Anda di halaman 1dari 9

PRAKTIKAL 2 SCE3109

NOTA PRAKTIKAL 2 : TERMOKIMIA -Dalam tindakbalas kimia,tenaga biasanya terjelma sebagai haba. Haba ini dinamakan ENTALPI. Entalpi tindakbalas. Simbol H -Ada pelbagai entalpi- entalpi pelarutan, entalpi pembakaran,entalpi pencairan dan entalpi pembentukan. -Entalpi- satu bentuk tenaga terma yang disukat pada TEKANAN TETAP. -Entalpi piawai- entalpi yang disukat pada tekanan tetap 1 atm(pada suhu 25 C)

PERSAMAAN TERMOKIMIA: Bahan Tindak Balas ---> Hasil Tindak Balas, H H bertanda negatif bagi tindakbalas eksotermik. H bertanda positif bagi tindakbalas endotermik.

CH (g)+ 2O(g)

Haba dibebaskan oleh sistem ke persekitaran sebanyak H = -890.4 kJ

CO(g)+2HO(c)

ENTALPI PEMBENTUKAN Perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol bahan terbentuk daripada unsur-unsur nya pada tekanan tetap. Pada tekanan tetap 1 atm, entalpi ini disebut ENTALPI PEMBENTUKAN PIAWAI, Hf Haba pembentukan piawai Hf boleh digunakan secara langsung untuk menentukan haba tindakbalas (T/B). Misalnya bagi tindakbalas(pada 25C) C(grafit) + O(g) CO(g) Entalpi T/B = Entalpi T/B = (-393.5kJ) - (0+0) = -393.5kJ T/B - Entalpi pembentukan bahan T/B

PRAKTIKAL 2 SCE3109
HUKUM HESS Apabila bahan tindakbalas berubah kepada hasil tindakbalas,haba tindakbalas adalah bebas bilangan langkah yang diambil untuk berubah sedemikian. Contoh: Tindak Balas C(grafit) + 2H(g) CH(g), H=? Boleh di dapatkan melalui hukum hess daripada tiga tindakbalas berikut,yang masing-masing haba tindakbalas diketahui. a) C(grafit) + O(g) CO(g), H= -393.5kJ b) 2H(g) + O(g) 2HO, H= -571.6 kJ c) CH(g)+2O(g)CO(g)+2HO(c), H= -890.4kJ (a)+(b)-(c) akan menghasilkan: C(grafit) +2H(g) CH(g), H= (-393.5)+(-571.6)-(-890.4)= -74.7kJ

PENENTUAN PERUBAHAN ENTALPI

Untuk menentukan perubahan entalpi ada suatu reaksi kimia biasanya digunakan alat seperti calorimeter,thermometer dan sebagainya yang mungkin lebih sensitif. Perhitungan H reaksi= jumlah Hf produk-Jumlah Hf reaktan. HUKUM HESS Jumlah panas yang dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir.

Contoh: C(s)+O(g) CO(g) : H=x kJ 1 tahap 2 tahap + C(s)+O(g) CO(g) : H = y + z kJ

C(s)+1/2O(g) CO (g) : H= x kJ Co(g)+1/2O(g) CO(g) : H= z kJ

Menurut hukum Hess : x=y +z

PRAKTIKAL 2 SCE3109
Tindak Balas Pengoksidaan dan Penurunan (REDOKS) A. Maksud Tindak Balas Redoks

KONSEP

MAKSUD Pengoksidaan Proses penambahan oksigen kepada suatu bahan Proses kehilangan elektron oleh suatu bahan Penambahan nombor pengoksidaan

MAKSUD Penurunan Proses kehilangan oksigen daripada suatu bahan Proses penerimaan elektron oleh suatu bahan Pengurangan nombor pengoksidaan

I. II. III.

Penambahan dan kehilangan oksigen Kehilangan dan penerimaan elektron Penambahan dan pengurangan nombor pengoksidaan

B. Contoh-contoh Tindak Balas Redoks

I.

Tindak balas yang melibatkan penambahan dan kehilangan oksigen Agen pengoksidaan Kuprum (II)oksida

Kehilangan oksigen=penurunan

---------------------------------------------------------------------------CuO(p) + H(g) -------------------------> Cu hidrogen


Agen penurunan

+ HO

Penambahan oksigen=pengoksidaan

Perhatikan bahawa bahan yang mengalami penurunan ialah agen pengoksidaan dan bahan yang mengalami pengoksidaan ialah agen penurunan. II. Tindak balas yang melibatkan kehilangan dan penambahan elektron

PRAKTIKAL 2 SCE3109
III. Tindak balas redoks yang melibatkan penambahan nombor pengoksidaan dan pengurangan nombor pengoksidaan

IV.

Kaedah menulis persamaan setengah dan persamaan ion bagi tindak balas penyesaran. I. Penyesaran logam daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif Langkah1 : tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas penyesaran itu Langkah 2: Kenal pasti ion yang tidak mengalami perubahan dan abaikan ion Langkah 3: Tuliskan setengah persamaan pengoksidaan Langkah 4: Tuliskan setengah persamaan penurunan Langkah 5: Pastikan bilangan elektron didalam kedua-dua persamaan itu sama. Kemudian jumlahnya setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan penurunan Zn + CuSO ZnSO+Cu Zn + Cu Zn+Cu Zn Zn+ 2e Cu+ 2e Cu Zn Zn+ 2e (+) Cu+ 2e Cu Zn + Cu Zn+ Cu

a) Penyesaran halogen daripada halogen yang lebih elektronegatif daripada larutan garamnya Langkah1 : tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas penyesaran itu Langkah 2: Kenal pasti ion yang tidak mengalami perubahan dan abaikan ion Langkah 3: Tuliskan setengah persamaan pengoksidaan Langkah 4: Tuliskan setengah persamaan penurunan Langkah 5: Pastikan bilangan elektron didalam kedua-dua persamaan itu sama. Kemudian jumlahnya setengah persamaan pengoksidaan dan setengah persamaan penurunan Cl+2Kl 2KCl+ I Cl+2KI 2Cl + I 2l I + 2 Cu+2e Cu (+) Cu + 2e Cu Zn + Cu Zn+Cu Zn Zn +2e

v. Tindak balas redoks yang melibatkan pemindahan elektron pada suatu jarak

PRAKTIKAL 2 SCE3109

Rajah diatas menunjukkan susunan radas bagi menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas redoks melibatkan pemindahan elektron pada suatu jarak dengan elektrod grafit. Kaji dan hafalkan warna dan persamaan setengah bagi pasangan larutan-larutan berikut.

KIRI: Agen penurunan(menyingkir elektron) 1. Larutan kalium iodide, KI Persamaan setengah tindak balas pengoksidaan l tidak erwarna l(perang)+2e 2. Larutan ferum(II) sulfat, FeSO

KANAN: Agen pengoksidaan( menerima elektron) 1. Larutan kalium manganat (VII) berasid. Persamaan setengah tindak balas penurunan. MnO (ungu) berwarna) + 4HO e n (tidak

2. Larutan kalium dikromat(VI) berasid Setengah persamaan tindak balas pengoksidaan: e Hijau muda) e kuning) + e CrO7 + e r hijau)+7HO(jingga) Setengah persamaan tindakbalas penurunan:

vi. Perbandingan tindak balas redoks didalam sel elektrolisis dengan sel kimia.

PRAKTIKAL 2 SCE3109

vii. Petua-petua yang perlu dipatuhi apabila menentukan nombor pengoksidaan (N.P.) atom didalam bahan kimia. Jenis Bahan Atom dalam unsur Atom oksigen didalam sebatian Nombor Pengoksidaan 0 -2(kecuali didalam peroksida= -1) Contoh Na,C,Cl,Cl,O,O,H,H,Zn,P .. HO,NaO,PbO,CuO,CO,HSO, NaCO,HPO

Atom hidrogen didalam sebatian

Peroksida: Nao,HO +1 ( kecuali didalam hidrida HO, HSO,HCl,CH,HNO, logam = -1) HPO Hidrida logam: NaH,CaH a . P +2, +3. - , O , ,= -3 Petua ini boleh digunakan untuk menentukan N.P. atom yang tidak diketahui didalam suatu ion atau sebatian ion yang mengandungi ion kompleks. Apakah N.P. atom sulphur(S), didalam ion sulfat, SO Penyelesaian: N.P. oksigen O= -2 Cas pada ion sulfat = 2Oleh itu, (N.P.S)+4(N.P.O)= -2

Ion tunggal

Sama dengan cas pada ion itu Jumlah nombor pengoksidaan setiap atom = cas pada ion itu

Ion kompleks

PRAKTIKAL 2 SCE3109
(N.P.S)+4(-2)= -2 (N.P.S)+(-8)= -2 (N.P.S)=(-2)+(+8) N.P.S = +6

Keelektromagnetan: Daya Gerak Elektrik dan Rintangan Dalam

NOTA 1. Sumber elektrik dari sel elektrik mengubahkan tenaga kimia kepada tenaga keupayaan elektrik. 2. Daya gerak elektrik(d.g.e) ialah keupayaan atau tenaga sesuatu punca elektrik utnuk menggerakkan cas-cas elektrik dari satu terminal ke terminal yang lain. 3. D.g.e ditakrifkan sebagai jumlah tenaga yang dibekalkan oleh suatu sel untuk menggerakkan satu coulomb cas dari satu terminal ke terminal yang lain. 4. D.g.e juga boleh ditakrifkan sebagai bezakeupayaan yang merentasi sel dalam keadaan litar terbuka,iaitu semasa tiada arus mengalir. 5. Nilai bezakeupayaan yang dilabel pada satu sumber elektrik ialah daya gerak elektrik bagi sumber itu. 6. D.g.e boleh diukur dengan menggunakan sebuah voltmeter berintangan tinggi yang disambung secara terus kepada terminal-terminal sel atau bateri itu. 7. Unit d.g.e ialah volt (V). 8. Beza keupayaan diantara dua titik ditakrifkan sebagai kerja yang dilakukan untuk mengerakkan satu unit cas diantara dua titik itu. 9. Perbezaan antara d.g.e dan bezakeupayaan:

Daya Gerak Elektrik 1. Digunakan pada sumber elektrik

Bezakeupayaan 1. Digunakan pada beban elektrik

PRAKTIKAL 2 SCE3109 seperti sel dan bateri 2. Tenaga yang dibekalkan oleh sumber per coulomb cas seperti mentol,perintang dan motor 2. Tenaga yang dibebaskan oleh sumber percoulomb cas mengalir

10. D.g.e adalah sama dengan jumlah bezakeupayaan seluruh litar itu. 11. Takrifan bezakeupayaan Beza keupayaan =

V= 12. Takrifan daya gerak elektrik

Daya gerak elektrik=

13. Rintangan dalam ialah penentangan terhadap pengaliran arus oleh elektrolit dan elektrod dalam satu sel atau bateri apabila arus mengalir. 14. Rintangan dalam sel menyebabkan sebahagian daripada d.g.e sel hilang dalam sel bila arus sedang dibekalkan. 15. Rintangan dalm sel menyebabkan bezakeupayaan sebanyak v hilang dalam sel. Beza keupayaan V yang terdapat pada terminal-terminal sel ialah:

V = E- v E = V+v =V+Ir =IR+Ir E=I(R+r)

TIP

Perkara-perkara yang perlu diingat: 1. Sel-sel bersiri menghasilkan d.g.e berkesan lebih besae. 2. Sel-sel selari tahan lebih lama dan jumlah rintangan yang lebih kecil.

PRAKTIKAL 2 SCE3109 3. Sel-sel serupa secara selari meghasilkan d.g.e satu sel.