Anda di halaman 1dari 27

Apakah yang di maksudkan dengan Fonetik dan Fonologi?

Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai bunyi-bunyi vokal dan konsonan Bahasa Melayu?

vokal
Nota Ini Dimuat turun leh !ikgu Md "Asrul Bin #A$a%ar
1

1'( )engenalan %onetik dan %onologi

*ebelum kita dapat memberikan pengertian tentang %onetik dan %onologi bahasa Melayu+ kita perlu terlebih dahulu melihat pengertian istilah fonetik dan fonologi daripada kamus+ ensiklopedia dan ,uga pendapat-pendapat beberapa pakar bahasa' *elepas itu barulah kita boleh membincangkan aplikasinya dalam konteks bahasa Melayu'

&

Maksud dan definisi fonetik menurut Kamus Dewan (1996:354), fonetik ialah ilmu bahasa (llinguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambing yang menun ukkan sebutannya!Manakala mengikut Merriam "ebster#s $ollengiate %i&tionary tenth edition (1996:'(3), fonetik dikatakan sebagai )the system of spee&h sounds of a language or group of languages*!+amus ,-ford .d/an&ed 0earner#s %i&tionanry of &urrent 1nglish (1992:6(1) fonetik merupakan )the study of spee&h sounds and their produ&tion*! Mengikut kamus 3he "orld 4ook of %i&tionanry (19'1:1566) menyatakan fonetik sebagai )the s&ien&e dealing 5ith sounds made in spee&h and the art of pronun&iation6!&on&erned 5ith the produ&tion of these spee&h sounds by the arti&ulating organs of the speaker, the sound 5a/es in 5hi&h they result, and the auditory effe&t they produ&e on the hearer*!

+amus $ollins 7horter 1nglish %i&tionary (1998:'5') pula men elaskan fonetik sebagai )the s&ien&e that deals 5ith pronun&iation and the representation of the sounds of spee&h!*Mengikut +amus 0inguistik (9arimurti +ridalaksana, 19'4:51) memberikan definisi fonetik sebagai )ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa!*.kan tetepi mengikut 1n&y&lopedia .meri&ana (1994:955) mendefinisikan fonetik sebagai ) the s&ien&e that in/estigates the sounds made by the spee&h organs, seeking to des&ribe them, a&&ount for their produ&tion, and &lassify them!*

7elain definisi:definisi yang diberikan dalam kamus dan ensiklopedia beberapa pandangan dan pengertian ten tang fonetik oleh beberapa orang sar ana bahasa uga disertakan di sini bagi men elaskan konsep fonetik tersebut!Mengikut ;erdinand de 7aussure dalam buku <engantar 0ingustik =mum yang diter emahkan oleh . id $he +ob $ourse in >e neral 0inguisti&s menyatakan ) fonetik merupakan bahagian yang asas dalam ilmu bahasa, manakala fonologi6hanya satu disiplin 4antu dan terangkum ke dalam pertuturan (1993:3()!Mengikut .drian .kma ian et! .l! dalam buku 0inguistik: <engantar bahasa dan +omunikasi ter emahan .ishah Mahdi dan .?i?ah 9ussein daripada buku 0inguistik :.n @ntrodu&tion to 0anguage and $ommuni&ation menyatakan: ) ;onetik ialah bidang yang memperkatakan bagaimana bunyi bahasa dihasilkan (dituturkan) dalam saluran suara bidang ka ian yang dikenali se bagai fonetik artikulasi, dan uga sifat fi?ikal gelombang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh saluran suara (bidang yang dikenali sebagai fonetik akustik).7ementara istilah fonetik biasanya bermasud ka ian tentang sifat artikulasi dan akustik bunyi! (1995:61)!

Manakala Marsono dalam bukunya fonetik memberikan definisi fonetik adalah seperti yang berikut: );onetik (phoneti&s) ialah ilmu yang menyelidiki bunyi:bunyi bahasa tanpa melihat fungsi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa* (19'6:1*)!A!"!M Berhaar dalam bukunya Pengantar Linguistik memberikan pengertian fonetik seperti berikut: );onetik atau ilmu bunyi menyelidiki bunyi sebagaimana terdapat dalam parole* (19'3:')! Manakala .bdullah 9assan dalam bukunya Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia memberikan definisi fonetik seperti yang berikut: );onetik mengka i bunyi bahasa dari segi penyebutan, pendengaran atau sifatnya6;onetik amnya ialah pengka ian terhadap unsure:unsur bahasa dalam bentuk bunyi! (1993:48) .lias Mohamad Catim, dalam bukunya Fonetik dan Fonologi: Suatu Tin uan menyatakan: !;onetik ialah ka ian saintifik mengenai bunyi bahasa dan rumus yang melibatkan pengelurannya!*(1992:2) Mengikut .rbak ,thman menghuraikan fonetik sebagai: ) ;onetik merupakan bidang yang dipela ari segala bunyi bahasa (bunyi:bunyi yang dihasilkan oleh alat:alat pertuturan manusia) dan memberikan symbol fonetik untuk masing:masing bunyi itu6!4unyi:bunyi bahasa boleh dika i dari beberapa segi!

7eseorang boleh melakukan ka ianya dengan melihat sifat:sifat fi?ik bunyi: bunyi bahasa ketika bunyi:bunyi bahasa ketika bunyi:bunyi itu dipindahkan melaui udara, mengatur umlah tenaga gelombang menurut ge ala:ge ala serta bagaimana sifat:sifat ini berubah dalam proses penghasilannya6!(19'6:52:53)! Da a Mukhtaruddin bin Da a Mohd!%ain memberikan pengertian fonetik sebagai berikut ) ;onetik mengandungi teori:teori mengenai bunyi bahasa! %alam fonetik akan terdapat konsep:konsep mengenai bunyi bahasa, kriteria:kriteria pengklasan bunyi:bunyi bahasa, teknik menghuraikan pengeluaran bunyi bahasa dan lain:lain seumpamanya!* (19'2:48

Maksud dan makna fonologi adalah seperti yang berikut menurut kamus dewan" fonologi merupakan ka ian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa!(1996:354) %alam Merriam #e$ster%s &ollegaite Di'tionanry tenth edition (1996:'(4) fonologi dihuraikan sebagai )the s&ien&e of spee&h sounds in&luding, espe&ially the history and theory of sound &hanges in a language or in t5o or more related languages!Mengikut Kamus Linguistik (9arimurti +ridalaksana,19'4:51) memberikan definisi fonologi se bagai bidang dalam linguisti& yang menyelidiki bunyi:bunyi bahasa mengikut fungsinya!+amus o(ford Ad)an'ed Learner%s Di'tionanry of &urrent *nglish (1992:6(1) memberi pengertian fonologi sebagai )the study of the systems of spee&h sounds,espe&ially in a parti&ular language!Manakala kamus $hamber ;amily %i&tionary (1998:5(2) menghuraikan fonologi sebagai ) the study of system of sounds in language and of the history of their &hanges

!*%alam &ollins Shorter *nglish Di'tionary (1993:'5') fonologi dikatakan )the study of the sound system of a language or of language in general!*The #orld Book Di'tionary (19'1:156() menerangkan fonologi sebagai ) the system of sound used in language*!%alam 1nsy&lpedia .merikana (1994:959) fonologi diberi pengertian sebagai )the bran&h of linguisti&s or of grammar that deals 5ith spee&h sound as they enter into the stru&ture of language!*

%i samping itu uga definisi dan maksud fonologi uga didapati dan dipetik daripada pendapat beberapa orang sar ana bahasa! Mengikut .drian .kma ian et al dalam bukunya Linguistik:Pengantar Bahasa dan Komunikasi ter emahan oleh .ishah Mahdi dan .?i?ah 9ussien memberi pengertian tentang fonologi seperti yang berikut: ) ;onologi ialah subbidang linguisti& yang mengka i struktur dan pemolaan sistematik bunyi dalam bahasa manusia!@stilah fonologi digunakan dalam dua &ara! %ari satu segi, fonologi sesuatu bahasa tertentu dan rumus yang maenga5al penyebaran bunyi tersebut!

1(

%ari segi yang lain pula, fonologi meru uk bahagian teori tentang bahasa manusia yang umum yang berkaitan dengan sifat uni/ersal sistem bunyi semula adi6*(1995:112) Manakala ;rank parker dalam Linguistik untuk Bukan Ahli Linguistik men elaskan: );onologi merupakan suatu bidang yang mengka i sesuatu bahasa, iaitu rumus: rumus yang menentukan sebutan!* (19(4:112)!Manakala menurut A!"!M! Berhaar ,;onologi (phonology) sebagai bidang khusus dalam linguistik itu mengamati bunyi:bunyi sesuatu bahasa tertentu menurut fungsinya untuk membedakan makna leksikal dalam bahasa!(19'3:'6) .bdullah 9assan pula dalam bukunya 0inguistik .m untuk >uru 4ahasa Malaysia menyatakan baha5a fonologi mengka i bunyi:bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu!*(1993:48)

11

&'( Bunyi-bunyi Bahasa Melayu


Berdasarkan

vokal kardinal dan bunyi-bunyi dibuat oleh Daniel #ones+ kita dapat mengenal pasti bunyibunyi vokal dan konsonan dalam bahasa Melayu'Dalam mendeskripsi bunyi-bunyi bahasa Melayu ini ,uga diklasi%ikasi kepada bunyi vokal dan konsonan'
1&

4unyi:bunyi Bokal Melayu Menurut Mohamad Cunus Maris (1964), terdapat lapan buah /okal dalam bahasa Melayu!@ni diterapkan dalam ra ah berikut! Bokal Melayu .da empat /okal depan dalam bahasa Melayu!EiF,EeF,E F dan EaFGtiga /okal belakang,EuF,EoF danEF dan satu /okal tengah, iaitu E F!Memang /okal:/okal ini tidak betul:betul menyerupai /ikal kardinal sepenuhnya!"alau bagaimanapun, /okal Melayu ini dapat di elaskan menurut persamaannya dengan /okal:/okal kardinal!

1-

%iftong Melayu
%iftong sebenarnya terbentuk daripada bunyi /okal yang menggelun&ur! Maksudya, sebutan sebuah /okal itu digabungkan dengan sebuah /okal lain!@ni dapat dilihat dalam &ontoh diftong EaiF!4unyi /okal itu bermula dengan /okal EaF dan sebutannya diteruskan menggelun&urkan kepada /okal EiF, menyebabkan /okal EaF dan EiF bergabung men adi EaiF sebagai satu bunyi! @ni ialah diftong! %alam bahasa Melayu ada tiga buah diftong, iaitu EaiF,EauF dan EoiF! %iftong ini adalah berbe?a daripada rentetan /okal! %iftong membentuk satu suku kata sperti dalam perkataan pandai Epan: daiF, tetapi rentetan /okal membentuk suku kata yang berlainan seperti dalam perkataan sukai Esu:ka:iF! %engan memberikan &ontoh:&ontoh yang sesuai bunyi:bunyi /okal dan konsonan 4ahasa Melayu!

1.

4unyi:bunyi /okal
4unyi:bunyi /okal ialah bunyi:bunyi bahasa yang bersuara yang ketika

dari +aru,+aru keluar $erterusan melaui rongga tekak dan rongga mulut tan+a menda+atkan se$arang sekatan atau geseran! %engan
kata lain, bunyi:bunyi /okal mempunyai &iri:&iri seperti bersuara, udara keluar dari paru:paru berterusan dan udara keluar tanpa sekatan atau geseran!

menghasilkannya udara

1/

Manakala penghasilah bunyi:bunyi /okal pula ditentukan oleh beberapa &iri tertentu iaitu keadaan bibir H sama ada dihmparkan atau dibundarkan, bahagian lidaah yang terlibat H sama ada depan lidah atau belakang lidah, turun naik lidah H sama ada dinaikkan setinggi:tingginya, dinaikkan sedikit atau diturunkan, keadaan lelangit lembut,H sama ada dinaikkan dan udara dari paru:paru keluar melaui rongga mulut saha a ( menghasilkan bunyi:bunyi /okal atau oral) atau dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paru:paru keluar melaui rongga mulut dan uga rongga hidung ( menghasilkan bunyi:bunyi /okal yang disengau an) dan keadaan glotis H glotis dirapaatkan dan semasa udara keluar dari pru:paru pita suara bergetar! 7elain /okal terdapat uga separuh /okal, diftong dan /okal rangkap!

10

%epan

3engah

4elakang

sempit

i o 5 4 I

7eparuh sempit

7eparuh luas

0uas

11

7eparuh /okal
4unyi separuh Bokal mempunyai &irri:&iri bunyi /okal , tetapi tidak merupakan /okal sepenuhnya! 7e5aktu menghasilkan bunyi:bunyi separuh /okal, alat:alat artikulasi, iaitu lidah dan bibir, berada pada suatu kedudukan, kemudian dengan segera beubah kepada kedudukan /okal lain yang berlaku se&ara gelun&uran! ,leh sebab itu, separuh /okal tidak digolongkan ke dalam golongan /okal tetapi sebagai konsonan! $ontoh separuh /okal ialah J5J dan JyJ!

12

%iftong
%iftong ialah urutan yang salah satunya terdiri daripada /okal penuh dan lainya gelun&uran! <enghasilan urutan /okal ini merupakan satu hembusan nafas saha a dan mempunyai satu pun&ak kelantangan! 4unyi diftong dilambangkan dengan dua lambang /okal misalnya JaiJ, JouJ dan JauJ!

Bokal pertama menun ukkan keadaan lidah pasa masa mula:mula hendak menyebut diftong dan /okal kedua menun ukkan keadaan lidah pada ahkir sebutan diftong!

13

Bokal rangkap
Bokal rangkap ialah urutan dua /okal penuh, dan tiap:tiap /okal merupakan /okal penuh yang tersendiri! Misalnya daun dan lain! %alam daun, misalnya a dan u ialah dua /okal penuh dan perkataan ini terdiri daripada dua suku kata iaitu da dan un. Dalam perkataan lain 2 vokal berturut-turut dalam satu perkataan

&(

$ara menghasilkan bunyi:bunyi /okal! Bokal EiF(depan sempit)


Bokal ini dikenali uga sebagai )okal de+an sem+it! =ntuk menghasilkannya, hujung lidah diletakkan paling tinggi di hadapan mulut tetapi tidak menyekat arus udara dari paru:paru! Bibir dihamparkan/leper! >lotis dirapatkan, lelangit lembut dinaikkan, udara ditekan keluar dari paru:paru pada pita suara bergetar! $ontoh kehadiran dalam perkataan:

<elita -kan 3idur

ahitan hasil pahit

&1

Bokal EeF(depan separuh sempit)


=ntuk menghasilkannya, hujung lidah diturunkan kira-kira 1/3 daripada kedudukannya semasa menghasikan vokal depan sempit [i] dan lidah tidak menyekat arus udara dari paru:paru! 2 4ibir dihamparkan/leperkan dan glotis dirapatkan! 0elangit lembut dinaikkan! =dara ditekan keluar dari paru:paru dan pita suara bergetar, &ontoh kehadiran dalam perkataan: *kor tauge <etak geser Mereka selesa

&&

Bokal E4F(depan separuh luasJlapang)


=ntuk menghasikannya, hujung lidah diturunkn kira-kira 1/3 dari kedudukan depan separuh sempit (e) dan lidah tidak menyekat arus udara dari paru:paru! 4ibir dihamparkanJleper, glotis dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan! =dara ditekan keluar dari paru:paru dan pita suara bergetar! Bokal ini hadir dalam beberapa dialek! %alam bahasa baku, /okal ini merupakan kelainan bagi /okal EeF, misalnya: E4F untuk EeloKF

&-

Bokal EaF(/okal depan luas)


=ntuk menghasilkannya, depan lidah diturunkan serendahrendahnya dalam rongga mulut dan udara dari paru:paru lalu tnpa sekatan! 4ibir dihamparkan/leper , glotis dirpatkan dan lelangit lembut dinaikkan! =dara ditekan keluar dari pru:paru dn pita suara bergetar! $ontoh kehadiran dalam perkataan: Atur dia <agi usang <elangi peluang

&.

Bokal EuF(belakang sempit)


=ntuk menghasilkannya, belakang lidah dinaikan setinggi-tinggi mungkin, tetapi tidak menyekat arus udara dari paru:paru! 4ibir dibundarkan/bulat , glotis dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan! =dara ditekan keluar dai paru:paru dan pita suara bergetar $ontoh penggunaan dalam perkataan: .lar haru >unting tikus 4eruang beliung

&/

Bokal EoF(belakang separuh sempit)


=ntuk menghasilkanya, belakang lidah diturunkan kira:kira satu pertiga daripada kedudukan semasa menghasilkan bunyi vokal belakang sempit [o], dan lidah tidak menyekat arus udara dari paru:paru! 4ibir dibundarkan/bulat , glotis dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan !=dara ditekan keluar dari paru:paru dan pita suara bergetar! $ontoh kehadiran dalam perkataan: /leh pidato 4oleh kuno $eloteh pleno

&0

Bokal EI Fbelakang separuh luas


=ntuk menghasilkannya, belakang lidah diturunkan dua pertiga daripada kedudukannya semasa menghasilkan vokal [u], dan lidah tidak menyekat arus udara dari paru:paru! 4ibir dibundarkan/bulat, glotis dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan! =dara ditekan keluar dari paru:paru dan pita suara bergetar! 7eperti /okal E4F, /okal EI hadir dalam dialek:dialek E dan dalam bahasa baku merupakan kelainan bagi /okal EoF, misalnya E F untuk EolehF!

&1