Anda di halaman 1dari 39

Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.

Pemprosesan Perkataan Persembahan Elektronik Hamparan Elektronik Pangkalan Data

ISI KANDUNGAN
MAKSUD DAN MANFAAT PENGGUNAAN ICT

PEMPROSESAN PERKATAAN

PERSEMBAHAN ELEKTRONIK

HAMPARAN ELEKTRONIK

PANGKALAN DATA

MAKSUD PENGGUNAAN ICT

Penggunaan ICT dalam P&P bermaksud menggunakan ICT secara terancang, bersesuaian, dan berfikrah untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P

Manfaat ICT Dalam Pembelajaran (pelajar)


Meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran. Meningkatkan motivasi. Membolehkan pembelajaran bersendiri Murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi. Suasana pembelajaran yang menyeronokan Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid

PEMPROSESAN PERKATAAN

Penggunaan komputer melalui perisiannya bagi tugas menaip, menyunting dan mencetak sesuatu dokumen. Ia merupakan aplikasi komputer yang paling kerap digunakan. Ia juga membolehkan penggunamenyelitkan perkataan atau membuat pembetulan dengan mudah. Selain itu,ia juga membolehkan pemindahan paragraf dalam sesuatu dokumen atau ke dokumen lain. Contohnya, perisian Microsoft Word.

Microsoft Word
Mewujudkan suatu fail

Menyimpannya secara elektronik dalam cakera Mempamerkan di skrin


Mengeditnya melalui arahan dan aksara dari papan kekunci dan mencetaknya dengan menggunakan pencetak

Ciri ciri Perisian Pemprosesan Perkataan


Save Delete Text Word wrap

Font Cut and Paste Copy

Insert Text Page Size and Margins Search and replace

Page size and Margins


Dapat menetapkan saiz halaman, supaya aplikasi pemprosesan perkataan akan disesuaikan secara automatik. Print Font spesification Graphics Spell check Thesaurus Header, footer and pagination Table

IMPAK INTEGRASI PERISIAN PEMPROSESAN PERKATAAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Menjimatkan masa
Lebih kemas dan menarik Perkongsian maklumat Pelbagai tujuan Aktiviti pengjaran dan pembelajaran Proses penulisan

Bidang bahasa

PERSEMBAHAN ELEKTRONIK

ASAS INTEGRASI PERISIAN PERSEMBAHAN ELEKTRONIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Contoh perisian persembahan-Microsoft Powerpoint.

Perisian persembahan boleh digunakan untuk membantu guru semasa aktiviti tunjuk cara, menerangkan fakta dan menjelaskan isi pengajaran. Ia juga membolehkan guru memilih pelbagai corak teks, grafik, animasi, audio dan video untuk diintegrasikan dalam membina slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. Keberkesanan pengajaran dengan bantuan perisian persembahan masih bergantung pada kemahiran komunikasi guru.

Ciri ciri perisian persembahan Microsoft Powerpoint


Impak visual Fokus pelajar Penyisipan grafik Kemudahan slaid reka bentuk dan reka letak Mencetak

Perisian ini memberikan pelbagai pilihan warna serta corak latar belakang slaid yang boleh membantu menyerlahkan persembahan visual bagi menyokong persembahan, ia akan menarik perhatian pelajar serta menggalakkan pembelajaran pelbagai deria.
Slaid PowerPoint, penggunaan bullet, fungsi Transitions and Build membolehkan pelajar memberikan tumpuan kepada fakta-fakta penting semasa pengajaran dan pembelajaran guru.

Impak visual

Fokus pelajar

Guru boleh menyisip grafik, imej pengimbas serta clip art untuk membantu dalam menjelaskan sesuatu fakta dan juga menarik perhatian pelajar.

Penyisipan grafik

Terdapat pelbagai jenis corak atau reka bentuk slaid yang boleh dipilih, serta terdapat jenis reka letak yang menyokong persembahan anda

Kemudahan slaid reka bentuk dan reka letak

Guru boleh mencetak slaid dalam bentuk handouts atau transparensi

Mencetak

Pengajaran yang berkesan

Guru faham perasaan murid melalui perubahan murid

Menarik apabila menggunakan bunyi, muzik, dan animasi

Menarik perhatian

Kelebihan penggunaan perisian persembahan dalam p&p

Hyperlink pada Web pages

Lebih kemas dan berstruktur Dapat dikongsi bersama guru-guru lain Dapat mencetak nota untuk ulangkaji

Konsep yang susah dilihat senang apabila gunakan grafik

Cara menggunakan PowerPoint


Membina slaid daripada Blank Presentation Membina slaid daripada AutoContent Wizard Membina slaid daripada Design Template Mengedit slaid Menambah slaid baharu Menambah header dan footer Menukar background design Menukar skema warna slaid persembahan Menambah/membuang kotak teks

Memadamkan slaid Menyimpan fail persembahan Menyisip carta/graf dalam slaid persembahan Sisipan jadual ke dalam slaid persembahan Sisipan gambar/clip Art ke persembahan PowerPoint Ubah suai susunan slaid Melihat persembahan slaid Transisi slaid serta kesan bunyi Animasi teks dan objek dalam PowerPoint Mencetak slaid

PERISIAN HAMPARAN ELEKTRONIK

Membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun.

Guru
Penyimpanan akaun kewangan Pengiraan markah dan gred. Proses pengiraan markah dan gred akan lebih mudah dan tepat serta paparan antara muka memberikan penjelasan lebih terperinci berbanding dengan kalkulator.

Perisian seperti Microsoft Excel menyenangkan guru semasa hendak mengira jumlah markah, purata, memberikan gred, menyusun serta menyaring data. Pembetulan satu data membetulkan secara automatik data yang berkaitan.

CIRI-CIRI ASAS PERISIAN HAMPARAN ELEKTRONIK


Olahan matematik dan perbandingan data.
Hamparan elektronik boleh mengira dan mengolah nombor dan matematik yang sukar melalui arahan fungsi seperti logarithms, roots, sines, tangent dan pengiraan yang berkaitan dengan kewangan. Guru menggunakan hamparan elektronik untuk membuat perbandingan markah atau gred pelajar. Fungsi rujukan selari dengan menggunakan look up table menolong guru untuk mewujudkan gred markah dengan tepat dan pantas. Hamparan elektronik sesuai digunakan dalam pengajaran sains dan matematik.

Pengiraan semula secara automatik.


Hamparan elektronik ialah boleh mengira semula atau membaiki kiraan secara automatik, apabila mana nombor ditukarkan jawapan fungsi tersebut akan ditukar secara automatik.

Menyalin formula.
Hamparan elektronik mempunyai kemudahan untuk menyalin sel atau formula bagi sesuatu fungsi. Pengguna hanya perlu membuat pengiraan dengan merujuk kepada formula, dan formula tersebut boleh disalin untuk semua masalah yang lain.

Mengurus maklumat dalam lajur.


Perisian hamparan elektronik menyusun dan mengurus data dalam baris dan lajur supaya mudah dirujuk dan difahami. Semasa pengajaran dan pembelajaran, data-data atau nombor yang disusun secara kemas dan teratur memudahkan guru dan pelajar membuat rujukan sebagai sokongan kepada pengajaran dan pembelajaran.

Menghasilkan graf merujuk kepada data.


Guru boleh mengukuhkan kefahaman pelajar dengan membuat rujukan kepada carta dan graf. Data-data menjadi asas untuk membina graf dalam pelbagai bentuk seperti carta pai, bar, garisan, carta tiga dimensi dan sebagainya.

Penggunaan perisian hamparan elektronik Microsoft Excel dalam bilik darjah


Membina laporan penyata akaun untuk aktiviti sekolah: Klik pada START, pilih All Programs dan klik pada program Excel. a) Menggunakan Excel di paparan antara muka pertama Excel, anda perlu mengenal: i) Menu Bar ii) Tool Bar iii) Formula Bar Excel menggunakan konsep Buku kerja (Workbook) dan Helaian kerja (Work Sheet) untuk kegunaan pengguna memasukkan data dan kemudian menyimpannya sebagai fail. Apabila Excel dibuka, buku kerja 1 (Workbook 1) akan dipaparkan. Secara default anda berada di helaian kerja yang pertama. Anda boleh membuka helaian kerja 2 atau menambah lagi helaian jika perlu. Helaian pertama dikenali sebagai Sheet 1, dan anda boleh memberikan nama khas.

Excel juga menggunakan konsep sel aktif. Klik pada mana-mana sel untuk mengaktifkannya. Sel aktif bersedia untuk menerima input aksara nombor atau abjad.
* Jelajah sel

* Blok sel

Fungsi Kursor
*Menyalin secara berturutan

Memasukkan data. Menggunakan formula.


Formula matematik/statistik digunakan untuk melaksanakan operasi matematik seperti tambah,tolak, darab, bahagi dan sebagainya. Dalam Excel, semua formula dimulakan dengan simbol sama dengan (=).

Guru boleh menggunakan perisian hamparan data


untuk integrasi pengajaran dan pembelajaran bagi tujuan membina kefahaman pelajar mengenai konsep operasi matematik. Microsoft Excel juga memudahkan kefahaman mengenai cara-cara penyimpanan akaun. Ia juda dapat membantu guru untuk menyimpan rekod prestasi pelajar.

Membina borang markah /penilaian sekolah


1)Buka satu helaian kerja baru. 2)Menggunakan fungsi VLOOKUP untuk memasukkan gred dan pangkat pelajar berdasarkan purata markah. 3)Mencari kedudukan pelajar. 4)Sort/Menyisih data. Excel memberikan kemudahan untuk guru-guru sort/menyisihkan nama dan kedudukan. 5)Analisis gred dengan menggunakan fungsi Countif (mengira dengan ada kriteria).

6)Membina graf dengan menggunakan Chart Wizard. 7)Menyelitkan gred untuk setiap mata pelajaran; anda perlu menyelitkan lajur untuk setiap mata pelajaran. 8)Langkah-langkah di atas akan membina satu template untuk mengisi markah pelajar. Fail Excel boleh disimpan dalam bentuk template dan dikongsi bersama dengan rakan sejawat yang lain. Konsep kegunaan formula boleh dimanfaatkan dan diintegasikan dalam pengajaran dan pembelajaran.

PANGKALAN DATA

Membolehkan pengguna menyimpan, mengurus dan mengubah suai maklumat, iaitu berbentuk teks dan nombor. Membolehkan pengguna membuat pengiraan.

Membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci.


Perisian pangkalan data memudahkan proses penyimpanan, pengurusan dan pengubahsuaian data pengguna.

Ciri-ciri asas perisian pangkalan data


Perisian pangkalan data akan menyimpan sesuatu data dalam medan (field), yakni satu medan menyimpan satu data, keseluruhan data bagi sesuatu perkara atau kes akan dikenali sebagai satu rekod. Perisian seperti Microsoft Access membolehkan guruguru mengolah dan menyimpan data pelajar dengan kemas, juga boleh membantu dalam menyimpan rekod buku-buku di perpustakaan. Pangkalan data merujuk kepada kumpulan berkait dengan sesuatu sistem rekod yang mempunyai sistem yang telah direka bentuk oleh pengguna.

Kepentingan Perisian Pangkalan Data dalam Pengajaran dan Pembelajaran.


Guru boleh menggunakan perisian pangkalan data untuk pengajaran dalam bilik darjah dengan menggalakkan aktiviti penyelesaian masalah. Pangkalan data boleh digunakan semasa pengajaran yang mempunyai unsur banding beza, satu contoh lagi ialah aktiviti klasifikasi kumpulan haiwan dan sebagainya. Guru juga boleh menyimpan maklumat pelajar dengan teratur dan boleh menyaring maklumat mengikut cara tersendiri seperti mengikut abjad atau kod khas. Dalam pelajaran yang memerlukan latihan mewujudkan data, simpanan serta penyenaraian data semula.

Pangkalan data juga menyenangkan guru kerana ia memudahkan guru menukar atau menambah maklumat dalam sistem yang ada. Guru hanya perlu mendapatkan semula fail tersebut dan mengeditnya. Guru juga boleh mendapatkan rumusan maklumat secara automatik, misalnya untuk mengetahui pelajar dari kawasan/kumpulan tertentu. Guru dapat menjimatkan masa untuk merumuskan maklumat berbanding jika dibuat secara tradisional.

Pangkalan Data Microsoft Access


Microsoft Access membolehkan pengguna membangunkan satu sistem pangkalan data.
Jadual (Table). Jadual dibina bagi menyimpan rekod/data bagi sesuatu data. Guru boleh memaparkan, memasukkan data dan memindahkannya menerusi jadual yang diwujudkan. Queries. Queries menolong guru mempamerkan atau mempersembahkan sesuatu maklumat dalam bentuk yang lebih terurus dan bermakna. Ia memudahkan pengguna untuk mencapai rekod berdasarkan keperluan untuk dipamerkan

Borang (Forms). Borang terdiri daripada tetingkap yang digunakan untuk memasukkan sesuatu data dan terus boleh memaparkan data tersebut. Kaedah ini memudahkan cara untuk pemaparan data, kemasukan data dan pemindahan data sesuatu sistem yang dibina menjadi mudah. Laporan (Reports). Laporan boleh menolong guru untuk mendapatkan maklumat atau data daripada Jadual (table) atau Queries yang disusun dalam format khusus bagi tujuan cetakan.

Pages. Pages menolong guru-guru membina satu sistem yang membolehkan anda mempersembahkan data, memasukkan data dan memindahkan data atau maklumat menerusi Internet. Macros. Untuk tujuan yang lebih spesifik, guru boleh menggunakan macros untuk membina arahanarahan secara automatik berdasarkan sesuatu kriteria atau keadaan tertentu. Modul (modules). Secara khusus modul mengandungi prosedur atau kod atur cara yang dihasilkan menerusi pengaturcaraan Visual Basic. Ia meningkatkan lagi keupayaan perisian Microsoft Access.

TAMAT