Anda di halaman 1dari 3

Teknik Menjawab soalan graf

Soalan graf dan carta pai adalah yang paling mudah dijawab dalam SPM. Tetapi kadangkala pelajar membuat kesilapan menyebabkan mereka tidak dapat skor dalam bahagian ini. Di bawah ini adalah contoh teknik menjawab soalan graf: ontoh ! :

Jawapan 1 :

Pelajar perlu berhati-hati semasa menjawab. 1. 2. . #. Jika skala salah, tiada markah untuk plotan. Jika unit (%) tidak dinyatakan dalam paksi Y, tiada markah untuk plotan. !ajuk mesti len"kap men"andun"i perkara, ne"ara dan tahun. $ar yan" telah dilukis tidak perlu diwarnakan atau dilorek .

Teknik Menjawab soalan carta pai


Soalan carta pai pernah ditanya dalam SPM tahun "##$ dan "#!#. carta pai adalah seperti berikut: ara menjawab soalan

Contoh 2:

%emasa menjawab, pelajar perlu men"ira sudut sektor dahulu. !etapi tiada markah diberi untuk pen"iraan. Pelajar ju"a tidak perlu menunjukkan lan"kah pen"iraan dalam skrip jawapan.

Pelajar perlu melukis &arta pai men"ikut jejari yan" ditetapkan dalam soalan peperiksaan, iaitu ' &m. Pelajar melukis den"an men"ukur sektor pertama dari atas, men"ikut susunan yan" tertera dalam kertas peperiksaan. (aksudnya, pelajar tidak perlu susun semula urutan sektor. !ajuk mesti len"kap den"an adanya Perkara, )ama ne"ara dan !ahun.

'. Peratus tidak wajib ditulis dalam sektor. *. Pelajar melabelkan petunjuk di dalam sektor, tidak perlu membuat petunjuk yan" berasin"an. +. ,arta pai yan" sudah siap tidak perlu diwarnakan atau dilorek.