Anda di halaman 1dari 22

Bagi tujuan memenuhi keperluan kertas Tugasan Individu Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)

Kegagalan ataupun kejayaan pengurusan strategik amat bergantung

kepada pihak pengurusan atasan organisasi.

Bincangkan peranan

pihak pengurusan atasan dalam menjayakan pengurusan strategik.

1.

Pengenalan

Setiap orang akan terlibat dalam pengurusan pada pelbagai tahap sama ada

untuk

dirinya

sendiri,

keluarganya,

komunitinya,

organisasi

kerjanya,

mahupun negeri atau negaranya. Kemahiran dan ilmu dalam pengurusan itu

amat perlu dikuasai oleh setiap orang

tidak semestinya mereka yang

berada di peringkat pengurusan sesebuah organisasi itu sahaja. Mungkin

tahap ilmu, kemahiran dan pemakaiannya sahaja yang berbeza. Namun

demikian, menurut Ansoff (Ansoff, 1987) pengurusan strategik menumpukan

kepada kegiatan pengurusan

peringkat atasan dan

merangkumi

bidang

ekonomi,

kewangan,

pemasaran

dan

perancangan

jangka

panjang

organisasi.

Pengurusan

atasan,

sebagai

pembuat

keputusan

dalam

oganisasi

bertanggunjawab dalam kejayaan atau kegagalan pengurrusan strategik.

Tan Siok Choo menulis dalam The Sun, 05 Disember 2005

bahawa

masalah

besar

yang

sedang

melanda

gergasi

pembuat

kereta

dunia,

General Motors (GM) dalam bersaing dengan kereta buatan Jepun dan

Korea

adalah

antaranya

disebabkan

oleh

kesilapan

strategi

oleh

pengurusan GM. Pengurusan GM gagal mengesan perubahan kepada

kecenderungan pembeli kereta Amerika yang tidak lagi berminat membeli

kereta

berkuasa

besar

dan

banyak

menggunakan

petrol,

terutamanya

 

2

dengan kenaikan harga minyak baru-baru ini. Kes ini memberikan satu

contoh terbaru yang menunjukkan bahawa strategi yang tidak tepat dan

tidak

fleksibel

membawa

padah

kepada

Pengurusan

atasan

sesebuah

organisasi

syarikat

atau

organisasi.

mempunyai

peranan

dan

tanggungjawab memastikan bahawa strategi yang dirangka sentiasa relevan

untuk kemajuan syarikat.

Menurut Yusof Ismail

bidang ini yang mula berkembang sejak tahun 50an,

sekarang telah menjadi bidang yang inter-disciplinary dengan teori yang

merangkumi pelbagai bidang ilmu.

Kertas ringkas ini akan membincangkan secara sepintas lalu apakah yang

dikatakan dengan strategi, pengurusan strategik dan mengapa pengurusan

strategik itu diperlukan oleh organisasi dalam dunia yang amat kompetitif

sekarang. Akhir sekali peranan pengurusan atasan dalam menjayakan pelan

pengurusan strategik akan dibinccangkan.

2. Pengurusan Strategik Sepintas Lalu:

Strategik dan Pengurusan Atasan

Pengertian Pengurusan

Secara umumnya pengurusan adalah proses yang dilalui untuk mencapai

matlamat tertentu .

berkaitan

dengan

Dilihat secara ringkasnya pengurusan strategik adalah

kegagalan

atau

kejayaan

sesebuah

organisasi,

keupayaan merancang dengan teliti dan melaksanakan apa yang dirancang.

Pengurusan strategik yang berkesan dapat

menjadikan organisasi segar,

rancak dan berjaya. Sebaliknya, pengurusan yang tidak berkesan boleh

menjatuhkan

pengurusan

atasan,

melemahkan

kakitangan

dan.

mengbankrapkan syarikat.

 

3

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang konsep pengurusan

strategik, kita terlebih dahulu perlu melihat beberapa definisi yang

berikan

kepada istilah ‘strategi’ atau dalam Bahasa Inggerisnya strategy. Konsep

strategi

asalnya digunakan dalam peperangan dan perkataan strategy itu

berasal daripada perkataan Greek, stratos yang membawa maksud ‘tentera’

dan agein

yang bemakna ‘mengepalai atau mengetuai’ . Kedua-dua

pekataan ini kemudiannya berkembang menjadi strategos yang digunakan

untuk jawatan yang diberi kepada jeneral peperangan antara Athens dengan

Farsi pada tahun 506 BC .

Menurut Cummings, penulis Greek, Xenopon, memberikan makna awal

kepada strategi . Menurut beliau strategi ialah “mengetahui apa yang

hendak

anda

lakukan”.

Walaupun

rringkas,

definisi

ini

kena

dengan

keperluan

pada

masa

itu.

Elemen

pengetahuan

dan

perancangan

terangkum dalam definisi ini. Andrews pula memberikan definisi ;

“The pattern of major objectives, purposes or goals and essential

policies or plans for achieving goals, stated in such a way as to define what

business the company is in or is to be in and the kind of company it is or is

to be.”

Maksud ini bersesuaian dengan penggunaan awal pengurusan strategi

dalam bidang peniagaan iaitu polisi perniagaan (business policy).

Kenichi Ohmae memasukkan elemen persaingan dan keperluan pelanggan

yang sejajar dengan pergerakan kualiti ke dalam konsep strategi. Ohmae

menyatakan, strategi ialah;

4

“The way in a corporation endeavours to differentiaite itself positively

from its competitors, using its relative strength to better satisfy customers’

needs.”

Bagi pengurusan strategik pula,

Igor Ansoff

Corporate Strategy, menyatakan:

dalam karya klasiknya

“Strategic management is a systematic approach to the increasingly

important responsibility of the top management team.”

Definisi ini melihat pengurusan strategik sebagai proses yang sistematik dan

secara

nyata

mengaitkan

atasan oganisasi.

pengurusan

strategi

itu

dengan

pengurusan

Khoo Kheng-Hor dan Smith merumuskan bahawa

strategic

management is the process of driving the strategic planning

effort to culminate in choosing and implementing various strategies to best

fit

the

organizations’s

needs.

A

strategy

can

then

be

said

to

be

comprehensive and integrated plan if it seeks to ensure the long-term

success

of

the

orrganization

by

seizing

the

right

opportunities

while

minimising the impact of potential threats.”

Dari perspektif Islam, Yusof Ismail menekankan konsep tauhid kepada Allah

dan segala manifestasinya sebagai strategi menyeluruh individu mahupun

oganisasi . Pengurusan strategi dari perspektif Islam bermatlamatkan tauhid.

Keperrluan individu dan organisasi perlu tunduk kepada keperluan

Islam

dan strategi kawalan adalah bersifat automatik mengikut keperluan syarak.

5

Oleh itu, pengurusan strategik dapat disimpulkan sebagai idea dan tindakan

yang dirancang dan dipetakan dengan jelas untuk memastikan kejayaan

organisasi dalam tempoh tertentu.

Dengan itu strategi bukan sahaja

memerlukan pemikiran mendalam tentang masa depan tetapi termasuk juga

tindakan

yang

diperlukan

untuk

merealisasikan

pelan

yang

dirancang

sebagai sebahagian daripada pemikiran itu. Pengurusan strategik adalah

satu set keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merangka dan

menghasilkan pelan tindakan ke arah mencapai objektif organisasi.

Istilah

Pengurusan Atasan memberi pelbagai

konotasi.

Dalam

konteks

kertas ini kita menetapkan bahawa pengurusan atasan merujuk kepada

pihak pengurusan yang bertanggungjawab dalam membuat keputusan dan

mengawal

perjalanan

sesebuah

organisasi.

Contohnya,

dalam

konteks

Kementerian Pelajaran, pengurusan atasan termasuklah Menteri, Ketua

Setiausaha, dan Timbalan-timbalannya, Ketua Pengarah Pendidikan dan

Tmbalan-timbalannya. Di pihak

bahagian pula termasuklah Pengarah,

Timbalan Pengarah dan Ketua-ketua Penolong Pengarah. Begitu juga di

peringkat Jabatan Pelajaran Negeri . Di peringkat sekolah pula pengurusan

atasan merangkumi Pengetua/Guru Besar dan Penolong-penolong Kanan.

Setiap orang mempunyai peranan dalam pengurusan strategik asalkan dia

mempunyai

keupayaan

untuk

berfikir

tentang

masa

depan,

dinamik

persekitaran, dan kejayaan organisasi. Namun peranan pengurusan atasan

adalah amat penting dalam memastikan kejayaan pengurusan strategik itu.

3. Mengapa Perlu Strategi?

6

Untuk

mencapai

objektif

yang

ditetapkan,

oganisasi

perlu

merancang

dengan teliti pelan ke arah pencapaian objektif itu seta melaksanakan pelan

itu sebaik-baiknya.

dalam

merangka,

Pengurus atasan yang memainkan peranan penting

melaksana

dan

memantau

pelan

strategik

perlu

memahami

mengapa

perlu

ada

strategi

dalam

mengurus

organisasi.

Dengan itu pengurusan akan dapat memainkan peranannya dengan lebih

berkesan. Walaupun soalan ini nampak asas dan difahamai oleh semua

pengurus

tetapi

banyak

pengurus

tenggelam

dalam

urusan

kerja

dan

masalah harian terlupa tentang mengapa perlunya ada strategi dalam

pengurusan.

Strategi mempunyai pelbagai aspek, antaranya:

Strategi sebagai matlamat dan tujuan.

Matlamat dan tujuan adalah penggerak ke arah masa depan. Strategi

membantu

menentukan,

menjelaskan,

dan

memperhalusi

tujuan

dan

matlamat.

Strategi sebagai pelan peringkat tinggi.

 

Sebagaimana

yang

dinyatakan

sebelum

ini,

strategi

menetapkan

cara

bagaimana tujuan dan matlamat hendak dicapai. Dalam merangka pelan

untuk mencapai matlamat itu, soalan yang bekaitan dengan siapa, bila,

bagaimana, di mana dan dengan siapa

akan terungkai. Dalam merangka

strategi itu, secara automatik pelan akan terbina dengan fokus dan skopnya.

Pengurusan atasan seharusnya dapat melihat aspek ini dengan lebih baik

kerana mereka melihat keseluruhan organisasi secara global.

7

Strategi sebagai cara untuk berdaya saing

Konsep strategi itu bermula di medan peperangan pada zaman dahulu.

Persaingan perniagaan sekarang boleh dianggap sebagai peperangan.

Syarikat/organisasi perlu mengalahkan lawannya untuk terus hidup. Oleh itu,

strategi dirangka untuk membolehkan syaikat/organisasi

langkah di hadapan pesaingnya.

Stategi sebagai unsur kepemimpinan

berada beberapa

Ini aspek yang penting dalam strategi. Menetapkan strategi adalah tugas

utama pemimpin. Pemimpin yang gagal merangka strategi yang baik atau

pun tiada mempunyai apa-apa strategi untuk organisasinya pastinya akan

menemui kegaglan. Biasanya apabila pemimpin berubah, strategi juga akan

dilihat

dan

dikaji

semula

dan

kemungkinan

besar

akan

berubah.

Kebanyakan

pengurusan

strategik

tidak

berjaya

atau

tidak

mencapai

prestasi

yang

sepatutnya

kerana

kepemimpinan yang sewajarnya.

pengurusan

gagal

memberikan

Stategi sebagai penetapan masa depan

Strategi

adalah

persediaan

untuk

masa

depan

yang

penuh

dengan

ketidaktentuan.

Dalam

pengurusan

Islam,

matlamat

utama

ialah

pentauhidan dan pemimpin perlu tawakkal terhadap Allah setelah segala

perancangan dibuat dan dilaksanakan. Kita mungkin boleh menjangka

trenda masa depan tetapi ketepatannya tidak dapat dipastikan. Oleh itu,

strategi

membantu

dalam

ketidaktentuan masa depan.

memperlengkap

8

organisasi

menghadapi

Strategi sebagai pembina keupayaan (capacity building)

Kemahiran atau keupayaan khas mungkin diperlukan untuk oleh organisasi

untuk mencerahkan peluangnya mencipta kejayaan. Ke arah itu, organisasi

perlu merangka strategi membina dan mengukuhkan keupayaan berkenaan.

Strategi sebagai pengimbang antara keupayaan dan peluang.

Strategi dirangka untuk memastikan kelestarian dan kejayaan organisasi

pada

masa

depan.

Kejayaan

dicapai

melalui

kesesuaian

di

antara

keupayaan oganisasi dengan peluang memenuhi kehendak pelanggan.

Lebih baik penyesuaian ini lebih berjayalah organisasi itu. Oleh itu strategi

dirangka untuk menghasilkan penyesuaian yang terbaik di antara keperluan

pelanggan dan keupayaan organisasi.

Strategi sebagai hasil budaya kerja

Setiap organisasi mempunyai budaya kerjanya sendiri yang biasanya sukar

untuk diubah, lebih-lebih lagi untuk organisasi yang telah lama wujud.

Strategi

yang

dibina dipengaruhi oleh budaya kerja ini. Budaya

kerja

kadangkala menjadi kelebihan kepada syarikat untuk bersaing.

Strategi sebagai hasil perubahan yang membawa kejayaan

Strategi yang berjaya apabila dianalisis mungkin berbeza dengan apa yang

dirancangkan di peringkat awal. Pengubahsuaian dilakukan di sepanjang

peringkat pelaksanaan. Corak perubahan yang membawa kejayaan ini

dikesan apabila analisis dibuat. Keupayaan mengesan corak perubahan

yang membawa kepada kejayaan itu adalah sebahagian daripada strategi.

9

4.

Faedah Pengurusan Strategik Kepada Organisasi

Untuk menghayati peri pentingnya pengurusan strategik, kita perlu melihat

faedahnya kepada organisasi. Selain memastikan kejayaan organisasi pada

masa depan, Kheng Khor dan Munro Smith menggariskan beberapa faedah

daripada pengurusan strategik, antaranya ialah:

Menggalakkan pemikiran yang berpandangan jauh

Pengurusan

syarikat

atau

organisasi

bertanggungjawab

terhadap

kelestarian organisasi. Berdasarkan maklumat yang ada dan trenda masa

kini, pengurusan strategik menggalakkan pengurus memikirkan pelan yang

perlu dirangka untuk memastikan syarikatnya terus wujud dalam tempoh

masa yang panjang. Pengurusan Makro melihat bahawa mereka bersaing

dengan

pasar

menganalisis

hyper

bahawa

lain

seperti

Giant, Tesco dan

Carrefour. Mereka

tidak

mungkin

mereka

dapat

bersaing

dalam

mendapat dan mengekalkan pelanggan runcit. Mereka menjangkakan pada

masa hadapan permintaan daripada bulk retailers akan berterusan, oleh itu

pengurusan Makro mengambil keputusan untuk

kembali ke konsep asal

mereka iaitu memfokuskan perniagaan mereka kepada pengguna bulk dan

tidak

lagi

maklumat

kepada

pengguna

harian.

Pengurusan

perlu

mendapatkan

yang

betul

dan

menggunakan

maklumat

berkenaan

untuk

mengadun kekuatan dan kelemahan syarikat dengan peluang dan ancaman

yang wujud di persekitaran.

Memberikan arah tuju dan objektif yang jelas

10

Asas utama pengurusan strategik ialah misi organisasi yang jelas. Kemana

organisasi kita hendak pergi? Itulah soalan utama yang akan merintis jalan

kepada pembinaan pernyataan misi organisasi. Arah tuju yang jelas akan

menghasilkan objektif yang jelas.

Memudahkan pengagihan sumber

Pengagihan sumber yang berkesan adalah hasil daripada penelitian dan

perancangan yang jelas. Melalui pengurusan strategik, sumber dalaman dan

luaran

yang

ada

diteliti

dan

diagihkan

mengikut

strategi

keperluan.

Pembaziran diminimumkan dan penggunaan dioptimumkan. Dalam hal ini

pengurusan

atasan

berperanan

dalam

melihat

organisasinya

secara

keseluruhan dan seterusnya melihat kekuatan dan kelemahan sumbernya

sebelum mengagihkan sumber berdasarkan pelan yang dirangka.

Memudahkan kerjasama dan komunikasi dalaman organisasi

Pelan yang baik tidak akan berjaya jika tidak dilaksanakan dan dikawal

dengan baik. Pelaksanaan memerlukan kerjasama dan tahap komunikasi

antara semua peringkat berada pada tahap yang baik. Pengurusan strategik

memerlukan komunikasi yang berkesan dan kerjasama semua pihak yang

terlibat untuk berjaya.

Mengenal pasti bidang dan peluang baru yang boleh diterokai

Dengan merancang secara strategik, peluang dan bidang baru akan dapat

dikesan. Pengurus harus cekap dalam mengesan peluang ini. Syarikat

Sapura yang pada satu masa dahulu terkenal sebagai syarikat

elektronik

dan

telekomunikasi

beralih

ke

bidang

minyak

dan

gas

kerana

11

pengurusannya mendapati bidang ini membuka peluang yang lebih luas

pada masa depan. Bidang telekomunikasi telah tepu, saingan terlalu sengit

dan tidak lagi strategik kepada syarikat itu.

Menyediakan organisasi terhadap ancaman dan persaingan

Keupayaan untuk menjangka masalah yang akan timbul dan ancaman yang

sedia ada dan bakal wujud membolehkan syarikat merangka pelan tindakan

mengelak atau mengurangkan kesannya.

5. Pengurusan Strategik dan Operasinya

Pengurusan

perlu

dapat

mengenal

pasti

merangka perubahan

untuk mengubahsuai

perubahan

persekitaran

dan

keadaan untuk disesuaikan

dengan perubahan itu. Hal ini berkaitan dengan lima unsur pengurusan,

iaitu:

mentaliti

pengurusan

atasan,

budaya,

struktur

kuasa,

struktur

organisasi, dan keupayaan organisasi untuk melaksanakan tugas.

Pihak penggubal dan pelaksana sesuatu rancangan dalam organisasi perlu

memikirkan empat soalan strategik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.

12

KEADAAN SEKARANG Di mana
KEADAAN
SEKARANG
Di mana
PELAN/ STRATEGI
PELAN/
STRATEGI

OBJEKTIF

Apa Kemana kita caranya? kita? sekarang? Bagaiamanakitatahu objektif dicapai ?
Apa
Kemana
kita
caranya?
kita?
sekarang?
Bagaiamanakitatahu
objektif dicapai ?

Rajah 1: Empat soalan kitaran strategik

Berdasarkan Rajah 1, organisasi pertamanya perlu tahu kedudukan mereka

sekarang.

Pengumpulan

maklumat

analisis

dan

penilaian

kedudukan

sekarang perlu dilakukan. Kemudian tetapkan objektif yang hendak dicapai

dan

seterusnya

rangka

cara

bagaimana

objektif

itu

boleh

dicapai.

Diperingkat ini pelan dibina dan seterusnya tindakan di ambil. Akhirnya

penilaian terhadap pelan strategik itu perlu dibuat dari semasa ke semasa

dan penambahbaikan dan pembetulan perlu dilakukan.

Dari

segi

operasinya,

Pearce

dan

Robinson

menggariskan

bahawa

pengurusan strategik mengandungi sembilan tugas kritikal seperti yang

berikut:

Merangka misi organisasi yang merangkumi pernyataan matlamat,

falsafah dan tujuan;

Menganalisis keupayaan dan status ‘kesihatan’ dalaman organisasi;

13

Menilai persekitaran luar organisasi dalam konteks daya saing dan

konteks umum;

Menganalisis pilihan yang ada menyesuaikannya dengan sumber dan

persekitaran luar yang ada;

Mengenal

pasti

pilihan

yang

terbaik

dan

menyelaraskan

pilihan

dengan misi organisasi;

Menetapkan

objektif

jangka

panjang

dan

strategi

utama

untuk

mencapainya berdasarkan pilihan yang telah dibuat;

Merangka objektif dan strategi tahunan

dan strategi jangka panjang;

yang sejajar dengan objektif

Melaksanakan pilihan strategik melalui kawalan dan pembahagian

sumber

yang

berimbang

mengikut

keperluan

tugas,

personel,

struktur, teknologi dan sistem habuan yang sesuai; dan

Menilai kejayaaan proses strategik berkenaan dan menggunakannya

sebagai input untuk membuat keputusan pada masa depan.

Tugas-tugas

ini

jelas

menggambarkan

bahawa

pengurusan

strategik

melibatkan perancangan, pengurusan, pemimpinan, pengawalan, keputusan

dan tindakan strategik sesebuah oganisasi. Untuk kejayaan organisasi,

pengurusan

atasan

mempunyai peranan

supaya tugas

kritikal

dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

6. Tahap Pengurusan Strategi

14

di

atas

Kebanyakan literatur dalam pengurusan strategik memberikan tiga tahap

strategi seperti yang berikut:

Tahap Korporat

Tahap

ini

melibatkan

peingkat

organisasi

secara

melibatkan soalan-soalan asas seperti :

keseluruhannya

dan

“What business should be we be in?” (Apa business kita?)

“Why are we in this business?” (Mengapa kita dalam business ini?)

“What values do we stand for?”(Apa nilai yang kita pegang?)

Tahap ini menentukan keseluruhan arah tuju strategik sesuatu organisasi.

Tahap Business

Tahap ini merujuk kepada bahagian atau sub-bahagian strategik di dalam

organisasi berkenaan. Di tahap ini pemilihan strategi berpegang kepada

soalan “bagaimana kita hendak bersaing dalam bidang ini?”. Taktik dirangka

untuk menewaskan saingan ataupun menjayakan pelan.

Tahap Fungsi

Tahap ini melibatkan pelbagai bahagian atau unit

yang menyelaras aktiviti

ke arah menyokong strategi business dan korporat. Soalan yang perlu

ditanya pada tahap ini ialah “bagaimana mengoperasikan pelan yang ada

mengikut kemahiran dan pengalaman yang ada dalam unit ?”

7. Peranan Pengurusan Atasan dan Kejayaan Pengurusan Strategik

15

Mengapa kejayaan dan kegagalan pengurusan strategik banyak bergantung

kepada pengurusan atasan? Seringkali pengurusan tidak menyampaikan

maklumat

dan

pengetahuan

yang

sepenuhnya

kepada

anak

buahnya

tentang apa yang perlu dibuat dan apa yang diharapkan untuk menjayakan

pelan strategik. Akibatnya orang bawahan kurang arif dan gagal melaksana

pelan seperti yang diharap. Selain itu strategi yang salah mungkin telah

digunakan dan tidak sejajar dengan perkembangan semasa.

Perananan pengurusan atasan dalam menjayakan pengurusan strategik

sesesuah organiasi dapat dilihat daripada perspektif proses yang perlu

dilalui dalam pengurusan strategik.

Peranan dalam Menetapkan Hala Tuju Organisasi

 

Hala

tuju

organisasi

termasuklah

penggubalan

misi,

objektif,

dan

visi

organisasi.

Pengurusan

bertanggungjawab

memastikan

misi,

visi

dan

objektif organisasi bersesuaian dengan kemampuan organisasi dan tidak

terlalu

ideal

hingga

sukar

dilaksana.

Amat

wajar

bagi

pengurusan

mendapatkan pandangan orang bawahan untuk membina misi, visi dan

objektif .

Pengurusan juga berperanan dalam memastikan

misi, visi dan objektif

itu

difahami dan dihayati oleh semua peringkat organisasi. Dengan

itu semua

jentera organisasi bergerak sederap ke arah destinasi yang sama. Hal ini

penting apatah lagi organisasi itu dalam sektor awam yang kadangkala

mempunyai pelbagai jabatan, bahagian dan sektor. Dengan itu pelbagai

16

peringkat organisasi bukan sahaja memahami misi, visi dan objektif

mempunyai tafsiran yang sama.

Peranan Dalam Membuat Keputusan

tetapi

Untuk menjayakan pelan strategik, Mintzberg

menggariskan 10 peranan

pengurusan yang melibatkan peranan dalam pembuatan keputusan

Peranan interpersonal – figurehead, leader dan liaison

Peranan

Informational

monitor,

disseminator

(internal),

spokesman

(external)

Peranan decisional entrepreneur, disturbance handler, resource allocator,

negotiator

Peranan dalam Menganalisis Persekitaran dan Membina Strategi

John Zinkin

mengingatkan pengurus pada zaman ini bahawa dalam

menganalisis

persekitaran

menggunakan

pelbagai

alat

analisis

seperti

SWOT,

BSG,

analisis

senario,

dan

sebagainya;

pengurusan

perlu

mengambil maklum perkembangan terkini seperti perubahan sosio-politik

dan teknologi yang bukan sahaja memberikan peluang baru tetapi memberi

ancaman

baru.

Dalam

hal

ini

pengurusan

atasan

berperanan

dalam

membuat

kajian

mendalam

tentang

perubahan

yang

berlaku

dalam

masyarakat pada hari ini dan mengambil kira faktor ini dalam membuat

analisis persekitaran.

Dalam hal ini,

Kheng Hor dan Munro Smith

pengurusan melaksanakan tugas berikut:

17

mencadangkan supaya

- muaskan

pembacaan dan

buat

nota

tentang

maklumat

penting.

Gunakan sumber maklumat terkini seperti internet.

- kongsi maklumat dengan kaki tangan lain dan menjadi pendengar

yang baik.

- muhasabah secara berkala untuk melihat apa yang telah berlaku dan

bagaimana hal itu berlaku

- bincang senario masa depan dengan orang lain

kita berada di landasan yang betul

untuk memastikan

Peranan dalam Pelaksanaan Strategi

Pelan yang paling cantik dan hebat tidak akan berjaya jika tidak dilaksana

dengan sewajarnya. Pada peringkat ini peranan utama pihak pengurusan

adalah melibatkan aspek kawalan.

Kawalan memastikan pelaksanaan

mengikut pelan dan penilaian melibatkan pengukuran prestasi. Pemantauan

adalah

juga

sebahagian

daripada

kawalan.

membolehkan pihak pengurusan :

Pemantauan

yang

berkala

Memastikan pelaksanaan mengikut pelan yang dibina

Menyemak hasil yang dijana atau produk yang dihasilkan sejajar

dengan objektif yang disasarkan

Mengambil tindakan pembetulan atau penambahbaikan

Menggalakkan peningkatan prestasi.

18

Memperkemas dan memperhalus (fine tuning) bukan sahaja strategi

tetapi pelan tindakan untuk disesuaikan dengan keadaan keperluan

persekitaran semasa

Mendapatkan reality check

terhadap pelan yang dibina berbanding

dengan keadaan sebenar di peringkat operasi.

Mendapatkan sistem amaran awal (early warning system) tentang

masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelan

Memastikan skop inovatif, fleksibiliti, dan kreativiti yang diberikan

kepada pelaksana adalah memadai

Pelaksanaan strategi seringkali melibatkan perubahan dan pengurusan

perubahan juga diperlukan . Dalam hal ini pengurusan

perlu menjadi

pencetus perubahan dan penganjur perubahan (change sponsor). Pencetus

perubahan bertanggungjawab mencadangkan perubahan dan mendapatkan

kelulusan

daripada

pihak

berkuasa

untuk

melaksanakan

perubahan.

Penganjur perubahan memainkan peranan memberikan sokongan peringkat

tinggi dalam organisasi kepada perubahan yang diperlukan.

Perubahan

seringkali mendapat tentangan daripada pelbagai pihak. Pengurusan atasan

berperanan

meredakan

tentangan

organisasi ke arah kejayaan.

8. Penutup

ini

dan

menjuruskan

tenaga

usaha

Penelitian terhadap pelan yang tidak berjaya dan perancangan strategik

yang gagal

dapat memberikan panduan dan pengajaran kepada pihak

pengurusan tentang kelemahan dan kekurangan mereka. Bertitik tolak

19

daripada itu kita dapat merumuskan peranan pengurusan atasan dalam

menjayakan pengurusan strategik. Antaranya adalah:

Memberikan kepemimpinan yang sewajarnya dalam membina dan

melaksana

pelan

strategik.

Mereka

tidak

boleh

mengandaikan

bahawa

tugas

merancang

boleh

didelegasi

kepada

perancang

sahaja;

Mampu melihat keadaaan secara global supaya tidak tenggelam di

dalam

urusan

dan

masalah

harian

sehingga

gagal

melaksana

pengurusan

strategik.

Meskipun

telah

ada

pelan

tetapi

gagal

melaksana

atau

memantau

pelaksanaannya.

Umpama

sebuah

helikopter, pihak pengurusan harus dapat terbang meninjau pada

aras tinggi keadaan persekitaran seluruhnya dan melihat secara aras

tinggi

kedudukan

pelaksanaan

pelan

strategik.

Dengan

itu

pengurusan

strategik

tidak

dianggap

terasing

daripada

proses

pengurusan lain dalam organisasi;

Menjadi

pencetus

kepada

penghasilan

misi,

visi

dan

objektif

organisasi yang baik, jelas, realistik dan dikongsi bersama;

mengagih

Mampu

sumber

mengikut

kekuatan

dan

kepentingan

jabatan,

bahagian,

sektor

masing-masing.

Dengan

itu

pihak

pengurusan atasan akan tahu kedudukan bahagian, jabatan, atau

sektor dalam perancangan strategik organisasi;

20

Sebagai

pengawal

kepada

pelaksanaan

pelan

strategik

untuk

menetapkan apa yang telah didokumenkan dalam pelan sebagai

piawaian pengurusan prestasi organisasi;

Sebagai

pengawal

kepada

pelaksanaan

pelan

strategik

dengan

memberikan sokongan padu kepada pelaksana, memantau secara

berkala, menilai pencapaian dan membuat pengubahsuaian apabila

perlu;

Sebagai

pengurus

yang

inovatif , saintifik,

dan

sistematik

yang

percaya

kepada

perlunya

perancangan

formal

dan

membuat

keputusan berdasarkan perancangan berkenaan. Hal ini menjadi

lebih ketara apabila terdapat kepentingan pelbagai kumpulan yang

bertentangan

terpaksa

dipertimbang.

Kehendak

kumpulan

yang

dominan mungkin bercanggah dengan perancangan. Keputusan yang

dibuat

mungkin

tidak

popular

dengan

kumpulan

berkenaan.

Pengurusan atasan tidak harus tunduk kepada tekanan sedemikian

jika

dirasakan

percanggahan

itu

akan

menggagalkan

pelan

perancangan strategik yang sedang berjalan.

Akhirnya, dapatlah disimpulkan bahawa pengurusan atasan amat penting

dalam menjayakan pengurusan strategik kerana keputusan adalah ditangan

mereka. Jika mereka gagal memainkan peranan sebagai pemimpin yang

mencetus pelan strategi, mengawal dan memantau perjalanannya serta

membuat

penilaian

terhadap

pelan

strategik

bekenaan,

membuat

pengubahsuaian dan penambahbaikan, pengurusan strategik akan hanya

menjadi bahan omongan kosong.

21

Senarai rujukan: