Anda di halaman 1dari 7

SMK SERI PERPATIH,PUSAT BANDAR PALONG 4,5,6

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 45 / 1


PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 2
Kertas 1
!"
2 jam D!a #a$
ANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi %!a bahagian : Ba&a'(a" A dan Ba&a'(a" B)
2. Jawab sat! soalan daripada Ba&a'(a" A dan se$!a soalan dalam Ba&a'(a" B)
3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan anda sendiri.
Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak
[L(&at se*e+a&
45/1 2010 Hak Cipta RK !K eri "erpatih SULIT

#$%& '()1
Ba&a'(a" A
[20 markah*
Bahagian ini mengandungi %!a soalan. Jawab sat! soalan sahaja.
1 (a) Firman Allah SWT :
e_ e_c| :_ ee__::. |:._x _':_ o :_
:_o_ : _x ._c_
Ayat di atas menerangkan bahawa Allah SWT Maha Berkuasa memberi hidayah atau
petunjuk kepada manusiaBerdasarkan ayat !
(i)
"#$%$& "'%()* +,-# ./ 0/1$#(2 34 markah5
(ii) 6elaskan pengertian hidayah dari segi istilah 34 markah5
(iii) 7yatakan 8iri indi9idu yang memper:lehi hidayah Allah SWT 34 markah5
(i9) Bagaimanakah 8ara;8ara untuk memper:lehi hidayah Allah SWT 3< markah5
(b) Sabda =asulullah SAW!

"#

% &

'

(
)
'

+
,

4 3

"5

7 !

9
*! : 3$ ;
>adis di atas menerangkan bahawa menjadi tanggungjawab setiap indi9idu muslim
untuk men8egah kemungkaran Berdasarkan hadis di atas!
(i) >uraikan dua 8ara men8egah kemungkaran 3< markah5

(ii) Se:rang rakan anda sering hadir lewat ke sek:lah Sebagai se:rang pengawas?
apakah tindakan yang b:leh anda ambil untuk mengatasi masalah tersebut@
34 markah5
,L(&at Se*e+a&
45/1 2010 Hak Cipta RK !K eri "erpatih SULIT
2
( A1BC DE FE(,G ) H :
#$%& '()1
(8) Tuliskan perkataan yang bergaris mengikut n:mb:r dalam petikan di bawah di dalam
tulisan jawi
3< markah5
(b) Sabda =asulullah SAW :
,L(&at Se*e+a&
45/1 2010 Hak Cipta RK !K eri "erpatih SULIT
4 (a) Firman Allah SWT :
Ayat di atas menjelaskan kepentingan ilmu dalam kehidupanBerdasarkan ayat !
(i)
"#$%$& "'%()* +,-# ./ 0/1$#(2 34 markah5
(ii) Apakah hukum menuntut ilmu@ 34 markah5
(iii) Terangkan dua kepentingan ilmu kepada umat Islam 3< markah5
(i9) Senaraikan dua 8iri yang terdapat pada :rang yang berilmu 34 markah5
+
(i) (ii)
Amalan kebajikan yang dilakukan :leh :rang yang beriman memberi manfaat
(iii)
kepada :rang lain Apabila amalan ini menjadi budaya suasana sesbuah
(i9)
masyarakat menjadi aman damai.

< (


! >? @

$ B

DE

>C @

F
G

-
IJ

KC

L M DE

H !

> N

(
C
- 2
C
O

2 - Q

- (

2 $

DE

I D

'

D 5

+
1
C

IDE

>+ '

<G

R Q

< A

T
C
DE

I U

H !

&7 V

1
C
DE

9
D#! : 5 ;
:o _ ox _ _ o:_ _c. :qq|:___x
ac_x_x _|_ ___: _ _ _ o:_ _c. _:_
_:_
A1BC DE :FE(,G ) 1H (
#$%& '()1
>adis di atas menerangkan tentang perlakuan yang dikira sedekah dalam Islam
(i) 7yatakan dua adab bersedekah 34 markah5
(ii) Terangkan dua amalan yang dikira sebagai sedekah 3< markah5
(8) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi
3< markah5
Ba&a'(a" B
[,0 markah*
Bahagian ini mengandungi e$-at soalan. Jawab se$!a soalan.
J (a) (i) Terangkan pengertian Asmaul >usna 34 markah5
(ii) Tuliskan dua Asmaul >usna yang anda tahu 34 markah5
(b) Allah SWT bersiKat al;Wahid SiKat al;Wahid Allah meliputi Lat?siKat dan perbuatan
(i) 6elaskan maksud Allah bersiKat al;Wahid pada siKat 34 markah5
(ii) Senaraikan dua amalan yang bertentangan dengan keimanan kepada
Allah SWT yang bersiKat al;Wahid 3< markah5
(8) Allah SWT yang bersiKat maha pemurah
(i) 6elaskan perbeLaan di antara pemurah Allah SWT dengan pemurah
manusia 3< markah5
(ii) Terangkan kesan beriman dengan siKat maha pemurah Allah SWT 34 markah5
(ii) 7yatakan bukti;bukti Allah SWT bersiKat maha pemurah 3< markah5
,L(&at Se*e+a&
45/1 2010 Hak Cipta RK !K eri "erpatih SULIT
'
Masjid dan surau mempunyai peranan yang sangat besar ke arah melahirkan
manusia yang 8emerlang di dunia dan akhirat
#$%& '()1
< (a) =ukshah s:lat adalah keringanan yang diberikan untuk :rang Islam menunaikan s:lat
se8ara jamak dan Masar semasa bermusaKir
(i) 6elaskan syarat;syarat perjalanan yang diharuskan menunaikan
s:lat se8ara jamak dan Masar 3J markah5
(ii) Senaraikan s:lat;s:lat yang b:leh diMasarkan 3J markah5
(iii) 7yatakan kebaikan diharuskan menunaikan s:lat se8ara jamak
dan Masar semasa bermusaKir 34 markah5
(b) Ibadat puasa termasuk dalam salah satu rukun Islam
(i) 6elaskan takriK puasa mengikut istilah syarak 3< markah5
(ii) 7yatakan dua perkara yang membatalkan puasa 34 markah5
(iii) Berikan dua jenis puasa yang wajib dilaksanakan 34 markah5
(8) 7yatakan hukum dan alasan bagi situasi di bawah:
(i) >usin berpuasa pada 11?14 dan 1J Nulhijah 34 markah5
(ii) ALiLah bert:lak dari Seremban ke O:ta Bharu Beliau telah
menjamakkan s:lat subuh dengan Luhur 34 markah5
P (a) Saidina Qmar al;Ohattab merupakan khaliKah Islam yang kedua
(i) Terangkan se8ara ringkas riwayat hidup Saidina Qmar 3< markah5
(ii) 7yatakan dua sumbangan saidina Qmar dalam aspek pembangunan
negara 3< markah5
(b) Saidina Qthman al;aKKan merupakan salah se:rang sahabat =asulullah
SAW yang bersiKat dermawan
(i) Berikan dua bukti yang meny:k:ng pernyataan di atas 3< markah5
(8) Saidina Ali b Abu Talib merupakan khaliKah islam yang keempat

(i) 7yatakan gelaran yang diberikan kepada beliau 31 markah5
(ii) Mengapakah beliau diberi gelaran tersebut 31 markah5
(iii) Senaraikan dua kelebihan yang dimiliki :leh Saidina Ali b Abu 34 markah5
,L(&at Se*e+a&
45/1 2010 Hak Cipta RK !K eri "erpatih SULIT
(
#$%& '()1
Talib
(i9) 6elaskan dua jasa Saidina Ali dalam sejarah perkembangan Islam 3< markah5
R (a
)
Allah SWT memberikan nikmat dan musibah kepada hamba;7ya sebagai ujian
kehidupan
(i) 7yatakan pengertian nikmat berserta 8:nt:h 34 markah5
(ii) 7yatakan pengertian musibah beserta 8:nt:h 34 markah5
(iii) 6elaskan dua adab ketika di timpa musibah 3< markah5
(b
)
Islam menetapkan hak dan kewajipan sese:rang muslim terhadap jirannya
(i) 7yatakan jenis;jenis jiran yang terdapat dalam Islam 3J markah5
(ii) Senaraikan tiga 8:nt:h amalan bagi merapatkan silatrurahim sesama jiran
3J markah5
(8) Islam menuntut umat agar menjaga diri dan maruah melalui 8ara berpakaian?per8akapan
dan pergaulan
(i) 7yatakan dua 8iri pakaian yang menutup aurat 34 markah5
(ii) 6elaskan dua akibat mengabaikan tuntutan menjaga diri dan maruah 3< markah5
KERTAS SOALAN TAMAT
Sisediakan :leh : Sisahkan :leh :
( QstLh =usilawati Oarim ) ( Tn Umar b Ahmad )
,L(&at Se*e+a&
45/1 2010 Hak Cipta RK !K eri "erpatih SULIT
6
#$%& '()1
Oetua Bidang Oemanusiaan
,L(&at Se*e+a&
45/1 2010 Hak Cipta RK !K eri "erpatih SULIT
-