Anda di halaman 1dari 3

Metode Sosiodrama dan Bermain Peranan (Role Playing Method)

Posted on 16 Januari 2010 by alhafizh84

Writed by: Hafiz Muthoharoh, S.Pd.I 4. Metode Sosiodrama dan Bermain Peranan (Role Playing Method) Istilah sosiodrama dan bermain peranan (role playing) dalam metode merupa an dua istilah yang embar, bah an di dalam pela sanaannya dapat dila u an dalam !a tu bersamaan dan silih berganti

Sosiodrama dima sud an adalah suatu "ara menga#ar dengan #alan mendramatisasi an bentu ting ah la u dalam hubungan sosial Pada metode bermain peranan, titi te anannya terleta pada eterlibatan emosional dan pengamatan indera e dalam suatu situasi masalah yang se"ara nyata dihadapi $edua istilah ini (sosiodrama dan bermain peranan), adang- adang #uga disebut metode dramatisasi. Hanya bedanya edua metode tersebut tida disiap an terlebih dahulu nas ahnya. %alam pendidi an agama metode sosiodrama dan bermain peranan ini efe tif dalam menya#i an pela#aran a hla , se#arah Islam dan topi -topi lainnya. %alam pela#aran se#arah, misalnya guru ingin menggambar an isah sahabat halifah &bu 'a ar, eti a beliau masu Islam. $isah tersebut tentu amat menari #i a disa#i an melalui metode sosiodrma dan bermain peranan. Sebab sis!a disamping mengetahui proses #alannya halifah &bu 'a ar masu Islam, #uga dapat menghayati a#aran dan hi mah yang ter andung dalam isah tersebut. %emi ian pula halnya pada pela#aran a hla . Misalnya bagaimana soso a hla(ul arimah (seorang yang bera hla mulia) dan ana yang saleh eti a berhadapan dengan orang tuanya maupun ana durha a epada orang tuanya, misalnya sebagaimana "erita )Si Malin $undang* yang tersohor itu. %an lain-lainnya yang bersifat sosiodrama, dan bermain peranan Peranan sosiodrama dapat diguna an apabila : +. Pela#aran dima sud an untu melatih dan menanam an pengertian dan perasaan seseorang ,. Pela#aran dima sud an untu menumbuh an rasa esetia a!anan sosial dan rasa tanggung #a!ab dalam memi ul amanah yang telah diper"aya an -. /. .i a mengharap an partisipasi ole tif dalam mengambil suatu eputusan &pabila dima sud an untu mendapat an etrampilan tertentu sehingga diharap an sis!a mendapat an be al pengalaman yang berharga, setelah mere a ter#un dalam masyara at ela %apat menghilang an malu, dimana bagi sis!a yang tadinya mempunyai sifat malu dan ta ut dalam berhadapan dengan sesamanya dan masyara at dapat berangsur-angsur hilang, men#adi terbiasa dan terbu a untu menyesuai an diri dengan ling ungannya 2ntu mengembang an ba at dan potensi yang dimili i oleh sis!a sehingga amat berguna bagi ehidupannya dan masa depannya ela , terutama yag berba at bermain drama, la on film dan sebagainya.

0.

1.

Langkah-langkah yang ditempuh

+.

,.

'ila sosiodrama baru ditetap an dalam penga#aran, ma a henda nya guru menerang annya terlebih dahulu te ni pela sanaanya, dan menentu an diantara sis!a yang tepat untu memeran an la on tertentu, se"ara sederhana dimain an di depan elas Menerap an siatuasi dan masalah yang a an dimain an dan perlu #uga di"erita an #alannya peristi!a dan latar bela ang "erita yang a an dipentas an tersebut Pengaturan adegan dan esiapan mental dapat dila u an sedemi ian rupa Setelah sosiodrama itu dalam peun"a limas, ma a guru dapat menghenti an #alannya drama. Hal ini dima sud an agar emung inan- emung inan peme"ahan masalah dapat diselesai an se"ara umum, sehingga penonton ada esempatan untu berpendapat dan menilai sosiodrama yang dimain an. Sosiodrama dapat pula dihenti an bila menemui #alan buntu 3uru dan sis!a dapat memberi an omentar, esimpulan atau berupa "atatan #alannya sosiodrama untu perbai an-perbai an selan#utnya

-. /.

0.

ebaikan Metode Sosiodrama Bermain Peranan


+. ,. -. %apat ber esan dengan uat dan tahan lama dalam ingatan sis!a. %isamping merupa an pengaman yang menyenang an yang saling untu dilupa an Sangat menari bagi sis!a, sehingga memung in an elas men#adi dinamis dan penuh antusias Membang it an gairah dan semangat optimisme dalam diri sis!a serta menumbuh an rasa ebersamaan dan esetia a!anan sosial yang tinggi %apat menghayati peristi!a yang berlangsung dengan mudah, dand apat memeti butir-butir hi mah yang ter andung di dalamnya dengan penghayatan sis!a sendiri %imung in an dapat mening at an emampuan profesional sis!a, dan dapat menumbuh an 4 membu a esempatan bagi lapangan er#a

/.

0.

elemahan-kelemahannya
Sebagaimana dengan metode-metode yang lain, metode sosiodrama dan bermain peranan memili i sisi-sisi elemahan. 5amun yang penting disini, elemahan dalam suatu metode tertentu dapat ditutupi dengan mema ai metode yang lain. Mung in se ali ita perlu mema ai metode dis usi, ausid 6isual, tanya #a!ab dan metode-metode lain yang dapat dianggap meleng api metode sosiodrama4bermain peranan $elemahan metode sosiodrama dan bermain peranan ini terleta pada : +. Sosiodrama dan bermain peranan memelru an !a tu yang relatif pan#ang4banya ,. Memerlu an reati6itas dan daya reasi yang tinggi dari piha guru maupun murid. %an ini tida semua guru memili inya -. /. $ebanya an sis!a yang ditun#u sebagai pemeran merasa malu untu memerlu an suatu adegan tertentu &pabila pela sanaan sosiodrama dan bermain pemeran mengalami egagalan, bu an sa#a dapat memberi esan urang bai , tetapi se aligus berarti tu#uan penga#aran tida ter"apai 7ida semua materi pela#aran dapat disa#i an melalui metode ini

0.

1.

Pada pela#aran agama masalah eimanan, sulit disa#i an melalui metode sosiodrama dan bermain peranan ini.

Saran-saran yang perlu pendapat perhatian dalam pela sanaan metode ini +. Merumus an tu#uan yang a an di"apai dengan melalui metode ini. %an tu#uan tersebut diupaya an tida terlalu sulit4berbelit-belit, a an tetapi #elas dan mudah dila sana an ,. Melatar bela ang "erita sosiodrama dan bermain peranan tersbeut. Misalnya bagaimana guru dapat men#elas an latar bela ang ehidupan sahabat & u 'a ar sebelum men"erita an isah sahabat &bu 'a ar masu Islam. Hal ini agar materi pela#aran dapat dipahami se"ara gamblang dan mendalam oleh sis!a4ana didi -. 3uru men#elas an bagaimana proses pela sanaan sosiodrama dan bermain peranan melalui peranan yang harus sis!a la u an4main an Menetap an siapa-siapa diantara sis!a yang pantas memain an4mela on an #alannya suatu "erita. %alam hal ini termasu peranan penonton 3uru dapat menghenti an #alannya permainan apabila telah sampai titi lima s. Hal ini dima sud an agar emung inan- emung inan peme"ahan masalah dapat didis usi an se"ara se sama Sebai nya diada an latihan-latihan se"ara matang, emudian diada an u#i "oba terlebih dahulu, sebelum sosiodrama dipentas an dalam bentu yang sebenarnya.

/.

0.

1.

http://alhafizh84.wordpress.com/2010/01/16/metode-sosiodrama-dan-bermain-peranan-roleplaying-method/