Anda di halaman 1dari 35

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 20

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. !. . &. $. %. 1*. 11. 13. 1&.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan "b#ektif Program BIG PPG "b#ektif Modul Pelaksanaan BIG PPG 'a(atankuasa Pelaksanaan dan Bidang )ugas +truktur ,hli 'a(atankuasa Ker#a 'adual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan ,rahan )etap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 $ %. 1* 11 12 1! 21 2!

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

!alsa"a# Pen$i$ikan Ke%an&saan Pendidikan di Mala-sia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi indi.idu se/ara men-eluruh dan bersepadu untuk me(u#udkan insan -ang seimbang dan harmonis dari segi intelek0 rohani0 emosi0 dan #asmani berdasarkan keper/a-aan dan kepatuhan kepada )uhan. 1saha ini adalah bagi melahirkan rak-at Mala-sia -ang berilmu pengetahuan0 berketrampilan0 berakhlak mulia0 bertanggung#a(ab0 dan berkeupa-aan men/apai kese#ahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga0 mas-arakat0 dan 2egara.

!alsa"a# Pen$i$ikan Guru Guru -ang berpekerti mulia0 berpandangan progresif dan saintifik0 bersedia men#un#ung aspirasi negara serta men-an#ung (arisan kebuda-aan negara0 men#amin perkembangan indi.idu0 dan memelihara suatu mas-arakat -ang bersatu padu0 demokratik0 progresif0 dan berdisiplin.

M'DEL K'NSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3 FPK 4 dan Falsafah Pendidikan Guru 3 FPG 4 -ang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan0 kemahiran dan nilai -ang disepadukan merentasi semua disiplin mata pela#aran serta program -ang diran/angkan seperti gambar ra#ah
07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini] MK 3

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

di ba(ah5
MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU
KETU(AN AN

8"9,2I

Pengetahuan

Nilai

I2):;:K

Kemahiran

:M"+I

',+M,2I

KENDIRI

KEMASYARAKATAN

Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama0 iaitu kendiri0 kemas-arakatan dan ketuhanan. 6itra guru dalam ketiga7tiga dimensi ini di#elmakan dalam program -ang diran/angkan seperti berikut5 Ketu#anan 5Mengan#urkan peningkatan ilmu0 pengha-atan dan amalan indi.idu sebagai insan -ang per/a-a dan patuh kepada a#aran agama.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 4

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Kemas)arakatan 5Menekankan peranan guru sebagai pendidik0 pemimpin dan sebagai agen perubahan. Ken$iri 5Men#urus kepada pembinaan profesionalisme0 da-a ketahanan0 patriotisme0 pemupukan buda-a ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia.

+elaras dengan FPK dan FPG0 model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada )uhan dan kese#ahteraan bermas-arakat. 9asrat ini dapat di/apai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru -ang men-epadukan aspek7aspek pengetahuan0 kemahiran ikhtisas dan amalan nilai7nilai keguruan.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program I#a<ah +ar#ana Muda Perguruan3 PI+MP 4 digubal dengan mengambil kira usaha menter#emahkan ketiga7tiga aspek iaitu pengetahuan0 kemahiran dan nilai se/ara bersepadu -ang diper#elas seperti berikut5 Pen&eta#uan5 Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang penga#ian0 teori pembela#aran0 bahan kurikulum0 pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembela#aran serta sumber berkaitan bidang penga#ian. Kema#iran 5 Merangkumi kemahiran intelek -ang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembela#aran0 pen-elesaian masalah dan membuat keputusan= penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan penga#aran pembela#aran= dan keupa-aan memindahkan pengetahuan dan kemahiran -ang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 5

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Nilai

Meru#uk kepada penerapan0 pengha-atan dan amalan nilai7nilai murni sebagai insan -ang per/a-a dan patuh kepada a#aran agama dan kese#ahteraan bermas-arakat Keguruan Mala-sia. serta memiliki dan menampilkan nilai0 etika dan amalan -ang bertepatan dengan Prinsip :tika Ker#a Perkhidmatan ,(am dan Kod :tika

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 6

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG )
Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma !rs!s "!mla# "am $atatan

WA" %&&' ( em I ) Pro Forma Fasa & ( '( "am )


A. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) Taklimat L K ( 2 Jam ) B. Kem Ke$im$inan ( )endirikan khemah )ala#sia *er+as Latihan alam Kum$ulan Kem,ara - .rienteerin+ Ta/kirah dan )"ral Persem,ahan Kum$ulan &)*am

1 1 1 2

Taklimat dilaksanakan di IPG "leh Pens#arah ke$ada $ela%ar PPG ( 1 $ens#arah &3' $ela%ar )

Pelajar Sekolah

2 1 2 2 1 2 ! ! 2'

2'

ilaksanakan di sek"lah ( schoo !ase" # $$$%em&a ak'i(i'i ini hen"ak ah "i&)&skan*"i+a ankan o eh ,e a+a) PPG semasa ,e)khemahan

Pela$"ran 0e1leksi Persediaan %) *am

Pelajar PPG

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 7

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Peringkat 2

Semester Perlaksanaan 2 dan !

Pro Forma !rs!s

"!mla# "am

$atatan

WA" %&&' ( $erama# + Akti,iti emas-arakatan ) Pro Forma Fasa . (&) "am )
1. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) Taklimat *eramah ( 1 Jam ) Taklimat Kemas#arakatan ( 1 Jam ) Taklimat Perkhemahan Kem II ( 3 Jam ) 3 IPG 2 Jam dilaksanakan di IPG Taklimat $erkhemahan II ( 3 Jam ) dilaksanakan semasa aktiviti Kem 2 di$erin+kat 2 ilaksanakan di sek"lah ( schoo !ase" # Pela%ar PPG ,"leh memilih ta%uk A7 B atau * untuk dilaksanakan Pela%ar PPG se,a+ai $elaksana.

2. *eramah 3 A. Pem,inaan Insan Guru 4an+ 5eim,an+ ( k&m,& an sasa)an - )akan se+a-a' ) i. Guru se,a+ai insan mulia ii. Kualiti $eri,adi dan $r"1esi"nalisma se"ran+ +uru. iii. Pem,ela%aran ,erterusan dan seluas ha#at. B. Guru dan 6u,un+an K"muniti ( k&m,& an sasa)an mas.a)aka' se'em,a' ) i. *a,aran +uru merealisasikan $endem"krasian $endidikan. ii. Guru se,a+ai a+en $eru,ahan mas#arakat. iii. 6u,un+an sek"lah dan k"muniti ke arah $em,an+unan $endidikan. *. Guru dan Akaunta,iliti Pr"1esi"nalisme ( k&m,& an sasa)an - )akan se+a-a' # i. Pem,inaan semula sika$ ke arah $erkhidmatan $endidikan ,ertara1 dunia ii. Guru re1lekti1 men%ana ke,erkesanan tu+as.
07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK /

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Peringkat

Semester Perlaksanaan

Pro Forma !rs!s


iii. 8tika dan m"ral $r"1esi"nal. iv. asar dan 9a9asan $endidikan dan

"!mla# "am

$atatan

im$likasin#a ke$ada $eranan dan tan++un+%a9a, +uru. 3. Aktiviti Kemas#arakatan A. Khidmat s"sial ( sasa)an a"a ah m&)i" seko ah # i. khidmat s"sial dan ke,a%ikan (rumah ke,a%ikan7 h"s$ital7 rumah anak #atim7 $usat $en%a+aan 9ar+a emas dan lain3lain) ii. ,antuan ,en:ana (,an%ir7 ke,akaran7 ,en:ana alam) iii. +"t"n+ r"#"n+ (mem,ersihkan tanah $erku,uran7 rumah i,adat7 $usat3$usat k"muniti7 khidmat ke,a%ikan dan lain3lain). 2. 0e1leksi dan $ela$"ran untuk aktiviti 1 dan 2 3

ilaksanakan di sek"lah ( schoo !ase" # atau $ersekitaran setem$at. Pela%ar PPG ,"leh memilih ta%uk i7 ii atau iii untuk dilaksanakan Pela%ar1 PPG se,a+ai Ketua Pelaksana.

WA" %&&' ( Bengkel + Akti,iti emas-arakatan ) Pro Forma Fasa % (&) "am )
1. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) Taklimat *eramah ( 1 Jam ) Taklimat Kemas#arakatan ( 1 Jam ) 2. Ben+kel ( k&m,& an sasa)an - m&)i" seko ah ) Ben+kel 8tiket dan 5"sial a. Pen+u:a$an a9am ,. Kesantunan ,er,ahasa
07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

3 IPG

3 Jam dilaksanakan di IPG

ilaksanakan di sek"lah ( schoo !ase" # Pela%ar PPG ,"leh memilih sekuran+3kuran+ SA/U ta%uk
MK 0

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Peringkat

Semester Perlaksanaan

Pro Forma !rs!s :. Terti, - ada, di me%a makan i. Pen+endalian )a%lis ii. 8tika ,er$akaian 3. Aktiviti Kemas#arakatan ( k&m,& an sasa)an 1 m&)i" # a. Khidmat ke$ada k"muniti i. Kelas tam,ahan ii. Klinik su,%ek ,im,in+an - $em,ela%aran iii. Kem$en kesedaran ( AA K7 A5;B dan se,a+ain#a ) 2. )em,uat re1leksi dan $ela$"ran ,a+i aktiviti 2 dan 3

"!mla# "am

$atatan untuk dilaksanakan

ilaksanakan di sek"lah ( schoo !ase" # Pela%ar PPG ,"leh memilih sekuran+3kuran+ SA/U ta%uk untuk dilaksanakan Pela%ar PPG dikehendaki mem,uat $ela$"ran

WA"%&&' ( em II + #i0mat emas-arakatan + em Moti,asi 0an Bim1ingan ) Pro Forma Fasa '
1. Kem II a. ,. :. d. 3 ( kelas ,im,in+an - m"tivasi ) Pen#ediaan ta$ak Interaksi den+an k"muniti setem$at Aktiviti ker"hanian - m"ral Kem )"tivasi - ker%a#a - Kem Akil Bali+h - Kem 5"lat - Kem Pintar *erdas e. )ala#sia *er+as dan $atri"tik 1. Latihan alam Kum$ulan ( L K ) i. 0een+ineerin+ ( inter$ers"nal ii. 8I* (8m"ti"nal < 5$iritual *"m$eten:# 3inter$ers"nel) 3!

ilaksanakan di sek"lah ( schoo !ase" #

$$$%em&a ak'i(i'i ini hen"ak ah "i&)&skan*"i+a ankan o eh ,e a+a) PPG semasa ,e)khemahan

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 10

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Peringkat

Semester Perlaksanaan

Pro Forma !rs!s +. Jenis Khidmat )as#arakat ( i. Khidmat s"sial (khidmat s"sial dan ke,a%ikan (rumah ke,a%ikan7 h"s$ital7 rumah anak #atim7 $usat $en%a+aan 9ar+a emas) ii. +"t"n+ r"#"n+ (mem,ersihkan tanah $erku,uran7 rumah i,adat7 $usat3$usat k"muniti7 dan khidmat ke,a%ikan). iii. Bantuan ,en:ana (,an%ir7 ke,akaran7 ,en:ana alam dan se,a+ain#a)

"!mla# "am

$atatan ilaksanakan di sek"lah ( schoo !ase" # atau mas#arakat setem$at. Pela%ar PPG ,"leh memilih sekuran+3kuran+ satu %enis khidmat mas#arakat untuk dilaksanakan

WA"%&&' ( Bengkel + 2a3atan Ben4#marking5 Sekola# $emerlang ) Pro Forma Fasa ( ( &) "am )
1. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) Taklimat *eramah ( 1 Jam ) Taklimat Kemas#arakatan ( 1 Jam ) 3 IPG 3 Jam dilaksanakan di IPG

2. Ben+kel ( ( k&m,& an sasa)an )akan se+a-a' ) a. Guru dan Perundan+an ( Akta Kanak3kanak ) ,. 5tandard Guru )ala#sia ( 5G) ) :. Akta !!' - Akta Pendidikan d. 5urat Pekelilin+ Ikhtisas - Perkhidmatan - Perintah Am Perkhidmatan e. ;K0A

ilaksanakan di sek"lah ( schoo !ase" # Pela%ar PPG ,"leh memilih sekuran+3kuran+ satu ta%uk untuk LA AP di sek"lah.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 11

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Peringkat

Semester Perlaksanaan

Pro Forma !rs!s 3. La9atan Ben:hmarkin+ ( sasaran murid sek"lah ) 1. La9atan ke sek"lah :emerlan+ ( seko ah ha)a,an 2e3a)a * %eko ah 4 &s'e) * %eko ah 5manah * %eko ah Bes'a)i * %eko ah 6a-asan * %eko ah Be),)es'asi 7in33i # i. *iri3:iri ke$im$inan (%enis ke$im$inan ) ii. Pen+urusan ( sistematik7 misi sek"lah7 visi sek"lah ) iii. Iklim sek"lah - Buda#a sek"lah iv. In1rastruktur - In1"struktur Kurikulum

"!mla# "am !

$atatan ilaksanakan di sek"lah ( schoo !ase" # dan ,erdekatan den+an sek"lah anda.

WA"%&&' ( Bengkel + 2a3atan Ben4#marking5G!r! $emerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( &) "am )
1. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) Taklimat *eramah ( 1 Jam ) Taklimat Kemas#arakatan ( 1 Jam ) IPG

ilaksanakan di IPG.

2. La9atan Ben:hmarkin+ ( ( k&m,& an sasa)an - k&m,& an ,e a+a) PPG # a. In"vasi $eda+"+i Guru *emerlan+ ,. Amalan $en+a%aran dan $em,ela%aran Guru *emerlan+ :. *iri3:iri Pr"1esi"nalisme dan K"mitmen Guru *emerlan+ La$"ran dan Penilaian 0e1lekti1

Pela%ar PPG se:ara ,erkum$ulan dalam sese,uah daerah melakukan la9atan Ben:hmarkin+

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 12

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Peringkat

Semester Perlaksanaan 3. Ben+kel

Pro Forma !rs!s a. 0e1leksi >AJIB BIG Perin+kat 1 hin++a 3 ,. )a%lis Penutu$an BIG PPG $erin+kat IPG 2. Pen#ediaan $ela$"ran dan re1leksi

"!mla# "am 2

$atatan ilaksanakan di IPG den+an $ens#arah - %urulatih ( 1 $ens#arah &3' $ela%ar ) Pela$"ran dan re1leksi

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 13

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

PR'GRAM BINA INSAN GURU BAGI PR'GRAM PENSIS*A+A(AN GURU , PPG . PENGENALAN PR'GRAM BINA INSAN GURU
Guru adalah pembina generasi Mala-sia. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rak-at -ang berilmu0 berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah -ang unggul. Bagi men#a-akan (a(asan dan matlamat pendidikan ini0 guru7guru Mala-sia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek -ang tinggi0 penguasaan kemahiran profesional -ang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru0 pengha-atan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah -ang terpu#i selaras dengan hasrat negara. >,B ?ato@ +eri ,bdullah ,hmad Bada(i0 Perdana Menteri Mala-sia ketika membentangkan 8an/angan Mala-sia

ke7% di Parlimen telah menegaskan baha(a pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah se/ara holistik0 menekankan pembangunan ilmu pengetahuan0 kemahiran0 modal intelektual0 pembuda-aan sikap progresif serta nilai etika dan moral -ang tinggi. +elaras dengan hasrat ini0 pendidikan guru hendaklah berterusan sifatn-a dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk0 memupuk dan melahirkan insan guru -ang berkualiti0 iaitu -ang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional -ang tinggi serta /iri dan kualiti sahsiah -ang terpu#i.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 14

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Kursus Bina Insan Guru 3BIG 4 merupakan suatu (ahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru -ang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3 FPK 4 dan Falsafah Pendidikan Guru 3FPG4. Program ini melibatkan semua pela#ar Program I#a<ah +ar#ana Muda Perguruan ?engan Kepu#ian. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa -ang dilaksanakan ditempat masing Amasing dalam sepan#ang tempoh penga#ian. Melalui akti.iti -ang diran/ang0 pela#ar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman -ang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru se/ara berterusan. Program ini diharap dapat melahirkan guru7guru -ang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional -ang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai /abaran pendidikan dan arus globalisasi. Pelaksanaan Bina Insan Guru 3 BIG 4 lebih menekankan kepada pembela#aran di luar bilik dar#ah se/ara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu0 kemahiran0 da-a intelek0 nilai dan akhlak keguruan di kalangan pela#ar. ?i samping program dan akti.iti -ang diran/ang se/ara khusus0 usaha pembinaan insan guru -ang unggul ini #uga diperkukuhkan melalui akti.iti tutorial dan buda-a Institut Pendidikan Guru 3IPG4.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 15

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

2.

MATLAMAT DAN 'BJEKTI! PR'GRAM BIG PPG


Program Bina Insan Guru 3 BIG 4 bermatlamat untuk melahirkan guru7guru -ang mempun-ai kemantapan akhlak0 nilai7

nilai kerohanian dan keguruan0 da-a ketahanan diri -ang tinggi serta aura keguruan -ang selaras dengan prinsip 8ukun 2egara0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepan#ang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran baha(a profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 17 Perkhemahan I 3 4! 'am 4 -ang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. ! #am pertama di laksanakan di IPGK dan 4* #am lagi dilaksanakan se/ara berasaskan sekolah 3 school based 4. Fokus akti.iti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pela#ar5

1.

Memahami realiti persekitaran dan responsif se/ara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran -ang berbe<a.

2. 3. 4.

Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan0 amalan atau akti.iti Mengha-ati /iri7/iri kerohanian0 nilai0 etika dan akhlak keguruan. Menilai kesesuaian /iri personaliti kendiri dan ker#a-a keguruan serta membina pemikiran positif terhadap ker#a-a keguruan.

!.

Berupa-a mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri -ang tinggi0 kebolehan berdikari dan penampilan diri -ang sesuai.

. &.

Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan men-elesaikan masalah. Mempamerkan da-a ketahanan dan kekuatan #asmani0 emosi0 rohani 3 spritual 4 dan sosial.
MK 16

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

$.

Memupuk semangat berpasukan0 beker#asama dan bertanggung#a(ab dalam melaksanakan tugas se/ara berkumpulan.

%.

Berupa-a berfikir se/ara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman0 kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan se/ara berterusan

/.

'BJEKTI! M'DUL PELAKSANAAN BIG PPG


Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertu#uan untuk men/apai ob#ektif berikut5 a. Men#adi ru#ukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Mala-sia b. Memastikan (u#udn-a kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Mala-sia /. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan men/apai hasil pembela#aran -ang ditetapkan.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 17

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

0.

1ADANGAN JA*ATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEK'LA( DAN BIDANG TUGAS


+truktur 'a(atankuasa Program Bina Insan Guru PPG 3 MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI 4 Pengerusi )imbalan Pengerusi +etiausaha Bendahari A#li Ja2atankuasa 3 i. ii. iii. i.. .. Pengerusi 'a(atankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi 'a(atankuasa Peralatan Pengerusi 'a(atankuasa Makanan Pengerusi 'a(atankuasa ,kti.iti Pengerusi 'a(atankuasa Keba#ikan dan Keselamatan
D!lan !" #en$!"% "e&erl%an a" !'! !

5 5 5 5

Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pela#ar PPG 3 Program Pensis(a<ahan Guru 4 ( Lan !"an se"olah )

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 1/

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT BIG 4 PERK(EMA(AN


Bil
1.

Ja2atan
Pela#ar PPG

Bi$an& Tu&as
Men-ediakan kertas /adangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mes-uarat7mes-uarat -ang berkaitan akti.iti. Menguruskan surat men-urat dan hubungan dengan agensi7agensi luar -ang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Men-ediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Men-ediakan anggaran perbelan#aan BIG PPG. Men-ediakan laporan ke(angan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan akti.iti kerohanian B moral Mengenalpasti fasilitator akti.iti kerohanian B moral Men-ediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan. Men-ediakan peralatan memasak Men-ediakan peralatan siara-a Men-ediakan bahan alat tulis Men-ediakan peralatan komunikasi Men-ediakan peralatan kembara dan orienteering Menga(asi kuantiti bekalan makanan Men-ediakan menu makanan Menga(asi kebersihan pen-ediaan makanan dan menga(al mutu pen-ediaan makanan Memberi taklimat kepada semua #urulatih dan #a(atankuasa. Men-elaraskan semua akti.iti sepan#ang perkhemahan. Mengadakan mes-uarat C" GroupD setiap malam Memastikan semua akti.iti sepan#ang perkhemahan ber#alan mengikut #adual. +entiasa berada di tapak perkhemahan. +entiasa men#aga keba#ikan dan keselamatan #urulatih dan peserta Men#adi pega(ai perhubungan dengan pihak luar sepan#ang perkhemahan Men#adi pega(ai pengiring D;"D kepada EIP semasa perasmian penutup
MK 10

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Bil

Ja2atan

Bi$an& Tu&as
Meran/ang dan mengendali akti.iti Memilih dan menentukan #urulatih B fasilitator mengikut kepakaran. Men#adi tempat ru#uk bagi pelaksanaan sesuatu akti.iti. Memastikan pelaksanaan akti.iti mengikut arahan dan prosedur -ang ditetapkan Men-ediakan peralatan ke/emasan dan ubat7ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Men-ediakan ka(asan selamat bagi setiap program BIG PPG ?an lain7lain -ang difikirkan perlu.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 20

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

1ADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PR'GRAM BINA INSAN GURU PR'GRAM PENSIS*A+A(AN GURU , PPG - PERINGKAT
9ari B Masa *&** *$** )aklimat dan Mendirikan Khemah *$** 1*** 1*** 1*3* 1*3* 123* 123* 14** 14** 1 ** 1 ** 1 3* 1 3* 1$** PenutupB Menurunkan Khemah

9ari 1

,kti.iti 1

8ehat

,kti.iti 2

8ehat

,kti.iti 3

8ehat

Akti5iti Perk#ema#an 3

)endirikan khemah )ala#sia *er+as Latihan alam Kum$ulan Kem,ara - .rienteerin+ Ta/kirah dan )"ral Persem,ahan Kum$ulan &)*am

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 21

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

PANDUAN DAN PR'SEDUR PELAKSANAAN . PERAN1ANGAN A*AL DAN PERSEDIAAN PR'GRAM Program BIG PPG akan men#adi satu akti.iti -ang sempurna #ika terdapat peran/angan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. "leh sebab itu0 pela#ar PPG perlu mengadakan perbin/angan0 mes-uarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum0 semasa dan sesudah program di#alankan. ,ntara perkara -ang perlu diuruskan ialah5 a. b. /. d. e. f. g. h. Penubuhan dan pemilihan 'a(atankuasa Ker#a Men-ediakan Kertas ker#a pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tu#uan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Meran/ang pengisian akti.iti. Meran/ang perbelan#aan Memberi taklimat dan meran/ang latihan asas kepada murid7murid B peserta taklimat kepada #urulatih B fasilitator dan urusetia Meran/ang dan menentukan bantuan logistik -ang diperlukan Mengenal pasti dan men-ediakan peralatan -ang diperlukan

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 22

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

2.

TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTI6ITI PERINGKAT

Bil 1.

Perkara )aklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pela#ar

Isi Kan$un&an ,. )aklimat 1mum BIG a. 8asional BIG PPG b. "b#ektif BIG PPG /. Model Konseptual BIG PPG 3 R%(%" &ro )or#a )asa * h!n$$a + BIG PPG4 d. +truktur "rganisasi B. )aklimat Perkhemahan a. Panduan pelaksanaan perkhemahan 3 ru#uk Buku Panduan Pelaksanaan 4 b. Penulisan 8efleksi B Folio /. Persiapan a(al d. :tika Peserta BIG PPG e. Keadaan Fi<ikal f. Peralatan g. +tatus Kesihatan h. Kuatermaster makanan i. Kuatermaster peralatan #. Keba#ikan dan Keselamatan k. 'adual Pelaksanaan 6. )aklimat Keselamatan di air a. )eori keselamatan di air b. ,rahan0 /iri dan dan langkah keselamatan di air

Tin$akan ?iadakan di IPG ?ikendalikan oleh Pen-elaras Program BIG PPG IPG Bahan7bahan taklimat E6? dan ;6? Bahan ber/etak

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 23

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

?. )aklimat ;?K a. )aklimat dan panduan pelaksanaan ;?K. b. 6ara dan pengendalian ;?K /. Bentuk7bentuk permainan ;?K 2. Mes-uarat Peran/angan Pelaksanaan BIG PPG Peran7an&an Pelaksanaan Pr8&ram i. ;okasi Program ii. )arikh Program iii. ;a(atan )apak i.. Perhubungan luar .. Peralatan .i. Pembahagian tugas Kem Komander B'urulatih B Fasilitator .ii. Kos .iii. Keba#ikan B makanan SEMASA AKTI6ITI PERINGKAT Bil 1. Perkara )aklimat kepada peserta program i. Isi Kan$un&an Memperkenalkan 'urulatih B Fasilitator +iri BIG PPG kepada peserta. ii. Pembahagian )ugas kepada peserta iii. Keadaan Fi<ikal i.. Peralatan .. +tatus Kesihatan .i. Kuatermaster makanan .ii. Kuatermaster peralatan .iii. Keba#ikan dan Keselamatan iF. 'adual Pelaksanaan F. Pergerakan ,kti.iti Tin$akan 1rusan pela#ar PPG Pela#ar PPG dengan 'a(atankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 24

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Fi. Fii. Fiii. Fi.. 2. Pelaksanaan ,kti.iti i. ii. iii. 3. Penutup ,kti.iti i. ii. iii. 1. 2. 3. 4.

?isiplin Peserta Peraturan Perkhemahan 'adual ,kti.iti Pembahagian 2ombor Peserta 32umbering4. ,rahan tetap -ang merangkumi prosedur sebelum akti.iti. Melaksanakan semua komponen dalam #adual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol a/ara penutup siri BIG PPG Perbarisan 1/apan EEIP Membersihkan peralatan dan ka(asan perkhemahan. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan -ang baik. Pemulangan peralatan dengan amaun -ang sama. Men-usun peralatan. 1rusan pela#ar PPG

1rusan pela#ar PPG

4.

)indakan sebelum per#alanan pulang

1rusan pela#ar PPG

SELEPAS AKTI6ITI PERINGKAT Bil 1. Perkara )indakan +elepas ,kti.iti 1. 2.


07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

Isi Kan$un&an Membuat refleksi B laporan perlaksanaan BIG PPG Men-ediakan dokumentasi audioB.ideo

Tin$akan Pen-elaras Program BIG PPG IPG


MK 25

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SELEPAS AKTI6ITI PERINGKAT untuk tu#uan pelaporan dan penilaian ( R%(%" Pen a"s!ran BIG PPG ) Men-iapkan portfolio. +urat Penghargaan kepada agensi -ang membantu program BIG PPG 3/th5 Polis0 'abatan 9utan0 'abatan Bomba dan Pen-elamat0 0 'abatan ;aut B Marin0 Penghulu4 A (!"a &erl%,

3. 4.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 26

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

PERATURAN DAN ARA(AN TETAP PR'GRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supa-a program dan akti.iti -ang diran/angkan dapat ber#alan dengan lan/ar0 berdisiplin0 selamat dan men/apai ob#ektif. Peraturan dan arahan tetap -ang dikendalikan oleh pela#ar PPG kepada peserta adalah seperti berikut5 1. 2. 3. 4. !. . &. $. %. Mematuhi arahan0 #adual akti.iti dan penglibatkan diri se/ara men-eluruh dalam setiap akti.iti BIG PPG. 9endaklah men#alinkan hubungan silaturahim0 kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. 9endaklah menga(al diri sendiri0 berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku -ang terpu#i sepan#ang perkhemahan Peserta -ang beragama Islam di(a#ibkan menger#akan solat ber#emaah di tapak perkhemahan apabila masuk (aktu solat. Peserta di(a#ibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program B akti.iti -ang dilaksanakan. Peserta mesti men#aga dan bertanggung#a(ab terhadap peralatan -ang disediakan. 3?ilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran4 Peserta dilarang merokok sepan#ang masa perkhemahan. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggung#a(ab men#aga kebersihan ka(asan. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar.

1*. Peserta lelaki dilarang masuk ke ka(asan perkhemahan perempuan dan #uga sebalikn-a tanpa kebenaran. 11. Pergaulan sihat se/ara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepan#ang perkhemahan adalah ditegah. 12. Peserta mesti sentiasa berpakaian -ang sesuai dengan akti.iti 3berlandaskan tuntutan agama 4 dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di de(an makan atau mana7mana ka(asan rasmi perkhemahan. 13. Peserta dilarang memba(a dan memakai barang kemas semasa akti.iti perkhemahan.
07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini] MK 27

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

14. +egala bentuk per#udian dan minuman keras diharamkan sama sekali. 1!. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas #am 11.** malam. 1 . Peserta dilarang meman/ing0 berburu0 menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatn-a. 1&. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa akti.iti perkhemahan. 1$. Peserta dilarang keluar dari ka(asan perkhemahan ke/uali semasa akti.iti rasmi atau dengan kebenaran. 1%. Peserta bertanggung#a(ab terhadap pen#agaan diri0 peralatan dan harta persendirian. 2*. Peserta dilarang membakar dalam ka(asan perkhemahan tanpa kebenaran. 21. Penggunaan peralatan berbaha-a dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan penga(asan #urulatih B fasilitator. 22. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. 23. Peserta mesti mematuhi lain7lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu akti.iti -ang dilaksanakan. 24. Peserta -ang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh 'a(atankuasa Keselamatan B 1rusetia.

PERINGATAN Pela9ar PPG $ike#en$aki %era$a %ersama :ela9ar $ari mula se#in&&a tamat akti5iti :erk#ema#an $an :a$a setia: akti5iti )an& $i9alankan. Ken$eraan ke7emasan :erlu $ise$iakan $an %era$a se:an9an& masa $i ka2asan :erk#ema#an.

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 2/

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SPESI!IKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT


TAJUK ; AKTI6ITI . Akti5iti $i IPG 2. Men$irikan K#ema# KANDUNGAN )aklimat umum BIG )aklimat perkhemahan )aklimat keselamatan di air )aklimat ;?K Peran/angan0 pemilihan tapak0 pembahagian tugas Pembinaan khemah0 pen-ediaan dan pen-a#ian makanan Pembubaran khemah 4* #am. JAM INTERAKSI ! 'am

/. Mala)sia 7er&as $an :atri8tik.

2-an-ian patriotik Menaikkan bendera Ka(ad kaki +enamrobik B akti.iti kalistenik

0. Lati#an Dalam Kum:ulan ,LDK-

6adangan ta#uk dan akti.iti ;?K I/e Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti 8ealiti persekitaran 8ealiti diri dan moti.asi keguruan
MK 20

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

TAJUK ; AKTI6ITI 1atatan3

KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self Aesteem Pela(ar PPG boleh #e#!l!h a(%"- a(%" a a% a" !'! ! LDK sela!n d! a as -an$ berses%a!an den$an "%rs%s dan &eser a,

JAM INTERAKSI

<. Kem%ara $an 'rienteerin&

6adangan akti.iti semasa kembara dan orienteering. Ber#alan lasak ,kti.iti pengha-atan alam Pengenalan arah mata angin B kiblat Pen-elesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku ke/emasan B ke/ederaan. Permainan G )resure7huntG

1atatan3 Pela(ar PPG boleh #e#!l!h sebaran$ a" !'! ! sela!n d! a as -an$ berses%a!an den$an "%rs%s dan &eser a,

=. Ta>kira# ; akti5iti m8ral

6adangan ta#uk7ta#uk ta<kirah B moral ,ku Ingin Men#adi ,nak +oleh Men/ontohi +aidina ,li 5 8ema#a 6emerlang Bila Huran berbi/ara G .....perihal kepimpinan..G 8asulullah Pemimpin )eladan

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 30

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

TAJUK ; AKTI6ITI

KANDUNGAN 6adangan ta#uk7ta#uk moral 8ak-at 6emerlang 2egara Gemilang 3 +,M 4 +a-a ,nak Mala-sia Pemimpin dan Kepimpinan Mala-sia 2egaraku )er/inta 1atatan3 Pela(ar PPG boleh #e#!l!h sebaran$ a(%" a."!rah / #oral sela!n d! a as -an$ berses%a!an den$an "%rs%s dan &eser a,

JAM INTERAKSI

?. Persem%a#an kum:ulan

Pembahagian ta#uk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan 8efleksi akti.iti 8efleksi umum

@. Re"leksi

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 31

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

PR'SEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT SEBELUM AKTI6ITI 1. Pela9ar PPG a. b. /. d. e. f. g. h. i. #. k. l. m. Menguruskan borang kebenaran (aris B pen#aga. Memastikan setiap peserta dilindungai insuranBtakaful P)KB. )aklimat pelaksanaan BIG PPG 'urulatih0 dan semua ,'K. )aklimat pelaksanaan BIG PPG peserta B pela#ar Memilih I Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik I selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak7pihak -ang bertanggung#a(ab seperti Polis0Bomba dan Pen-elamat dan hospital terdekat Memastikan #urulatih -ang berkela-akan men#alankan tugas Memastikan peserta memulakan per#alanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan I ubat7ubatan diba(a bersama Memastikan semua peserta B pela#ar dalam keadaan sihat sebelum0 semasa dan selepas akti.iti BIG PPG Memastikan pengangkutan pela#ar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang7borang penilaian -ang berkaitan men/ukupi untuk digunakan

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 32

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SEMASA AKTI6ITI 1. KEM K'MANDAN a. )iba lebih a(al di tapak perkhemahan b. /. d. e. f. g. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua #urulatih -ang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan akti.iti )aklimat kepada #urulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pela#ar )aklimat kepada pesertaB pela#ar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki ka(asan -ang telah disediakan Menentukan ka(asan B tempat -ang selamat berkumpul sekiran-a berlaku ke#adian -ang tidak diingini B (aktu ke/emasan 2. JURULATI( AKTI6ITI KETA(ANAN a. b. /. d. e. f. g. h. i. Membuat tin#auan a(al ke lokasi akti.iti D9ead 6ountD untuk memastikan semuan-a selamat Memastikan semua bilangan peralatan men/ukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiran-a kehilangan B kerosakan peralatan kepada HM Peralatan Melaporkan keadaan B perubahan struktur muka bumi di lokasi akti.iti kepada kem komandan Menun#uk /ara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan ke/ergasan pela#ar sebelum melaksanakan akti.iti Men-ediakan satu pelan tindakan sekiran-a berlaku kemalangan semasa akti.iti

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 33

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

SELEPAS AKTI6ITI 1. KEM K'MANDAN a. b. /. d. e. f. g. h. i. #. Menerima ;aporan ketua #urulatih Menerima ;aporan Kuarter Master Keba#ikan dan Keselamatan Menerima ;aporan Kuarter Master Peralatan Menerima ;aporan Kuarter Master Makanan Menerima ;aporan Ke(angan daripada Bendahari. Memastikan peralatan -ang digunakan dibersihkan sele(at7le(atn-a 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan men/ukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi -ang membantu program BIG PPG /ontoh Polis0 'abatan Bomba dan Pen-elamat0 Polis Marin0 'abatan 9utan dan lain7lain lagi Men-ediakan si#il7si#il pen-ertaan kepada peserta -ang mengambil bahagian. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing7masing 3 Mes ! d!han ar &ada !n era"s! berse#%"a ber!"% n-a 4

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 34

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

A(LI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU4PPG JULAI 20 Bil. 1 2 3 4 ! ! & $ % 1* 2ama Puan 9#h ?r.2oriati binti ,bd08ashid )uan 9a#i 1st.,leas bin Mat Isa :n.Baharuddin bin ,b. ;atiff :n. ,hmad +ukri b. Mustaffa )uan 9a#i 8uslan bin +aad :n. Mohamad 9afed< b. +alleh :n. 9ishamuddin bin 9assan :n.Jakaria bin Mustaffa )uan 9a#i 2orhi<an b. Jainol :n.Julkapli bin Kagini Pen-elaras Pen.Pen-elaras Pen.Pen-elaras ,hli ,hli ,hli ,hli ,hli ,hli ,hli 'abatan B Institut Pengarah Pusat Pengembangan ,kademik0 IPGM0 KPM Pusat Pengembangan ,kademik0 IPGM0 KPM Pusat Pengembangan ,kademik0 IPGM0 KPM IPG Kampus ?arulaman0 Kedah ?arul ,man IPG Kampus +ultan ,bdul 9alim0 Kedah ?arul ,man IPG Kampus ?arulaman0 Kedah ?arul ,man IPG Kampus )emenggong Ibrahim0 'ohor Baharu ?) IPG Kampun Bahasa Mela-u0 Kuala ;umpur IPG Kampus )emenggong Ibrahim0 'ohor Baharu ?) IPG Kampus Ilmu Khas0 Kuala ;umpur

07FEB2012-IPGKIP-[kemsakini]

MK 35

Anda mungkin juga menyukai