Anda di halaman 1dari 5

Soalan 1

Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan

( 5M )

___________

_____________

___________
__________


__________

( Ayat 1-5 Surah Al-Baqarah )

Soalan 2
Al-Quran merupakan rujukan utama manakala hadis pula adalah rujukan kedua dalam syariat Islam.
a) Jelaskan pengertian hadis

( 2M )

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

b) Terangkan perbezaan di antara Al-Quran dengan hadis.

( 4M )

Al-Quran

Hadis

c) Perawi hadis adalah orang yang menerima dan menyampaikan hadis Rasulullah SAW.
Senaraikan empat syarat perawi hadis.
( 4M )
1.

_________________________________

2.

_________________________________

3.

_________________________________

4.

_________________________________

Soalan 3
Akidah bermaksud keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah SWT dan sifat-sifat
kesempurnaanNya berdasarkan dalil nakli dan akli.
a) Nyatakan ciri-ciri akidah yang betul menurut Islam

( 4M )

1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) Apakah tujuan kita mempelajari ilmu akidah.

( 2M )

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

c) Senaraikan nama-nama lain bagi ilmu akidah yang kamu ketahui

( 3M )

1.

_________________________________

2.

_________________________________

3.

_________________________________

Soalan 4
Setiap umat Islam bertanggungjawab melaksanakan tuntutan fardhu ain dan fardhu kifayah.
a) Terangkan pengertian fardhu ain beserta contoh.

(3M)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) Terangkan pengertian fardhu kifayah beserta contoh.

( 3M )

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Apakah akibat sekiranya kita mengabaikan tuntutan fardhu kifayah.

(2M)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Soalan 5
Kejahilan masyarakat Arab bukan sahaja berkaitan dengan masalah kepercayaan,malahan berkaitan
juga dengan tingkah laku yang keji.
a) Nyatakan akhlak-akhlak keji masyarakat Arab jahiliyah.

(4M )

1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) Jelaskan perubahan yang telah di bawa oleh Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat
Jahiliyah.
(4M)
1.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Soalan 6
Umat Islam wajib menjaga fitrah sebagai seorang lelaki atau perempuan.
a) Berikan dua contoh perbuatan yang menyalahi fitrah lelaki atau perempuan.

( 2M )

1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
b) Apakah faktor yang menyebabkan ada individu yang melanggar fitrah yang ditetapkan oleh
Allah SWT
( 4M )
1.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Bagaimanakah cara pergaulan yang baik di antara lelaki dan perempuan menurut syariat
Islam.
(4M)

1.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh :

(Ust. Rusilawati Karim)

(Pn Jusnita bt Mat Jusof)


Ketua Panitia P.Islam

( En Omar b Ahmad )
Ketua Bidang Kemanusiaan