Anda di halaman 1dari 8

LAMPIRAN 1 1.

KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI Senarai kegiatan/aktiviti/sum angan PIBG SMK Bandar Bintulu PSKPP PAKSI Peringkat kegiatan /aktiviti/sum angan !n"atakan #a$atan atau %en&a%aian' Sekolah (ahli biasa) Sekolah ( ahli biasa) Sekolah ( ahli biasa)

LAMPIRAN (
Senarai program latihan (seminar, kursus, bengkel dan lain-lain) yang dihadiri dalam tahun yang dinilai

Nama Latihan (Nyatakan sijil jika ada) 1. Taklimat Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2. !ursus Pen"urusan #set 3. Ben"kel Sejarah SP% *. Tata&ara Pen"urusan Stor 5. #nti Pemerda"an"an +ran" (an #nti Penyeludu an $. !ursus !e en"adilan (an Pen"urusan Pen"elolaan PS!PP Badminton ,. Ben"kel Teknik %enja)a- Sejarah SP% 2013 '. Ben"kel Peda"o"i (an Teknik Penyemakan Sejarah

Tarikh / Tempoh 5 Januari 2013 1$ %a& 2013 1' %a& 2013 1' %ei 2013 1' %ei 2013 1, Jun 2013 23 +"os 2013 2* +"os 2013

Tempat Per ustakaan Per ustakaan (e)an Teratai Per ustakaan Per ustakaan S%! Se-auh (e)an !uliah .tama/ .P% (e)an !uliah .tama/ .P%

LAMPIRAN ) SASARAN KER*A TA+UNAN DAN LAP,RAN PEN-APAIAN


NAMA : N"# $AI P%RIBA!I : P%NGKHUSUSAN : S%SI : Bi. , Ringkasan Aktiviti / Pr/#ek PENGURUSAN AKADEMIK0 Men-ediakan Ran.an/an Harian HASRU BIN AB!U RAHMAN P &''() S%*ARAH PAGI ( *ANUARI HINGGA N"+%MB%R ) Petun#uk Prestasi Sasaran Ker#a Pen&a%aian Se enar U.asan

Masa: Ran.an/an setia2 hari

Pela0aran

Harian

1 *anuari oktober 8in/ & dan 8in/ ( *anuari "ktober

1 Se7ua RPH selesai dala7 te72oh 7asa Sukatan selesai dala7 1 te72oh 7asa

Kualiti: Men/habiskan sukatan sehin//a ,# Se0arah tin/katan &3 bab , hin//a bab ,4 5# Se0arah tin/katan (3 bab , hin//a bab 6 Men-ediakan ran.an/an 2ela0aran -an/ te2at dan berkesan Me7astikan 2en/a0aran adalah ber2andukan sukatan 2ela0aran -an/ telah diteta2kan

Bi.

Ringkasan Aktiviti / Pr/#ek

Petun#uk Prestasi

Sasaran Ker#a

Melaksanakan tu/as Masa: 7en/a0ar 54 9aktu se7in//u 7en/ikut ran.an/an 2ela0aran harian Kualiti: Sesi 2en/a0aran dilaksanakan den/an akti: Se7ua 2ela0ar 7e72un-ai buku latihan; nota dan buku ker0a -an/ len/ka2 Setia2 buku dise7ak setia2 sele2as habis satu bab# Pela0ar da2at 7e7buat latihan -an/ telah disediakan Kuantiti: Sub0ek : Se0arah 8in/katan : &A Bilan/an 2ela0ar : <) Sub0ek : Se0arah 8in/katan : &$ Bilan/an 2ela0ar: <' Sub0ek : Se0arah 8in/katan : &K Bilan/an 2ela0ar: &5 Sub0ek : Se0arah 8in/katan : (% Bilan/an 2ela0ar: <5 Sub0ek : Se0arah 8in/katan : (H < 7asa3 7in//u < 7asa3 7in//u & 7asa3 7in//u < 7asa3 7in//u < 7asa3 7in//u

Pen&a%aian Se enar 8elah dilaksanakan 7en/ikut 0adual Buku nota; latihan dan buku ker0a -an/ len/ka2 dan dise7ak 7en/ikut 0adual dan ke2erluan

U.asan

Bi.

Ringkasan Aktiviti / Pr/#ek

Petun#uk Prestasi Bilan/an 2ela0ar : <5

Sasaran Ker#a & 7asa3 7in//u

Pen&a%aian Se enar

U.asan

Sub0ek : Se0arah 8in/katan : (* Bilan/an 2ela0ar: <, Selesai dala7 te72oh 7asa

Men-ediakan kertas soalan untuk u0ian Masa: dan 2e2eriksaan Se2an0an/ tahun: 2erin/kat sekolah Se0arah : UK,; PP,; UK5# PP5 Kualiti: Kertas soalan -an/ dihasilkan 7en/ikut :or7at SPM -an/ telah diteta2kan Bilan/an kertas solan adalah 7en.uku2i untuk se7ua 2ela0ar Kertas soalan diedarkan 7en/ikut 0adual Ske7a 0a9a2an 7ene2ati kehendak soalan dan diedarkan ke2ada se7ua /uru -an/ berkenaan

Bi. 5

Ringkasan Aktiviti / Pr/#ek PENGURUSAN TUGAS1 TUGAS K+AS Ahli e7ba/a !isi2lin

Petun#uk Prestasi

Sasaran Ker#a

Pen&a%aian Se enar

U.asan

!ilaksanakan Men/urus dan 7en/endalikan hal 1 Me7astikan 7asalah disi2lin den/an hal disi2lin 2ela0ar 2ela0ar da2at 0a-an-a# diselesaikan den/an se9a0arn-a# Men/urus dan 7en/endalikan 2elantikan 2en/a9as Men/urus 0adual tu/asan 2en/a9as Men/urus 2ersia2an 2erhi72unan ras7i sekolah setia2 7in//u Me7astikan !ilaksanakan 2en/a9as den/an 7en0alankan 0a-an-a tu/as den/an se9a0arn-a

*ANUARI HINGGA N"+%MB%R

Guru Pen/a9as

*ANUARI HINGGA N"+%MB%R

LAMPIRAN 2 AKTI3ITI / PR,*EK 4ANG DITAMBA+ Bi. ,# Ringkasan Aktiviti / Petun#uk Prestasi Sasaran Ker#a Pr/#ek Guru Pe7i72in Kualiti Men/adakan Pen/aka2 Men/adakan 2er0u72aan sekuran/ 2er0u72aan 1 kuran/n-a ,) kali setahun# sekuran/-kuran/n-a sekali sebulan Pen&a%aian Se enar Per0u72aan tidak da2at dilakukan se2erti -an/ diran.an/ disebabkan oleh kekan/an 7asa# Kualiti Men/adakan latihan Sasaran ker0a Men/adakan latihan untuk berterusan sebelu7 ter.a2ai Ke0ohanan Bola Balin/ Perin/kat ke0ohanan Baha/ian Kualiti Men/adakan latihan Sasaran ker0a Men/adakan latihan untuk berterusan sebelu7 ter.a2ai Ke0ohanan "lahra/a Perin/kat ke0ohanan Baha/ian Kualiti Men/adakan latihan Sasaran ker0a Men/endalikan 2ersia2an atlit untuk berterusan sebelu7 ter.a2ai Ke0ohanan "lahra/a Perin/kat ke0ohanan Sekolah Kualiti Men/adili den/an Sasaran ker0a Men/adili 2erla9anan Bad7inton adil# ter.a2ai PSKPP 2erin/kat ne/eri# Kualiti Me7astikan Sasaran ker0a Me7astikan akti?iti -an/ berkaitan keba0ikan sta:: ter.a2ai# den/an sta:: da2at di0alankan di0a/a den/an baik# den/an baik# Kualiti Men/a9al Sasaran ker0a Me7astikan kesela7atan 0e72utan kesela7atan ter.a2ai U.asan

5#

Guru Penasihat *urulatih Bola Balin/ *urulatih "lahra/a

<#

&#

Ketua %=ora

Ru7ah

Sukan

(# >#

Pen/adil Ke0ohanan Bad7inton PSKPP A0k Kelab Sta::

)#

A0k Kesela7atan Mes-uarat PIBG

Ringkasan Aktiviti / Pr/#ek sekolah '# A0k Persia2an 8e72at ba/i Ma0lis Sa7butan Hari Guru Perin/kat Sekolah 6# A0k Peralatan ba/i Perkhe7ah Ke7 B$or7 Perin/kat sekolah ,4# A0k Persia2an 8e72at ba/i Ma0lis Ke7erdekaan Perin/kat Sekolah ,,# A0k Persia2an 8e72at ba/i Ma0lis Pen-a72aian Si0il !an hadiah Perin/kat Sekolah 8andatan/an P@!

Bi.

Petun#uk Prestasi

Sasaran Ker#a

Pen&a%aian Se enar Sasaran ker0a ter.a2ai Sasaran ker0a ter.a2ai Sasaran ker0a ter.a2ai Sasaran ker0a ter.a2ai

U.asan

-an/ hadir ka9asan sekolah Kualiti Me7astikan te72at disediakan Me7astikan te72at 7en.uku2i untuk sa7butan bersesuaian untuk 7a0lis Kualiti Men0a7in ke2erluan Me7astikan 2eralatan untuk akti?iti 2eralatan untuk da2at disediakan se/ala akti?iti Kualiti Me7astikan te72at disediakan Me7astikan te72at 7en.uku2i untuk sa7butan bersesuaian untuk 7a0lis Kualiti Me7astikan te72at Me7astikan te72at disediakan bersesuaian untuk 7en.uku2i untuk sa7butan 7a0lis

8andatan/an PPP

8arikh :#

8arikh :