Anda di halaman 1dari 23

Bimbingan dan Kaunseling 1.

Bimbingan
Dunia globalisasi dipenuhi dengan pelbagai cabaran. Faktor kesibukan ibu bapa, pengaruh rakan sebaya dan media massa telah mendatangkan pelbagai kesan kepada masyarakat dan negara. Ada kesan positif dan ada pula yang negatif. Bagi menangani kesan-kesan negatif itu, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling telah diperkenalkan bukan sahaja di sekolah-sekolah menengah malahan pada peringkat sekolah rendah. Istilah bimbingan dan kaunseling telah diberi pelbagai makna. Antara takrif yang diberikan oleh beberapa tokoh pendidikan adalah seperti berikut : hert!er dan tone "#$%&' menerangkan bimbingan adalah suatu proses yang

menolong indi(idu memahami diri mereka dan dunia mereka. Indi(idu tersebut akan dibantu oleh guru bimbingan atau kaunselor agar menyedari segala kekuatan dan kelemahan diri mereka. Dengan itu, mereka akan menentukan aras aspirasi yang lebih realistik dengan kebolehan dan minat mereka. )elalui cara ini, indi(idu dapat mengembangkan kebolehannya ke satu tahap yang maksimum serta memperoleh kesejahteraan hidup. Alice *ro+ "#$,&' menjelaskan bimbingan sebagai bantuan yang diberi kepada seseorang indi(idu bagi menentukan matlamat jangka pendek dan panjang, merancang cara-cara bertindak serta memperbaiki sikap dan tingkah laku dalam aspek-aspek yang perlu. )cDaniel dan haftel "#$-,' menyatakan bimbingan ialah suatu pola khidmat

yang merangkumi orientasi, maklumat pendidikan dan kerjaya in(entori indi(idu, kaunseling, penempatan dan akti(iti susulan. D... /efe(er "#$%0' menjelaskan bimbingan sebagai suatu proses pendidikan yang berlanjutan, tersusun dan sistematik. Bimbingan bertujuan membantu seseorang indi(idu melalui daya memperoleh kesejahteraan hidup. usahanya sendiri untuk mengembangkan kebolehannya serta membuat penyesuaian diri dengan kehendak masyarakat agar

1eorge,2./ dan *ristiani, 3. ."#$$-' menjelaskan bimbingan sebagai kegiatan memberikan maklumat yang berkaitan dengan minat dan keperluan peribadi pelajar seperti maklumat pendidikan, sosial atau (okasional. 3ujuan bimbingan lebih menekankan pencegahan daripada ra+atan masakah psikologi. Bimbingan bukan merupakan proses memberikan arahan kerana pembimbing tidak membuat keputusan untuk pelajar atau klien. Apa sahaja langkah, matlamat atau hasil yang dicapai merupakan usaha indi(idu itu sendiri. 4embimbing tidak menentukan cara-cara indi(idu itu memenuhi kehendak, keperluan atau minatnya. 5esemua ini diiktiharkan oleh indi(idu itu sendiri. 4erkhidmatan bimbingan yang diberi kepada para pelajar betujuan membantu mereka mengembangkan diri secara maksimum sejajar dengan kebolehan dan minat mereka. Bimbingan juga boleh dilihat sebagai satiu proses membantu indi(idu atau kelompok pada bila-bila masa untuk mengembangkan kapasiti mereka agar dapat membuat pilihan yang bijak dari aspek peribadi, sosial, alademik, kerjaya dan sebagainya demi kepentingan masyarakat amnya dan indi(idu khasnya. 4ara pelajar di sekolah adalah berbe!a-be!a dari segi taraf ekonomi, aras moti(asi dan sahsiah. Ada di antara mereka yang gemar bercampur gaul dengan rakan sebaya manakala ada juga yang suka bersendirian. Ada pelajar yang begitu bersemangat dan berfokus dalam pelajaran dan ada pula sebaliknya. Ada pelajar yang mempunyai ibu bapa yang begitu prihatin dan penyayang manakala ada pula yang sering balik ke rumah yang kosong dan dingin suasananya. Dengan itu, seseorang guru akan mengalami pelbagai masalah pelajar, sama ada masalah disiplin yang ringan atau yang lebih berat. /antaran itu, perkhidmatan bimbingan amat diperlukan bagi membantu guru menangani pelbagai masalah pelajar di sekolah-sekolah. Bimbingan ialah tugas pendidikan. Bimbingan menolong pelajar menjadi anggota masyarakat yang berguna serta sejajar dengan kehendak aspirasi masyarakat dan negara. Bimbingan adalah satu proses pengetahuan. Bimbingan membantu seseorang pelajar secara menyeluruh yakni mengambil kira minat, bakat, keperluan, kelebihan, dan kelemahan seseorang itu. Bimbingan yang diberikan ialah bimbingan hidup, iaitu bimbingan sosioemosi, kesihatan, pendidikan dan kerjaya. Bimbingan adalah untuk semua indi(idu. Bimbingan juga bertujuan menolong semua

pelajar, iaitu pelajar biasa, pelajar yang salah laras dan yang berbakat. Bimbingan merupakan suatu proses seumur hidup, iaitu dari peringkat sekolah rendah hingga ke uni(ersiti. 4ada setiap peringkat perkembangan seseorang pelajar, pelbagai jenis kesulitan akan dihadapi. Bimbingan bertujuan mencegah daripada membaiki. Bimbingan juga menolong pelajar memahami kelemahan-kelemahan serta memberikan penekanan epada kekuatan-keuatannya. 5ekuatan-kekuatan hendaklah diperkukuh untuk membantu pelajar ke arah pencapaian matlamat terhadap pembimbing. 2ahsia dan maklumat pelajar hendaklah dipelihara oleh pembimbing. 6al ini penting untuk mendapt kepercayaan pelajar terhadap pembimbing. Bimbingan memerlukan butir-butir peribadi yang menyeluruh serta lengkap. 4embimbing hendaklah bersifat terbuka, tidak menghukum, sabar serta mudah ditemui. menolong mereka mengatasinya. etiap guru ialah guru pembimbing. atu daripada tugas guru adalah memahami masalah pelajar dan berusaha Bimbingan menolong pelajar menetapkan matlamat hidup yang realistik sejajar dengan kebolehan, minat dan bakatnya. eseorang pembimbing hendaklah dilengkapi denga kemahiran-kemahiran tertentu dalam proses menolong orang lain. 4erhubungan yang baik dengan guru-guru lain, guru darjah, ibu bapa, jiran dan pelajar berkenaan adalah perlu. 6al ini memudahkan pembimbing mengutip maklumat-maklumat tentang pelajar itu. Bimbingan dijalankan dengan kepercayaan baha+a setiap pelajar berupaya untuk berkembang dan berubah ke arah yang positif serta berguna. Bimbingan menitikberatkan masa sekarang dan masa hadapan. Bimbingan juga menolong pelajar menjadi lebih cakap menyesuaikan diri serta memahami implikasi tindak-tanduknya bagi jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Bimbingan bagi setiap pelajar adalah berbe!a dari segi kebolehan, minat, bakat serta moti(asi untuk belajar. ebuah bilik bimbingan yangs selesa, dilengkapi dengan kipas, lampu, langsir dan perhiasan adalah perlu untuk menjamin kejayaan perkhidmatan kaunseling di sekolah. Agensi-agensi rujukan luar hendaklah dalam pengetahuan kaunselor. 4elajar atau klien tidak boleh dipaksa berkongsi sesuatu maklumat atau menerima sesuatu keputusan. uasana kerelaan dan kemesreaan hendaklah di+ujudkan pada setiap masa sesi bimbingan diadakan.

2. Kaunseling
4elbagai jenis isu yang dihadapi kita dalam kehidupan seharian. Adakala kita mengalami kebuntuan dari segi pemikiran, pemilihan kerjaya atau pemilihan sesuatu kaedah mengajar. Adakal kita berasa tertekan semasa membuat persediaan nagi menghadapi peperiksaan mahupun menyediakn projek yang diberikan oleh pensyarah. Dalam keadaan seperti ini, kita memerlukan bantuan perkhidmatan kaunseling. Istilah kaunseling berasal daripada perkataan Inggeris 7counselling8. 4erkataan ini telah diberikan pelbagai definisi oleh beberapa tokoh dalam bidang ini. Antaranya adalah : hert!er dan tone "#$%' telah mentakrifkan kaunseling sebagai suatu proses

interaksi yang membolehkan indi(idu itu memahami diri dan persekitarannya. 6al ini akan membantunya membentuk matlamat dan nilai yang akan menjadi asas kepada tingkah lakunya pada masa hadapan. *orey "#$%%' berpendapat kaunseling ialah proses di mana klien diberi kesempatan untuk meneroka aspek diri yang menimbulkan kesulitan baginya. 4enerokaan ini akan menimbulkan keinsafan tentang dirinya serta pilihan-pilihan yang boleh dipilihnya agar mencapai kehidupan yang lebih berkesan. Boy dan 4ine "#$,9' menyatakan kaunseling ialah suatu perhubungan bersemuka di mana seorang klien mendapatkan bantuan daripada seorang kaunselor. 4erhubungan ini mempunyai ciri-ciri seperti komunikasi yang efektif, saling hormat-menghormati, penerimaan klien secara tulen oleh kaunselor dan penumpuan diberikan kepada keperluan, masalah serta perasaan klien. )cDaniel dan pertemuan yang haftel "#$-,' mentakrifkan kaunseling sebagai satu siri langsung dengan indi(idu yang bertujuan membantunya

menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. :leh itu, perhubungan antara kaunselor dengan klien amat penting. )enurut 1eorge, 2./ dan *ristiani, 3. . "#$$-', kaunseling merupakan satu perhubungan dan juga proses yang menolong orang membuat pilihan serta menyelesaikan masalah.

)enurut 4ersatuan 5aunseling Amerika pula, aunseling merujuk kepada aplikasi prinsip-prinsip kesihatan mental, psikologi atay perkembangan manusia serta strategi inter(ensi kognitif, afektif atau tingkahlaku bagi menangani isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan peribadi, perkembangan kerjaya atau patologi. 4ada kebiasaanya kaunseling berlaku secara bersemuka. ;amun ada juga sesi kaunseling melalui telefon sepertimana yang dilaksanakan oleh 4ersatuan Befrienders, emel ataupun konferens (ideo. .alau apa cara pelaksanaanya, kaunseling bukan bersifat pemberian nasihat. 5aunselor tidak mempunyai preskripsi penyelesaian bagi kebimbangan yang dialami oleh kliennya. ebaliknya, klien akan bekerja bersamasama kaunselor untuk memahami mengapa sesuatu isu atau kebimbangan itu timbul, serta mengenalpasti kepercayaan bercelaru yang berhubungkait. 5aunseling ialah proses yang bertujuan mempengaruhi perubahan tingkah laku klien secara sukarela, iaitu klien itu ingin mengubah tingkah lakunya dan meminta kaunselor untuk membantu mengubahnya. 5aunseling hendaklah menyediakan keadaan-keadaan yang memudahkan perubahan sukarela itu. 5eadaan-keadaan itu adalah seperti hak indi(idu untuk membuat pilihan sendiri dan hak indi(idu untuk berasa bebas membuat perubahan tingah laku. 5lien pasti akan menghadapi batasan-batasan seperti yang ditentukan oleh matlamat kaunseling yang sebenarnya dipengaruhi oleh norma, nilai dan sikap seseorang kaunselor. 3emubual diadakan untuk memudahkan perubahan tingkah laku +alaupun bukan semua jenis temu bual boleh dianggap sebagai kaunseling. 5aunseling memerlukan seseorang kaunselor mendengar perkara yang diperkatakan oleh klien tetapi bukan semua tindakan mendengar boleh disifatkan sebagai kaunseling. 5aunselor berusaha memahami klienya. 5aunseling dijalankan secara sulit dan semua bahan perbincangan hendaklah dirahsiakan. /a!imnya, klien mempunyai masalah psikologi. 5aunselor merupakan orang yang mahir serta berupaya menolong kliennya mengatasi masalah psikologi. 5aunseling adalah untuk semua indi(idu dan tidak dihadkan kepada mereka yang mempunyai masalah sahaja. 4enekanannya adalah lebih kepada mencegah daripada membaiki. 5aunseling paling berkesan apabila dirancang secara sistematik dan teratur. 5aunseling perkembangan menekankan aspek yang positif kepada setiap indi(idu berbanding aspek yang negatif. 4rogram kaunseling akan lebih berkesan sekiranya terdapat kerjasama antara pelajar, guru-guru, ibu bapa, pihak pentadbir dan kaunselor

sekolah. 5aunseling mengandaikan baha+a setiap indi(idu, termasuk kanak-kanak berhak membuat keputusan sendiri dan bebas membentuk personaliti sendiri serta membuat perancangan hidup sendiri. 5aunseling menitikberatkan perkembangan indi(idu dari segi masa, masa silam, masa kini dan masa hadapan dan dari segi bidang. Berdasarkan penjelasan mengenai bimbingan dan kaunseling seperti di atas, bimbingan dan kaunseling boleh diibaratkan sebagai dua permukaan duit syiling yang sama. 5edua-duanya bermatlamat untuk memberi klien peluang untuk melihat pelbagai opsyen penyelesaian yang sedia ada, seterusnya membantu membantu klien untuk membuat keputusan yang bijak. 4erbe!aan asas yang membe!akan antara kedua-dua konsep ini ialah dari segi pendekatan yang digunakan. emasa proses bimbingan masalah klien diberikan tumpuan dan layanan yang rapi, kemudian maklumat atau nasihat dibekalkan oleh orang yang digelar pakar. )anakala, dalam proses kaunseling pula, masalah klien dibincangkan bersama oleh klien dan kaunselor. Di akhir sesi nanti, adalah diharapkan agar klien memperoleh celik akal berhubung dengan cara penyelesaian serta berupaya membuat keputusan yang baik. ebagai rumusan, boleh dikatakan baha+a semasa bimbingan diberikan, klien telah pun membuat pilihan tentang sesuatu isu. Besar kemungkinan, yang diperlukannya lebih mirip kepada maklumat lanjutan, dan nasihat. kaunseling dijalankan dalam dua situasi, iaitu : )embantu klien mempertimbangkan satu-satu pilihan yang berpotensi dari pelbagai sudut sebelum membuat pilihan )embantu klien mengubahsuai, mengukuh atau mengenepikan satusatu pilihan yang telah dibuat ebaliknya,

Soalan 1 : Kemahiran Asas Kaunseling


5aunseling adalah satu proses yang dilalui oleh seseorang pada bila-bila masa sahaja, dan tidak semestinya semasa mengalami krisis atau perubahan dalam kehidupan seharian. Berpegang kepada definisi kaunseling tersebut, sesi kaunseling akan berlangsung mengikut enam tahap, iaitu : )endefinisikan masalah )enjelaskan jangkaan kanak-kanak )embuat penerokaan tentang usaha kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah )embuat penerokaan tentang usaha baru kanak-kanak ke arah penyelesaian masalah )emperoleh komitmen kanak-kanak untuk mencuba satu cara

penyelesaian yang telah dikenalpasti )enamatkan sesi kaunseling

Tahap 1 Mendefinisikan Masalah Kanak-kanak ebagai persediaan a+al kepada usaha mendefinisikan masalah kanak-kanak, amat penting bagi guru bimbingan dan kaunseling untuk membina hubungan dengan kanak-kanak yang berkenaan. Bagi perjumpaan kali pertama, tidak menghairankan jika kanak-kanak belum lagi bersedia untuk berkongsi perkara-perkara mengenai peribadi atau orang-orang signifikan dalam hidupnya. Atau mereka kurang yakin sama ada guru bimbingan dan kaunseling bersedia untuk mendengar apa yang bakal diceritakan. <koran daripada itu, guru bimbingan dan kaunseling harus berusaha untuk membina satu hubungan yang bersifat profesional bertujuan me+ujudkan suasana kondusif bagi perjalanan kaunseling selanjutnya. Antara caracara yang boleh disyorkan termasuk seperti berikut : )enyambut kanak-kanak di pintu bilik dengan senyuman manis dan penampilan mesra

4ersilakan kanak-kanak ke tempat duduk sebelum guru bimbingan dan kaunseling itu duduk

)ulakan sesi dengan isu-isu yangs selamat dan tidak terancam

Apabila guru bimbingan dan kaunseling medapati baha+a kanak-kanak kelihatan selesa, beliau akan bermula dengan penstrukturan sesi. Biasanya penstrukturan sesi akan melibatkan penjelasan mengenai perkara-perkara di ba+ah : )aksud kaunseling 3empoh sesi Bilangan sesi 4eranan kanak-kanak dan kaunselor 5erahsiaan bersyarat

Tahap 2 Menjelaskan angkaan Kanak-kanak 3ahap selanjutnya memerlukan guru bimbingan dan kaunseling makluman sama ada mereka mampu memenuhi jangkaan kanak-kanak. )isalnya, kurang realistik sekiranya kanak-kanak atau ibu bapanya mengharapkan rakan sekelas ditukarkan sekolah atas sebab berlakunya konflik idea berhubung denga projek kumpulan. Akan tetapi, guru bimbingan dan kaunseling boleh memaklumkan jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang dita+arkan. 4ada peringkat ini, kanakkanak mungkin tidak berpuas hati dengan kaunselor. )ereka berasa seolah-olah guru tidak memainkan peranan yang berkesan. )ereka mahukan sesuatu yang lebih berstruktur dan belum sedia menerima tanggapan yang guru bimbingan dan kaunseling adalah sebagai fasiltator sahaja dan bukan sebagai penyelesai kepada masalah-masalah mereka. Ada pula kanak-kanak yang berasa dirinya tidak diberikan perhatian yang penuh oleh guru bimbingan dan kaunseling. 5anak-kanak masih lagi tidak jelekat bersepadu. ikap tidak sabar dan bosan serta mudah menyyerang ideaidea ahli lain sebelum sesi selesai dijalankan adalah ketara. 3uduh-menuduh menjadi-jadi akibat daripada salah faham. Bahasa yang digunakan adalah kabur

serta berselindung. Ada pula kanak-kanak yang berdiam diri sahaja, seolah-olah bertindak sebagai pemerhati. Tahap ! Membua" #enerokaan Ten"ang $saha Kanak-kanak un"uk Men%elesaikan Masalah 3ahap seterusnya merujuk kepada penerokaan isu yang menimbulkan kebimbangan kanak-kanak. )engikut kebiasaan, semakin lanjut proses penerokaan kanak-kanak melalui perkongsian mereka mengenai hal-hal peribadi atau orang signifikan, semakin banyak maklumat dibekalkan. )emandangkan hal demikian, adalah disyorkan supaya guru bimbingan dan kaunseling memberi perhatian kepada perkara-perkara di ba+ah sebagai usaha mendorong kanak-kanak membuat penerokaan yang lebih mendalam. Antaranya termasuk : )enggunakan kemahiran-kemahiran asas kaunseling )emberi fokus kepada tingkah laku, bukanya aspek fi!ikal atau peribadi kanak-kanak Bersifat objektif dan tidak menghukum 3unjukkan minat ingin membantu kanak-kanak <lakkan berlakunya konflik dengan kanak-kanak Bantu kanak-kanak memikirkan alternatif-alternatif penyelesaian tetapi tidak memberi apa jua cadangan Tahap & Membua" #enerokaan Ten"ang $saha Baru Kanak-kanak ke arah #en%elesaian Masalah 4ada tahap keempat, guru bimbingan dan kaunseling akan melibatkan kanakkanak dalam sesi sumbangsaran agar dapat meneroka dan menjana seberapa banyak alternatif penyelesaian yang boleh. 4enapisan idea ditunda sehingga senarai baru itu lengkap dan kanak-kanak sudah kehausan idea. Bagi memulakan sesi cetusan idea, guru bimbingan dan kaunseling boleh melukis seberapa banyak bulatan pada sehelai kertas, kemudian minta kanak-kanak mengisikan setiap bulatan dengan satu idea. ekiranya kanak-kanak tidak mempunyai sebarang idea, dengan

idea sebagai pemangkin bertujuan mengalakkan kanak-kanak untuk mula berfikir. Apabila senarai diatas sudah lengkap, kanak-kanak akan menilai setiap alternatif yang terkandung untuk mengenalpasti kejayaan yang dijangkakan demi menyelesaikan masalah mereka. Tahap ' Memperoleh Komi"men Kanak-kanak un"uk Men(uba Sa"u )ara #en%elesaian %ang "elah *ikenalpas"i )erujuk kepada senarai alternatif yang baru dihasilkan, kanak-kanak akan memilih satu cara penyelesaian, kemudian berjanji akan memberi komitmen masingmasing untuk mencubanya dalam satu tempoh masa yang ditetapkan bersama guru bimbingan dan kaunseling. Antara ja+apannya adalah seperti berikut : 6anya kanak-kanak sahaja yang paling jelas dengan keadaan situasi sebenar 5adang kala kanak-kanak enggan atau tidak berupaya untuk

menceritakan mengenai situasi sebenar ataupun punca isu yang timbul. ekiranya guru bimbingan dan kaunseling yang memutuskan tentang pilihan alternatif penyelesaian, sudah tentu ia akan memba+a kepada akibat buruk. 1uru bimbingan dan kaunseling memberi kanak-kanak peluang untuk melatih diri dalam proses membuat keputusan. )elalui latihan sedemikian, kanak-kanak dapat meningkatkan lagi kemahiran membuat keputusan dalam situasi lain. etelah kanak-kanak telah mencuba cara penyelesaian pilihan masing-masing, mereka dikehendaki melapor hasil percubaan tadi dalam sesi kaunseling yang berikutan. Akhirnya mereka akan membuat keputusan cara penyelasaian yang paling berkesan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Tahap + Menama"kan Sesi Kaunseling Apabila guru bimbingan dan kaunseling mendapati baha+a kanak-kanak sudah berupaya untuk menangani masalah yang timbul, maka sudah tiba masanya untuk menamatkan sesi kaunseling. ebagai langkah menamatkan sesi kaunseling, amat penting bagi guru bimbingan dan kaunseling melakukan perkara-perkara berikut :

)erumus apa yang telah berlaku semasa sesi kaunseling berlangsung )endapatkan kaunseling persetujuan kanak-kanak untuk menamatkan sesi

)erancang untuk tindakan susulan "jika perlu'

Akan tetapi jika kanak-kanak mendapati baha+a semua alternatif penyelesaian yang yang telah dicuba masih kurang berkesan atau gagal untuk menyelesaikan masalah mereka, sesi boleh dimulakan semula dengan membuat temujanji baru. ebagai satu sains pula, guru bimbingan dan kaunseling hendaklah menggunakan pelbagai teknik=strategi bertujuan untuk memperoleh pemahaman berbentuk objektif dalam setiap tahap dalam proses kaunseling. Akhir kata, kaunseling boleh disimpulkan sebagai satu proses yang dinamik di mana guru bimbingan dan kaunseling senantiasa menyesuaikan diri bertujuan untuk mengakomodasi kehendak klien yang unik dan berubah-ubah.

Kemahiran-kemahiran Asas Kaunseling


Dalam bahagian ini, kemahiran-kemahiran asas kaunseling akan dihuraikan mengikut kategori-kategori seperti berikut : 5emahiran )elayan dan )endengar

5emahiran )enginterpretasi 3ingkah /aku bukan /isan 5emahiran )emberi 3indakbalas

5emahiran )engenalpasti )asalah

5emahiran )elaksana Inter(ensi

K,MA-./A0 : M,1A2A0 *A0 M,0*,03A/


5edua-dua kemahiran melayan dan mendengar amat penting untuk membina asas hubungan yang kukuh antara guru bimbingan dan kaunseling dan kanak-kanak yang dipertemukan dalam sesi kaunseling. )elalui dua kemahiran ini, guru bimbingan dan kaunseling menyampaikan mesej baha+a beliau bersedia secara fi!ikal dan psikologikal terhadap apa yang diperkatakan serta dilakukan oleh kanakkanak nanti. Dalam suasana teraputik sedemikian, kanak-kanak didorong untuk terus menceritakan apa yang terbuku dalam hati, termasuk perasaan yang berkaitan. )ara Mela%an Kanak-Kanak ebagai tanda a+al layanan mesra terhadap klien, guru bimbingan dan kaunseling hendaklah menyambut kanak-kanak yang berkenaan di pintu masuk bilik bimbingan dan kaunseling dengan penuh kemesraan, seterusnya memastikan keselesaanya di tempat duduk yang disediakan. Antara ciri-ciri tingkahlaku yang menunjukkan kemahiran melayan oleh guru bimbingan dan kaunseling termasuk yang terkandung dalam akronim, 6:></<2 sepertimana diterangkan di ba+ah : "Face the other ?uarely' : pandang terus ke arah kanak-kanak 6 "6ead ;ods' : anggukan kepala : "Adopt an :pen 4osture' : kedudukan badan yang terbuka > ">erbal Follo+ing' : pengesanan secara (erbal < " peech' : percakapan / "/ean to+ard the :ther' : condong badan ke depan < ")ake <ye *ontact' : kontek mata 2 "Be relati(ely 2ela@ed' : berada dalam keadaan releks

Berdasarkan akronim tersebut jelas baha+a kemahiran melayan merangkumi keduadua tingkahlaku lisan dan bukan lisan.

)ara Mendengar Se(ara Ak"if 5ita hendaklah mendengar dengan menggunakan kedua-dua telinga, melihat dan mengekalkan kontek mata, memberi perhatian sepenuhnya, dan bersifat empati. Dengan kata lain, guru bimbingan dan kaunseling yang berhasrat untuk mendengar secara aktif dalam sesi kaunseling kanak-kanak hendaklah memaparkan ciri-ciri tersebut. ebagai penjelasan lanjut, berikut adala empat petua bagi memupuk seterusnya meningkatkan kemahiran mendengar secara aktif : #. Asaha untuk memahami klien sebelum berusaha untuk difahami )engikut kebiasaan, ita lebih gemar untuk difahami. Adalah lebih berkesan dalam sesi kaunseling sekiranya guru bimbingan dan kaunseling tidak bercakap tetapi mendengar. Adalah lebih baik mengumpul sebelum membekalkan sebarang maklumat yang diingini oleh kanak-kanak yang berkenaan. B. Bersifat tidak menghukum )endengar secara empati bermaksud tidak memberi hukuman e atas apa yang diperkatakan. *iri tingkahlaku ini berhubungkait dengan penerimaan positif tanpa syarat. ebagai contoh guru bimbingan dan kaunseling hendaklah elakkan daripada menghukum kanak-kanak yang selalu ponteng sekolah di peringkat a+al sesi kaunseling sehingga klien tersebut telah menerangkan sebab-sebab sebalik amalan beliau. C. Berikan tumpuan sepenuhnya 1unakan kemahiran melayan yang telah dipelajari di atas. epertimana yang

dikatakan oleh <arnest 6emming+ay, seorang no(elis : Dapabila orang bercakap, kita mesti dengar dengan teliti. Amat jarang untuk berjumpa dengan orang yang benar-benar mendengar dengan sepenuhnya.E Fikalau orang a+am inginkan perhatian sepenuh semasa mereka bercakap, apatah lagi dengan kanak-kanak yang dipertemukan dalam sesi kaunseling. )ereka mahukan guru bimbingan dan kaunseling yang bukan mendengar sahaja, malahan mendengar secara aktif dan prihatin dan peka terhadap kebimbangan yang sedang mereka alami.

&. 1unakan kesenyapan 5esenyapan adalah satu alat yang amat bernilai dalam kaunseling. :leh itu, jangan sesekali guru bimbingan dan kaunseling mencelah semasa kanak-kanak itu bercakap. eperti pepatah kata, D5esenyapan adalah emasE, maka nilai kesenyapan amat ketara semasa guru bimbingan dan kaunseling mengumpul maklumat mengenai situasi yang sedang dialami oleh kanak-kanak dalam sesi kaunseling. ecara umum, kemahiran mendengar secara aktif boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu : kemahiran asas dan kemahiran lanjutan. 5emahiran asas bertujuan untuk memahami klien, dan meliputi soalan terbuka, prafrasa, refleksi perasaan, dorongan minima, meminta penjelasan, merumus dan menyemak persepsi. )anakala kemahiran lanjutan digunakan untuk melicinkan perjalanan sesi kaunseling, dan merangkumi penstrukturan dan mencungkil. -. 5emahiran )endengar Asas 3erdapat tujuh kemahiran kecil tang terangkum dalam kemahiran mendengar asas seperti tersenarai di atas : 5:)4:;<; oalan terbuka Bermula DDimanaE Bertujuan untuk menggalakkan pendedahan kendiri kanak-kanak oalan tertutup Bermula dengan DAdakahE, D udahkahE. Bertujuan untuk mengumpul maklumat atau memberi fokus kepada perbincangan 4rafrasa )enggunakan kanak-kanak perkataan yang serupa tetapi 5<3<2A;1A; dengan DApaE, DBagaimanaE, D)engapaE,

menyampaikan maksud yang sama terhadap penyataan

Bertujuan untuk menggalakkan perbincangan isu yang ditimbulkan

2efleksi perasaan

)encerminkan perasaan sebalik apa yang diceritakan oleh kanak-kanak

Dorongan minima

Bertujuan untuk menggalakkan penerokaan perasaan 3ingkahlaku (erbal dan bukan (erbal me+akili

penerimaan terhadap kanak-kanak Bertujuan untuk menggalakkan pendedahan kendiri kanak-kanak )eminta penjelasan 5urang mendengar atau tidak memahami apa yang dipercakapkan Bertujuan untuk memahami apa yang hendak

disampaikan )erumus )enyatakan semula kebimbangan kanak-kanak Bertujuan untuk mengenalpasti isu-isu yang benarbenar menganggu perasaan kanak-kanak )enyemak persepsi Berikutan rumusan yang dibuat sebelumnya Bertujuan untuk menentukan tumpuan kanak-kanak seterusnya

Kemahiran Mendengar 1anju"an 6anya dua kemahiran yang terangkum dalam kemahiran mendengar lanjutan akan dibincangkan, iaitu 4enstrukturan dan )encungkil. #. 4enstrukturan 4enstrukturan merujuk kepada usaha guru bimbingan dan kaunseling menerangkan tentang apa itu kaunseling termasuk peranan guru bimbingan dan kaunseling dan kanak-kanak dalam sesi kaunseling. Apabila kanak-kanak

memahami apa yang akan berlangsung semasa mereka menjalani sesi tersebut, secara tidak langsung akan meningkatkan moti(asi untuk mengambil bahagian yang aktif. B. )encungkil 5emahiran mencungkil berkehendakkan guru bimbingan dan kaunseling memperoleh maklumat khusus daripada kanak-kanak berkaitan denga satu-satu isu, misalnya memohon maklumat mengenai penyakit lelah yang dialami sejak kecil.

K,MA-./A0 B$KA0 1.SA0

M,03.0T,/#/,TAS.

T.03KA-1AK$

1uru bimbingan dan kaunseling perlu menguasai kemahiran menginterpretasi tingkahlaku bukan lisan kanak-kanak yang ditunjukkan dalam sesi kaunseling.

)ara Mengin"epre"asi Tingkahlaku Bukan 1isan )ehrabian "#$%B' telah mengenalpasti tiga dimensi yang dikatakan berkesan dalam guru bimbingan dan kaunseling mentafsir tingkahlaku bukan lisan yang ditunjukkan oleh kanakkanak dalam sesi kaunseling, iaitu : 3indakbalas semulajadi 4erasaan teransang ifat dominan

K,MA-./A0 : M,MB,/. T.0*AKBA1AS


5emahiran asas kaunseling yang harus dikuasai oleh guru bimbingan dan kaunseling ialah kemahiran memberi tindakbalas. 5emahiran ini memerlukan beliau

memberi perhatian kepada perasaan pernyataan lisan kanak-kanak sepanjang sesi kaunseling. Apabila kemahiran ini digabungkan dengan kedua-dua kemahiran yang telah anda pelajari sebelum ini, kanak-kanak akan terdorong untuk meneruskan perkongsian masalah, dan pendedahan kendiri. Bagaimana Memberi Tindakbalas %ang #osi"if Antara tindakbalas positif guru bimbingan dan kaunseling terhadap maklumat yang dibekalkan oleh kanak-kanak termasuk seperti yang berikut : )emberi moti(asi )emberi galakkan )encabar secara positif )emberi pujian Anggukan kepala dan dorongan minima Bertanya soalan

elain daripada teknik di atas, ada ahli teoris yang berpandangan baha+a konfrontasi, membuat tafsiran dan kemahiran menyokong juga terangkum ba+ah kemahiran memberi tindakbalas. 1uru bimbingan dan kaunseling akan menggunakan konfrontasi apabila beliau dapat mengesan terdapat ketidakserasian antara percakapan, komunikasi bukan lisan yang dipamerkan dan perasaan yang diluahkan oleh kanak-kanak. Dalam sesi kaunmseling, konfrontasi bukan bertujuan untuk mencabar kanak-kanak secara negatif, mengacam atau mela+annya. Apabila jenis tindakbalas ini digunakan bersama-sama dengan kemahiran melayan seperti mendengar secara aktif, dan meminta penjelasan, melicinkan proses kaunseling demi memperoleh alternatif-alternatif penyelesaian yang baru. Apabila guru bimbingan dan kaunseling membuat tafsiran, beliau cuba mengemukakan kepada kanak-kanak yang berkenaan satu perspektif baru mengenai masalah yang sedang dialami. Dengan itu, kanak-kanak tadi akan lebih memahami dan seterusnya lebih berupaya untuk menanganinya.

5adangkala guru bimbingan dan kaunseling mendapati baha+a masalah dengan kanak-kanak yang berkenaan agak serius dan tidak setimpal dengan umur yang masih muda lagi. 5anak-kanak tadi perlukan bantuan tambahan dalam bentuk sokongan agar dapat mengatasi ketakutan atau penentangan terhadap perkhidmatan kaunseling.

K,MA-./A0 : M,03,0A1 #AST. MASA1A)engikut kebiasaan, guru bimbingan dan kaunseling akan menggunakan pelbagai jenis strategi untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh kanakkanak. alah satu daripada strategi yang biasa digunakan untuk mengenalpasti masalah yang timbul dalam kalangan kanak-kanak ialah melalui tinjaun. )elalui tinjauan, guru bimbingan dan kaunseling boleh mengumpul maklumat penting mengenai isu-isu yang mungkin menimbulkan masalah dalam kalangan kanakkanak. Antara strategi yang biasa digunakan termasuk sesi kaunseling indi(idu dan kelompok, pemerhatian yang berjadual dalam kelas dan luar kelas, temubual dengan guru-guru kelas dan guru-guru matapelajaran, ujian-ujian pia+ai, konferens ibubapa dan sebagainya. Bagi setiap kaedah yang disenaraikan tadi, guru bimbingan dan kaunseling hendaklah melengkapi diri dengan ilmu serta menguasai kemahiran tertentu.

K,MA-./A0 : M,1AKSA0A .0T,/4,0S.


)engikut kebiasaan, inter(ensi teraputik yang disediakan bagi kanak-kanak biasanya berbentuk pelbagai modal, iaitu perkembangan, pencegahan, pemulihan dan krisis. etiap modal ini mempunyai teknik=strategi tersendiri berdasarkan kepada teori kaunseling yang digunakan oleh guru bimbingan dan kaunseling. :leh itu, dalam melaksana inter(ensi yang +ajar mengikut kes yang dipertemukan dalam sesi kaunseling, guru bimbingan dan kaunseling hendaklah, terlebih dahulu memperoleh serta melengkapi diri dengan pengetahuan tentang teknik=strategi yang sedia ada. eterusnya praktikkan teknik=strategi dalam sesi kaunseling yang dijalankan. 4ada peringkat a+al adalah satu perkara biasa bagi guru bimbingan dan kaunseling yang baru kurang yakin untuk menjalankan sesi kaunseling +alaupun beliau mempunyai ilmu teoretikal. ebagai permulaan langkah yang paling baik ialah membuat pemerhatian ke atas sesi kaunseling yang dijalankan oleh guru bimbingan

dan

kaunseling

yang

berpengalaman.

;amun

pemerhatian

ini

hendaklah

mendapatkan kebenaran kanak-kanak yang berkenaan selaras dengan etika kaunseling. 5erja berpasukan dan kolaborasi sedemikian bukan sahaja berkesan bagi guru bimbingan dan kaunseling baru menguasai kemahiran melaksana inter(ensi. )alahan juga tidak kurang pentingnya bagi guru bimbingan dan kaunseling yang berpengalaman betujuan untuk mengasah kemahiran sedia ada. Berdasarkan perbincangan di atas, agak jelas baha+a sesi kaunseling merupakan satu proses yang berdasarkan tahap-tahap tertentu. 1uru bimbingan dan kaunseling perlu menggunakan kemahiran-kemahiran asas kaunseling yang sesuai mengikut dinamika yang berlaku dalam setiap tahap. Dengan itu, maka perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang dita+arkan di sekolah rendah akan mencapai kecemerlangan dan kualiti sepertimana yang dihasratkan oleh +arga sekolah amnya dan kanak-kanak yang berkenaaan khasnya. 2ingkasnya guru bimbingan dan kaunseling perlu mengambil tau tentang isu yang timbul serta menghadapi cabaran yang berkaitan agar dapat mengendalikan sesi kaunseling yang bermutu tinggi.

Soalan 2 : T,5/. KA$0S,1.03


3eori yang saya pilih untuk membantu Ali supaya dia kembali ceria seperti sedia kala adalah teori pemusatan perorangan. 4elopor teori pemusatan perorangan

ialah *arl 2ogers. 3eori ini terangkum dalam kategori afektif dan diberikan tumpuan kepada tiga aspek, iaitu pandangan terhadap manusia, peranan kaunseling dan teknik atau strategi untuk membantu klien. 3eori yang memberikan tumpuan kepada kaunseling orang atau disebut sebagai client-centred yang popular ini dihuraikan oleh 2ogers. 3eori ini merupakan suatu reaksi yang menambah baik daripada teori psikoanalisis. 4endekatan 2ogerian mengutamakan indi(idu bertanggungja+ab mengenalpasti cara-cara untuk mengahadapi realiti hidup. 2oger menekankan kepentingan kaunselor sebagai seorang yang selesa, adil, empati dan prihatin terhadap indi(idu. 4eranan kaunselor dilihat sebagai orang yang bertanggungja+ab penuh dalam menentukan kebahagiaan hidup remaja. )enurut *arl 2ogers, manusia bersifat rasional, gemar bersosialisasi, berpandangan ke depan, dan realistik. ebagai penjelasan lanjut, beliau menyenaraikan ciri-ciri manusia seperti berikutG )empunyai maruah serta harga diri, dan harus dihormati )empunyai kapasiti untuk mencapai arah kendiri, dan berkebolehan untuk membuat penilaian yang bijak, sekiranya diberi peluang Berkebolehan untuk memilih nilai masing-masing )ampu belajar cara menunaikan tanggungja+ab secara konstruktif Berkebolehan untuk menangani perasaan, pemikiran dan tingkahlaku masing-masing Berpotensi untuk melakukan perubahan yang konstruktif serta

perkembangan peribadi ke arah kehidupan yang memuaskan

Berpegang kepada pandangan terhadap manusia seperti di atas 2ogers menggariskan enam syarat penting bagi perubahan personaliti. 5edua-dua pihak, iaitu guru bimbingan dan kaunseling dan klien hendaklah berada dalam kontek psikologikal. 5lien berada dalam keaada tidak kongruen. 1uru bimbingan dan

kaunseling berada dalam keadaan kongruen dan terlibat dalam hubungan kaunseling. 1uru bimbingan dan kaunseling mengamalkan penerimaan positif tanpa syarat terhadap klien. 1uru bimbingan dan kaunseling bersifat empati teradap kerangka rujukan klien. ifat empati dan penerimaan positif tanpa syarat berjaya tercapai dalam sesi kaunseling. 1uru bimbingan dan kaunseling yang mematuhi keenam-enam syarat di atas hendaklah bersifat tidak mengarah "non-directi(e'. Dengan perkataan lain, ini bermaksud baha+a beliau tidak menyoal, atau memberi nasihat, atau mentafsir pemikiran, perasaan dan tingkahlaku klien. kaunseling. ecara metafora, guru bimbingan dan kaunseling diibaratkan sebagai cermin yang berbentuk objektif dan tidak beremosiH hanya mereflek dunia klien dengan menggunakan sifat kemesraan, penerimaan dan kepercayaan. 5esan pantulan ini akan mendorong klien untuk menilai pemikiran, perasaan dan tingkahlaku selama ini, seterusya meneroka kesan yang timbul. ecara ringkas, peranan sesi kaunseling berorientasikan pemusatan ebaliknya, beliau hanya akan mendengar secara aktif serta memberi dorongan yang +ajar sepanjang sesi

perorangan bertujuan untuk membantu klien meningkatkan keyakinan diri serta sifat autonomi dan spontan. )atlamat kaunseling tersebut ialah menghasilkan klien yang mampu berfungsi dengan sempurna, berupaya mengurus kehidupan masing-masing dan berkebolehan menghargai diri masing-masing. )engikut 2ogers, elemen yang paling kritikal dalam teori pemusatan perorangan ialah sikap guru bimbingan dan kaunseling terhadap klien. Antara ciri-ciri sikap yang penting termasuk ketulenan, penerimaan positif tanpa syarat, dan empati. ecara am, ketulenan merujuk kepada identiti kendiri sebenar guru bimbingan dan kaunseling yang kekal sepanjang sesi kaunseling. Ia merangkumi ciri-ciri seperti:

Tidak "erika" dengan peranan

1uru bimbingan dan kaunseling bersifat tulen terhadap klien dan tidak akan berselindung di sebalik peranan profesional.

Bersifa" spon"an

1uru bimbingan dan kaunseling berkomunikasi secara terbuka, dan tidak terlalu berjaga-jaga. Fuga tidak bersifat impulsif atau terlalu terikat dengan peraturan. 5omunikasi dan tingkahlaku berasaskan tahap keyakinan diri yang dipunyai. Tidak bersifa" defensif

1uru bimbingan dan kaunseling sedia maklum tentang kekuatan dan kekurangan masing-masing. :leh itu, mereka bersifat terbuka terhadap komen atau teguran negatif klien tanpa berasa terancam. Fuga tidak bertindakbalas secara defensif. Membua" perkongsian diri

1uru bimbingan dan kaunseling akan membuat pendedahan kendiri, apabila difikirkan sesuai dan perlu. Dengan ini, klien berpeluang mengenali mereka dengan lebih mesra lagi. 4enerimaan positif tanpa syarat bererti guru bimbingan dan kaunseling menerima klien sebagai seorang yang berpotensi menjadi baik, bersifat rasional dan gemar kepada autonomi. ecara operasional, beliau akan mempamerkan ciri-ciri seperti memberi perhatian yang berkualiti kepada kebimbangan dan perasaan klien. Bersikap tanpa menghukum terhadap klien serta menggangapnya sebagai seorang yang berhak diberi layanan tulen. Bertindakbalas dengan penuh empati serta memahami kerangka rujukan klien. )enyedari dan meningkatkan potennsi dan kebolehan klien. <mpati bermaksud melihat melalui mata klien, berjalan dengan memakai kasutnya, dan merasai manis-pahit pengalamannya. 4endek kata, guru bimbingan dan kaunseling cuba menyelami dunia klien untuk mengalami situasi yang sedang dilalui oleh klien serta menghayati perasaan yang sedang dirasainya buat ketika itu.

Antara strategi yang terangkum dalam sifat empati termasuk kemahiran melayan, dan kesenyapan. )imik muka dan postur badan merupakan indikator kepada klien baha+a guru bimbingan dan kaunseling memberi tumpuan kepada apa yang diperkatakan dan dirasai. Di samping itu, anggukan kepala, kontek mata,

senyuman, nada suara, jarak fi!ikal yang sesuai dan sentuhan bahu juga penting dalam hubungan kaunseling yang teraputik. )elalui kemahiran melayan secara lisan dan bukan lisan, guru bimbingan dan kaunseling akan berjaya masuk dalam dunia klien dan lebih mudah memahami masalah yang sedang dihadapinya. )anakala kesenyapan pula memberi klien masa untuk memproses maklumat serta perasaan dengan lebih berkesan. Apabila digunakan dalam sesi akunseling, guru bimbingan dan kaunseling cuba maklumkan kepada klien mesej berikut : 7saya yakin anda berupaya menangani isu yang timbul, dan saya berada di sisi anda. aya tetap memberi sokongan moral. Anda boleh teruskan apabila anda bersedia.E Berdasarkan perbincangan diatas, maka agak jelas baha+a keberkesanan kaunseling berorientasikan teori pemusatan perorangan amat bergantung kepada hubungan antara guru bimbingan dan kaunseling dengan klien. 5adangkala, pendekatan ini kurang berjaya dengan kanak-kanak yang terlalu kecil atas sebabsebab tertentu. Antaranya termasuk agak sukar untuk guru bimbingan dan kaunseling memahami apa yang mereka perkatakanH ada sesetengah kanak-kanak kecil berasa segan untuk berinteraksi dengan orang de+asa yang mereka kurang mesra dan sebagainya. ;amun amat penting bagi guru bimbingan dan kaunseling menyediakan satu persekitaran kaunseling yang kondusif, dan mesra agar kanak-kanak mampu membuat penerokaan terhadap emosi masing-masing. /anjutan kepada penerokaan kendiri mereka akan memperoleh pemahaman kendiri dan seterusnya penerimaan kendiri terhadap keadaan hidupnya. Dengan itu, mereka akan lebih berupaya untuk menangani masalah yang dialami kelak. :leh itu, bagi menyelesaikan masalah yang dialami oleh Ali, guru bimbingan dan kaunseling perlu terapkan teori perorangan ini dengan kaedah atau cara yang betul. )elalui pengamalan teori ini ke atas masalah yang dihadapi oleh Ali, dia mampu kembali ceria dan dapat menyesuaikan diri di asrama dan juga bersama ka+an-ka+an barunya.