Anda di halaman 1dari 7

PERMAINAN TRADISIONAL : BATU SEREMBAN

Tujuan permainan Permainan ini menguji kecekapan pemain melambung dan men ambu! ba!u" Pemain perlu mendapa! #eberapa ban ak jumla$ ba!u ang di#ambu!"

Senarai keperluan : %" Ba$an a& Ba!u #eremban ' a!au ( biji b& Ba!i kecil) pundi! kacang a!aupun * biji a#am ja+a dan % biji gula" ," Tempa! bermain : -a+a#an ra!a #eper!i di a!a# #imen a!aupun di a!a# lan!ai #ama ada di luar a!aupun dalam bangunan" ." Bilangan pemain : Sekurang/kurang , 0rang"

1ara bermain %" Pemain/pemain duduk di a!a# lan!ai ," Pada permulaan permainan #e!iap pemain dike$endaki menimbang bua$ iai!u mele!akkan ke#emua ba!u di !apak !angan kemudian melambung dan #ambun! ba!u dengan belakang !angan" ." Se#iapa ang dapa! menimbang bua$ ang !erban ak diala$ ang bermain da$ulu"

2" Pemain menebar bua$ di a!a# lan!ai) kemudian mengu!ip #emula mengiku! bilangan %) ,) dan ." kemudian menimbang bua$ !er#ebu!" '" Pemain perlu mencampurkan jumla$ bua$ ang dapa! di!imbang dengan jumla$ #e!eru#n a" *" Permainan di!eru#kan #e$ingga pemain melakukan ke#ilapan #eper!i bua$ !erja!u$ ke!ika dilambung a!aupun !er#en!u$ bua$ lain #ema#a mengambil bua$" (" Sekiran a ke#ilapan i!u berlaku maka giliran akan diberi kepada pemain ang #e!eru#n a" 3" Pemain ang berja a mengu!ip jumla$ bua$ paling ban ak dikira #ebagai pemenang"

4aeda$ ang diper0le$i daripada permainan !radi#i0nal) ba!u #eremban ini adala$ :

A#pek perlembangan k0gni!i5 Permaianan ini dapa! meningka!kan kema$iran membilang dan k0n#ep !amba$ apabila dapa! menimbang bua$" A#pek perkembangan 5i6ikal Permainan ini dapa! meningka! kema$iran m0!0r $alu# #eper!i melambung) menimbang dan menggenggam bua$ ba!u #eremban" Dapa! meningka!kan kema$iran m0!0r ka#ar A#pek perkembangan #0#i0em0#i Permainan ini dapa! menggalakkan kanak/kanak melua$kan pera#aan gembira dan ke#er0n0kan #ema#a bermain" Meng$ilangkan ke!egangan #elepa# belajar" Dapa! me6a$irkan em0#i #ecara p0#i!i5 A#pek ker0$anian dan m0ral" -anak/kanak dapa! mengembangkan a#pek r0$ani dan m0ral dengan mengiku!i dan mema$ami pera!uran permainan" Mereka juga perlu menunggu giliran di #amping belajar ber#abar"

Terdapa! ban ak 5aeda$ ang diper0le$i 0le$ kanak/kanak apabila bermain permainan !radi#i0nal Ba!u Seremban ini" An!ara 5aeda$ ang diper0le$i adala$ dalam a#pek perkembangan in!elek a!au k0gni!i5" Dalam a#pek perkembangan ini kanak/kanak dapa! meningka!kan kema$iran membilang mereka" Mereka juga dapa! meningka!kan k0n#ep !amba$ apabila menimbang bua$" Ini dapa! dili$a! apabila mereka mengira jumla$ marka$ a!au ma!a ang diper0le$i $a#il dari permainan ba!u #eremban !er#ebu!" -ema$iran mereka ini akan ber!amba$ cekap #eiring dengan penamba$an marka$ mereka" Secara !idak lang#ung mereka dapa! memperbaiki kema$iran mengira mereka" Dalam a#pek perkembangan 5i6ikal pula) permainan ini dapa! meningka!kan kema$iran m0!0r $alu# #eper!i melambung) menimbang dan menggenggam ba!u bua$ #eremban" Secara !idak lang#ung 0!0!/0!0! !angan mereka akan menjadi lebi$ kua!" Selain i!u) kanak/kanak ang bermain permainan ba!u #eremban ini akan meningka!kan k00rdina#i ma!a dan !angan mereka" Ini dapa! dili$a! apabila kanak/kanak !er#ebu! melakukan kema$iran melambung dan menimbang bua$ ba!u #eremban !er#ebu!" -00rdina#i ma!a dan !angan ang !inggi diperlukan bagi memb0le$kan kanak/kanak !er#ebu! mendapa! bilangan bua$ ba!u #eremban ang ban ak un!uk menamba$ bilangan ma!a a!au jumla$ marka$ ang diper0le$i 0le$ mereka" 7ika k00rdina#i !angan dan ma!a mereka kurang) maka mereka akan kala$ dalam permainan ba!u #eremban ini" Ole$ i!u) permainan ba!u #eremban ini dapa! meningka!kan k00rdina#i !angan dan ma!a mereka" Semakin kerap mereka bermain) #emakin !inggi k00rdina#i !angan dan ma!a mereka" Selain i!u perkembangan m0!0r ka#ar

!uru! #ama berkembang #eiring dengan perkembangan m0!0r $alu# kanak/kanak !er#ebu!" Permainan ini !uru! meningka!kan a#pek perkembangan #0#i0em0#i" Permainan ba!u #eremban ini dapa! menimbulkan ke#er0n0kan #ema#a bermain" Mereka dapa! melua$kan pera#aan gembira mereka melalui permainan ba!u #eremban ini" Mereka juga dapa! meng$ilangkan ra#a ke!egangan #elepa# pena! mengulangkaji pelajaran" 7u#!eru) mereka dapa! men6a$irkan em0#i mereka #ecara p0#i!i5 melalui permainan ini" Mereka !idak akan melakukan perkara/perkara ang !idak ber5aeda$ jika !erdapa! ke#enggangan ma#a" Di #amping i!u) permainan !radi#i0nal ba!u #eremban ini juga dapa! mengembangkan a#pek r0$ani dan m0ral kanak/kanak" Permainan ba!u #eremban ini mendidik kanak/kanak #i5a! #abar apabila mereka perlu menunggu giliran #ema#a bermain" Si5a! #abar ini pen!ing bagi memupuk ja!i diri ang berkuali!i dalam diri kanak/kanak !er#ebu!" Si5a! #abar ini dapa! memben!uk per#0nali!i ang baik dalam diri kanak/kanak" Si5a! ker0$anian dan m0ral dapa! dipupuk apabila mereka mengiku!i dan mema$ami pera!uran permainan ba!u #eremban" Selain i!u mereka juga dapa! mem0!i8a#ikan diri mereka #ema#a bermain ba!u #eremban ini" Ini dapa! dibuk!ikan apabila mereka beru#a$a un!uk menamba$ ma!a a!au jumla$ marka$ mereka #ema#a permainan dijalankan" Mereka akan beru#a$a un!uk memperbaiki cara permainan mereka agar dapa! memenangi permainan !er#ebu!" Secara !idak lang#ung permainan ini dapa! me+ujudkan per#aingan ang p0#i!i5 di kalangan kanak/kanak !er#ebu!"

Permainan ba!u #eremban ini juga memupuk da a u#a$a ang !inggi di kalangan kanak/kanak" Ini dapa! diaplika#ikan #ema#a #e#i pembelajaran akademik mereka" Secara !idak lang#ung #emanga! ini memberi ke#an p0#i!i5 !er$adap pre#!a#i akademik mereka" Di #amping i!u mereka !uru! dapa! mendi#iplinkan diri melalui pera!uran/pera!uran ang di#ediakan #epanjang permainan dijalankan" -anak/kanak juga b0le$ mengera!kan $ubungan #ila!urra$im mereka #ema#a bermain" Pergaulan ang p0#i!i5 ini !uru! memberi impak ang baik dalam a#pek perkembangan kanak/kanak !er#ebu!" Mereka juga !uru! menjalani pergaulan #0#ial ang baik" Sema#a permainan berjalan) mereka dapa! ber!ukar/ !ukar pandangan dan lebi$ mengenali diri ma#ing/ma#ing" 7u#!eru !erce!u#n a perkembangan ba$a#a di kalangan kanak/kanak !er#ebu!" Mereka dapa! mempelajari pelbagai perbenda$araan ka!a" Mereka !uru! belajar cara berk0munika#i ang baik di an!ara rakan/rakan mereka" Permainan !radi#i0nal #eper!i ba!u #eremban ini ama! baik jika diperkenalkan di #ek0la$ !eru!ama #e+ak!u #e#i pembelajaran" Permainan ini ama! #e#uai #ekali jika diaplika#ikan pada !a$ap umur kanak/kanak ang belajar di !a$ap renda$ iai!u pra#ek0la$) darja$ %) , dan ." Permainan ba!u #eremban ini ama! #e#uai kerana dapa! memben!uk a#a#/a#a# perkembangan kanak/kanak #ejak a+al lagi" Tamba$an pula mereka baru mempelajari a#a#/a#a# n0mb0r" Ole$ i!u mereka b0le$ memper!ingka!kan keb0le$an megira mereka #ecara !idak lang#ung" Perkembangan m0!0r ka#ar dan $alu# mereka juga baru bermula

pada !a$ap umur ini" 7adi mereka !uru! dapa! meningka!kan a#pek perkembangan ini !anpa di#edari mereka" Selain dapa! memban!u meningka!kan ke#emua a#pek perkembangan kanak/kanak) permainan !radi#i0nal ini !uru! dapa! diperkenalkan kepada genera#i baru" Ini kerana permainan/permainan !radi#i0nal ini #emakin dilupakan ek0ran kemunculan pelbagai jeni# permainan m0den ang !erdapa! di pa#aran menggan!ikan !empa! permainan !radi#i0nal" Se#e!enga$ ibu bapa mera#akan bermain #ebagai membuang ma#a" Mereka lebi$ cenderung #upa a anak/anak mereka memberi !umpuan kepada akademik !anpa men edari permainan !radi#i0nal !uru! memban!u perkembangan anak/anak mereka" 9alaupun da$ulu !erdapa! ibu bapa ang bermain permainan !er#ebu!) !e!api mereka mungkin !idak mema$ami kebaikan permainan i!u" Ole$ i!u mereka mera#akan !idak pen!ing un!uk memperkenalkan kepada genera#i baru" -e#impulann a bermain adala$ ama! pen!ing bagi memban!u perkembangan kanak/kanak" Mereka #ebenarn a ban ak belajar #e+ak!u bermain" Se!iap guru perlu me+ujudkan #ua#ana bermain #e+ak!u #e#i pengajaran dan pembelajaran" Ban ak a#pek perkembangan dapa! dicapai dalam ma#a ang #ama ke!ika kanak/kanak bermain" Permainan !radi#i0nal adala$ #ala$ #a!u permainan ang b0le$ diprak!ikkan #ema#a #e#i pengajaran dan pembelajaran"