Anda di halaman 1dari 25

Isi tempat-tempat kosong dengan perkataan yang diberi.

menampal menegah memunggah mengukur menyemak menempah menyudu memungut menguji memarang

1. Peperiksaan itu diadakan untuk ___________ kebolehan murid-murid. 2. Abang saya__________ majalah Dewan Pelajar daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. ereka sedang __________ sebuah peti ais dari lori.

!. Dia _________ poster itu pada papan kenyataan. ". Puan #. inah __________ anaknya betmain di tepi jalan raya.

ereka sedang __________ keluasan tanah lapang itu.

$. Pihak sekolah __________ derma untuk membantu murid yang malang itu. %. &ikgu 'sman __________ buku kerja kami setiap hari. (. )bu sedang __________ nasi dari periuk nasi. 1*. Ayah _________ besi itu sehingga li+in.

membesar

mengun+up mengikir

memerath menjatuhi memenuhi menyeterika menyeberang memanjang menge+ilkan

1. Puan

inah sedang ____________ seluar panjang suaminya.

2. Pemburu itu ____________ musang yang +uba menyerangnya. 3. ,umbuhan itu akan ____________ dengan lebih +epat jika sentiasa dibubuh baja. !. -etah itu ___________ apabila ditarik. ". Besi __________ apabila disejukkan. #. ukanya ___________ apabila dimarahi oleh ibunya.

$. .anak- kanak sedang __________ di jalan itu. %. /akim __________ pengedar dadah itu hukuman mati. (. Peminat bola sepak ___________ 0tadium erdeka sejak petang lagi.

1*. 1angan sekali-kali ___________ kebolehan orang lain.

Isikan tempat-tempat kosong di bawah dengan kata-kata berimbuhan men..... yang sesuai. menyiapkan memuji membantah menghargal melaut memban+uh merawat menggubah mengalir menjerang

1. Janganlah kita ____________ kata orang tua. 2. Sungai di belakang rumahnya ____________ dengan deras. 3. Emak sedang __________ susu untuk adik. 4. Kakak __________ air di dapur. 5. Sawah padi di egeri Kedah ___________ luas. !. Kita perlu ___________ "asa orang lain terhadap kita. #. $ikgu selalu __________ murid yang pandai dan ra"in itu. %. &oktor itu sedang ____________ pesakitnya. '. Kegemaran kakak saya ialah ___________ bunga. 1(. kita akan __________ pro"ek itu dalam tempoh dua tahun .

Isikan tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan perkataan yang sesuai.
1. Apabila kami tiba di kampung itu2 kami ternampak sawah-sawah padi yang ________dari jauh. 2. Penuntut-penuntut pusat pengajian tinggi terpaksa _________ rumah di luar kampus kerana penginapan di asrama sudah penuh. 3. Perusahaan _________ nanas terdapat di beberapa tempat di 1ohor Bahru. !. 'sman tidak dapat __________ kerana masih di bawah umur 21 tahun. ". .apal terbang dari .ota Bharu itu ___________ di 3apangan ,erbang 0ultan A4i4 0hah pada pukul %.!" malam. #. Ber+u+uk tanam dan __________ ikan air tawar merupakan pekerjaan utama kebanyakan penduduk di kampunng saya. $. /aslina __________ kepada ayahnya supaya membenarkan dia berkelah ke Desaru bersama kawan-kawannya. %. (. usta4a ber+ita-+ita untuk __________ seorang ahli perniagaa yang berjaya pada suatu hari nanti. ak &ik 5aimah leka ___________ ketupat sehingga tidak sedar akan kedatangan anak +u+unya. 1*. Pada musim tengkujuh2 para nelayan tidak dapat __________ ikan kerana laut bergelora.

merebus menguning

mengundi menyewa

menangkap mendarat

menjadi merayu

mengetin menternak

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah.

1. Beberapa orang penyelam telah _______ ke dalam sungai itu untuk men+ari sebuah peti yang tenggelam di situ. 2. Pasukan keselamatan negara telah berjaya ______ beratus-ratus pendatang haram yang +uba menyusup masuk ke negara ini mekalui jalan laut. 3. /aji /amdan sedang ______ bumbung rumahnya yang bo+or itu. !. A4man terpaksa ______ tanah pusaka ibunya untuk membayar hutang-piutangnya dengan pihak bank. ". Para peserta yang menyertai .ursus .epimpinan Pelajar itu ______ arahan yang diberikan oleh pihak pengurusan dengan teliti. #. Biskut yang dibuat oleh 5urul )4ati ______ kerasnya kerana terlebih tepung gandum. $. 6alaupun )smail tidak berpelajaran2 tetapi dia mempunyai +ita-+ita yang _____ tinggi. %. Pasukan penyelamat mempergiatkan usaha untuk _____ mayat mangsa-mangsa yang tertimbus akibat tanah runtuh di lereng bukit itu. (. /arun dan Adika sedang _____ semak samun yang semakin menebal di kebun getah arwah datuk mereka. 1*. 0elepas kematian suaminya2 ak &ik 7okiah _____ kuih-muih di sekeliling kampung untuk menyara hidup anak-anaknya menyelam menangkap menjual mengatap mendengar menggunung membatu men+ari menebas menjaja

Isikan kata itu di tempat kosong yang berikut . 1. Banyak penumpang bas ____________ kerana bas dinaiki oleh mereka rosak . 2. Dia __________menerima permintaan kawannya . 3. /idupnya __________kerana selalu didera ibu tiri . !. 7ahimah __________ apabila dia diumumkan sebagai pemenang . ". 8aruk mengaduh kesakitan apabila idahnya __________.

#. -adis yang berambut panjang itulah yang ___________. $. 90aya ___________ kerana bas sekolah rosak29 kata 7aman . %. .ami _____________semasa menyaksikan pertunjukan silap mata . (. .ereta itu ___________tiang lampu . 1*. Dia selalu _______________akan peristiwa pahit itu . ter+antik terlanggar terkandas tergigit terlambat terseksa ter+engang tersenyum terpaksa terkenang

Bubuhlah imbuhan ter- pada kata di dalam petak isikan kata itu di tempat kosong yang berikut . 1. Adik __________ ke dalam longkang . 2. :ng /o+k ___________ diatas lantai kerana kepenatan . 3. 0ungai 7ajanglah yang ____________ dinegara kita . !. ;an yang dipandu dengan laju itu ________________ ke dalam longkang . ". 'leh kerana terlalu letih 2 penumpang itu ______________ di dalam bas . #. 1eritan yang kuat menyebabkan dia ________________ daripada tidur . $. Dahinya bengkak kerana _____________ pada bu+u meja itu tadi . %. /utang sebanyak lima ribu ringgit itu tidak _____________ olehnya . (. .anak- kanak tentu tidak ______________ beg yang diisikan dengan terlalu banyak buku tebal . 1*. ______________ kah kamu soalan yang sukar ini . terbangun terbabas terjatuh terhantuk terlena terpanjang tertidur terjawab terbayar terbawa

Isi tempat - tempat kosong dengan perkataan yang diberi .


1. 'rang tua dan kanak - kanak tentu tidak ______________ gunung itu . 2. :n+ik 3ee membeli sebuah kereta Proton 0atria yang ______________ . 3. 0oalan ini boleh dianggap sebagai soalan yang ______________ kerana tidak ada seorang murid pun yang dapat memberikan jawapandengan tepat . !. Pemain bola keranjang yang ______________ itu telah dilantik sebagai ketua pasukan . ". Dalam ujian kali ini 2 tiada seorang pun yang mendapat seratus markah . 0etahu saya 2 markah yang _____________ +uma lapan puluh sahaja .

#. 0emua buku yang ____________ di dalam almari itu +erita . $. Pemandu bas itu didenda seribu ringgit setelah ______________ bersalah . %. akanan yang ____________________ itu masih hangat . (. Baju - baju yang _________________ di ampaian belum kering lagi . 1*. ,asik ,oba ____________ di 0umatera <tara . terbaru terdaki tersaji terhandal terbukti tersidai tersusun tertinggi tersukar terletak

Isilah tempat-tempat kosong di bawah ini dengan kata yang sesuai.


1.,empat menteri bertugas disebut_______. 2.Dia meminati bidang______. 3.3agu ______kita ialah 95egaraku9. !.)smail murid yang jujur.______nya patut dijadikan +ontoh. ".______nya pada waktu lapang ialah memba+a. #.Pihak polis memuji______pelajar itu. $.ku+ing______saya dilanggar kereta semalam. %.Bangunan .' ,A7 menjadi ______penduduk. (.0alah seorang sultan pada 4aman______ elaka ialah 0ultan 1*.______orang-orang kampung itu tidak dapat kami lupakan.

u4a==ar 0hah.

kebaikan kebanggaan kebangsaan keberanian kegemaran kehakiman kejujuran kementerian kesayangan kesultanan

Isikan tempat- tempat kosong dengan perkataan yang diberi.


1.0yarikat itu mendapat ___________yang besar pada tahun lepas. 2.Abang A4wan mempunyai __________yang kuat untuk belajar melukis. 3.Projek itu terpaksa dihentikan kerana __________wang. !. emba+a surat khabar sebelum ke pejabat2sudah menjadi suatu__________bagi ayahnya. ".Peperanganlah yang menyebabkan rakyat di negara itu hidup dalam __________.

#..ebakaran itu telah menyebabkan __________harta benda yang banyak. $..emalangan jalan raya yang berlaku malam tadi berpun+a daripada __________pemandu bas mini yang terbabit. %.Perbuatannya yang menjolok mata itu telah menimbulkan __________ibu bapanya. (.__________guru-guru dalam seminar itu sangatlah penting. 1*.Penumpang-penumpang boleh keluar melalui pintu yang terdapat di bahagian belakang bas itu sewaktu berlaku sebarang __________. kecuaian kelaziman kesengsaraan kemahuan kemarahan kehadiran kecemasan kemusnahan keuntungan kelurangan

Isi tempat-tempat kosong dengan perkataan yang diberi. 1.0aya __________selepas berlari. 2..amu tentu akan men+apai __________yang +emerlang jika rajin berusaha. 3.<jian itu diadakan untuk menguji __________murid-murid. !.Peperanganlah yang menyebabkan rakyat negara itu hidup dalam__________. ".Dia yang melakukan__________2saya pula yang disalahkan. #.Pejabat pos merupakan salah satu __________awam yang penting kemiskinan kebolehan kehausan kejayaan kesilapan kemudahan

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat-tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah. 1.__________ sesebuah negara banyak bergantung kepada =aktor ekonomi2politik dan sosial. A. ensejahterakan B.0ejatera 2.__________ jelas terbayang pada wajah terhadap ibunya. &..esejahtera D.Disejahterakan aniam apabila dia teringatkan sikapnya yang biadab

A..esal B..ekesalan

&.Penyesalan D. enyesalan

3..e+antikan seseorang perempuan juga bergantungkepada __________ budi bahasanya. A.terhalus B.menghaluskan &.kehalusan D.menghalusi

!..olam renang itu kelihatan __________ apabila dilihat dari tingkat teratas hotel ini. A.kebiru-biruan B.dibirukan &.membiru D.membirukan

".__________ Pulau .apas telah menarik minat ramai pelan+ong ke palau tersebut. A.,erindah B. engindahkan &..eindahan D.Pengindahan

#. asalah pengangkutan telah dapat diatasi dengan adanya __________ jalan raya ke kampung itu. A.kemudahan B.memudahkan &.permudahan D.mudahan

$.__________ terbayang di muka pelajar itu sebaik sahaja dia menerima keputusan peperiksaan. A.Bersedih B.Penyedih &..esedihan D. enyedihkan

%.Pelan+ong itu terpaksa pergi ke__________negaranya di perjalanannya hilang. A.kediaman B.kemenyerian (. ak &ik

alaysia setelah dokumen

&.kedudukan D.kedutaan

ilah tinggal__________ setelah anak-anaknya berhijrah ke bandar.

A.kesepian B.menyepi

&.menyepikan D.sepi

1*.1ulia menjerit __________ kerana terkejutkan seekor katak yang melompat di hadapannya. A.takutkan B.penakut &.ditakutkan D.ketakutkan

1> Pak &ik ?amri menggunakan___________untuk menggemburkan tanah di kebun sayurnya. A. pen+angkuk B. penggembur &. pengait D. pengail

2> :n+ik ar4uki telah mengupah seorang___________yang mahir untuk menghias pelamin anak perempuannya. A. penyambut B. penghias &. pemimpin D. penghidang

3> Anak-anak ayam yang baru menetas itu besarnya se_____________sahaja. A. penumbuk B. pemukul &. pengeram D. pemeluk

!>____________0ekolah enengah /am4ah mengadakan majlis perpisahan di dewan sekolah sempena pesaraan beliau dalam bidang penguruan. A. Penulis B. Pensyarah &. Pengetua D. Pengarang

"> Pada bulan puasa2 raamai_____________menjual pelbagai jenis lauk dan kuih untuk hidangan berbuka puasa. A. pembeli B. peniaga &. penipu D. pelakon

#> A4lan mengambil buah rambutan yang sedang masak ranum itu dengan menggunakan ___________buluh. A. penjaring B. pengait &. pemukul D. penggali

$> Pesakit yang menghidap___________lemah jantung itu dinasihatkan oleh doktor supaya tidak mengambil makanan yang berlemak. A. pembalut B. pesakit &. penapis D. penyakit

%> 0ikapnya yang terlalu_____________itu menyebabkan dia merasakan dirinya tidak ubah seperti kera sumbang. A. pendiam B. peramah &. penyedih D. periang

(> Peniaga itu menggunakan______________untuk menimbang barang-barang jualannya. A. penggelak B. penimbang &. penyukat D. penuras

)sikan tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan perkataan yang sesuai. 1. Doktor 8aisal menukarkan _________________ luka pesakitnya kerana sudah kotor. 2. 0tesen minyak itu hanya se ________________ jauhnya dari sekolah kami. 3. <sahlah kamu mengajak .im &hay ke rumah lama itu kerana dia seorang _________________. !. Puan /amidah bekerja sebangai _________________ 1abatan Penulisan2 <ni@ersiti alaysia sejak sepuluh tahun yang lepas. ". .hairul A4man terpilih sebangai __________________ gol bola sepak kebangsaan berdasarkan pengalamannya yang luas dalam sukan itu.

#. Dia tidak mempunyai ramai kenalan kerana si=atnya yang pendiam dan __________________. $. ,ukang sapu itu menggunakan sebatang ___________________ lidi untuk menyapu daun-daun kering di halaman rumah. %. Pesta Buku .uala 3umpur yang diadakan setiap tahun memberi erti yang besar kepada para ________________ buku dan orang ramai. (. 7usdi menggunakan__________________untuk menajamkan parang yang tumpul itu. 1*. .umpulan__________________itu sedang mempersembahkan sebuah tarian inang kepada para pelan+ong. penerbit pengasah pelaung pembalut penyapu pensyarah penari pemalu penjaga penakut

)sikan tempat kosong dalam ayat-ayat berikut dengan perkataan yang sesuai. 1. ___________________ itu sedang menari. 2. /o+k /ua seorang murid yang ________________. 3. ________________ itu telah ditangkap. !. Dia ialah seorang __________________ rojak. ". &ikgu 8ong seorang yang _________________. #. Pak at seorang _______________ be+a. $. .ita perlulah memiliki sikap ___________________ dalam semua hal. %. _________________ yang sering digunakan oleh ayah ketika memaku telah hilang. (. ________________ motosikal itu terbunuh di tempat kejadian. 1*. .eindahan alam semula jadi adalah daya ____________________ kepada pelan+ong untuk datang ke alaysia. pengayuh penarik pendiam pen+uri penukul penari penyayang penyabar penunggang penjual

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong di bawah.

1. 'rang tua itu terpaksa bekerja sebagai ____________________ sampah kerana dia tidak mempunyai kelulusan akademik. 2. )bu menggunakan ____________________ teh untuk mengasingkan serbuk teh. 3. _____________________ itu telah ditangkap polis. !. 3amin yang _________________ itu tidur sepanjang hari sedangkan orang lain sibuk bekerja. ". Pak Amin menajamkan parang itu dengan menggunakan ________________. #. 0i ________________ itu tidak mempedulikan sampah sarap di sekeliling rumahnya. $. __________________ syarikat itu ditangkap polis kerana menerima rasuah. %. <bat itu tidak boleh digunakan sebangai ____________________. (. Anda perlu berhati-hati apabila ber+akap dengan &ikgu 3oh kerana dia __________________. 1*. _________________ diminta supaya jangan menghisap rokok di dalam bilik yang berhawa dingin. pen+uri pembasmi pengotor penapis penidur perokok-perokok penyapu pengurus pemarah pengasah

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong di bawah. 1. __________________ buku ini seorang pensyarah. 2. Dia membeli sebuah _________________ rambut dan sebuah pembakar roti dari kedai elektrik itu. 3. urid itu _______________ . Dia selalu tidur di dalam bilik darjah. !. Banyak ________________ yang menyaksikan pameran itu. ". Ainun __________________ tetapi tidak sombong. #. :mak menggunakan ___________________ untuk menapis santan. $. Ayam-ayamnya diserang _________________ hawar. %. __________________ itu mendapat +edera parah. (. .akak saya ___________________ orangnya. 1*. &hee 5ing seorang yang _____________________. penidur penyakit pendiam pendiam pengarang penakut pengunjung pemandu penapis pengering

3A,)/A5 1( JAWAPAN)
Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah. 1. :n+ik A4mi melarang anaknya bergaul dengan budak-budak yang nakal itu. A. bergaul B. bersalam &. bertanya D. berdebat 2. .ebanyakan penduduk di kampung saya buta huru= dan tidak berpelajaran tinggi. A. berkulit B. bermata . berpelajaran D. berhidung 3. Datuk 'mar masih boleh memba+a perkataan-perkataan yang berhuru! ke+il itu. A. berba+a B. berwarna . berhuru! D. berbuku !. 3elaki yang bertongkat dan bermisai tebal itu ialah bekas pengawai polis yang dihormati ramai. A. bermisai B. berjanggut &. bersikat D. bergigi ". pelajar-pelajar ,ingkatan 0atu &empaka berdiri tegak apabila &ikgu 1asni masuk ke kelas. A. berjalan B. berbaris &. bersusun ". berdiri dalam

#. Adrian sering membawa isteri dan anak-anaknya bersiar-siar di tepi pantai pada hari minggu. A. berlari B. bermain &. berjalan ". bersiar-siar $. .erajaan menggalakkan rakyat alaysia supaya berjimat +ermat dan tidak boros berbelanja untuk mengelakkan berlakunya in=lasi. A. bersikap #. berjimat &. berwang D. berbuat %. :n+ik /akimi ber$adang hendak menghantar beberapa orang kakitangannya berkursus luar negeri untuk meningkatkan lagi produkti@iti syarikatnya. A. berlatih #. ber$adang &. berdiam D. berlanggar (. 0urat yang dikirim oleh sahabat penanya dan )ndonesia belum berbalas lagi. A. berbalas B. bersoal &. berbuka D. bersusun 1*. ariati bersimpati dengan nasib yang menimpa penghuni asrama perempuan itu apabila asrama mereka hangus terbakar. A. berenam #. bersimpati &. bergaduh D. bermewah di

)silah tempat kosong di bawah ini dengan kata di dalam petak. 1. /aris dan /arison _________ ke 0eremban. 2. 0ejak tadi adik _________ saja. 3. Bulan _________ pada waktu malam. !. -adis manis itu _________ kebaya. ". 5eneknya sudah tidak _________ lagi. #. 7amesh selalu _________ sejak kematian adik. $. Bendera alaysia _________ biru2 kuning2 dan putih. %. .asut ayah +antik dan _________ . (. urid-murid itu _________ kaki ke sekolah. 1*. Askar-askar itu _________ dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan negara.

berbaju berjuang

ber+ahaya berkereta

berduka berkilat

bergigi bermuram

berjalan berwarna

)si tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan perkataan yang sesuai. 1. 'rang kaya itu _________ besar. 2. 'rang yang _________ tinggi selalu dihormati. 3. ereka _________ ke tepi pantai. !. Bapa saya _________ putih. ". Dia _________ sambil ber=ikir. #. )bu sedang _________ di dalam biliknya. $. Dua orang budak itu sedang __________ . %. Ayah sedang _________ dengan jiran. (. 3aporan itu bulum _________ lagi. 1*.0urat yang _________ itu dimasukkan ke dalam sampul. bertulis berbaju berpengetahuan berbasikal berkelahi berlipat berjalan berkereta berbual bersolek

1awapan 3atihan 1 A bahasa .iasan >


1. )steri :n+ik /assan +antik seperti _______ . A kan+il B bidadari & D mayat kera

2. .akak memakai sehelai baju yang merah seperti _______ ke majli hari jadi kawannya . A biji sagu B halia & D madu tepung

3. 0aya telah memanggilnya beberapa kali dengan suara yang kuat 2tetapi dia masih lagi pekak seperti _______ . A lembu B kerbau & D lebah-lebah badak

!. Adiknya rajin seperti _______ sebaik sahaja dari sekolah 2dia manolong ibunya menjual air tebu di tepi jalan . A kan+il B rusa & D semut kura-kura

". 0elepas hujan lebat 2jalan raya menjadi sangat li+in ma+am _______ . A getah & lautan

B kapas

belut

#. Air barli ini belum ditambah gula2sebab itulah rasanya tawar ma+am_______ . A +uka B garam & D tebu air

$. 7ambut adik 7amlan ikal ma+am _______ . A sutera B benang & D mayang galah

%. 0etelah disembur minyak wangi 2baju ini menjadi wangi seperti _______ . A sembilu B bunga & D +abai madu

(. Budak ke+il itu tidak teranggat kotak berisi buku yang berat seperti _______ . A batu B kertas & D kapas ais

1*. muka pesakit itu pu+at ma+am ________ . A nabi B mayat & D syaitan ulama

1awapan 3atihan 3 ABahasa .iasan>


BB

1. Pelawak itu tinggi seperti ________ . A. langit B. galah &. pokok D. kayu

2. Bilik ini panas ma+am ________ . A. matahari B. batu &. api D. lilin

3. Anjing /ang 0eng jinak seperti ________ . A. tikus B. ku+ing &. burung D. merpati

!. 7ambut Ah 0uan panjang ma+am ________ . A. tali B. kain ". .opi ini manis seperti ________ . A. gula-gula B. gula #. Adik &. madu D.bunga unir takut seperti ________ . &. durian D. bunga &. tangga D. sungai

A. tikus B. +empedak $. 0up ini masin ma+am ________ . A. air sungai B. pasir

&. rumput D. garam

%. ,ulisan 3ee 0eng halus ma+am ________ . A. ulat B. kuman &. anai-anai D. asap

(. Pahlawan itu gagah ma+am ________ . A. polis B. gergasi &. raja D. gajah

1*. Budak yang ________ itu ialah adik .im 3ui .

A. tua seperti lengkuas B. tinggi seperti galah

&. tajam seperti pisau D. tumpul seperti belakang parang

1awapan 3atihan ! ABahasa .iasan>


BB 1. <bat ini _________ ma+am hempedu . A. sejuk B. bisa 2. Bajunya _________ ma+am kapas . A. bersih B. tinggi &. lembut D. +antik &. pedih D. pahit

3. Budak ke+il itu _________ ma+am 0ang kan+il . A. berani B. murah &. nakal D. +erdik

!. .ereta lembu ini _________ ma+am kura-kura . A. +epat B. murah &. kuat D. lambat

". &ikgu 3im itu _________ ma+am hakim . A. mulia B. kaya &. adil D. jujur

#. 0ampah ini _________ ma+am bangkai . A. kotor B. busuk &. pekat D.banyak

$. -adis itu __________ ma+am bidadari . A. +antik B. kurus &. pintar D. baik

%. Peti pusaka datuk __________ ma+am batu . A. tajam B. mahal &. berat D. besar

(. Bantal Dunlop ini __________ ma+am kekabu . A. halus B. lembut &. ringan D. ke+il

1*. 1angan jadi __________ ma+am keldai . A. miskin B. lapar &. sibuk D. malas

3atihan " ABahasa .iasan>


BB

Pilih pasangan Bahasa .iasan yang betul di bawah . 1. A. besar seperti bola B. bebas seperti burung 2. A. nipis seperti plastik &. bodoh seperti arnab D. malas seperti jin &. gelap seperti matahari

B. berani seperti tikus 3. A.wangi seperti daun B. tajam seperti jarum !. A. lari seperti kuda B. tetrang seperti bulan ". A. hitam seperti tahi B. keras seperti besi

D. ganas seperti singa &. pahit seperti bunga D. gemuk seperti badak &. li+in seperti sabun D. jinak seperti keldai &. miskin seperti budak D. +epat seperti air

Pilih Bahasa .iasan yang tidak sesuai . #. A. kaku seperti hantu B. diam seperti tunggul $. A. busuk seperti bangkai B. sejuk seperti ais %. A. putih seperti kapas B. masin seperti garam (. A. tumpul seperti pisau B. terang seperti siang 1*.A. takut seperti tikus B. hitam seperti api &. betul seperti bendul D. luas seperti lautan &. sabar seperti nabi D. pahit seperti +uka &. kuning seperti kunyit D. pedas seperti hempedu &. tua seperti lengkuas D. bisa seperti ular &. jahat seperti syaitan D. merdu seperti buah perindu

JAWAPAN*

atihan !impulan Bahasa "

)si tempat kosong dengan simpulan bahasa yang berikut. baik sangka perut bahasa dalam durian runtuh 1. Pagi tadi Ah anak angkat bekas tangan men+ari jalan angkat kaki +abut nyawa beri muka alas

eng alas perut. sebelum pergi ,aiping.

2. .Anak angkat. Pak &ik )smail menjadi doktor gigi. 3. Apabila pegawai penguatkuasa datang ke tempat itu2 semua penjaja yang tidak berlesen angkat kaki. !. Perkataan santap2 gering dan beradu merupakan bahasa dalam. ". 'rang tua selalu beri muka.dengan semua orang. #. )nilah manuskrip .bekas tangan.pengarang yang terkenal itu. $. Ayahnya terlalu baik sangka kepada anak lelakinya2 akhirnya dia menjadi budak yang nakal. %. Perompak itu hendak +abut nyawa mangsanya2 tetapi hasratnya tidak berjaya bila polis sempat menembaknya. (. Apabila dia disuruh membuat kerja yang berat2 dia selalu men+ari jalan. 1*. Pada hujung tahun semua kaki tangan kerajaan mendapat durian runtuh .

JAWAPAN *

atihan simpulan Bahasa #

-antikan perkataan-perkataan yang berhuru= tebal dalam ayat-ayat di bawah dengan simpulan bahasa yang sesuai. makan angkat2 kera sumbang2 ikut jejak2 lepas tangan2 kata putus2 ibu angkat2 keras hati2 jatuh hati2 hati batu. isi hati2

1. 3aki-laki yang kaya itu tidak menaruh belas kasihan terhadap orang miskin. A lepas tangan > 2. Abdullah baru datang ke kampung itu. $ia mengambil dan memelihara seorang wanita sebagai ibu sendiri. A ibu angkat > 3. Abang .im 0eng hendak mengikut %ontoh ayahnya. A ikut jejak >

!. .awan saya melahirkan perasaan yang terkandung dalam hati. A isi hati > ". 0ebab apakah ibu saudara kamu itu berasa tersinggungC A jatuh hati > >

#. Dalam mesyuarat itu mereka men+apai keputusan yang terakhir.A kata putus

$. 1angan perdulikan budak itu dia memang seseorang yang tidak suka bergaul dengan orang lain. A kera sumbang > %. Abang Ah eng memang mempunyai kemahuan yang keras2 A keras hati > akhirnya dia berjaya menjadi jurutera. (. Dalam pertengkaran itu2 kami tidak %ampur tangan.A lepas tangan > 1*. .awan saya yang berpangkat itu seseorang yang suka dipuji. A makan angkat >

JAWAPAN*

atihan !impulan Bahasa &

)si tempat-tempat kosong dalam ayat di bawah dengan simpulan bahasa yang sesuai. lidah ber+abang2 pagar2 paku belanda2 balik gagang2 mandi peluh2 pilih kasih2 berpeluh tubuh2 minta nyawa2 ajak-ajak ayam2 gulung tikar atas

1. Pekerja-pekerja ladang mandi peluh untuk menyara keluarga.

2. /arga barang jualan di kedai itu paku belanda. 3. 0ewaktu kami bekerja budak itu atas pagar sahaja. !. -uru kelas kami tidak pilih kasih antara murid-muridnya. ".1angan terima jemputan itu2 dia ajak-ajak ayam sahaja. #. Banduan yang dihukum mati kerana dadah telah minta nyawa supaya dipenjarakan sahaja. $. Dalam pemilihan ketua2 sekumpulan penduduk duduk berpeluh tubuh. %. 1angan per+aya dengan orang itu2 dia lidah ber+abang. (. 0emalam baru kami tahu mereka itu balik gagang. 1*. Peniaga itu terpaksa gulung tikar kerana mengalami kerugian besar.

)si tempat kosong dengan simpulan bahasa yang sesuai. harga kopi2 hilang akal2 hati2 isi rumah2 halwa telinga2 ikut jejak2 kepala batu2 ibu angkat2 kaki bangku hentam keromo2 jatuh

1. Dasidah2 nasyid dan lagu ialah halwa telinga. 2. Pengedar barang makanan itu mendapat barang dari kilang dengan harga kopi. 3. Penulis muda yang belum berpengalaman menulis suatu kritikan dengan hentam keromo sahaja. !. 0ewaktu berlaku kebakaran2 mangsa kebakaran itu hilang akal . ". 0wee 3an men4iarahi ibu angkatnya yang tinggal di Alor 0etar. #. aimunah hendak ikut jejak abangnya yang sedang belajar di kolej.

$. Pada hujung minggu itu seisi rumah pergi berkelah. %. .awan saya 0orojini jatuh hati bila saya terlupa menjemputnya datang ke rumah saya pada hari jadi ibu saya. (. Ah 8at diajak bermain bola kerana dia kaki bangku 1*. Budak perempuan itu memang kepala batu.

3atihan ,atabahasa 1 0et A


1. .im 3eng_______pokok bunga itu air basuhan beras. a.men+urahi. b.di+urahkan. +.men+urahkan. d.di+urahi.

2.-uru yang_______ Bahasa a.mengajar

alaysia di sekolah saya telah bertukar ke 0abah. +.ajarkan d.diajarkan.

b.mengajarkan

3.<bi itu akan_______oleh kakak saya sebentar lagi. a.ditanak. b.dikukus. +.direbus d.dijerang.

!.Pelayan kedai makan itu________dulang dengan sebelah tangan sahaja. a.mengandas. b.menjinjing. +.menatang. d.membimbit.

".______ pemandu kenderaan itu telah disaman2_________ dia tetap berdegil dengan meletakkan kenderaannya di kawasan tunda itu. a.Biarpun2 begitu juga. d.0ungguhpun2 maka. #.Dalam kemalangan itu banyak yang +edera_________ terbunuh.________ pemandu lori itu pula hanya +edera ringan. a.lalu2 Biarpun. b.dan2 anakah. +.apabila2 0ementara d.maka2 Adapun. b. estipun2 ke+uari. +.6alaupun2 namum

$.Berikan beberapa_________+empedak dan se______ rambutan ini kepadanya. a.biji2 buah b.berkas2 butir +.tangkai2 biji. d.ulas2 ikat.

%.0ebelum hujan2beberapa_______bintang kelihatan di langit. a.biji b.kelompok +.buah d.gerombolan.

(.Dia membaling anjing itu dengan se______ kayu api. a.batang b.papan +.berkas d.laras.

1*.________pohon kemboja itu di+antas oleh ayah. a.Bebatang b.Bebuli +.7eranting d..ekayu

11.0arang_______ yang memenuhi ruang rumah itu telah saya bersihkan. a.lelapi b.lelabah +..ekabu d.tetupai.

12.,udung saji digunakan untuk menutup________itu. a.sampah-sarap b.semak-samun +.sayur-mayur d.lauk-pauk

13._______ yang mengatur perlawanan bola sepak antara pasukan itu telah diberkas polis. a..aki botol b..aki judi +..aki bola d..aki sapu atematik yang sukar ini.

1!.Budak_______itu dengan mudah dapat menyelesaikan masalah a.otak kan+il b.otak udang +.otak +air d.otak

beku.

1".91anganlah_______pangkat kamu tidaklah setinggi mana9kata pak +ik 3eman menyindir Ayub. a.tangkai jering b.han+ur hati +.pedih hati d.hidung tiaggi.

1#.Dia benar-benar hampa apabila gagal menyertai pasukan bola sepak sekolahnya. a.tewas b.prihatin +.ke+ewa d.menangis.

1$. urid-murid kelas itu________ menyiapkan kerja masing-masing. a.meminta b.diminta +.permintaan d.mintalah

1%..ehidupannya tidak terurus sejak ibu bapanya meninggal dunia. a.terpelihara2terkorban b.terkawal2tenat +.terjaga2menemui ajal. d.terbelai2mati.

1(.,an tidak berselera hendak makan di gerai yang kotor itu. a.lalu b.biasa +.ingin d.berasa.

2*.Dia mengirimkan se__________poskad kepada sahabat karibnya. a.pu+uk b.laras +.helai d.keping.