Anda di halaman 1dari 6

Ujian Tengah Semester PANCASILA Nama NPM No. r t "e#om$o% : Tania Azhari : 1102011275 : 2!

0 : &11

1. ' ( # %e#om$o% sa)a a(a#ah $en(i(i%an %ara%ter *angsa me#a# i i#m $engetah an %e(o%teran+ %esehatan ata $eran (o%ter terha(a$ $asien+ (iri sen(iri+ r mah sa%it (an teman seja,at )ang terja(i (i %a* $aten &arito " a#a. 2. Pen(i(i%an %ara%ter *angsa me#a# i i#m $engetah an %e(o%teran+ %esehatan ata $eran (o%ter terha(a$ $asien+ (iri sen(iri+ r mah sa%it (an teman seja,at )ang terja(i (i %a* $aten &arito " a#a. 'a(i se*agai ,arga Negara In(onesia )ang *erasas%an Pan-asi#a+ %ita har s menera$%an $en(i(i%an seja% (ini. &egit $ #a )ang terja(i $a(a ,arga (i %a* $aten &arito " a#a+ ting%at $en(i(i%an (i %a* $aten *arito % a#a mening%at setia$ tah n. I#m $engetah an %e(o%teran j ga m #ai *er%em*ang $esat (ari tah n %e tah n (i%arena%an *an)a%n)a (o%ter )ang *erasa# (ari # ar %a* $aten ini sehingga $en(i(i%an me#a# i $engetah an %e(o%teran ini (i%ata%an tersa# r%an - % $ *ag s *agi ,arga (i %a* $aten *arito % a#a ini. "esehatan j ga mer $a%an ha# $enting nomer 1 (i %a* $aten *arito % a#a ini. .arga - % $ menjaga %esehatann)a (engan *ai%. Sehingga ang%a %esehatan $a(a ,arga (i %a* $aten *arito % a#a ini se#a# mening%at (rasti- (ari tah n %e tah n. Peran (o%ter terha(a$ $asien j ga terja#in sangat *ai% (i%arena%an (o%ter/(o%ter )ang a(a (i %a* $aten *arito % a#a se#a# menjaga h * ngan *ai% (engan $asien )ang *ero*at %e$a(a (o%ter terse* t. 0o%ter j ga se#a# meng tama%an %e$entingan *ersama ,arga %a* $aten *arito % a#a (i atas %e$entingan (iri sen(irin)a. Peran (o%ter (i r mah sa%it sangat *er$engar h $a(a % a#itas r mah sa%it it sen(iri. 'a(i (i$er# %an (o%ter/(o%ter )ang mem$ n)ai m t (an % a#itas *ai% (i %a* $aten *arito % a#a. Para (o%ter/(o%ter (an tim %esehatan ata me(is (i *e*era$a r mah sa%it )ang a(a (i %a* $aten *arito % a#a ini j ga se#a# menja#in h * ngan si#aht rami )ang *ai% (engan teman seja,atn)a. "arena (o%ter/(o%ter ini sa(ar *ah,a mere%a se#a# mem* t h%an sat sama #ain agar ter-i$tan)a $ersat an (o%ter/(o%ter (i

%a* $aten *arito % a#a. A#asan/a#asan )ang te#ah sa)a *eri%an mer $a%an * %ti n)ata *ah,a $en(i(i%an %ara%ter *angsa me#a# i i#m $engetah an %e(o%teran+ %esehatan ata $eran (o%ter terha(a$ $asien+ (iri sen(iri+ r mah sa%it (an teman seja,at )ang terja(i (i %a* $aten *arito % a#a ini s (ah menga#ami $er%em*angan )ang $esat (ari tah n %e tah n. 'a(i+ $en(i(i%an %ara%ter *angsa (i %a* $aten *arito % a#a ini s (ah (imi#i%i setia$ ,arga %a* $aten *arito % a#a. 1. Sa)a memi#ih %as s tentang $ening%atan $artisi$asi a%ti2 (a#am *i(ang $en(i(i%an. Contohn)a a(a#ah %as s ini )ang terja(i $a(a ,arga (an (i(a#am %a* $aten *arito % a#a. Sa)a rasa se# r h ,arga *er$artisi$asi sangat a%ti2 (a#am tersa# r%ann)a $en(i(i%an )ang *ai% $a(a %a* $aten *arito % a#a. Se# r h ,arga i% t serta (a#am *i(ang $en(i(i%an )ang a(a (i %a* $aten ini agar %a* $aten )ang mere%a tem$ati se#a# monomer sat %an *eta$a nt % se%o#ah/ nt % $entingn)a $en(i(i%an. .arga j ga i% t serta (a#an memaj %an $en(i(i%an (i %a* $aten ini (engan -ara me#amar menja(i $en(i(i% ata g r se%o#ah. A(a ,arga )ang memi#ih nt % menja(i tenaga %erja g r

jenjang T"+ S0+ SMP (an SMA. Unt % jenjang SM"/$ n (i$er# %an tenaga %erja g r )ang #e*ih mem$ n)ai %eteram$i#an (an ah#i nt % *i(ang/*i(ang )ang a(a (i SM" terse* t. .arga %a* $aten *arito % a#a j ga mem$ n)ai %e,aji*an )ang (ihar s%an o#eh $emerintah *arito % a#a nt % ,aji* (a#am *i(ang $en(i(i%an (ari %e#as 1 sam$ai %e#as 3 se%o#ah (asar. Ta$i se*e# m memas %i jenjang se%o#ah (asar+ ,arga )ang a%an memas %i jenjang se%o#ah (asar (ihar s%an nt % me#e,ati jenjang taman %ana%/%ana% agar ,arga j ga mem$ n)ai *e%a# )ang *ag s nt % memas %i jenjang se%o#ah (asar. Ang%a $en(i(i%an )ang (imi#i%i ,arga %a* $aten *arito % a#a memi#i%i $ening%atan )ang (rasti- (ari tah n %e tah n. "arena setia$ ,arga j ga memi#i%i %einginan )ang *esar nt % *e#ajar (an menja(i $intar. Ang%a * ta h r 2 (i %a* $aten *arito % a#a j ga *ias (i*i#ang han)a *e*era$a $ersen. 0i%arena%an sem a ,arga mem$ n)ai %einginan (an niat )ang sangat *ag s nt % *e#ajar menja(i $ri*a(i )ang $intar (an man(iri. Partisi$asi )ang (imi#i%i setia$ ,arga (i %a* $aten *arito % a#a menja(i%an %a* $aten ini se#a# menomersat %an $en(i(i%an. Sa)a $ n j ga ter%esima me#ihat ,arga *egit ant sias (an ingin i% t serta (a#am *er$artisi$asi me, j (%an $en(i(i%an )ang *ag s (a#am %a* $aten *arito % a#a ini. Pemerintah j ga i% t *er$artisi$asi a%ti2 (a#am

me, j (%ann)a $en(i(i%an )ang *er% a#itas nt % ,arga %a* $aten *arito % a#a (engan -ara mengga#a%%an $rogram ,aji* *e#ajar sehingga ,arga sa(ar *eta$a ,aji* (an $entingn)a mem$ero#eh $en(i(i%an se(ari (ini. 4. 5isi )ang a(a (i %a* $aten *arito % a#a ini a(a#ah6 7Ter, j (n)a se-tor (an $ro( %si $ertanian )ang ngg # (is*an(ing %a* $aten #ainn)a. Serta ter, j (n)a $en(i(i%an )ang *ai%8 Misi )ang a(a (i %a* $aten *arito % a#a ini (i* at *er(asar%an 9isi )ang a(a+ )ait 6 a: "a* $aten *arito % a#a mem$ n)ai se-tor (an $ro( %si $ertanian )ang *ias ngg # *: S m*er (a)a a#am )ang a(a (ig na%an se-ara *ai%/*ai% -: Pen(i(i%an se#a# nomer sat ini (: Ter-i$tan)a %eharmonisan *agi se# r h ,arga %a* $aten *arito % a#a ini Arti #am*ing %a* $aten *arito % a#a6 &ent % #am*ang: Segi #ima Pa(i )ang meng ning Pisa (ari %erajaan Pita *ert #is%an S;LI0A< nt % ,arga (i %a* $aten *arito % a#a

Ma%na (ari *ent % #am*ang it sen(iri ter(iri (ari 2 garis )ang *er*ent % segi #ima a(a#ah *er(asar%an $an-asi#a (an asas is#am mengarti%an *ah,a se# r h ,arga har s *ersat ,a#a $ n *er*e(a/*e(a. Pa(i )ang meng ning *erarti %er % nan (an %eharmonisan har s se#a# terjaga (i %a* $aten *arito % a#a ini. Pa(i )ang meng ning ini j ga me#am*ang%an %ema%m ran %a* $aten *arito % a#a. Pisa (ari raja me#am*ang%an *eta$a %o%oh (an % atn)a %a* $aten *arito % a#a sehingga ti(a% a(a )ang *ias mer sa% %e%o%ohan %a* $aten *arito % a#a. Pisa % a#a. Ma%na (ari $ita )ang me#am*ang%an (engan arti S;LI0A< a(a#ah *ah,a j ga men nj %%an *eta$a % atn)a ,arga (a#am mengha(a$i $engar h * r % )ang asa (i# ar agar ti(a% mas % (a#am %a* $aten *arito

,a#a $ n setia$ ,arga (i %a* $aten *arito % a#a ini mem$ n)ai %e)a%inan )ang *er*e(a masing/masing+ ta$i mere%a teta$ *ersat (an nt % mengami# se* ah %e$ t san (i* t h%an m s)a,arh (an %ese$a%atan *ersama/sama agar ter, j (n)a sat 5=3 Im$#ementasi #ag In(onesia >a)a %e (a#am s m$ah (o%ter. Men r t sa)a+ #ag In(onesia ra)a sangat *erh * ngan (engan s m$ah (o%ter. setia$ (o%ter har s menj nj ng tinggi ni#ai/ni#ai %eman siann)a (i tem$at tanah airn)a )ait (i In(onesia. 0o%ter j ga har s me#a%sana%an t gasn)a (engan -ara )ang terhormat agar ter-i$tan)a %esehatan )ang *ai% (i In(onesia. Sem a ,arga Negara j ga ,aji* i% t serta (a#am $em*ang nan (i Negara %ita )ait Negara In(onesia. 0an $ara (o%ter j ga s (ah *ers m$ah *ah,a a%an i% t serta (a#am ter, j (n)a $em*ang nan In(onesia. 7. Ni#ai/ni#ai Pan-asi#a )ang a(a $a(a s m$ah (o%ter terse* t. 1. "et hanan )ang maha esa .a#a $ n *er*e(a/*e(a setia$ %e)a%inan ,arga In(onesia teta$i har s teta$ sa#ing menghormati sat sama #ain. Ti(a% mem*e(a/*e(a%an setia$ orang )ang *er*e(a %e)a%inan Ti(a% mem*eri $engar h * r % $a(a %e)a%inan )ang #ain 0o%ter ti(a% memi#ih/mi#ih nt % mengo*ati $asien 0o%ter a%an se#a# mengo*ati $asien tan$a me#ihat %e)a%inan setia$ $asien terse* t 2. "eman siaan )ang a(i# (an *era(a* Sem a (o%ter har s menj nj ng tinggi ni#ai/ni#ai %eman siaan 0o%ter j ga har s s ngg h/s ngg h (a#am mengo*ati $asien 0o%ter ti(a% a%an memi#ih/mi#ih $asien 0o%ter ti(a% mem$er( #i%an $ah )ang (i*a)ar nt % $e%erjaann)a 0o%ter a%an se#a# i%h#as nt % mengo*ati sia$a saja )ang se(ang sa%it s ara. Sem a ma%na #am*ang ini a(a#ah s)m*o# (ari %a* $aten *arito % a#a it sen(iri.

1. Persat an In(onesia Sem a orang ,aji* menj nj ng tinggi ni#ai/ni#ai $ersat an In(onesia

0o%ter ,aji* mem*ina h * ngan *ai% (engan sem a orang Se#a# menja#an%an t gas (o%ter (engan se*ai%/*ai%n)a 0o%ter a%an meng tama%an %e$entingan *ersama (iatas %e$entinga $ri*a(i. )ang (i$im$in o#eh hi%mah %e*ija%sanaan (a#am

4. "era%)atan

$erm s)a,aratan $er,a%i#an 0o%ter har s me#a% %an m s)a,arah %e$ t san 5. "ea(i#an so-ia# *agi se# r h ra%)at In(onesia !. 0o%ter har s a(i# (a#am menja#an%an t gasn)a Semua warga harus pendidikan yang layak mendapatkan nt % mengam*i# se* ah

Warga berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pendidikan bangsa dan Negara yang baik.

Jika warga mempunyai niat dan usaha yang baik maka akan terwujudnya kesejahteraan dalam pendidikan

?.

"esim$ #an6 a: .arga *arito % a#a har s men(a$at%an $en(i(i%an )ang #a)a%

*: -: (: Saran6 a: *: -: (:

.arga mem$ n)ai ha% (an %e,aji*an (a#am *i(ang $en(i(i%an Pen(i(i%an (i *arito % a#a *er%em*ang $esat (ari tah n %e tah n Ang%a * ta h r 2 (i %a* $aten *arito % a#a men r n setia$ tah n Pemerintah har s mengga#a%%an ,aji* se%o#ah $a(a ,arga *arito % a#a .arga har s mem$ n)ai niat nt % mem$ero#eh $en(i(i%an Pemerintah har sn)a ti(a% mem*e*as%an *ia)a $en(i(i%an Pemerintah har s menomersat %an $en(i(i%an nt % mem$ero#eh

10. Ins$irasi $en(i(i%an $an-asi#a (a#am strategi %on(isi menga- %e$a(a s m$ah (o%ter+ men r t sa)a a(a#ah *er(asr%an6 a: ' j r : j j r nt % mem*eri tah $en)a%it $asien *: Tangg ng ja,a* : ti(a% mem*o-or%an rahasia $asien -: 5isioner : (o%ter har s memi#i%i si%a$ 9isoner (: 0isi$#in : te$at ,a%t jam $ra%te% e: "erjasama : %erjasama sesame teman seja,at 2: A(i# : a(i# nt % mengo*ati sia$a saja g: Pe( #i : $e( #i $a(a $en)a%it $asien