Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN

Hari : Jumaat
STANDARD PEMBELAJARAN

Tarikh : 20 September 2013


REFLEKSI/CATAT

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


AN Pendidikan Seni Visual Tahun 4 Cemerlang Masa: !20 " #!20 pagi 2!1 Persepsi +stetik 2!1!1 6nsur Seni 2!1!1!1 2!1!1!2 2!1!2 Prinsip &ekaan 2!1!2!1 2!1!2!2 2!2 ,plikasi seni 2!2!1 2!2!1!1 2!2!1!2 2!2!2 2!2!2!1 2!3 +kspresi -reati. 2!3!1 2!3!2 2!3!3 2!4 ,presiasi Seni 2!4!1 2!4!2 2!4!3 EMK -eusaha/anan0 '+-1 0+-20+-40+-1(0 TM-reati2iti0 in%2asi dan 3ilai Murni Bahan Bantu Belaja 1!C%nt%h : Hasil -ar4a Cetakan 2!Media: $erus lukisan0pensil0 palet0 span0 tali par5el0 plastersin0 gunting0 pembaris0 kertas lukisan0 P%ster 5%l%ur dan 5at air Re!le"#$

$idang: Membuat C%rak dan &ekaan 'Cetakan( Tema : )b*ek $uatan Manusia Ta*uk : Pembalut Hadiah

%&je"t$! Pe'&elaja an ( Pada akhir pembela*aran murid dapat : 'ru*uk 7S-P( 1! Mengenal0 memahami dan men4atakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Cetakan! 2! Mengaplikasikan bahasa seni 2isual0 media0 serta pr%ses dan teknik dalam penghasilan teknik Cetakan! 3! Menghasilkan pembalut hadiah dengan menggunakan teknik Cetakan! 4! Membuat apresiasi terhadap kar4a sendiri dan rakan!

A"t$)$t$ P*P 1! Murid ditun*ukkan 5%nt%h dan bers%al *a/ab mengenai bahasa seni 2isual '+-1(! 2! Murid diberi penerangan tentang 5ara menghasilkan 5%rak dengan mengaplikasikan teknik Cetakan'+-2(! 3! Murid menghasilkan pembalut hadiah dengan menggunakan teknik Cetakan'+-4(! 4! Murid mempamer dan men5eritakan hasil kar4a seni sendiri dan rakan '+-1(!

Pen$la$an P*P Pr%ses penghasilan kar4a sepan*ang akti2iti membuat Cetakan berdasarkan 4 Standard -andungan!

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN 7unia Seni Visual

Hari : Jumaat
STANDARD PEMBELAJARAN 2!1 Persepsi +stetik 2!2 ,plikasi seni

Tarikh : 20 September 2013


REFLEKSI/CATAT AN EMK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


Tahun 4 Cemerlang Masa: !20 " #!20 pagi 2!1!1 6nsur Seni 2!1!1!1 2!1!1!2 2!1!2 Prinsip &ekaan 2!1!2!1 2!1!2!1 2!2!1 2!2!1!1 2!2!1!2 2!2!2 2!2!2!1 -eusaha/anan0 '+-1 0+-20+-3(0 TM-reati2iti0 in%2asi0 7an 3ilai Murni Bahan Bantu Belaja 1!C%nt%h : Hasil -ar4a Cetakan 2!Media: $erus lukisan0pensil0 palet0 span0 tali par5el0 plastersin0 gunting0 pembaris0 kertas lukisan0 P%ster 5%l%ur dan 5at air

$idang: Membuat C%rak dan &ekaan'Cetakan( Tema : )b*ek $uatan Manusia Ta*uk : Pembalut Hadiah

%&je"t$! Pe'&elaja an Pada akhir pembela*aran murid dapat : 'ru*uk 7S-P( 1! Mengenal0 memahami dan men4atakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Cetakan! 2! Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni 2isual0 media serta pr%ses dan teknik dalam penghasilan teknik Cetakan!

A"t$)$t$ P*P 1! Murid ditun*ukkan 5%nt%h dan bers%al *a/ab mengenai bahasa seni 2isual '+-1(! 2! Murid diberi penerangan tentang 5ara menghasilkan 5%rak dengan mengaplikasikan teknik Cetakan '+-2(! 3! Murid mener%ka alat dan bahan '+-3(! Re!le"#$

Pen$la$an P*P Pr%ses penghasilan kar4a sepan*ang akti2iti membuat Cetakan berdasarkan 2 Standard -andungan! Catatan: Pr%ses pembela*aran akan disambung pada minggu hadapan !

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN 7unia Seni Visual

Hari : Jumaat
STANDARD PEMBELAJARAN 2!3 +kspresi -reati.

Tarikh : 2 September 2013


REFLEKSI/CATAT AN 2!4 ,presiasi Seni EMK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


Tahun 4 Cemerlang Masa: !20 " #!20 pagi -reati2iti0 in%2asi0 7an 3ilai Murni $idang: Membuat C%rak dan &ekaan'Cetakan( Tema : )b*ek $uatan Manusia Ta*uk : Pembalut Hadiah Bahan Bantu Belaja 1!C%nt%h : Hasil -ar4a Cetakan 2!Media: $erus lukisan0pensil0 palet0 span0 tali par5el0 plastersin0 gunting0 pembaris0 kertas lukisan0 P%ster 5%l%ur dan 5at air Re!le"#$ 2!3!1 2!3!2 2!3!3 2!4!1 2!4!2 2!4!3 -eusaha/anan0 '+-1 0+-30+-40+-1(0 TM-

%&je"t$! Pe'&elaja an Pada akhir pembela*aran murid dapat 'ru*uk 7S-P(: 1! Menghasilkan Pembalut Hadiah dengan menggunakan teknik Cetakan! 2! Membuat apresiasi terhadap kar4a sendiri dan rakan!

A"t$)$t$ P*P 1! 2! 3! Murid bersama guru mengulangka*i pembela*aran pada minggu lepas '+-1(! Murid menghasilkan Pembalut Hadiah menggunakan teknik Cetakan '+-30 +-4(! Murid mempamer dan men5eritakan hasil kar4a seni sendiri dan rakan'+-1(!

Pen$la$an P*P Pr%ses penghasilan kar4a sepan*ang akti2iti membuat Cetakan berdasarkan 4 Standard -andungan!

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4