Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS VOKASIONAL SHAH ALAM SEKSYEN 17, SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

KERTAS KERJA KARNIVAL KELAB SUKAN & PERMAINAN

Disediakan oleh: Kelab Bowling Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam

Seksyen 17, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

1.0

PENDAHULUAN

Kegia!an sukan ama! berman"aa! bukan saha#a men#aga kesiha!an badan !e!a$i meninggikan %i!ra indi&idu dan negara Malah $ernah dika!akan seseorang yang ak!i" dan #aguh dalam sukan akan mudah menda$a! !em$a! di kalangan masyaraka! Pada masa yang sama, alam $ersekolahan adalah !em$oh masa yang singka! dan ama! $en!ing memben!uk $erubahan !ingkahlaku murid dari as$ek kogni!i", emosi dan $sikomo!or 'us!eru i!u, kurikulum dan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah men#urus ke$ada ma!lama! men%a$ai $erubahan( $erubahan !ersebu! )saha ini !erus di$erkukuhkan dengan hara$an da$a! melahirkan warganegara yang %emerlang berlandaskan ak!i&i!i kokurikulum yang dilaksanakan men%a$ai kemahiran "i*ikal dan nilai murni seiring dengan +alsa"ah Pendidikan ,egara yang menekankan insan seimbang dari as$ek #asmani, emosi, rohani dan in!elek

2.0 RASIONAL
Ak!i&i!i ini adalah un!uk memberi kemahiran dari segi $embalingan bola bowling, %ara memegang bola bowling, dan $engiraan ma!a Kemahiran ini membolehkan murid mengenal$as!i #enis bola bowling, %ara(%ara memilih bola yang sesuai dan membaling bola bowling dengan %ara yang be!ul

3.0 OBJEKTIF
1 Men#adikan "i*ikal murid kua! dan siha! ser!a o!ak yang %erdas - Menanam mina!, mela!ih dan se!erusnya men%ungkil baka! murid dalam bidang sukan iai!u bowling . Menggalakkan murid mengambil bahagian dalam gerak ker#a kokurikulum su$aya da$a! menimba ilmu $enge!ahuan sebagai $ersediaan un!uk men#adi insan yang berke!ram$ilan, bersahsiah, man!a$, dan berdisi$lin / Mengembangkan baka! murid ke !aha$ maksimum 0 Men#adikan SMPKV Shah Alam sebagai sekolah !erbilang dalam as$ek sukan dan $ermainan !eru!amanya bowling
2

4.0 KUMPULAN SASARAN


Ak!i&i!i ini meliba!kan semua ahli kelab bowling a1 Murid 2 -/ orang murid b1 3uru 2 14 orang guru

.0 TARIKH PERLAKSANAAN
5arikh : -- Mei -41. 6ari : 7abu Masa: . .4 hingga 0 44 $e!ang

!.0 KOS PERBELANJAAN


BIL 1 PERKARA KUANTITI HARGA SEUNIT #RM$ 0 .< JUMLAH #RM$ -/4 7312

Sewa li!ar -/ orang bowling ; - $ermainan1 6am$er - buah JUMLAH KESELURUHAN

7.0 JA"ATANKUASA PELAKSANA


Pengerusi 5imbalan Pengerusi ,aib Pengerusi 1 ,aib Pengerusi Se!iausaha Kokurikulam Penyelaras kelab sukan dan $ermainan : Pn 8oo 6u%k 6uang : En Abu 5alib bin Md 5o$ : Dr 6amdi bin 9shak : Pn 6#h ,ooraini bin!i 6assan : En ,or A*man bin 5umin : Pn Su*ielia bin!i Baharum

Penolong Penyelaras kelab sukan dan $ermainan : :ik ,ora!na bin!i


3

Mohammad

Ke!ua 3uru Penasiha! Penolong Ke!ua 3uru Penasiha! Se!iausaha 3uru Penasiha!

: :ik ,urdiyana bin!i Ma! ,ang : En Sai"ul +a*li bin Saaidon : Pn ,adia bin!i Sa$ihee : :ik 7ay&a!hi a=$ P 3urusamy : Pn Si!i Asiah bin!i Alang A%hik : Pn Suriyakala a=$ 5haigara#oo : En 6amka bin Mohd Busro : En%ik Mohamed Mus!a$ha Kamal bin >!hman : :ik ?ong +ong ,eong : En Abdul Mubin bin >sman

%.0 JADUAL PERTANDINGAN KUMPULAN A B&' N()( P*+*,-(


1 . / Ahmad Ardin Sau"i bin Ari""in Muhammad Aiman +akhri bin Abd 3hani +aree* 6a*ira bin!i @asri*ul Dulasimani a=$ Kara$$usamy

KUMPULAN B B&' N()( P*+*,-(


1 . / Muhammad 'e"ri bin Buyung 5aen Muhammad Aul 6elmi bin ,or A*man Khairunnisa bin!i 9shak 9maan Arisha bin!i Muhamad +irdaus :heng

KUMPULAN . B&' N()( P*+*,-(


1 . / Mohd 6a"i* bin +au*i @a$ Kai Meng 8eelade&y a=$ 6ari!has ,ur ,a#wa Anina bin!i Mohd Kamaruddin

KUMPULAN D B&' N()( P*+*,-(


1 . / ,urul 6a"i*ah bin!i Ardi Aaidi bin 7amli ,urul 9*wani bin!i Abdullah ,urul +arahana bin!i Awang

KUMPULAN E B&' N()( P*+*,-(


1 . / Mohd Sya"iB bin Abdullah Si!i Shahhairany bin!i Sahrani Sue Adriana bin!i A*mi ,i&e!ha a=$ ,arayanan

KUMPULAN F B&' N()( P*+*,-(


1 . / Mohamad Amirul bin 7ahiman ,ur 6a#ar bin!i Ab Ma#id ,ur Syuhada bin!i Abdul 7a"a ,uraina Shahidah bin!i Md ,asir

/.0 TENTATIF PROGRAM MASA ATUR.ARA

. 44 $e!ang Murid berkum$ul di !a$ak $erhim$unan . 10 $e!ang Ber!olak ke Pusa! Bowling >le(>le Su$erbowl, Seksyen 1C, Shah Alam . .4 $e!ang 5iba di Pusa! Bowling >le(>le Su$erbowl, Seksyen 1C, Shah Alam . .0 $e!ang Permainan $er!ama dimulakan / 44 $e!ang 5ama! sesi $ermainan $er!ama dan murid bereha! selama 10 mini! / 10 $e!ang Permainan kedua dimulakan / /0 $e!ang 5ama! sesi $ermainan kedua dan murid berkum$ul un!uk menaiki bas 0 44 $e!ang 5iba di $erkarangan sekolah

10.0 PENUTUP Pihak #awa!ankuasa menaruh hara$an yang !inggi semoga kelab ini da$a! men%a$ai ob#ek!i" yang !elah digariskan dalam usaha melahirkan murid yang berkemam$uan dan berkuali!i dalam bidang sukan dan $ermainan bowling Ahli #awa!ankuasa kelab akan bersama(sama berusaha memas!ikan karni&al ini da$a! men%a$ai ob#ek!i" yang !elah digariskan Segala #asa baik dan sokongan yang diberikan ama!lah dihargai dan didahului dengan #u!aan !erima kasih