Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP (PERKEBUNAN) PENDIDIKAN KHAS

MINGGU 02.01.14 03.01.14 0#.01.14 10.01.14 13.01.14 1$.01.14 20.01.14 24.01.14 2$.01.14 31.01.14 03.02.14 0$.02.14 10.02.14 14.02.14 1$.02.14 21.02.14 24.02.14 2+.02.14 TAJUK 1. KEMA,-.AN ,-/U0 ASAS 1KE2UN3 TOPIK / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengenal pe atu an keselamatan !i uang ke "a 1.1.1 Mengenal pe atu an keselamatan !i uang ke "a 1.1 Mengetahui langkah keselamatan 1.1.2 Men%atakan langkah&langkah keselamatan !i i' alatan !an (ahan 1.1.2 Men%atakan langkah&langkah keselamatan !i i' alatan !an (ahan 1.2.1 Mengenalpasti alatan !an (ahan !i !alam peti pe t)l)ngan *emas. 1.2.1 Mengenalpasti alatan !an (ahan !i !alam peti pe t)l)ngan *emas. 1.2.2 Menamakan alatan !an (ahan %ang te !apat !i !alam peti pe t)l)ngan *emas 1.2.2 Menamakan alatan !an (ahan %ang te !apat !i !alam peti pe t)l)ngan *emas 1.3.1 Mengenal !an menamakan alatan !an (ahan %ang !ugunakan untuk mema!am api i. ai 1.3 Mengetahui alat !an (ahan untuk ii. pasi CATATAN / EMK / TMK

TAJUK 1. KESELAMATAN

1.2 Mengetahui alatan !an (ahan !i !alam peti pe t)l)ngan *emas

MINGGU 03.03.14 0$.03.14 10.03.14 14.03.14 1$.03.14 21.03.14

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN / EMK / TMK

KESELAMATAN

mema!am api

TAJUK 2. KE2E.S-,AN

2.1 Mengetahui ke(e sihan

1.3.1 Mengenal !an menamakan alatan !an (ahan %ang !ugunakan untuk mema!am api iii. kain (asah i4. alat pema!am api 2.1.1 Men%atakan kepentingan ke(e sihan i. !i i ii. alatan !an (ahan pen"agaan iii. uang ke "a 2.1.1 Men%atakan kepentingan ke(e sihan i. !i i ii. alatan !an (ahan iii. uang ke "a

CUTI PENGGAL PERTAMA (22 30 MAC 2014)


31.03.14 03.04.14 0#.04.14 10.04.14 13.04.14 1$.04.14 20.04.14 24.04.14 2.1.2 Mengenal alatan !an (ahan !igunakan untuk men"aga ke(e sihan i.!i i pen"agaan ii. uang ke "a 2.1.2 Mengenal alatan !an (ahan !igunakan untuk men"aga ke(e sihan i.!i i ii. uang ke "a 3.1.1 Mengenal (e ke(un 3.1.1 Mengenal (e ke(un !an !an menamakan menamakan %ang

TAJUK 2. KE2E.S-,AN

2.1 Mengetahui ke(e sihan

%ang

TAJUK 3. ALATAN 2E.KE2UN TAJUK 3. ALATAN 2E.KE2UN

3.1 Mengetahui alatan (e ke(un 3.1 Mengetahui alatan (e ke(un

alat&alat alat&alat

KEMA,-.AN ,-/U0 ASAS 1KE2UN3

MINGGU 2$.04.14 30.04.14 04.06.14 0+.06.14 11.06.14 16.06.14 1+.06.14 22.06.14 26.06.14 2#.06.14

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.2 Men%atakan 5ungsi alat&alat (e ke(un i. pasu ii. su!ip tangan 3.1.2 Men%atakan 5ungsi alat&alat (e ke(un iii. se ampang tangan i4. pen%i am

CATATAN / EMK / TMK

3.2.1 Menggunakan alatan (e ke(un !engan selamat i. pasu 3.2 Mengaplikasi penggunaan alatan ii. su!ip tangan (e ke(un 3.2.1 Menggunakan alatan (e ke(un !engan selamat iii. se ampang tangan i4. pen%i am 3.3 Mengetahui alatan (e ke(un *a a men%impan 3.3.1 Men%atakan tempat men%impan alatan (e ke(un

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28 MEI 15 JUN 2014)


16.0#.14 17.0#.14 22.0#.14 2#.0#.14 30.0#.14 KEMA,-.AN ,-/U0 ASAS 1KE2UN3 TAJUK 3. ALATAN 2E.KE2UN TAJUK 4. 0EN8E/-AAN 2A,AN TANAMAN 3.3 Mengetahui alatan (e ke(un *a a men%impan 3.3.1 Men%atakan tempat men%impan alatan (e ke(un 4.1.1 Menamakan me!ium %ang !igunakan untuk semaian i. Tanah l)m 1nis(ah 23 ii. 2a"a ) ganik 1nis(ah 13 iii. 0asi 1nis(ah 13 4.1.1 Menamakan me!ium %ang !igunakan untuk semaian

4.1 Mengetahui me!ium pe ke(unan

MINGGU 03.0$.14 0#.0$.14 10.0$.14 13.0$.14 1$.0$.14 20.0$.14 24.0$.14 30.0$.14 31.0$.14 03.0+.14 0$.0+.14 10.0+.14 14.0+.14 1$.0+.14 21.0+.14 24.0+.14 2+.0+.14

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN i. Tanah l)m 1nis(ah 23 ii. 2a"a ) ganik 1nis(ah 13 iii. 0asi 1nis(ah 13 4.1.1 Menamakan me!ium %ang !igunakan untuk semaian i. Tanah l)m 1nis(ah 23 ii. 2a"a ) ganik 1nis(ah 13 iii. 0asi 1nis(ah 13 4.1.2 Mengenal tanaman hiasan %ang mem(iak melalui 9 i. ke atan (atang 4.1.2 Mengenal tanaman hiasan %ang mem(iak melalui 9 ii. !aun 6.1.1 Mengenal !an menamakan "enis tanaman hiasan %ang akan !itanam sepe ti pu!ing' (unga a%a !an li!ah "in 6.1.1 Mengenal !an menamakan "enis tanaman hiasan %ang akan !itanam sepe ti pu!ing' (unga a%a !an li!ah "in 6.2.1 Men%emai (enih tanaman hiasan sepe ti pu!ing' (unga a%a !an li!ah "in ke !alam (ekas semaian 6.2.1 Men%emai (enih tanaman hiasan sepe ti pu!ing' (unga a%a !an li!ah "in ke !alam (ekas semaian 6.2.2 Memilih pasu %ang sesuai

CATATAN / EMK / TMK

TAJUK 6. 0ENANAMAN

6.1 Mengetahui "enis tanaman hiasan

TAJUK 6. 0ENANAMAN

6.2 Mengaplikasi p )ses penanaman

KEMA,-.AN ,-/U0 ASAS 1KE2UN3

MINGGU 01.07.14 04.07.14 0$.07.14 11.07.14

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN / EMK / TMK

6.2.2 Memilih pasu %ang sesuai

6.2.3 Mengu(ah tanaman hiasan ke !alam pasu

CUTI PENGGAL KEDUA (13 21 SEPT 2014)


21.07.14 26.07.14 2+.07.14 02.10.14 TAJUK 6. 0ENANAMAN 6.2 Mengaplikasi p )ses penanaman 6.2.3 Mengu(ah tanaman hiasan ke !alam pasu

TAJUK #. 0ENJA:AAN TANAMAN TAJUK #. 0ENJA:AAN TANAMAN

#.1 Mengamalkan tanaman hiasan #.1 Mengamalkan tanaman hiasan

0#.10.14 07.10.14 12.10.14 1#.10.14

#.1.1 Men%atakan *a a&*a a pen"agaan tanaman hiasan !i !alam pasu pen"agaan i. men%i am ii. me umput iii. menggem(u i4. mem(a"a pen"agaan #.1.1 Men%atakan *a a&*a a pen"agaan tanaman hiasan !i !alam pasu i. men%i am ii. me umput iii. menggem(u i4. mem(a"a #.1.1 Men%atakan *a a&*a a pen"agaan tanaman hiasan !i !alam pasu i. men%i am ii. me umput iii. menggem(u i4. mem(a"a

KEMA,-.AN ,-/U0 ASAS 1KE2UN3

MINGGU

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN a pen"agaan tanaman

CATATAN / EMK / TMK

17.10.14 22.10.14

2#.10.14 30.10.14

02.11.14 0#.11.14

07.11.14 13.11.14 TAJUK #. 0ENJA:AAN TANAMAN 1#.11.14 20.11.14 #.1 Mengamalkan tanaman hiasan

#.1.1 Men%atakan *a a&*a hiasan !i !alam pasu i. men%i am ii. me umput iii. menggem(u i4. mem(a"a #.1.1 Men%atakan *a a&*a hiasan !i !alam pasu i. men%i am ii. me umput iii. menggem(u i4. mem(a"a #.1.1 Men%atakan *a a&*a hiasan !i !alam pasu i. men%i am ii. me umput iii. menggem(u i4. mem(a"a #.1.1 Men%atakan *a a&*a hiasan !i !alam pasu i. men%i am ii. me umput iii. menggem(u pen"agaan i4. mem(a"a #.1.1 Men%atakan *a a&*a hiasan !i !alam pasu i. men%i am ii. me umput iii. menggem(u i4. mem(a"a

a pen"agaan tanaman

a pen"agaan tanaman

a pen"agaan tanaman

a pen"agaan tanaman

CUTI AKHIR TAHUN


KEMA,-.AN ,-/U0 ASAS 1KE2UN3

MINGGU

TOPIK / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN / EMK / TMK

(22 11 2014 04 01 2015)

KEMA,-.AN ,-/U0 ASAS 1KE2UN3