Anda di halaman 1dari 26

RANCANGAN PELAJARAN (SK)

MATA PELAJARAN
:
BAHASA MELAYU 2011
TAHUN
:
LIMA

MINGGU/
TARIKH

TAJUK

Minggu 1
23
Januari

RUMAHKU
SYURGAKU

ISI KANDUNGAN

1.1 Berbual tentang sesuatu


perkara berkaitan kehidupan
seharian dengan
menggunakan kata,
ungkapan, ayat, sebutan,
intonasi, dan nada yang
sesuai.
5.1 Membaca kuat perkataan dan
ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yang
dibaca.

PKJR
Undang-undang
Menyelamatkan kita

8.1 Membina dan menulis


perkataan, ayat tunggal, dan
ayat majmuk.
PKJR
3.1.1
3.14
6.2.5

SISTEM
BAHASA

HASIL PEMBELAJARAN

1.1 Aras 1 (i)


Menggunakan kata
panggilan yang sesuai
mengikut situasi dalam
perbualan.
5.1 Aras 1 (i)
Membaca perkataan, frasa
dan ayat yang mengandungi
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan sebutan
dan intonasi yang betul.
8.1 Aras 1 (i)
Menulis perkataan dan
pelbagai jenis ayat.

1. Morfologi
- Kata Nama Am
- Kata Nama Khas
- Kata Ganti Nama
- Kata Hubung
- Kata Panggilan
- Tanda Baca
2. Sintaksis
- Ayat Tunggal
- Ayat Majmuk
- Ayat Penyata
- Ayat Tanya
- Ayat Seru
- Ayat Perintah
3.

Sebutan dan
Intonasi
- Ayat Perintah
- Ayat Tanya
- Ayat Seru
- Tanda Baca
4. Kosa Kata
- ikut teks
5.

Simpulan Bahasa

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
- Pend. Islam
- Pend. Moral
- PSW
Nilai Murni :
- Hormat
menghormati
- Bekerjasama
KBT :
1. Kontekstual
2. KB
- Menjana idea
- Merumus
- Menginterpretasi
3. TKP
- Verbal-linguistik
- Interpersonal
- Visual ruang
4. Konstruktivisme
5. BCB

TARIKH
DISEMPURNAKAN
(Beri kenyataan sekiranya
lewat)

Minggu 2

KELUARGA
HARMONI HIDUP
DIBERKATI

06 10
Januari

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara


berkaitan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata,
ungkapan, ayat, sebutan,
intonasi, dan nada yang
sesuai.
5.1 Membaca kuat perkataan dan
ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yang
dibaca.

PKJR
Patuhi Undangundang dan
Peraturan

8.1 Membina dan menulis


perkataan, ayat tunggal, dan
ayat majmuk.

1.1 Aras 2 (i)


Bertukar-tukar pandangan
berdasarkan sesuatu isi.

5.1 Aras 2 (i)


Membaca pelbagai jenis
ayat dengan memberikan
penekanan pada intonasi
berdasarkan tanda baca.
Aras 2 (ii)
Menjelaskan isi-isi penting
yang terdapat dalam teks.
8.1 Aras 2 (i)
Membina ayat tunggal
dengan peluasan subjek dan
predikat.

PKJR
3.1.1
3.1.3
3.3.5
3.1.6

1. Morfologi
- Kata Nama Am
- Kata Nama Khas
- Kata Ganti Nama
- Kata Hubung
- Kata Panggilan
- Tanda Baca
2. Sintaksis
- Ayat Tunggal
- Ayat Majmuk
- Ayat Penyata
- Ayat Tanya
- Ayat Seru
- Ayat Perintah
3.

Sebutan dan
Intonasi
- Ayat Perintah
- Ayat Tanya
- Ayat Seru
- Tanda Baca

.
Minggu 3
13 - 17
Januari

PKJR
Prihatin Terhadap
Persekitaran

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara


berkaitan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata,
ungkapan, ayat, sebutan,
intonasi, dan nada yang
sesuai.

1.1 Aras 3 (i)


Menerima teguran dengan
hati yang terbuka dalam
perbualan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan


ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yang
dibaca.

5.1 Aras3 (i)


Membaca ayat dalam teks
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

8.1 Membina dan menulis


perkataan, ayat tunggal, dan
ayat majmuk.

8.1 Aras 3 (i)


Membina ayat majmuk
dengan menggunakan
kata hubung yang tepat.

PKJR

Nilai Murni :
- Hormat
menghormati
- Bekerjasama
KBT :
1. Kontekstual
2. KB
- Menjana idea
- Merumus
- Menginterpretasi
3. TKP
- Verbal-linguistik
- Interpersonal
- Visual ruang
4. Konstruktivisme
5. BCB

4. Kosa Kata
- ikut teks
5.

KASIH DISEMAI
BUDI DIHARGAI

Ilmu :
- Pend. Islam
- Pend. Moral
- PSW

Simpulan Bahasa

1. Morfologi
- Kata Nama Am
- Kata Nama Khas
- Kata Ganti Nama
- Kata Hubung
- Kata Panggilan
- Tanda Baca
2. Sintaksis
- Ayat Tunggal
- Ayat Majmuk
- Ayat Penyata
- Ayat Tanya
- Ayat Seru
- Ayat Perintah
3.

Sebutan dan
Intonasi
- Ayat Perintah
- Ayat Tanya

Ilmu :
- Pend. Islam
- Pend. Moral
- PSW
Nilai Murni :
- Hormat
menghormati
- Bekerjasama
KBT :
1. Kontekstual
2. KB
- Menjana idea
- Merumus
- Menginterpretasi
3. TKP
- Verbal-linguistik
- Interpersonal
- Visual ruang

1.4.9
1.5.3
1.6.2

- Ayat Seru
- Tanda Baca

4. Konstruktivisme
5. BCB

4. Kosa Kata
- ikut teks
5.

1.2 Bertanya dan menjawab


tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.

SEKOLAH
SELAMAT

11.2 Mengulas karya bukan


sastera dari aspek
penggunaan
perkataan, idea, ayat, wacana,
nilai dan pengajaran.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan
puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar
serta memahami perkara
yang dibaca.

Minggu 4
20-24
Januari

PKJR

PKJR
Bertindak Dengan
Selamat

1.2 Aras 1 (i)


Mendengar dan mengecam
intonasi dalam soalan
tanpa kata tanya.
Aras 1 (ii)
Mengemukakan soalan
dengan menggunakan
kata tanya dan tanpa kata
tanya untuk mendapatkan
penjelasan lanjut.
Aras 1 (iii)
Menjawab untuk
menjelaskan sesuatu
perkara yang
dikemukakan dengan
menggunakan bahasa
yang santun.
11.2 Aras 1 (ii)
Menyatakan mesej dan
nilai yang terdapat dalam
bahan.

1.4.10
7.1

Simpulan Bahasa

1. Morfologi
- Kata Adjektif
- Kata Hubung
- Tanda Baca
- Makna Perkataan
2. Sintaksis
- Ayat Tanya
(dengan kata tanya &
tanpa kata tanya)
Sebutan
dan
Intonasi
- Dialog
- Syair
- Ayat Tanya Tanpa
Kata Tanya
- Ucapan

Ilmu :
- PSW
- Kajian Tempatan
- Sastera
Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Kasih Sayang
- Bekerjasama
- Berusaha
- Berhemah Tinggi

3.

4. Kosa Kata
- Ikut teks

KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Membuat
Kesimpulan
- Menciri
- Menganalisis
- Merumus
- Mengenal pasti
2. TKP
- Verbal linguistik

5.2 Aras 1 (i)


Membaca bahan sastera
dan bukan sastera dengan
sebutan dan intonasi yang
betul.
Aras 1 (ii)
Menerangkan teks yang
dibaca secara ringkas.

3.

Kontekstual

4.

Konstruktivisme

5.

BCB

Minggu 5

SEKOLAH
HARAPAN
NEGARA IMPIAN
BERSAMA

1.2 Bertanya dan menjawab


tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan
puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
lancar
serta
memahami
perkara yang dibaca.

27-31
Januari

1.2 Aras 2 (i)


Mengemukakan soalan
yang relevan tentang
topic yang berkaitan.
Aras 2 (ii)
Menjawab soalan yang
mempunyai makna yang
tersirat.
Aras 3 (i)
Bersoal jawab secara
bertatasusila tentang
sesuatu perkara dengan

PKJR
Peraturan
Menyelamatkan
Kita

8.2 Membina dan menulis ayat


tunggal dan ayat majmuk
dalam sesuatu penulisan teks
tentang sesuatu tajuk.

PKJR
3.1.4
10.1.4
10.1.7

menggunakan soalan
pelbagai aras.
5.2 Aras 2 (i)
Membaca pelbagai jenis
ayat dengan memberikan
penekanan pada intonasi
berdasarkan tanda baca.

1. Morfologi
- Kata Adjektif
- Kata Hubung
- Tanda Baca
- Makna Perkataan

Ilmu :
- PSW
- Kajian Tempatan
- Sastera

2. Sintaksis
- Ayat Tanya
(dengan kata tanya &
tanpa kata tanya)
3.

Sebutan
Intonasi
- Dialog

dan

- Syair
- Ayat Tanya Tanpa
Kata Tanya
- Ucapan
4. Kosa Kata
- Ikut teks

Aras 2 (ii)
Menjelaskan isi-isi
penting yang terdapat
dalam teks.

Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Kasih Sayang
- Bekerjasama
- Berusaha
- Berhemah Tinggi

KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Membuat
Kesimpulan
- Menciri
- Menganalisis
- Merumus
- Mengenal pasti
2. TKP
- Verbal linguistik

Aras 3 (i)
Membaca teks pelbagai
laras dengan sebutan dan
intonasi yang betul serta
gaya yang sesuai.

3.

Kontekstual

4.

Konstruktivisme

5.

BCB

8.2 Aras 2 (i)


Membina perenggan
dengan menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk.
Minggu 6
03 -07
Februari

USAHA TIDAK
HENTI
KEJAYAAN
MENANTI

1.2 Bertanya dan menjawab


tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.

1.2 Aras 2 (i)


Mengemukakan soalan yang
relevan tentang topik yang
berkaitan.
Aras 2 (ii)
Menjawab soalan yang
mempunyai makna yang

1. Morfologi
- Kata Adjektif
- Kata Hubung
- Tanda Baca
- Makna Perkataan
2. Sintaksis
- Ayat Tanya

Ilmu :
- PSW
- Kajian Tempatan
- Sastera
Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Kasih Sayang

tersirat.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan
puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
lancar serta memahami
perkara yang dibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat


tunggal dan ayat majmuk
dalam sesuatu penulisan teks
tentang sesuatu tajuk.
PKJR
7.4.3
10.1.1
10.1.4

5.2 Aras 3 (i)


Bersoal jawab secara
bertatasusila tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan soalan
pelbagai aras.
Aras 2 (i)
Membaca pelbagai
jenis ayat dengan
memberikan penekanan
pada intonasi berdasarkan
tanda baca.

(dengan kata tanya &


tanpa kata tanya)
Sebutan
dan
Intonasi
- Dialog
- Syair
- Ayat Tanya Tanpa
Kata Tanya
- Ucapan

3.

4. Kosa Kata
- Ikut teks

Wira Keselamatan
Jalan Raya

KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Membuat
Kesimpulan
- Menciri
- Menganalisis
- Merumus
- Mengenal pasti
2. TKP
- Verbal linguistik

Aras (ii)
Menjelaskan isi-isi penting
yang terdapat dalam teks.
Aras 3 (i)
Membaca teks pelbagai laras
dengan sebutan dan intonasi
yang betul serta gaya yang
sesuai.

PKJR

- Bekerjasama
- Berusaha
- Berhemah Tinggi

3.

Kontekstual

4.

Konstruktivisme

5.

BCB

8.2 Aras 2 (i)


Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal
dan ayat majmuk.

Minggu 7
10 -14
Februari

AMALAN
BERBUDI HIDUP
HARMONI

1.3 Memberikan dan memahami


arahan serta pesanan
tentang sesuatu perkara.

6.1 Merujuk pelbagai sumber


untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang
sedang dikaji termasuk
maklumat daripada
internet.

8.3 Menulis Perkataan dan ayat


dengan menggunakan
tulisan berangkai yang

1.3 Aras 1 (i)


Menyatakan panduan tunjuk
arah kepada orang lain.
Aras 1 (ii)
Menyampaikan arahan serta
pesanan dengan intonasi
yang betul dan sopan.
6.1 Aras 1 (i)
Merujuki kamus untuk
mencari makna, sebutan
yang betul, ejaan dan
penggunaan perkataan yang
tepat.
Aras 2 (i)

1. Morfologi
- Kata Sendi
- Kata Bilangan
- Kata Majmuk
- Kata Arah
- Kata Perintah
- Sinonim

Ilmu :
- PSW
- Kajian Tempatan
Nilai Murni :
- Baik hati
- Kerjasama
- Semangat
Bermasyarakat

2. Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah

3.

Sebutan
Intonasi
- Dialog
- Pantun

dan

KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Membuat

kemas

Merujuki ensiklopedia dan


tesaurus untuk mendapatkan
maklumat.
PKJR

PKJR
Perjalanan Selamat
Menggunakan
Pengangkutan
Awam

3.1.4
3.1.5
3.1.6
9.1.3
9.1.4

8.3 Aras 1 (i)


Menulis perkataan dengan
tulisan berangkai dengan
kemas dan cantik.

4. Kosa Kata
-Ikut teks
5. Peribahasa
Hidup
Sepakat
Membawa Berkat

Aras 2 (i)
Menulis ayat dengan
menggunakan tulisan
berangkai dengan kemas
dan betul.

kesimpulan
- Menganalisis
- Membuat urutan
- Merumus
- Mengkategori
2. TKP
- Verbal linguistik
- Interpersonal
- Intrapersonal
- Kinestetik
3.

Kontekstual

4.

TMK

5.

BCB

Minggu 8
17 -21
Februari

KERJASAMA
ASAS
KESEJAHTERAA
N HIDUP

1.3 Memberikan dan memahami


arahan serta pesanan
tentang sesuatu perkara.

1.3 Aras 2 (i)


Mendengar dan menerima
arahan dengan betul untuk
bertindak balas.
Aras 2 (ii)
Melaksanakan arahan serta
pesanan dengan cepat dan
tersusun.

TOLERANSI
TERAS
KEMAKMURAN

6.1 Merujuk pelbagai sumber


untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang
sedang dikaji termasuk
maklumat daripada
internet.

8.3 Menulis Perkataan dan ayat


dengan menggunakan
tulisan berangkai yang
kemas

PKJR
Pengguna
Bertanggungjawab
Tiba Selamat

PKJR
3.1.5
3.1.6
9.1.4
10.1.2

Aras 3 (i)
Meneliti arahan serta
pesanan untuk membuat
tindakan yang wajar.
Aras (ii)
Melaksanakan arahan serta
pesanan mengikut
keutamaan.
6.1 Aras 2 (i)
Merujuki ensiklopedia yang
tesaurus untuk mendapatkan
maklumat.
Aras 3 (i)
Mengakses maklumat
daripada laman web atau
pelbagai sumber.

1. Morfologi
- Kata Sendi
- Kata Bilangan
- Kata Majmuk
- Kata Arah

Ilmu :
- PSW
- Kajian Tempatan
Nilai Murni :
- Baik hati
- Kerjasama
- Semangat
Bermasyarakat

- Kata Perintah
- Sinonim
2. Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah
3.

Sebutan
Intonasi
- Dialog
- Pantun

dan

4. Kosa Kata
-Ikut teks

5. Peribahasa
Hidup
Sepakat
Membawa Berkat

KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Membuat
kesimpulan
- Menganalisis
- Membuat urutan
- Merumus
- Mengkategori
2. TKP
- Verbal linguistik
- Interpersonal
- Intrapersonal
- Kinestetik
3.

8.3 Aras 2 (i)

Kontekstual

Membina ayat dengan


menggunakan tulisan
berangkai dengan kemas
dan betul.

4.

TMK

5.

BCB

Aras 3 (i)
Menulis perenggan dengan
menggunakan tulisan
berangkai yang kemas dan
cantik

Minggu 9
24 -28
Februari

ALAM SEKITAR
ALAM BERSIH
HIDUP SIHAT

1.4 Menyatakan permintaan


secara berterus terang dan
menyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan
paralinguistik yang sesuai
untuk menguatkan
permintaan.

6.2 Mengenal pasti pelbagai


genre penulisan.
8.2 Membina dan menulis ayat
tunggal dan ayat majmuk
dalam sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu tajuk.
8.4 Membina dan menulis ayat
topik berdasarkan sesuatu
perkara.
PKJR
Bagaimanakah
Kemalangan Jalan
Raya Berlaku?

PKJR
10.1.1
10.1.7
10.1.9

1.4 Aras 1 (i)


Memilih dan menggunakan
kata dan ayat yang sesuai
untuk menyatakan sesuatu
permintaan.
Aras (ii)
Menyatakan sebab untuk
menyokong sesuatu
permintaan.
6.2 Aras 1 (i)
Mengenal pasti pengguanaan
kata, frasa, ayat dan
peribahasa dalam sesuatu
genre.

1.
-

Morfologi
Kata Tunggal
Kata Bilangan
Kata Adjektif
Kata Sendi
Penanda Wacana
Imbuhan

2.
-

Sintaksis
Ayat Penyata
Ayat Perintah

3.

Sebutan
dan
Intonasi
Intonasi
ayat
Bahasa Melayu
Pantun

4.
-

Kosa Kata
Ikut teks

5.
-

Peribahasa
Umpama
aur
dengan tebing
Seperti
kera
sumbang
Seperti
enau
dalam
belukar
yang melepaskan
pucuk masing-

8.2 Aras 1 (i)


Membina ayat tunggal dan
ayat majmuk berdasarkan
tajuk.

8.4 Aras 1 (i)


Membina ayat topik yang
jelas tentang sesuatu isi.

Aras (ii)
Menyatakan isi utama

Ilmu :
PSW
Kajian Tempatan
Sains
Nilai Murni :
Keberanian
Kerjasama
Semangat
bermasyarakat
Kebersihan fizikal
dan mental
Kerajinan
KBT :
1. KB
Menjana idea
Membuat
kesimpulan
Menganalisis
Membuat analogi
Meringkas
Menciri
2.
-

TKP
Verbal linguistik

3.

Kontekstual

4.

Kontrukstivisme

dan menghuraikan isi utama


dengan menggunakan ayat
yang gramatis.
1.4 Menyatakan permintaan
secara berterus terang dan
menyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan
paralinguistik yang sesuai
untuk menguatkan
permintaan.
MANUSIA
PRIHATIN BUMI
TERPELIHARA

KEBERSIHAN
NEGARA
TANGGUNGJAW
AB KITA

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre


penulisan.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan


puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
lancar serta memahami
perkara yang dibaca.

1.4 Aras 2 (i)


- Menggunakan kata dan ayat
yang sesuai untuk meyakinkan
pihak lain dalam menyatakan
permintaan.
Aras 3 (i)
- Menyatakan hasrat dengan
mengemukakan alas an untuk
mengukuhkan permintaan.
6.2 Aras 2 (i)
- Menyatakan perbezaan
pengguanaan laras bahasa
yang terdapat dalam pelbagai
genre.
Aras 3 (i)
- Menyatakan ciri-ciri penulisan
genre.

masing.

5.

1.
-

Morfologi
Kata Tunggal
Kata Bilangan
Kata Adjektif
Kata Sendi
Penanda Wacana
Imbuhan

Ilmu :
PSW
Kajian Tempatan
Sains

2.
-

Sintaksis
Ayat Penyata
Ayat Perintah

3.

Sebutan
dan
Intonasi
Intonasi
ayat
Bahasa Melayu
Pantun

4.
-

Kosa Kata
Ikut teks

5.
-

Peribahasa
Umpama
aur
dengan tebing
Seperti
kera
sumbang
Seperti
enau
dalam belukar

Minggu 10
8.4 Membina dan menulis ayat
topik berdasarkan sesuatu
perkara.

03 -07
Mac

5.2 Aras 2 (ii)


- Menjelaskan isi-isi penting
yang terdapat dalam teks.

PKJR
10.1.3
10.1.9
10.1.10

PKJR
Fikir Se belum
Bergerak

8.4 Aras 2 (i)


- Membina beberapa ayat
huraian berdasarkan isi utama.

Aras 3 (i)
- Menulis karangan dengan
menggunakan ayat topik
dan ayat huraian yang
lengkap.

yang melepaskan
pucuk masingmasing.

BCB

Nilai Murni :
Keberanian
Kerjasama
Semangat
bermasyarakat
Kebersihan fizikal
dan mental
Kerajinan
KBT :
1. KB
Menjana idea
Membuat
kesimpulan
Menganalisis
Membuat analogi
Meringkas
Menciri
2.
-

TKP
Verbal linguistik

3.

Kontekstual

4.

Kontrukstivisme

5.

BCB

Minggu 11

SUKAN DAN
KESIHATAN

10 -14
Mac
KESIHATAN
ASAS
KESEJAHTERAAN

3.1 Menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara atau
tajuk dgn menggunakan
kata, istila, frasa ayat yg
tepat dan laras bahasa yg
sesuai.
6.3 Membaca dan mengenal
pasti isi utama dan isi
sampingan daripada teks.
8.5 Mengenal pasti dan
menggunakan penanda
wacana yang sesuai dalam
satu perenggan atau antara
perenggan
dalam sesebuah karangan.
PKJR
1.4
1.5
3.1.6
4.2

PKJR
Cabaran
Menunggang
Basikal

3.1 Aras 1 (i)


Mengelaskan maklumat
berdasarkan sesuatu topik
yang dibincangkan.

1.
-

Morfologi
Kata Kerja
Penanda Wacana
Sinonim

Aras (ii)
Menyampaikan maklumat
yang bernas dengan jelas
dan tersusun.

2.
-

Sintaksis
Ayat Tanya

3.
-

Sebutan
Intonasi
Ayat Tanya

Dialog
Dikir Barat

4.
-

Kosa Kata
Ikut teks

5.
-

Peribahasa
Sebatang kara
Bangkai
bernyawa

Tulang belakang
Sesal
dahulu
pendapatan, sesal
kemudian
tiada
berguna.

6.3 Aras 1 (i)


Membaca dan mengecam isiisi penting daripada
pelbagai bahan bacaan.
8.5 Aras1 (i)
Memilih dan mengenal pasti
penanda wacana.

Aras (ii)
Menggunakan penanda
wacana yang sesuai dalam
ayat.

dan

Ilmu :
PJK
Sains
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Kebersihan fizikal
dan mental
Rasional

KBT
1. KB
Menjana idea
Membuat
kesimpulan
Menganalisis
Mengelaskan
Mengenal pasti
idea utama dan
sokongan
Banding beza
2.
-

TKP
Verbal linguistik
Muzik
Visual ruang
Logik Matematik

3.

Kontekstual

4.

Konstruktivisme

5.

BCB

Minggu 12
17 -21
Mac

CEGAH
SEBELUM
PARAH
AWAS! NYAMUK

3.1 Menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara atau
tajuk dgn menggunakan
kata, istila, frasa ayat yg
tepat dan laras bahasa yg
sesuai.

3.1 Aras 2 (i)


Mengkategorikan isi
berdasarkan topik yang
dibincangkan.
Aras (ii)
Mengemukakan sesuatu
maklumat dengan

1.
-

Morfologi
Kata Kerja
Penanda Wacana
Sinonim

2.
-

Sintaksis
Ayat Tanya

Ilmu :
PJK
Sains
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Kebersihan fizikal

6.3 Membaca dan mengenal pasti


isi utama dan isi
sampingan daripada teks.
8.5 Mengenal pasti dan
menggunakan penanda
wacana yang sesuai dalam
satu perenggan atau antara
perenggan
dalam sesebuah karangan.

menggunakan laras bahasa


yang sesuai.
Aras 3 (i)
Menganalisis data
berdasarkan sesuatu
perkara.
Aras 3 (ii)
Membentangkan hasil
analisis secara tepat.
6.3 Aras 2 (i)
Membaca dan mengenal pasti
idea

8.4 Membina dan menulis ayat


topik berdasarkan sesuatu
perkara.

PKJR
1.2.2
1.2.3
5.1.8
5.1.9

PKJR
Etika Berbasikal

3.
-

Sebutan
Intonasi
Ayat Tanya
Dialog
Dikir Barat

4.
-

Kosa Kata
Ikut teks

5.
-

Peribahasa
Sebatang kara
Bangkai
bernyawa
Tulang belakang

utama dan idea sokongan


yang terdapat dalam teks.

Aras 3 (i)
Mengemukakan idea utama
dan idea sokongan yang
terdapat dalam bahan
bacaan.

dan

Sesal
dahulu
pendapatan, sesal
kemudian
tiada
berguna.

8.5 Aras 2 (i)


Menghuraikan isi dengan
jelas untuk menghasilkan
perenggan yang koheren.
Aras 3 (i)
Menghubungkaitkan isi
utama dan isi sampingan
menggunakan penanda
wacana untuk
menghasilkan
pemerengganan yang
kohesi.

dan mental
Rasional

KBT
1. KB
Menjana idea
Membuat
kesimpulan
Menganalisis
Mengelaskan
Mengenal pasti
idea utama dan
sokongan
-

Banding beza

2.
-

TKP
Verbal linguistik
Muzik
Visual ruang
Logik Matematik

3.

Kontekstual

4.

Konstruktivisme

5.

BCB

8.4 Aras 3 (i)


Menulis karangan dengan
menggunakan ayat topik
dan ayat huraian yang
lengkap
Minggu 13 (24 -28 Mac)
Cuti Pertengahan Penggal 1
1.6 Menyatakan sesuatu
kemahuan semasa
menjalankan transaksi
dalam urusan harian untuk

1.6 Aras 1 (i)


Menggunakan kata dan
istilah yang betul semasa
berurusan.

1.
-

Morfologi
Kata Tanya

2.

Sintaksis

Ilmu :
KT
KH
Matematik

mendapatkan barangan dan


perkhidmatan.
Minggu 14

Aras 1 (ii)
Menyoal untuk mendapatkan
penjelasan tentang sesuatu
barangan yang diperlukan.

KEPENGGUNAAN

31 Mac - 4
April
HARI
USAHAWAN
MUDA

6.4 Membaca pantas secara


luncuran untuk
mendapatkan maklumat
yang menyeluruh.

6.4 Aras 1 (i)


Membaca tajuk-tajuk kecil
daripada teks untuk
mendapatkan gambaran
umum.

Ayat Tanya

3.
-

Sebutan
Intonasi
Ayat Tanya
Gurindam

4.
-

Kosa Kata
Ikut teks

5.
-

Peribahasa
Seperti
rusa
masuk kampung
Alah
membeli
menang memakai
Tepuk dada tanya
selera
Ikut hati mati,
ikut rasa binasa.

8.6 Membina wacana yang


sempurna bagi keseluruhan
karangan.
PKJR
Penyelesaian
Masalah

PKJR
10.1.5
10.1.6

Aras 1 (ii)
Membaca ayat pertama
dalam perenggan bagi
sesuatu teks untuk
mendapatkan idea.

dan

8.6 Aras 1 (i)


Menggunakan borang
pengurusan grafik bagi
mengenal pasti isi yang
sesuai untuk membuat
kerangka penulisan.

Nilai Murni :
Berdikari
Hormatmenghormati
Kebebasan
Kejujuran
KBT :
1. KB
Menjana idea
Mengintepretasi
Merumus
Menyusun atur
Membuat kaitan
dan perhubungan
2.
-

TKP
Verbal linguistik

Interpersonal

3.

Kontekstual

4.

Konstruktivisme

5.

BCB

Aras 1 (ii)
Menulis sebuah karangan
yang lengkap bersesuaian
dengan format.

Minggu 15

BERDIKARI
TERAS
KEAMAJUAN

07 - 11
April
PENGGUNAAN
BERMAKLUMAT
PERBELANJAAN
BERHEMAT

1.6 Menyatakan sesuatu


kemahuan semasa
menjalankan transaksi
dalam urusan harian untuk
mendapatkan barangan dan
perkhidmatan.
8.6 Membina wacana yang
sempurna bagi keseluruhan
karangan.

6.4 Membaca pantas secara


luncuran untuk

1.6 Aras 2 (i)


Berunding dengan sopan
untuk mendapatkan
persetujuan dalam urusan
Aras 3 (i)
Memujuk dengan
menggunakan ayat dan
intonasi yang sesuai untuk
mendapatkan keyakinan
semasa berurusan.
8.6 Aras 2 (i)
Membina perenggan isi yang
lengkap dengan
menggunakan ayat topik

1.
-

Morfologi
Kata Tanya

Ilmu :
KT
KH
Matematik

2.
-

Sintaksis
Ayat Tanya

3.
-

Sebutan
Intonasi
Ayat Tanya
Gurindam

4.
-

Kosa Kata
Ikut teks

5.
-

Peribahasa
Seperti
rusa

dan

Nilai Murni :
Berdikari
Hormatmenghormati
Kebebasan
Kejujuran
KBT :
1. KB
Menjana idea
Mengintepretasi

mendapatkan maklumat
yang menyeluruh.
PKJR
10.1.5
10.1.6

KE PUNCAK
JAYA

Aras 3 (i)
Menulis karangan yang
lengkap menetapi ciri-ciri
wacana yang baik.

7.2 Membaca dan mengenal pasti


perkataan, pelbagai jenis
ayat dan gaya bahasa
daripada teks sastera dan
bukan
sastera yang dapat membawa
kesan tertentu kepada
pembaca.

2.1 Aras 1 (i)


Memilih diksi yang sesuai
untuk menyampaikan
sesuatu cerita.
Aras 1 (ii)
Menyampaikan cerita
dengan menggunakan diksi
yang telah dipilih.
7.2 Aras 1 (i)
Mengecam diksi, istilah dan
ayat yang memberikan
kesan dengan menyatakan
sebab.

11.3 Mengulas karya bukan


sastera yang mudah secara
umum dari aspek tema dan

PKJR
Mari Kita Selidik

masuk kampung
Alah
membeli
menang memakai
Tepuk dada tanya
selera
Ikut hati mati,
ikut rasa binasa.

Aras 3 (i)
Membaca indeks, glosari
atau bibliografi sesuatu teks
atau buku untuk
mendapatkan maklumat
lanjut.
2.1 Bercerita dengan
menggunakan kata, ayat
serta sebutan
dan intonasi yang baik, jelas
dan teratur

14 - 18
April

6.4 Aras 2 (i)


Membaca bahagian
pengenalan sesebuah teks.

PKJR
Tindakan Sewaktu
Kecemasan

Minggu 16

dan ayat huraian.

persoalan, watak dan


perwatakan, nilai dan
pengajaran dan gaya
bahasa.

11.3 Aras 1 (i)


Mengenal ciri-ciri puisi
tradisional dan moden.
Aras 1 (ii)
Mengenal pasti watak dan

PKJR
3.1.3
3.1.4
10.1.9

perwatakan yang terdapat


dalam teks.
Aras 1 (iii)

1. Morfologi
- Kata Banyak Makna
2. Sintaksis
- Ayat Penyata
3.

Sebutan dan
Intonasi
- Sajak
- Pantun
- Syair
- Gurindam
4. Kosa Kata
- Ikut teks
5. Peribahasa
- Tenggelam
Punca
- Besar hati
- Terlajak perahu
boleh diundur,
terlajak kata
buruk padahnya.

Merumus
Menyusun atur
Membuat kaitan
dan perhubungan

2.
-

TKP
Verbal linguistik
Interpersonal

3.

Kontekstual

4.

Konstruktivisme

5.

BCB

Ilmu :
- Sastera
- Pend. Moral
Nilai Murni :
- Berdikari
- Baik hati
- Kebebasan
- Kesyukuran
- Keberanian
KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Banding beza
- Menganalisis
- Menyusun atur
- Membuat
Kesimpulan
2. TKP
- Interpersonal
3.

Kontekstual

4.

Konstruktivisme

10.1.10

Memberi pandangan tentang


watak dan perwatakan yang
terdapat dalam teks.

19-13 MEI UPPM2


Minggu 17
21 - 25
April

BUAT BAIK
DIBALAS BAIK

BERUNDUR
SEBELUM
TERLAJAK

2.1 Bercerita dengan


menggunakan kata, ayat
serta sebutan
dan intonasi yang baik, jelas
dan teratur

2.1 Aras 2 (i)


Bercerita berdasarkan bahan
yang telah dibaca dengan
menggunakan pelbagai pola
ayat.

7.2 Membaca dan mengenal pasti


perkataan, pelbagai jenis
ayat dan gaya bahasa
daripada teks sastera dan

Aras 2 (ii)
Mempersembahkan cerita
dengan sebutan, intonasi
dan gaya penghayatan yang
sesuai.

bukan sastera yang dapat


membawa kesan tertentu
kepada pembaca.

PKJR
Rumuskan

11.3 Mengulas karya bukan


sastera yang mudah secara
umum dari aspek tema dan
persoalan, watak dan
perwatakan, nilai dan
pengajaran dan gaya
bahasa.
PKJR
3.1.4
10.1.9
10.1.10

7.2 Aras 2 (i)


Memilih ayat yang
memberikan kesan dalam
teks prosa dan puisi dengan
menyatakan alasan.
Aras 3 (ii)
Menerangkan watak yang
terdapat dalam cerita.
Aras 3 (i)
Mengklasifikasikan pelbagai
jenis ayat yang
memberikan kesan dengan
mengemukakan alasan.
11.3 Aras 2 (i)
Mentafsir latar yang terdapat
dalam karya.
Aras 2 (ii)
Menjelaskan plot yang
terdapat dalam sesebuah
karya.

Aras 3 (i)
Mengulas tema dan
persoalan dalam karya.

1. Morfologi
- Kata Banyak Makna
2. Sintaksis
- Ayat Penyata
3.

Sebutan dan
Intonasi
- Sajak
- Pantun
- Syair
- Gurindam
4. Kosa Kata
- Ikut teks
5. Peribahasa
- Tenggelam
Punca
- Besar hati
- Terlajak perahu
boleh diundur,

Ilmu :
- Sastera
- Pend. Moral
Nilai Murni :
- Berdikari
- Baik hati
- Kebebasan
- Kesyukuran
- Keberanian
KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Banding beza
- Menganalisis
- Menyusun atur
- Membuat
Kesimpulan
2. TKP
- Interpersonal

terlajak kata
buruk padahnya.
3.

Kontekstual

4.

Konstruktivisme

BUAH SERIBU
KHASIAT
Minggu 18
28 April 2
Mei

6.6 Membuat ramalan tentang


sesuatu cerita atau
berdasarkan maklumat yang
diberikan dalam bahan
ilmu.

6.6 Aras I (i)


Mengumpul maklumat
daripada bahan yang dibaca
untuk membuat ramalan.
Aras 1 (ii)
Menentukan kesesuaian
maklumat yang terdapat
dalam teks untuk membuat

TANAMAN
ORGANIK

ramalan.

PKJR
Undang-undang
Menyelamatkan
Kita

Aras 2 (i)
Membuat ramalan
berdasarkan idea yang
berkaitan dengan cerita dan
isu yang diberikan.

1. Morfologi
- Kata Keterangan
- Kata Bantu
- Frasa Nama
2. Sintaksis
- Ayat Penyata

PKJR
3.1.1
3.1.4
6.2.5

Nilai Murni :
- Berdikari
- Kerajinan

3.

Sebutan dan
Intonasi
- Berita
- Dialog
- Lagu

KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Meramal
- Menganalisis

4. Kosa Kata
- Ikut teks

- Banding beza
- Merumus

9.1 Mengimlak (mengambil


rencana) teks yang
diperdengarkan.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara


dengan menggunakan
bahasa yang sesuai dan
tepat.

Ilmu :
- KT
- Matematik

2. TKP
- Naturalis
- Logik Matematik
9.1 Aras 1 (i)
Mengeja dan menulis
perkataan dan rangkaikata
yang dibacakan.
2.2 Aras 1 (i)
Mengemukakan data yang
diperoleh tentang sesuatu
perkara.
Aras 2 (i)
Membentangkan hasil
rumusan berdasarkan
sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang
betul.

28 MEI 12 JUN CUTI PERTENGAHAN KEDUA

3.

Kontekstual

4.

Konstruktivisme

2.2 Melaporkan sesuatu perkara


dengan menggunakan
bahasa yang sesuai dan
tepat.

21

2.2 Aras 3(i)


Membentangkan penemuan
dan dapatan secara jelas dan
terperinci.

13 17 Jun

HASIL
TERNAKAN KITA
PKJR
Patuhi UndangUndang dan
Peraturan

6.6 Membuat ramalan tentang


sesuatu cerita atau
berdasarkan maklumat yang
diberikan dalam bahan
ilmu.

6.6 Aras 3 (i)


Menganalisis maklumat yang
terdapat dalam teks untuk
mendapat kewajaran
ramalan.

9.1 Mengimlak (mengambil


rencana) teks yang
diperdengarkan.

9.1 Aras 3 (i)


Mengambil imlak teks
dengan ejaan dan tanda
baca yang betul berdasarkan
teks yang diperdengarkan.

1. Morfologi
- Kata Keterangan
- Kata Bantu
- Frasa Nama
2. Sintaksis
- Ayat Penyata
Sebutan dan
Intonasi
- Berita
- Dialog
- Lagu

KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Meramal
- Menganalisis

4. Kosa Kata
- Ikut teks

- Banding beza
- Merumus
2. TKP
- Naturalis
- Logik Matematik

PKJR

7.1 Membaca dan menerangkan


maksud kandungan teks
yang tersurat dan tersirat.
KEBUDAYAAN
MALAYSIA

20 24 Jun

puisi) termasuk e-mel yang


mudah, menarik dan
bermakna.

3.

Kontekstual

4.

Konstruktivisme

7.1 Aras 1 (i)


Membuat andaian tentang
sesuatu perkara yang
tersirat berdasarkan
maklumat yang tersurat.

1. Morfologi
- Kata Seruan
- Kata Hubung
- Kata Kerja
- Frasa Nama

Ilmu :
- KT
- Pend. Moral

10.1 Aras 1 (ii)


Menyatakan andaian yang
dibuat secara ringkas.

2. Sintaksis
- Ayat Seruan
- Ayat Tunggal

- Hormat-menghormati
- Kasih sayang
- Patriotisme
- Semangat

10.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre (prosa dan
KEBUADAYAAN
NEGARA
KEBANGGAAN
KITA

Nilai Murni :
- Berdikari
- Kerajinan

3.

3.1.1
3.1.3
3.1.5
3.1.6

22

Ilmu :
- KT
- Matematik

Nilai Murni
- Baik hati
- Kerajinan

Aras 1 (i)
Mengenal pasti isi daripada
pelbagai sumber
berdasarkan tajuk.

PKJR
Prihatin Terhadap
Persekitaran

1.5 Memberikan penjelasan


tentang sesuatu perkara
yang
tersurat dan tersirat.
PKJR

Aras 1 (iii)
Membina draf karangan
yang lengkap.
1.5 Aras 1 (i)
Menjelaskan isi yang tersurat
dan tersirat berdasarkan
sesuatu topik yang
dibualkan

3.

Sebutan dan
Intonasi
- Sajak
- Dialog
- Pantun

bermasyarakat

4. Kosa Kata
- Ikut teks

KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Meramal
- Menganalisis
- Banding beza
- Merumus
- Mensintesis
- Membuat kesimpulan
- Mereka cipta

5. Peribahasa
- Hidup muafakat
membawa berkat

2. TKP
- Naturalis
- Muzik
- Verbal linguistik

1.4.9
1.5.3
1.6.2

3.
4.
23

27 Jun 01
Julai

BUDI BAHASA
BUDAYA KITA

1.5 Memberikan penjelasan


tentang sesuatu perkara
yang
tersurat dan tersirat.

WARISAN
DISEMAI
BUDAYA
DIKEKAL

Aras 3 (i)
Membuat perbandingan
maklumat tersurat untuk
menjelaskan maksud
tersirat.
10.1 Menghasilkan penulisan
pelbagai genre (prosa dan
puisi) termasuk e-mel yang
mudah, menarik dan
bermakna.

PKJR
Bertindak Dengan
Selamat

1.5 Aras 2 (i)


Menghubungkaitkan dan
menjelaskan isi tersurat dan
tersirat dalam sesuatu
bahan.

10.1 Aras 2(ii)


Menulis karangan dengan
bahasa deskriptif.

7.1 Membaca dan menerangkan


maksud kandungan teks
yang tersurat dan tersirat.

7.1 Aras 3 (i)


Membuat kesimpulan
tentang maksud tersurat dan
tersirat berdasarkan bahan
grafik dan bukan grafik.

10.3 Membuat ringkasan


daripada bahan yang
didengar atau dibaca.
PKJR

10.3 Aras 3 (i)


Menghasilkan prosa dan
puisi secara terancang,
tertib dan kemas dengan

1. Morfologi
- Kata Seruan
- Kata Hubung
- Kata Kerja
- Frasa Nama
2. Sintaksis
- Ayat Seruan
- Ayat Tunggal
3.

Sebutan dan
Intonasi
- Sajak
- Dialog
- Pantun
4. Kosa Kata
- Ikut teks
5. Peribahasa
- Hidup muafakat
membawa berkat

Kontekstual
TMK

Ilmu :
- KT
- Pend. Moral
Nilai Murni
- Baik hati
- Kerajinan
- Hormat-menghormati
- Kasih sayang
- Patriotisme
- Semangat
bermasyarakat
KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Meramal
- Menganalisis
- Banding beza
- Merumus
- Mensintesis
- Membuat kesimpulan
- Mereka cipta
2. TKP
- Naturalis

1.4.10
7.1

menggunakan bahasa yang


tepat, indah dan menarik.

- Muzik
- Verbal linguistik
3.
4.

3.2 Menghurai maklumat dengan


menggunakan alasan yang
meyakinkan

3.2 Aras 1 (i)


Mengembangkan idea
tentang sesuatu perkara
dengan memberikan alasan
yang sesuai.

1. Morfologi
- Kata Ganda Seluruh
- Imbuhan Apitan
ke-..an
- Sinonim

9.3 Menyusun maklumat


daripada nota atau catatan
hasil daripada bahan yang
didengar atau dibaca secara
kohensif.

9.3 Aras 1 (i)


Menulis maklumat mengikut
prosedur yang betul.

2. Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah

6.1 Merujuk pelbagai sumber


untuk
mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang
sedang dikaji termasuk
maklumat
daripada
internet.

6.1 Aras 1 (i)


Merujuk perkataan dan
kamus untuk mencari
makna, meneliti ejaan yang
tepat mengikut susunan
perkataan

7.2 Membaca dan mengenal


pasti perkataan, pelbagai
jenis ayat dan gaya bahasa
daripada teks sastera dan
bukan
sastera yang dapat membawa
kesan tertentu kepada
pembaca.

7.2 Aras 1 (i)


Mengecam diksi, istilah dan
ayat yang memberi kesan
dengan menyatakan sebab.

NILAI MURNI

BERSATU TERAS
KEHARMONIAN
24

4 8 Julai
PKJR
Peraturan
Menyelamatkan
Kita

3.

Sebutan
Intonasi
- Pidato
- Sajak
- Berita

Kontekstual
TMK

Ilmu :
- KT
- Pend. Moral
- Kesusasteraan
Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Patriotisme
- Kebebasan

dan

4. Kosa Kata
- Ikut teks
5. Peribahasa
- Bersatu teguh,
bercerai roboh
- Bagaikan telur di
hujung tanduk.

KBT :
1. Menjana idea
- Mereka cipta
- Hubung kait
- Merumus
- Menyelesaikan masalah
- Membuat gambaran
mental
- Menganalogi
2. TKP
- Interpersonal
- Verbal Linguistik
3.

Kontekstual

4.

BCB

PKJR
3.1.4
10.1.4
10.1.7
25
11 -15 Julai

AKU TETAP
BERSAMAMU

7.2 Membaca dan mengenal pasti


perkataan, pelbagai jenis
ayat dan gaya bahasa
daripada teks sastera dan
bukan sastera yang dapat
membawa kesan tertentu
kepada pembaca.

7.2 Aras 2 (i)


Memilih ayat yang
memberikan kesan dalam
teks prosa dan puisi dengan
menyatakan alasan.
Aras 3 (i)
Mengklasifikasikan pelbagai
jenis ayat yang memberikan
kesan dengan

1. Morfologi
- Kata Ganda Seluruh
- Imbuhan Apitan
ke-..an
- Sinonim

Ilmu :
- KT
- Pend. Moral
- Kesusasteraan

2. Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah

Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Patriotisme
- Kebebasan

mengemukakan alasan

9.3 Menyusun maklumat daripada


nota atau catatan hasil
daripada bahan yang
didengar atau dibaca secara
kohensif.

3.2 Menghurai maklumat dengan


menggunakan alasan yang
meyakinkan
PKJR
Wira Keselamatan
Jalan Raya

26
18 22 Julai

BUDI DIKENANG
BAKTI
DISANJUNG

PKJR
7.4.3
10.1.1
10.1.4

3.2 Menghurai maklumat dengan


menggunakan alasan yang
meyakinkan
9.3 Menyusun maklumat
daripada nota atau catatan
hasil daripada bahan yang
didengar atau dibaca secara
kohensif.
7.2 Membaca dan mengenal
pasti perkataan, pelbagai
jenis ayat dan gaya bahasa
daripada teks sastera dan
bukan sastera yang dapat

PKJR
Perjalanan Selamat
Menggunakan
Pengangkutan

membawa kesan tertentu


kepada pembaca.

Aras 3 (i)
Mengklasifikasikan pelbagai
jenis ayat yang memberikan
kesan dengan
mengemukakan alasan.
9.3 Aras 2 (i)
Menyusun maklumat penting
yag terdapat dalam bahan
grafik
Aras 3 (i)
Menterjemahkan maklumat
yang terdapat dalam teks
prosa ke dalam bentuk
grafik.

3.

Sebutan
Intonasi
- Pidato
- Sajak
- Berita

dan
KBT :
1. Menjana idea
- Mereka cipta
- Hubung kait
- Merumus
- Menyelesaikan masalah
- Membuat gambaran
mental
- Menganalogi

4. Kosa Kata
- Ikut teks
5. Peribahasa
- Bersatu teguh,
bercerai roboh

2. TKP
- Interpersonal
- Verbal Linguistik

- Bagaikan telur di
hujung tanduk.

3.

Kontekstual

4.

BCB

3.2 Aras 2 (i)


Membenangkan fakta tentang
sesuatu topik dengan ulasan
yang wajar.
Aras 3 (i)
Menerangkan sebab dan
akibat tentang sesuatu isu
dengan mengemukakan
bukti yang konkrit.
3.2 Aras 3 (i)
Menerangkan sebab dan
akibat tentang sesuatu isu
dengan mengemukakan
bukti yang konkrit.

1. Morfologi
- Kata Ganda Seluruh
- Imbuhan Apitan
ke-..an
- Sinonim

Ilmu :
- KT
- Pend. Moral
- Kesusasteraan

9.3 Aras 3 (i)


Menterjemahkan maklumat
yang terdapat dalam teks
prosa ke dalam bentuk
grafik.

2. Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah

Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Patriotisme
- Kebebasan

7.2 Aras 3 (i)


Mengklasifikasikan pelbagai
jenis ayat yang memberikan
kesan dengan
mengemukakan alasan.

3.

Sebutan
Intonasi
- Pidato
- Sajak
- Berita
4. Kosa Kata
- Ikut teks
5.

Peribahasa

dan
KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Mereka cipta
- Hubung kait
- Merumus
- Menyelesaikan masalah
- Membuat gambaran
mental

PKJR

Awam

3.1.4
3.1.5
3.1.6
9.1.3
9.1.4

27

1 5 Ogos

PKJR
Pengguna
Bertanggungjawab
Tiba Selamat

29

9.2 Mengenal pasti maklumat


dan mencatat nota daripada
bahan yang didengar dan
dibaca.
6.2 Mengenal pasti pelbagai
genre penulisan.

28

ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN

- Menganalogi
2. TKP
- Interpersonal
- Verbal Linguistik

- Bagaikan telur di
hujung tanduk.

3.

Kontekstual

4.

BCB

25 29 JULAI UPPM3
3.3 Menyampaikan maklumat
kepada pihak laindalam
aktiviti yang terancang.

SETIA KEPADA
NEGARA

- Bersatu teguh,
bercerai roboh

7.3 Membaca dan menghayati


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang
berkualiti untuk
meningkatkan dan
memperkukuh minat
membaca.

3.3 Aras 1 (i)


Mengemukakan hujah yang
bernas tentang sesuatu topik
dengan intonasi dan sebutan
yang betul.
9.2 Aras 1 (i)
Membuat catatan ringkas
daripada maklumat yang
diperoleh
6.2 Aras 1 (i)
Mengenalpasti penggunaan
kata, frasa, ayat dan
peribahasa dalam sesuatu
genre.
7.3 Aras 1 (i)
Memilih bahan sastera dan
bukan sastera yang sesuai
untuk dibaca

1. Morfologi
- Kata Adjektif
- Sinonim
2. Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah
3.

Sebutan
Ejaan
- Ayat Perintah
4. Kosa kata
- Ikut teks
5. Peribahasa
- Bersatu teguh,
bercerai roboh
- Ringan tulang,
berat perut.

3.3 Aras 2 (i)


Menyampaikan pengucapan
umum tentang sesuatu tajuk

dan

Nilai Murni :
- Kasih sayang
- Kerajinan
- Kebebasan
KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Menganalisis
- Banding beza
- Merumus
- Mencirikan
- Membuat kesimpulan
- Menganalogi
2. TKP
- Interpersonal
- Muzik
- Verbal lingusitik

PKJR
3.1.5
3.1.6
9.1.4
10.1.2

3.3 Menyampaikan maklumat


kepada pihak laindalam
aktiviti yang terancang.

Ilmu :
- KT
- Pend. Moral
- PSW

1. Morfologi
- Kata Adjektif
- Sinonim

3.

Kontekstual

4.

BCB

Ilmu :
- KT
- Pend. Moral

dengan menggunakan diksi,


ayat, sebutan, intonasi dan
gaya yang sesuai.

NEGARAKU
TERCINTA
7.3 Membaca dan menghayati
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang
berkualiti untuk
meningkatkan dan
memperkukuh minat
membaca.

8 12 Ogos

PKJR
Bagaimana Nahas
Jalan Raya Berlaku?

9.2 Mengenal pasti maklumat


dan mencatat nota daripada
bahan yang didengar dan
dibaca.
PKJR

Aras 3 (i)
Melahirkan perasaan dengan
menggunakan bahasa yang
puitis berdasarkan sesuatu
tema.
7.3 Aras 2 (i)
Mengumpul maklumat
Aras 3 (i)
Menceritakan isi kandungan
bahan yang dibaca dengan
jelas dan terperinci

- PSW
2. Sintaksis
- Ayat Penyata
- Ayat Perintah
3.

Sebutan
Ejaan
- Ayat Perintah

dan

Nilai Murni :
- Kasih sayang
- Kerajinan
- Kebebasan
KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Menganalisis
- Banding beza
- Merumus
- Mencirikan
- Membuat kesimpulan
- Menganalogi

4. Kosa kata
- Ikut teks
5. Peribahasa
- Bersatu teguh,
bercerai roboh
- Ringan tulang,
berat perut.

9.2 Aras 2 (i)


Mengklasifikasi dan merekod
maklumat daripada pelbagai
sumber.

2. TKP
- Interpersonal
- Muzik
- Verbal lingusitik

Aras 3 (i)
Membuat ringkasan
berkaitan teks yang dibaca

3.

Kontekstual

4.

BCB

10.1.1
10.1.7
10.1.9
30

KEGIGIHAN

15 19 Ogos

JASAMU
DIHARGAI

6.1 Merujuk pelbagai sumber


untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang
sedang dikaji termasuk
maklumat
daripada internet.

6.1 Aras 1 (i)

10.3 Membuat ringkasan


daripada bahan yang
didengar atau dibaca.

10.3 Aras 1 (i)

Merujuk kamus untuk


mencari makna , sebutan
yang betul, ejaan dan
penggunaan perkataan yang
tepat.

Mengecam dan menyusun


idea utama daripada petikan
yang dibaca.

11.1 Menyatakan pandangan


tentang perkara yang
menarik dalam sesuatu
karya.
4.2 Mengemukakan komen yang
sesuai berdasarkan
pemerhatian, pengalaman

11.1 Aras 1 ( i)
Mengenal pasti perkara yang
menarik dalam sesebuah

1. Morfologi
- Sinonim
- Frasa Nama

Ilmu :
- KT
- Pend. Moral
- PSW

2. Sintaksis
- Ayat Topik
3.

Sebutan
Ejaan
- Sajak
4. Kosa kata
- Ikut teks

dan

Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Patriotisme
- Keberanian
KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Menganalisis
- Banding beza
- Merumus
- Membuat hipotesis
- Mengumpul dan
mengelas

dan maklumat yang


disampaikan oleh pihak lain.

PKJR
Fikir Sebelum
Bergerak

PKJR
10.1.3
10.1.9
10.1.10

karya.
Aras 1 (ii)
Mengemukakan idea dengan
jelas tentang sesebuh karya.
4.2 Aras 1 (i)
Mengelaskan kekuatan dan
kelemahan sesuatu
maklumat yang diterima.
Aras 1(ii)
Menyusun idea tentang
sesuatu isu untuk membuat
komen.

KEGIGIHAN
TANGGA
KEJAYAAN

31
22 26 Ogos

PKJR
Cabaran
Menunggang
Basikal

4.2 Mengemukakan komen yang


sesuai berdasarkan
pemerhatian, pengalaman
dan maklumat yang
disampaikan oleh pihak lain.

4.2 Aras 2 (i)

6.1 Merujuk pelbagai sumber


untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang
sedang dikaji termasuk
maklumat
daripada internet.

6.1 Aras 2 (i)

4.2 Mengemukakan komen yang


sesuai berdasarkan
pemerhatian, pengalaman
dan maklumat yang
disampaikan oleh pihak lain.

4.2 Aras 2 (i)


Menghuraikan maklumat
untuk memberikan teguran
yang positif dan
menyakinkan.

10.3 Membuat ringkasan daripada


bahan yang
didengar
atau dibaca.

10.3 Aras 2 (i)


Mencatat isi daripada
pelbagai bahan yang dibaca.

Menghuraikan maklumat
untuk memberikan teguran
yang positif dan
meyakinkan.

Merujuk ensiklopedia dan


tesaurus untuk mendapatkan
maklumat.

1. Morfologi
- Sinonim
- Frasa Nama

Ilmu :
- KT
- Pend. Moral
- PSW

2. Sintaksis
- Ayat Topik
3.

Sebutan
Ejaan
- Sajak
4. Kosa kata
- Ikut teks

dan

Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Patriotisme
- Keberanian
KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Menganalisis
- Banding beza
- Merumus
- Membuat hipotesis
- Mengumpul dan
mengelas

PKJR
1.4
1.5
3.1.6
4.2

27 OGOS 4 SEPTEMBER CUTI PENGGAL KEDUA

11.1 Menyatakan pandangan


tentang perkara yang
menarik dalam sesuatu
karya.

DIRIMU
CEMERLANG
NEGARA
GEMILANG

4.2 Mengemukakan komen yang


sesuai berdasarkan
pemerhatian, pengalaman
dan maklumat yang
disampaikan oleh pihak lain.
10.3 Membuat ringkasan daripada
bahan yang didengar atau
dibaca.

32
59
September

PKJR
Etika Berbasikal

11.1 Menyatakan pandangan


tentang perkara yang
menarik dalam sesuatu
karya.

11.1 Aras 3 (i)


Membandingkan maklumat
yang diterima untuk
memberikan teguran.
4.2 Aras 3 (i)
Mengakses maklumat
daripada laman web atau
pelbagai sumber.
10.3 Aras 3 (i)
Meringkaskan karangan.

1. Morfologi
- Sinonim
- Frasa Nama

Ilmu :
- KT
- Pend. Moral
- PSW

2. Sintaksis
- Ayat Topik
3.

Sebutan
Ejaan
- Sajak

dan

Nilai Murni :
- Kesyukuran
- Patriotisme
- Keberanian
KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Menganalisis
- Banding beza
- Merumus
- Membuat hipotesis
- Mengumpul dan
mengelas

4. Kosa kata
- Ikut teks

11.1 Aras 3 (i)


Merumus pandangan
pelbagai pihak sesebuah
karya.

PKJR
1.2.2
1.2.3
5.1.8
5.1.9

33
12 16
September

BERHATI-HATI
DI JALAN RAYA

4.3 Mengemukakan hujah untuk


menyokong atau
menentang sesuatu
pendirian dengan
memberikan alasan
11.2 Mengulas karya bukan
sastera dari aspek
penggunaan
perkataan, idea, ayat,
wacana, nilai dan
pengajaran.

PKJR
Penyelesaian
Masalah

4.3 Aras 1 (i)


Memberikan hujah secara
spontan untuk membidas
hujag lawan.
11.2 Aras 1 (i)
Menyatakan pandangan
tentang mesej dan nilai
yang terdapat dalam bahan.
6.5 Aras 1 (i)
Membaca dan mencari fakta
yang relevan.

6.5 Membaca pantas secara


imbasan untuk
mendapatkan
maklumat khusus.
11.1 Menyatakan pandangan
tentang perkara yang

1. Morfologi
- Kata Majmuk
- Imbuhan Apitan
2. Sintaksis
- Ayat Majmuk
3.

Sebutan
Ejaan
- Sajak
- Gurindam
- Ceramah
4. Kosa Kata
- Ikut teks

11.1 Aras 1 (i)


Mengecam maklumat yang

Ilmu :
- KT
- Pen. Moral
- PSW

dan

Nilai Murni :
- Hormat-menghormati
- Kerjasama
- Kasih Sayang
- Rasional
- Berhemah tinggi
KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Menganalisi
- Banding beza
- Merumus

menarik dalam sesuatu


karya.

terdapat dalam teks.

PKJR
10.1.5
10.1.6

4.3 Mengemukakan hujah untuk


menyokong atau
menentang sesuatu
pendirian dengan
memberikan alasan
LEBUH RAYA DI
MALAYSIA

34
19 23
September
PKJR
Tindakan Sewaktu
Kecemasan

6.5 Membaca pantas secara


imbasan untuk
mendapatkan
maklumat khusus.
11.2 Mengulas karya bukan
sastera dari aspek
penggunaan
perkataan, idea, ayat,
wacana, nilai dan
pengajaran.
PKJR
10.1.5

4.3 Aras 2 (i)


Menyatakan pendirian
sendiri untuk menolak
hujah lawan dengan sopan.
6.5 Aras 2 (i)
Mengimbas fakta yang
relevan daripada pelbagai
bahan untuk mengukuhkan
maklumat.
11.2 Aras 2 (i)
Menyaring maklumat untuk
mendapatkan mesej dan
nilai yang terdapat dalam
bahan
Aras 2 (ii)
Menjelaskan mesej dan nilai
yang terdapat dalam bahan.

10.1.6

1. Morfologi
- Kata Majmuk
- Imbuhan Apitan

Sebutan
Ejaan
- Sajak
- Gurindam
- Ceramah
4. Kosa Kata
- Ikut teks

Kontekstual

3.

BCB

4.

Konstruktivisme

Ilmu :
- KT
- Pen. Moral
- PSW

2. Sintaksis
- Ayat Majmuk
3.

2.

dan

Nilai Murni :
- Hormat-menghormati
- Kerjasama
- Kasih Sayang
- Rasional
- Berhemah tinggi
KBT :
1. KB
- Menjana idea
- Menganalisi
- Banding beza
- Merumus
2.

Kontekstual

3.

BCB

4.

Konstruktivisme

5.
35
26 30
September

BERTIMBANG
RASA DI JALAN
RAYA

4.3 Mengemukakan hujah untuk


menyokong atau
menentang sesuatu
pendirian dengan
memberikan alasan

4.3 Aras 3 (i)


Membidas hujah lawan
dengan memberi alansan
yang wajar secara sopan.

PKJR
Mari Kita Selidik

11.2 Mengulas karya bukan


sastera dari aspek

11.2 Aras 3 (i)


Mengemukakan pendapat

penggunaan perkataan, idea,


ayat, wacana, nilai dan
pengajaran.
6.5 Membaca pantas secara
imbasan untuk
mendapatkan maklumat
khusus.

tentang mesej dan nilai


yang terdapat dalam bahan.
6.5 Aras 3 (i)
Mengumpulkan maklumat
secara imbasan untuk
membuat keputusan.

PKJR
10.1.5
10.1.6
4.4 Menyatakan pilihan untuk
menerima atau menolak
pandangan dalam
perundingan bagi mencapai
kata sepakat.

MELAKA
BANDARAYA
BERSEJARAH

6.4 Membaca pantas secara


luncuran untuk
mendapatkan maklumat
yang menyeluruh.
11.4 Memberikan komen dan
pandangan tentang pendapat
yang disampaikan oleh
pihak lain.

36
3 7 Oktober

PKJR
10.1.5
10.1.6
PKJR
Rumuskan

4.4 Aras 1 (i)


Meneliti maklumat untuk
membuat pilihan
Aras 1(ii)
Mengemukakan alasan untuk
menerima atau menolak
sesuatu pendapat
6.4 Aras 1 (i)
Membaca tajuk-tajuk kecil
daripada teks untuk
mendapatkan gambaran
umum.

1. Morfologi
- Antonim
2. Sintaksis
- Ayat Majmuk
3.

Sebutan
dan
Ejaan
- Ayat Tanya Tanpa
Kata Tanya
- Ayat Bahasa Melayu
4. Kosa kata
- Ikut teks

Aras 1 (ii)
Membaca ayat pertama
dalam perenggan bagi
mendapatkan idea
11.4 Aras 1 (i)
Menyenaraikan hujah yang
disampaikan oleh pihak lain
dengan teratur.
Aras 1 (ii)
Menyatakan pandangan
berdasarkan pendapat yang
disampaikan oleh pihak
lain.

Ilmu :
- KT
- Sains
Nilai Murni :
- Keneranian
- Kerjasama
- Kebersihan fizikal dan
mental
- Kerajinan
-Semangat
bermasyarakat
KBT :
1. KB
- Mengitlak
- Menginterpretasi
- Membuat kesimpulan
- Merumus
- Menjana idea
- Membuat gambaran
Mental
2.

Kontekstual

3.

BCB

4.

Kontekstual

CYBERJAYA
37

4.4 Menyatakan pilihan untuk


menerima atau menolak

4.4 Aras 2 (i)


Mempertimbangkan alasan

1. Morfologi
- Antonim

Ilmu :
- KT

pandangan dalam
perundingan bagi mencapai
kata sepakat.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan


puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
lancar serta memahami
perkara yang dibaca.
6.3 Membaca dan mengenal pasti
isi utama dan isi sampingan
daripada teks.
10 14
Oktober
11.4 Memberikan komen dan
pandangan tentang pendapat
yang disampaikan oleh
pihak lain.

PKJR
Mari Kita Selidik

38

NEGARAKU
MAJU

17 21
Oktober
PKJR
Rumuskan

PKJR
3.1.3
3.1.4
10.1.9
10.1.10

untuk menerima atau


menolak pandangan dalam
sesuatu perundingan.
Aras 3 (i)
Menolak atau menerima
pandangan dengan
memberikan alasan yang
rasional dalam sesuatu
rundingan

3.

Sebutan
dan
Ejaan
- Ayat Tanya Tanpa
Kata Tanya
- Ayat Bahasa Melayu
4. Kosa kata
- Ikut teks

5.2 Aras 2 (ii)


Menghuraikan maklumat
yang diperoleh daripada
bahan yang dibaca.
6.3 Aras 2 (i)
Membaca dan mengenal
pasti idea utama dan idea
sokongan yang terdapat
dalam teks
Aras 3 (i)
Menegemukan idea utama
dan sokongan yang terdapat
dalam bahan bacaan

Nilai Murni :
- Keneranian
- Kerjasama
- Kebersihan fizikal dan
mental
- Kerajinan
-Semangat
bermasyarakat
KBT :
1. KB
- Mengitlak
- Menginterpretasi
- Membuat kesimpulan
- Merumus
- Menjana idea
- Membuat gambaran
Mental
2.

Kontekstual

3.

BCB

4.

Kontekstual

11.4 Aras 2 (i)


Membandingkan dan
membezakan pandanagan
pelbagai pihak untuk
menyatakan pendapat.
Aras 3 (i)
Membahaskan pendapat
yang dikemukakan oleh
pihak lain

4.4 Menyatakan pilihan untuk


menerima atau menolak
pandangan dalam
perundingan bagi mencapai
kata sepakat.

4.4 Aras 3 (i)


Menolak atau menerima
pandangan dengan
memberikan alasan yang
rasional dalam sesuatu
rundingan

6.3 Membaca dan mengenal


pasti isi utama dan isi

6.3 Aras 3 (i)


Menegemukan idea utama

sampingan daripada teks.

- Sains
2. Sintaksis
- Ayat Majmuk

dan sokongan yang terdapat


dalam bahan bacaan

1. Morfologi
- Antonim
2. Sintaksis
- Ayat Majmuk

Ilmu :
- KT
- Sains

3.

Sebutan
dan
Ejaan
- Ayat Tanya Tanpa

Nilai Murni :
- Keneranian
- Kerjasama
- Kebersihan fizikal dan
Mental

Kata Tanya
- Ayat Bahasa Melayu

- Kerajinan
-Semangat

bermasyarakat
11.4 Memberikan komen dan
pandangan tentang
pendapat yang disampaikan
oleh pihak lain.

11.4 Aras 3 (i)


Membahaskan pendapat yang
dikemukakan oleh pihak lain

4. Kosa kata
- Ikut teks

PKJR
3.1.4
10.1.9
10.1.10

KBT :
5. KB
- Mengitlak
- Menginterpretasi
- Membuat kesimpulan
- Merumus
- Menjana idea
- Membuat gambaran
Mental
6.

Kontekstual

7.

BCB

8.

Kontekstual

9.
39

26 29 OKTOBER UPPM 4

40
1-5
November

ULANG KAJI & LATIHAN

PRATAHUN 6

41
8-12
November

ULANG KAJI & LATIHAN

PRATAHUN 6

42
15-19
November

ULANG KAJI & LATIHAN

PRATAHUN 6