunat yang boleh mengeratkan hubungan sesama manusia :
i# nasihat menasihati
ii# :iarah men:iarahi
iii# tolong menolong
iF# berbudi bahasa
F# hormat menghormati
%5# Kelebihan melakukan ibadat na(a2il :
i# dikasihi Allah dan 6asul
ii# Allah memelihara anggotanya dari maksiat
iii# dimakbulkan doa
iF# dilindungi dari keburukan
F# diberi ganjaran pahala 3 syurga
Fi# menge4api nikmat beribadat
%%# Dua 4iri orang soleh :
i# berilmu
ii# beramal dengan ilmu
iii# ikhlas beribadat
iF# isti<omah beribadat
F# berakhlak mulia
TAJUK : KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU
%# Tiga 4ara menguruskan masa belajar dengan baik :
i# tidak menangguhkan kerja 3 berdisiplin
ii# menggunakan masa sihat melakukan aktiFiti ber2aedah
iii# membuat jadual (aktu harian
iF# menggunakan peluang hidup untuk beribadat

'# *anusia dianggap perantau semasa hidup di dunia :
i# manusia hanya hidup sementara di dunia dan perlu men4ari bekalan
yang
se4ukupnya untuk kehidupan akhirat

)# ,ekalan yang diperlukan oleh seorang muslim untuk menghadapi hari
akhirat :
i# ta<(a 3 melaksanakan segala perintah Allah
ii# ilmu
iii# amal ibadat
iF# sedekah jariah
F# anak-anak yang soleh
Fi# menjaga hubungan baik sesama manusia
+# Tiga kelebihan menyegerakan segala urusan hidup:
i# dimuliakan Allah dan 6asul
ii# segala urusan disempurnakan berkualiti
iii# memajukan masyarakat dan negara
BAHAGIAN AKIDAH
T.BKATA. +
PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN
%# man merupakan anugerah yang tidak ternilai dalam diri seseorang#
i# Apakah pengertian iman menurut istilahJ
ii# .yatakan dua 4iri orang yang bertambah imannya dari masa kesemasa
iii# ,erikan dua amalan yang boleh dilakukan untuk mendapatkan
kemanisan iman
'# Setiap orang slam hendaklah menjauhi diri daripada perbuatan syirik
i# Apakah yang dimaksudkan dengan syirik
ii# .yatakan bahagian-bahagian syirik berserta dengan 4ontohnya#
iii# Jelaskan tiga implikasi amalan syirik terhadap indiFidu
)# Ku2ur terbahagi kepada dua iaitu ku2ur hakikat dan ku2ur nikmat#
i# Takri2kan pengertian ku2ur hakikat dan ku2ur nikmat
ii# .yatakan dua 4ontoh ku2ur nikmat dan dua 4ontoh ku2ur hakikat
iii# Terangkan dua 2aktor yang mendorong berlakunya ku2ur nikmat

+# 6iddah ialah berpaling atau keluar dari slam
i# Terangkan 2aktor-2aktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi
murtad
ii# ?uraikan dua kesan perbuatan murtad terhadap indiFidu
iii# .yatakan 4ara untuk menangani orang yang murtad
iF# Jelaskan tiga hikmah hukuman bunuh yang ditetapkan oleh syarak
terhadap orang murtad
-# Di antara perkara yang boleh merosakkan iman ialah melakukan perbuatan
khura2at
i# Terangkan maksud khura2at dan 4ontohnya#
ii# .yatakan 2aktor-2aktor yang menyebabkan perbuatan khura2at masih
lagi berlaku dalam masyarakat kini#
iii# Jelaskan tiga kesan yang akan timbul sekiranya seseorang itu
mengamalkan perbuatan khura2at
iF# ?uraikan tiga langkah untuk membendung gejala khura2at ini dari
berterusan dalam masyarakat hari ini#
6# Sihir merupakan perbuatan yang merosakkan iman#
i# ,erikan maksud sihir#
ii# .yatakan akibat buruk mengamalkan perbuatan sihir#
iii# ,agaimanakah 4aranya untuk mengelakkan masyarakat daripada
mengamalkan perbuatan sihir#
/# .i2ak merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah#
i# Apakah pengertian ni2ak#
ii# .yatakan 4iri-4iri orang yang melakukan perbuatan tersebut
iii# Terangkan dua akibat perbuatan ni2ak ke atas masyarakat
DOSA-DOSA BESAR MEMBAWA KEMURKAAN ALLAH
0# Setiap mukmin mestilah menjauhi perkara yang boleh mendatangkan dosa
dan
kemurkaan Allah kepadanya#
i# .yatakan pengertian dosaJ
ii# Terangkan dua kategori dosa yang dilakukan oleh manusia
iii# .yatakan tiga 2aktor yang mendorong seseorang itu melakukan dosa
kepada Allah s ( t#
iF# Jelaskan dua perbe:aan antara dosa besar dengan dosa ke4il#
1# slam me(ajibkan seseorang itu taat dan menghormati kedua ibu bapanya#
i# ,agaimanakah 4aranya seoarang anak itu dapat berbakti kepada
kedua ibubapanya
ii# *engapakah kita disuruh berbakti" mentaati dan menghormati kedua
ibu bapa
iii# .yatakan balasan yang diperolehi oleh anak yang derhaka kepada ibu
bapa
%5# *en4uri dan merompak merupakan dua perbuatan yang keji#
i# Apakah pengertian men4uri dan merompak
ii# Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani masalah
ke4urian yang berlaku dalam masyarakat
iii#Terangkan kesan jenayah men4uri dan merompak terhadap masyarakat
%%# *emakan riba merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah s ( t
i# Apakah yang dimaksudkan dengan riba J
ii# .yatakan dua jenis riba
iii#Terangkan dua 4ara untuk menangani perbuatan riba#
iF#?uraikan hikmat Allah mengharamkan perbuatan tersebut#
%'# *emakan harta anak yatim umpama menelan api neraka kedalam perut#
i# Apakah maksud anak yatimJ#
ii# *engapakah memakan harta anak yatim merupakan dosa besar
iii#Terangkan dua langkah membela anak yatim
iF#.yatakan ' sebab slam menyuruh umatnya melaksanakan
tanggungja(ab
terhadap anak yatim
F# ,ilakah seorang anak yatim itu dibenar menguruskan sendiri hartanya#
%)#*elarikan diri dari medan perang merupakan salah satu dosa besar#
i# .yatakan maksud lari dari medan perang
ii# .yatakan tiga 2aktor yang menyebabkan seseorang itu sanggup lari
dari medan perang
iii# Terangkan implikasi yang bakal timbul akibat perbuatan lari dari medan
perang
%+#slam melarang keras perbuatan mengumpat dan men2itnah#
i# Apakah pengertian mengumpat dan men2itnah#
ii# Terangkan sebab-sebab yang mendorong berlakunya perbuatan
mengumpat dan men2itnah#
iii# Jelaskan implikasi yang timbul akibat perbuatan mengumpat dan
men2itnah
%-#*eminum arak merupakan perbuatan keji dan menjadi amalan syaitan#
i# .yatakan de2inisi arak J
ii# .yatakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas peminum
arak
iii# Terangkan syarat-syarat yang membolehkan seseorang peminum arak
itu dihukum sebat
iF# Terangkan tiga kesan perbuatan meminum arak ke atas indiFidu
F# Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk membenteras
gejala minum arak
%6#Dadah merupakan musuh utama negara
i# Apakah yang dimaksudkan dengan menagih dadah
ii# Terangkan ) 2aktor yang mendorong golongan remaja terjebak dalam
gejala penagihan dadah
iii# .yatakan kesan akibat gejala penagihan dadah #
%/#$erbuatan :ina merupakan perlakuan keji yang boleh merosakkan keturunan
i# Terangkan pengertian :ina dari segi istilah syarak#
ii# .yatakan 2aktor-2aktor yang mendorong seseorang itu melakukan
perbuatan keji tersebut
iii#Apakah bentuk hukuman yang ditetapkan oleh syarak bagi mereka yang
sabit
melakukan perbuatan :ina#
iF#Terangkan akibat yang akan timbul hasil perbuatan :ina
%0#*enuduh :ina (<a:a2! boleh menjatuhkan maruah dan menyebabkan tekanan
ji(a
kepada tertuduh#
i# .yatakan pengertian ;a:a2J
ii#Terangkan hukuman yang ditetapkan oleh slam kepada indiFidu yang
membuat
tuduhan palsu#
%1#Ei(at dan musaha<ah merupakan perbuatan yang keji#
i# Dengan memberi pengertian" be:akan antara li(at dan musaha<ah
ii# .yatakan tiga 2a4tor pendorong berlakunya gejala yang tidak bermoral
ini#
iii# Terangkan akibat buruk yang timbul daripada gejala li(at dan
musaha<ah#
'5#*embunuh diri adalah haram di sisi slam#
i# Terangkan maksud membunuh diri#
ii# Apakah pun4a yang menyebabkan seseorang itu sanggup membunuh
diri
iii#?uraikan tiga 4ara untuk menangani masalah membunuh diri#
TUNTUTAN TAUBAT
'%#Allah s#(#t sentiasa menerima taubat hamba-hamba.ya yang berhenti
melakukan
dosa#
i# .yatakan pengertian taubat
ii# Terangkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi agar taubat yang
dilakukan akan diterima oleh Allah s#(#t#
iii# Senaraikan dua amalan yang perlu dilaksanakan bagi mengukuhkan
amalan taubat kita#
iF# ?uraikan tiga hikmat kita disuruh bertaubat apabila melakukan dosa#
TINGKATAN 5
IMAN MUTIARA HIDUP
''#man seseorang itu boleh meningkat dan berkurang#
i# Apakah maksud iman menurut istilah syarak
ii# Jelaskan maksud kemanisan iman
iii# Kemukakan tiga 4ara bagi peningkatan iman#
iF# Terangkan tiga perkara yang dirasai oleh orang yang beriman setelah
ia
mendapat kemanisan iman#
')#Jelaskan 2aedah yang diperolehi oleh indiFidu yang mendapat kemanisan
iman
dalam hidupnya#
AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
'+#Ahli Sunnah Galjamaah mun4ul selepas berlaku perpe4ahan dikalangan
umat slam
yang dikenali dengan al-2itnah al-<ubra
i# Apakah yang dimaksudkan dengan golongan Ahli Sunnah (al
Jamaah
ii# .yatakan nama-nama lain Ahli sunnah (al jamaah
iii# Senaraikan prinsip-prinsip a<idah Ahlul sunnah (al jamaah
iF# Terangkan tiga sebab mengapa kita (ajib berpegang dengan a<idah
Ahli Sunnah (al jamaah
F# .yatakan 4adangan anda untuk memelihara diri daripada 2ahaman
yang ber4anggah dengan a<idah ahli sunnah (al jamaah
Fi# ?uraikan maksud bagi istilah-istilah berikut:
- *usyrik
- *una2ik
- Aasik
- *urtad
- *ulhid
- Ka2ir
'-#Jelaskan pandangan Ahli Sunnnah Gal Jamaah terhadap perkara berikut:
- *elihat Allah
- Al-;uran bukan makhluk
'6#Siapakah yang dimaksudkan dengan golongan kha(arij
'/#?uraikan berkenaan tiga golongan syiah
'0#Terangkan dua pegangan golongan yang berma:hab kan kha(arij#

AJARAN SESAT
'1#Setiap orang slam (ajib mendalami ilmu agama agar tidak terpengaruh
dengan
ajaran Dajaran sesat#
i# Apakah yang anda 2aham mengenai ajaran sesat
ii#Terangkan tiga 4iri utama ajaran sesat
iii# Jelaskan dua akibat ajaran sesat terhadap sesebuah negara
iF# Senaraikan tiga ajaran sesat yang terdapat di *alaysia
F# .yatakan dua perbe:aan antara ajaran slam yang sebenar dengan
ajaran sesat
Fi# Apakah akibat jika seseorang itu terpengaruh dengan ajaran sesat
Fii# Kemukakan dua langkah yang se(ajarnya dilakukan bagi menangani
ajaran D
ajaran sesat di *alaysia
Fiii#Terangkan latar belakang kumpulan taslim
- Senaraikan tiga 4iri kesesatan mereka#
SK@*A JAGA$A.
PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN
(%! man merupakan anugerah yang tidak ternilai dalam diri seseorang#
i# Apakah pengertian iman menurut istilahJ
Kberikrar dengan lidah" membenarkan dalam hati dan mengamalkan
dengan
anggota badan apa yang diba(a oleh 6asulullah s#a#(
ii# .yatakan dua 4iri orang yang bertambah imannya dari masa kesemasa
K sentiasa mendalami ilmu pengetahuan tentang Allah dan rasul.ya
K isti<amah melaksanakan ibadat sunat
K mela:imi ber:ikir
iii# ,erikan dua amalan yang boleh dilakukan untuk mendapatkan kemanisan
iman
K 4intakan Allah dan 6asul melebihi segalanya
K kasih mengasihi sesama manusia kerana Allah
K ben4i kepada keku2uran
('! Setiap orang slam hendaklah menjauhi diri daripada perbuatan syirik
i# Apakah yang dimaksudkan dengan syirik
Kmenyekutukan Allah dengan sesuatu pada :at" si2at dan a2>al .ya
ii# .yatakan bahagian-bahagian syirik berserta dengan 4ontohnya
K Jali 4ontoh menyembah berhala dan patung
K Kha2i 4ontoh riak" ujub" takbur
iii# Jelaskan tiga implikasi amalan syirik terhadap indiFidu
K rosak a<idah 3 membatalkan iman
K dosa besar
K diben4i masyarakat
K sukar menerima pandangan orang lain
()! Ku2ur terbahagi kepada dua iaitu ku2ur hakikat dan ku2ur nikmat#
i# Takri2kan pengertian ku2ur hakikat dan ku2ur nikmat
K ku2ur hakikat D ingkar kepada rukun man dan menolak syariat
K mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat
ii# .yatakan dua 4ontoh ku2ur nikmat dan dua 4ontoh ku2ur hakikat
4ontoh ku2ur hakikat Dtidak per4aya balasan di akhirat " tolak hokum dalam
al-;uran
K 4ontoh ku2ur nikmat D guna nikmat kejalan maksiat " enggan keluar :akat
iii# Terangkan dua 2aktor yang mendorong berlakunya ku2ur nikmat
K pegangan agama lemah
K terpengaruh dengan ha(a na2su
K kesempitan hidup
K terpengaruh dengan kesenangan dunia#
(+! 6iddah ialah berpaling atau keluar dari slam
i# Terangkan 2aktor-2aktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad
K lemah pegangan agamanya
K jahil tentang a<idah dan hokum slam
K terpengaruh dengan ta(aran kebendaan
ii# ?uraikan dua kesan perbuatan murtad terhadap indiFidu
K hubungan suami ter2asakh
K haram menerima harta pusaka daripada (aris yang beragama slam
K haram dikebumikan di perkuburan slam
iii# .yatakan 4ara untuk menangani orang yang murtad
K beri nasihat supaya bertaubat
K beri perlindungan atau bantuan jika dia seorang mualla2
K pemerintah hendaklah menguatkuasakan hukum berdasarkan hukuman
syarak
iF# Jelaskan tiga hikmah hukuman bunuh yang ditetapkan oleh syarak
terhadap orang murtad
K amaran agama slam tidak boleh dipermainkan
K elak dari perbuatan men4emarkan kesu4ian slam
K hindar masyarakat berpe4ah dab huru-hara
(-! Di antara perkara yang boleh merosakkan iman ialah melakukan
perbuatan khura2at
i# Terangkan maksud khura2at dan 4ontohnya
Kkeper4ayaan dan perbuatan karut yang dianggap ada hubungkait dengan
agama
slam sedangkan hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan
syariat
ii# .yatakan 2aktor-2aktor yang menyebabkan perbuatan khura2at masih lagi
berlaku dalam masyarakat kini#
K iman kurang mantap
K terpengaruh dengan masyarakat yang mengamalkan perkara khura2at
K ada tempat pemujaan
K sikap kurang prihatin masyarakat terhadap amalan khura2at
iii# Jelaskan tiga kesan yang akan timbul sekiranya seseorang itu
mengamalkan perbuatan khura2at
K menyebabkan syirik dan batal iman
K menyebabkan akal ber2ikir se4ara lojik
K memba:ir masa" tenaga dan harta
iF# ?uraikan tiga langkah untuk membendung gejala khura2at ini dari
berterusan dalam masyarakat hari ini#
K giatkan usaha dak(ah dan penyebaran ke2ahaman slam
K kuatkuasakan undang-undang yang tegas terhadap mereka yang terlibat
K a(asi tempat pemujaan
K sebarkan risalah keburukan amalan khura2at
(6! Sihir merupakan perbuatan yang merosakkan iman#
i# ,erikan maksud sihir
- ilmu yang berkaitan perbuatan se4ara halus melalui pertolongan syaitan
ii# ,agaimanakah 4aranya untuk mengelakkan masyarakat daripada
mengamalkan perbuatan sihir#
K rosak a<idah3batal iman
K masyarakat berpe4ah belah
K hilang pergantungan kepada Allah
iii .yatakan akibat buruk mengamalkan perbuatan sihir#
K menanamkan ke2ahaman agama yang mendalam kepada masyarakat
K sentiasa menga(al diri daripada mempelajari dan mengamalkan sihir
K sentiasa memba4a al-<uran dan beribadat dengan ikhlas
(/! .i2ak merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah
i# Apakah pengertian ni2akJ#
ni2ak ialah berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap ku2ur
dan memusuhi slam
ii# .yatakan 4iri-4iri orang yang melakukan perbuatan tersebut
K berdusta apabila ber4akap
K khianat apabila diberi amanah
K mungkir apabila berjanji
K melampaui batas apabila bertengkar
iii# Terangkan dua akibat perbuatan ni2ak ke atas masyarakat
K hilang sikap per4ayai memper4ayai
K melemahkan perpaduan umat slam
K menghan4urkan kekuatan umat slam
DOSA-DOSA BESAR MEMBAWA KEMURKAAN ALLAH
(0! Setiap mukmin mestilah menjauhi perkara yang boleh mendatangkan dosa
dan
kemurkaan Allah kepadanya#
i .yatakan pengertian dosaJ
balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan
suruhan.ya
ii Terangkan dua kategori dosa yang dilakukan oleh manusia
KDosa ,esar- kesalahan yg ditentukan hukuman tertentu didunia dan
amaran a:ab
di akhirat
KDosa ke4il- kesalahan yg tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di
dunia atau
amaran a:ab di akhirat
iii# .yatakan tiga 2aktor yang mendorong seseorang itu melakukan dosa
kepada Allah s ( t#
K terpengaruh dengan ka(an yang jahat
K ingin hidup bebas tanpa batasan agama
K memandang ringan dengan peringatan a:ab di akhirat
iF# Jelaskan dua perbe:aan antara dosa besar dengan dosa ke4il#
K Dosa besar K Dosa ke4il
- ada hukuman tertentu didunia - tiada hukuman yang
ditentukan
- hanya terhapus dengan taubat nasuha - gugur dengan (uduk " taubat
(1! slam me(ajibkan seseorang itu taat dan menghormati kedua ibu bapanya#
i# ,agaimanakah 4aranya seoarang anak itu dapat berbakti kepada kedua
ibubapanya
K jaga mereka sebaiknya terutama apabila mereka tua
K sentiasa menjaga kebajikan mereka
K sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka
ii# *engapakah kita disuruh berbakti" mentaati dan menghormati kedua ibu
bapa
K kerana mereka yang melahir dan membesarkan kita
K sentiasa mengorbankan kepentingan diri demi anak-anak
iii# .yatakan balasan yang diperolehi oleh anak yang derhaka kepada ibu
bapa
K berdosa besar
K mendapat kemurkaan Allah
K hilang keberkatan hidup di atas muka bumi
(%5! *en4uri dan merompak merupakan dua perbuatan yang keji#
i# Apakah pengertian men4uri dan merompak
K men4uri D mengambil hak orang lain se4ara sembunyi yang disimpan di
tempat
simpanannya tanpa i:in
Kmerompak- mengambil hak orang lain se4ara kekerasan yang disimpan
ditempat
simpanannya tanpa i:in
ii# Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani masalah
ke4urian yang berlaku dalam masyarakat
K semai ke2ahaman agama yang mantap
K menguatkuasakan undang-undang syariat
K kerjasama dan keprihatinan masyarakat dalam membenteras jenayah
iii# Terangkan kesan jenayah men4uri dan merompak terhadap masyarakat
K masyarakat berasa tidak tenteram
K kegiatan seharian terganggu
K ekonomi sesebuah masyarakat mundur
(%%! *emakan riba merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah s ( t
i# Apakah yang dimaksudkan dengan riba J
Kriba 2aedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman" hutang"
pertukaran makanan yang sejenis termasuk mata (ang
ii# .yatakan dua jenis riba
K riba al-2adl
K riba an-nasi>ah
iii# Terangkan dua 4ara untuk menangani perbuatan riba
K melaksanakan system ekonomi yang berlandaskan slam
K beri penjelasan kpd masyarakat tentang kesan buruk amalan riba
K hapus system lama dang anti dengan system slam
iF# ?uraikan hikmat Allah mengharamkan perbuatan tersebut
K membenteras ke:aliman dan penindasan sesama manusia
K me(ujudkan kestabilan ekonomi masyarakat
K galakkan semangat tolong menolong sesama manusia
(%'! *emakan harta anak yatim umpama menelan api neraka kedalam perut#
i# Apakah maksud anak yatimJ#
K kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh
ii# *engapakah memakan harta anak yatim merupakan dosa besar
K akan menyebabkan mereka kehilangan pun4a pendapatan apabila
de(asa
K akan menjadikan anak yatim tersebut hidup terbiar dan melarat
K men4abuli hak anak yatim sebagai pe(aris harta
iii# Terangkan dua langkah membela anak yatim
K menjaga kepeluan asas mereka spt makan"minum dsb
K memberi bantuan dalam bidang pelajaran
K jaga keselamatan diri mereka
iF# .yatakan ' sebab slam menyuruh umatnya melaksanakan
tanggungja(ab terhadap anak yatim
K kerana mereka tiada tempat bergantung
K supaya tidak (ujud kanak-kanak terbiar
K untuk melahirkan masyarakat penyayang
F# ,ilakah seorang anak yatim itu dibenar menguruskan sendiri hartanya#
K apabila mereka men4apai umur baligh dan mampu menguruskan sendiri
hartanya
(%)! *elarikan diri dari medan perang merupakan salah satu dosa besar#
i# .yatakan maksud lari dari medan perang
Kseseorang yang meninggalkan medan perang ketika sedang menentang
musuh
Allah s#(#t
ii# .yatakan tiga 2aktor yang menyebabkan seseorang itu sanggup lari dari
medan perang
K takut berhadapan dengan risiko spt 4edera
K gerun dengan kekuatan musuh
K keimanan dan keyakinan yang tidak teguh terhadap pertolongan Allah
K lebih men4intai dunia berbanding akhirat
iii# Terangkan implikasi yang bakal timbul akibat perbuatan lari dari medan
perang
K dipandang hina oleh masyarakat
K umat slam akan ditindas
K merendahkan martabat agama dan umat slam
(%+! slam melarang keras perbuatan mengumpat dan men2itnah
i# Apakah pengertian mengumpat dan men2itnah
K mengumpat D mengata atau men4eritakan keburukan seseorang di masa
ketiadaannya serta boleh menimbulkan kemarahan apabila dilakukan
dihadapannya
K mem2itnah D melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti
ii# Terangkan sebab-sebab yang mendorong berlakunya perbuatan
mengumpat dan men2itnah#
K ingin melihat orang lain menderita
K takut persaingan hidup
K tidak mahu mengakui kelebihan orang lain
K irihati terhadap kelebihan yang ada pada orang lain
iii# Jelaskan implikasi yang timbul akibat perbuatan mengumpat dan
men2itnah
K berlaku permusuhan dan huru hara
K masyarakat slam akan sentiasa mundur
K putus silatulrahmi dan menghalang perpaduan
(%-! *eminum arak merupakan perbuatan keji dan menjadi amalan syaitan#
i# .yatakan de2inisi arak J
Kminuman yang memabukkan diperbuat daripada perahan buah-buahan
yang diperam
ii# .yatakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas peminum
arak
Kdisebat sebanyak +5 kali sebatan
iii# Terangkan syarat-syarat yang membolehkan seseorang peminum arak itu
dihukum sebat
K peminum arak seorang yang sempurna akal
K tidak dipaksa
K mengetahui yang diminumnya itu arak
iF# Terangkan tiga kesan perbuatan meminum arak ke atas indiFidu
K memba:ir harta" masa dan tenaga
K menjatuhkan maruah diri dan keluarga
K lalai dari mengingati dan menunaikan perintah Allah
K terdedah kepada kegiatan jenayah spt pergaduhan
F# Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk membenteras
gejala minum arak
K memberi kesedaran tentang bahaya arak
K menagdakan kempen bahaya arak
K mengambil tindakan yang tegas terhadap sesiapa yang melakukan
kesalahan
yang berkaitan dengan arak
(%6! Dadah merupakan musuh utama negara
i# Apakah yang dimaksudkan dengan menagih dadah
K sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya 2akir
ii# Terangkan ) 2aktor yang mendorong golongan remaja terjebak dalam
gejala penagihan dadah
K kurang perhatian dan didikan daripada ibubapa
K terpengaruh dengan rakan-rakan yang menagih dadah
K ingin menghilangkan tekanan yang menguasai ji(a
K kurang didikan agama
iii# .yatakan kesan akibat gejala penagihan dadah
K mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan
K menghilangkan ke(arasan ber2ikir dan keupayaan diri
K masyarakat menjadi mundur
K berlaku keka4auan dalam masyarakat
(%/! $erbuatan :ina merupakan perlakuan keji yang boleh merosakkan
keturunan
i Terangkan pengertian :ina dari segi istilah syarak#
K persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah
ii# .yatakan 2aktor-2aktor yang mendorong seseorang itu melakukan
perbuatan keji tersebut
K kurang $endidikan slam
K lemah iman dan penghayatan slam
K mengunjungi tempat-tempat maksiat
K memba4a dan menonton bahan lu4ah
iii# Apakah bentuk hukuman yang ditetapkan oleh syarak bagi mereka yang
sabit
melakukan perbuatan :ina
K $en:ina yang telah berkah(in (muhsan!- direjam dengan batu hingga
mati
K $en:ina yang belum berkah(in (ghairul muhsan!- disebat %55 kali
sebatan
iF# Terangkan akibat yang akan timbul hasil perbuatan :ina
K merendahkan maruah diri dan keluarga
K mendapat kemurkaan Allah dan mengundang bala
K meruntuhkan institusi keluarga
K melahirkan generasi keluarga yang tidak jelas nasabnya
(%0! *enuduh :ina (<a:a2! boleh menjatuhkan maruah dan menyebabkan
tekanan ji(a
kepada tertuduh#
i# .yatakan pengertian ;a:a2J
K menuduh seseorang yang baik melakukan :ina tanpa empat orang saksi
lelaki
yang adil
ii# Terangkan hukuman yang ditetapkan oleh slam kepada indiFidu yang
membuat tuduhan palsu#
K disebat 05 kali sebatan
(%1! Ei(at dan musaha<ah merupakan perbuatan yang keji#
i# Dengan memberi pengertian" be:akan antara li(at dan musaha<ah
K li(at D hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki
K musaha<ah D hubungan jenis antara perempuan dengan perempuan
ii .yatakan tiga 2a4tor pendorong berlakunya gejala yang tidak bermoral ini
K terpengaruh dengan budaya liar
K tidak sanggup memikul tanggungja(ab suami atau isteri
K memba4a dan melihat bahan-bahan lu4ah
K tiada undang yang tegas menyekatnya
iii Terangkan akibat buruk yang timbul daripada gejala li(at dan musaha<ah#
K meruntuhkan institusi perkah(inan
K menghidapi pelbagai penyakit 2i:ikal dan mental
K mendapat balasan a:ab didunia dan di akhirat
K di pandang hina oleh bangsa dan agama lain
('5! *embunuh diri adalah haram di sisi slam
i Terangkan maksud membunuh diri
K melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri
ii Apakah pun4a yang menyebabkan seseorang itu sanggup membunuh diri
K putus asa dengan rahmat Allah
K tidak meyakini kehidupan hari Akhirat
K menganggap dengan membunuh diri menamatkan penderitaan
K tidak sanggup menghadapi kegagalan
iii ?uraikan tiga 4ara untuk menangani masalah membunuh diri
K hendaklah yakin dengan rahmat Allah
K berusaha memajukan diri mengikut lunas-lunas yang betul
K mengatur strategi hidup berpandukan al-;uran" as-sunnah dan akal yang
(aras
K mengingati baha(a dunia adalah tempat sementara
TUNTUTAN TAUBAT
('%! Allah s#(#t sentiasa menerima taubat hamba-hamba.ya yang berhenti
melakukan
dosa
i .yatakan pengertian taubat
K kembali semula taat kepada Allah s ( t setelah menyesal melanggar
perintah
Allah atau larangan.ya
ii Terangkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi agar taubat yang dilakukan
akan diterima oleh Allah s#(#t#
K menyesal terhadap maksiat yang dilakukan
K berhenti melakukan maksiat dengan segera
K bera:am tidak akan mengulangi nya lagi
K berteru terang memohon maa2 jika berkaitan dengan hak orang lain
iii Senaraikan dua amalan yang perlu dilaksanakan bagi mengukuhkan
amalan taubat kita#
K selalu beristigh2ar dalam kehidupan seharian
K sentiasa menunaikan solat taubat
K mela:imi melakukan amalan-amalan sunat
iF ?uraikan tiga hikmat kita disuruh bertaubat apabila melakukan dosa
K dapat keampunan daripada Allah
K akan memperolehi ketenangan ji(a dan perasaan
K akan dikasihi oleh Allah s ( t
IMAN MUTIARA HIDUP
''#man seseorang itu boleh meningkat dan berkurang#
i- Apakah maksud iman menurut istilah syarak
Kberikrar dengan lidah" membenarkan dalam hati serta mengamalkan
dengan
anggota apa yang disampaikan oleh 6asulullah s#a#(
ii- Jelaskan maksud kemanisan iman
KKemanisan man bermaksud-merasa gembira dalam melakukan ibadat"
sanggup
menanggung kepayahan demi mendapat keredhaan#
iii-Kemukakan tiga 4ara bagi peningkatan iman
K mempunyai ilmu pengetahuan tentang Allah dan rasulnya
K banyak melakukan ibadat sunat
K mela:imi ber:ikir kepada Allah
K sentiasa melihat dan ber2ikir tentang kebesaran 4iptaan Allah
iF- Terangkan tiga perkara yang dirasai oleh orang yang beriman setelah ia
mendapat kemanisan iman
K 4inta kepada Allah dan 6asul lebih daripada segalanya
K kasih sayang sesama manusia kerana Allah
K ben4i kepada keku2uran seperti ben4i di4ampakkan ke neraka

')#Jelaskan 2aedah yang diperolehi oleh indiFidu yang mendapat kemanisan
iman
dalam hidupnya#
K men4apai kesempurnaan ibadat
K dikasihi Allah s#(#t
K dihormati oleh masyarakat
K dijauhi dari tipu daya syaitan

PEGANGAN AHLI SUNNAH WALJAMAAH
'+#Ahli Sunnah Galjamaah mun4ul selepas berlaku perpe4ahan dikalangan
umat slam
yang dikenali dengan al-2itnah al-<ubra

i# Apakah yang dimaksudkan dengan golongan Ahli Sunnah (al Jamaah
KKumpulan yang berpegang dengan al-;uran" Sunnah 6asulullah s#a#("
perkara
yang diba(a oleh para sahabat serta menentang perkara bidaah
ii# .yatakan nama-nama lain Ahli sunnah (al jamaah
K Ahli Sunnah
K Al-Jamaah
K al-Sala2 al-Soleh
K ahlul ?adis
iii# Senaraikan prinsip-prinsip a<idah Ahlul sunnah (al jamaah
K berpegang teguh kepada al-;uran dan sunnah
K berpegang dengan prinsip al-sala2 al-soleh
K tidak men4ela3mengka2ir mereka yang tidak sealiran
K tidak menghukum ke4uali ada bukti
iF# Terangkan tiga sebab mengapa kita (ajib berpegang dengan a<idah Ahli
Sunnah
(al jamaah
K tidak akan sesat
K amalan akan diterima oleh Allah
K kehidupan akan diberkati dan diredhai oleh Allah

F# .yatakan 4adangan anda untuk memelihara diri daripada 2ahaman yang
ber4anggah dengan a<idah ahli sunnah (al jamaah
K mempelajari dan menuntut ilmu tentang asas-asas a<idah ahli sunnah
K belajar daripada guru yang diiktira2 keilmuannya
K sentiasa berdoa kepada Allah
K tidak bergaul dengan mereka yang mengamalkan ajaran sesat
K sentiasa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan.ya
Fi# ?uraikan maksud bagi istilah-istilah berikut
K musyrik- orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu pada Lat"
Si2at dan
a2>al .ya
K muna2ik- orang yang berpura-pura beriman kepada Allah sedangkn
hakikatnya
ku2ur dan memusuhi slam
K Aasik- orang yang melakukan dosa besar atau berterusan melakukan
dosa ke4il
K murtad D orang yang berpaling" atau keluar daripada slam samada
ikti<ad"
perkataan atau perbuatan
K mulhid- orang yang tidak beragama (atheis!
K ka2ir- ingkar dengan salah satu prinsip akidah yang dijelaskan dalam al-
<uran
dan sunnah
'-#Jelaskan pandangan Ahli Sunnnah Gal Jamaah terhadap perkara berikut:
-*elihat Allah
K dapat melihat Allah di syurga nanti
-Al-;uran bukan makhluk
K al-;uran ialah kalam Allah yang bersi2at <adim
'6# Siapakah yang dimaksudkan dengan golongan kha(arij
Kkha(arij- kumpulan penyokong saidina Ali yang berjuan menentang
*ua(iyah
'/# ?uraikan berkenaan tiga golongan syiah
K syiah mamiah D iktikad ja(atan imam hanya layak untuk ahlul bait
(keluarga
rasulullah!
K syiah :aidiyah- mengambil sempena nama pengasasnya" :aid bin ali
:ainal
abidin#
K syiah batiniah- al-;uran punyai makna :ahir dan batin dimana mereka
sahaja
yang 2aham
'0# Terangkan dua pegangan golongan yang berma:hab kan kha(arij
K pelaku dosa besar adalah ka2ir
K menghalalkan darah umat slam yang berbe:a iktikad dengan mereka
AJARAN SESAT
('1! Setiap orang slam (ajib mendalami ilmu agama agar tidak terpengaruh
dengan
ajaran Dajaran sesat
i Apakah yang anda 2aham mengenai ajaran sesat
-ajaran atau amalan yang didak(a sebagai ajaran slam" hakikatnya ia
ber4anggah
dengan ajaran al-;uran dan as-sunnah
ii Terangkan tiga 4iri utama ajaran sesat
K mende(a-de(akan pemimpin
K mengubah prinsip asas a<idah slam
K men4emarkan a<idah slam
K mengubah 4ara dan bentuk ibadat
iii Jelaskan dua akibat ajaran sesat terhadap sesebuah negara
K ekonomi negara akan terjejas dan mundur
K keselamatan negara tidak stabil" berlaku keganasan
K membuang masa" tenaga dan (ang ringgit
iF Senaraikan tiga ajaran sesat yang terdapat di *alaysia
K taslim
K <adiani
K kumpulan anti hadis
F .yatakan dua perbe:aan antara ajaran slam yang sebenar dengan ajaran
sesat
K ajaran slam Kajaran sesat
- berlandaskan al-;uran dan sunnah - tidak berlandaskan <uran M
sunnah
- tidak mende(akan pemimpin - berlaku pende(aan
pemimpin
Fi Apakah akibat jika seseorang itu terpengaruh dengan ajaran sesat
K a<idah akan terpesong
K minda tertutup
K membuang masa" tenaga dan harta
K kehidupan tidak stabil
Fii Kemukakan dua langkah yang se(ajarnya dilakukan bagi menangani
ajaran D
ajaran sesat di *alaysia
K lengkapkan diri dengan ke2ahaman slam sebenar
K dedahkan ajaran slam kepada masyarakat
K kerjasama dan penguatkuasaan undang-undang
K pemulihan akidah bagi mereka yang terbabit
Fiii Terangkan latar belakang kumpulan taslim
K diasaskan oleh ?aji *uhammad matahari pada tahun %0/5an di
kampong
seronok $#$inang# Ajarannya menyamai syiah smailiah ,atiniah
Senaraikan tiga 4iri kesesatan mereka#
K alam bersi2at <adim
K ta2sir ayat <uran ikut na2su
K amal nikah batin
K solat se4ara niat sahaja
IBADAT T.BKATA. +

TAJUK: ?AJ
%# Apakah pengertian haji dan umrah#
'# Apakah hokum mengerjakan haji dan Umrah#
)# Apakah pengertian upah ?aji#
+# Jelaskan sebab-sebab yang mengharuskan upah haji#
-# Jelaskan hikmat mensyariatkan upah haji#
6# .yatakan DUA 2aedah haji kepada:
i-Diri sendiri
ii-masyarakat
/# .yatakan hikmah haji kepada umat slam
0# ,agaimanakah 4ara untuk mempertingkatkan kesedaran umat slam agar
menyegerakan ibadat haji#
1# badat haji ialah amalan yang melibatkan spiritual"2i:ikal"mental dan
material#,in4angkan#
%5# badat haji dapat menguji kesabaran seseorang#
,erikan hujah anda untuk menjelaskan pernyataan di atas:
%%# Jelaskan syarat-syarat yang me(ajibkan seseorang itu menunaikan ibadat
haji#
%'# Apakah maksud stita>ah#
%)# .yatakan rukun haji dan umrah satu persatu
%+# Jelaskan ) perbe:aan antara ibadat haji dan umrah
%-# Jelaskan perkara-perkara (ajib haji#
%6# Jelaskan perkara-perkara (ajib umrah#
%/# *engapakah jemaah haji (ajib mematuhi segala larangan yang diadakan
ketika
ihram#
%0# Senaraikan - daripada perkara yang dilarang semasa ihram#
%1# .yatakan ) daripada perkara sunat haji
'5# Jelaskan pengertrian haji 2rad"Tamatuk dan ;iran#
'%# .yatakan kelebihan dan kekurangan bagi ketiga-tiga jenis haji tersebut#
''# Apakah maksud Dam#
')# .yatakan jenis-jenis Dam#
'+# .yatakan jenis-jenis dam dan denda yang dikenakan bagi kesalahan berikut8
a!tidak (uku2 di Ara2ah
b!memakai bau-bauan pada pakaian dan badan
'-# .yatakan maksud Tahalul#
'6# ,agaimanakah seseorang itu dikira mendapat Tahalul a(al
'/# Apakah perkara-perkara yang dilarang semasa Tahalul a(al
'0# .yatakan maksud .a2ar#
'1# Jelaskan syarat-syarat na2ar a(al
)5# Apakah yang dimaksudkan dengan (uku2#
)%# Apakah amalan yang sunat dilakukan ketika (uku2 di Ara2ah
)'# .yatakan pengertian ta(a2 dan jenis-jenisnya#
))# Terangkan syarat-syarat ta(a2
)+# .yatakan pengertian sae
)-# Terangkan syarat-syarat sah sae
)6# .yatakan ' hikmat sae
)/# .yatakan de2inisi ber4ukur
)0# Jelaskan hikmat ber4ukur
)1# i-Apakah pengertian mi<at
ii-.yatakan ,ahagian mi<at
+5# Senaraikan *i<at makani bagi ibadat haji dan umrah#
+%# Terangkan hikmat ditentukan mi<at
+'# i-,ilakah (aktu untuk melontar bagi ketiga-tiga jamrah
ii-.yatakan ' syarat melontar
iii-Terangkan hikmat melontar
SEMBELIHAN
%# i-Apakah maksud sembelihan
ii-nyatakan hukum sembelihan
'# Senaraikan rukun dan syarat sah sembelihan#
)# .yatakan ' bahagian yang haram dimakan daripada binatang sembelihan
+# Jelaskan hikmat sembelih menggunakan pisau yang tajam
-# Senaraikan perkara-perkara sunat dan makruh semasa sembelihan
KORBAN DAN AQIQAH
%# i-.yatakan pengertian korban
ii-Apakah hukum melakukan korban
'# i-Senaraikan binatang yang sah dijadikan korban dan umurnya#
ii-Terangkan 4ara pembahagian daging korban
iii-Jelaskan ) syarat sah korban
)# Jelaskan ' hikmat ibadat korban terhadap indiFidu
AQIQAH
%# i-.yatakan pengertian a<i<ah
ii-,ilakah (aktu melakukan a<i<ah
iii-terangkan ) syarat-syarat sah a<i<ah
'# .yatakan 4ara penyelenggaraan daging a<i<ah#
JUAL BELI DAN SEWA
%# i-Jelaskan maksud jual beli menurut slam
ii-.yatakan + rukun jual beli
iii-Terangkan ' jenis jual beli yang dilarang tetapi sah
'# *engapakah slam melarang sesuatu perniagaan haram#
)# Apakah akibat sekiranya seseorang menjalankan jual beli yang tidak
mengikut syariat
slam#
+# i-.yatakan maksud se(a
ii-Senaraikan jenis-jenis se(aan
iii-.yatakan rukun se(aan
-# Jelaskan ) syarat sah se(aan
6# Jelaskan ) sebab sesuatu kontrak se(aan menjadi batal
GADAIAN DAN SYARIKAT
%# .yatakan maksud dari segi bahasa dan istilah#
'# Jelaskan rukun gadaian dan syarat sah gadaian
)# ?uraikan perkara yang membatalkan gadaian#
+# Terangkan ' perbe:aan antara gadaian slam dengan gadaian konFensional#

SYARIKAT
%# i-Jelaskan maksud syarikat menurut syarak#
ii-Jelaskan hikmah diharuskan syarikat
'# Senaraikan jenis-jenis syarikat#
)# i-Jelaskan rukun syarikat
ii-Jelaskan perkara yang membatalkan syarikat#

HUTANG,INSURAN DAN SAHAM
%# .yatakan $engertian
-?utang
-nsuran
-Saham
'# Senaraikan rukun hutang
)# Jelaskan syarat untuk menjadi saksi dalam urusan hutang piutang#
+# ,agaimanakah 4ara untuk melaksanakan urusan hutang piutang#
-# ,e:akan antara hutang dengan riba#
6# .yatakan hikmah diharuskan berhutang#
/# i-nyatakan jenis-jenis insuran
ii-?uraikan prinsip insuran
0# Terangkan konsep insuran dari aspek:
-Tabarruk
-*udharabah
-Ta>a(un
1# $erniagaan insuran hendaklah dielakkan daripada tiga unsur#
Apakah unsur-unsur tersebut#
%5# i-.yatakan hukum saham menurut syarak#
ii-Jelaskan perbe:aan antara saham dengan simpanan#
%%# .yatakan ) 4iri pelaburan saham yang diyakini halal#
ISI TEMPAT KOSONG
%# Salah satu rukun haji yang tidak terdapat dalam rukun umrah ialah
NNNNN##
'# ?aji NNNNNNN# *engerjakan haji dan umrah se4ara serentak dengan
berniat
ihram kedua-duanya sekali#
) #NNNNNNNNN ialah tempat pertemuan semula antara .abi Adam a#s#
dengan
isterinya ?a(a semenjak berpisah#
+# Ta(a2 yang (ajib ditunaikan oleh orang yang hendak meninggalkan *ekah
dinamakan ta(a2 NNNNNNNN##
-# *engelilingi ka>bah sebanyak tujuh kali dengan niat beribadat kepada Allah
dinamakan NNNNNNNN##
6# Laki membayar denda dengan menyembelih seekor kambing kerana beliau
memakai
minyak (angi semasa dalam ihram#Dam tersebut dinamakan NNNNNN
/# *i<at :amani bagi ibadat haji bermula dari % sya(al hingga NNNNNNN#
0# *enggunakan alat sembelihan yang NNNNNNNN adalah makruh#
1# Dua jenis urat yang (ajib dipotong ketika melakukan sembelihan ialah urat
mari> dan
NNNNNNNNN##
%5# ,inatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tidak mengikut syarak
dinamakan NNNNNNNN#
%%# Salah satu daripada syarat sah sembelihan ialah binatang tersebut mestilah
halal dan
NNNNNNN ketika disembelih#
%'# ?ukum melakukan korban bagi orang NNNNNNNN## adalah (ajib#
%)# ,inatang ternakan berkaki empat yang boleh dimakan dagingnya dan jinak
disebut
NNNNNNNNN#
%+# Cara yang NNNNNN# Dalam membahagikan daging korban ialah
disedekahkan
semuanya dalam keadaan mentah kepada 2akir miskin#
%-# Umur yang sebaik-baiknya bagi menyembelih kambing untuk dibuat akikah
adalah
NNNNNNNNNN
%6# Daging sembelihan akikah sunat dimasak NNNNN
%/ NNNNNNNNN## dalam jual beli bermaksud membeli barang dengan
tujuan
orang lain tidak dapat menjualnya#
%0# Kadar se(a haruslah dipersetujui oleh keduas belah pihak dan bayaran se(a
hendaklah diketahui NNNNNNNN
%1# Badaian ialah sesuatu barang bernilai yang dijadikan NNNNNNNN##
oleh
pemiliknya bagi mendapatkan pinjaman#
'5# Badaian slam mestilah bebas daripada sebarang unsur riba dan
NNNNNN
'% NNNNN## ialah perjanjian perkongsian terhadap sesuatu perkara yang
dilaksanakan antara dua pihak atau lebih#
''# ?ukum membayar hutang adalah (ajib dan hokum menangguhkan
pembayaran
hutang bagi orang yang berkemampuan adalah NNNNNN#
')# Kehadiran NNNNNNN# Adalah penting dalam suatu urusan hutang
piutang
yang melibatkan banyak pihak#
'+# Saham dalam slam hendaklah bebas daripada unsur NNNNNNNN
'-# 6iba diharamkan kerana ia mengambil NNNNNNNNN# Daripada
kesusahan
orang lain#
SKEMA JAWAPAN:
?AJ
%# Apakah pengertian haji dan umrahJ
-$engertian ?aji
,ahasa ialah mengunjungi tempat yang mulia#
stilah syarak ialah mengunjungi ,aitullah Al-haram di *ekah3 kerana
mengerjakan
ibadat tertentu3 pada % sya(al hingga %5hb Lulhijjjah3 dengan syarat
tertentu3#
-$engertian Umrah
,ahasa ialah :iarah#
stilah syarak ialah men:iarahi ,aitullah Al-?aram kerana mengerjakan
ibadat
tertentu pada bila-bila masa dengan syarat tertentu#
'# Apakah hukum mengerjakan h!" #$ U%&hJ
?aji : Gajib bagi umat slam yg berkemampuan M men4ukupi syarat-syaratnya#
Umrah: Gajib bagi umat slam yg berkemampuan M men4ukupi syarat-
syaratnya
)# Apakah pengertian upah hajiJ#
-*elakukan ibadat haji bagi pihak orang lain#
+# Jelaskan sebab-sebab yang mengharuskan upah hajiJ
i -meninggal dunia
ii-tidak mempunyai keupayaan 2i:ikal disebabkan u:ur"terlalu tua"sakit yang
tiada harapan sembuh#
-# Jelaskan hikmat mensyariatkan upah haji#
-*emberi peluang kepada orang sakit yang tidak ada harapan sembuh
mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihak dirinya#
-Hrang tua yang hilang upaya dapat mengupah orang lain mengerjakan haji
bagi dirinya#
-*emberi peluang kepada anak atau ahli keluarga untuk berbakti kepada
ibu bapa atau keluarga yang telah meninggal dunia#
6# .yatakan DUA 2aedah haji kepada:
i!Diri sendiri: -membersihkan ji(a daripada maksiat#
-menjadi hamba yang bersyukur dengan nikmat harta dan
kesihatan#
ii!masyarakat:-Dapat menyatupadukan umat slam
-Dapat menjalinkan hubungan persaudaraan sesama umat
slam#
/# .yatakan hikmah haji kepada umat slam
-Umat slam dapat berkumpul dengan tujuan yang satu dengan ikhlas dan
reda#
-*elahirkan perasaan sama tara2 tanpa mengira darjat dan keturunan
-Umat slam dapat berkenalan dan bertukar 2ikiran#
0# ,agaimanakah 4ara untuk mempertingkatkan kesedaran umat slam agar
menyegerakan ibadat haji#
-Balakan menyimpan untuk tujuan tersebut
-Kempen kesedaran tentang ke(ajipan dan kepentingan haji#
-*enggalakkan penghasilan alat-alat atau bahan seperti kaset"CD untuk
mendapatkan maklumat haji#
1# badat haji ialah amalan yang melibatkan spiritual" 2i:ikal" mental dan
material# ,in4angkan#
Spritual: *elahirkan manusia yang dapat mengikis si2at-si2at ma:mumah
untuk
men4apai haji yang mabrur#
Ai:ikal: *eningkatkan kesihatan yang baik sebagai persediaan untuk
menunaikan haji#
*ental: Akal yang (aras merupakan syarat yang merupakan
penyempurnaan
haji#
*aterial: Diperlukan sebagai bekalan yang dapat menampung perbelanjaan
ke
Tanah Su4i M mereka yang di ba(ah tanggungannya semasa
ditinggalkan#
-menggalakkan umat slam memperolehi perbelanjaan untuk
keperluan
hidup dan bermatlamat menunaikan haji#
%5# badat haji dapat menguji kesabaran seseorang#
,erikan hujah anda untuk menjelaskan pernyataan di atas:
- menga(al diri dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan
atau merosakan ibadat haji#
- menghadapi pelbagai kerenah dan ragam manusia#
%%# Jelaskan syarat-syarat yang me(ajibkan seseorang itu menunaikan ibadat
haji#
-slam (tidak (ajib ke atas orang ka2ir dan murtad!
-,aligh (tidak (ajib keatas kanak-kanak!
-,erakal (tidak (ajib ke atas orang gila!
-,erkuasa (stita>ah!3tidak (ajib ke atas orang yang tidak berkemampuan
menunaikannya
%'# Apakah maksud stita>ah#
-Sihat tubuh badan
-4ukup perbelanjaan pergi dan balik serta perbelanjaan untuk ahli keluarga
yang ditinggalkan#
-mempunyai kenderaan yang selamat untuk pergi dan balik#
-mempunyai kesempatan (aktu untuk mengerjakan haji#
-terjamin keselamatan diri"nya(a dan harta dalam perjalanan dan semasa
mengerjakan haji#
-ada kesempatan (aktu untu mengerjakan haji
-mendapat i:in daripada suami bagi isteri dan ditemani oleh dua mahram
atau tiga (anita yang boleh diper4ayai
%)# .yatakan rukun haji dan umrah satu persatu
6ukun ?aji 6ukun Umrah
%#.iat mengerjakan haji
'#Guku2 di Ara2ah
)#Ta(a2 di ,aitullah
+#Saie
-#,er4ukur
6#Tertib
%#.iat mengerjakan Umrah
'#Ta(a2 di ,aitullah
)#saie
+#,er4ukur
-#Tertib
%+# Jelaskan ) perbe:aan antara ibadat haji dan umrah
?aji Umrah
%# 6 rukun
'# Ada (uku2
)# Gaktu3tempoh tertentu
%# - rukun
'# Tiada (uku2
)# ,ila-bila masa
%-# Jelaskan perkara-perkara (ajib haji#
-.iat ihram di mi<at
-,ermalam di *u:dali2ah
-*elontar Jamrah Al-A<abah
-,ermalam di *ina
-melontar ketiga-tiga Jamrah
-meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram#
%6# Jelaskan perkara-perkara (ajib umrah#
-,erniat ihram di mi<at
-meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram#
%/# *engapakah jemaah haji (ajib mematuhi segala larangan yang diadakan
ketika ihram#
-Supaya jemaah haji dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada
ibadat haji#
-*enguji tahap keimanan terhadap Allah s#(#t#
-*enyedari baha(a semua manusia adalah sama di sisi Allah yang
membe:akannya hanyalah keta<(aaan#
-*elatih umat slam supaya lebih berdisiplin#
-*enguji keimanan dan kesabaran manusia#
%0# Senaraikan - daripada perkara yang dilarang semasa ihram#
-memakai pakaian yang berjahit bagi lelaki
-memakai (angi-(angian
-memotong kuku
-menutup kepala bagi lelaki
-menutup muka dan dua tapak tangan bagi perempuan#
-*enebang pokok
-,ersetubuh
-,erkah(in atau menikahkan orang lain#
%1# .yatakan ) daripada perkara '($) h!"
-mandi ketika hendak berniat ihram
-Solat sunat dua rakaat sebelum berniat ihram
-membanyakkan u4apan talbiah semasa ihram sehingga melontar di
Jamratul
A<abah
-memakai pakaian ihram *+&,&$ -()"h.
-mandi ketika hendak memasuki kota *ekah dan hendak (uku2 di Ara2ah#
'5# Jelaskan pengertian haji 2rad"Tamatuk dan ;iran#
I.&#-mengerjakan amalan haji dan umrah se4ara berasingan samada
melakukan umrah sebelum masuk bulan haji atau mengerjakan haji terlebih
dahulu"kemudian diikuti ibadat umrah#
T%)(/-*engerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji "kemudian
mengerjakan haji pada tahun yang sama#
Q"&$-*engerjakan haji dan umrah serentak setelah masuk bulan haji#
'%# .yatakan kelebihan dan kekurangan bagi ketiga-tiga jenis haji tersebut#
J+$"' K+0+*"h$ K+/(&$1$
H!" I.&# Eebih a2dal
Tidak dikenakan dam
-*engambil masa yang
panjang
-*enuntut kesabaran yang
tinggi
H!" T%)(/ -Gaktu ihram lebih pendek
-*emberi kelapangan dan
keselesaan kepada jemaah haji #
-dikenakan dam
-Aadhilatnya kurang
H!" Q"&$ -menjimatkan masa
-menyempurnakan haji dengan
4ara yang ringkas
-dikenakan dam
-Aadhilatnya kurang
''# Apakah maksud Dam#
,ahasa-darah
Syarak-denda yang dikenakan ke atas seseorang yang melakukan kesalahan
semasa mengerjakan haji dan umrah#
')# .yatakan jenis-jenis dam#
-Dam tertib dan takdir
-Dam tertib dan takdil
-Dam Tahyir dan takdir
-Dam Tahyir dan takdil
'+# .yatakan jenis-jenis dam dan denda yang dikenakan bagi kesalahan berikut8
a!tidak (uku2 di Ara2ah
b!memakai bau-bauan pada pakaian dan badan

Jenis Dam Denda yang dikenakan
a! Tertib dan takdir
-*enyembelih seekor kambing
sekiranya tidak mampu
-berpuasa selama sepuluh hari iaitu )
hari di *ekah dan / hari setelah pulang
tanahair#
b! Tahyir dan takdir -*enyembelih seekor kambing O
-,ersedekah kepada 6 orang 2akir
miskin
iaitu ' 4upak seorang O
-berpuasa selama ) hari#
'-# .yatakan maksud Tahalul#
-Keluar dari ihram haji O umrah#
'6# ,agaimanakah seseorang itu dikira mendapat Tahalul a(al
-*elakukan ' dari perkara berikut:
-*elontar Jamrah Al-A<abah pada %5 Lulhijjah
-,er4ukur
-Ta(a2
'/# Apakah perkara-perkara yang dilarang semasa Tahalul a(al
-.ikah
-,er4umbu-4umbuan
-,ersetubuh
'0# .yatakan maksud .a2ar#
-*eninggalkan *ina pd %' hb Lulhijjah dengan niat tidak akan kembali semula
ke *ina#
'1# J+0'/$ '2&)-'2&) $.& ,0
-keluar dari *ina selepas gelin4ir matahari pada %' Lulhijjah
-Selesai melontar ketiga-tiga Jamrah
-Telah bermalam selama ' malam di *ina
-,erniat tidak akan datang lagi ke *ina pada musim itu#
)5# A-/h %/'(# ,(/(..
,erada di padang Ara2ah (alaupun hanya sekejap di antara gelin4ir matahari
1
Lulhijjah hingga terbit 2ajar %5 Lulhijjah#
)%# Apakah amalan yang sunat dilakukan ketika (uku2 di Ara2ah
-,er:ikir
-memba4a Al-;ur>an
-*engerjakan solat sunat dan berdoa
)'# .yatakan pengertian ta(a2 dan jenis-jenisnya#
-$engertian-*engelilingi ,aitullah sebanyak / kali dengan syarat tertentu
untuk
beribadat kepada Allah#
-Jenis--Ta(a2 ;udum (ta(a2 selamat datang!
-Ta(a2 2adah (ta(a2 6ukun!
-Ta(a2 Gida> (ta(a2 selamat tinggal!
-Ta(a2 sunat
))# Terangkan syarat-syarat ta(a2
-Su4i daripada hadas dan najis
-*enutup aurat
-*elakukan sebanyak / kali pusingan
-*enjadikan ,aitullah di sebelah kiri ketika ta(a2
-*ulakan ta(a2 dari penjuru ?ajarul As(ad
-Diluar Ka>abah tetapi di dalam *asjidil ?aram
)+# .yatakan pengertian sae
-,erulang alik di antara bukit Sa2a ke bukit *ar(ah sebanyak / kali
)-# Terangkan Syarat-syarat sah sae
-hendaklah dimulai dari Sa2a dan disudahi di *ar(ah
-hendaklah dilakukan sebanyak / kali dengan penuh yakin
-hendaklah dilakukan selepas ta(a2 rukun O ta(a2 2adah
-hendaklah dilakukan dengan perjalanan biasa
-memulakan niat sae semasa di Sa2a#
)6# .yatakan ' hikmat sae
-mengambil iktibar daripada peristi(a yang berlaku kepada Siti ?ajar dan
anaknya
.abi smail#
-*endidik manusia supaya tabah dan 4ekal dalam melakukan sesuatu
pekerjaan#
)/# .yatakan De2inisi ber4ukur
-,er4ukur O bergunting rambut sekurang-kurangnya ) helai#
)0# Jelaskan ?ikmat ber4ukur
-sebagai simbul membersihkan diri daripada si2at ter4ela
-menghapuskan dosa

)1# i-Apakah pengertian mi<at
ii-.yatakan bahagian mi<at
i- pengertian mi<at sempadan masa dan tempat bagi jemaah haji memulakan
niat
ihram haji O umrah#
ii-,ahagian mi<at
-*i<at *akani (sempadan tempat!
-*i<at Lamani (sempadan *asa!
+5# Senaraikan *i<at makani bagi ibadat haji dan umrah#
*i<at ibadat haji *i<at ibadat umrah
-Lulhulai2ah (,ir Ali!
bagi penduduk *adinah dan
sekitarnya#
-Al-Juh2ah
bagi penduduk *esir"Syam
*agribi"Sepanyol dan negeri
berhampiran#
-;arnul *ana:il
bagi penduduk Ku(ait".ajd dan
-Tanah halal iaitu ?udaibiyah "Tana>im
dan Jakranah#
jemaah
yang melalui jalan udara#
-9alamlam
bagi penduduk ndia"9aman dan
negeri
sebelah timur termasuk
*alaysia"ndonesia",runai dan
Thailand#
-Latul r<in
bagi jemaah dari ra<
-Dirumah sendiri
jemaah yang tinggal di mekah
+%# Terangkan hikmat ditentukan mi<at
-Untuk kita memahami baha(a setiap pekerjaan ada permulaan dan ada
kesudahannya#
-Supaya kita dapat membuat persediaan sebelum melakukan sesuatu
pekerjaan#
+'#i- ,ilakah (aktu untuk melontar bagi ketiga-tiga jamrah
ii- .yatakan ' syarat melontar
iii- Terangkan hikmat melontar
-Gaktu melontar pada hari %%"%' dan %) Lulhijjah
-Syaratnya:-menggunakan / biji anak batu pada tiap-tiap jamrah
-melontar mengikut tertib dimulai dengan Jamratul Ula"Jamratul
Gusta dan Jamratul A<abah#
-berniat melontar kerana Allah s#(#t#
-?ikmatnya:-mengambil iktibar daripada perbuatan nabi brahim untuk
mengusir syaitan#
-menghalau sebarang gangguan untuk melakukan kebaikan
-mengingatkan umat slam supaya menentang musuh-musuh
slam

SEMBELIHAN
%#i- Apakah maksud sembelihan
ii- nyatakan hukum sembelihan
-*aksud sembelihan:
Sembelihan ialah menghilangkan nya(a binatang yang halal dimakan
dengan 4ara memutuskan urat halkum dan urat marik dengan
menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah#
-?ukumnya:Gajib dengan tujuan dimakan dagingnya#
'# Senaraikan rukun dan syarat sah sembelihan#
-6ukun -$enyembelih
-,inatang sembelihan
-alat sembelihan
-Syarat sah sembelihan:
-slam
-tidak dalam ihram haji O Umrah
-.iat menyembelih kerana Allah
-,inatang yang halal dimakan
-$utus urat halkum dan *ari>
-Alat sembelihan yang tajam
-*ati dengan sekali sembelihan
-*asih hidup sebelum disembelih
)# .yatakan ' bahagian yang haram dimakan daripada binatang sembelihan
-darah ke4uali hati dan jantung
-ketumbuhan antara kulit dan daging
-pundi ken4ing
+# Jelaskan hikmat sembelih menggunakan pisau yang tajam
-memper4epatkan binatang tersebut mati
-mengelakkan kera4unan pada binatang yang disembelih
-memupuk si2at belas kasihan
-tidak menyiksa binatang yang disembelih
-# Senaraikan perkara-perkara sunat dan makruh semasa sembelihan
$erkara Sunat $erkara *akruh
-menyebut nama Allah dengan la2a:
,ismillah
-menghadapkan binatang itu kearah
kiblat
dengan membaringkan ke sebelah
rusuk
kirinya#
-melakukan sembelihan di siang hari
-menggunakan alat sembelihan yang
paling
tajam#
-menggunakan alat O pisau yang
tumpul
-menampakkan alat sembelihan
kepada
binatang yang hendak disembelih
-mematahkan leher binatang sebelum
nya(anya hilang
-Tidak memba4a la2a: ,ismillah
-menyembelih di hadapan lain binatang
yang hendak disembelih#
KORBAN DAN AQIQAH
%# i- .yatakan $engertian korban
ii- Apakah ?ukum melakukan korban
$engertian-menyembembelih binatang ternakan (al-an>am! yang dilakukan
pada hari
Aidil Adha O hari-hari tasyrik dengan tujuan beribadat kepada
Allah#
?ukum-Sunat muakad kepada orang yang berkemampuan#
Gajib apabila berna:ar#
'# i- Senaraikan ,inatang yang sah dijadikan korban dan umurnya#
ii- Terangkan Cara pembahagian daging korban
iii- Jelaskan ) syarat sah korban
,inatang yang sah -Eembu3kerbau (' tahun O lebih!
Kambing (' tahun O lebih!
,iri-biri3kibas(% tahun O lebih O telah berganti gigi!
Unta ( - tahun O lebih!
Cara pembahagian -%3) kepada 2akir miskin
%3) kepada orang ramai
%3) dimakan oleh orang yang berkorban
Syarat sah -,inatang 4ukup umur
-Disembelih oleh orang slam
-Disembelih dalam (aktu korban
-,inatang yang sihat dan tidak 4a4at#
-Diniatkan korban ketika menyembelih
-,inatang ternakan yang halal dimakan
)#Jelaskan ' hikmat ibadat korban terhadap indiFidu
-*eningkatkan keimanan kepada Allah
-*elatih diri berkorban pada jalan Allah
-*enimbulkan rasa kesyukuran atas nikmat Allah
AQIQAH
%#i- .yatakan $engertian a<i<ah
ii- ,ilakah Gaktu melakukan a<i<ah
iii-Terangkan ) syarat-syarat sah a<i<ah
-$engertian - $enyembelihan binatang ternakan(al-An>am! yang dilakukan
ketika
men4ukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda
kesyukuran
kepada Allah#
-Gaktu -A2dal / hari selepas kelahiran
?arus:bila-bila masa sehingga baligh

-Syarat sah a<i<ah -berniat a<i<ah ketika menyembelih
-menyembelih binatang yang 4ukup umur
-menyembelih binatang ternakan yang tidak 4a4at
-memenuhi syarat-syarat sembelihan
'# .yatakan 4ara penyelenggaraan daging a<i<ah#
-sunat disedekahkan dalam keadaan masak
-dimasak dengan masakan manis
-orang bera<i<ah sunat memakan sedikit daging dan selebihnya
disedekahkan#
JUAL BELI DAN SEWA
%#i- Jelaskan maksud jual beli menurut slam
ii- .yatakan + rukun jual beli
iii-Terangkan ' jenis jual beli yang dilarang tetapi sah
-*aksud jual beli:*enukarkan barang dengan barang mengikut 4ara yang
tertentu#
-6ukun jual beli:-$enjual dan $embeli
-,arang
-?arga
-Jual beli yang dilarang tetapi sah:
-*embeli barang dengan bertujuan menyekat pembelian orang
lain
daripada membeli barang tersebut#
-*embeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain (alaupun
masih
dalam tempoh pilihannya#
-*enyekat penjual dari desa di pertengahan jalan supaya
dapat mem-
beli dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran#
-*onopoli dalam jual beli
-Jual beli barang yang halal tetapi digunakan untuki maksiat
-*engurangkan timbangan dan sukatan
-,erlaku penipuan seperti penjual sengaja meletakan barang
yang
baik di atas tetapi yang buruk di ba(ah#
'# *engapakah slam melarang sesuatu perniagaan haram#
- Supaya harta yang di4ari bersih dan halal
- Tidak berlaku penipuan"kerugian"bahaya dan sakit hati sesama slam
- Dapat membendung maksiat dalam masyarakat
- *emberi man2aat dan 2aedah kepada semua umat slam#
)# Apakah akibat sekiranya seseorang menjalankan jual beli yang tidak mengikut
syariat
slam#
-*emba(a pergaduhan dan permusuhan
-*elahirkan masyarakat yang mementingkan diri"tamak dan kedekut#
-?arta yang diperolehi dengan 4ara yang tidak adil adalah haram dan tidak
-*endapat keberkatan Allah#
+#i- .yatakan maksud se(a
ii- Senaraikan jenis-jenis se(aan
iii- .yatakan rukun se(aan
-$engertian se(a:akad atau perjanjian untuk mengambil man2aat atau 2aedah
daripada
sesuatu barang dengan bayaran tertentu yang telah dipersetujui dalam
perjanjian
mengikut syarat yang tertentu#
-Jenis se(a:-Se(a *an2aat
-Upah bekerja
-6ukun se(a:-$enye(a dan pemberi se(a
-,ayaran se(a
-*an2aat
-# Jelaskan ) syarat sah se(aan
-$enye(a dan pemberi se(a hendaklah bersetuju mengadakan kontrak
se(a
-,arang yang dise(a hendaklah berman2aat dan diharuskan oleh syarak#
-,arang yang dise(a bukan menjadi ke(ajipan kepada pemberi se(a
-*an2aat yang ter4atat dalam kontrak se(a dapat diberikan kepada penye(a
oleh
pemberi se(a#
6# Jelaskan ) sebab sesuatu kontrak se(aan menjadi batal
-,arang yang dise(a hilang atau musnah kontrak
-Tidak menepati syarat-syarat kontrak
-,arang yang dise(a rosak
-Tamat tempoh#
GADAIAN DAN SYARIKAT
%# .yatakan maksud dari segi bahasa dan istilah#
,ahasa:*enahan sesuatu
stilah :suatu barangan bernilai yang dijadikan 4agaran oleh pemiliknya
untuk mendapatkan pinjaman#
'# Jelaskan 6ukun gadaian dan syarat sah gadaian
-6ukun ialah-penggadai
-pemegang gadai
-barang yang digadaikan
-barang yang diberikan kepada penggadai
-akad
-ijab dan <abul
-Syarat sah:-?arta yang digadai itu sah untuk dijual beli
-,arangan yang diharamkan
-,arangan yang mempunyai nilai
-Tidak rosak barang gadaian pada (aktu sebelum dan sehingga
tamat
tempoh gadaian#
-Hrang yang menggadai dan menerima itu a<il baligh
-Badaian dibuat dengan kerelaan sendiri" bukan paksaan#
-Tidak merugikan orang yang menggadai#
)# ?uraikan perkara yang membatalkan gadaian#
-,arang yang digadai diserah semula kepada penggadai
-$enggadai telah membayar semua hutangnya
-,arang yang digadai diperintahkan oleh pihak berkuasa untuk dijual
-$enggadai meninggal dunia
-pemegang gadai membatalkan gadaian
-,arang digadaikan hilang atau rosak
-,arang yang digadaikan telah dise(a"dijual O disedekahkan kepada orang
lain#
+# Terangkan ' perbe:aan antara gadaian slam dengan gadaian konFensional#
Badaian slam Badaian KonFensional
-,arang gadaian tetap menjadi hak
milik asalnya#
-dapat membantu seseorang dalam
kesusahan
-tiada unsur penipuan
-.ilai barang dan upah
-,arang gadaian akan lupus jika tidak
ditebus dalam tempuh
-membebankan seseorang kerana
terpaksa membayar 2aedah#
-terdapat unsur penipuan
-.ilai barang termasuk 2aedah

SYARIKAT
%#i- Jelaskan maksud syarikat menurut syarak#
ii- Jelaskan hikmah diharuskan syarikat
-*aksud:$erjanjian perkongsian terhadap sesuatu perkara yang dilaksanakan
antara dua
pihak atau lebih#
-?ikmah:- mendatangkan kemajuan kepada sesuatu bangsa dan negara
-dapat mengadakan perniagaan yang lebih besar yang tidak terdaya
dilakukan
oleh orang perseorangan
-*emimpin masyarakat supaya sentiasa bersi2at amanah#
'# Senaraikan Jenis-jenis syarikat#
-syarikat badan
-syarikat *u2a(adhah
-syarikat (ujuh
-syarikat man#
)#i- Jelaskan rukun syarikat
ii- Jelaskan perkara yang membatalkan syarikat#
-6ukun:-Ahli Syarikat
-*odal
-Ea2a: akad

-$erkara yang membatalkan syarikat:
-syarikat dibatalkan oleh salah seorang rakan kongsi
-kematian salah seorang daripada ahli yang berkongsi
-salah seorang bersyarikat murtad atau lari dari musuh#
HUTANG,INSURAN DAN SAHAM
%# .yatakan pengertian
-?utang
-nsuran
-Saham
-?utang:memberikan sesuatu barang atau man2aat kepada seseorang
-nsuran:Satu 2aedah apabila satu kumpulan berikrar untuk mengumpul
dan
menggembeling usaha serta sumber bagi mengadakan pakatan untuk
saling
bekerjasama dan tolong menolong apabila ditimpa musibah#
-Saham:Sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat
pemilikan#
'# Senaraikan rukun hutang
-penerima dan pemberi hutang
-marang yang diberi hutang
-sighah (akad!
-Saksi
)# Jelaskan syarat untuk menjadi saksi dalam urusan hutang piutang#
-Adil
-Dua orang lelaki O seorang lelaki O ' orang perempuan
-tidak dipaksa
+# ,agaimanakah 4ara untuk melaksanakan urusan hutang piutang#
-4atatkan jumlah hutang yang diambil
-4atatkan tarikh berhutang
-4atatkan tempoh bayaran balik#
-# ,e:akan ,e:a antara hutang dengan riba#
?utang 6iba
-Dibenarkan oleh slam
-,ertujuan membantu mereka yang
susah
-Tiada 2aedah atau bunga yang
dikenakan
-?utang boleh dirunding dengan
pihak
pemberi hutang jika gagal membayar
dalam masa yang ditetapkan#
-Diharamkan oleh slam
-mengambil peluang daripada
kesusahan
orang lain#
-2aedah O bunga dikenakan#
-Tidak boleh berunding bahkan
2aedah
akan dikenakan untuk setiap
jangkamasa
yang le(at#
6# .yatakan ?ikmah diharuskan berhutang#
-*embantu golongan yang susah
-mengelak daripada sikap malas dan suka meminta-minta se4ara per4uma
-membolehkan golongan yang kurang berkemampuan untuk memiliki sesuatu
dengan
4ara yang diharuskan oleh slam#
-mengeratkan hubungan baik sesama slam#
/#i- nyatakan Jenis-jenis insuran
ii- ?uraikan $rinsip insuran
-Jenis insuran: a-nsuran nya(a
b-nsuran Am
-$rinsip: -pemegang polisi bekerjasama antara satu sama lain#
-bertujuan untuk memberi sumbangan bagi meringankan kerugian
yang
dihadapi oleh ahli se4ara perjanjian bersama#
-bebas daripada unsur gharar(ketidakpastian!
-saling melindungi mana-mana ahli yang ditimpa musibah
-bertujuan memberi keuntungan yang saksama di kalangan ahli#
0# Terangkan konsep insuran dari aspek:
-Tabarruk
-*udharabah
-Ta>a(un
-Tabaruk (menyediakan man2aat tuntutan apabila seseorang peserta
menghadapi
kerugian atau kehilangan kerana ditimpa musibah!
-*udharabah (.isbah pembahagian bergantung persetujuan bersama dan
dinyatakan di dalam perjanjian#Kadar nisbah keuntungan sementara nilai
tidak
ditentukan dan bergantung kepada keuntungan!
-Ta>a(un (nsuran untuk meringankan bebanan apabila ditimpa
musibah"bukan
untuk men4ari keuntungan!
1# $erniagaan insuran hendaklah dielakkan daripada tiga unsur#
Apakah unsur-unsur tersebutJ
-unsur gharar
-Unsur judi
-Unsur riba
%5#i- .yatakan hukum saham menurut syarak#
ii-$erbe:aan antara saham dengan simpanan#
-?ukum: ?arus
$erbe:aan:
Saham Simpanan
-Suatu bentuk pelaburan atau
perniagaan
-*elibatkan untung dan rugi daripada
pelaburan
-6isiko berlaku kerugian #
-Suatu bentuk tabungan #
-Tiada melibatkan untung rugi
-Tiada risiko kerugian#
%%#.yatakan ) 4iri pelaburan saham yang diyakini halal#
-bebas daripada unsur riba
-bebas daripada unsur spekulasi
-tidak melabur dalam perniagaan haram#
-modal saham bukan disimpan dalam bank konFensional#
J,-$ "'" )+%-) /3'3$1
%(uku2
'#;iran
)#Ara2ah
+#Gidak
-#Ta(a2
6#Tahyir dan takdir
/#%5 :ulhijjah
0#Tumpul
1#hal<um
%5#bangkai
%%#?idup
%'#,erna:ar
%)#Al An>am
%+#A2dhal
%-#' tahun atau lebih
%6#*anis
%/#*onopoli
%0#.ilainya
%1#Cagaran
'5#Bharar
'%#Syarikat
''#?aram
')#Saksi
'+#6iba
'-#2aedah#
IBADAT TINGKATAN 5
PERKAHWINAN
%# Jelaskan pengertian perkah(inan dan hukum-hukumnya#
'# Jelaskan hikmah perkah(inan#
) i-Apakah implikasi perkah(inan yang tidak mengikut undang-undang
keluarga slam
ii-terangkan ' langkah untuk mengatasi masalah perkah(inan yang tidak
mengikut
undang-undang#
+# Senaraikan 4iri-4iri bakal suami dan isteri#
-# Kenapa slam menitikberatkan agama dalam pemilihan bakal suami dan
isteri#
6# .yatakan golongan perempuan yang haram dikah(ini disebabkan
keturunan"penyusuan dan persemendaan#
/# .yatakan maksud merisik dan meminang
0# i-Senaraikan perempuan yang haram dipinang#
ii-.yatakan batas pergaulan dalam tempuh peminangan
1# i-Apakah hukum meminang perempuan yang masih dalam idah rajie
ii-.yatakan ' hikmat diharuskan melihat bakal isteri
%5# Senaraikan rukun nikah satu persatu#
%%# Jelaskan syarat-syarat bakal suami dan bakal isteri#
%'# .yatakan pengertian (ali#
%)# i-Siapakah (ali mujbir
ii-Jelaskan sebab perpindahan kuasa (ali nasab ke (ali hakim#
%+# Salah satu rukun nikah ialah saksi#
Terangkan dua sebab mengapakah saksi diperlukan dalam akad nikah#
%-# .yatakan syarat-syarat saksi
%6# .yatakan pengertian ijab dan <abul#
%/# i-.yatakan maksud mahar
ii-Jelaskan hukum dan jenis mahar#
%0# ?uraikan hikmat di(ajibkan *ahar#
%1# i-.yatakan pengertian (alimatul urus dan hukumnya#
ii-Jelaskan 4ara (alimatul urus yang dibenarkan dalam islam
iii-Jelaskan hikmat mengadakan (alimatul urus
'5# Terangkan dua tanggungja(ab suami dan dua tanggungja(ab isteri#
'%# Jelaskan kesan pengabaian tanggungja(ab terhadap keluarga#
''# ,agaimanakah 4ara untuk me(ujudkan kebahagian dalam sesebuah
rumahtangga#
')# .yatakan pengertian berikut:
i-Talak
ii-6ujuk
iii-ddah
iF-Aasakh
F-Khulu<
Fi-.usyu:
Fii-Lihar
Fiii-Ei>an
'+# i-.yatakan hukum Talak
ii-Senaraikan rukun talak
iii-Jelaskan jenis-jenis talak
'-# i-Jelaskan rukun rujuk
ii-.yatakan syarat bagi rujuk
iii-jelaskan hikmat rujuk
'6# .yatakan jenis-jenis dan tempuh bagi iddah#
'/# Jelaskan hikmat disyariatkan iddah#
'0# Apakah hak dan status isteri semasa dan selepas iddah#
'1# Jelaskan tujuan larangan yang dikenakan ke atas perempuan yang
beriddah#
)5# .yatakan sebab-sebab yang membolehkan 2asakh#
)%# i-,agaimanakah 4ara untuk menuntut 2asakh
ii-Jelaskan kesan 2asakh
iii-.yatakan hikmat Aasakh
)'# .yatakan perbe:aan antara talak dengan 2asakh#
))# .yatakan ) 2aktor yang mendorong seorang isteri mengambil keputusan
untuk
ber4erai se4ara khulu<#
)+# .ayatakan hikmat disyariatkan khulu<#
)-# Jelaskan kesan khulu< dalam rumahtangga#
)6# .yatakan perbe:aan antara 2asakh dengan khulu<
)/# Jelaskan perkara-perkara yang boleh memba(a kepada .usyu:#
)0# .yatakan 2aktor berlakunya .usyu: di kalangan isteri#
)1# ?uraikan peranan suami untuk membendung perbuatan .usyu:#
+5# .yatakan 4ara untuk menangani isteri yang .usyu:#
+%# Apakah kesan perbuatan .usyu:#
+'# Senaraikan rukun :ihar dan syarat :ihar#
+)# Terangkan ki2arah :ihar mengikut tertib#
++# .yatakan tiga kesan :ihar kepada seseorang#
+-# Jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi :ihar#
+6# Jelaskan proses berlakunya Ei>an
+/# ?uraikan implikasi li>an terhadap suami isteri#
+0# .yatakan hikmat li>an
+1# i-.yatakan pengertian poligami
ii-Jelaskan tiga syarat poligami
-5# Jelaskan ' hikmah poligami
KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN
%# .yatakan ) tangungja(ab ibubapa semasa bayi dalam kandungan#
'# Apakah tangungja(ab ibubapa terhadap bayi yang baru dilahirkan#
)# .yatakan maksud pendidikan moral#
+# Jelaskan dua tujuan pendidikan moral#
-# Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan sosial#
6# $ada pendapat anda mengapakah terdapat remaja yang terlibat dengan
gejala sosial
seperti dadah"per:inaan dan sebagainya#
/# .yatakan implikasi sekiranya ibubapa tidak melaksanakan tanggungja(ab
terhadap
anak-anak dengan sempurna#
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
%# Apakah maksud undang-undang keluarga slam
'# .yatakan tiga bidang kuasa mahkamah syariah#
)# Terangkan dengan ringkas bidangkuasa jenayah mahkamah syariah
+# .yatakan struktur organisasi mahkamah syariah
-# i-Jelaskan ' peranan mahkamah syariat terhadap kebahagian keluarga slam
ii-Terangkan dengan ringkas 4ara mahkamah syariah menyelesaikan
sesuatu kes
dalam rumahtangga#
ANAK AMANAH ALLAH
%# ,erikan pengertian anak angkat
'# .yatakan ' peraturan mengambil anak angkat#
)# Jelaskan hikmah larangan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat"
HADHANAH
%# .yatakan pengertian ?adhanah dan hukumnya#
'# Senaraikan golongan yang mendapat hak hadhanah jika ibu hilang
kelayakan
mengikut urutan#
)# Apakah syarat-syarat orang yang mendapat hak hadhanah#
+# .yatakan ' sebab gugur hak hadhanah#
-# Apakah akibat terhadap anak sekiranya hak hadhanah diabaikan oleh
mereka yang
bertanggungja(ab#
I'" )+%-) /3'3$1

%# $erempuan yang haram dikah(ini terbahagi kepada dua jenis iaitu haram
NNNNNN## dan haram selamanya#
'# 6asulullah s#a#(# menyarankan kepada indiFidu yang ingin berkah(in supaya
memilih
pasangan yang kuat pegangan NNNNNNN## kerana ia memba(a
kebahagian yang
berkekalan#
)# Eamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan
isteri
merujuk kepada pengertian NNNNNNNNN#
+# Gali NNNN ialah (ali bapa dan datuk yang berhak mengah(inkan
pengantin
perempuan yang masih gadis tanpa persetujuannya terlebih dahulu#
-# Gali yang berada dalam ihram haji atau umrah merupakan sebab kuassa (ali
nasab
berpindah kepada (ali NNNNNNN
6# Semua barang yang NNNNN di sisi syarak boleh dijadikan mahar dalam
perkah(inan#
/# ?ukun bermain kompang"gendang"pertunjukan silat dan nasyid yang
mengandungi
nasihat dalam majlis (alimatul urus adalah NNNNNN#
0# Suami hendaklah berlaku NNNNNNN# Kepada isteri-isterinya berpoligami#
1# NNNNN# alah tempuh masa larangan berkah(in yang (ajib dipatuhi oleh
isteri
selepas berpisah dengan suami#
%5 NNNNNN ialah isteri membayar jumlah (ang yang dipersetujui kepada
suami
supaya dia di4eraikan#
%%# Sumpahan seorang suami yang menuduh isterinya ber:ina dan mena2ikan
nasab
anaknya dinamakan NNNNNNNN
%'# $erkara-perkara yang berkaitan dengan pertunangan"perkah(inan dan
per4eraian
adalah di ba(ah bidangkuasa NNNNNNNN
SK@*A:
PERKAHWINAN
%#Jelaskan $engertian perkah(inan dan hukum-hukumnya#
- ,ahasa(4antum O himpun!
- stilah (akad yang menggunakan la2a: nikah yang menghalalkan lelaki
dan perempuan melakukan persetubuhan#
- ?ukum:-?arus
(Hrang yang tidak mempunyai tuntutan mendesak untuk berkah(in
dan
tidak ada perkara yang mengharamkannya berkah(in!
-Gajib
(Hrang yang berkemampuan memberi na2kah :ahir dan batin dan
dikhuatiri
terjerumus kepada maksiat!
-sunat
(orang berkemampuan menunaikan na2kah :ahir dan batin tidak
dikhuatiri
terjerumus kepada maksiat!
-makruh
(,agi mereka yang tidak mampu memberi na2kah tetapi berkeinginan
untuk
beristeri!
-?aram
(Hrang yang tidak berkemampuan menunaikan na2kah :ahir dan
batin dan
dikhuatiri melakukan ke:aliman terhadap pasangannya!
'# Jelaskan hikmah perkah(inan#
-menjamin kesihatan#
-memupuk kasih saying
-memenuhi tuntutan rohani dan jasmani
-menjalinkan silaturahim
-memberi ketenteraman kepada suami dan isteri#
)# i- Apakah implikasi perkah(inan yang tidak mengikut undang-undang keluarga
slam
ii-Terangkan ' langkah untuk mengatasi masalah perkah(inan yang tidak
mengikut
undang-undang#

-mplikasi -menyalahi undang-undang
-dikenakan denda atau hukuman
-nama baik keluarga akan ter4emar
-lahir masyarakat yang tidak berdisiplin#
-Eangkah -semua pihak bertanggungja(ab memastikan sesuatu
perkah(inan itu
sah mengikut syarak#
-memperbanyakkan ilmu yang berkaitan dengan undang-undang
keluarga
slam#
-$enguatkuasaan undang-undang ke atas mereka yang
melanggar syariat#
+# Senaraikan 4iri-4iri bakal suami dan isteri#
-Ciri suami -berta<(a
-beriman
-berilmu
-bertanggungja(ab
-bertimbangrasa
-Ciri isteri: -beragama
-keturunan yang baik
-berharta
-ke4antikan#
-# Kenapa slam menitikberatkan agama dalam pemilihan bakal suami dan isteri#
-mereka yang beragama akan melaksanakan tanggungja(ab dengan
sempurna#
-dapat melahirkan generasi yang baik dan beramal soleh
-menjaga kehormatan diri dan keluarga
6# .yatakan golongan perempuan yang haram dikah(ini disebabkan keturunan"
penyusuan dan persemendaan#
- Keturunan -ibu"nenek ke atas
-anak perempuan"4u4u dan ke ba(ah
-adik beradik perempuan(saudara kandung!
-dan lain-lain
-$enyusuan -ibu susuan dan ke atas
-anak susuan dan ke ba(ah
-adik beradik susuan
-$ersemendaan-ibu tiri dan ke atas
-isteri anak
-ibu mertua
/# .yatakan maksud merisik dan meminang
- merisik -langkah a(al dalam proses memilih 4alon isteri yang sesuai
yang dikehendaki oleh seseorang
-meminang -lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan
untuk
dijadikan pasangan hidup#
0#i- Senaraikan perempuan yang haram dipinang#
ii- .yatakan batas pergaulan dalam tempuh peminangan
- $erempuan yang haram dipinang ialah:
-tunang orang
-isteri orang
-perempuan dalam idah rajie
- ,atas pergaulan dalam tempoh peminangan:
-bergaul bebas dan keluar berdua-duaan tanpa mahram
-melihat aurat
1#i- Apakah hukum meminang perempuan yang masih dalam idah rajie
ii-.yatakan ' hikmat diharuskan melihat bakal isteri
?ukum -haram"sama ada se4ara terang atau sindiran
?ikmat -,erpuas hati dan tidak berasa tertipu
Untuk memastikan sihat

%5# Senaraikan 6ukun nikah satu persatu#
-bakal suami
-bakal isteri
-(ali
-dua orang saksi
-sighah (ijab dan <abul!
%%# Jelaskan syarat-syarat bakal suami dan bakal isteri#
-,akal suami:
-slam
-lelaki
-tidak beristeri empat
-bukan dalam ihram haji
-bukan mahram kepada isteri
-,akal isteri:
-slam O ahli kitab
-perempuan
-,ukan isteri orang
-,ukan dalam idah talak rajie
-,ukan dalam ihram haji O umrah
-,ukan mahram kepada suami#
%'# .yatakan pengertian (ali#
-Hrang yang berkuasa mengah(inkan seseorang perempuan#
%)#i- Siapakah Gali mujbir
ii- Jelaskan Sebab perpindahan kuasa (ali nasab ke (ali hakim#
-Gali mujbir ialah bapa dan datuk
-Sebab perpindahan kuasa (ali:
-tidak terdapat (ali nasab mengikut susunan
-(ali akrab tidak dapat dikesan
-(ali tinggal jauh melebihi ' marhalah
-(ali akrab dalam tahanan dan tidak dapat dihubungi#
%+# Salah satu rukun nikah ialah saksi#
Terangkan dua sebab mengapakah saksi diperlukan dalam akad nikah#
-memberi keterangan sekiranya berlaku sesuatu pertikaian
-menjamin sesuatu perkah(inan sah
-memuliakan perkah(inan#
%-# .yatakan syarat-syarat saksi
-slam
-baligh
-adil
-lelaki
-memahami la2a: ijab dan <abul
-sejahtera pan4aindera"tidak buta"pekak dan bisu#
%6# .yatakan pengertian ijab dan <abul#
-jab ialah la2a: yang diu4apkan oleh (ali
-;abul ja(apan penerimaan yang diu4apkan oleh bakal suami#
%/#i- .yatakan maksud mahar
ii- Jelaskan ?ukum dan jenis mahar#
-*aksud mahar ialah suatu pemberian (ajib daripada suami kepada isteri
sama
ada bentuk (ang atau sesuatu yang bernilai selepas akad nikah#
-?ukum mahar adalah (ajib#
-Jenis mahar ialah:
-mahar *usthama
-mahar misil
%0# .yatakan hikmat di(ajibkan mahar#
-melahirkan keikhlasan suami dan isteri atas perkongsian hidup bersama#
-sebagai tanda kesanggupan suami untuk membina rumahtangga#
-sebagai persiapan pertama bagi suami untuk memikul tanggungja(ab
memberikan na2kah kepada isteri#
-mengembirakan hati isteri yang sanggup meninggalkan keluarga#
-memulia dan mengiktira2 kedudukan kaum (anita#
%1#i- ?uraikan pengertian (alimatul urus dan hukumnya#
ii- Jelaskan 4ara (alimatul urus yang dibenarkan dalam islam
iii- Jelaskan hikmat mengadakan (alimatul urus
-Galimatul Urus ialah jamuan atau kenduri yang diadakan untuk
meraikan
perkah(inan#
-?ukum mengadakannya ialah sunat muakad
-Cara yang dibenarkan ialah:
-*engadakan se4ara sederhana"tidak memba:ir#
-Tidak ber4ampur unsur-unsur maksiat
-*enjaga ada-adab pergaulan#
-?ikmatnya8
-*elahirkan kesyukuran kepada Allah
-*elahirkan rasa kegembiraan atas ikatan perkah(inan
-*engisytiharkan perkah(inan kepada orang ramai
-Tanda tahniah dan selamat kepada pasangan pengantin#
'5# Terangkan dua tanggungja(ab suami dan dua tanggungja(ab isteri#
Tangungja(ab suami:
-memberi na2kah :ahir dan batin
-memberi didikan kepada isteri dan anak-anak
-memberi layanan baik terhadap isteri dan ahli keluarga
Tanggungja(ab isteri:
-*ematuhi suami kepada perkara yang tidak bertentangan dengan syariat
-menjaga kehormatan diri dengan menjauhkan perkara-perkara yang
menimbulkan 2itnah#
-menjaga harta suami dan mengurus perbelanjaan dengan bijak#
-memberi layanan baik kepada suami#
'%# Jelaskan kesan pengabaian tanggungja(ab terhadap keluarga#
-kerukunan rumahtangga akan tergugat
-suami dan isteri tidak menghormati antara satu sama lain
-anak-anak tidak mendapat perhatian sepenuhnya
''# ,agaimanakah 4ara untuk me(ujudkan kebahagian dalam sesebuah
rumahtangga#
-mempunyai ilmu pengetahuan terutama ilmu agama#
-ekonomi yang stabil3kukuh
-berakhlak mulia
')# .yatakan pengertian berikut:
$erkara $engertian
Talak *erungkaikan ikatan perkah(inan melalui la2a: talak
O yang mengandungi makna keduanya#
6ujuk Suami mengambil kembali isteri yang telah di4eraikan
kepangkuannya#
ddah Tempuh masa larangan berkah(in yang (ajib
dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suami#
Aasakh $embatalan ikatan perkah(inan melalui kuasa kadi
atau mahkamah disebabkan oleh masalah yang
berlaku dalam rumahtangga#
Khulu< $er4eraian antara suami isteri melalui la2a: talak atau
khulu< dengan bayaran tertentu oleh pihak isteri#
.usyu: Keengganan isteri menunaikan ke(ajipan terhadap
suami tanpa alasan yang munasabah mengikut
hukum syarak#
Lihar Suami menyamakan isterinya O mana-mana anggota
isterinya dengan ibunya O mana-mana perempuan
yang mahram baginya#
Ei>an Sumpah suami yang disertakan dengan laknat
daripada Allah untuk menolak hukuman <a:a2
disebabkan tuduhan :ina terhadap isteri atau
mena2ikan nasab#
'+#i- .yatakan hukum talak
ii- Senaraikan rukun talak
iii- Jelaskan jenis-jenis talak
?ukum talak ialah :
?ukum Keterangan
?arus $enyelesaian terakhir kepada krisis rumahtangga
Gajib Apabila suami tidak dapat melaksanakan ke(aipannya
O melakukan ke:aliman terhadap isteri#
Sunat Apabila isteri mempunyai akhlak yang buruk dan tiada
4ara yang dapat memperbaikinya#
?aram *entalakan isteri ketika dalam haid"ni2as#hamil O
tujuan menganiayainya
*akruh *en4eraikan isteri tanpa sebab atau men4eraikan isteri
yang solehah#
-6ukun talak8
-Suami
-steri
-Ea2a: talak
-Jenis Talak:
-aspek ?ukum(suni dan bid>i!
-aspek kesan (6aj>ie dan ba>in!
'-#i- Jelaskan rukun rujuk
ii- .yatakan syarat bagi rujuk
iii- Jelaskan hikmat rujuk
-rukun rujuk -suami
-steri
-Ea2a: rujuk
-Syarat rujuk:
6ukun Syarat
Suami %#slam
'#,aligh
)#,erakal
+#Kemahuan isteri
steri %#slam
'#Telah disetubuhi oleh suami
)#bukan per4eraian se4ara Aasakh3Khulu<
+#,ukan dijatuhkan talak tiga
-#masih dalam tempuh iddah
Sighah %#menggunakan la2a: rujuk
'#Tidak bertaklik (bersyarat!
)#Tidak ditentukan masa
-?ikmat rujuk:
-bertepatan dengan 2itrah manusia yang ingin kembali kepangkal jalan
apabila
melakukan kesilapan#
-suami dan isteri diberi peluang untuk menyambung semula hubungann
mereka
dengan kea:aman dan sikap yang baru#
-suami dan isteri berpeluang untuk memperbaiki kelemahan dan kesilapan
yang
lalu#
-dapat menyatukan semula keluarga#
-anak-anak tidak lagi hidup menderita kerana ada orang yang melindungi
dan
mengambil berat#
'6# .yatakan jenis-jenis dan tempuh bagi idah#
dah disebabkan per4eraian hidup dah disebabkan kematian suami
Status isteri dah Status isteri dah
-hamil ?ingga
melahirkan anak
?amil ?ingga
melahirkan anak
-tidak hamil Tiga kali su4i Tidak hamil @mpat bulan %5
hari
-putus haid Tiga bulan $utus haid @mpat bulan %5
hari
-belum disetubuhi Tiada idah ,elum disetubuhi @mpat bulan %5
hari
'/# Jelaskan hikmat disyariatkan idah#
-memastikan isteri tidak hamil dengan bekas suaminya untuk mengelak
daripada
berlaku per4ampuran keturunan apabila isteri berkah(in dengan lelaki
lain#
-memberi peluang kepada suami dan isteri untuk ber2ikir dan menyedari
kesilapan
masing-masing#
-merupakan (aktu berkabung untuk isteri yang kematian suami sebagai
tanda
berduka 4ita#
-memberi peluang kepada isteri beristirehat sebelum berkah(in lain#
-memberi penghormatan pada suami yang meninggal dan menjaga
perasaan
keluarganya terutama isteri#
'0# Apakah hak dan status isteri semasa dan selepas iddahJ#
?ak semasa iddah ?ak selepas iddah
%#Perempuan dalam iddah rajie
(Kisteri berhak mendapat na2kah
:ahir"pakaian"tempat tinggal dan
harta
pe(arisan!
(Kisteri dilarang keluar rumah yang
disediakan oleh suami tanpa i:in!
(Ksuami berhak merujuk (alaupun
tanpa persetujuan!
'#Isteri dalam tempuh iddah talak
Bain
(Ktidak berhak mendapat na2kah
ke4uali
tempat tinggal!
(Ktidak berhak me(arisi harta
suaminya!
).isteri kematian suami
(K,erhak mendapat tempat tinggal
selama tempuh iddah!
-tidak lagi mermpunyai hubungan
dengan
bekas suaminya#
-bebas menentukan hidupnya sendiri
-berhak3boleh berkah(in dengan
lelaki
lain#
-tidak berhak mendapat na2kah
daripada
bekas suaminya#
'1# Apakah tujuan larangan yang dikenakan ke atas perempuan yang beriddah#
-memelihara maruah kaum (anita
-menunjukkan slam mengangkat kaum (anita
-menghindarkan apa berlaku perkara tidak diingini ke atas perempuan#
)5# .yatakan sebab-sebab yang membolehkan 2asakh#
-suami menghilangkan diri lebih daripada tiga bulan#
-Suami tidak memberi na2kah
-suami berpenyakit
-Suami melakukan ke:aliman terhadap isteri#
-Suami atau isteri murtad#
)%#i- ,agaimanakah 4ara untuk menuntut 2asakh
ii- Jelaskan kesan 2asakh
iii- .yatakan hikmat Aasakh
-Cara menuntut 2asakh ialah8
-isteri mengadu kepada mahkamah
-$ihak mahkamah akan menyiasat tuntutan3aduan isteri
-jika sabit kesalahan"mahkamah membubarkan perkah(inan
-Kesan 2asakh ialah8
-suami isteri tidak boleh rujuk dalam tempuh iddah
-mereka boleh berkah(in semula dengan akad yang baru#
-isteri tidak berhak mendapat na2kah semasa dalam tempuh iddah
-6umahtangga akan runtuh dan anak-anak kehilangan kasih saying#
-?ikmat 2asakh ialah:
-memberi peluang kepada isteri membuat tuntutan pembatalan
perkah(inan
-mengelakkan kemudaratan yang akan ditanggung oleh isteri sekiranya
perkah(inan diteruskan#
-ngatan kepada suami agar bertanggungja(ab dalam menunaikan hak-hak
isteri
dan keluarga#
-menghindarkan suasana yang tidak baik terhadap perkembangan
2i:ikal"mental dan
emosi anak-anak#
)'# .yatakan perbe:aan antara talak dengan 2asakh#
Aasakh Talak
%#$embatalan perkah(inan melalui
mahkamah atau kuasa kadi#
'#?ak suami dan isteri
)#Bugur dengan sebab
+#Tidak boleh rujuk dalam tempuh
iddah
-#steri tidak berhak mendapat na2kah
dalam tempuh iddah
6#Tiada bilangan dan tidak
mengurangkan bilangan talak#
%#suami melepaskan ikatan
perkah(inan
'#?ak suami sahaja#
)#Bugur tanpa sebab
+#,oleh dirujuk dalam tempuh iddah
-#steri berhak mendapat na2kah
dalam tempuh iddah
6#ada bilangan sehingga talak tiga
dan mengurangkan bilangan talak#
))# .yatakan ) 2aktor yang mendorong seorang isteri mengambil keputusan
untuk
ber4erai se4ara khulu<#
-Suami tidak bertanggungja(ab
-bertemu dengan lelaki pilihannya
-suami tidak mahu men4eraikannya dengan 4ara biasa
-isteri tidak mahu nusyu: terhadap suami#
-tidak ada kesesuaian antara mereka#
)+# .yatakan hikmat disyariatkan khulu<#
-mengelakkan isteri berlaku nusyu:
-penghormatan kepada isteri supaya boleh bertindak mengikut undang-
undang#
-mengelakan si2at ego suami yang suka menyalahgunakan kuasa sebagai
ketua
keluarga#
-membolehkan suami dan isteri berkah(in lain dengan pasangan pilihan#
)-# Jelaskan kesan khulu< dalam rumahtangga#
-runtuh intitusi keluarga
-suami dan isteri tidak boleh rujuk tetapi boleh berkah(in semula
-isteri tidak berhak mendapat na2kah semasa dalam iddah#
-anak-anak hilang kasih sayang dan perhatian#
)6# .yatakan perbe:aan antara 2asakh dengan khulu<
Aasakh Khulu<
-$embatalan perkah(inan melalui
kuasa
kadi atas sebab tertentu
-?ak suami#
-tiada bayaran
-isteri membuat tuntutan
membebaskan diri daripada suami
dengan bayaran O memulangkan
mahar melalui mahkamah
-hak isteri sahaja
-ada bayaran tertentu

)/# Jelaskan perkara-perkara yang boleh memba(a kepada .usyu:#
-steri enggan melayan suami ditempat tidur(bersetubuh!
-Keluar rumah tanpa i:in suami
-steri bersikap kasar sama ada dengan perkataan dan perbuatan#
-ngkar perintah suami yang tidak bertentangan dengan syarak#
-*embenarkan lelaki ajnabi masuk ke rumah tanpa pengetahuan suami#
)0# .yatakan 2aktor berlakunya .usyu: di kalangan isteri#
-steri tidak mempunyai didikan agama yang 4ukup#
-steri tidak menghormati suami
-Sikap isteri yang mementingkan diri
-Suami tidak bertanggungja(ab terhadap rumahtangga
)1# ?uraikan peranan suami untuk membendung perbuatan nusyu:#
-*embimbing isteri tentang ilmu agama#
-Suami hendaklah melaksanakan tanggungja(ab dengan sempurna
-,ertolak ansur dan bertimbang rasa#
+5# .yatakan 4ara untuk menangani isteri yang nusyu:#
-memberi nasihat dengan penuh hikmah
-memisahkan tempat tidur
-memukulnya dengan tujuan mendidik
-4ampur tangan pihak keluarga
-jika gagal"suami boleh membuat pengaduan di *ahkamah
-terahir"men4eraikan#
+%# Apakah kesan perbuatan nusyu:#
-Suami tidak dihormati isteri akan merasa ter4abar dan hilang
pertimbangan#
-*endorong suami mengabaikan tanggungja(ab terhadap rumahtangga#
-*emba(a kepada perbuatan mendera dan memukul isteri#
-Anak akan menjadi mangsa daripada sikap ibubapa merekaP
-nstitusi kekeluargaan slam tidak akan dihormati oleh masyarakat lain#
+'# Senaraikan rukun :ihar dan syarat :ihar#
6ukun Syarat
Suami %#,aligh
'#,erakal
)#Sah talak
+#Kemahuan sendiri
steri %#steri yang sah
'#Lihar disandarkan kepada isterinya atau mana-
mana anggotanya#
Hrang yang
diserupakan dalam
:ihar
%#$erempuan
'#perempuan yang mahram sebab nasab atau
semendaan
Sighah %#Ea2a: yang jelas(soreh!
'#la2a: tidak jelas (kinayah!-memerlukan niat
+)# Terangkan ki2arah :ihar mengikut tertib#
-memerdekakan seorang hamba mukmin
jika tidak mampu
-berpuasa dua bulan berturur-turut
Jika tidak mampu
-memberi makan kepada 65 orang miskin se4upak seorang#
++# .yatakan tiga kesan :ihar kepada seseorang#
-suami mendapat kemurkaan dan dosa besar
-suami isteri haram melakukan persetubuhan
-menjatuhkan maruah isteri
-suami (ajib membaya ki2arat#
+-# Jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi :ihar#
-Tidak mengikut si2at jahiliah apabila marah dan berselisih 2aham#
-*emahami konsep :ihar yang sebenar#
-Suami dan isteri memahami ilmu agama#
-Suami hendaklah ber(aspada dalam melakukan sesuatu tindakan
+6# Jelaskan proses berlakunya Ei>an
-Suami bersumpah di hadapan hakim
(sumpah + kali"sumpah yang ke - suami bersumpah Allah melaknat dirinya
jika
berbohong!
-steri bersumpah mena2ikan tuduhan suami
(sumpah + kali"sumpah yang ke - isteri bersumpah Allah melaknat dirinya
jika
berbohong!
+/# ?uraikan implikasi li>an terhadap suami isteri#
-suami isteri terpisah selepas sumpah li>an
-suami tidak boleh berkah(in semula dengan bekas isterinya selama-
lamanya#
-suami dilepaskan daripada hukuman <a:a2
-isteri dikenakan had :ina jika tidak menolak tuduhan dengan sumpah li>an#
-anak yang dina2ikan sumpah li>an terna2i nasabnya daripada suami yang
bersumpah#
-steri berhak nmenuntut na2kah jika suami tidak mena2ikan nasabnya#
+0# .yatakan hikmat li>an
-suami dapat men4ari jalan penyelesaian se4ara adli dan diredai Allah
-isteri dapat menbersihkan maruahnya melalui sumpah li>an#
-suami dapat mempertahankan kesu4ian nasabnya akibat perbuatan 4urang
isteri#
-memberi peluang kepada suami dan isteri menegakan kebenaran demi
menjaga
maruah masing-masing#
+1#i- .yatakan pengertian poligami
ii- Jelaskan tiga syarat poligami
-poligami ialah-,ahasa(banyak isteri!
stilah syarak(Eelaki yang beristeri lebih dari seorang tetapi
tidak
melebihi + isteri pada satu masa#
-syarat poligami:
-tidak melebihi empat isteri
-suami boleh berlaku adil
-suami mampu dari segi jasmani dan ke(angan
-5# Jelaskan ' hikmah poligami
-untuk menyambung :uriat
-membela anak yatim dan (anita
-mengelakan diri daripada maksiat
-mendapat kebahagian di dunia dan akhirat#
TAJUK:KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN
%# .yatakan ) tangungja(ab ibubapa semasa bayi dalam kandungan#
-sentiasa mendekatkan diri kepada Allah
-meninggalkan perkara maksiat
-menunaikan ke(ajipan agama
-bersabar
-mela:imi memba4a al-<ur>an
-sentiasa menjaga akhlak
-berdoa supaya dikurniakan anak yang soleh#
'# Apakah tangungja(ab ibubapa terhadap bayi yang baru dilahirkan#
-A:an dan i<amat di telinga bayi
-mentahnik
-menamakan bayi dengan nama yang baik
-men4ukur rambut bayi
-melakukan akikah#
)# .yatakan maksud pendidikan moral#
-menanamkan prinsip-prinsip akhlak dan budi luhur ke dalam diri anak-anak
semenjak usia mumaiyi: hingga baligh dan de(asa#
+# Jelaskan dua tujuan pendidikan moral#
-supaya anak-anak terdidik dengan si2at-si2at mahmudah serta menjauhkan
si2at-
si2at ma:mumah#
-supaya anak-anak menjadi muslim yang sebenar dan menjadi anggota
masyarakat
yang berguna#
-# Apakah maksud dengan pendidikan sosial#
-mendidik anak-anak tentang konsep persaudaraan"adab bermasyarakat
dan
sebagainya#
6# $ada pendapat anda mengapakah terdapat remaja yang terlibat dengan
gejala sosial
seperti dadah"per:inaan dan sebagainya#
-Tidak mendapat didikan agama yang sempurna
-bubapa tidak memberi perhatian serius terhadap tingkah laku anak-anak#
-Terpengaruh dengan ajakan ka(an-ka(an
-man yang tidak mantap#
/# .yatakan implikasi sekiranya ibubapa tidak melaksanakan tanggungja(ab
terhadap
anak-anak dengan sempurna#
-anak-anak menjadi liar dan susah untuk dididik#
-anak-anak terdedah dengan perbuatan tidak bermoral
TAJUK4UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
%# Apakah maksud undang-undang keluarga slam
-undang-undang yang memperuntukkan tentang hal-hal yang berkaitan
dengan
perkah(inan"per4eraian dan perkara yang berkaitan dengan keduanya di
kalangan
orang slam
'# .yatakan tiga bidang kuasa mahkamah syariah#
-mendengar dan memmutuskan prosiding di kalangan orang slam
berkaitan
pertunangan"perkah(inan"per4eraian"pembatalan perkah(inan atau
perpisahan#
-sebarang pelupusan atau tuntutan kepada harta
-na2kah kesahtara2an atau penjagaan kanak-kanak#
-pembahagian atau tuntutan harta sepen4arian
-(asiat#
)# Terangkan bidangkuasa jenayah mahkamah syariah
-*ahkamah syariah diberi kuasa dalam kesalahan-kesalahan yang boleh
dihukum penjara sehingga tiga tahun atau denda sehingga 6*-555 atau
sebat 6 rotan atau kedua-duanya sekali#
+# .yatakan struktur organisasi mahkamah syariah
Mahkamah Rayuan
Syariah
Mahkamah Tinggi Syariah
Mahkamah Rendah
Syariah
-# i- Jelaskan ' peranan mahkamah syariat terhadap kebahagian keluarga slam
ii- Terangkan 4ara mahkamah syariah menyelesaikan sesuatu kes dalam
rumahtangga#
-$eranan *ahkamah syariah:
-mengadakan khidmat nasihat kepada pasangan yang baru mendirikan
rumahtangga#
-memberi bimbingan kepada pasangan yang ingin berumahtangga untuk
membina
rumahtangga bahagia#
-bertanggungja(ab menerima dan menyelesaikan kes-kes yang berada di
ba(ah
bidangkuasanya se4ara adil dan saksama#
-Cara menyelesaikan kes:
-menerima sesuatu kes
-memanggil mereka yang terlibat
-mengadakan bimbingan kaunseling
TAJUK:ANAK AMANAH ALLAH
%# ,erikan pengertian anak angkat
-Anak yang dipelihara oleh bukan ibubapa kandungnya#
'# .yatakan ' peraturan mengambil anak angkat#
- anak angkat tidak boleh dibinkan atau dibintikan kepada bapa angkat#
- menjaga batas pergaulan dan aurat antara anak angkat dengan keluarga
angkat
- anak angkat tidak boleh me(arisi harta pusaka keluarga angkat ke4uali
hibah"hadiah dan (asiat tidak melebihi %3) harta #
)# Jelaskan hikmah larangan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat"
- *enjaga hubungan baik antara ibubapa kandung dengan keluarga angkat
- *engiktira2 keluarga bapa kandung dan mengekalkan kemulian pertalian
nasab anak angkat#
- *emelihara hak anak angkat dalam me(arisi harta pusaka bapa
kandungnya#
- *emelihara hak (ali nikah seseorang bapa ke atas anaknya#
- *emelihara harta pusaka bapa kandung dan salasilah keluarga supaya
tidak ber4ampur dengan anak angkat yang tiada hubungan nasab dengan
mereka#
TAJUK:HADHANAH
%# .yatakan pengertian ?adhanah dan hukumnya#
-?adhanah ialah hak penjagaan anak yang masih ke4il yang belum mumaiyi:
dan
tidak mampu menguruskan diri sendiri#
-?ukum8(ajib bagi anak yang belum mampu berdikari
'# Senaraikan golongan yang mendapat hak hadhanah jika ibu hilang kelayakan
mengikut urutan#
-nenek sebelah ibu atau ke atas
-bapa
-nenek sebelah bapa ke atas
-datuk
-saudara perempuan seibu sebapa
-saudara perempuan seibu
-saudara pempuan sebapa
-anak perempuan kepada saudara perempuan seibu sebapa (anak
saudara!
-anak perempuan kepada saudara perempuan seibu
-anak perempuan kepada saudara perempuan sebapa
-emak saudara sebelah ibu
-emak saudara sebelah bapa
-(aris lelaki yang berhak menerima asabah
)#Apakah syarat-syarat orang yang mendapat hak hadhanah#
-slam
-berakal
-de(asa
-berakhlak mulia
+# .yatakan ' sebab gugur hak hadhanah#
-ibu kanak-kanak berkah(in dengan lelaki yang tidak mempunyai hubungan
nasa
dengan kanak-kanak tersebut
-ibu berkelakuan buruk se4ara keterlaluan hingga menjatuhkan maruah diri#
-berpindah tempat kediaman dengan tujuan menghalang bapa kanak-kanak
men:iarahinya
-4uai atau menganiayai kanak-kanak tersebut#
-murtad
-# Apakah akibat terhadap anak sekiranya hak hadhanah diabaikan oleh mereka
yang
bertanggungja(abJ
-Ke(ajipan anak akan terabai
-anak-anak akan terdedah dengan perkara negati2
jawapan ibadat tingkatan 5.
%#sementara
'#agama
)#meminang
+#mujbir
-#hakim
6#bernilai
/#harus
0#adil
1#idah
%5#khulu<
%%#li>an
%'#mal#
TA*ADU. DA. THKH?
T"$1/)$ 4 5Kh(0.6 0-R'2"#"$7
S)&(/)(&
%# Saidina Abu ,akar r#a# telah memerangi golongan QQQQQQQQQQQQ iaitu
QQQQQQQQQQ palsu dan golongan yang enggan membayar QQQQQQQQQQQQQQ#
'# $ada :aman pemerintahan Saidina Umar al-Khattab r#a# tanah yang dikuasai
oleh tentera slam dalam peperangan yang dikenali sebagai harta
QQQQQQQQQQQQQ tidak dibahagikan#
)# Saidina Uthman bin A22an r#a# menetapkan al-;uran diba4a dengan
menggunakan lahjah QQQQQQQQQQQQQQQQ #
+ Khali2ah Ali b Abi Talib r#a# meneruskan majlis QQQQQQQQQQQ (alaupun
mendapat tentangan dari golongan QQQQQQQQQQQQQQ #
- Tulis nombor dalam ruangan yang disediakan mengikut jasa Khula2aR al-
6asyidin#
Sumbangan dan jasa khula2aR al-6asyidin
%# Saidina Abu ,akar As-
Siddik
*engumpulkan al-;uran dalam
satu masha2
'# Saidina Umar al-Khattab# *emerangi nabi palsu
)# Saidina Uthman bin A22an *enerima ja(atan khali2ah ketika
.egara dalam keadaan huru-hara#
+# Saidina Ali bin Abi Talib *engisytiharkan kalendar slam
mengikut tahun ?ijrah#
S(*!+/)".
%# Apakah yang dimaksudkan dengan Khula2aR al-6asyidinJ
'# Jelaskan kepimpinan Khula2aR al-6asyidinJ
)# Terangkan dasar pemerintahan Khula2aRal-6asyidin yang telah memba(a
kegemilangan umat slam ketika ituJ
+# Jelaskan )"1 kesan 4orak pentadbiran mereka terhadap 4ara hidup umat
slam pada :aman tersebut#
-# Khula2aR al-6asyidin telah menjalankan dasar musya(arah dalam
melaksanakan dasar pemerintahan .egara# Apakah yang dimaksudkan
dengan ahli majlis syuraJ
6# Terangkan #( kebaikan amalan syura dalam sesuatu perkara
/# $ada Laman Khali2ah Umar bin al-Khattab" ja(atan Babenor di(ujudkan
bagi me(akili khali2ah mentadbir (ailayah-(ilayah slam yang semakin
meluas# .yatakan 4ara-4ara perlantikan gabenor#
0# Di :aman khula2aR al-6asyidin" ad-Di(an atau jabatan ditubuhkan bagi
memastikan sistem pengurusan lebih berkesan#
Jelaskan jabatan tersebut#
1# Jelaskan kesan kepimpinan khula2aR al-6asyidin dari aspek kepimpinan
dan sosial#
%5# Apakah akibat membelakangkan kepemimpinan khula2aR al-6asyidinJ
%%# $enubuhan Dii(an al-Jundi dan Dii(an al-Kharaj pada :aman khula2a> al-
6asyidin bertujuan untuk memastikan sistem pengurusan dapat berjalan
dengan lebih teratur#
Terangkan #( 2ungsi bagi jabatan-jabatan tersebut#
%'# Khula2a> al-6asyidin adalah mereka yang mendampingi dan mendapat
didikan daripada 6asulullah s#a#(#
,uktikan kenyataan di atas dengan memberikan 4ontoh-4ontohnya#
K+&!$ B$" U%"22h
S)&(/)(&
%# .ama Umaiyah di ambil sempena nama QQQQQQQQQQQQQQQ kepada khali2ah
pertama kerajaan ,ani Abbasiyah#
'# Kerajaan ,ani Umaiyah barpusat di QQQQQQQQQQQQQ #
)# Kerajaan Umaiyah mempunyai beberapa peringkat pemerintahan iaitu :aman
kelahiran bermula dengan khali2ah QQQQQQQQQQQQQQ " kemudian :aman
kemajuan bermula dari khali2ah QQQQQQQQQQQQQQ b *ar(an dan berakhir
dengan pemerintahan ?isham yang berpusat di QQQQQQQQQQQQ #
+# $adankan bahagian-bahagian dalam tentera :aman Umaiyah dengan menulis
nombor diruangan yang sesuai#

- bahagian dalam pasukan tentera kerajaan ,ani Umaiyyah
%# $asukan teras Al-*aimanah
'# Sayap kanan Al-*u<addimah
)# Sayap kiri Sa2ah al-Jaisy
+# $asukan hadapan Al-*aisarah
-# $asukan belakang ;albu al-Jaisy
-# Khali2ah *ua(aiyah telah menyusun angkatan tentera laut terdiri dari
QQQQQQQQQ buah kapal perang
6# QQQQQQQQQQQQQQQ dijadikan bahasa rasmi Kerajaan Umaiyah
/# $ada kurun ke sepuluh masihi kota CordoFa menjadi pusat perkembangan
QQQQQQQQQQQQQQ di @ropah#
0# Eengkapkan 4arta berikut :
1# Antara 4iri-4iri kegemilangan pemerintahan khali2ah Umar bin Abd A:i: ialah
beri tumpuan kepada QQQQQQQQQQQQQQQ rakyat" melantik pega(ai yang
QQQQQQQQQQQQQ " ekonomi dan QQQQQQQQQQQ berada pada tahap yang tinggi
dan membukukan QQQQQQQQQQ 6asulullah#
S(*!+/)".
%# Apakah hasil negara di :aman Kerajaan ,ani UmaiyahJ
'# Jelaskan 2aktor-2aktor yang memba(a kepada kejayaan ,ani Umaiyah#
)# ,idang ekonomi sangat penting kepada kemajuan dan pembangunan
negara#
Jelaskan )"1 usaha pemerintah ,ani Umaiyah untuk meningkatkan sektor
ekonomi negara dan pendapat rakyat#
+# Jelaskan )"1 2aktor kejatuhan kerajaan ,ani Umaiyah#
T3/3h
I%% A*( H$".h
%# mam Abu ?ani2ah adalah pengasas *a:hab ?ana2i yang diikuti sebahagian
umat slam# *engapa beliau digelar Abu ?ani2ahJ
'# .yatakan tiga 4ontoh akhlak yang menunjukkan mam Abu ?ani2ah seorang
yang berpendirian kukuh ketika menuntut ilmu#
)# Apakah bidang-bidang yang dipelajari oleh mam Abu ?ani2ahJ
+# Apakah sumbangan mam Abu ?ani2ah terhadap tamadun slamJ
-# Jelaskan ujian-ujian yang terpaksa dilalui oleh mam Abu ?ani2ah hingga ke
akhir hayatnya#
Perkembangan
pendidikan
Kesan perkembangan
pendidikan
Usaha khalifah
a. ________________
___

b. ________________
___
d. ________________
____

e. ________________
____
I%% M0"/
%# mam *alik 6ahimahullah seorang yang sangat tinggi akhlaknya # .yatakan
4ontoh si2at tersebut#
'# Jelaskan pernyataan baha(a mam *alik sangat menghormati 6asulullah
dan hadis baginda#
)# Terangkan dengan ringkas sikap yang menunjukkan beliau seorang yang
tetap pendirian#
I%% S2."+
%# As-Sya2ie ialah panggilan masyhur kepada *uhammad bin dris b# Al-Abbas
b# Hsman b# Sya2ie b# As-Saib# ?uraikan si2at-si2at peribadi beliau#
'# Jelaskan kenapa beliau juga digelar S,apa Usul al-Ai<h&
)# ,agaimanakah beliau mendisiplinkan masanyaJ
+# *engapakah mam Sya2ie melarang si2at taklid dalam sesuatu perkaraJ
-# Apakah sumbangan mam Sya2ie terhadap agamaJ
I%% Ah%# *"$ H%*0
%# ,agaimanakah 4ara mam Ahmad bin ?anbal mengisbatkan hukumJ
'# .yatakan kelebihan mam Ahmad bin ?ambal
)# Apakah pengajaran yang dapat diperolehi daripada kegigihan mam Ahmad
bin ?anbalJ
I%% 0-B(/h&"
%# Terangkan dengan ringkas ri(ayat hidup mam ,ukhari
'# .yatakan si2at peribadi beliau
)# ,agaimanakah beliau menilai sesuatu hadis untuk dikumpulkan di dalam
kitabnya sahih al-,ukhariJ
+# .yatakan sumbangan mam ,ukhari terhadap perkembangan ilmu#
-# Apakah syarat pera(i yang ditetapkan oleh mam al-,ukhari untuk diiktira2
sesuatu hadis itu sahihJ
6# ,agaimanakah usaha gigih mam ,ukhari dalam mengumpul hadisJ
I%% 0-Gh80"
%# Terangkan dengan ringkas ri(ayat hidup mam ,ukhari#
'# Apakah peribadi mam al-Bha:ali yang menjadikan beliau menjadi ahli 2ikir
terkenalJ
)# .yatakan si2at-si2at mam al-Bha:ali yang boleh di4ontohi#
+# ,in4angkan usaha mam al-,ukhari mendalami ilmu#
T3/3h I'0% T"$1 4
Soalan % hingga )
Tokoh $ilihan
A
mam Abu ?ani2ah
,
mam *alik
C
mam Sya2ie
.o Soalan Sumbangan Ja(apan
% *enulis kitab al-Ai<h al-Ahkam dan kitab al-
Aaraid
' *enulis kitab al-6isalah
) *enulis kitab al-*u(atta>

+# $adankan ja(apan yang betul
Tokoh .ama sebenar
%# mam As-Sya2ie .ukman b# Thabit
'# mam Abu ?ani2ah *alik b# Anas
)# mam *alik *uhammad b# dris b# Abbas
+# mam Ahmad Ahmad bin *uhammad-#
6# mam Abu ?ani2ah dihukum QQQQQQQQQQQQ kerana menolak ja(atan hakim
yang dita(arkan kepadanya#
/# ,eliau digelar sebagai Abu ?ani2ah kerana sentiasa memba(a QQQQQQQQQQ
untuk menulis#
Sejak kecil beliau terdidik dalam
urusan perniagaan. Sangat
berpegang teguh dengan gama
dan !slam.
Sifat keperibadian
empat
!mam Ma"hab
Suka berpakaian cantik dan
bersih. Se#rang yang ta$adhuk
dan sangat mengh#rmati
Rasulullah.
Suka menuntut ilmu dan sentiasa
mendampingi guru. Mempunyai
akal yang tajam. Suka mengembara
untuk mendalami ilmu
Se#rang yang pendiam dan sangat
kuat beribadat. Mengerjakan s#lat
%&& rakaat setiap hari.
a. __________ b. __________
d. __________ c. __________
0# mam Abu ?ani2ah mempelajari pelbagai ilmu terutama ilmu QQQQQQQQQ
slam#
1# Kitab yang menjadi pegangan utama ma:hab maliki selepas al-;uran dan
?adis ialah Kitab QQQQQQQQQ#
%5# $ara sejara(an berpendapat mam *alik berguru dengan lebih QQQQQQQQQ
orang guru dari kalangan QQQQQQQQQQQ dan TabiR TabiRin#
%%# mam *alik dianggap sebagai tokoh terkemuka dalam ilmu QQQQQQQQQQQQ
dan ilmu QQQQQQQQQQQQ #
%'# mam Sya2ie melarang anak muridnya QQQQQQQQQQQ semata-mata dengan
hukum yang dikeluarkan oleh ulamak tanpa usul periksa#
%)# mam As-Sya2ie digelar sebagai bapa QQQQQQQQQQQQ kerana beliau orang
yang pertama menulis buku dalam bidang tersebut iaitu 7al-6isalah7#
%+# mam Ahmad b# ?anbal bijak dalam masalah-masalah QQQQQQQQQQQ #
%-# *a:hab ?anbali di perbaharui oleh pendokong-pendokong ma:hab yang
dikenali sebagai QQQQQQQQQQQ #
%6# mam Ahmad b# ?anbal meninggal dunia pada usia QQQQQQQQQ dan
dikebumikan di QQQQQQQQQQ #
%/# mam Ahmad digelar sebagai QQQQQQQQQQQQQ kerana mengha2a: lebih
daripada /55"555 hadis#
%0# mam Ahmad sangat kuat beribadat# ,eliau mengerjakan QQQQQQQQ rakaat
solat sunat setiap hari#
%1# ?asil karya agung mam ,ukhari yang menjadi rujukan kepada umat slam
hingga hari ini ialah QQQQQQQQQQQQQ
'5# Kitab Sahih al-,ukhari mengandungi QQQQQQQQQQ buah hadis yang
diperolehi daripada ramai ulamaR
'%# mam al-,ukhari mengumpul hadis-hadis untuk dimuatkan dalam sahih al-
,ukhari selama QQQQQQQQQQ#
''# mam al-,ukhari men4atatkan hadis daripada gurunya melebihi QQQQQQQQ
orang#
')# Karya agung yang dihasilkan oleh mam al-Bha:ali ialah QQQQQQQQQQQQ
'+# $erdana menteri di ,aghdad iaitu QQQQQQQQQQQ menjemput mam al-Bha:ali
untuk mengajar dan menjadi penasihat agung#
'-# kemasyhurannya dalam QQQQQQQQQQ menarik ramai orang menghadiri kelas
pengajiannya#
'6# *endokong 2ahaman QQQQQQQQQQQQ atau dikenali sebagai ma:hab ahli
Sunnah (al-Jamaah#
'/# mam al-Bha:ali menolak 2ahaman ahli QQQQQQQQQ yang meresap dalam
ilmu kalam
SKEMA JAWAPAN
Kh(0.6 0-R'2"#"$
%# murtad" nabi palsu" :akat#
'# ghanimah
)# ;uraish
+# tahkim" kha(arij
-# Tulis nombor dalam ruangan yang di sediakan mengikut jasa khula2aR al-
rasyidin#
()"%"+"'!
S(*!+/)".
%# *aksud Khula2aR al-6asyidin
khula2aR al-6asyidin ialah empat sahabat nabi yang memerintah selepas
ke(a2atan baginda#
%)# Ciri kepimpinan Khula2aR al-6asyidin
Adil kepada semua rakyat#
*elaksanakan tanggungja(ab dengan penuh amanah
,ersi2at ta(adduk" mengutamakan akhirat mengatasi dunia#
Tegas mendaulatkan agama#
*enerima pandangan rakyat
)# Dasar pemerintahan Khula2aRal-6asyidin
Undang-undang berdasarkan al-;uran dan Sunnah#
Khali2ah merupakan ketua .egara
Khali2ah tidak mendapat hak istime(a mengatasi undang-undang
+# Tiga kesan 4orak pentadbiran terhadap 4ara hidup umat slam pada
:aman
tersebut#
,ekerjasama dalam semua perkara
*elaksanakan amar makru2 nahi mungkar
-# *aksud majlis syura#
$andai menghurai dan membuat keputusan#
6# Dua kebaikan amalan syura dalam sesuatu perkara
*en4apai kata sepakat#
*engelakkan permusuhan
/# Cara-4ara perlantikan gabenor#
Diberikan surat serah tugas
?arta mereka diperiksa
0# Jabatan tersebut ialah
Di(an al-Jundi
Di(an al-Kharaj
1# Kesan kepimpinan khula2aR al-6asyidin dari aspek kepimpinan dan sosial#
kepimpinan : pemimpin .egara merupakan ketua agama#
sosial : rakyat diberi layanan yang sama
%5# Akibat membelakangkan kepemimpinan khula2aR al-6asyidin#
Kepimpinan .egara slam dipilih melalui sistem (arisan#
Timbul perpe4ahan aliran pemikiran
%%# D( 2ungsi jabatan-jabatan tersebut ialah :
Di(an al-Jundi : mengendalikan urusan berhubung dengan ketenteraan
seperti mengendalikan latihan" mengambil data bilangan tentera dan
sebagainya#
Di(an al-Kharaj : bertanggungja(ab memungut hasil .egara dengan
lebih berkesan dan teratur#
%'# ,ukti Khula2a> al-6asyidin adalah mereka yang mendampingi dan
mendapat
didikan daripada 6asulullah s#a#(#
,ukti kenyataan tersebut ialah:
Abu ,akar as-Siddi< D Usaha beliau menghapuskan golongan murtad
merupakan satu tindakan tepat dan memba(a negara slam berada dalam
keadaan aman dan stabil#
Usman bin A22an D ,eliau bersetuju menjadi (akil 6asulullah s#a#( dalam
perundingan dengan kaum musyrikin *ekah semasa perjanjian ?udaibiah#
Ali ,in Abi Talib sanggup tidur di tempat 6asulullah s#a#( semasa baginda
keluar berhijrah#
SKEMA JAWAPAN
K+&!$ B$" U%"22h

%# moyang
'# Damsyik
)# *ua(iyah b Abi Su2ian" Abd *alik dan CordoFa
+# '" +" -" ) dan %
-# %/55
6# bahasa Arab
/# ilmu
0# a# menggalakkan rakyat
b# menjemput tenaga pengajar asing
4# mengusahakan terjemahan buku
d# .egara maju
e# banyak ilmu baru ditemui
2# Eahir ramai 4endikia(an
1# kesejahteraan" 4ekap" so4ial dan hadis#
S(*!+/)".
%#?asil .egara di :aman kerajaan ,ani Umaiyah
Al-Kharaj
Al-Ji:yah
Lakat
Al-Aai
Bhanimah
'#Aaktor-2aktor yang memba(a kepada kejayaan ,ani Umaiyah#
Ke4ekapan dan kebijaksanaan khali2ah
$enguasaan ilmu
@konomi yang stabil
Kekuatan tentera
perhubungan baik antara kerajaan dan rakyat
semangat jihad yang tinggi
)#Tiga usaha pemerintah ,ani Umaiyah untuk meningkatkan sektor ekonomi
.egara
dan pendapat rakyat#
*embaiki sistem saliran
*embina jalanraya dan pelabuhan
*engemaskini pentadbiran baitul mal#

+#Tiga 2aktor kejatuhan kerajaan ,ani Umaiyah#
$emerintah mengabaikan ajaran slam
Ealai melaksanakan tanggungja(ab kepada rakyat
Sikap pemerintah yang mementingkan diri sendiri

T3/3h
S30$ S(*!+/)".
I%% A*( H$".h
%#Sebab beliau digelar Abu ?ani2ah#
Salah seorang dari anaknya bernama ?ani2ah
Suka memba(a dak(at untuk menulis ilmu#
Seorang yang tegas dengan kebenaran#
'#Tiga 4ontoh akhlak yang menunjukkan mam Abu ?ani2ah seorang yang
berpendirian kukuh ketika menuntut ilmu#
,ersungguh-sungguh menuntut ilmu
Sentiasa menyebarkan ilmu
Sentiasa mendalami ilmu yang dimilikinya#
)#,idang-bidang yang dipelajari oleh mam Abu ?ani2ah#
Ae<ah
Tauhid
Ulum al-;uran
Ulum al-?adis
+#Sumbangan mam Abu ?ani2ah terhadap tamadun slam#
*enyusun kitab 2e<ah mengikut bab dan 2asal dengan baik dan tersusun
Sangat teliti dalam menentukan hukum mengikut martabat hadis
Telah menulis kitab al-Ai<h al al-Akbar
-#Ujian-ujian yang terpaksa dilalui oleh mam Abu ?ani2ah
$ernah dipenjara dan disebat %55 kali sebatan
Dipenjara kerana menolak ja(atan juru tulis surat rasmi kerajaan ,ani
Umaiyah
Dipenjara kerana menolak ja(atan hakim di ,aghdad#
I%% M0"/
%#Contoh si2at sangat tinggi akhlaknya#
Suka men:irahi orang sakit dan mengiringi jena:ah
,anyak membantu orang yang berhajat
Tidak suka men4ela
'#mam *alik sangat menghormati 6asulullah dan hadis baginda#
,eliau bersu4i dan memakai bau-bauan sebelum mangajar hadis
Ta(adhuk dan tidak pernah menunggang kuda di bumi *adinah kerana
menghirmati jasad nabi#
)#Sikap yang menunjukkan beliau seorang yang tetap pendirian#
*enentang pendapat gabenor madinah yang bertentangan dengan
2at(anya#
Sangguh dipukul kerana mempertahankan slam
,erani menegur khali2ah Abu Jaa2ar yang meninggikan suara ketika
bermu:akarah dalam majlis ilmu#
*enolak untuk dijadikan kitab al-*u(attak sebagai sumber rasmi
perundangan negara#
I%% S2."+
%#Si2at-si2at peribadi beliau#
Sangat men4intai ilmu
Kuat ingatan
Suka mendampingi guru
'#Sebab digelar S,apa Usul al-Ai<h&
Tokoh yang pertama menyusun kaedah 2ekah dalam kitab karangannya
7al-6isalah
)#Cara beliau mendisiplinkan masanya#
%3) di gunakan untuk menulis
%3) digunakan untuk beribadah
%3) digunakan untuk berehat
+#Sebab mam Sya2ie melarang si2at taklid dalam sesuatu perkara#
Supaya tidak berlaku penyele(engan dalam agama
*enjaga kesu4ian agama
Agar tidak tersesat jalan#
-#Sumbangan mam Sya2ie terhadap agama#
,eliau sangat teliti dalam mengutarakan pandangan terutama dalam bab
badah
,erhujjah dengan golongan anti hadis#
I%% Ah%# *"$ H%*0
%#Cara mam Ahmad bin ?anbal mengisbatkan hukum#
Tidak menggunakan hadis dhoi2
,erhati-hati memilih hadis yang berhubungkait masalah halal haram
'#Kelebihan mam Ahmad bin ?ambal
*eninggalkan beberapa buah buku
*enyebarkan ilmu kepada masyarakat
$engasas ma:hab ?anbali
)#$engajaran yang dapat diperolehi daripada kegigihan mam Ahmad bin ?anbal
Jangan mudah berputus asa
Sanggup menempuh 4abaran dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu#
I%% 0-B(/h&"
%#6i(ayat hidup mam ,ukhari
.ama beliau ialah Abu Abdullah *uhammad b# smail
Digelar al-,ukhari sempena tempat kelahiran beliau
,eliau adalah ulamaR ?adis yang termasyhur
*eninggal pada usia 6' tahun
'# Si2at peribadi beliau
Cintakan ilmu
6ajin men4ari ilmu
Kuat daya ingatan
Kuat beribadah
)#Cara beliau menilai sesuatu hadis untuk dikumpulkan di dalam kitabnya#
,erhati-hati memeriksa semua pera(i
,er(udhuk dan bersembahyang dua rakaat memohon tau2ik dan hidayah
Allah
+#Sumbangan mam ,ukhari terhadap perkembangan ilmu#
*enghasilkan beberapa buah buku agama
*enghasilkan kitab sahih al-,ukhari
*enjadi sumber rujukan umat
-#Syarat pera(i yang ditetapkan oleh mam al-,ukhari
Kuat ingatan
Hrang slam
Thi<ah (boleh diper4ayai!
Sanadnya bersambung
6#Usaha gigih mam ,ukhari dalam mengumpul hadis#
Sentiasa memohon petunjuk Allah
Kuat beribadah
6ajin mengha2a:
*enghindari makanan haram dan syubhat
Sanggup mengembara men4ari ilmu
I%% 0-Gh80"
%#6i(ayat hidup mam ,ukhari#
.ama beliau ialah Abu ?amad b *uhammad b# *uhammad b# Ahmad al-
Bha:ali
Digelar al-Bha:ali sempena dengan nama kampong tempat lahirnya#
,eliau seorang ulama" ahli 2akir dan ahli 2alsa2ah#
,eliau digelar hujjatul slam kerana ke4ekapan" kemasyhuran dan
kekuatan membela slam#
*eninggal di Tusi pada usia -- tahun#
'#Si2at mam al-Bha:ali yang menjadikan beliau menjadi ahli 2akir terkenal#
Kuat ingatan
,ijak berhujjah
*enguasai berbagai bidang ilmu
)#Si2at-si2at mam al-Bha:ali yang boleh di4ontohi#
,ersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
*empelajari pelbagai ilmu
+#Usaha mam al-,ukhari mendalami ilmu#
*engembara untuk men4ari ilmu
,erjumpa dengan ramai ulamaR#
*engadakan perbin4angan dengan para ulamaR#
T3/3h I'0%
J,-$ :
%# A
'# C
)# ,
+# Ja(apan : '" )" % dan +
-# Ja(apan : a: mam ?ana2i
b: mam Sya2ie
4: mam *alik
d: mam ?anbali
6# penjara
/# dak(at
0# undang-undang
1# al-*u(attak
%5# 155" TabiRin
%%# ?adis" Ai<h
%'# Ta<lid
%)# Usul Ai<h
%+# 2e<ah
%-# mujaddid
%6# // tahun" ,aghdad
%/# al-?akim
%0# )55
%1# Sahih al-,ukhari
'5# 655"555
'%# %6 tahun
''# %555
')# hyaR ulumuddin
'+# .i:am al-*uluk
'-# ,erpidato
'6# al-Asyariah
'/# 2alsa2ah
SIRAH TINGKATAN LIMA 5KERAJAAN BANI ABASIYAH7
P+$2+*&$ I'0%
%# $en4apaian tamadun slam pada :aman Kerajaan Abasiyah lebih berjaya
berbanding pada :aman Kerajaan Umaiyah#
*engapakah sejara(an menggelarkan Kerajaan Abbasiyah sebagai SLaman
Keemasan Tamadun slam&J
'# Jelaskan dua 2aktor dalaman dan 2aktor luaran yang mendorong penyebaran
slam
di :aman kerajaan Abasiyah#
)# ?uraikan perubahan yang berlaku hasil dari penyebaran slam terhadap
akidah"
ilmu pengetahuan dan sistem kemasyarakatan#
P+&/+%*$1$ P+$#"#"/$ 9%$ K+&!$ A*'"2h
%# Aspek pendidikan telah berkembang pesat pada :aman kerajaan Abasiyah
.yatakan tiga 2aktor yang mendorong perkembangan ilmu di :aman kerajaan
Abasiyah#
'# Apakah kesan hasil dari perkembangan ilmu pada :aman kerajaan Abasiyah
terhadap kebangkitan tamadun @ropahJ
)# Terdapat pelbagai institusi pendidikan pada :aman Abasiyah#Jelaskan tiga
2ungsi institusi tersebut#
+# Terangkan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang diterokai oleh umat slam
di :aman kerajaan Abasiyah#
P+&/+%*$1$ S"$' D$ T+/$3031" D" 9%$ K+&!$ A*'"2h
%# .yatakan perkembangan Sains dan Tenologi pada :aman Abasiyah#
'# Jelaskan empat 2aktor perkembangan sains dan teknologi pada :aman
Abasiyah#
)# ?uraikan peranan Khali2ah Abasiyah untuk memajukan bidang sains dan
teknologi#
+# Terangkan hasil pen4apaian umat slam dalam bidang sains dan teknologi di
:aman Kerajaan Abasiyah#
-# ,in4angkan kepentingan penguasaan lmu sains dan teknologi bagi umat
slam
dalam era globalisasi#
K+1+%"0$1$ #$ K+!)(h$ K+&!$ A**'"2h
%# Keagungan kerajaan Abbasiyah banyak bergantung kepada keunggulan para
khali2ahnya#
'# Jelaskan tiga 2aktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah#
)# Terangkan tiga 2aktor kejatuhan kerajaan Abbasiyah
+# Terangkan pengajaran yang boleh diambil di sebalik sejarah kejatuhan
kerajaan Abbasiyah#
P+&/+%*$1$ +/3$3%" 8%$ /+&!$ A**'"2h
%# Terangkan tiga 2aktor yang menguatkan aktiFiti ekonomi kerajaan Abbasiyah
hingga ke peringkat antara bangsa#
'# Jelaskan tiga sektor ekonomi :aman kerajaan Abbasiyah
)# ?uraikan peranan yang dimainkan oleh para khali2ah Abbasiyah untuk
menggiatkan sektor pertanian" perindustrian dan perdagangan#
+# ?uraikan peranan ,aitul *al pada :aman kerajaan Abbasiyah#
-# Terangkan sumber ke(angan kerajaan Abbasiyah#
P+&/+%*$1$ /+)+$)+&$ /+&!$ A**'"2h
%# Apakah pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan Abbasiyah dalam
bidang ketenteraanJ
'# Jelaskan struktur organisasi ketenteraan pada :aman kerajaan Abbasiyah
)# Terangkan tiga 2aktor kejayaan bidang ketenteraan kerajaan Abbasiyah#
+# .yatakan tiga peralatan peperangan yang digunakan semasa :aman
kerajaan Abbasiyah#
-# Apakah kepentingan keselamatan kepada sesebuah .egaraJ
STRUKTUR 5ABBASIYAH7
%# .ama kerajaan Abbasiyah di ambil sempena nama bapa saudara nabi
bernama
QQQQQQQQQQQQQQ
'# QQQQQQQQQQQQQQ ialah perdana menteri yang bertindak sebagai ketua
pentadbir dalam kerajaan Abbasiyah#
)# Dalam pemerintahan kerajaan Abbasiyah QQQQQQQQQQQ adalah khali2ah yang
paling (arak dan terkenal#
+# $erpustakaan yang paling ulung :aman kerajaan Abbasiyah ialah
QQQQQQQQQQQ#
-# AktiFiti ekonomi :aman kerajaan Abbasiyah semakin meningkat apabila
khali2ah Abu Jaa2ar al-*ansur memindahkan pusat pemerintahan dari
QQQQQQQQQQQQ ke ,aghdad"
6# $ara peniaga muslim pergi ke Canton Cina untuk mendapat barangan sutera
melalui laluan yang dikenali sebagai QQQQQQQQQQQ#
/# Antara sumber ke(angan :aman kerajaan Abbasiyah ialah 4ukai tanah milik
orang bukan slam di kenali sebagai QQQQQQQQQQQ#
0# Di(an QQQQQQQQQQQQQQ adalah jabatan yang menguruskan hal eh(al
pertahanan negara#
1# ,eliau menubuhkan =,aitul ?ikmah& yang menjadi pusat perkembangan ilmu
dan pengetahuan# a merujuk kepada QQQQQQQQQQQQQQQ#
%5# Khali2ahQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ merupakan pengasas kerajaan Kerajaan
,ani Abasiyah#
%%# Eengkapkan gambarajah berikut :
Sistem pemerintahan
Kerajaan 'ani basiyah
Khalifah
%'# Kerajaan Abbasiyah merosot semasa pemerintahan QQQQQQQQQQQQQQQQ dan
ia merupakan 2aktor utama kejatuhan kerajaan Abbasiyah ke tangan
QQQQQQQQQQQQ#
%)# $emberontakan daripada kalangan QQQQQQQQQQQQ dan QQQQQQQQQQQQQQ
sering mengganggu kerajaan Abbasiyah kerana mereka beranggapan
ja(atan QQQQQQQQQQQQQ adalah hak golongan mereka#
TOKOH TING. 5
I*$( S"$
%# Terangkan ri(ayat hidup bnu Sina
'# Jelaskan )"1 kesan peninggalan bnu Sina dalam bidang ilmu perubatan#
)# ,in4angkan sumbangan bnu Sina dalam bidang berkenaan#
I*$( Kh0#($
%# Tuliskan ri(ayat hidup bnu Khaldun se4ara ringkas
'# bnu Khaldun adalah tokoh dalam pelbagai bidang#
,uktikan kebenaran pernyataan di atas#
)# Jelaskan sumbangan-sumbangan bnu Khaldun terhadap tamadun dunia#
S2"# J%0(##"$ 0-A.1h$"
%# .yatakan ri(ayat hidup beliau se4ara ringkas#
'# Berakan slah yang di ba(a oleh Sayyid Jamaluddin al-A2ghani memberi
inspirasi kepada gerakan slam di *alaysia# ?uraikan#
)# Terangkan bentuk-bentuk slah yang di ba(a oleh Sayyid Jamaluddin
+# Jelaskan sumbangan Sayyid Jamaluddin al-A2ghani dalam bidang pemikiran
dan gerakan slam#
S2+"/h M(h%%# A*#(h
%# Tuliskan ri(ayat hidup Syeikh *uhammad Abduh se4ara ringkas
'# Jelaskan aliran pemikiran Syeikh *uhammad Abduh
)# Apakah metode beliau dalam melaksanakannyaJ
+# Terangkan #( sumbangan beliau terhadap masyarakat
S2+"/h Th"& J00(##"$
%# Terangkan ri(ayat hidup syeikh Tahir Jalaluddin#
'# Jelaskan idea islah yang diba(a oleh Syeikh Tahir Jalaluddin#
)# Terangkan 4ara Syeikh Jalaluddin menyalahkan idea islah#
+# .yatakan sumbangan Syeikh Tahir dalam bidang ilmu dan pemikiran#
H%/
%# Tuliskan ri(ayat hidup beliau se4ara ringkas
'# Jelaskan kegigihan beliau dalam mengembangkan dak(ah slamiah
)# Apakah sumbangan ?amka dalam bidang ilmu dan pemikiranJ
STRUKTUR 5TOKOH7
%# bnu Sina pernah bertugas sebagai pakar QQQQQQQQQQQQQ di (ilayah 6ai
dan QQQQQQQQQQQQQ agung Amir Ala al-Daulah di As2ahan#
'# Antara karya bidang perubatan bnu Sina yang terkemuka ialah
QQQQQQQQQQQQQQ#
)# bnu Sina telah menyenaraikan lebih kurang QQQQQQQQQQQ jenis penyakit
serta kaedah ra(atannya#
+# bnu Khaldun merupakan tokoh QQQQQQQQQQQQQQ yang terkenal#
-# $emikiran bnu Khaldun dalam kitab QQQQQQQQQQQQQQQQ adalah hasil
daripada pengalaman beliau untuk mengetengahkan sejarah sebagai bidang
ilmu#
6# Jamaluddin al-A2ghani digelarQQQQQQQQQQQ kerana keturunannya
bersambung dengan QQQQQQQQQQQ dan rasulullah#
/# Sayyid Jamaluddin al-A2ghani banyak merantau untk menyebarkan idea-
idea QQQQQQQQQQ #
0# ,eliau mengkritik QQQQQQQQQQQQQQ tanpa berlandaskan al-;uran dan as-
Sunnah#
1# $ada tahun%00' Sheikh *uhammad Abduh dibuang negeri kerana
dituduh terlibat dengan pemberontakan QQQQQQQQQQQQ#
%5# Sheikh *uhammad Abduh membantu anak muridnya yang menghadapi
masalah QQQQQQQQQQQQQQ dengan menubuhkan QQQQQQQQQQQQQQ#
%%# Shaikh Tahir Jalaluddin pernah diberi keper4ayaan mengajar di
QQQQQQQQQQQQQ selepas tamat pengajiannya di UniFersiti al-A:har dalam
bidang QQQQQQQQQQQQQ#
%'# *elalui majalah QQQQQQQQQQQQ Sheikh Tahir Jalaluddin menyampaikan
mesej slahnya#
%)# Shaikh Tahir Jalaluddin pernah di QQQQQQQQQQQQQ kerana tuduhan
menentang ,elanda#
%+# Sheikh Tahir Jalaluddin merupakan orang yang bertanggungja(ab
mengembangkan ilmu QQQQQQQQQQQQQ di *alaysia menyebabkan beliau
digelarQQQQQQQQQQQQQ
%-# ?amka mempelajari al-;uran dan asas-asas agama dari bapanya iaitu
QQQQQQQQQ#
%6# ?amka merupakan penyambung idea QQQQQQQQQQQQQQQQ yang diba(a
oleh Sayyid Jamaluddin Al-A2ghani dan *uhammad Abduh di .usantara#
%/# Karya ?amka iaitu QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ meninggalkan kesan dalam
bidang ilmu dan pemikiran umat slam di alam *elayu#
SK@*A
SIRAH TINGKATAN LIMA 5KERAJAAN BANI ABASIYAH7
P+$2+*&$ I'0%
% # Kerajaan Abbasiyah digelar sebagai SLaman Keemasan Tamadun
slam&J
Kerana umat slam telah men4apai kejayaan dalam semua aspek
seperti $endidikan"sains"teknologi"ekonomi dan ketenteraan#
' # Dua 2aktor dalaman dan 2aktor luaran yang mendorong penyebaran slam
di :aman kerajaan Abasiyah#
Aaktor Dalaman
a# $enduduk setempat yang tertarik dengan akhlak umat slam
b#Dasar kerajaan yang menyamakan kedudukan bangsa arab
dengan bukan
arab
Aaktor luaran
a#$embukaan Gilayah-(ilayah baru
b#Usaha para pedagang yang berdak(ah sambil berdagang
) # $erubahan yang berlaku hasil dari penyebaran slam terhadap akidah"
ilmu pengetahuan dan sistem kemasyarakatan#
Akidah :Keper4ayaan masyarakat berubah kepada keper4ayaan
tauhid
lmu pengetahuan: $erkembangan lmu 2ardhu ain dan Aardhu
ki2ayah
berkembang pesat
Sistem kemasyarakatan:*asyarakat mendapat hak yang adil tanpa
mengira
bangsa dan (arna kulit#
P+&/+%*$1$ P+$#"#"/$ 9%$ K+&!$ A*'"2h
-# Tiga 2aktor yang mendorong perkembangan ilmu di :aman kerajaan
Abasiyah#
%# Usaha dan galakan para Khali2ah
'# Kedudukan ,aghdad yang menjadi pusat ilmu dan perdagangan
antara bangsa
)# AktiFiti penterjemahan pelbagai bidang ilmu
'# Kesan hasil dari perkembangan ilmu pada :aman kerajaan Abasiyah
terhadap kebangkitan tamadun @ropah#
lmu dipindahkan ke @ropah hingga men4etuskan 6enaissan4e
Karya-karya slam diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa
)# Tiga 2ungsi institusi tersebut#
*asjid sebagai tempat ibadah dan penyebaran ilmu
$erpustakaan sebagai pusat penyelidekan ilmu dan karya sarjana
tempatan serta karya terjemahan dari $arsi" Cina dan lain-lain#
stana Khali2ah sebagai tempat untuk para ulamak bermu:akarah dan
menyampaikan ilmu pengetahuan#
+# ,idang-bidang ilmu pengetahuan yang diterokai oleh umat slam di :aman
kerajaan Abasiyah#
lmu *atematik" lmu Aalak" lmu Kimia" lmu Ai:ik" lmu Beogra2i" lmu
$erubatan
P+&/+%*$1$ S"$' D$ T+/$3031" D" 9%$ K+&!$ A*'"2h
%# $erkembangan Sains dan Tenologi pada :aman Abasiyah#
Hrang slam berjaya menguasai ilmu sains dan teknologi daripada orang
rom"
yunani dan parsi
Hrang slam berjaya membuat penemuan baru dan membetulkan
kesalahan 2akta
sains terdahulu#
'# @mpat 2aktor perkembangan sains dan teknologi pada :aman Abasiyah#
AktiFiti penterjemahan
Balakan $ara Khali2ah
Blobalisasi lmu
)# $eranan Khali2ah Abasiyah untuk memajukan bidang sains dan teknologi#
*engadakan seminar perubatan yang dihadiri oleh pakar perubatan
seluruh dunia
*engadakan peruntukan yang banyak dalam bidang penyelidekan sains
*embina pusat penyelidekan sains#
+# ?asil pen4apaian umat slam dalam bidang sains dan teknologi di :aman
Kerajaan Abasiyah#
?idup lebih maju
Umat slam dipandang tinggi di mata dunia
*endorong orang bukan slam masuk agama slam
-# Kepentingan penguasaan lmu sains dan teknologi#
Dapat menghadapi 4abaran hasil dari ledakan sains dan teknologi
Tidak ketinggalan dari umat lain#
Dapat digunakan melalui a4uan sendiri berteraskan syariat slam#
K+1+%"0$1$ #$ K+!)(h$ K+&!$ A**'"2h
-# Khali2ah kerajaan Abbasiyah yang banyak memba(a keunggulan#
Abu Jaa2ar al-*ansur
Al-*ahdi
?arun al-6ashid
'# Tiga 2aktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah#
Kestabilan politik
Dasar politik kerajaan Abbasiyah yang tidak membe:akan rakyat serta
menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara luar#
Kedudukan ,aghdad yang strategik menjadi laluan perdagangan#
)# Tiga 2aktor kejatuhan kerajaan Abbasiyah
Kelemahan pemerintahan kerajaan Abbasiyah iaitu 4ampurtangan pega(ai
berbangsa Turki dan $arsi terhadap urusan khali2ah#
$erpe4ahan (ilayah-(ilayah di ba(ah kekuasaan kerajaan Abbasiyah#
$erebutan kuasa ja(atan khali2ah#
+# $engajaran yang boleh diambil disebalik sejarah kejatuhan kerajaan
Abbasiyah#
?endaklah mengekalkan perpaduan agar .egara aman dan dihormati#
@lakkan diri dari taasub terhadap 2ahaman atau kelompok yang boleh
mengakibatkan permusuhan#
P+&/+%*$1$ +/3$3%" 8%$ /+&!$ A**'"2h
6# Tiga 2aktor yang menguatkan aktiFiti ekonomi kerajaan Abbasiyah hingga ke
peringkat antara bangsa#
Kedudukan atrategik menjadi laluan perdagangan antara timur dan barat#
Terdapat sebuah pasar bernama RSuk ,aghdadR yang menjadi tumpuan
pedagang $arsi#
Terdapat lading-ladang pertanian dan ternakan serta sebuah pasar yang
dikenali sebagai RSuk al-,a<arR
'# Tiga sektor ekonomi :aman kerajaan Abbasiyah
$ertanian
$erindustrian
$erdagangan
)# $eranan yang dimainkan oleh para khali2ah Abbasiyah untuk menggiatkan
sektor pertanian" perindustrian dan perdagangan#
$ertanian :
*embina saliran" membuka tanah pertanian"
$erindustrian :
*emperbanyakkan perubahan seni dan kra2tangan#
$erdagangan :
$embukaan (ilayah-(ilayah baru dan perkembangan industri perkapalan
+# $eranan ,aitul *al pd :aman kerajaan Abbasiyah#
*engurus sumber-sumber pendapatan .egara
*enga(al belanja(an negara
-# Sumber ke(angan kerajaan Abbasiyah#
Lakat" kharaj" Bhanimah" al-Aai" Ji:yah dan Usyur#
P+&/+%*$1$ /+)+$)+&$ /+&!$ A**'"2h
6# $embaharuan yang dilakukan oleh kerajaan Abbasiyah dalam bidang
ketenteraan#
*embuka keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab
*engemaskini sistem pentadbiran dan struktur organisasi tentera
*emberi gaji dan imbuhan yang lumayan kepada tentera#
'# Struktur organisasi ketenteraan pada :aman kerajaan Abbasiyah
Al-Khali2ah
Al-Ga:ir
Di(an al-Jundi (jabatan ketenteraan!
)# Tiga 2aktor kejayaan bidang ketenteraan kerajaan Abbasiyah#
$emimpin yang berkaliber
$eralatan ketenteraan yang 4anggih
Strategi peperangan yang berkesan
Keimanan dan semangat jihad tentera slam
+# Tiga peralatan peperangan yang digunakan semasa :aman kerajaan
Abbasiyah#
$edang
$anah
,allista 3 manjanik
-# Kepentingan keselamatan kepada sesebuah .egara#
.egara terselamat dari an4aman luar
.egara akan membangun
@konomi akan maju
STRUKTUR 5ABBASIYAH7
J,-$ :
%# al-Abbas
'# al-Ga:ir
)# ?arun al-6asyid
+# ,aitul ?ikmah
-# Damsyik
6# Ealuan sutera
/# Kharaj
0# al-Jundi
1# Khali2ah ?arun Ar-6asyid
%5# Abu Abbas as-Sa22ah
%%# Ga:ir" Da(a(in
%'# al-Gathi< b# al-*uktasim" *ongul
%)# Syiah" Kha(arij dan khali2ah
I*$( S"$
%#6i(ayat hidup bnu Sina
.ama sebenar beliau ialah al-?ussain bin Abdullah b# Ali ?assan b# Ali b#
Sina
Terkenal di timur sebagai bnu Sina dan AFi4enna di ,arat
,eliau terkenal sebagai ahli perubatan
*eninggal dunia pada usia -/ tahun di ?ama:an
:.T"1 kesan peninggalan bnu Sina dalam bidang ilmu perubatan#
*emperkenalkan metod pemerhatian dan analisis
?asil penulisan beliau mempengaruhi perkembangan ilmu perubatan#
?asil penyelidikan dan penulisan beliau menggilap kembali bidang
perubatan yang kian malap#
)#Sumbangan bnu Sina dalam bidang berkenaan#
*enghasilkan banyak karya seperti al-;anun 2it-Tib
*enterjemahkan buku dalam pelbagai bahasa
$enemuan penyakit-penyakit baru dan pun4anya#
$enemuan dalam bidang 2armasi
I*$( Kh0#($
%#6i(ayat hidup bnu Khaldun se4ara ringkas
.ama sebenar beliau ialah Abdul 6ahman Abu Laid Galiuddin bin Khaldun
al-*aliki#
Dilahirkan di Tunisia /)' ?3 %))' *
Keluarga beliau berketurunan Arab 9aman yang berhijrah ke Andalus#
*eninggal dunia di Kaherah 050 ? bersamaan %+56 * ketika berusia /6
tahun#
'#,ukti bnu Khaldun adalah tokoh dalam pelbagai bidang#
Sejarah
D Seorang ahli 2alsa2ah sejarah yamg terkemuka dan dianggap
pengasas ilmu tersebut#
- *enghasilkan kitab al-bar yang bermaksud Sejarah Dunia#
$embangunan manusia3 sosiologi
- *enulis dengan menumpukan aspek-aspek penting dalam
pembinaan rohani mental dan 2i:ikal manusia#
@konomi#
- ,eliau berpendapat baha(a re:eki Allah hendaklah dinikmati dengan
adil
- Kekukuhan ekonomi boleh mempengaruhi pen4apaian tamadun
sesuatu bangsa#
$olitik
- Sangat akti2 dalam politik" memegang ja(atan setiausaha peribadi
sultan dan $erdana menteri#
)#Sumbangan-sumbangan bnu Khaldun terhadap tamadun dunia#
*emberi panduan tentang asas pembinaan sesebuah tamadun
$elopor kepada pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah" politik"
ekonomi" sosiologi dan pendidikan#
,ahan-bahan karya dalam bidang tersebut menjadi rujukan#
S2"# J%0(##"$ 0-A.1h$"
%#6i(ayat hidup beliau se4ara ringkas#
.ama penuh beliau ialah Sayyid Jamaluddin bin Sa2dar al-A2ghani
Dilahirkan pada tahun %'-+ ?3 %0)0 *
Digelar as-Sayyid kerana salasilah keturunan beliau bersambung dengan
Saidina Ali Karamallahu (ajhah dan 6asulullah s#a#(
$ernah dilantik sebagai anggota *ajlis al-*a>ari2 di stanbul
*eninggal dunia - Sya(al %)%+ ? 3 1 *a4 %01/ * ketika berusia 65 tahun#
'#?uraian gerakan slah yang di ba(a oleh Sayyid Jamaluddin al-A2ghani
memberi
inspirasi kepada gerakan slam di *alaysia#
Berakan islah dilakukan oleh para sis(a:ah dari uniFersiti timur tengah
*embetulkan 2ahaman dan amalan masyarakat yang salah#
*engembalikan keyakinan umat tentang kekuatan diri#
Timbul kesedaran berjuang membebaskan tanah air#
)#,entuk-bentuk slah yang di ba(a oleh Sayyid Jamaluddin
*embina perpaduan tanpa mengira bangsa dan budaya melalui gagasan
al-Jamiyah al-slamiah#
,eliau mengkritik taklid se4ara membuta tuli dan menyeru umat slam
supaya kembali kepada ajaran slam yang tulin#
*enyedarkan umat slam tentang keburukan 2anatik ma:hab
*enumpukan perhatian kepada usaha-usaha untuk memerdekakan tanah
air dan pemikiran dari penjajahan#
+#Sumbangan Sayyid Jamaluddin al-A2ghani dalam bidang pemikiran dan
gerakan
slam#
$enggerak perjuangan menentang penjajah
*elalui pidatonya yang bernas dan bersemangat telah menyuntik
semangat umat slam membebaskan diri dari belenggu penjajah
S2+"/h M(h%%# A*#(h
%#6i(ayat hidup Syeikh *uhammad Abduh se4ara ringkas
.ama sebenar ialah *uhammad bin Abduh bin ?assan Khairullah#
Dilahirkan dalam keluarga petani di Tonto" *esir pada %'6- ?
*eninggal dunia pada %)%+ ? di *esir pada usia +1 tahun
*erupakan tokoh slam yang terkemuka#
'#Aliran pemikiran Syeikh *uhammad Abduh
,ersikap terbuka dan banyak memberi saranan ke arah pembangunan
rohani dan jasmani#
*engambil inspirasi dari gerakan slah yang dipelopori oleh Sayyid
Jamaluddin al-A2ghani#
)#*etode Syeikh *uhammad Abduh
a# $roses pengajaran
b# *elalui media massa
4# *elalui karya-karya ilmiah
d# Ja(atan yang disandangnya
4.D( sumbangan beliau terhadap masyarakat
*emimpin gerakan pembaharuan slam di *esir dan Timur Tengah
,erusaha membasmi amalan taklid
*embangkitkan semangat baru ke arah kemajuan#
S2+"/h Th"& J00(##"$
%#6i(ayat hidup syeikh Tahir Jalaluddin#
a# .ama sebenar beliau ialah *uhammad Tahir b# Syeikh *uhammad
b# Ahmad b Jalaluddin
b# ,eliau berasal dari keluarga berilmu
4# ,eliau pernah menjadi mu2ti $erak dan mendapat gelaran Sheikh#
d# *eninggal pada usia 0/ tahun#
'#dea islah yang diba(a oleh Syeikh Tahir Jalaluddin#
*embebaskan umat *elayu dari adapt lama yang dipusakai dari ugama
hindu#
*enjauhkan pengaruh negatiFe khususnya barat#
*enolak amalan ta<lid buta#
,erusaha mempelajari pelbagai ilmu 2ardhu ain dan 2ardhu ki2ayah#
)#Cara Syeikh Jalaluddin menjalankankan idea islah#
*elalui penerbitan akhbar
Ja(atan-ja(atan yang disandang oleh beliau#
$roses pengajaran beliau#
+#Sumbangan Syeikh Tahir dalam bidang ilmu dan pemikiran#
,idang ilmu : menyalurkan idea islah serta maklumat intelektual slam
untuk membebaskan umat *elayu dari unsur penjajahan 2i:ikal dan
pemikiran#
,idang pendidikan : menubuhkan institusi pendidikan iaitu bermula
madrasah al-<bal al-slamiah di Singapura dan lain-lain#
H%/
%#6i(ayat hidup beliau se4ara ringkas
.ama sebenar Abdul *alik bin Abdul Karim Amrullah#
Dilahirkan di *inangkabau pada %150 * 3 %)'6 ?#
*enjadi guru di $erkebunan Tebing Tinggi dan $adang $anjang"
pensyarah di Jakarta dan pega(ai tinggi agama ndonesia#
*eninggal dunia pada %10% * 3 %)11 ?
'#Kegigihan ?amka dalam mengembangkan dak(ah slamiah
*engetuai Aront $ertahanan .asional untuk menyekat kemaraan ,elanda
di ndonesia
*elan4ar penentangan terhadap khura2at" bid>ah dan tarekat kebatinan
yang sesat melalui pusat latihan Dak(ah *uhammadiah
$ernah merengkok di dalam penjara bersama tokoh *ajlis Syura *uslim
)#Sumbangan ?amka dalam bidang ilmu dan pemikiran#
,eliau adalah penyambung idea islah yang diba(a oleh Sayid Jamaluddin
al-A2ghani#
6uangan akhbar dan majalah digunakan untuk membetulkan 2ahaman
yang salah#
*eninggalkan banyak karya untuk umat slam#
STRUKTUR 5TOKOH7
J,-$ :
%# $erubatan" penasihat
'# ;anun 2it-Tib
)# /65
+# 2alsa2ah
-# al-*u<addimah
6# Sayyid" Saidina Ali
/# slah
0# taklid al-A>ma
1# Urabi
%5# al-Jamiah al-Khairiah al-slamiah
%%# masjidil haram" 2alak
%'# al-mam
%)# di penjara#
%+# lmu Aalak " al-Aalaki
%-# Shaikh Abdul Karim#
%6# dea islah
%/# Ta2sir al-A:har
ADAB 5TINGKATAN 47
AKAL CAHAYA KEHIDUPAN
%# Terangkan dua 4ara ber2ikir yang berkesan
'# Jelaskan dua perbe:aan ber2ikir berlandaskan syarak dengan ber2ikir
berlandaskan logik semata-mata
)# ?uraikan dua hikmah ber2ikir#
+# Terangkan tiga peranan akal kepada manusia#
-# .yatakan sumber ber2ikir
6# ,erikan dua kepentingan ber2ikir
/# .yatakan akibat ber2ikir tanpa mengikut 4ara-4ara yang betul
0# Apakah yang akan berlaku jika seseorang itu bertindak dengan
membelakangkan al-;uran dan sunnah#
1# *engapa kita disuruh ber2ikir tentang kejadian alam#
ADAB BERHIAS DIRI
%# .yatakan dua amalan berhias diri yang dilarang oleh slam#
'# *engapakah slam menyuruh umatnya beradab dalam berhias diri#
)# Terangkan dua hikmah beradab dalam berhias diri terhadab masyarakat
+# .yatakan konsep berpakaian yang dikehendaki oleh slam#
-# Terangkan dua sebab syarak melarang pembedahan anggota badan untuk
tujuan ke4antikan#
6# Jelaskan usaha yang boleh diambil untuk menggalakkan muda-mudi
berpakaian mengikut kehendak slam#
/# Apakah hikmah slam memerintahkan kaum (anita berpakaian menutup
aurat#
0# .yatakan akibat jika orang slam mengabaikan tuntutan berhias diri#
1# Jelaskan tiga keadaan seseorang yang tidak mengutamakan kebersihan diri#
%5# ,erikan tiga sebab pengharaman lelaki memakai emas dan sutera tulen oleh
syarak#
ADAB MENJAGA ORANG SAKIT
%# ?uraikan dua adab menjaga pesakit
'# ,erikan dua implikasi yang mungkin timbul jika seseorang itu tidak beradab
ketika menjaga pesakit#
)# .yatakan dua aspek emosi dan dua aspek rohani yang mesti diberi perhatian
terhadap orang sakit#
+# Sebagai penjaga pesakit apakah perkara yang anda harus lakukan untuk
membantunya beribadah kepada Allah#
-# Senaraikan perkara-perkara yang ditegah semasa menjaga orang sakit#
6# Jelaskan dua sebab ditegah melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika
menjaga pesakit#
/# Terangkan dua hikmah beradab ketika menjaga pesakit
ADAB AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR
%# .yatakan pengertian amar makru2 dan nahi mungkar
'# Jelaskan dua hikmah daripada amar makruh nahi mungkar
)# Sebagai seorang pendak(ah bagaimanakah anda dapat mengubah
kemungkaran yang berlaku di dalam masyarakat slam de(asa ini#
+# Jelaskan keperluan yang harus dimiliki oleh seseorang pendak(ah dalam
melaksanakan amar makru2 nahi mungkar
-# .yatakan tiga adab dalam melaksanakan amar makru2 nahi mungkar
6# Jelaskan tiga 4ara rasulullah malaksanakan amar makru2 dan nahi mungkar
ADAB DITEMPAT REKREASI
%# .yatakan kategori rekreasi dan 4ontohnya
'# Terangkan dua 2aedah rekreasi mengikut 4ara yang betul#
)# .yatakan dua hikmah beradab ditempat rekreasi#
+# Jelaskan dua 2ungsi taman rekreasi dalam membentuk sahsiah seseorang
insan
-# .yatakan 4iri-4iri pembinaan tempat rekreasi yang baik#
6# .yatakan tiga implikasi tidak menjaga taman rekreasi#
/# ,erikan tiga 4adangan menga(al tempat berekreasi supaya selamat
daripada unsur-unsur yang tidak diingini#
ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM
%# Jelaskan maksud kemudahan a(am#
'# Terangkan dua 4ara men4egah remaja daripada merosakkan kemudahan
a(am#
)# .yatakan dua 4ara menjaga kemudahan a(am#
+# Terangkan dua kepentingan menjaga kemudahan a(am terhadap indiFidu#
-# Jelaskan dua penyalahgunaan yang sering dilakukan oleh manusia terhadap
kemudahan a(am#
ADAB MEN9IARAHI JENA9AH
%# Jelaskan adab men:iarahi jena:ah yang dituntut oleh slam
'# Terangkan dua kelebihan men:iarahi jena:ah
)# Terangkan sikap sesetengan orang yang tidak menjaga adab ketika
men:iarahi jena:ah
+# .yatakan dua amalan di dunia sebagai bekalan untuk menghadapi mati#
-# .yatakan tiga daripada perkara-perkara yang dilarang semasa men:iarahi
jena:ah
6# ,erikan tiga ke(ajipan orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal
dunia
/# Terangkan kelebihan seseorang yang sentiasa mengingati mati#
9IKRULLAH PENGUBAT HATI
%# .yatakan maksud :ikir
'# Terangkan ganjaran Allah kepada orang yang sentiasa memuji
keagungan.ya#
)# $ada pendapat anda" apakah kelebihan orang yang ber:ikir dan mengingati
Allah#
+# Jelaskan dua sebab perlunya beradab ketika ber:ikir#
-# Apakah kerugian kepada mereka yang tidak ber:ikir#
6# Terangkan tiga adab ber:ikir yang dituntut dalam slam
/# Jelaskan kesan :ikir terhadap indiFidu#
0# ,erikan 4ontoh-4ontoh la2a: :ikir dan masa yang a2dal untuk ber:ikir
ADAB DENGAN RASULULLAH S.A.W
%# Senaraikan dua 4ontoh sunnah nabi yang biasa diamalkan dalam masyarakat
slam kini#
'# *engapakah kita dikehendaki beradab dengan .abi *uhammad S#A#G
)# .yatakan tiga 4ara beradab dengan 6asulullah
+# Terangkan tiga tingkah laku yang tidak beradab dengan 6asulullah
-# Jelaskan kerugian yang akan diterima oleh mereka yang tidak mengamalkan
sunnah 6asul S#A#G
6# Jelaskan dua hikmah beradab dengan 6asulullah S#A#G
/# .yatakan kelebihan bersela(at kepada 6asulullah
0# .yatakan dua sebab umat slam (ajib memper4ayai dan mengamalkan
sunnah rasul#
SKEMA
AKAL CAHAYA KEHIDUPAN
% # Terangkan dua 4ara ber2ikir yang berkesan :
- *engetahui tujuan ber2ikir #
- *engetahui 4ara untuk men4apai matlamat #
- *engetahui batas dan kemampuan akal
' # Jelaskan dua perbe:aan ber2ikir berlandaskan syarak dengan logik
semata-mata #
,erlandaskan syarak ,erlandaskan logik akal semata-mata
,erdasarkan (ahyu ,erdasarkan logik semata-mata
*atlamat yang jelas *atlamat kurang jelas
) #
?uraikan dua hikmah ber2ikir
- *enginsa2i kekuasaan dan kebesaran Allah melalui
4iptaannya #
- *elahirkan indiFidu yang sentiasa pro akti2 dan berdaya maju
- Dapat menyelesaikan masalah dengan 4epat dan berkesan
+ # Terangkan tiga peranan akal kepada manusia#
- *anusia dapat membe:akan tentang perkara baik dan buruk
- Dapat mengingati kekuasaan dan kebesaran Allah
- Dapat mereka 4ipta sesuatu perkara
- # .yatakan sumber-sumber ber2ikir#
- Gahyu dan syariat
- Akal 2ikiran
- ,ukti-bukti se4ara sainti2ik
- *aklumat dan 2akta yang benar dan tepat
- *atlamat yang jelas
6 # ,erikan dua kepentingan ber2ikir
- *embuat keputusan dengan baik
- Dapat dekatkan diri kepada Allah
- Dapat tingkatkan kemajuan diri
/ # .yatakan akibat ber2ikir tanpa mengikut 4ara-4ara yang betul
-?idup tersasar dari landasan syariat
-*atlamat tidak ter4apai
-?idup diselubungi masalah
0 # Apakah perkara yang akan berlaku jika seseorang tidak bertindak
dengan
membelakangkan al-;uran dan Sunnah
-?idup tidak mendapat keberkatan
-Sukar memperolehi kejayaan dalam hidup
1 # *engapa kita disuruh ber2ikir tentang kejadian alam kerana
-Dapat membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah
-Dapat menjadi hamba yang lebih berta<(a#
-Dapat meman2aatkan kejadian alam untuk kesejahteraan hidup
ADAB BERHIAS DIRI
% # .yatakan dua amalan berhias diri yang dilarang oleh slam
- *emakai emas dan sutera bagi lelaki
- *enyambung rambut dan membuat tatu
-*elakukan pembedahan plastik pada anggota badan untuk
ke4antikan
' # *engapakah slam menyeru umatnya beradab dalam berhias diri J
-dapat menampilkan sahsiah diri yang menarik
-diri bersih dan kemas
) # Terangkan hikmah beradab dalam berhias diri terhadap masyarakat
-masyarakat slam dipandang mulai oleh masyarakat lain
-memelihara maruah masyarakat slam
+ # .yatakan konsep berpakaian yang dikehendaki oleh slam
-menutup aurat
-tidak jarang hingga menampakkan susuk badan
-tidak ketat yang boleh menampakkan bentuk badan
- # Terangkan dua sebab syarak melarang pembedahan plastik
-kerana mengubah kejadian Allah
-tidak redha dengan ketentuan Allah
-melahirkan si2at sombong dan riak#
6 # Jelaskan usaha yang boleh diambil untuk menggalakkan muda mudi
berpakaian mengikut slam#
-*emberi kesedaran tentang kepentingan menutup aurat
-*emperbanyakkan rekaan busana muslim3 muslimah
-*enjelaskan atau akibat tidak menutup aurat

/ # Apakah hikmah slam memerintahkan kaum (anita menutup auratJ
-memelihara kehormatan diri
-supaya kelihatan lebih sopan dan bergaya
-menampilkan sahsiah dan peribadi yang mulia
0 # .yatakan akibat mengabaikan tuntutan berhias diri#
-Tidak disukai oleh masyarakat
-*udah mendapat penyakit#
-Sikap dan penampilan tidak disenangi
-,erlakunya keruntuhan moral
1 #
%5
#
Jelaskan tiga keadaan seseorang yang tidak mengutamakan
kebersihan diri#
-Tidak menarik dan membosankan
-Tidak terurus dan pengotor
-Tidak disenangi oleh orang lain#
-*udah mendapat penyakit
,erikan tiga sebab lelaki diharamkan memakai emas dan sutera
-kerana emas dan sutera barang perhiasan untuk (anita
-sutera melambangkan kelembutan dan tidak sesuai untuk lelaki
membe:akan antara lelaki dan perempuan
ADAB MENJAGA ORANG SAKIT
% # ?uraikan dua adab menjaga pesakit
-*emastikan kebersihan pakaian dan pesekitaran pesakit
-*enjaga maruah dan aurat pesakit agar tidak terdedah
-*emastikan emosi pesakit sentiasa stabil dan tenang
' # ,erikan dua implikasi yang mungkin timbul jika seseorang itu tidak
beradab ketika menjaga pesakit
-$esakit akan tertekan
-$esakit akan berputus asa
-pesakit rasa tidak dihargai
) # .yatakan dua aspek emosi dan dua aspek rohani yang mesti diberi
perhatian terhadap orang sakit#
Dua aspek emosi:
-*enggunakan tutur kata yang lemah lembut
-*elayan pesakit dengan mesra dan bermuka manis
-Sabar mendengar rungutan dan tingkah laku pesakit
Dua aspek rohani :
-*enasihati pesakit supaya bersabar dan tabah menghadapi ujian
Allah
-*engingatkan pesakit supaya menunaikan solat lima (aktu
-*embantu pesakit menjalankan ke(ajipannya kepada Allah
seperti
ketika mengambil (uduk
+ # Sebagai penjaga pesakit apakah perkara yang anda harus lakukan
untuk membantunya beribadah kepada Allah #
- mengingatkan pesakit supaya menunaikan solat lima (aktu
- membantu pesakit mengambil (uduk
- mengungatkan pesakit supaya sentiasa mengingati Allah
- # Senaraikan perkara-perkara yang ditegah semasa menjaga orang sakit
- *elayan pesakit dengan kasar
- *erungut dengan karenah pesakit
- *embiarkan diri pesakit dalam keadaan tidak selesa#
- *enggunakan tutur kata dan bahasa yang kesat#
-Tidak memberi ubat mengikut (aktu yang ditetapkan#
6 # Jelaskan dua sebab larangan melakukan perkara yang ditegah kepada
pesakit
-*enambahkan lagi penderitaan pesakit
-*enyebabkan pesakit berputus asa untuk terus hidup
/ # Terangkan dua hikmah beradab ketika menjaga pesakit
-*eringankan penderitaan yang ditanggung oleh pesakit
-*e(ujudkan silaturrahim sesama slam
-*emenuhi tanggungja(ab diri terhadap keluarga" sahabat atau
jiran
pesakit
AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR
% # .yatakan pengertian amar makru2 dan nahi mungkar
- *enyeru melakukan kebaikan dan men4egah melakukan
kemungkaran
' # Jelaskan dua hikmah daripada amar makruh nahi mungkar dua hikmah
-Dapat menegakkan hukum Allah dan syariat slam
-Dapat mengangkat martabat umat dan agama slam
-$embangunan .egara berjalan lan4er
-Dapat mengatasi kemungkaran dan gejala sosial dalam
masyarakat
-@konomi bertambah
) # Sebagai seorang pendak(ah bagaimanakah anda dapat mengubah
kemungkaran yang berlaku di dalam masyarakat slam de(asa ini
-*emberi nasihat dan tunjuk ajar yang baik agar kemungkaran
dapat
dihentikan
-*emberi peringatan tentang a:ab Allah kepada orang yang
melakukan
kemungkaran
-*elaporkan kepada pihak yang berkuasa
+ # Jelaskan keperluan yang harus dimiliki oleh seseorang pendak(ah
dalam melaksanakan amar makru2 nahi mungkar
-*empunyai ilmu pengetahuan
-*emiliki akhlak yang mulia
-,eramal dengan ilmunya
-Sabar dengan karenah masyarakat
-,erani menghadapi dugaan
-,erhikmah semasa berdak(ah
-,eristigh2ar
- # .yatakan tiga adab dalam melaksanakan amar makru2 nahi mungkar
-Se4ara berhikmah
-.asihat dan peringatan yang baik
-,erbin4ang dengan 4ara yang baik
6 # Jelaskan tiga 4ara rasulullah malaksanakan amar makru2 dan nahi
mungkar
-memilih masa dan tempat yang sesuai untuk memberi nasihat
-,erdak(ah se4ara berdiplomasi
-*emberi kemaa2an
-*en4eritakan sesuatu berdasarkan kisah-kisah umat terdahulu
sebagai
iktibar
-*emberi hadiah kepada mereka yang baru berjinak-jinak dengan
slam
-*elembutkan hati dengan kata-kata dan perbuatan serta
bermuamalah
dengan baik
-Doa
ADAB DI TEMPAT REKREASI
% #
' #
.yatakan kategori rekreasi dan 4ontohnya
-6ekreasi akti2 (aktiFiti lasak! 4th : kembara dan bersukan
-6ekreasi pasi2 (tidak memerlukan banyak tenaga! bersiar-siar"
berkelah#
Terangkan dua 2aedah rekreasi mengikut 4ara yang betul#
-Jangka pendek :
*enguatkan stamina" mengeluarkan peluh dan
menenangkan
pemikiran
-Jangka panjang :
*emantapkan ke4ergasan badan" men4erdaskan otak dan
4epat bertindak#
) # .yatakan dua hikmah beradab ditempat rekreasi#
-Dapat memupuk silaturrahim di kalangan pengunjung#
-*elahirkan masyarakat yang men4intai alam sekitar
-Dapat menghindari perkara-perkara mungkar#
+ # Jelaskan dua 2ungsi taman rekreasi dalam membentuk sahsiah
seseorang insan
-*asyarakat yang sihat akan menjadikan produktiFiti bertambah
-Kepelbagaian kemudahan yang disediakan akan menambahkan
lagi
hubungan silaturrhaim sesama masyarakat
- # .yatakan 4iri-4iri pembinaan tempat rekreasi yang baik#
-Dilengkapi dengan kemudahan berekreasi yang berkualiti
-*empunyai kemudahan a(am terutama tandas dan surau
-Sediakan kemudahan beriadah yang selesa untuk pengunjung#
6 # .yatakan tiga implikasi tidak menjaga taman rekreasi
-*engurangkan tempat-tempat yang sesuai untuk beriadah
-*enimbulkan risiko kemalangan kepada kanak-kanak#
-Taman rekreasi akan u:ur dan men4emarkan persekitaran#
/ # ,erikan tiga 4adangan menga(al tempat berekreasi supaya selamat
daripada unsur-unsur yang tidak diingini##
-*emperketatkan undang-undang peraturan
-*engenakan denda dan tindakan yang tegas terhadap pesalah#
-*engadakan ka(alan dengan lebih ketat
-*empamerkan papan tanda peraturan
ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM
% # Jelaskan maksud kemudahan a(am
-Kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu atau kerajaan
untuk
keguanaan orang a(am#
' # Terangkan dua 4ara men4egah remaja daripada merosakkan
kemudahan a(am
-*emberi didikan agama
-*emberi kesedaran siFik atau nasihat
-*engadakan kempen kesedaran atau motiFasi tentang penjagaan
kemudahan a(am#
-*engedarkan poster 3 iklan 4ara-4ara menggunakan kemudahan
a(am#
-$enga(alan atau pemantauan dari pihak tertentu
) # .yatakan dua 4ara menjaga kemudahan a(am#
-*enggunakannya mengikut peraturan yang ditetapkan
-,ertimbangrasa dengan pengguna lain
-*elaporkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungja(ab#
+ # Terangkan dua kepentingan menjaga kemudahan a(am terhadap
indiFidu #
-*emberi kemudahan kepada golongan yang kurang mampu#
-*enjamin kesejahteraan hidup
-*embantu ketika ke4emasan
- # Jelaskan dua penyalahgunaan yang sering dilakukan oleh manusia
terhadap kemudahan a(am#
-*enggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi
-*embuat panggilan palsu kepada polis atau bomba#
-*embuang sampah bukan pada tempat yang disediakan
-*en4onteng papan-papan tanda jalan raya#
ADAB MEN9IARAHI JENA9AH
% # Jelaskan adab men:iarahi jena:ah yang dituntut oleh slam
- berdoa supaya jena:ah dapat keampunan Allah s(t
- tunaikan solat jena:ah
- berikan pertolongan kepada keluarga jena:ah
- banyakkan memba4a ayat al-;uran
' # Terangkan dua kelebihan men:iarahi jena:ah :
- dapat melahirkan keinsa2an
- menunjukkan rasa simpati
- melaksanakan tanggungja(ab orang hidup kepada si mati
) # Terangkan sikap sesetengan orang yang tidak menjaga adab ketika
men:iarahi jena:ah
- meratap dan meraung
- menyesali kematian
- menyinggung perasaan keluarga jena:ah seperti mengumpat
jena:ah
+ # .yatakan dua amalan di dunia sebagai bekalan untuk menghadapi
mati#
- tunaikan ibadat dengan khusuk dan ikhlas
- rajin bersedekah dangan melakukan kebajikan
- mengamalkan ilmu berman2aat dan menyebarkannya#
- #
#
.yatakan tiga daripada perkara-perkara yang dilarang semasa
men:iarahi jena:ah
- membuat bising
- men4eritakan keburukan jena:ah
- kesal dan tidak redha takdir lahi
6 # ,erikan tiga ke(ajipan orang yang hidup kepada orang yang telah
meninggal dunia
- memandikan
- mengka2ankan
- menyembahyangkan
- mengkebumikan
/ # Terangkan kelebihan seseorang yang sentiasa mengingati mati#
- terdorong melakukan kebaikan
- menyedari kekuasaan dan kebesaran Allah
- ,ertambah ketak(aan kepada Allah
9IKIRULLAH PENGUBAT HATI
% # .yatakan maksud :ikir:
*engingati Allah dengan hati" lisan dan perbuatan #
' # Terangkan ganjaran Allah kepada orang yang sentiasa memuji
keagungan.ya
- diri terhindar dari perbuatan munkar
- diri terasa dekat dengan Allah
- diri berperibadi mulia
) # $ada pendapat anda" apakah kelebihan orang yang ber:ikir dan
mengingati Allah#
- mereka tidak lalai (alau hidup me(ah
- hidup sentiasa dilindungi 3 dirahmati Allah
- mendatangkan kekuatan pada ji(a
- menghindar diri daripada perkara yang tidak baik#3 ma:mumah
+ # Jelaskan dua sebab perlunya beradab ketika ber:ikir#
- supaya men4apai kesempurnaan dalam ibadat
- supaya :ikir diterima Allah
- supaya berdisiplin semasa menunaikan ibadat
- supaya tidak mengganggu ketenteraman orang lain #
- # Apakah kerugian kepada mereka yang tidak ber:ikir #
- berada dalam keadaan gelisah 3 ji(a tidak tenang
- terdedah dengan perkara munkar
- lupa tanggungja(ab terhadap agama#
6 # Terangkan tiga adab ber:ikir yang dituntut dalam slam
- menyebut la2a: :ikir dengan betul serta memahami
maknanya
- ber:ikir dalam keadaan bersih daripada hadas
- menggunakan suara yang perlahan
- perbanyakkan :ikir dalam suasana genting
- :ikir dengan la2a: yang terdapat dalam nas al-;uran dan
hadis
- merasa kehebatan kekuasaan dan keagungan Allah
- tidak ber:ikir ketika <ada hajat
/ # Jelaskan kesan :ikir terhadap indiFidu
- dapat melembutkan hati
- dapat membentuk sahsiah yang mulia
- terbuka pintu re:eki dari Allah 3 berkat
0 # ,erikan 4ontoh-4ontoh la2a: :ikir dan masa yang a2dal untuk ber:ikir
- Subhanallah
- Alhamdulillah
- Allahuakbar
Gaktu a2dal :
- selepas solat
- %3) malam
ADAB DENGAN RASULULLAH
% # Senaraikan dua 4ontoh sunnah nabi yang biasa diamalkan dalam
masyarakat slam kini :
- memakai serban
- menyimpan janggut bagi lelaki
' # *engapakah kita dikehendaki beradab dengan .abi *uhammad
S#A#G
- untuk memperolehi kebahagiaan di dunia dan akhirat
- untuk mendapat sya2aat daripada nabi di akhirat kelak
) # .yatakan tiga 4ara beradab dengan 6asulullah
- bersela(at
- men:iarahi ma<am baginda
- mengasihi para sahabat baginda
- beramal dengan sunahnya#
+ # Terangkan tiga tingkah laku yang tidak beradab dengan 6asulullah
- Tidak mentaati perintah baginda
- ber4akap dan membuat bising ketika men:iarahi ma<am
baginda
- tidak menghormati sahabat baginda
- tidak mengu4ap sela(at ketika nama baginda disebut
- tidak mengikut sunnah
- # Jelaskan kerugian yang akan diterima oleh mereka yang tidak
mengamalkan sunnah 6asul S#A#G
- Tidak mendapat sya2aat 6asulullah di akhirat#
- ,oleh merosakkan iman
- Terhapus pahala atas kebaikan yang dilakukan
- Tidak mendapat keberkatan hidup
6 # Jelaskan dua hikmah beradab dengan 6asulullah S#A#G
- akan dikasihi Allah
- mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan keredhaan di
akhirat
- mendapat rahmat dan keampunan Allah
- melahirkan insan beradab sesama makhluk#
/ # .yatakan kelebihan bersela(at kepada 6asulullah
- dikasihi dan disayangi Allah
- *endapat sya2aat 6asulullah di akhirat kelak#
0 # .yatakan dua sebab umat slam (ajib memper4ayai dan mengamalkan
sunnah rasul
- Sebagai tanda beriman kepada 6asulullah
- *elambangkan mukmin yang taat kepada Allah dan 6asul.ya
- *enjalani kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat
ADAB TINGKATAN 5
ADAB BERMUSAFIR
%# Apakah maksud musa2ir menurut istilahJ
'# ,ilakah hukum bermusa2ir menjadi haramJ
)# Sebutkan tiga adab bermusa2ir yang dituntut slam#
+# ,erikan dua 4ontoh musa2ir yang diharuskan syarak#
-# *engapakah kita disuruh beradab ketika bermusa2irJ
6# Terangkan situasi bagi hukum musa2ir yang berikut:-
i# Gajib
ii# ?arus
/# Umat slam disunatkan men:iarahi tiga buah masjid utama#
Senaraikan masjid-masjid tersebut#
ADAB BERNEGARA
%# Apakah yang diaksudkan dengan negaraJ
'# .yatakan dua adab bernegara#
)# .yatakan dua 2aedah beradab dengan negara#
+# Sebagai seorang pelajar" jelaskan sumbangan yang boleh anda
berikan terhadap pembangunan negara#
-# ,agaimanakah peranan muda-mudi dalam menjaga nama baik
negaraJ
6# .yatakan dua si2at (arga negara yang baik#
/# ,agaimanakah 4ara untuk menanam sikap 4intakan negara dalan
masyarakat majmuk seperti *alaysia#
ADAB DENGAN PEMIMPIN
%# ?uraikan maksud pemimpin dalam slam#
'# Jelaskan dua 4iri pemimpin menurut slam#
)# .yatakan dua tanggungja(ab pemimpin terhadap rakyat#
+# Terangkan implikasi sekiranya sesebuah masyarakat tidak mentaati
pemimpin mereka J
-# .yatakan adab rakyat terhadap pemimpin#
6# Jelaskan dua kebaikan mentaati pemimpin#
ADAB BERJIHAD
%# Jelaskan maksud jihad menurut bahasa dan istilah#
'# Senaraikan dua adab yang perlu diamalkan oleh orang yang berjihad#
)# Jelaskan tiga kelebihan orang yang berjihad pada jalan Allah#
+# Jihad terbahagi kepada empat peringkat
.yatakan empat peringkat tersebut#
-# Jelaskan dua bahagian jihad mela(an syaitan#
6# Terangkan 4ara berjihad untuk memperbaiki diri#
/# Semangat jihad semakin pudar di kalangan umat slam hari ini#
Jelaskan tiga 2aktor yang menghakis semangat jihad umat slam kini#
0# ,agaimanakah 4ara untuk melahirkan semangat jihad#
ADAB MEMELIHARA ALAM
%# $embakaran se4ara terbuka akan mengakibatkan pen4emaran kepada
alam sekitar#
i# Terangkan dua sebab perbuatan tersebut masih dilakukan#
ii# Jelaskan dua tindakan anda apabila melihat seseorang melakukan
perbuatan tersebut#
iii# Sarankan satu langkah berkesan bagi mengatasi masalah
pen4emaran di negara kita#
( S$* '55+ !
'# Terangkan dua kepentingan alam kepada manusia#
)# ,erdasarkan pemerhatian anda senaraikan bentuk-bentuk pen4emaran
yang dilakukan oleh manusia#
+# Kerosakkan alam berlaku disebabkan oleh manusia sendiri#
Jelaskan pun4a manusia melakukan perkara tersebut#
ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH SERTA SEDEKAH
%# ,erikan pengertian hadiah dan sedekah#
'# Terangkan dua tujuan digalakan memberi sedekah#
)# .yatakan + jenis sedekah yang boleh diamalkan setiap hari#
+# .yatakan ' adab yang sepatutnya diamalkan supaya sedekah lebih
a2dal di sisi Allah s(t#
-# .yatakan ' kelebihan orang suka memberi hadiah dan sedekah
6# *engapakan senyuman termasuk dalam jenis sedekah
/# ,agaimanakah 4ara untuk menanam si2at suka memberi sedekah atau
hadiah dalam kehidupan kini#
ADAB BERNIAGA
%# Apakah yang dimaksudkan dengan berniaga dari segi bahasa dan
istilahJ
'# Jelaskan konsep amanah dalam berniaga
)# Terangkan dua 2aedah mengamalkan adab dalam aktiFiti perniagaan#
+# .yatakan empat adab yang perlu diamalkan semasa berjualbeli
-# .yatakan dua 4ontoh penipuan yang sering berlaku dalam perniagaan#
6# Jelaskan dua bentuk perniagaan yang dilarang dalam slam#
/# Senaraikan dua kelebihan berniaga#
SKEMA JAWAPAN
JAWAPAN ADAB BERMUSAFIR
%# Apakah maksud musa2ir menurut istilahJ
*elakukan sesuatu perjalanan ke sesuatu tempat yang lebih '
marhalah#
'# ,ilakah hukum bermusa2ir menjadi haramJ
,ermusa2ir ke tempat-tempat yang haram dikunjungi#
)# Sebutkan tiga adab bermusa2ir yang dituntut slam#
- *emohon petunjuk daripada Allah
- *enyediakan bekalan yang se4ukupnya
- Solat sunat musa2ir dan berdoa
- Tidak melakukan kerosakan terhadap alam
+# ,erikan dua 4ontoh musa2ir yang diharuskan syarak#
- *enuntut ilmu
- *elan4ong untuk melihat kebesaran Allah
- Ke mana-mana sahaja tempat yang tidak brtentangan dengan
syarak#
- *en:iarhi sanak saudara#
-# *engapakah kita disuruh beradab ketika bermusa2irJ
- $erjalanan mendapat berkat daripada Allah
- Supaya tidak berlaku kerosakan alam
- Supaya sentiasa dalam pemeliharaan Allah
6# Terangkan situasi bagi hukum musa2ir yang berikut:-
i# Gajib
ii# ?arus
i : Gajib D bagi muslim berkemampuan bermusa2ir ke *ekah
untuk
menunaikan haji dan umrah
- ii#:?arus D bermusa2ir ke mana sahaja dengan tujuan yang
diharuskan
syarak#
/# Senaraikan masjid-masjid tersebut#*asjid yang sunat dila(ati:
- *asjidil ?aram di *ekah#
- *asjidil A<sa di $alestin
- *asjid an-.aba(i di *adinah
JAWAPAN ADAB BERNEGARA
%# Apakah yang diaksudkan dengan negaraJ
- Ka(asan tertentu yang didiami oleh masyarakat tertentu dan
diperintah oleh sebuah kerajaan#
'# .yatakan dua adab bernegara#
- *empertahankan negara
- *emelihara negara
- *enjaga nama baik negara
- ,erbakti kepada negera#
)# .yatakan dua 2aedah beradab dengan negara#
- .egara bertambah maju
- .ama negara harum di serata dunia
- .egara selamat daripada an4aman musuh#

+# Sebagai seorang pelajar" jelaskan sumbangan yang boleh anda
berikan terhadap pembangunan negara#
- ,elajar dengan bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang
berjaya
- *enyertai sesuatu aktiFiti yang memberi man2aat kepada
masyarakat
dan negara#
-# ,agaimanakah peranan muda-mudi dalam menjaga nama baik
negaraJ -
- *engharmkan nama negara di peringkat antarabangsa
- Tidak terjebak dengan masalah sosial
6# .yatakan dua si2at (arga negara yang baik#
- *entaati pemimpin selagi bukan perintah maksiat
- *embantu pemimpin dalam men4apai (a(asan negara
- *emberi sokongan padu kepada pemimpin melaksanakan
program untuk rakyat
- *enasihati pemimpin dengan 4ara yang betul
/# ,agaimanakah 4ara untuk menanam sikap 4intakan negara dalan
masyarakat majmuk seperti *alaysia#
- *enerangkan pentingnya kehidupan dalam negara yang aman
dan sejahtera 3 *engadakan kempen kesedaran tentang
kehidupan sengsara di dalam negara yang tidak aman
- *emupuk hubungan yang erat antara pemimpin dan rakyat#
- *enanamkan si2at patriotisme
JAWAPAN ADAB DENGAN PEMIMPIN
%# ?uraikan maksud pemimpin dalam slam#
- Hrang yang dipertanggungja(abkan meminpin sekumpulan
manusia atau
sesebuah organisasi seperti perdana menteri#
'# Jelaskan dua 4iri pemimpin menurut slam
- ,eriman dan bertak(a
- ,erilmu pengetahuan
- Adil dalam kepimpinan
)# .yatakan dua tanggungja(ab pemimpin terhadap rakyat#
- *enjaga agama agar dapat dijalankan berdasarkan syariat
slam#
- ,erlaku adil dalam sesuatu urusan#
- *enyediakan keperluan asas kepada rakyat#
+# Terangkan implikasi sekiranya sesebuah masyarakat tidak mentaati
pemimpin mereka J
- $emimpin tidak dapat melaksanakan tugas kepimpinannya
dengan lan4ar dan teratur#
- $ihak mengambil kesempatan untuk melumpuhkan ekonomi
negara
- Keharmonian dan keamanan negara akan tergugat
- Keadaan ku4ar ka4ir dalam dalam negara memberi impak
kepada kestabilan negara#
-# .yatakan adab rakyat terhadap pemimpin
- *entaati pemimpin
- *embantu pemimpin
- *emberi sokongan yang padu kepada pemimpin#
- *enasihati pemimpin dengan 4ara yang baik#
6# Jelaskan dua kebaikan mentaati pemimpin
- tugas dapat dilaksanakan dengan lan4ar
- negara menjadi kuat
- ekonomi bertambah maju#
- Digeruni oleh musuh#
JAWAPAN ADAB BERJIHAD
%# Jelaskan maksud jihad menurut bahasa dan istilah#
,ahasa: usaha yang bersungguh-sungguh#
stilah : usaha yang dilakukan oleh seseorang muslim dengan
menggunakan
seluruh kemampuan untuk menegakkan slam dan mendapat
keredhaan Allah#
'# Senaraikan dua adab yang perlu diamalkan oleh orang yang berjihad#
- khlas
- Sanggup berkorban
- sti<amah dalam perjuangan
- *ematuhi arahan
- *empunyai semangat berpasukan#
)# Jelaskan tiga kelebihan orang yang berjihad pada jalan Allah#
Dimuliakan Allah
- Diangkat darjat
- *endapat balasan syurga
- *endapat pahala#
+# Jihad terbahagi kepada empat peringkat
.yatakan empat peringkat tersebut#
- Jihad memperbaiki diri
- ,erjihad mela(an syaitan
- Jihad mela(an orang ka2ir harbi dan muna2ik
- Jihad menghapuskan ke:aliman dan kemungkaran#
-# Jelaskan dua bahagian jihad mela(an syaitan
- *enghapuskan keraguan dan (as-(as dalam diri#
- Jauhkan diri dari menurut ha(a na2su 3 maksiat#
6# Terangkan 4ara berjihad untuk memperbaiki diri#
- *empelajari slam
- *engamalkan ajaran slam
- *enyebarkan ilmu
- Sabar dan ikhlas menyebarkan ikhlas#
/# Semangat jihad semakin pudar di kalangan umat slam hari ini#
Jelaskan tiga 2aktor yang menghakis semangat jihad umat slam kini#
- tidak memahami tuntutan jihad
- leka dengan kesenangan dunia
- iman yang lemah#
0# ,agaimanakah 4ara untuk melahirkan semangat jihad#
- menambahkan ilmu pengetahuan
- men4ontohi perjuangan tokoh-tokoh slam
- melakukan ibadat-ibadat sunat#
JAWAPAN ADAB MEMELIHARA ALAM
%# $embakaran se4ara terbuka akan mengakibatkan pen4emaran kepada
alam sekitar#
i# Terangkan dua sebab perbuatan tersebut masih dilakukan#
- Kurang kesedaran 3 pentingkan diri sendiri
- Tiada penguatkuasaan undang-undang
- Tiada tempat kemudahan tempat pembakaran terbuka

ii# Jelaskan dua tindakan anda apabila melihat seseorang melakukan
perbuatan tersebut#
- *emberikan nasihat 3 menghalang mereka
- *emadamkan kebakaran
- *elaporkan kepada piahak berkuasa
iii# Sarankan satu langkah berkesan bagi mengatasi masalah
pen4emaran di negara kita#
( S$* '55+ !
- *enguatkuasakan undang-undang
- Kempen kitar semula
- Ceramah tentang kesan positi2 pen4emaran
- *engamalkan budaya 4ara hidup sihat
- *enyediakan kemudahan a(am se4ukupnya#
'# Terangkan dua kepentingan alam kepada manusia#
- Dapat menjalankan aktiFiti dengan baik dan sempurna
- *enusia memperoleh sumber kehidupan#
- Alat perhubungan bagi manusia#
)# ,erdasarkan pemerhatian anda senaraikan bentuk-bentuk pen4emaran
yang dilakukan oleh manusia#
- $en4emaran udara D asap kilang 3 pembakaran terbuka
- $en4emaran air D sisa toksik di buang ke sungai 3 pembuangan
sampah
- $en4emaran tanah D pembuangan sampah merata-rata 3
penggunaan
ra4un serangga berlebihan#
- $en4emaran bunyi D bunyi kilang 3 kenderaan
+# Kerosakkan alam berlaku disebabkan oleh manusia sendiri#
Jelaskan pun4a manusia melakukan perkara tersebut#
- $erasaan tamak haloba
- Keinginan mendapat keuntungan yang banyak#
- Tidak ada kesedaran pentingnya memelihara alam
- Sikap ambil mudah
- Tidak bertanggungja(ab kerana akhlak yang buruk#
JAWAPAN ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH SERTA
SEDEKAH
%# ,erikan pengertian hadiah dan sedekah
?adiah D pemberian sebagai satu penghargaan" tanda kasih sayang
atau pujian
Sedekah D pemberian yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada
Allah
'# Terangkan dua tujuan digalakan memberi sedekah#
- mendekatkan diri kepada Allah
- mengeratkan ikatan ukhu(ah islamiah
- meringan beban golongan yang memerlukan
)# .yatakan + jenis sedekah yang boleh diamalkan setiap hari#
- senyuman
- amal makru2 dan nahi munkar
- menyelesaikan masalah orang lain
- membuang perkara yang menghalang jalan
- (ang atau harta
- perkhidmatan
+# .yatakan ' adab yang sepatutnya diamalkan supaya sedekah lebih
a2dal di sisi Allah s(t
- khlas kerana Allah
- *emberi barang yang disayangi
- Tidak mengungkit semula barang yang telah diberi
-# .yatakan ' kelebihan orang suka memberi hadiah dan sedekah
- mendapat ganjaran Allah
- disukai oleh manusia
- re:eki akan bertambah
6# *engapakan senyuman termasuk dalam jenis sedekah
- dapat memberikan kegembiraan kepada seseorang
- merapatkan ukhu(ah islamiah
/# ,agaimanakah 4ara untuk menanam si2at suka memberi sedekah atau
hadiah dalam kehidupan kini
- Tanamkan si2at suka bersedekah sejak kanak-kanak lagi
- *enerangkan tentang ganjarana dan kelebihan orang yang suka
bersedekah#
JAWAPAN ADAB BERNIAGA
%# Apakah yang dimaksudkan dengan berniaga dari segi bahasa dan
istilahJ
,ahasa D berdagang atau berjual beli
stilah D pertukaran harta dengan harta berdasarkan syarat-syarat
tertentu#
'# Jelaskan konsep amanah dalam berniaga
- $enjual dan pembeli bersikap jujur
- tidak menipu dalam perniagaan
)# Terangkan dua 2aedah mengamalkan adab dalam aktiFiti perniagaan#
- *emastikan perniagaan berjalan dengan baik
- Tidak timbul penipuan dan perbalahan
- *elahirkan kepuasan antara penjual dan pembeli
- Umat slam akan maju dan di hormati#

+# .yatakan empat adab yang perlu diamalkan semasa berjualbeli
- amanah
- ihsan
- bekerjasama
- menjauhi perkara yang haram
- melindungi hak-hak penjual dan pembeli
-# .yatakan dua 4ontoh penipuan yang sering berlaku dalam perniagaan
- *engurangkan timbangan
- *enjual barang yang rosak 3 buah yang busuk
6# Jelaskan dua bentuk perniagaan yang dilarang dalam slam#
- perniagaan yang melibatkan riba
- menipu dalam timbangan atau nilai barang#
- perniagaan yang melibatkan arak" judi" dadah
/# Senaraikan dua kelebihan berniaga#
- dapat memajukan ekonomi umat slam
- me(ujudkan si2at tolong menolong dalam masyarakat
- menghidupkan sunnah 6asulullah
MODUL TILAWAH
TINGKATAN 5
Layanan Baik kepada orang bukan Isla
!A"#Tauba$ % &'
o_x _qx oo __ __:.__
qox: _:o ::_e_ _ q| _ __ o|x
o_'__ : _ : _xx c:
cc_q|__
(t-Tauba )*+

Maksudnya ),an jika sese#rang daripada kaum musrikin meminta pert#l#ngan kepadamu
(untuk memahami !slam+ - maka berilah perlindungan kepadnya sehingga dia sempat
mendengar keterangan-keterangan llah(tentang hakikat !slam+- kemudian hantarlah dia
kemana-mana tempat yang aman baginya. Perintah tersebut ialah kerana mereka itu kaum
yang tidak mengetahui ( hakikat !slam+
Kepen"ingan Layanan baik "er$adap bukan Isla
.- Menarik minat mereka memeluk !slam
/- Membuktikan keindahan !slam
%- Menaikkan imej umat !slam
("ra"egi Dak)a$
.- guna media massa dan elektr#nik
/- menggunakan tekn#l#gi m#den spt internet
%- bergaul dengan cara yang baik
Kesan perdaaian
.- 0egara aman dan makmur
/- 1k#n#mi 0egara stabil
%- Pembangunan 0egara terancang dan berkembang.
Kesan peperangan
.- 2arta benda musnah
/- Kehilangan nya$a
%- 1k#n#mi negara terjejas
3embaran .
Sifat pendak$ah
.- /-
S430 54RMT SPM
.- Kita hendaklah menunjukkan teladan yang baik kepada bukan !slam
(i+ 0yatakan dua c#nt#h layanan baik yang harus diberikan kepada bukan !slam
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(/6/ markah 7 8+
(ii+ 9elaskan dua sebab kita disuruh memberi layanan baik kepada #rang bukan
!slam
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(/6/ markah 78+
/- Setiap #rang !slam mempunyai tanggungja$ab untuk berdak$ah.
(i+ Terangkan maksud dak$ah
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(/ markah +
(ii+ 9elaskan dua strategi dak$ah yang b#leh digunakan di negara kita.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(/6 / markah 7 8+
%- Terdapat pelbagai badan dak$ah yang terdapat di negara kita
(i+ Senaraikan dua badan dak$ah yang terdapat di negara kita.
::::::::::::::::::::::::::::::..
::::::::::::::::::::::::::::::..
::::::::::::::::::::::::::::::..
::::::::::::::::::::::::::::::..
(/ 6 / markah7 8+
%- 8-
(ii+ 'erikan dua sebab ke$ujudan badan dak$ah tersebut.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(/ 6 / markah 78+
8- !slam amat mementingkan perdamaian. 9elaskan dua kesan buruk sekiranya
negara kita terlibat dalam peperangan.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(/ 6 / markah 7 8+
Nabi Mu$aad (*A*W U"usan Alla$
A"#Tauba$ % +,-#+,.
::_ _q__:o oc_ oo _x __
oq|_ _ ___ _:o _q|_ ':__ x_
_o o_: ac__c: : o:o _ _
_ o:_ _c. a oq|_ _|q_c: a _c._x
_ :_ _:_
(t-Tauba ) ./;-./<+

Maksudnya )Sesungguhnya telah datang kepada kamu se#rang Rasul dari g#l#ngan kamu
sendiri (0abi Muhammad+ - yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan
yang ditanggung #leh kamu- yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu- dia melimpahkan
perasaan belas serta kasih sayangnya kepada #rang beriman. Kemudian jika mereka
ingkar maka katakanlah ($ahai Muhammad+ ) cukuplah bagiku llah( yang men#l#ng
dan memeliharaku+ - tiada tuhan ( yang berhak disembah+ melainkannya. Kepadanya aku
berserah diri dan ,ialah yang mempunyai arasy yang besar.
Hika$ Nabi dipili$ dari kalangan anusia
.- Memudahkan manusia menerima ajaran yang disampaikan
/- Memudahkan manusia berk#munikasi
%- Membuktikan syariat !slam mampu dilaksanakan #leh manusia
Konsep "a)akal- 'ersesah kepada llah S.=.T setelah berusaha
Kepen"ingan "a)akal
.- Tingkatkan keyakinan diri kepada llah
/- 2indari sifat cepat putus asa
%- Menyemai sifat tekun dalam melaksanakan sesuatu perkara.
Kasi$ sayang /asul
.-Mend#akan umatny agar memper#lehi hidayah (peristi$a Taif+
/- Mengambil berat dan prihatin kebajikan umatnya.
(OALAN 0O/MAT (1M
.- Rasulullah S= merupakan rasul yang terakhir untuk membimbing manusia.
(i+ Terangkan dua hikmah rasul dipilih daripada kalangan manusia
:::::::::::::::::::::::::::::.
:::::::::::::::::::::::::::::.
:::::::::::::::::::::::::::::.
:::::::::::::::::::::::::::::.
(/ 6 / markah 7 8+
(ii+ 9elaskan tiga kepentingan beriman dengan rasul
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(% 6 / markah 7 *+
/- Rasulullah S= memiliki budi pekerti yang mulia
(i+ Senaraikan dua akhlak yang patut kita amalkan sebagai se#rang pelajar
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
(/ 6 / markah 78+
(ii+ 9elaskan tiga bukti yang menunjukkan Rasulullah begitu kasih kepada
umatnya
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
(% 6 / markah7 *+
%- Kita hendaklah berta$akkal kepada llah S=T.
(i+ 9elaskan maksud ta$akal
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
(/ markah+
(ii+ Terangkan dua kepentingan ta$akal dalam berdak$ah.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
( / 6 / markah7 8+

2# Ba"as#ba"as 1ergaulan
!An#Nur % 23#2+'
':_|o_ ac__ o _.x ac_:__x _o:ox
: _ : :x _oo_ q o _ : :_ _oce__ _x
__':_|o_ o__ o o.x o_:__x oo:ox
_x _ oo___o_ _ _:o: :o a ____x
o.__q q_ oxco a _x _ oo___o_
o_:_c_ xx o___ xx ___ o_:_c xx
o_ex xx _ex o_:_c xx oo _c xx
o_ o _c xx o_ oo_c:x xx oo_ xx
_ _:qq|_ oo ' :__x xx __ x __: o :oo_ xx
_ _ _:_ ax:o__ q_ __c_ _o_ a _x
_e_ oo|ox _q|_ _ ___ o oo__o_
acc_x q _ _:. _o_x cc':__ q|::_ cc:|

(n-0ur )%&-&%.+

Maksud ) S!3 RU9UK 'UKU T1KS
4ara en5aga arua$ diri
.- menjaga keh#rmatan diri
/- menutup aurat
%- menjaga pandangan daripada melihat yang haram
Hika"nya
.- dih#rmati #leh masyarakat
/- ,ikasihi llah
%- Mengelakkan berlakunya maksiat
8- Umat !slam dipandang mulia
4iri#6iri pakaian enu"up aura"
.- Pakaian yang tidak ketat
/- Pakaian yang tidak menj#l#k mata
%- Pakaian yang tidak nipis
Kesan "idak "u"up aura"
.- Tidak dih#rmati masyarakat
/- 'erlaku perkara-perkara yang tidak baik
%- ,ibenci #leh llah
8- !slam dipandang rendah
(OALAN 0O/MAT (1M
.- !slam menitikberatkan umatnya menjaga maruah diri.
(i+ 'erikan dua cara menjaga maruah yang dianjurkan !slam
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
(/ 6 / markah 78+
(ii+ Terangkann tiga kesan buruk akibat tidak menjaga maruah
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
(%6 / markah 7*+
/- Pakaian mencerminkan peribadi sese#rang.
(i+ Terangkan dua syarat berpakaian menurut !slam
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
(/ 6 / markah 78+
(ii+ 9elaskan dua sebab kita dituntut memakai pakaian menutup aurat
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(/ 6 / markah 78+
%- !slam telah menetapkan batas-batas tertentu dalam pergaulan dan berpakaian.
(i+ Terangkan batas-batas aurat bagi situasi berikut
- urat perempuan dengan perempuan dan lelaki muhram
..............................................................................................................
..............................................................................................................
- urat lelaki dalam semua keadaan kecuali bersama isteri
...............................................................................................................
...............................................................................................................
(/ 6 / markah+
(ii+ 9elaskan dua etika pakaian yang tidak dibenarkan #leh !slam.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(/ 6 /markah+
7# Hidaya$ Alla$
!An#Nur % 25'
_ _ c __ c:__ _,_x :_ qc
_ec:q_ x :_ a :___ :o:o a :o:o_
xxa |c o : c_ o _e_:. q__ _c__:
_x :q__ x__: _ c:__x _:_
o_: _ c q_ _c q x_ _ qc'_
o_ __e_ _e__x _ :_, |_ q __x q
_|_
(n-0ur )%>+
Maksud ) RU9UK 'UKU T1KS
Maksud Hidaya$ ) ?ahaya petunjuk daripada llah S=T kepada #rang yang
dikehendaki bagi memper#lehi kebahagian dunia dan akhirat.
4ara endapa"kan $idaya$
.- Menuntut ilmu
/- 'eramal dengan ilmu yang dimiliki
%- 'er"ikir kepada llah
8- Mem#h#n d#a kepadanya
Halangan
.- Melakukan maksiat
/- Mempunyai sikap ma"mumah
%- Makan makanan yang haram
8- Tidak berusaha menuntut ilmu
>- Tidak beramal dengan ilmu
*- Terus berada dalam kejahilan
4iri Golongan yang endapa" $idaya$
.- Sentiasa bertasbih kepada llah
/- Melakukan perintah llah dan jauhi maksiat
%- Takut kepada pembalasan hari akhirat
8- Mendirikan s#lat
4iri#6iri keuk5i8a"an Al#9uran
.- @aya bahasa l-Auran yang indah dan tinggi mutunya
/- l-Auran mengandungi pelbagai bidang ilmu
%- Tiada siapa b#leh menandinginya
Ilu 0ard$u Ain B !lmu yang $ajib dipelajari #leh setiap muslim cth ) tauhid- fekah
Ilu 0ard$u ki:aya$- !lmu yang eajib dipelajari #leh semua muslim tetapi gugur
sekiranya sebahagian #rang !slam telah mempelajarinya cth ) perubatan- matematik
(OALAN 0O/MAT (1M
.- 2idayah merupakan anugerah llah S=T kepada hamba0ya.
(i+ Terangkan maksud hidayah
::::::::::::::::::::::::::::..
::::::::::::::::::::::::::::..
(/ markah+
(ii+ 2uraikan hubungkait antara ilmu dengan hidayah
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(/ 6 / markah+
/-
(i+ 9elaskan perbe"aan antara indiCidu yang mendapat hidayah dan tidak
mendapat hidayah
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(/ 6 / markah 7 8+
(ii+ 9elaskan tiga perkara yang menghalang sese#rang mendapat hidayah
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
(% 6 / markah 78+
%-Kita hendaklah mengamalkan ilmu yang kita per#lehi dalam kehidupan harian
(i+ Terangkan dua kepentingan ilmu pengetahuan .
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(/ 6 / markah78+
(ii+ 'erikan maksud ilmu fardhu ain dan c#nt#hnya
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(/ markah+
8- (i+ Mengapakah !slam menggalakkan umatnya menuntut ilmu
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
(/ 6 / markah78+
(ii+9elaskan dua akibat #rang yang tidak beramal dengan ilmu yang dipelajarinya.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
(/ 6 / markah78+
5# 1eribadi Mukin
!As#(a5ada$ %+5#+&'
:_ o:_ _'____ __ : axq x ax:
ac::_x __q _oq_ _._x
cx_q__e_ q:.__: _oc'o o_
o:__ _oc__ _x_ oc: :_:_x __x
_ o_':_ _oc'_
(s-Sajda ).>-.*+

Maksudnya) RU9UK 'UKU T1KS
4iri#6iri Orang berian
.- sujud kepada llah
/- Sentiasa ingat kepada llah
%- Tidak bersikap angkuh dan takbur
8- Mela"imi Diamullail
>- !nfakkan harta pada jalan llah
Kelebi$an
.- Mendapat petunjuk daripada llah
/- Mendapat balasan syurga
%- Memper#lehi kebahagian dunia dan akhirat
8- ,ikasihi llah
Keburukan orang yang "idak berian
.-9i$anya resah
/- 2idupnya tidak tenang
%- ?epat putus asa
8- ,ibenci llah
;enis#5enis su5ud
.- Sujud tila$ah
/- Sujud sah$i
%- Sujud syukur
(OALAN 0O/MAT (1M
.- 4rang yang beriman akan sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada llah
(i+ Senaraikan empat ciri #rang yang beriman
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
(8 6 . markah 78+
(ii+ 9elaskan dua sikap #rang yang beriman dalam menghadapi ujian llah
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
(/ 6 / markah 78+
/- !man adalah sesuatu yang berharga.
(i+ 9elaskan cara untuk memelihara iman daripada perkara yang mer#sakkan.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
(% 6 / markah 7*+
(ii+ Terangkan dua kelebihan #rang yang beriman kepada llah S=T
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
(/ 6 / markah78+
%- Menginfakkan harta pada jalan llah S=T adalah perkara yang mulia
(i+ Senaraikan empat cara menginfakkan harta pada jalan llah
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
(8 6. markah 78+
(ii+ 'erikan dua kelebihan amalan tersebut
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(/ 6 / markah 78+
8- llah menjanjikan ganjaran yang besar kepada sesiapa yang mendirikan
Diamullail.
(i+ pakah yang dimaksudkan dengan DiamullailE
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(/ markah+
(ii+ Senaraikan empat ibadat sunat yang b#leh dilakukan ketika Diamullail
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
(8 6 . markah7 8+
>- Sifat Takbur amat dibenci #leh llah
(i+ 'erikan dua c#nt#h sifat takbur yang mesti dielakkan
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(/ 6 . markah7/+
(ii+ 9elaskan dua cara untuk menghindari sifat takbur dalam diri
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
(/ 6 / markah78+
&# Keuliaan Al#9uran
!Al#Hasyr % ,+#,7'
c:_ _'__x :. _o__ q_ __:o
o___x__ : .__ oo _: _ |_x
:__, x_ '|_ _o|::_ cxq____
_c. _ _ _ _ o:_ _c. a _ | _ |__
e::o__x a _c. o e_c_ _o_ _c. _
_ _ _ o:_ _c. |:__ x_ _ q|_ o:__
_:o__ _:_ :._ o_____ o :: _ __
ccq_ _c. _ | :_ __ oc__ a
:_ _:__, eo:_ o_ o:_ _ __ c:__
_,_x a _c._x _:_ _q__
(l-2ashr &/.-&/8+

Maksudnya ) RU9UK 'UKU T1KS
Keis"ie)aan Al#9uran
.- Mukji"at agung Rasulullah S=
/- Kandungannya lengkap
%- 'imbing manusia ke jalan yang benar
8- Terpelihara dari diubah
>- jarannya sesuai dilaksanakan untuk semua
*- Setiap huruf dibaca dapat pahala
F- Tiada yang dapat menandinginya dari segi bahasa
4ara eng$aya"i Al#9uran
.- Membaca dengan !stiDamah
/- Memahami dan mengamalkannya
%- Sentiasa mempelajari dan mendalami isi kandungan
8- Membaca al-Duran dan bertaj$id
Kelebi$an eba6a Al#9uran
.- Mendapat pahala
/- Mendapat petunjuk llah
%- Memper#lehi ketenangan ji$a
(eba$agian daripada Naa#naa Alla$
.- r-Rahim
/- l-"i"
%- l-9abbar
8- l-Auddua
>- l-KhaliD
*- r-Rahman
(OALAN 0O/MAT (1M
.- l-Auran merupakan kalam llah yang Dadim
(i+ Senaraikan tiga keistime$aan l-Auran berbanding kitab yang lain
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(% 6 / markah 7 *+
(ii+ 'erikan dua cara untuk memupuk ji$a agar cintakan l-Duran
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(/ 6 / markah 7 8+
/- l-Auran perlu dibaca- dihayati dan diamalkan.
(i+ Terangkan dua langkah untuk menjadi se#rang insan yang menghayati al-
Auran
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(/ 6 / markah 78+
(ii+ 9elaskan sebab kita diminta membaca dan menghayati l-Auran
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(/ 6 / markah 78+
%- llah S=T membuat perbandingan keingkaran manusia dengan sifat bukit yang
hancur berkecai apabila diturunkan al-Auran ke atasnya.
(i+ Mengapakah llah membuat perbandingan tersebut
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
(/ 6 / markah 7 8+
(ii+ l-Auran membimbing manusia ke jalan yang benar. 'erikan dua penjelasan.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(/ 6 / markah 7 8+
A<AT HA0A=AN
.- (a+ Tulis semula ayat petikan l-Auran berikut dan letakkan tanda baris
dengan sempurna.
GHIJ KL MNOJ PQPJ GRSTUV WL XYZ[ G\ ]K^ _`a
GNb[ cd][ WNILefaKg GRNOJ hQib

( jgYHa k+
(8 markah+
/-Tulis kalimah yang betul di tempat k#s#ng dalam ayat berikut )
(8 markah+
%- P#t#ngan ayat al-Auran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam l-
Auran.
Susun semula p#t#ngan ayat berikut mengikut tertib
nda dikehendakki menulis n#mb#r ayat sahaja.
_ _ c __ c:__ _,_x :_ qc
____.____ x :_ a :___ :o:o a
:o:o_ xxa |c o :c_ o _e_:.
_____/____ _c__: _x :q__
x__: _ c:__x _:_ ___%____ _ c
q_ _c q x_ _ qc'_ o_
__e_ _____8____ _ :_, |_ q __x
q _|_
(n-0ur )%>+

. - _c. _ _ _ _ o:_ _c.
/ - _ | _ |__ e::o__x a _c.
o e_c_ _ o_
% - c:_ _'__x :. _o__ q_ __:o
o___x__ : .__ oo _: _
8 - |_x :__, x_ '|_ _o|::_
cxq____
(l-2ashr +

Ta5uk % Hadis
.- Sabda Rasulullah S..= )

(l+ mk XYZ[ noV XKp KfqIJ mk rs[ ifJ Wg mk_tJ WJ
Wgk uK\d vNtZ igKJ dV wQix yUz\ KNU_ak {| W\ XK`| {tRIfg
i}HI~ | tV kd Ktak i}HI~ | NSLV k XY`Q ifJ
y~Yfa y~KNb WLd ysifa yH WL nod ]KSfak
([Ktak jQkd[+
'erdasarkan hadis di atas- jelaskan keburukan menangguhkan sesuatu urusan
atau kerja.
(* markah+
Sabda Rasullulah S..= )
2adis di atas menyatakan baha$a llah S.=.T menggalakkan umatnya untuk
beramal dengan amalan fardhu dan sunat.
(i+ 0yatakan epat c#nt#h amalan sunat
(8 markah+
(ii+ 9elaskan "iga kelebihan beramal dengan amalan sunat.
(* markah+
TINGKATAN LIMA
TAJUK : LAYANAN BAIK TERHADAP ORANG BUKAN ISLAM
Surah at-Taubah: ayat 6
Dan jika seseorang dari kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu (untuk
memahami slam!" maka berilah perlindungan kepadanya sehingga ia sempat
mendengar keterangan-keterangan Allah (tentang hakikat slam itu!" kemudian
hantarlah dia ke mana-mana tempat yang ia beroleh aman# $erintah yang
tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui (hakikat slam!#
%# Jelaskan maksud kalimah &al musyrikin& berdasarkan ayat tersebut#
'# Apakah yang dimaksudkan dengan dak(ah#
)# Terangkan dua strategi dak(ah yang sesuai diamalkan di *alaysia#
WL X Kp mk u (l+ mk XYZ[ X Kp ) X Kp iQi {g V WJ
]{g _tJ {a i`~ KLd iaKg MHU _`| KNad {a KJ
{a i`HQ _tJ XkPQ KLd MNOJ siH|k KfL {a wbV
MtbV rHb v|kYIaKg
+# ,agaimanakah usaha dak(ah yang perlu dilakukan bagi menarik minat
orang-orang
*usyrik untuk menerima slam#
-# Terangkan dua kebaikan memberi perlindungan dan layanan yang baik
kepada orang
bukan slam#
6# .yatakan tiga ke(ajipan terhadap orang bukan slam yang meminta
perlindungan
dari orang slam#
/# Agama slam amat mementingkan keamanan#
Terangkan kesan keamanan kepada sesebuah negara#
0# Jelaskan kesan peperangan terhadap sesebuah negara#
1# .yatakan tiga si2at yang perlu ada pada seseorang pendak(ah3 Jelaskan
4iri-4iri
seseorang pendak(ah#
%5# .yatakan dua 4ara berdak(ah kepada rakan anda di sekolah yang malas
bersolat#