Anda di halaman 1dari 1

Kelas / Masa / Mata pelajaran 3 Pluto 9.10-9.

40 am Pendidikan Kesihatan

Isi kandungan Modul 1 : HARGAILAH KE IHA!A" Tajuk : A#A HA#"$A Standard Kandungan : 1.% &endemonst'asi keu(a)aan dan kemahi'an untuk menan*ani (en*a'uh dalaman se'ta lua'an )an* mem(en*a'uhi kesihatan di'i dan 'e('odukti+. Standard Pembelajaran: 1.%.1 &en)atakan ,atas sentuhan (ada an**ota seksual. Aktiviti: 1. %. !a)an*an slaid atau kad *am,a'. Padankan *am,a' den*an (e'kataan.

Catatan / Impak
PnP: oal -a.a,/ (eme'hatian E&K : -!&K &odul : -,uku teks m0s 12

Re+leksi :