Anda di halaman 1dari 17

Disediakan oleh: Wazi bin Othman Pensyarah KIAS

Nama beliau ialah Waliuddin Abu Zaid Abdul Rahman ibn Khalid ibn alKhattab yang dikenali sebagai ibn Khaldun adalah seorang tokoh besar yang lahir pada abad ke 8H yang menjadi pencetus kepada perkembangan pelbagai sumber ilmu pengetahuan. eliau dilahirkan dalam keluarga yang berlatarbelakangkan ulama! dan umara! pada tahun "##$ % di &unisia. eliau memulakan pengajian di ba'ah seliaan bapanya sendiri dengan pelbagai cabang disiplin ilmu. Kemudian beliau beralih pula kepada disiplin ilmu logik dan (alsa(ah. )elepas itu beliau mula terjun dalam kancah politik secara langsung berdasarkan hubungan yang sangat erat dengan keluarga )ultan %aghribi. )elepas tiga tahun belau memegang ja'atan dalam kerajaan beliau telah berpondah ke andar *es &unisia dan ke +ranada . )elepas lama merantau beliau memilih untuk mengasingkan diri di maghiribi dengan bani al-Ari(. ,i sinilah beliau mula menghasilkam karyanya yang agung - Mukaddimah . yang menjadi rujukan sarjana &imur dan arat. %ukaddimah merupakan ju/uk pertama dari karyanya - al-Ibar - yang membincangkan sejarah tamadun manusia serta perkembangannya. uku ini menunjukkan kepada kita betapa luasnya ilmu yang dimilikinya di mana karya Mukaddimah ini diadun dengan pengalamannya semasa memegang ja'atan dalam kerajaan dalam pelbagai jurusan dan pengembaraan ilmu. )ebab itulah kita dapati karya ini sangat teliti penulisannya. eliau amat dikenali sebagai pengasas kepada ilmu sosial yang masih dikaji oleh para interlektual hingga ke hari ini. %enurut pandangannya0 masyarakat yang kurang maju dari sudut sosio masyarakatnya lebih bersi(at (anatik perkauman berbanding masyarakat yang maju yang jarang kedengaran berlakunya sentimen perkauman. egitu juga dalam soal pendidikan yang dapat membentuk peribadi masyarakat madani boleh dibentuk dengan banyak mencontohi tokoh-tokoh ilmuan yang terkenal sebagai sumber inspirasi dan moti1asi diri. eliau boleh dianggap sebagai sarjana penamat yang lahir pada /aman klasik. )umbangannya dalam bidang kemasyarakatan tiada tolak bandingnya. eliau 'a(at pada tahun 823 H4"526 % di Kaherah %esir.

Maklumat Penulis: Wa/i bin .A. Hons 89suluddin:0 9ni. al- ait0 ;ordan. 7thman

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Khaldun. Nama kecilnya Abdurrahman. Nama panggilnya Abu Zaid< gelarnya Waliuddin0 dan nama populernya =bnu Khaldun. 8Ali Abdul Wahid Wa(i>0 "?8@A@: =bnu Khaldun dikenal dengan =bnu Khaldun karena dihubungkan dengan garis keturunan kepada kakeknya yang kesembilan0 yaitu Khalid bin 9tsman0 dan dia adalah orang pertama dari marga ini yang memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab. ,ia dikenal dengan nama Khaldun sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan orang-orang %aghribi0 yang terbiasa menambahkan huru( 'a'u dan nun di belakang nama-nama orang terkemuka sebagai penghormatan dan tak/im0 seperti Khalid menjadi Khaldun. =bnu Khaldun di lahirkan di &unisia pada a'al Ramadhan tahun 3#$ H0 atau tepatnya pada $3 %ei "###. Rumah tempat kelahirannya masih utuh hingga sekarang yang terletak di jalan &urbah ay. ,alam beberapa tahun terakhir ini rumah tersebut menjadi pusat sekolah =darah B9lya0 yang pada pintu masuknya

terpampang sebuah batu manner berukirkan nama dan tanggal kelahiran =bnu Khaldun. ani Khalduniyah di Andalusia memainkan peran yang cukup menonjol0 baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik. )etelah menetap di Carmona0 kemudian mereka pindah ke )e1illa0 dikarenakan situasi politik di Andalusia yang mengalami kekacauan0 baik karena perpecahan di kalangan %uslim maupun karena serangan pihak Kristen di 9tara0 maka anu Khaldun pindah lagi ke A(iika 9tara. Al- Hasan =bn ;abir adalah nenek moyang =bnu Khaldun yang mula-mula datang ke A(iika 9tara0 di mana Ceuta merupakan kota pertama kali yang mereka pijak0 sebelum pindah ke &unis pada tahun "$$#. 8&oto )uharto0 $22#A##: ,i &unis0 di tempat barunya0 anu Khaldun tetap memainkan peran penting.

%uhammad =bn %uhammad0 kakek =bnu Khaldun0 adalah seorang Bhajib>0 kepala rumah tangga istana dinasti Ha(sh. la sangat dikagumi dan disegani di kalangan istana0 berkali-kali Amir Abu Dahya al-Eihyani 83"" H:0 pemimpin dinasti al-%u'ahhidun yang telah menguasai bani Ha(/ di &unis0 mena'arkan kedudukan yang lebih tinggi kepada %uhammad =bn %uhammad0 tetapi ta'aran itu ditolaknya0 pada akhir hayatnya0 kakek =bnu suka menekuni ilmuilmu keagamaan hingga 'a(atnya pada "##3 %. ,ari latar belakang keluarganya yang banyak bergerak dalam bidang politik dan pengetahuan seperti inilah =bnu Khaldun dilahirkan di &unisia pada a'al Ramadhan 3#$ H. %enurut perhitungan para sejara'an0 hal ini bertepatan dengan $3 %ei "### %. Kondisi keluarga seperti itu kiranya telah berperan dominan dalam membentuk kehidupan =bnu Khaldun. ,unia politik dan ilmu pengetahuan telah begitu menyatu dalam diri =bnu Khaldun. ,itambah lagF kecerdasan otaknya juga berperan bagi pengembangan karirnya. 8&oto )uharto0 $22#A#5:

)ecara detail perjalanan hidup =bnu Khaldun akan dipaparkan dalam tiga (ase0 yaituA Fase pertama; Masa Pendidikan

*ase pertama ini dilalui =bnu Khaldun di &unis dalam jangka 'aktu "8 tahun0 yaitu antara tahun "##$-"#@2 %. )eperti halnya tradisi kaum %uslim pada 'aktu itu0 ayahnya adalah guru pertamanya yang telah mendidiknya secara tradisional0 mengajarkan dasar-dasar agama =slam. ,i samping ayahnya0 =bnu Khaldun juga mempelajari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari para gurunya di &unis. &unis pada 'aktu itu merupakan pusat para ulama dan sastra'an0 tempat berkumpulnya para ulama Andalusia yang lari menuju &unis akibat berbagai peristi'a politik. )eperti halnya &oto )uharto0 menukilkan dari *athiyah Hasan )laiman bah'a disebutkan beberapa gurunya yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya. ,i antaranya adalah Abu Abdillah %uhrnas =bn )a>ad al-Anshari dan Abu al-Abbas Ahmad ibn %uhammad al- athani dalam Gira>at< Abu Abdillah =bn al-Hashar dalam ilmu gramatika Arab< Abu BAbdillah %uhammad =bn ahr dan Abu Abdillah =bn ;abir al-Wadiyasyi dalam sastra< Abu Abdillah al-;ayyani dan Abu Abdillah ibn Abd al-)alam dalam ilmu (iGh< dan masih banyak lagi gurunya. Walaupun dia mempunyai banyak guru dan mempelajari berbagai disiplin ilmu0 pendidikan yang diperoleh =bnu Khaldun sangatlah mendalam dan terkesan dalam dirinya. ,ilihat dengan banyaknya disiplin ilmu yang dipelajari oleh =bnu Khaldun pada masa mudanya0 dapat diketahui bah'a beliau memiliki kecerdasan otak yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bah'a =bnu Khaldun adalah orang yang memiliki ambisi tinggi0 yang tidak puas dengan satu disiplin ilmu saja. Iengetahuan begitu luas dan ber1ariasi. Hal ini merupakan kelebihan yang sekaligus juga merupakan kekurangannya. Fase kedua; Aktifitas Politik Praktis

*ase kedua dilalui =bnu Khaldun dalam berbagai tempat seperti di *e/0 +ranada0

augie0 )ahib

iskara dan lain-lain0 dalam jangka 'aktu #$ tahun antara "#@2-"#8$ al-Alamah 8penyimpan tanda tangan:0 pada pemerintahan Abu

%. Karir pertama =bnu Khaldun dalam bidang pemerintahan adalah sebagai %uhammad =bn &a(rakhtn di &unis dalam usia $2 tahun. 8%ukti Ali0 "?32A"3: A'al karir ini hanya dijalani =bnu Khaldun selama kurang lebih $ tahun0 kemudian ia berkelana menuju iskara karena pada tahun "#@$ % &unis diserang dan dikuasai oleh Amir Abu Za>id0 penguasa Konstantin sekaligus cucu )ultan Abu Dahya al-Ha(sh. Iada 'aktu Abu =nan menjadi raja %aroko0 =bnu Khaldun mencoba mendekatinya demi mempromosikan dirinya ke posisi yang lebih tinggi. )ultan Abu =nan bahkan beliau mengangkatnya sebagai sekretaris kesultanan di *e/0 %aroko. ,i kota inilah =bnu Khaldun memulai karirnya dalam dunia politik praktis0 yaitu pada tahun "#@5 %. )elama 8 tahun tinggal di *e/0 banyak perilakuperilaku politik yang dia lakukan. )ehingga belum lama menjabat sebagai sekretaris kesultanan0 ia dicurigai oleh Abu B=nan sebagai pengkhianat bersama pangeran Abu BAbdillah %uhammad dari bani Ha(sh yang berusaha melakukan satu komplotan politik. =klim politik yang penuh intrik menyebabkan =bnu Khaldun meninggalkan A(rika 9tara dan demi karirnya sebagai politikus dan pengamat0 akhirnya ia memantapkan pergi ke )panyol dan sampai di +ranada pada tanggal $6 ,esember "#6$ %. =bnu Khaldun diterima baik oleh raja +ranada0 Abu Abdillah %uhammad ibn Dusu(. )etahun setelah itu =bnu Khaldun diangkat menjadi duta ke istana raja Iedro Jl Cruel0 raja Kristen Castilla di )e1illa0 sebagai seorang diplomat yang ditugaskan untuk mengadakan perjanjian perdamaian antara +ranada dan )e1illa. Karena keberhasilannya0 raja K memberi =bnu Khaldun tempat dan kedudukan yang semakin penting di +ranada. Hal ini menimbulkan kecemburuan di lingkungan kerajaan0 akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke A(rika 9tara.

)etelah

malang-melintang ,alam masa

dalam khal'at

kehidupan dari tahun

politik

praktis0 itu0

naluri beliau

kesarjanaannya memaksanya memasuki tahapan baru dari kehidupannya yaitu ber-khal'at. "#35-"#38 menyelesaikan karya al-%uGaddimah yang populer dengan sebutan %uGadimah =bnu Khaldun0 sebuah karya yang seluruhnya berdasarkan penelitian yang baik. Iada tahun "38 %0 selanjutnya beliau meninggalkan Hal>at menuju &unis. ,i &unis beliau mendapatkan tugas menuju %akkah $5 7ktober "#8$ untuk ibadah haji dan singgah di Kairo. )ampai di sini0 berakhirlah petualangan =bnu Khaldun dalam intrik-intrik politik yang kadang membuatnya menjadi seorang oportunis. Fase ketiga: Aktivitas Akademis dan Kehakiman

%asa mi merupakan (ase terakhir dari tahapan perjalanan =bnu Khaldun0 (ase ini dihabiskan di %esir kurang lebih $2 tahun antara "#8$-"526 %. &iba di Kairo0 %esir pada 26 ;anuari "?8#. Iada masa ini dinasti %amluk sedang berkuasa. Kemajuan peradaban dan stabilitas politik saat itu menjadikan =bnu Khaldun lebih tertarik dan karyanya al-%uGaddimah merupakan magnum opus atau kedatangan karyanya lebih dahulu daripada pengarangnya sehingga kedatangannya disambut gembira dikalarigan akademisi0 disinilah tugas barunya sebagai seorang pengajar dilakukan =bnu Khaldun. =bnu Khaldun memberi kuliah di lembaga-lembaga pendidikan %esir0 seperti 9ni1ersitas alA/har0 )ekolah &inggi Hukum Hamhiyah0 )ekolah &inggi Zhahiriyyah dan sekolah tinggi )harghat %usyiyyah. %ata kuliah yang disampaikan adalah (iGih0 hadis dan beberapa teori tentang sejarah sosiologi yang telah ditulisnya dalam %uGadimah. )elain berjuang dalam dunia akademik0 =bnu Khaldun juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dunia hukum. 8 %una'ir )yad/ali0 "??#A?3: Iada tanggal 8 Agustus "#85 %0 =bnu Khaldun diangkat oleh )ultan %esir0 alZhahir arGa0 sebagai hakim Agung %ad/ab %aliki pada mahkamah %esir0 jabatan yang diemban dengan penuh antusias ini diman(aatkan oleh =bnu Khaldun untuk melakukan re(ormasi hukum. la berupaya membasmi tindak

korupsi dan hal-hal yang tidak beres lainnya di %ahkamah tersebut. Akan tetapi0 re(ormasi ini ternyata membuat orang-orang yang merasa dirugikan menjadi marah dan dengki. %ereka kemudian berusaha mem(itnah =bnu Khaldun dengan berbagai tuduhan0 sehingga ia dicopot dari jabatan ini setelah satu tahun memangkunya. *itnah yang dialamatkan kepada =bnu Khaldun sebenarnya tidak dapat dibuktikan0 tetapi ia tetap bersikeras untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut Iada tahun "#83 % =bnu Khaldun melaksanakan ibadah haji kemudian dia diangkat lagi sebagai hakim agung %ahkamah %esir oleh )ultan %esir Nashir *araj0 putera )ultan urGuG.

Iada masa ini0 =bnu Khaldun sempat berkunjung ke ,amaskus dan Ialestina dalam rangka mempertahankan %esir dari serangan %ongol. ,an pertemuan selama #@ hari di ,amaskus0 )yria merupakan peristi'a penting terakhir bagi =bnu Khaldun dalam perjalanan hidupnya yang penuh ketegangan0 penderitaan di balik kesuksesanya. )etelah itu ia melanjutkan pro(esinyasebagai hakim Agung %ad/ab %aliki hingga 'a(atnya pad tanggal "6 %aret "526 % 8$6 Ramadhan 828 H: dalam usia 35 tahun di %esir0 jena/ahnya dimakamkan di pemakaman para su(i di luar "??#A?@:. ab al-Nashir0 Kairo. 8 %una'ir )yad/ali0

Kita awali tulisan ini dengan merenungkan makna ucapan Ibn Khaldun dalam kalimatkalimat terakhir kitabnya yang termasyhur, Muqaddimah: Sekarang kami bermaksud menyudahi pembicaraan dalam buku pertama ini tentang hakikat peradaban dan peristiwaperistiwa yang menyertainya. Kami telah menggarap secara memadai masalah-masalah yang bersangkutan dengan hal itu. Barangkali sar!ana" yang akan datang yang mendapat keteguhan dari #llah dengan karunia pikiran sehat dan pengetahuan yang !elas, akan mampu menembus pers$alan ini lebih banyak daripada yang telah kami tulis. Sese$rang yang menciptakan suatu disiplin baru tidaklah harus menggarap keseluruhan pers$alan yang terkait dengan secara berangsur-angsur menambah pers$alan-pers$alan baru, sehingga disiplin itu kelak men!adi sempurna. Muqaddimah setiap sar!ana ilmu s$sial yang serius tentu telah mengetahuinya sebagai

sebuah karya ilmiah dari dunia kesar!anaan Islam klasik yang tak habis-habisnya mengundang kekaguman dan penghargaan para ilmuwan sampai sekarang. Kalimat penutupan itu sudah tentu bukanlah sebuah ramalan, melainkan sebuah ungkapan harapan yang tulus. Ibn Khaldun adalah se$rang sar!ana yang di %amannya ibarat menara yang men!ulang tinggi di atas hamparan rata tingkat ilmu pengetahuan umat manusia saat itu. &amun begitu, ia tetap menun!ukkan kerendahan hati dengan tidak mengaku bahwa apa yang ia garap itu telah sempurna. 'auh dari menuntut agar $rang banyak mengikuti sa!a apa yang telah disa!ikan, ia !ustru mengharap supaya para sar!ana generasi berikutnya mengambil bagian dalam usaha mengembangkan disiplin itu. Ibn Khaldun mengharap bahwa disiplin ilmiah al-(ann" yang baru ia rintis, yaitu (ilsa(at se!arah yang memiliki kaitan erat dengan seluruh cabang ilmu-ilmu s$sial, akan dikembangkan $leh para sar!ana generasi berikutnya. )engan begitu akan ter!adi akumulasi bahan dan in($rmasi, serta pengalaman dan kemampuan ilmiah menu!u kesempurnaan bangunaan disiplin itu. &amun harapan dan antisipasi Ibn Khaldun itulah yang !ustru tidak ter!adi di kalangan Islam. )ari kalangan barat memang ter!adi perintisan dan perkembangan (ilsa(at se!arah dan ilmu-ilmu s$sial di %aman m$dern ini. *etapi, berbeda dengan hampir semua cabang ilmu yang lain di barat, (ilsa(at se!arah dan ilmu-ilmu s$sial m$dern itu tidak ada kaitannya dengan suatu cabang ilmu dalam peradaban Islam, dalam hal ini pikiran-pikiran Ibn Khaldun. +hilip K. ,itti menya!ikan keterangan menarik tentang hal ini: Kenyataannya ialah bahwa (ailasu( Ibn khaldun" ini dilahirkan pada %aman yang salah dan di tempat yang salah. Ia tampil terlalu lambat untuk bisa membangkitkan resp$ns di kalangan umatnya sendiri diri yang tidur nyenyak dalam abad tengahnya, atau untuk menemukan cal$n pener!emah kalangan -r$pa. Ia tidak mempunyai pendahulu dekat dan tidak pula punya penerus. *idak ada aliran pikiran yang dapat dinamakan Khulduni. Kariernya yang mele!it itu meny$r$t sepan!ang cakrawala #(rika .tara hampir tanpa meninggalkan berkas cahaya di belakangnya. Ibn Khaldun yang lahir pada /001 M dan wa(at /234 M, atau sekira 0 abad setelah #l5ha%ali /637 M 8 //// M" memang hidup dalam suasana dan masyarakat intelektual yang tidak mendukung. )unia Islam amat terlambat mulai mengenal dan menghargainya. +enghargaan yang kemudian tumbuh adalah berkat tertariknya pemerintah dan para sar!ana *urki .tsmani yang mendapatkan banyak petun!uk praktis dalam te$ri-te$ri Muqaddimah bagi kepentingan p$litik mereka. *etapi ketertarikan secara intelektual tetap nihil, bahkan !ustru sempat muncul prasangka-prasangka yang amat keliru dan %alim terhadap Ibn Khaldun karena ia mengemukkan berbagi ungkapan yang dita(sirkan secara

salah sebagai bersemangat anti-#rab meskipun ia sendiri se$rang #rab 9$rd$:a di #ndalusia keturunan asal dari ,adramaut".

SUMBANGAN IBNU KHALDUN DALAM BIDANG KEILMUAN ISLAM


LATAR BELAKANG IBNU KHALDUN

&ama sebenar Ibnu Khaldun ialah #bdul al-;ahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun al-,adrami. &ama Khaldun berasai dari keturunan Khalid bin .thman iaitu se$rang tentera <aman yang pernah bergabung dengan tentera #ndalusia. Semasa di #ndalusia, nama Khalid bertukar kepada Khaldun. )ilahirkan di *unisia pada tahun =01,>/001M dan meninggal dunia di Kaherah, Mesir pada 737,>/232M. #yahnya se$rang ulama, ahli bahasa dan se$rang pemerintah tentera. Beliau telah kehilangan ibu dan ayahnya akibat wabak kusta yang melanda kampungnya. Berketurunan #rab dari <aman yang berhi!rah ke #ndalus. Berpindah ke beberapa tempat iaitu #lgeria, ?e%, 5ranada, B$ugie dan Mesir apabila *unisia dilanda wabak taun.

Beliau merupakan se$rang yang tekun dalam menuntut ilmu walaupun sibuk men!alankan tugas pentadbiran. Beliau telah mempela!ari ilmu-ilmu agama seperti (ikah, ta(sir, hadis dan ilmu-ilmu naqli seperti l$gik, (alsa(ah, matematik dan bahasa #rab. Beliau !uga merupakan pemikir Islam terulung dalam bidang se!arah, s$si$l$gi, p$litik dan agama. Semasa kecil beliau dididik $leh ayahnya dan dihantar berguru dengan ramai sar!ana Islam yang hebat di *unisia. Ketika muda beliau suka merantau, beker!a dan menyertai bidang p$litik sehingga pernah dipen!arakan akibat (itnah $leh $rang yang cemburu melihat beliau sering berdamping dengan pemimpin. Ibnu Khaldun pernah memegang beberapa !awatan penting seperti pernah dilantik sebagai #hli +ersuratan di Istana ?a%, men!adi ,a!ib sama tara( +erdana Menteri", men!adi kadi dan khatib, men!adi $rang tengah antara perang perebutan kuasa kerabat dira!a dan men!adi ,akim Mahkamah ;a!a di Mesir. Ibnu Khaldun dianggap $leh sar!ana Barat sebagai t$k$h dan ahli (ikir yang tiada bandingannya dan memberi sumbangan besar kepada manusia di dunia seperti mana yang dinyatakan $leh *$ynbee. Ibnu Khaldun dianggap se$rang ahli (alsa(ah se!arah dan sar!ana teragung sepan!ang %aman. Beliau menggunakan kaedah penyelidikan yang mirip kepada kaedah s$si$l$gi di mana beliau menekankan si(at-si(at semula !adi dan sebab-sebab peristiwa se!arah berlaku. Beliau membahagikan se!arah kepada 1 iaitu se!arah am dan se!arah khas. Ibnu Khaldun menekankan aspek-aspek dalaman bagi sesuatu peristiwa kerana se!arah berhubung rapat dengan latar belakang masyarakat, tidak seperti ahli se!arah sebelumnya.

SUMBANGAN OLEH IBNU KHALDUM

1. Penglibatan dalam akti iti S!"ial dan P!litik Beliau pernah menyandang beberapa !awatan dan pernah berkhidmat dengan beberapa $rang pemerintah di .tara #(rika dan di #ndalus.

Banyak menyandang !awatan penting seperti Setiausaha &egara di istana Sultan #bu Ishaq bin #bi <ahya dan Sultan #bu #nnan@ #ngg$ta Ma!lis Ilmiah@ #ngg$ta 'abatan Setiausaha Sulit Sultan #bu Salim bin #bi #l-,asan di ?e%, Maghribi@ )uta 5ranada@ +erdana Menteri ,a!ib" B$ugie dan Ketua ,akim Aadhi #l-)udhah". 'awatan tersebut memberi peluang untuk berkhidmat kepada negara dengan lebih berkesan.

#. Bidang ilm$ dan %emiki&an I"lam Ber!aya menganalisis se!arah dari aspek kemasyarakatan, ek$n$mi, p$litik, dan pendidikan. Memberi panduan yang terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. Berpendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak hasil dari keunggulan r$hani dengan !asmani. Merupakan pel$p$r kepada pemikiran-pemikiran m$den khususnya dalam bidang se!arah, p$litik, ek$n$mi, s$si$l$gi dan pendidikan. +ara sar!ana mengiktira( karya beliau sebagai bahan ka!ian dan ru!ukan. +emikiran beliau sering di!adikan wacana, tema-tema seminar, bengkel, persidangan ilmiah, !udul-!udul buku dan tesis di peringkat penga!ian tinggi. Sebuah anugerah ilmiah yang berpresti! dinamakan sempena nama beliau iaitu Ibnu Khaldun 9hair $( Islamic Studies di .ni:ersiti #merika. &amanya diabdikan di dalam sebuah uni:ersiti di 'akarta, Ind$nesia iaitu .ni:ersiti Ibnu Khaldun.

'. Ka&(a Ag$ng Ibn$ K)ald$n

#l-Muqaddimah merupakan karya agung Ibnu Khaldun dalam bidang pense!arahan. Mengikut B. Bewis, buku ini merupakan ensikl$pedia sintesis mengenai metad$l$gi sains kebudayaan yang penting dan buku ini dapat membantu ahli se!arah dalam penghasilan ka!ian yang benar dan ilmiah. Buku ini membahaskan secara terperinci tentang se!arah dan perse!arahan. Buku ini setebal lebih kurang =33 helai muka surat. Buku Muqaddimah ini dibahagikan kepada enam bab. Kandungannya ialah: Bab satu - risalah umum tentang masyarakat dan pertumbuhan umat manusia Bab dua - kehidupan desa masyarakat badwi atau primiti( Bab tiga - mengenai negara, pemerintahan ra!a dan institusi khali(ah Bab empat - tentang perkembangan k$ta-k$ta dan negeri-negeri serta cara membe%akan antara satu k$ta dgn k$ta Bab lima - ek$n$mi penduduk sesuatu tempat Bab enam - cara mempela!ari ilmu pengetahuan dan pendidikan Isi kandungan buku ini !uga terbahagi kepada bahagian asasi dan tidak asasi: Bahagian asasi - disiplin (alsa(ah, (alsa(ah se!arah dan (alsa(ah sains s$sial Bahagian tidak asasi - ge$gra(i, kebudayaan, p$litik, agama, peradaban dan ilmu pengetahuan

Muqaddimah ialah sumbangan yang agung dalam bidang pense!arahan yang merupakan percubaan awal ahli se!arah untuk memahami perubahan yang berlaku pada $rganisasi p$litik dan s$sial manusia. Buku ini merupakan percubaan awal ahli se!arah untuk memahami p$la perubahan yang berlaku kepada $rganisasi p$litik dan s$sial manusia. Buku ini !uga men!adi suatu bahan ka!ian yang menarik kerana pendekatan yang rasi$nal, kaedah serta perbahasan yang analitikal dan terperinci.

*. Penga"a" +al"a+a) "e,a&a) Ibnu Khaldun mende(inisikan se!arah sebagai catatan atau maklumat tentang masyarakat manusia, iaitu perubahan-perubahan yang berlaku pada si(at-si(at manusia seperti kemarahan, kebiadaban, re:$lusi, perasaan setia kawan dan pember$ntakan sehingga mengakibatkan terbentuknya kera!aan, negara dan rakyat, wu!udnya pelbagai kegiatan dan peker!aan mansuia, pelbagai aspek ilmu pengetahaun dan pertukangan, dan secara umumnya berkenaan semua perubahan yang dialami $leh manusia. Secara ringkas daripada de(inisi di atas, se!arah dan masyarakat adalah satu kesatuan yang mempunyai kesamaan realiti yang berhubung kait antara satu sama lain. K$nsep ini berbe%a dengan pendapat ,er$d$tus, se$rang ahli se!arah <unani yang mengatakan bahawa *uhan telah campur tangan secara langsung dalam menentukan se!arah manusia dan bukan manusia itu sendiri yang menentukan se!arahnya. Ibnu Khaldun telah menetapkan beberapa prinsip untuk se!arah. 9$nt$hnya, apabila mengka!i sesuatu peristiwa kebangkitan dan ke!atuhan sesebuah kera!aan, sese$rang indi:idu perlu memastikan penglibatan sebab dan akibat ke!adian itu berlaku.Keadaan ini menun!ukkan hubungan secara langsung antara sebab dan akibat. Menurut beliau, manusia sendiri yang menentukan se!arahnya kecuali mereka yang melanggar hukum #llah sama ada hukum tersurat dalam wahyu atau tersirat dalam hukum alam akan ditentukan #llah. Ber!aya memurnikan ilmu se!arah dengan men!adikan rasi$nal sebagai kayu ukur (akta se!arah tanpa (anatik kepada sesuatu lap$ran yang tidak terbukti kebenarannya.

Menggariskan empat perkara yang perlu dilakukan se!arawan dalam penelitian dan analisis lap$ran se!arah:

Membandingkan antara peristiwa-peristiwa dengan berdasarkan kaedah sebab dan Mengka!i peristiwa-peristiwa lalu untuk di!adikan iktibar kepada peristiwa-peristiwa yang Mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku. Mengambil kira kedudukan ek$n$mi dan budaya terhadap peristiwa yang berlaku.

musabab. sedang berlaku.

-. Sebagai B$da(a.an Merupakan penggiat budaya dan kesusasteraan #rab. +enga!ian kesusasteraannya dengan Syeikh Muhammad Bahr di *unisia diman(aatkan untuk mena!amkan kemahirannya dalam bersyair. Banyak menghasilkan syair semen!ak kanak-kanak lagi. Kemahiran Ibnu Khaldun dalam bidang syair !elas kelihatan dalam karyanya al-Muqaddimah apabila beliau membahaskan tentang syair #rab.

/. Ba%a Ek!n!mi I"lam Ibnu Khaldun dikenali !uga sebagai Bapa Ekonomi Islam kerana pemikirannya tentang te$ri ek$n$mi yang l$gik dan realistik. *e$ri yang dikemukakannya !auh lebih terdahulu daripada te$ri-te$ri ek$n$mi yang dikemukakan $leh pakar ek$n$mi Barat spt #dam Smith /=10-/=C3" dan )a:id ;icard$ /==1/710". Ibnu Khaldun telah mengutarakan beberapa prinsip dan (alsa(ah ek$n$mi spt keadilan, hardw$rking, ker!asama, kesederhanan dan (airness. Beliau menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ek$n$mi. Ibnu Khaldun melihat manusia sebagai memerlukan pengetahuan ek$n$mi utk memenuhi misinya di ats muka bumi. Manusia perlu men!auhi perbuatan !ahat sebaliknya perlu mengikut a!aran Islam dan mesti memberikan keutamaan kpd kehidupan akhirat.

Beliau !uga mengemukakan te$ri bahawa perek$n$mian sentiasa berada dlm keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Menurut beliau (akt$r pengeluaran spt tanah telah tersedia, (akt$r buruh masih dianggap (akt$r terpenting dlm pr$ses pengeluaran. Ibnu Khaldun !uga berpendapat bahawa kenaikan paras harga barangan yang tetap amat perlu utk mengawal tahap pr$dukti:iti.

KESIMPULAN Ibnu Khaldun merupakan se$rang sar!ana Islam yang terkemuka dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang ka!ian beliau. Beliau sangat disegani $leh sar!ana Islam dan Barat. Buku beliau yang terkenal iaitu Muqaddimah dianggap sebagai pengasas ilmu kepada masyakarat atau ketamadunan. Selain itu pandangan dan te$ri-te$ri yang dikemukakan $leh beliau telah banyak menyumbang kepada masyarakat sehingga ke hari ini.

#bdul #l-;ahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun


)aripada Dikipedia, ensikl$pedia bebas.

#bdul #l-;ahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun

*$k$h Abd Al0Ra)man Ibn M$)ammad Ibn K)ald$n UPKVOLM QREST HN EIOP HN HIJKLM EFG" ataupun lebih dikenali dengan Ibn K)ald$n merupakan salah se$rang pakar sains Islam yang hidup antara tahun /001 - /0C6. &ama penuhnya adalah Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakr Muhammad ibn alHasan Ibn Khaldun lahir pada 1= Mei /001 di*unisia dan meninggal /= Mac /234 di Kaherah, Mesir. Keluarga Ibn Khaldun merupakan $rang berada yang memberikan pendidikan terbaik kepadanya. Ibn Khaldun merupakan salah se$rang pakar se!arah #rab teragung, !uga dikenali sebagai bapa kepada se!arah kebudayaan dan sains s$sial m$den. Ibn Khaldun turut mengembangkan (alsa(ah tidak berasaskan keagamaan paling awal, terkandung dalam karyanya Muqaddimah W+engenalanX". Ibn Khaldun !uga menulis se!arah Muslim di #(rika .tara yang terulung. Ibn Khaldun men!awat beberapa !awatan di bawah pemerintah *inisia dan M$r$cc$ dan pada tahun /040 bertindak sebagai duta ra!a M$$r di 5ranada, kepada +edr$ Ke!am 9astile Ythe 9ruel $( 9astileY.

Ibn Khaldun belayar ke #leZandria pada [kt$ber /071, dimana beliau menghabiskan riwayatnya sebagai guru dan pensyarah di #l-#%har dan uni:ersiti lain. Ibn Khaldun !uga pernah dilantik sebagai ,akim )ira!a $leh Sultan #bul #bbas, 9air$ dan menger!akan ha!i pada /07=. Ibn Khaldun menyertai $rang-$rang Mesir dalam kempen mereka memerangi *amerlane, pemerintah M$ng$l, dan bertanggung !awab mengatur penyerahan diri bandar )amsyik semasa ketiadaan Sultan ?ara!. Karya teragungnya iaitu Muqaddimah bermula sebagai penulisan mengenai se!arah $rang-$rang #rab dan Barber, tetapi mengandungi pendekatan sainti(ik mengenai pemahaman se!arah, p$litik, dan ek$n$mi. Ibn Khaldun !uga mempercayai bahawa perkara yang di kurniakan #llah b$leh dibuktikan secara empirikal secara pengalaman dan ka!ian". Ibn Khaldun !uga mema!ukan k$nsep ek$n$mi, perdagangan dan kebebasan. Ibn Khaldun membangunkan idea bahawa tugas kera!aan hanya terhad kepada mempertahankan rakyatnya dari keganasan, melindungi harta persendirian, menghalang penipuan dalam perdagangan, mencetak dan menguruskan penghasilan wang, dan melaksanakan kepimpinan p$litik bi!aksana dengan perpaduan s$sial dan kuasa tanpa paksaan. )alam segi ek$n$mi, Ibn Khaldun mema!ukan te$ri nilai dan hubungkaitnya dengan tenaga buruh, memperkenalkan pembahagian tenaga ker!a, meny$k$ng pasaran terbuka, menyedari kesan dinamik permintaan dan bekalan keatas harga dan keuntungan, men$lak cukai yang tinggi, meny$k$ng perdagangan bebas dengan $rang asing, dan percaya kepada kebebasan memilih bagi membenarkan rakyat beker!a keras untuk diri mereka sendiri. *ambahan lagi, Ibn Khaldun terkenal kerana hasil ker!anya dalam s$si$l$gi, astr$n$mi, numer$l$gi, kimia, dan se!arah. Secara berse$rangan, Ibn Khaldun telah meletakkan titik mula bagi tradisi intelelek pemikiran bebas Islam dan #rab, kera!aan bertanggung !awab, pasaran e((icent, penyiasatan sains empirikal, pengka!ian s$sial$gi, dan penyelidikan se!arah. YSesiapa !ua yang mengambil harta $rang lain, atau menggunakannya untuk ker!a paksa, atau membuat tuduhan yang tidak wa!ar hendaklah ingat bahawa ini adalah apa yang +emberi ,ukum maksudkan apabila melarang ketidakadilan.Y - Ibn Khaldun