Anda di halaman 1dari 5

KERTAS KERJA LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE LOJI RAWATAN AIR DAN PLANETARIUM MELAKA

PADA 10 APRIL 2013

ANJURAN : PANITIA SAINS Kerjasama PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

KERTAS KERJA LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE LOJI RAWATAN AIR DAN PLANETARIUM MELAKA ANJURAN PANITIA SAINS DENGAN KERJASAMA PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK SMKPR 1.0 DEFINISI Lawatan ini diadakan bertujuan untuk memberi pendeda an kepada murid!murid tentan" kepentin"an sains da#am ke idupan arian serta men"uku kan i#mu sains $an" te#a dipe#ajari di sek%#a & 2.0 RASIONAL '&( Pendeda an kepada pe#ajar men"enai akti)iti $an" kita ja#ankan da#am ke idupan arian amat berkaitan den"an i#mu sains $an" te#a dipe#ajari di sek%#a & '&' '&* Memberi pen"a#aman baru dan me#akukan akti)iti!akti)iti $an" berkaitan den"an sains di #uar kawasan sek%#a Memberi kesedaran kepada pe#ajar tentan" tin""in$a k%mitmen dan inspirasi "uru!"uru ba"i memban"unkan m%da# insan $an" berkua#iti& 3.0 OBJEKTIF *&( Memberi pe#uan" kepada pe#ajar untuk me#i at den"an #ebi dekat #a"i dan mema ami akti)iti!akti)iti sains $an" berkaitan da#am ke idupan arian& *&' Men""a#akkan dan mewujudkan kesedaran tentan" kepentin"an sains da#am ke idupan arian& 4.0 SASARAN Pe#ajar tin"katan * +emi#an" dan * ,emer#an"

5.0

BILANGAN PESERTA / GURU Seramai -( %ran" pe#ajar akan men"ikuti #awatan ini den"an kebenaran ibubapa . penja"a& Seramai / %ran" "uru akan men"awasi pe#ajar sepanjan" pr%"ram ini berja#an&

6.0

CADANGAN PROGRAM Tarik Masa Tempat Lawatan : (0 Apri# '0(* : -&00 pa"i in""a '&00 petan" : L%ji Rawatan Air dan P#anetarium Me#aka

7.0

AJK INDUK Pen"erusi Naib Pen"erusi Pen$e#aras Setiausa a 7enda ari AJK : Datin 1ira 2j & 2amida bt& 2assan 3 Pen"etua SMKPR 4 : Pn& R% a$ati binti Kamarudin 3 +PK K%kuriku#um 4 : Pn& A5i5a binti A mad 3+KMP Sains dan Matematik4 : Pn& 2j & Ju ana binti Ja66ar : Pn& Siti N%%r 2amida binti A5i i : Pn& N%r anis binti Jama#udin

.0

AJK KERJA Ketua R%mb%n"an 8%t%"ra6i Kui5 Ke9emasan 2adia : Pn& 2j & Ju ana binti Ja66ar : Pn& N%r anis binti Jama#udin : Pn& 2j & Ju ana binti Ja66ar : Pn& Siti N%%r 2amida binti A5i i : Pn& A5i5a binti A mad

!.0

TENTATIF PROGRAM Masa :&*0 pa"i -&00 pa"i -&*0 pa"i ! ! ! ! ! (0&*0 pa"i ((&00 pa"i ! ! ! ! ! (&00 pt" '&(; pt" '&/; pt" ! ! ! Akti)iti 7erkumpu# di sek%#a . penda6taran 7ersedia untuk bert%#ak ke L%ji Rawatan Air Tiba di L%ji Rawatan Air di Durian Tun""a# Diberi tak#imat rin"kas %#e Pe"awai $an" bertu"as& Me#awat L%ji Rawatan Air 7ert%#ak ke P#anetarium Me#aka Tiba di P#anetarium Me#aka Pe#ajar di ba a"ikan ' kumpu#an men"ikut ke#as * +emi#an" < S9ien9e =6 T e M%%n * ,emer#an" < T e Sun And Us 7ert%#ak ke Rest%ran D>Rasa? M$din MIT, 7ert%#ak ba#ik ke SMKPR Tiba di SMK& Pa$a Rumput? Me#aka

10.0

PENDAPATAN / PERBELANJAAN PENDAPATAN (0&( (0&' (0&* Peruntukan Unit K%kuriku#um 37as4 Kutipan Pe#ajar 3 RM (0&00 @ -( %ran" 4 Kutipan +uru 3 RM '0&00 @ / %ran" 4 Jum#a PER7ELANJAAN (0&/ (0&; 7a$aran Pen"an"kutan 7a$aran masuk P#anetarium ! Pe#ajar 3 RM -&00 @ -( %ran" 4 ! +uru / %ran" 3 RM (0&00 @ / %ran" 4 Jum#a RM A/-&00 RM /0&00 .00 RM 10 RM /00&00 RM RM RM '00&00 -(0&00 -0&00

RM 10!0.00

11.0

CADANGAN AKTI"ITI

((&( ((&' ((&*

Setiap pe#ajar akan diberi #embaran kerja ba"i menjawab s%a#an!s%a#an $an" berkaitan den"an #awatan dan tempat!tempat $an" di#awati& Lembaran kerja akan dikumpu# semu#a sete#a disemak dan dini#ai %#e "uru pen"irin"& Seramai (0 %ran" murid $an" dapat menjawab den"an memuaskan akan dipi#i untuk menerima 9endera ati $an" disediakan& pr%"ram se#esai untuk

12.0

PENUTUP Di arap den"an men$ertai #awatan ini? dapat membuka minda pe#ajar disampin" memberi member m%ti)asi kepada pe#ajar untuk 9emer#an" da#am mata pe#ajaran Sains di perin"kat PMR&

Disediakan?

Disemak %#e ?

3 PN& 2J2& JU2ANA 7INTI JA88AR 4 KETUA PANITIA SAINS SMK PACA RUMPUT

3PN& ABIBA2 7INTI A2MAD4 +KMP SAINS DAN MATEMATIK SMK PACA RUMPUT

Disa kan %#e ?

Anda mungkin juga menyukai